GTC1843L | Black&Decker GTC1843L CORDLESS CLIPPER Type H1 - H2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779 - 22 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GTC1843L20
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše nůžky na živé ploty Вlack & Decker jsou určeny
k stříhání živých plotů, keřů a hustého podrostu. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka Вlack & Decker je určena k nabíjení
baterií Вlack & Decker dodaných s tímto nářadím.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení jakéhokoli z níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné
poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
4
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li spínač v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly.
Tak bude zajištěn bezpečný provoz elektrického
nářadí.
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se nůžek na živý plot
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Kovové části, které se
♦
♦
5
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Udržujte všechny části těla mimo dosah řezných
nožů.
Jsou-li nože v chodu, neodstraňujte odřezaný
materiál nebo řezaný materiál nepřidržujte. Při
odstraňování zaseknutého materiálu se ujistěte,
zda je spínač v poloze vypnuto. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k způsobení vážného úrazu.
Přenášejte nůžky na živé ploty uchopením za
rukojeť a se zastavenými noži. Při přepravě
nebo při uložení vždy nasaďte na nožovou lištu
ochranné pouzdro.
Správná manipulace s nůžkami na živé ploty snižuje
možnost úrazu způsobeného nožovou lištou.
Udržujte napájecí kabel mimo pracovní prostor.
Během práce může dojít k ukrytí napájecího kabelu
uvnitř keře a k jeho následnému přestřižení.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než
je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Nepřenášejte nářadí s rukama na přední rukojeti,
spínači nebo spoušti, není-li z nářadí vyjmuta baterie.
Budete-li pracovat s nůžkami na živé ploty poprvé,
mimo prostudování tohoto návodu vám doporučujeme praktické zaškolení zkušeným uživatelem.
Nikdy se nedotýkejte nožů nůžek při chodu nářadí.
Nikdy se nepokoušejte pohybující se nože zastavit
silou.
Nepokládejte toto nářadí na zem, dokud se nože
zcela nezastaví.
Pravidelně kontrolujte nože, zda nejsou poškozeny
nebo opotřebovány.
Jsou-li nože poškozeny, s nářadím nepracujte.
Při stříhání se vyhýbejte tvrdým předmětům (např.
kovovým drátům, zábradlí). Dojde-li k náhodnému
kontaktu s takovým předmětem, okamžitě vypněte
nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Začne-li nářadí neobvykle vibrovat, okamžitě jej vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Dojde-li k zablokování nožů, okamžitě nářadí vypněte. Před pokusem o odstranění jakýchkoli předmětů
vyjměte z nářadí baterii.
Po ukončení práce zakryjte nožovou lištu dodaným
ochranným pouzdrem.
Uložte nářadí a ujistěte se, zda není odkryta nožová
lišta.
Při použití nářadí vždy zajistěte, aby byly všechny
kryty na svém místě. Nikdy se nepokoušejte používat nářadí, které je nekompletní nebo na kterém
jsou provedeny neschválené úpravy.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci na vyšších částech živých plotů dávejte
♦
pozor na padající odstřižené části.
Vždy držte nářadí oběma rukama a pouze za příslušné rukojeti.
Dávejte pozor na padající předměty. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Udržujte od nadzemního elektrického
vedení vzdálenost minimálně 10 m.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Baterie
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Nevystavujte baterii nadměrné teplotě.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
baterie.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte baterii propíchnutím
nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění a požáru.
♦
Poškozené baterie nenabíjejte.
♦
V extrémních podmínkách může z baterie unikat
kapalina.
Jakmile zjistíte únik kapaliny z baterie, otřete ji
pečlivě vhodným hadříkem. Dbejte na to, aby se
tato kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Výstražné symboly
Na nářadí jsou následující výstražné symboly:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo vysoké
vlhkosti.
Vždy používejte neklouzavou bezpečnostní
obuv.
Varování! Nedotýkejte se řetězu v místě
odvodu pilin.
Vždy používejte vhodnou ochranu hlavy
a zraku.
Z důvodu zajištění trvale bezpečného
chodu provádějte podle pokynů v tomto
návodu kontrolu napnutí řetězu po každých
10 minutách provozu. Upravte vůli řetězu
na hodnotu 3 mm.
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění po-
6
Sestavení
kožky zasažené místo okamžitě opláchněte vodou.
Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa, vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se
kapalina dostane do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Varování! Před prováděním následujících úkonů se
ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta baterie a zda je na nožové liště nasazeno ochranné pouzdro, abyste zabránili
náhodnému spuštění nářadí. Neprovedení tohoto úkonu
může vést k způsobení vážného zranění.
Nabíječky
Varování! Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno
na výkonovém štítku.
Nasazení a sejmutí hlavy nůžek (obr. C)
Nasazení hlavy nůžek
♦
Srovnejte drážku na vnější části připojovací části
rukojeti (3) s výstupkem na vnitřní části připojovací
části hlavy nůžek (4).
♦
Zatlačte hlavu nůžek (4) do rukojeti (3).
♦
Posuňte objímku (11) směrem dolů a otáčejte s ní
ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
zcela utažena.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Používejte nabíječku Вlack & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s výrobkem.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Вlack & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
♦
V průběhu nabíjení musí být nabíječka umístěna na
dobře větraném místě.
Varování! Provádějte pravidelnou kontrolu tohoto spojení, abyste se ujistili, zda je řádně utaženo. Objímka je
řádně zajištěna, nejsou-li vidět žádné oranžové závity.
Sejmutí hlavy nůžek
♦
Opřete rukojeť (3) o zem, povolte objímku (11)
a sejměte hlavu nůžek (4).
Nastavení úhlu hlavy nůžek (obr. D)
Hlava nůžek se otáčí v rozsahu 180° a může být v rámci
tohoto rozsahu zajištěna v 5 polohách.
Symboly na nabíječce
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Вlack & Decker, aby bylo zabráněno
možným rizikům.
Varování! Používejte rukavice a držte nářadí jako na
uvedeném obrázku, abyste zabránili přiskřípnutí.
♦
Opřete rukojeť (3) o zem, posuňte objímku (12) směrem dolů a nastavte hlavu nůžek (4) v požadovaném
úhlu. Ujistěte se, zda je hlava nůžek na svém místě
řádně usazena.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B)
♦
Chcete-li baterii (7) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii
do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu
řádnému usazení.
♦
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (10) a současně baterii vysuňte z nářadí.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nabíjení baterie (obr. A)
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Hlavní rukojeť
Hlava nůžek
Nožová lišta
Ochranné pouzdro
Baterie
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li
teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší
než 40 °C.
Obr. A
8. Nabíječka
9. Indikátor nabíjení
7
Pokyny pro stříhání (Velká Británie a Irsko)
♦
Provádějte stříhání živých plotů a keřů se sezónními
listy (nové listy každý rok) v červnu a v říjnu.
♦
Stříhání stále zelených dřevin provádějte v dubnu
a v srpnu.
♦
Stříhání jehličnanů a dalších rychle rostoucích keřů
provádějte od května do října každých šest týdnů.
Baterie by měla být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se
teplota článků baterie zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (7) nabít, vložte ji do nabíječky (8).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a proveďte zapnutí.
Indikátor nabíjení (9) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (9)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána
v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Pokyny pro stříhání (Austrálie a Nový Zéland)
♦
Provádějte stříhání živých plotů a keřů se sezónními
listy (nové listy každý rok) v prosinci a v březnu.
♦
Stříhání stále zelených dřevin provádějte v září
a v únoru.
♦
Stříhání jehličnanů a dalších rychle rostoucích keřů
provádějte od října do března každých šest týdnů.
Čištění, údržba a uložení
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu.
Vaše nářadí Вlack & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
Z bezpečnostních důvodů je toto nářadí vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento systém brání neúmyslnému
spuštění nářadí.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
Zapnutí
♦
Zatlačte pojistné tlačítko (2) palcem směrem dozadu
a současně stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦
Uvolněte pojistné tlačítko (2).
Po použití a před uložením
♦
Po každém použití pečlivě očistěte nože. Po čištění
naneste na nože olejový film, abyste zabránili jejich
korodování.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦
Před použitím a po ukončení práce zkontrolujte, zda
jsou čisté všechny spínače.
Vypnutí
♦
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spínač v poloze
zapnuto.
Rady pro optimální použití
♦
Zahajte stříhání od horní části živého plotu. Nakloňte
nářadí mírně tak (až 15° vzhledem k linii stříhání),
aby hroty nožů směřovaly mírně směrem k živému
plotu (obr. F1). Tím dosáhnete vyšší účinnosti
střihu nožů. Držte nářadí v požadovaném úhlu
a rovnoměrně s ním pohybujte v rovině stříhání.
Oboustranná nožová lišta vám umožňuje provádět
stříhání v jakémkoli směru.
♦
K dosažení velmi přesného střihu napněte po celé
délce živého plotu v požadované výšce provázek.
Provázek použijte jako vodítko a provádějte stříhání
těsně nad ním.
♦
Zcela plochých stran dosáhnete provedením střihu
směrem nahoru ve směru růstu.
Mladší výhonky se při střihu směrem dolů vychylují
směrem ven, a tak mohou při stříhání vznikat v živém
plotu prohlubně (obr. F2).
♦
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí předmět.
Vyvarujte se zejména kontaktu s tvrdými předměty,
jako jsou kovové dráty a zábradlí, protože by mohlo
dojít k poškození nožů.
♦
Provádějte pravidelné mazání nožů.
Uložení
Pokud nebude nářadí několik měsíců používáno, je
vhodné, aby byla baterie ponechána v nabíječce.
V jiných případech postupujte následovně:
♦
Proveďte úplné nabití baterie.
♦
Vyjměte z nářadí baterii.
♦
Uložte nářadí a baterii na suchém a bezpečném
místě.
Teplota na místě uložení se musí stále pohybovat
v rozsahu od +5 do +40°C. Uložte baterii na rovný
povrch.
♦
Před prvním použitím nářadí po jeho dlouhodobém
uložení baterii znovu zcela dobijte.
8
Závady a postupy pro jejich odstranění
Nepracuje-li nářadí správně, zkontrolujte následující:
Závada
Možná příčina
Řešení
Nářadí není
možné spustit.
Baterie není
správně nasazena.
Zkontrolujte nasazení baterie.
Vybitá baterie.
Nasaďte (zcela)
nabitou baterii.
♦
Technické údaje
GTC1843L20 H1
Není použito
Dodržujte
pojistné tlačítko. postup pro
spuštění nářadí.
Baterie se
nenabíjí.
Není řádně utaženo připojení
tyče.
Zkontrolujte
připojení.
Baterie není
správně nasazena.
Zkontrolujte nasazení baterie.
Vstupní napětí
Otáčky naprázdno
Délka nožové lišty
Rozteč nožů
Doba zastavení nožů
Hmotnost (bez baterie)
Baterie
Napájecí napětí
Ochrana životního prostředí
Kapacita
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Typ
Nabíječka
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
min-1 1 400
cm 43
mm 12
s < 1,0
kg 3,2
BL2018
V 18
Ah 2,0
Li-ion
905902** TYP 1
V 100/-240
V 8/-20
mA 400
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 1,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Вlack & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Вlack & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Вlack & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Po ukončení provozní životnosti likvidujte
baterie tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
♦
Vdc 18
Hodnota akustického tlaku měřená dle normy EN60745:
Akustický tlak (LpA) 82 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 93 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
♦
♦
Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie do
vhodného obalu, abyste zamezili zkratování jejich
kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do ohně,
protože by mohlo dojít k explozi a k zranění osob.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
9
Prohlášení o shodě
♦
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
♦
♦
GTC1843L20
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-15
2000/14/EC, Nůžky na živé ploty 1 400 min-1, Příloha V
LWA (měřený akustický výkon) 93 dB(A),
Odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 95 dB(A),
Odchylka (K) 3 dB(A)
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Вlack & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Вlack & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Вlack & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte
prosím
naše
stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli zaregistrovat váš nový výrobek Вlack & Decker a kde budete
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Вlack & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Вlack & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního oddělení pro techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 2. 2014
zst00255939 - 08-01-2015
10
Záruka
Spoleþnost Black & Decker dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu
nebo výmČnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
•
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
Black & Decker.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky Black & Decker se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising