GLC1423 | Black&Decker GLC1423 CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

371001 - 93 LV
www.blackanddecker.eu
GLC1423L
GLC1823L
GLC1823L20
GLC1825L
GLC1825L20
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
3
4
G
H
I
J
K
L
5
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis BLACK+DECKER trimmeris ir paredzēts zālāja
malu pļaušanai un nolīdzināšanai, kā arī zāles
pļaušanai grūti piekļūstamās vietās.
Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības
norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un
materiālu zaudējumu risku.
Brīdinājums! Ekspluatējot instrumentu, jāievēro
drošības noteikumi. Pirms instrumenta ekspluatācijas savas un tuvumā esošu personu drošības
nolūkos izlasiet šos norādījumus. Glabājiet šos
norādījumus drošā vietā turpmākām uzziņām.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.
♦ Vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
♦ Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai personām, kas nepārzina šos norādījumus, ekspluatēt šo instrumentu.
♦ Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties
darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.
♦ Ja instrumentu lieto bērnu tuvumā, jānodrošina
cieša uzraudzība.
♦ Instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
♦ Šis instruments nav rotaļlieta.
♦ Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
♦ Lietojiet to tikai sausās vietās. Raugieties, lai
instruments netiktu pakļauts mitruma iedarbībai.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦ Neatveriet korpusu. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
♦ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu,
gāzu vai putekļu tuvumā.
6
♦
Lai mazinātu risku sabojāt kontaktdakšu un
vadu, neraujiet aiz barošanas vada, lai atvienotu
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Citu personu drošība
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Pēc ekspluatācijas
♦ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, labi vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama
bērniem.
♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
♦ Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot
transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai
jānostiprina ar siksnām, lai neizkustētos asos
pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim strauji
palielinot vai samazinot ātrumu.
Pārbaude un remonts
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas un vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
instrumenta darbību.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
LATVIEŠU
♦
♦
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas
konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Papildu drošības norādījumi zālāja trimmeriem
Brīdinājums! Griešanas elementi turpina rotēt pēc
tam, kad dzinējs ir izslēgts.
♦ Iepazīstieties ar kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai barošanas
vads un pagarinājuma vads nav bojāti, nodiluši
vai nolietojušies. Ja lietošanas laikā vads tiek
bojāts, nekavējoties atvienojiet to no barošanas
avota. NEPIESKARIETIES VADAM PIRMS
PADEVES ATVIENOŠANAS.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja vadi ir bojāti vai
nolietoti.
♦ Lai pasargātu pēdas, jāvalkā izturīgi apavi.
♦ Lai pasargātu kājas, jāvalkā garās bikses.
♦ Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai
zālājā, ko grasāties trimmerēt, nav zaru, akmeņu, vadu vai kādu citu šķēršļu.
♦ Strādājot instruments ir jātur augšupvērstā
pozīcijā un auklai jāatrodas tuvu zemei. Instrumentu nedrīkst ieslēgt, ja tas tiek turēts kādā
citā pozīcijā.
♦ Strādājot ar instrumentu, pārvietojieties lēnām.
Ņemiet vērā, ka svaigi pļauta zāle ir mitra un
slidena.
♦ Nestrādājiet stāvā nogāzē. Trimmerējiet gareniski pāri nogāzēm un nekādā gadījumā uz
augšu vai uz leju pa tām.
♦ Nešķērsojiet grantētus ceļus vai taciņas, kad
instruments darbojas.
♦ Nepieskarieties trimmera auklai, kad instruments darbojas.
♦ Nolieciet instrumentu malā tikai tad, ja trimmera
aukla ir pilnībā pārstājusi griezties.
♦ Lietojiet vienīgi piemērota veida trimmera auklu.
Nekādā gadījumā nelietojiet metāla stiepli vai
makšķerēšanas auklu.
♦ Uzmanieties, lai nepieskartos trimmera auklas
nogriešanas asmenim.
♦ Turiet barošanas vadu drošā attālumā no trimmera auklas. Vienmēr atcerieties, kā ir novietots
barošanas vads.
♦ Nekādā gadījumā netuviniet rokas un kājas
trimmera auklai, īpaši ieslēdzot dzinēju.
♦ Pirms instrumenta lietošanas un tad, ja instruments saņēmis triecienu, pārbaudiet, vai
nav bojājuma vai nodiluma pazīmju, un pēc
vajadzības salabojiet.
♦
♦
♦
♦
♦
Instrumentu nedrīkst lietot, ja aizsargi ir bojāti
vai nav uzstādīti.
Raugieties, lai negūtu ievainojumus no ierīces,
ar ko paredzēts apgriezt īsāku trimmera auklu.
Kad ir izvilkts ārā jauns trimmera auklas posms,
novietojiet instrumentu paredzētajā darba pozīcijā un tikai tad to ieslēdziet.
Rūpējieties, lai ventilācijas atveres būtu vienmēr
tīras.
Zālāja trimmeri (malu aplīdzināšanas trimmeri)
nedrīkst lietot, ja vadi ir bojāti vai nolietoti.
Netuviniet pagarinājuma vadu griešanas elementiem.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēloti šādi brīdinājuma simboli.
Pirms ekspluatācijas izlasiet rokasgrāmatu.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet piemērotus ausu aizsargus.
Pirms bojāta vada pārbaudes vispirms
atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Ja vads ir bojāts, nekādā gadījumā neekspluatējiet trimmeri.
Uzmanieties no gaisā izsviestiem priekšmetiem. Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā.
Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela
mitruma iedarbībai.
Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas
jauda.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
7
LATVIEŠU
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var
eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar
parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. rokturis
3. bloķēšanas/izslēgšanas poga
4. akumulators
5. palīgrokturis
6. aizsargs
7. spoles korpuss
8. galviņa
9. malas vadīkla
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Aizsarga uzstādīšana (A., B. att.)
♦ Izskrūvējiet skrūvi no aizsarga.
♦ Turot aizsargu (6) taisnā leņķī pret trimmera
galviņu (8), stumiet to tiktāl, līdz fiksējošā mēlīte
noklikšķ vietā (aizsarga (6) virzošajām sliedēm
8
(10) ir jābūt pareizi savietotām ar trimmera galviņas (8) virzošajām sliedēm (11), A. att.).
♦ Pieskrūvējiet aizsargu (6) ar skrūvi (12).
Brīdinājums! Šo instrumentu nedrīkst lietot, ja nav
pareizi uzstādīts aizsargs.
Palīgroktura piestiprināšana (C. att.)
♦ Turiet uz iekšu iespiestas abas pogas (14), kas
atrodas roktura sānā.
♦ Uzstumiet palīgrokturi (5) uz pogām (14), līdz
tas nofiksējas.
Brīdinājums! Pogas izciļņiem jābūt pareizi savietotiem ar roktura atverēm, un rokturim jābūt cieši
nostiprinātam.
Palīgroktura pozīcijas regulēšana (D. att.)
Palīgrokturi (5) var noregulēt tā, lai panāktu vislabāko līdzsvaru un ērtumu.
♦ Iespiediet uz iekšu pogu (15), kas atrodas roktura kreisajā pusē.
♦ Pagrieziet palīgrokturi (5) vēlamajā pozīcijā.
♦ Atlaidiet pogu (15).
Brīdinājums! Pogas izciļņiem jābūt pareizi savietotiem ar roktura atverēm, un rokturim jābūt cieši
nostiprinātam.
Instrumenta augstuma regulēšana (E. att.)
Šim instrumentam ir teleskopisks mehānisms, ar
kuru instrumentu var iestatīt sev parocīgā augstumā.
Mehānismam ir vairāki augstuma iestatījumi.
Lai noregulētu augstumu, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (16), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Uzmanīgi velciet cauruli (17) ārā no roktura (2)
vai stumiet to rokturī, līdz ir panākts vajadzīgais
augstums.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (16), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
Trimmera auklas atbrīvošana
Transportējot trimmera aukla ir ar līmlenti pielīmēta
pie spoles korpusa.
Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru.
♦ Noņemiet līmlenti, ar ko trimmera aukla ir pielīmēta pie spoles korpusa (7).
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (F. att.)
♦ Lai uzstādītu akumulatoru (4), savietojiet to ar
instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru
spraudligzdā un piespiediet akumulatoru, līdz
tas nofiksējas.
♦ Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas
pogu (19) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā
no spraudligzdas.
LATVIEŠU
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana (G. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi
un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.
Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla
parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra:
aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C
vai augstāka par 40 °C.
Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs
automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz
elementi ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (4), ievietojiet to lādētājā (19).
Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā
veidā. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet,
vai akumulators ir ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Mirgos uzlādes indikators (20).
Kad uzlādes indikators (20) vairs nemirgo un deg,
uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu
laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā.
Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu,
šajā laikā iedegoties gaismas diodei.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja
uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās
tā kalpošanas ilgums.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo
uzlādes līmeni.
Instrumenta režīma iestatīšana: trimmerēšana vai
malu aplīdzināšana (H.–J. att.)
Instrumentam var iestatīt gan trimmerēšanas
režīmu, kā norādīts E. attēlā, vai arī malu aplīdzināšanas režīmā, lai nopļautu zālāja malām un puķu
dobēm pāri pāraugušu zāli, kā norādīts F. attēlā.
Trimmerēšanas režīms (H. att.)
Lai trimmerētu, trimmera galviņai jābūt I. attēlā
norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (6), griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
♦
Turot rokturi (2), grieziet galviņu (8) pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (6), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Iestumiet malas vadīklu (9) dzinēja korpusā.
Piezīme. Piezīme. Galviņa griežas tikai vienā
virzienā.
Malu aplīdzināšanas režīms (I., J. att.)
Lai aplīdzinātu malas, trimmera galviņai jābūt J.
attēlā norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas.
♦ Atbrīvojiet regulēšanas ripu (6), griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Turot rokturi (2), grieziet galviņu (8) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Pievelciet regulēšanas ripu (6), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Izstumiet malas vadīklu ārā no dzinēja korpusa.
Malas vadīklai (9) ir jābūt pilnībā izvilktai; par to
liecina dzirdams klikšķis.
Piezīme. Galviņa griežas tikai vienā virzienā.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, iespiediet un turiet
nospiestu bloķēšanas pogu (3), tad nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1). Kad instruments darbojas, jūs varat atlaist bloķēšanas
pogu (3).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.
Brīdinājums! Slēdža mēlīti nedrīkst nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
♦ Lai zāli nopļautu vienmērīgi, tai jābūt sausai.
Trimmerēšana
♦ Turiet instrumentu tā, kā norādīts K. attēlā.
♦ Viegli vēzējiet trimmeri no viena sāna uz otru.
♦ Pļaujot garu zāli, dariet to pakāpeniski pa kārtām, sākot no augšas. Pļaujiet plānās kārtās.
♦ Netuviniet instrumentu cietiem priekšmetiem un
trausliem augiem.
♦ Trimmera aukla ātrāk nodilst un to ir grūtāk virzīt, ja tiek trimmerēts gar bruģējumu vai citām
abrazīvām virsmām vai arī tiek pļauta cieta zāle.
♦ Ja instruments sāk darboties lēnāk, samaziniet
slodzi.
Malu aplīdzināšana
Vispiemērotākās malas aplīdzināšanai ir tādas, kuru
dziļums pārsniedz 50 mm.
9
LATVIEŠU
♦
♦
♦
Nelietojiet šo instrumentu malu veidošanai.
Lai izveidotu malas, lietojiet lāpstu zālāja malu
veidošanai.
Virziet instrumentu tā, kā norādīts L. attēlā.
Lai nopļautu īsāk, turiet instrumentu mazliet
ieslīpi.
Jaunas trimmera auklas spoles uzstādīšana
(M. att.)
Rezerves trimmera auklas spoles varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja
(kat. Nr. A6481).
♦ Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
♦ Turiet mēlītes (21) nospiestas un noņemiet
spoles vāciņu (22) no korpusa (7).
♦ Izņemiet tukšo spoli (23) no korpusa.
♦ Iztīriet no spoles vāciņa un korpusa netīrumus
un zāli.
♦ Uzstumiet jauno spoli uz centra ass korpusā.
Mazliet pagrieziet spoli, līdz tā nofiksējas vietā.
♦ Atvienojiet trimmera auklas galu un ieveriet to
cilpiņā (24). No spoles vāciņa jābūt izvērtam
aptuveni 11 cm garam auklas galam.
♦ Savietojiet spoles vāciņa mēlītes (21) ar korpusa
atverēm (25).
♦ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas
cieši nofiksējas vietā.
Brīdinājums! Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim (26), nogrieziet
to tiktāl, lai sniegtos līdz asmenim.
Jaunas auklas uztīšana uz tukšas spoles
(N.–P. att.)
Uz tukšas spoles var uztīt jaunu auklu.
Rezerves trimmera auklas varat iegādāties no
vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6170
(25 m), A6171 (40 m)).
♦ Noņemiet tukšo spoli no instrumenta, kā norādīts iepriekš.
♦ Notiniet atlikušo auklu no spoles.
♦ Ieveriet spoles caurumā (27) 2 cm trimmera
auklas, kā norādīts (N. att.).
♦ Salokiet trimmera auklu un nostipriniet to L veida
atverē (28).
♦ Uztiniet trimmera auklu uz spoles bultiņas norādītajā virzienā. Aukla ir jāuztin rūpīgi un kārtām.
Neuztiniet to krusteniski (P. att.).
♦ Tiklīdz uztītā trimmera aukla sasniegusi ierobus
(29), nogrieziet to. No spoles korpusa jābūt
izvērtam aptuveni 12 cm garam auklas galam,
kas ar pirkstu jāpietur, lai nofiksētu (O. att.).
♦ Lai spoli ievietotu instrumentā, rīkojieties, kā
aprakstīts iepriekš.
Brīdinājums! Lietojiet tikai piemērota veida
BLACK+DECKER trimmera auklu.
10
Problēmu novēršana
Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet
turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek
atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER
remonta darbnīcu.
Brīdinājums! Vispirms atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
Instruments darbojas lēni
♦ Pārbaudiet, vai spoles korpuss brīvi kustas. Ja
vajadzīgs, rūpīgi iztīriet to.
♦ Pārbaudiet, vai no spoles korpusa nav izvērts
vairāk nekā 11 cm garš trimmera auklas gals.
Ja ir, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos tikai līdz
trimmera auklas apgriešanas asmenim.
Nedarbojas automātiskā auklas padeve
♦ Turiet mēlītes nospiestas un noņemiet spoles
vāciņu no spoles korpusa.
♦ Velciet trimmera auklu, līdz tā sniedzas 11 cm
pāri korpusa malai. Ja uz spoles atlicis pārāk
maz auklas, uzstādiet jaunu trimmera auklas
spoli, kā norādīts iepriekš.
♦ Savietojiet spoles vāciņa mēlītes ar spoles
korpusa atverēm.
♦ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas
cieši nofiksējas vietā.
♦ Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas
nogriešanas asmenim, nogrieziet to tiktāl, lai
sniegtos līdz asmenim.
Ja automātiskā auklas padeve joprojām
nedarbojas vai spole ir iestrēgusi, izmēģiniet
turpmākos ieteikumus.
♦ Rūpīgi iztīriet spoles vāciņu un korpusu.
♦ Noņemiet spoli un pārbaudiet, vai svira brīvi
kustas.
♦ Noņemiet spoli un attiniet trimmera auklu, pēc
tam to rūpīgi uztiniet atpakaļ, kā norādīts iepriekš. No jauna uzstādiet spoli, kā norādīts.
Apkope
Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai
instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru
tīrīšanu;
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators;
vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope,
izņemot regulāru tīrīšanu;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres;
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri tīriet
trimmera auklu un spoles korpusu;
ar neasu skrāpi regulāri nokasiet zāli un netīrumus no aizsarga apakšpuses.
Akumulatori
Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
♦
♦
♦
♦
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet
to no instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji
pārstrādājami. Ievietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā, lai to spailēs nevarētu rasties
īssavienojums. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta darbnīcā vai vietējā atkritumu
pārstrādes punktā.
neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var izraisīt
ievainojumus vai eksplodēt;
Tehniskie dati
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Ieejas spriegums VAC
Ātrums bez
noslodzes
min-1
Svars
kg
Akumulators
Spriegums
Jauda
Veids
Vdc
Ah
Lādētājs
Ieejas spriegums VAC
Izejas spriegums VDC
Strāva
mA
GLC1423L GLC1825L GLC1825L20
H1
H1
H1
GLC1823L GLC1823L20
H1
H1
14,4
18
18
7100
1,3
7400
1,5
7400
1,5
BL1114
14,4
1,1
Litija jonu
BL12018
BL1518
18
18
2,0
2,0
Litija jonu
905902** 905902** 905902**
1. veids 1. veids 1. veids
100 – 240 100 – 240 100 – 240
8 – 20
8 – 20
8 – 20
400
400
400
Svērtā vibrāciju vērtība attiecībā uz plaukstu/roku
saskaņā ar EN 786: = 8,03 m/s2 , neprecizitāte (K)
= 1,5 m/s2.
LPA (skaņas spiediens) 75 dB(A)
neprecizitāte = 4 dB(A)
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
11
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
BLACK+DECKER apliecina, ka šie izstrādājumi,
kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91
20 0 0 /14 / EK , z ā lāja tr immer is, L ≤ 5 0 c m,
VIII pielikums
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
The Netherlands (Nīderlande)
Pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0344
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(12. pants, III pielikums, L ≤ 50 cm):
LWA (izmērītā skaņas jauda)89 dB(A)
neprecizitāte = 4 dB(A)
LWA (garantētā skaņas jauda) 93 dB(A)
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/EU
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar BLACK+DECKER turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
BLACK+DECKER turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un BLACK+DECKER vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
12
Garantija
BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē.
Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
J a 2 4 m ē n e š u l a i k ā ko p š i e g ā d e s b r ī ž a
BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu
vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
BLACK+DECKER apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar
vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu par
jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par BLACK+DECKER
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша кордовая газонокосилка BLACK+DECKER
предназначена для скашивания травы, обработки краев газона, а также для стрижки травы
в труднодоступных местах. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! При использовании электрических
инструментов соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим
током, получения травм и повреждения личного
имущества.
Внимание! При использовании инструмента
соблюдайте правила безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора
и посторонних лиц, перед использованием
инструмента прочтите данные инструкции. Сохраните данные инструкции для последующего
использования.
♦ Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование инструмента
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным инструментом.
♦ Всегда работайте в защитных очках или
маске.
♦ Не допускайте детей и любых лиц, не знакомых с данным правилами техники безопасности, к работе инструментом.
♦ Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне, дотрагиваться до
инструмента или до электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в присутствии детей.
♦ Использование инструмента детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
Работайте инструментом только при дневном свете или в условиях хорошего искусственного освещения.
Используйте инструмент только в сухих
местах. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
Не погружайте инструмент в воду.
Не разбирайте корпус инструмента. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не
тяните за кабель, чтобы отключить инструмент от штепсельной розетки.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
После использования
♦ Храните не используемый инструмент
в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение инструментам.
♦ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы исключить
его перемещение при резком изменении
скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность инструмента. Проверяйте целостность деталей и любых других
элементов инструмента, воздействующих
на его работу.
♦ Не используйте инструмент, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при
работе газонокосилками
Внимание! После выключения электродвигателя, режущий механизм некоторое время
вращается по инерции.
♦ Изучите все средства управления инструментом и используйте его по назначению.
♦ Перед использованием инструмента внимательно проверьте сетевой и удлинительный
кабели на отсутствие повреждений и старения и износа. В случае повреждения кабеля
во время работы, немедленно выньте его
вилку из штепсельной розетки. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ
ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
♦ Не используйте инструмент, если его кабели
повреждены или изношены.
♦ Используйте для защиты Ваших ног крепкие,
нескользящие ботинки или сапоги.
♦ Надевайте длинные брюки для защиты
Ваших ног.
♦ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет палок, камней, проволоки
и других предметов.
♦ Используйте газонокосилку только в вертикальном положении, с режущей леской
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
возле поверхности земли. Ни в коем случае
не включайте газонокосилку, если она находится в любом другом положении!
Передвигайтесь во время работы с газонокосилкой только в медленном темпе. Помните, что свежескошенная трава влажная
и скользкая.
Не работайте на крутых склонах. Стригите
траву поперек уклона, ни в коем случае не
сверху вниз!
Ни в коем случае не пересекайте гравийные
тропинки и дорожки при работающей газонокосилке!
Ни в коем случае не касайтесь режущей
лески при работающей газонокосилке!
Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока режущая леска полностью не
остановится.
Используйте режущую леску, рекомендованную изготовителем газонокосилки. Ни
в коем случае не используйте металлические режущие нити или рыболовную леску!
Будьте внимательны, чтобы случайно не
коснуться отсекателя режущей лески!
Направляйте электрический кабель в сторону от режущей лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
Следите, чтобы Ваши руки и ноги постоянно
находились на безопасном расстоянии от
режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
Перед использованием инструмента и по
окончании работы проверяйте его на наличие признаков старения или повреждений;
в случае необходимости сдайте инструмент
в ремонт.
Ни в коем случае не используйте газонокосилку с поврежденными защитными кожухами, а также без установленных защитных
кожухов.
Будьте осторожны при работе с любыми
инструментами, оснащенными режущей
леской; невнимательность может привести
к получению травмы. После того, как будет
вытянута новая режущая леска, верните
инструмент в его нормальное рабочее положение и только тогда включайте инструмент.
Следите, чтобы вентиляционные прорези
электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
Не используйте газонокосилку, если кабели
повреждены или изношены.
Направляйте удлинительный кабель в сторону от режущего корда.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой прочтите полностью
данное руководство по эксплуатации.
При работе данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
♦
♦
♦
♦
♦
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Перед осмотром поврежденного кабеля
всегда вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Не используйте газонокосилку, если ее кабель поврежден.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не
было посторонних лиц.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10°С - 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Основная рукоятка
3. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
4. Аккумулятор
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка
9. Направляющая для кромки
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка защитного кожуха (Рис. А-В)
♦ Отвинтите винт на защитном кожухе.
♦ Удерживая защитный кожух (6) под прямым
углом к головке газонокосилки (8), вдвигайте
его на место до слышимого щелчка (убедитесь, что направляющие полозки (10) на
защитном кожухе (6) расположены на одной
линии с направляющими бортиками (11) на
головке газонокосилки (8) (Рис. А)).
♦ Закрепите защитный кожух (6) винтом (12).
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка дополнительной рукоятки (Рис. С)
♦ Нажмите и удерживайте обе кнопки (14), расположенные на боковой стороне рукоятки.
♦ Надвиньте дополнительную рукоятку (5) на
место поверх кнопок (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулировка положения дополнительной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании, положение дополнительной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (15) с левой стороны
рукоятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (5)
в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (15).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулирование высоты инструмента (Рис. Е)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Для регулирования высоты поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Осторожно вдвигайте/выдвигайте штангу
(17) в/из основной рукоятки (2) на необходимую длину.
♦ Затяните установочное кольцо (16), повернув его в направлении против часовой
стрелки.
16
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (7).
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. F)
♦ Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
♦ Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (19), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Зарядка аккумулятора (Рис. G)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 10°C или выше 40°C.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте
его в зарядное устройство (19).Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (20) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (20) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым све-
РУССКИЙ ЯЗЫК
том. Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Время
от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (20) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном
устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Настройка газонокосилки на скашивание или
подравнивание кромок (Рис. H - J)
Данную газонокосилку можно использовать
для скашивания травы, как показано на Рис. E,
а также для срезания травы вдоль кромок газона и цветочных клумб, как показано на Рис. F.
Режим скашивания (Рис. Н)
При скашивании головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. Н.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении по часовой
стрелке.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Вдвиньте направляющую для кромки (9)
в корпус электродвигателя.
Примечание: Примечание: Головка может поворачиваться только в одну сторону.
Режим подравнивания кромок (Рис. I и J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. I. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦
Удерживая основную рукоятку (2), поверните
головку (8) в направлении против часовой
стрелки.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Выдвиньте направляющую для кромки из
корпуса электродвигателя. Убедитесь, что
направляющая для кромки (9) вытянута
полностью, о чем будет свидетельствовать
щелчок.
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Включение и выключение
♦ Для вк лючения инструмента, на жмите
и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (3), затем на клавишу
пускового выключателя (1). Как только инструмент начнет работать, кнопку защиты
от непреднамеренного пуска (3) можно отпустить.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦ Держите инструмент, как показано на рис. K.
♦ Плавно ведите газонокосилку из стороны
в сторону.
♦ Высокую траву стригите постепенно, небольшими слоями, начиная сверху. Делайте
короткие резы.
♦ Избегайте контакта инструмента с твердыми
предметами и нежными растениями.
♦ При стрижке травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при
срезании сорняков на толстых стеблях, режущая леска быстрее придет в негодность
и потребуется более частая ее подача.
♦ Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания новых
кромок используйте специально предназначенную для этого лопатку.
Управляйте газонокосилкой, как показано
на рис. L.
Чтобы срезать траву как можно ближе
к поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Установка новой катушки с режущей леской
(Рис. М)
Заменить катушку с секущей леской можно у
дилера BLACK+DECKER (кат. № A6481).
♦ Удерживая язычки (21) нажатыми, снимите
крышку (22) с корпуса катушки (7).
♦ Извлеките пустую катушку (23) из корпуса.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с крышки
катушки и из корпуса.
♦ Наденьте новую катушку на стержень внутри корпуса. Слегка поверните катушку, до
ощущаемой фиксации.
♦ Концевую часть режущей лески направьте
в проушину (24). Леска должна выступать из
крышки приблизительно на 11 см.
♦ Совместите язычки (21) на крышке катушки
с вырезами (25) в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
Внимание! Если режущие лески выступают
за отсекатель (26), укоротите лески, чтобы они
доходили только до отсекателя.
Наматывание новой режущей лески на пустую
катушку (Рис. N - P)
Вы можете намотать на пустую катушку новую
режущую леску. Мотки режущей лески можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(№№ для заказа A6170 (25 м) и А6171 (40 м)).
♦ Извлеките пустую катушку из инструмента,
как было описано выше.
♦ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
♦ Направьте 2 см режущей лески в отверстие
(27) катушки, как показано на рисунке N.
♦ Перегните режущую леску и закрепите ее
в прорези (28) L-образной формы.
♦ Наматывайте режущую леску на катушку
в направлении указательной стрелки. Следите, чтобы режущая леска наматывалась
ровными, аккуратными слоями. Не наматывайте леску крест-накрест (Рис. Р).
♦ По достижении намотанной леской выреза
(29), обрежьте леску. Отмотайте приблизительно 12 см режущей лески и удерживайте
ее пальцем в этом положении (Рис. О).
18
♦
Установите катушку на инструмент, как было
описано выше.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦ Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
♦ Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает
11 см. При необходимости обрежьте ее,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей
лески
♦ Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
♦ Вытяните режущую леску на 11 см из корпуса
катушки. Если режущей лески на катушке
недостаточно, вставьте новую катушку
с леской, как описано выше.
♦ Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
♦ Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
Если автоматическая подача режущей лески
все же не производится или заклинило
катушку, попробуйте поступить следующим
образом:
♦ Тщательно очистите крышку и корпус катушки.
♦ Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
♦ Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте катушку и режущую
леску инструмента мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух от травы и грязи с помощью тупоносого скребка.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом:
♦
♦
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Поместите аккумулятор
(аккумуляторы) в подходящую упаковку,
исключив возможность короткого замыкания
контактов. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт
переработки.
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
GLC1423L GLC1825L
H1
H1
GLC1823L
H1
GLC1825L20
H1
GLC1823L20
H1
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Напряжение
питания
В перем.
тока 14,4
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 7100
Вес
кг 1,3
Аккумулятор
Напряжение
питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип аккумулятора
Зарядное
устройство
Напряжение
питания В перем. тока
Выходное
напряжение В пост. тока
Выходной ток
мА
18
18
7400
1,5
7400
1,5
BL1114
BL1518
BL12018
14,4
1,1
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
905902**
тип 1
905902**
тип 1
905902**
тип 1
100 – 240
100 – 240
100 – 240
8 – 20
400
8 – 20
400
8 – 20
400
Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 786: = 8,03 м/с2, погрешность (K)
= 1,5 м/с2
LpA (звуковое давление) 75 дБ(А)
Погрешность (K) = 4 дБ(А)
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EC, Газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
LwA (измеренная акустическая
мощность)
89 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
LwA (гарантированная
акустическая мощность)
93 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
Эта продукция соответствует дирек тивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
zst00250739 - 22-10-2014
20
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising