GTC1843L | Black&Decker GTC1843L CORDLESS CLIPPER Type H1 - H2 instruction manual

509212 - 88 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GTC1843L20
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
f.
Nożyce do żywopłotu Вlack & Decker są przeznaczone
do przycinania żywopłotów i krzewów. Narzędzie to nie
nadaje się do celów profesjonalnych.
Ładowarka Вlack & Decker służy do ładowania tego typu
akumulatora Вlack & Decker, który został dostarczony
z niniejszym narzędziem.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posłu-
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
giwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy nożyc
do żywopłotu
Uwaga! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy nożyc do żywopłotów.
♦
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora,
niż przewidziany przez producenta, grozi pożarem
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych
małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
♦
♦
♦
5
Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane
powierzchnię uchwytu, ponieważ noże mogą dotknąć kabla. Kontakt noży z metalowymi częściami
urządzenia pod napięciem może wywołać porażenie
prądem
Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży. Nie usuwaj ani nie przytrzymuj ciętych gałęzi, gdy noże
są w ruchu. Przed usunięciem zakleszczonych
gałązek najpierw wyłącz nożyce. Nieuwaga przy
korzystaniu z nożyc grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
Nożyce przenoś za rękojeść przy zatrzymanych
nożach. Na czas transportu lub składowania
zakładaj pochwę na miecz. Rozsądne obchodzenie
się z nożycami zmniejsza ryzyko skaleczenia się
o noże tnące.
Trzymaj kabel z dala obszaru cięcia. Podczas operowania urządzeniem kabel może być przeoczony
w gałęziach i omyłkowo przecięty.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Gdy w nożycach znajduje się akumulator, nie przenoś ich z palcem opartym na wyłączniku w przedniej
rękojeści ani na wyłączniku głównym.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę możliwości zasięgnij porady
u doświadczonego użytkownika, a ponadto dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są uszkodzone
i zużyte. Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub
zużytymi nożami.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak na przykład metalowy drut,
siatka). W razie przypadkowego natrafienia na taki
przedmiot natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź,
czy nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie wibrować,
natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy
uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast je
wyłącz. Wyjmij akumulator, zanim podejmiesz próbę
usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw załóż pochwę na noże, a dopiero
potem odłóż nożyce na swoje miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się, czy
wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane. Nigdy nie załączaj nożyc, gdy
♦
♦
♦
brakuje jakichś części lub ktoś dokonał niedozwolonych przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu (nad
głową) miej świadomość, że z góry mogą spadać
ucięte gałązki.
Zawsze trzymaj nożyce obiema rękami za rękojeści.
Uważaj na spadające przedmioty.
Nie dopuszczaj osób postronnych.
Niebezpieczeństwo dla życia z powodu
porażenia prądem. Pozostawaj minimum
10 m z dala od
Przewodów przewodzących prąd.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
♦
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Uwaga! Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków
bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Chroń akumulator przed działaniem wysokiej temperatury.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 oC.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 oC i 40 oC.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nie
uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co
grozi to doznaniem urazu i pożarem.
♦
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
♦
W ekstremalnych warunkach akumulatory mogą
być nieszczelne. Jeśli stwierdzisz wyciekanie płynu
z baterii, wytrzyj ją ostrożnie ściereczką. Unikaj
kontaktu ze skórą.
 Przy kontakcie ze skórą lub oczami postępuj wg
poniższych wskazówek
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu i chroń ją przed deszczem.
Zakładaj bezpieczne obuwie na szorstkiej
podeszwie
Ostrzeżenie! Nie dotykaj łańcucha przez
wyrzutnik trocin.
Zakładaj hełm z okularami ochronnymi.
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pracy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie
z opisem w tej instrukcji. Ewentualnie
wyreguluj luz na 3 mm. Oliw łańcuch co
10 minut pracy.
Uwaga! Roztwór kwasowy z baterii może spowodować szkody osobowe lub przedmiotowe. Przy
6
Zakładanie i zdejmowanie głowicy nożycowej (rys. C)
kontakcie ze skórą wypłucz natychmiast kwas wodą.
Jeśli skóra wykaże zaczerwienienia, podrażnienia lub
inne problemy skontaktuj się lekarzem. W przypadku
kontaktu płynu z oczami wypłucz je natychmiast
czystą wodą i również zwróć się po pomoc lekarza.
Zakładanie głowicy nożycowej
♦
Zgraj zewnętrzny rowek na końcu trzonka rękojeści
(3) z wewnętrznym występem na końcu trzonka
głowicy nożycowej (4).
♦
Połącz głowicę nożycową (4) z rękojeścią (3).
♦
Przesuń tuleję (11) do dołu i dokręć ją w prawo do
oporu.
Ładowarka
Uwaga! Ładowarka może być zasilana prądem o jednym określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy
napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tablice znamionowej ładowarki.
Uwaga! W żadnym wypadku nie zastępuj ładowarki
normalnych kablem sieciowym.
♦
Ładowarek Вlack & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Вlack & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
♦
Podczas ładowania należy zwrócić uwagę na wystarczającą wentylację.
Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj połączenie, czy jest
dobrze dokręcone. Tuleja jest prawidłowo dokręcona, gdy
nie widać pomarańczowych zwojów gwintu.
Zdejmowanie głowicy nożycowej
♦
Oprzyj rękojeść (3) o ziemię, poluzuj tuleję (11)
i zdejmij głowicę nożycową (4).
Regulacja kąta ustawienia głowicy nożycowej (rys. D)
Głowica nożycowa daje się obracać o 180o i można ją
zablokować w pięciu pozycjach w tym zakresie.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na przyszczypnięcie
skóry, zakładaj rękawice ochronne i trzymaj maszynę
tak, jak pokazano na rysunku.
♦
Oprzyj rękojeść (3) o ziemię, przesuń tuleję (12)
do dołu i obróć głowicę nożycową (4) do żądanej
pozycji. Sprawdź, czy głowica nożycowa zaskoczyła
na swoim miejscu.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. B)
♦
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem kieszeni w rękojeści, a następnie wsuń
i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
♦
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (10)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z kieszeni.
Symbole ostrzegawcze na ładowarce
Na ładowarce umieszczono następujące piktogramy:
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
Obsługa nożyc
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia maszyny.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Przed użyciem przeczytaj instrukcję.
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
nożyc i gdy ich moc zaczyna wyraźnie spadać. Podczas
ładowania akumulator może się nagrzewać, ale jest to
normalne zjawisko.
Elementy nożyc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyłącznik
Guzik blokujący
Rękojeść główna
Głowica nożycowa
Nóż
Pochwa na noże
Akumulator
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 10 oC ani powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24 oC.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatorów
o temperaturze poniżej ok. 10 oC i powyżej 40 oC.
W takim przypadku pozostaw akumulator w ładowarce. Gdy tylko temperatura ta wzrośnie lub spadnie
do dopuszczalnej wartości, ładowarka automatycznie
podejmuje pracę.
♦
Włóż akumulator (7) do ładowarki (8), by go naładować, Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko
w jednym kierunku. Nie rób tego na siłę. Sprawdź,
czy akumulator został dobrze usytuowany.
♦
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego i włącz
zasilanie.
Wskaźnik ładowania (9) miga.
Rys. 1
8.
9.
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Montaż
Ostrzeżenie! By zapobiec omyłkowemu załączeniu
maszyny, wyjmij akumulator załóż pochwę na noże.
W przeciwnym razie przy wykonywaniu opisanych niżej
czynności montażowych może dojść do poważnego
urazu ciała!
7
Czyszczenie, konserwacja
i przechowywanie
Zapalenie się wskaźnika (9) na stałe oznacza, że akumulator został całkowicie naładowany. Akumulator można
pozostawić w ładowarce na nieograniczony okres czasu.
Wskaźnik ponownie zaczyna migać, gdy akumulator jest
od czasu do czasu podładowywany.
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w przeciągu tygodnia. Pozostawienie rozładowanego akumulatora powoduje drastyczny spadek jego
trwałości użytkowej.
Nożyce do żywopłotu firmy Вlack & Decker odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne czyszczenie.
Natomiast ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji
z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Pozostawianie akumulatora
w ładowarce
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z nożyc. Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Akumulator można pozostawić w ładowarce. Świeci się
wówczas elektroluminescencyjny wskaźnik ładowania.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego
naładowania.
Po użyciu i przed schowaniem
♦
Po każdym użyciu starannie oczyść noże. Dla
ochrony przed korozją po oczyszczeniu posmaruj
noże niewielką ilością oleju maszynowego.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Przed użyciem i po użyciu sprawdzaj wszystkie
wyłączniki, czy nie są zanieczyszczone.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
Ze względów bezpieczeństwa nożyce do żywopłotu
wyposażono w dwa wyłączniki. System ten zapobiega
niezamierzonemu załączeniu maszyny.
Załączanie
 Kciukiem naciśnij guzik blokujący (2) do tyłu i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
 Zwolnij guzik blokujący (2).
Wyłączanie
♦
Zwolnij wyłącznik (1).
Nigdy nie blokuj włączonego wyłącznika.
Przechowywanie
Gdy maszyna ma nie być używana przez kilka miesięcy,
najlepiej pozostawić ją przyłączoną do ładowarki.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
Najpierw przytnij żywopłot u góry. Lekko pochyl
nożyce (najwyżej pod kątem 15o względem powierzchni cięcia), kierując ostrza noży w kierunku
wzdłużnym żywopłotu (rys. F1). W tej pozycji noże
osiągają maksymalną sprawność. Utrzymuj nożyce
pod odpowiednim kątem i równomiernie przesuwaj
je wzdłuż linii cięcia. Ponieważ noże znajdują się po
obydwu stronach, możesz ciąć zarówno w lewo, jak
i w prawo.
♦
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozepnij
żyłkę na żądanej wysokości wzdłuż całego żywopłotu. Żyłki tej użyj jako prowadnicy, przycinając
żywopłot bezpośrednio powyżej.
♦
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry. Gdy nożyce prowadzisz do dołu, młode pędy
wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia staje
się poszarpana (rys. F2)
♦
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty,
a zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub ogrodzenie, gdyż mogą one uszkodzić noże.
♦
Regularnie smaruj noże olejem.
Gdy to nie jest możliwe:
♦
Całkowicie naładuj akumulator.
♦
Wyjmij akumulator z maszyny.
♦
Przechowaj maszynę i akumulator w bezpiecznym,
suchym miejscu, którego temperatura powinna się
zawierać w zakresie od +10 oC do +40 oC. Ułóż
akumulator na płaskiej powierzchni.
♦
Przed ponownym użyciem maszyny po dłuższym
okresie składowania ponownie całkowicie naładuj
akumulator.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdy maszyna nie działa prawidłowo, sprawdź następujące punkty:
Kiedy przycinać żywopłot
♦
Żywopłoty tracące liście na jesieni na ogół przycina
się w czerwcu i w październiku.
♦
Zawsze zielone żywopłoty przycina się w kwietniu
i w sierpniu.
♦
Drzewa iglaste i inne szybko rosnące krzewy można
przycinać, począwszy od maja, co 6 tygodni.
8
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Maszyna nie
startuje.
Akumulator nie
jest prawidłowo
włożony.
Sprawdź, czy
akumulator jest
dobrze zamontowany.
Akumulator jest
rozładowany.
Włóż (całkowicie) naładowany
akumulator.
Nie naciśnięto
guzika blokującego.
Najpierw
naciśnij guzik
blokujący.
Trzonki nie są
prawidłowo
złączone.
Sprawdź połączenie.
Akumulator nie
jest ładowany.
Akumulator nie
jest prawidłowo
włożony.
Dane techniczne
Sprawdź, czy
akumulator jest
dobrze zamontowany.
GTC1843L20 H1
Napięcie
VDC 18
VAC
Ochrona środowiska
Prędkość skokowa noży
na biegu jałowym
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Вlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Długość miecza
cm 43
Rozwartość noży
mm 12
Czas hamowania noży
Masa (bez akumulatora)
Akumulator
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
Ah 2,0
Li-ion
905902** TYP 1
Napięcie sieciowe
VAC 100/-240
Napięcie wyjściowe
VDC 8/-20
Natężenie Prądu
mA 400
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) według EN60745.
Wartość emisji (ah): 1,1 m/s2, niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s2.
Akumulatory
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii pamiętaj o ochronie środowiska.
♦
♦
Pojemność
Poziom hałasu zmierzony według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA): 82 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA): 93 dB(A), niepewność pomiaru
(K): 3 dB(A)
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Вlack & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
♦
BL2018
VDC 18
Ładowarka
Вlack & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
♦
s < 1,0
kg 3,2
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
obr/min 1 400
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celu
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie
ryzykować zwarcia biegunów i oddaj do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
9
Deklaracja zgodności z normami
WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
GTC1843L20
Вlack & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
GTC1843L20 jest zgodny z:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-15
2000/14/WE, nożyce do żywopłotu, 1400 min-1, Aneks V
Zmierzone ciśnienie akustyczne (LWA):
93 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LWA):
95 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Wyroby ten są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE. By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Вlack & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i
składa to oświadczenie w imieniu Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
28.02.2014
zst00257472 - 02-03-2015
10
Black & Decker
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
Black & Decker powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising