GLC1423 | Black&Decker GLC1423 CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-96 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GLC1423L
GLC1823L
GLC1823L20
GLC1825L
GLC1825L20
2
G
H
I
J
K
L
3
4
ČESKY
Použití výrobku
Vaše akumulátorová strunová sekačka BLACK+DECKER
je určena pro sekání okrajů trávníků a pro sekání trávy
na špatně přístupných místech. Tento výrobek je určen
pouze pro spotřebitelské použití.
♦
Jiná nebezpečí.
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu použití
nářadí, než byl uveden v přiložených bezpečnostních
pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
Varování! Při použití stroje musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. S ohledem na vaši vlastní bezpečnost
a na bezpečnost okolních osob se před obsluhou sekačky
seznamte s těmito pokyny. Tyto pokyny uschovejte na
bezpečném místě pro budoucí použití.
♦
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
♦
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
♦
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Použití výrobku
Po použití
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou
ochranu zraku.
♦
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly
děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny.
♦
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo
se dotýkaly zařízení a přívodního napájecího kabelu.
♦
Přísný dohled je vyžadován, pokud je zařízení
používáno v blízkosti dětí.
♦
Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
♦
Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
♦
Zařízení používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
♦
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
♦
Výrobek nenamáčejte.
♦
Nepokoušejte se tento výrobek demontovat. Uvnitř
zařízení se nenachází žádné opravitelné části.
♦
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
♦
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy neuvolňujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel.
♦
♦
♦
Není-li výrobek používán, měl by být uložen na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
K uloženému zařízení by neměly mít přístup děti.
Je-li zařízení skladováno nebo přepravováno ve
vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno
tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru jízdy.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku
nevyskytují žádné poškozené nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
strunové sekačky
Varování! Po vypnutí motoru se bude struna sekačky
ještě chvíli otáčet.
♦
Seznamte se s obsluhou a správným používáním
zařízení.
♦
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Pokud dojde během práce k poškození napájecího kabelu,
okamžitě nářadí vypněte a odpojte od elektrické
zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU DŘÍVE, NEŽ BUDE ODPOJEN.
Bezpečnost ostatních osob
♦
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo opotřebován, výrobek nepoužívejte.
Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby byla vaše
chodidla chráněna.
Nohy si chraňte dlouhými kalhotami.
Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor,
ve kterém budete sekat, zbaven větviček, kamenů,
drátů a jiných překážek.
Používejte nářadí pouze ve svislé poloze se sekací
strunou těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte nářadí
v jiné poloze.
Při práci s tímto nářadím kráčejte pomalu. Uvědomte
si, že čerstvě nasekaná tráva je kluzká a vlhká.
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte
po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru a dolů.
Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes
štěrkové chodníky nebo cesty.
Nikdy se nedotýkejte struny, pokud je nářadí v chodu.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se struna zcela
nezastaví.
Používejte pouze odpovídající typ struny. Nikdy
nepoužívejte kovovou strunu nebo rybářský vlasec.
Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do
blízkosti struny. Stále sledujte polohu napájecího
kabelu.
Ruce a nohy držte trvale mimo dosah struny, a to
zejména při zapínání motoru.
Před použitím nářadí a po každém nárazu nářadí
zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a zda
není nutné provedení opravy.
Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených ochranných
krytů.
Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které
upravuje délku struny. Po vysunutí nové struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do jeho obvyklé
pracovní polohy.
Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále
čisté a zbavené nečistot.
Pokud je přívodní napájecí kabel poškozen nebo
opotřebován, strunovou sekačku (vyžínač trávy)
nepoužívejte.
Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí kabely
nedostaly do blízkosti struny.
Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu
vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li poškozen jeho
napájecí kabel.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky. Napájecí
kabel držte z dosahu žací struny.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Směrnice 2000/14/EC zaručeného akustického
výkonu.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy z žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjejte pouze při teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím.
Ostatní akumulátory mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Štítky na nářadí
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Elektrická bezpečnost
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
♦
6
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit
nabíječku přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Uvolnění žací struny
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.
Varování! Před sestavím vyjměte z nářadí akumulátor.
♦
Odstraňte pásku, kterou je struna přichycena ke
krytu cívky (7).
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Rukojeť
3. Odjišťovací tlačítko
4. Akumulátor
5. Doplňková rukojeť
6. Ochranný kryt
7. Pouzdro cívky
8. Žací hlava
9. Vodítko
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. F)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (4) nasadit, srovnejte jej s místem jeho uložení na nářadí. Zasuňte akumulátor
do nářadí a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (19) a současně jej z nářadí vysuňte ven.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nabíjení akumulátoru (obr. G)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Nasazení ochranného krytu (obr. A-B)
♦
♦
Z ochranného krytu odstraňte šroub.
Ochranný kryt (6) přiložte kolmo k žací hlavě (8),
nasuňte jej na místo až po zaskočení přídržných
západek (ujistěte se, zda vodicí kolejnice (10)
ochranného krytu (6) jsou správně srovnány s vodicími kolejnicemi (11) na žací hlavici (8). obr. A).
♦
Ochranný kryt (6) zajistěte šroubem (12).
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného krytu se
zařízením nepracujte.
Varování! Nenabíjejte akumulátor, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24°C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátor, je-li
teplota jeho článku nižší než zhruba 10 °C nebo vyšší
než 40 °C.
Akumulátor by měla být ponechán v nabíječce a nabíječka jej začne automaticky nabíjet, jakmile se teplota
článků akumulátoru zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li akumulátor (4) nabít, vložte jej do nabíječky (19). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je akumulátor v nabíječce řádně
usazen.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (20) bude nepřetržitě zeleně blikat
(pomalu).
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení
(20) nepřerušovaně zeleně svítit. Akumulátor může být
ponechán v nabíječce se svítící diodou neomezeně
dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat
(nabíjení), začne-li nabíječka akumulátor občas dobíjet.
Indikátor nabíjení (20) bude svítit tak dlouho, jak dlouho
bude akumulátor vložen do nabíječky, která je připojena
k elektrické síti.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Montáž doplňkové rukojeti (obr. C)
♦
Stiskněte a držte obě tlačítka (14) na boční straně
rukojeti.
♦
Doplňkovou rukojeť (5) převlečte přes tlačítka (14)
na místo.
Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují
s výřezy v rukojeti a rukojeť je zajištěna.
Úprava polohy doplňkové rukojeti (obr. D)
Doplňkovou rukojeť (5) je možné upravit k získání optimálního vyvážení a pohodlí
♦
Stiskněte tlačítko (15) na levé straně rukojeti.
♦
Otočte doplňkovou rukojeť (5) do požadované
polohy.
♦
Uvolněte tlačítko (15).
Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují
s výřezy v rukojeti a rukojeť je zajištěna.
Úprava délky nářadí (obr. E)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem,
které vám umožňuje podle potřeby si upravit jeho délku.
Je možné nastavit rozmanitou délku.
Délku upravíte následujícím postupem:
♦
Odpojte nářadí od napájecího přívodu.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte stavitelný prstenec (16).
♦
Lehce zasuňte trubici (17) směrem dovnitř nebo ven
z rukojeti (2) na požadovanou délku.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
stavitelný prstenec (16) dotáhněte.
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící
LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
akumulátor udržovat v nabitém stavu.
7
Nastavení nářadí do režimu seřezávání nebo
do režimu zařezávání krajů (obr. H - J)
♦
Nářadí je možné provozovat v režimu seřezávání, jak je
znázorněno na obr. E nebo v režimu zařezávání krajů,
k odstranění převisů trávy u okraje trávníků a u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. F.
♦
Sekání okrajů trávníků
Optimálních výsledků při sekání okrajů trávníků bude
dosaženo na okrajích, které jsou hlubší než 50 mm.
♦
Nepoužívejte toto nářadí pro vytváření hran. K vytváření hran používejte rycí nářadí.
♦
Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obr. L.
♦
Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce skloňte.
Režim seřezávání (obr. H)
V režimu seřezávání by měla být řezací hlava v poloze
znázorněné na obr. H. Pokud není, proveďte následující
postup:
♦
Odpojte nářadí od napájecího přívodu.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte stavitelný prstenec (6).
♦
Přidržte rukojeť (2) a otočte žací hlavici (2) ve směru
chodu hodinových ručiček.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
dotáhněte stavitelný prstenec (6).
♦
Nasuňte okrajové vodítko (9) do krytu motoru.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Uchycení nové cívky s řezací strunou
(obr. M)
Náhradní cívky se strunou do sekačky jsou k dostání
u vašeho prodejce BLACK+DECKER (k. č. A6481).
♦
Odpojte napájecí kabel.
♦
Držte stisknuté příchytky (21) a sejměte z pouzdra
(7) kryt cívky (22).
♦
Vyjměte prázdnou cívku (23) z pouzdra.
♦
Z uzávěru cívky a pouzdra odstraňte zachycené
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Vezměte novou cívku a nasuňte ji na výstupek na
krytu cívky. Lehce cívkou pootočte, až se usadí.
♦
Vysuňte konec řezací struny a protáhněte jej otvorem
(24). Struna by měla z uzávěru vyčnívat přibližně
11 cm.
♦
Srovnejte příchytky (21) na krytu cívky s výřezy na
pouzdru (25).
♦
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Varování! Pokud budou řezací struny vyčnívat přes
odřezávací nůž (26), uřízněte je tak, aby zasahovaly
pouze k ostří odřezávacího nože struny.
Režim zařezávání krajů (obr. I & J)
Při sekání okrajů trávníků by měla být hlava sekačky
v poloze, která je uvedena na obr. I. Není-li tomu tak:
♦
Odpojte nářadí od napájecího přívodu.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
povolte stavitelný prstenec (6).
♦
Přidržte rukojeť (2) a otočte žací hlavici (2) proti
směru chodu hodinových ručiček.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
dotáhněte stavitelný prstenec (6).
♦
Vysuňte okrajové vodítko z krytu motoru. Ujistěte se,
zda je okrajové vodítko (9) plně vysunuto, uslyšíte
cvaknutí.
Poznámka: Hlavou je možné otáčet pouze jedním
směrem.
Navinutí nové struny na prázdnou cívku
(obr. N - P)
Zapnutí a vypnutí
Na prázdnou cívku můžete navinout novou strunu.
Náhradní balíčky s řezací strunou dostanete u vašeho
dodavatele BLACK+DECKER (kat. č. A6170 (25 m),
A6171 (40 m)).
♦
Podle výše uvedeného postupu vyjměte z nářadí
prázdnou cívku.
♦
Odmotejte z cívky zbytek struny.
♦
Podle obrázku otvorem cívky (27) protáhněte 2 cm
struny (obr.N).
♦
Zahněte konec struny a zajistěte ji ve štěrbině tvaru
L (28).
♦
Řezací strunu naviňte na cívku ve směru vyznačené
šipky. Dejte pozor, aby byla struna navinuta na cívku
úhledně a ve vrstvách. Nepřekřižujte ji (obr. P).
♦
Pokud navíjená struna dosáhne výkrojů (29), odstřihněte ji. Strunu nechejte z cívky vyčnívat přibližně
12 cm a prstem ji přidržte na místě (obr. O).
♦
Uložení cívky do nářadí proveďte podle výše uvedeného postupu.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu
BLACK+DECKER.
♦
Chcete-li nářadí spustit, stlačte a podržte odjišťovací
tlačítko (3) a poté stiskněte spouštěcí páčku (1).
Poté, co se sekačka spustí, odjišťovací tlačítko (3)
můžete uvolnit.
♦
Nářadí vypnete uvolněním stisku spouštěcí páčky.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí páčku
v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití
Všeobecné
♦
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
Sekání travnatých ploch
♦
♦
♦
♦
Pokud bude sečení prováděno podél chodníků nebo
jiných drsných površích nebo mohutnějších porostů
plevele, opotřebení žací struny bude rychlejší a bude
třeba ji častěji vytahovat.
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obr. K.
Lehce táhněte sekačkou ze strany na stranu.
Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech
od shora dolů. Trávu sekejte po krátkých kouscích.
Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů a křehkého
porostu.
8
Řešení problémů
♦
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
♦
♦
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od elektrické sítě.
♦
Nářadí pracuje v nízkých otáčkách
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro
cívky. Pokud je potřeba, opatrně jej očistěte.
Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra cívky
více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby
zasahovala jen k ostří odřezávacího nože struny.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Držte stisknuté výstupky na krytu cívky a sejměte
z pouzdra kryt cívky.
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky zhruba 11 cm. Pokud již není dostačující délka
struny k dispozici, vložte podle výše uvedených
pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
Vyrovnejte jazýčky na uzávěru cívky s výřezy
v pouzdře.
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž, zkraťte ji
tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Pokud automatický posuv struny stále
nepracuje nebo pokud je cívka zablokovaná,
zkuste následující:
♦
♦
♦
Větrací otvory výrobku/nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
Pravidelně čistěte strunu a cívku měkkým kartáčem
nebo suchým hadříkem.
Pravidelně odstraňujte ze spodní strany krytu trávu
a nečistoty.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Pečlivě očistěte pouzdro a uzávěr cívky.
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může páčka
volně pohybovat.
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom
proveďte podle výše uvedeného postupu její správné
navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky do pouzdra
podle uvedeného postupu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Údržba
Akumulátory
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek/nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Po ukončení jejich životnosti je likvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
♦
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí napájeno snímatelným
akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
♦
♦
9
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití akumulátoru a potom jej vyjměte z nářadí.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
abyste zamezili zkratu jejich kontaktů. Odevzdejte
je v autorizovaném servisu nebo do místní sběrny,
kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Neprovádějte zkratování kontaktů akumulátoru.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné akumulátory do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob nebo
k jejich explozi.
Technické údaje
ES Prohlášení o shodě
Napájecí napětí
V
Otáčky
naprázdno
min-1
Hmotnost
kg
7100
1,3
7400
1,5
7400
1,5
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Typ
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1518
18
2,0
Li-Ion
BL12018
18
2,0
Li-Ion
905902**
typ. 1
100 – 240
8 – 20
400
905902**
typ. 1
100 – 240
8 – 20
400
905902**
typ. 1
100 – 240
8 – 20
400
V
Ah
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
V
V
mA
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GLC1423L GLC1825L GLC1825L20
H1
H1
H1
GLC1823L GLC1823L20
H1
H1
14,4
18
18
09
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EC, sekačka trávy L ≤ 50 cm, příloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
The Netherlands
Úředně stanovený orgán id. č.: 0344
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
89 dB(A)
LWA (měřený akustický výkon)
odchylka (K)
4 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
93 dB(A)
odchylka (K)
4 dB(A)
Vibrace přenášené na obsluhu měřené dle normy EN 786:
= 8,03 m/s2 , odchylka (K) = 1,5 m/s2 ,
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu. Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti BLACK+DECKER.
LPA (akustický tlak) 75 dB(A)
odchylka (K) = 4 dB(A)
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost BLACK+DECKER garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a ne-
10
♦
♦
byla zanedbána jeho předepsaná údržba;
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu BLACK+DECKER.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk
zst00250730 - 20-10-2014
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising