D26204K | DeWalt D26204K ROUTER instruction manual

509111-63 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D26200
D26203
D26204
Rysunek 1
c
z
d
h
y
b
i
D26200
a
e
g
k
f
u
gg
ff
o
D26203,
D26204
r
p
aa
m
n
2
Rysunek 2
D26200
a
g
r
i
Rysunek 3
e
u
3
Rysunek 4
s
i
Rysunek 5A
D26200
t
ll
ll
Rysunek 5B
D26203, D26204
ll
ll
t
4
Rysunek 6
b
b
h
h
i
Rysunek 7A
D26200
j
mm
q
Rysunek 7C
Rysunek 7B
D26203, D26204
D26203, D26204
tt
qq
vv
ss
rr
vv
uu
qq
uu
qq
5
Rysunek 8
v
w
Rysunek 9
l
kk
x
ii
jj
hh
Rysunek 10
b
6
ee
Rysunek 11
dd
bb
p
n
o
cc
pp
Rysunek 12
1
2
4
3
Rysunek 13
ww
D26200
D26203, D26204
7
WYSOKO WYDAJNA KOMPAKTOWA FREZARKA
GÓRNOWRZECIONOWA D26200, D26203, D26204
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D26200
230
1
900
D26203
230
1
900
D26204
230
1
900
mm
mm
kg
16000 - 27000
1 kolumna
55
5-stopniowy,
ze skalą
8
30
4,4
16000 - 27000
2 kolumny
55
5-stopniowy,
ze skalą
8
30
6,4
16000 - 27000
2 kolumny
55
5-stopniowy,
ze skalą
8
30
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
Suport
Skok suportu
mm
Rewolwerowy ogranicznik głębokości
Wielkość tulei zaciskowej
Maks. średnica frezu
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna
m/s2
7,0
7,0
7,0
Niepewność pomiaru
m/s2
2,7
2,7
2,7
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
8
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
D26200, D26203, D26204
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby
opisane w „Danych technicznych” zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 607452-17
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
20.08.2010
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI, BY W RAZIE POTRZEBY MÓC
Z NIEJ PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
9
b)
c)
d)
e)
f)
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
10
d)
e)
f)
g)
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może zostać odrzucony, co grozi
uszkodzeniem ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie pozwala
na zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e)
f)
g)
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy frezarek kompaktowych
• Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni.
Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego
ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
elektronarzędziem.
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
własnego przewodu zasilającego lub
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami frezarki,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w przypadku natrafienia na będący pod
napięciem przewód.
• NIE frezuj metalu.
• Dbaj o to, by rękojeści zawsze były czyste,
suche i niezabrudzone olejem ani smarem.
Łatwiej wtedy utrzymać kontrolę nad frezarką.
• Mocno trzymaj frezarkę obiema rękami, by
móc nad nią zapanować w razie odrzutu.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
Nigdy nie sięgaj pod przedmiot obrabiany.
W czasie pracy mocno dociskaj suport do
przedmiotu obrabianego. Maleje wtedy ryzyko
doznania urazu.
• Nigdy nie uruchamiaj zespołu silnika, gdy
nie jest on osadzony w jednym z suportów.
Silnik nie nadaje się do trzymania go w ręku.
• W czasie frezowania utrzymuj stały docisk.
Nie przeciążaj silnika.
• Uważaj, by w czasie frezowania kabel o nic
nie zahaczył.
• Używaj wyłącznie ostrych frezów. Tępy frez
może stać się przyczyną nagłego obrócenia
się lub utknięcia frezarki przy wywarciu na nią
nacisku.
• Nigdy nie odkładaj frezarki, zanim
całkowicie się nie zatrzyma. Gdy przy
odkładaniu elektronarzędzia głowica frezarska
wciąż się obraca. łatwo można doznać urazu
lub spowodować uszkodzenie.
• Przy uruchamianiu silnika sprawdź, czy
frez nie dotyka przedmiotu obrabianego.
Gdy przy uruchamianiu silnika frez dotyka
przedmiotu obrabianego, frezarka może
odskoczyć, co grozi doznaniem urazu lub
uszkodzeniem.
• Przed jakąkolwiek regulacją lub wymianą
narzędzi roboczych ZAWSZE najpierw
odłączaj frezarkę od sieci.
• By nie narażać się na doznanie urazu, przy
pracującym silniku trzymaj ręce z dala od
frezu.
• Nigdy bezpośrednio nie dotykaj frezu
bezpośrednio po użyciu, gdyż może być
bardzo gorący.
• Gdy frez przechodzi na wylot przez
przedmiot obrabiany, zapewnij mu na to
odpowiednią ilość miejsca.
• By frez się nie ślizgał, mocno dokręcaj
nakrętkę tulei zaciskowej.
• Nigdy nie dokręcaj nakrętki tulei
zaciskowej bez osadzonego w niej frezu.
• Nie używaj frezów o średnicy większej niż
30 mm.
• Unikaj frezowania współbieżnego
(w kierunku przeciwnym do pokazanego
na rysunku 12). Przy frezowaniu
współbieżnym wzrasta ryzyko utraty
kontroli nad frezarką, co grozi doznaniem
urazu. W razie konieczności „frezowania
współbieżnego” (obróbka narożnika) zachowuj
szczególną ostrożność, by nie utracić
11
panowania nad maszyną. Rozłóż pracę na
kilka operacji, zdejmując jak najmniej materiału
przy każdym przejściu frezu.
• Używaj tyko frezów prostych, frezów
wręgowych, frezów profilowych i frezów do
rowków wpustowych lub frezów rowkowych
o średnicy chwytu 6 - 8 mm pasujących do
danej tulei zaciskowej.
• Używaj tylko frezów o maksymalnej prędkości
obrotowej przynajmniej 3000 obr/min
i odpowiednio oznakowanych.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
frezów o średnicy większej niż
maksymalna wartość określona
w danych technicznych.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
Zakres dostawy
D26200
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 frezarka z suportem kopiującym:
1 przyłącze do odsysania wiórów do suportu
kopiującego
1 prowadnica dystansowa (D262003)
1 tuleja zaciskowa 8 mm
1 klucz
1 instrukcja obsługi
1 rysunek frezarki w rozłożeniu na części.
D26203
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 frezarka z suportem wgłębnym
1 przyłącze do odsysania wiórów do suportu
wgłębnego
1 prowadnica dystansowa z prętami
prowadzącymi
1 tuleja zaciskowa 8 mm
1 klucz
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
1 tuleja kopiująca 17 mm
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
1 stożek centrujący
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
1 instrukcja obsługi
1 rysunek frezarki w rozłożeniu na części.
D206204
1 frezarka z suportem wgłębnym
1 suport kopiujący
1 przyłącze do odsysania wiórów do suportu
kopiującego
1 przyłącze do odsysania wirów do suportu
wgłębnego
1 prowadnica dystansowa z prętami
prowadzącymi
1 prowadnica dystansowa (D262003)
1 tuleja zaciskowa 8 mm
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
1 klucz
Kod daty (y), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
1 stożek centrujący
Przykład:
1 kuferek transportowy
2010 XX XX
Rok produkcji
1 tuleja kopiująca 17 mm
1 instrukcja obsługi
1 rysunek frezarki w rozłożeniu na części.
• Sprawdź, czy frezarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
12
Opis frezarki (rys. rys. 1-11)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Nakładki szybkozwalniające
b. Pierścień nastawczy głębokości frezowania
c. Nastawnik prędkości obrotowej
d. Wyłącznik (I/O)
ff. Okrągła podstawa
gg. Podstawa w kształcie litery D
hh. Nakładka (przyłącze do odsysania wiórów,
suport wgłębny)
ii. Zatrzask (przyłącze do odsysania wiórów)
jj. Podkładka z tworzywa sztucznego (przyłącze
do odsysania wiórów)
kk. Śruba motylkowa (przyłącze do odsysania
wiórów)
ll. Wkręty mocujące podstawy
e. Blokada wrzeciona
mm. Wkręty mocujące prowadnicy dystansowej
f. Diody świecące
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
g. Rowek na kołek prowadzący
h. Skala mikrometryczna
i. Dźwignia ustalająca
j. Szczelina na prowadnicę dystansową (suport
kopiujący)
k. Podstawa [okrągłą podstawę (ff) i podstawę
w kształcie litery D można zamówić jako
wyposażenie dodatkowe]
l. Przyłącze do odsysania wiórów (do suportu
wgłębnego)
m. Otwory na specjalną prowadnicę
dystansową (D26203, D26204)
n. Rewolwerowy ogranicznik głębokości
o. Pręt nastawczy głębokości
p. Dźwignia ustalająca suportu wgłębnego
q. Prowadnica dystansowa
r. Kołki prowadzące
s. Śruba nastawcza dźwigni ustalającej
t. Narzędzie centrujące
u. Nakrętka tulei zaciskowej
v. Przyłącze do odsysania wiórów (suport
kopiujący)
w. Wkręty (przyłącze do odsysania wiórów,
suport kopiujący)
x. Rowek na prowadnicę dystansową (suport
wgłębny)
y. Kod daty
z. Zespół silnika
aa. Ogranicznik pozycji silnika
bb. Śruba motylkowa
cc. Pokrętło radełkowane
dd. Skala głębokości frezowania
Wysoko wydajna kompaktowa frezarka
górnowrzecionowa jest przeznaczona do
profesjonalnego, precyzyjnego frezowania drewna,
materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Frezarka górnowrzecionowa jest
elektronarzędziem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać frezarki. Osoby
niedoświadczone mogą jej używać tylko pod
nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Frezarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 60745
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
żył kabla wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
ee. Wskaźnik głębokości
13
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Mocowanie i wyjmowanie frezu (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
MOCOWANIE FREZU
Frezowanie
1. Wyjmij zespół silnika z suportu, patrz p.
Szybkie zwalnianie silnika.
Do frezarki tej nadają się wszystkie dostępne
w handlu frezy (np. frezy proste, frezy wręgowe.,
frezy profilowe, frezy do rowków wpustowych lub
frezy rowkowe) o następujących parametrach:
2. Oczyść okrągły chwyt żądanego frezu
i osadź go jak najgłębiej w poluzowanej
tulei zaciskowej, a następnie wyciągnij o ok.
1,6 mm.
1. Średnica chwytu 6 - 8 mm
2. Minimalna prędkość obrotowa biegu jałowego
3000 obr/min
OSTRZEŻENIE: Maksymalne
średnice:
• Frezy proste, frezy wręgowe i frezy
profilowe: maks. średnica chwytu
8 mm, maks. średnica frezu 36 mm,
maks. głębokość frezowania 10 mm.
• Frezy do rowków wpustowych:
maks. średnica chwytu 8 mm, maks.
średnica frezu 25 mm.
• Frezy rowkowe: maks. średnica
chwytu 8 mm, maks. średnica frezu
40 mm, maks. głębokość frezowania
4 mm.
Szybkie zwalnianie silnika
(rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
1. Otwórz dźwignię ustalającą (i) suportu.
2. Jedną ręką chwyć zespół silnika i ściśnij
obydwie nakładki szybkozwalniające (a).
3. Drugą ręką chwyć suport i wyciągnij z niego
silnik.
3. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona
(e), by ustalić wrzeciono, i jednocześnie
dostarczonym kluczem obróć nakrętkę tulei
zaciskowej (u) w prawo.
WSKAZÓWKA: Blokada wrzeciona zawiera
wiele zapadek, które umożliwiają dokręcanie
nakrętki na zasadzie grzechotki.
Dokręcanie nakrętki na zasadzie grzechotki
a. Niezdejmując klucza z nakrętki tulei
zaciskowej (u), zwolnij przycisk blokady
wrzeciona (e).
b. Nadal niezdejmując klucza z nakrętki tulei
zaciskowej (u), obróć go w przeciwną
stronę dla zmiany pozycji.
c. Ponownie naciśnij przycisk blokady
wrzeciona (e) i obróć klucz w prawo.
d. Powtarzaj te operacje aż do wystarczająco
silnego dokręcenia nakrętki (u).
WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie
uszkodzić tulei zaciskowej. Nigdy nie
dokręcaj jej bez włożonego frezu.
WYJMOWANIE FREZU
1. Wyjmij zespół silnika z suportu, patrz p.
Szybkie zwalnianie silnika.
2. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona
(e), by ustalić wrzeciono, i jednocześnie
dostarczonym kluczem obróć nakrętkę tulei
zaciskowej (u) w lewo.
Uwalnianie frezu zasadzie grzechotki
a. Niezdejmując klucza z nakrętki tulei
zaciskowej (u), zwolnij przycisk blokady
wrzeciona (e).
b. Nadal niezdejmując klucza z nakrętki tulei
zaciskowej (u), obróć go w przeciwną
stronę dla zmiany pozycji.
14
c. Ponownie naciśnij przycisk blokady
wrzeciona (e) i obróć klucz w lewo.
d. Powtarzaj te operacje aż do
wystarczającego poluzowania nakrętki tulei
zaciskowej (u), by móc swobodnie wyjąć
frez.
Tuleje zaciskowe
WSKAZÓWKA: Nigdy nie dokręcaj nakrętki tulei
zaciskowej bez znajdującego się w niej frezu.
Dokręcenie pustej tulei zaciskowej, choćby nawet
tylko ręcznie, może spowodować jej uszkodzenie,
W celu zmiany tulei zaciskowej odkręć cały zespół
zgodnie z powyższym opisem. W odwrotnej
kolejności zamontuj żądaną tuleję zaciskową.
Tuleja zaciskowa i nakrętką są ze sobą połączone.
Nigdy nie próbuj odłączania nakrętki od tulei.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem
wykonywania regulacji wyłącz
frezarkę i odłącz ją od sieci.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj frezów
o średnicy większej niż 30 mm.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 13)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
D26200
Zaleca się jedną ręką trzymać suport tak, jak
pokazano na rysunku.
D26203, D26204
Przy korzystaniu z suportu wgłębnego zaleca się
trzymać frezarkę za obydwie rękojeści (ww).
Załączanie i wyłączanie silnika
(rys. 1)
UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy
usuń wszelkie obce przedmioty
z obszaru frezowania. Mocno trzymaj
frezarkę, by nie stracić nad nią
panowania w razie odrzutu.
UWAGA: By nie ryzykować doznania
urazu i/lub uszkodzenia obrabianego
przedmiotu, przed odłożeniem frezarki
zawsze odczekuj, aż CAŁKOWICIE
SIĘ ZATRZYMA.
By załączyć frezarkę naciśnij pyłoszczelny
wyłącznik (d) w miejscu z symbolem „I”
oznaczającym załączenie.
By wyłączyć frezarkę, naciśnij pyłoszczelny
wyłącznik (d) w miejscu z symbolem „O”
oznaczającym wyłączenie.
Regulacja dźwigni ustalającej
(rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
Nie zaciskaj dźwigni ustalającej ze zbyt dużą siłą.
Może to doprowadzić do uszkodzenia suportu.
Gdy dźwignia ustalająca (i) jest zaciągnięta, silnik
nie może się poruszać w suporcie.
Regulacja jest konieczna, gdy dźwignia ustalająca
nie daje się zamknąć bez użycia nadmiernej siły,
lub gdy silnik po zaciągnięciu dźwigni daje się
poruszać w suporcie.
Regulacja siły docisku dźwigni ustalającej:
1. Otwórz dźwignię ustalającą (i).
2. Kluczem sześciokątnym stopniowo obracaj
śrubę (s).
WSKAZÓWKA: Obracanie w prawo powoduje
zwiększanie siły docisku dźwigni, a obracanie
w lewo - jej zmniejszanie.
Centrowanie podstawy (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
15
W razie konieczności regulacji, zmiany lub
wymiany podstawy jest potrzebne narzędzie
centrujące, patrz Akcesoria. Narzędzie centrujące
składa się ze stożka i kołka. Poniżej opisano
sposób regulacji podstawy.
1. Poluzuj wkręty mocujące podstawy (ll), ale
nie wykręcaj ich całkowicie tak, by podstawa
mogła się swobodnie poruszać.
2. Włóż kołek w tuleję zaciskową i mocno dokręć
jej nakrętkę.
3. Osadź silnik w suporcie i zablokuj go dźwignią
ustalającą.
4. Nasadź stożek na kołek (t) i lekko naciśnij go
do oporu, jak pokazano na rysunku. W ten
sposób podstawa zostaje wycentrowana.
5. Przytrzymując stożek w tej pozycji, mocno
dokręć wkręty mocujące podstawy.
Zastosowanie szablonów kopiujących
Podstawa suportu wgłębnego umożliwia
stosowanie szablonów kopiujących. W przypadku
suportu kopiującego jest w tym celu konieczna
dodatkowa podstawa dostępna jako wyposażenie
specjalne. Więcej informacji o akcesoriach
zalecanych do posiadanej frezarki można uzyskać
u dilera lub w najbliższym autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
WSKAZÓWKA: Podstawa w kształcie litery D nie
nadaje się do mocowania szablonów kopiujących
i jest przewidziana do frezów o maksymalnej
średnicy 30 mm.
BY MÓC STOSOWAĆ SZABLONY KOPIUJĄCE
1. Przykręć szablon kopiujący do podstawy
dwoma wkrętami i mocno je dokręć.
2. Centrowanie podstawy patrz p. Centrowanie
podstawy.
Regulacja głębokości frezowania (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
1. Wybierz i zamocuj odpowiedni frez. Patrz p.
Mocowanie i wyjmowanie frezu.
16
2. Osadź silnik w suporcie i upewnij się, że
do suportu jest przytwierdzony pierścień
nastawczy głębokości (b). Umieść frezarkę na
przedmiocie obrabianym.
3. Otwórz dźwignię ustalającą (i) i obróć
pierścień nastawczy głębokości (b), aż frez
akurat dotknie przedmiotu obrabianego.
Obracanie w prawo powoduje unoszenie
głowicy frezarskiej, a obracanie w lewo - jej
opuszczanie.
4. Obróć skalę mikrometryczną (h) w lewo, aż „0”
na skali pokryje się ze wskaźnikiem na dole
pierścienia nastawczego głębokości.
5. Tak obróć pierścień nastawczy, aż wskaźnik
pokaże na skali żądaną wartość głębokości.
WSKAZÓWKA: Każda działka skali
odpowiada zmianie głębokości o 0,5 mm,
a obrócenie pierścienia o pełen obrót (360°)
powoduje zmianę głębokości o 12,7 mm.
6. Zaciągnij dźwignię ustalającą (i), by
zablokować suport.
Zastosowanie prowadnicy dystansowej (rys. 7A)
Frezarki D26200 i D26204 są wyposażone
w podstawową prowadnicę dystansową, która
nadaje się zarówno do suportu kopiującego, jak
i suportu wgłębnego. Podstawową prowadnicę
dystansową D262003-XJ można zamówić u dilera
lub w autoryzowanym warsztacie serwisowym za
dodatkową opłatą jako wyposażenie specjalne do
innych modeli.
1. Zdejmij zespół silnika z suportu, patrz p.
szybkie zwalnianie silnika.
2. Z otworów do przechowywania wkrętów
w prowadnicy dystansowej wykręć wkręty
z łbem stożkowym płaskim (mm).
3. Wsuń prowadnicę dystansową w szczelinę
(j) z boku suportu. Włóż obydwa wkręty
z łbem stożkowym płaskim w odpowiednie
otwory w podstawie i mocno je dokręć, by
zamocować prowadnicę.
4. Dale postępuj zgodnie ze wskazówkami
odnoszącymi się do prowadnicy dystansowej.
WSKAZÓWKA: By zdemontować prowadnicę
dystansową, wykonaj powyższe operacje
w odwrotnej kolejności. Po zdjęciu prowadnicy
dystansowej ponownie wkręć obydwa wkręty
z łbem stożkowym płaskim (mm) w otwory do
przechowywania w prowadnicy, by ich nie zgubić.
Zastosowanie prowadnicy dystansowej z prętami prowadzącymi (tylko suport wgłębny:
D26203, D26204)
Suport wgłębny może być ew. dostarczony
z prowadnicą dystansową z prętami
prowadzącymi. U dilera bądź w najbliższym
warsztacie serwisowym można nabyć także
specjalną prowadnicę dystansową (DE6913).
MONTAŻ PROWADNICY DYSTANSOWEJ
(RYS. 7B)
1. Włóż pręty prowadzące (rr) w suport (ss).
2. Wkręć śruby motylkowe (tt) ze sprężynami
(qq) w suport.
3. Dokręć śruby motylkowe (tt).
By przyłączyć frezarkę do odkurzacza, wykonaj
opisane niżej operacje:
1. Zdejmij zespół silnika z suportu, patrz p.
szybkie zwalnianie silnika.
2. Zamocuj przyłącze do odsysania wiórów (v)
na suporcie tak, jak pokazano na rysunku.
Dobrze dokręć ręką śruby radełkowane (w).
3. Przyłącz adapter do przyłącza.
4. Przy korzystaniu z przyłącza do odsysania
wiórów zwróć uwagę na właściwe usytuowanie
odkurzacza. Musi on być stabilnie ustawiony,
a wąż nie może przeszkadzać w pracy.
Przyłącze do odsysania wiórów (tylko suport wgłębny,
rys. 9)
4. Nasuń prowadnicę dystansową (uu) na pręty
prowadzące.
1. Zdejmij zespół silnika z suportu, patrz p.
szybkie zwalnianie silnika.
5. Wkręć śruby motylkowe (vv) ze sprężynami
(qq) w prowadnicę dystansową.
2. Nakładkę (hh) na przyłączu wsuń w szczelinę
w suporcie wgłębnym i zatrzaśnij nakładkę (ii)
w otworze w suporcie.
6. Przejściowo dokręć śruby motylkowe
(vv). Patrz p. Regulacja prowadnicy
dystansowej.
REGULACJA PROWADNICY DYSTANSOWEJ
(RYS. RYS. 1, 7C)
By ustawić prowadnicę dystansową, wykonaj
opisane niżej operacje:
1. Zaznacz na materiale linię frezowania.
2. Opuść frezarkę, aż frez dotknie przedmiotu
obrabianego.
3. Zablokuj mechanizm frezowania wgłębnego
przez zwolnienie dźwigni ustalającej suportu
wgłębnego (p).
4. Umieść frezarkę na linii frezowania.
Zewnętrzna krawędź skrawająca frezu musi
się pokrywać z linią frezowania.
5. Dosuń prowadnicę dystansową (uu) do
przedmiotu obrabianego i dokręć śruby
motylkowe (vv).
Przyłącze do odsysania wiórów (tylko suport kopiujący,
rys. 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
3. Przymocuj przyłącze do suportu przy użyciu
dostarczonej podkładki z tworzywa sztucznego
(jj) i śruby motylkowej (kk). Ręcznie dobrze
dokręć śrubę motylkową.
4. Przyłącz adapter do przyłącza.
5. Przy korzystaniu z przyłącza do odsysania
wiórów zwróć uwagę na właściwe usytuowanie
odkurzacza. Musi on być stabilnie ustawiony,
a wąż nie może przeszkadzać w pracy.
Regulacja: suport kopiujący
WKŁADANIE SILNIKA DO SUPORTU
KOPIUJĄCEGO (RYS. RYS. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
1. Otwórz dźwignię ustalającą (ii) suportu.
2. Gdy pierścień nastawczy głębokości (b) nie
znajduje się na silniku, tak nakręć go na
silnik, by jak pokazano na rysunku, znalazł
się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy
górnym a dolnym końcem silnika. Włóż
silnik do suportu, zgrywając rowek w silniku
(g) z kołkami prowadzącymi (r) w suporcie.
Przesuń silnik do dołu, aż pierścień nastawczy
głębokości zaskoczy na swoim miejscu.
17
WSKAZÓWKA: Rowki na kołki prowadzące
(g) znajdują się po obydwu stronach silnika, co
pozwala na ustawienie go w jednej z dwóch
pozycji.
3. Przez obrócenie pierścienia nastawczego
nastaw żądaną głębokość frezowania. Patrz p.
Regulacja głębokości frezowania.
4. Po nastawieniu żądanej głębokości zaciągnij
dźwignię ustalającą (i). Sposób regulacji
głębokości frezowania opisano w punkcie
Regulacja głębokości frezowania.
Regulacja: suport wgłębny
WKŁADANIE SILNIKA DO SUPORTU
WGŁĘBNEGO (RYS. RYS. 1, 10)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
1. Zdejmij pierścień nastawczy głębokości
(b) z silnika. Nie jest on wykorzystywany
z suportem wgłębnym.
WSKAZÓWKA: Gdy pierścień nastawczy
głębokości nie jest używany, zatrzaśnij go
na suporcie kopiującym, by go nie zgubić
(rys. 10).
2. Osadź silnik w suporcie, zgrywając rowek
w silniku (g) z kołkami prowadzącym (r)
w suporcie. Przesuń silnik do dołu, aż oprze
się o ogranicznik (aa).
3. Zaciągnij dźwignię ustalającą (i).
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FREZOWANIA
WGŁĘBNEGO (RYS. 11)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
1. Zwolnij blokadę mechanizmu frezowania
wgłębnego przez naciśnięcie dźwigni
ustalającej (p) do dołu. Opuść frezarkę jak
najdalej do dołu, aż frez (pp) akurat dotnie
przedmiotu obrabianego.
2. Zablokuj mechanizm frezowania wgłębnego
przez zwolnienie dźwigni ustalającej (p).
3. Poluzuj pręt nastawczy głębokości (o) przez
obrócenie śruby motylkowej (bb) w lewo.
18
4. Przesuń pręt (o) do dołu aż do najniższego
ogranicznika rewolwerowego (n).
5. Wskaźnik (ee) na pręcie nastawczym
głębokości przesuń do dołu, by zgrać
górną krawędź wskaźnika z zerem na skali
głębokości (dd).
6. Chwyć górny, radełkowany koniec pręta
nastawczego głębokości (o) i przesuń go
do góry, aż wskaźnik (ee) wskaże żądaną
wartość głębokości frezowania na skali (dd).
7. Mocno dokręć śrubę motylkową (bb), by
ustalić pręt nastawczy głębokości w swojej
pozycji.
8. Trzymając za obydwie rękojeści, zwolnij
blokadę mechanizmu frezowania wgłębnego
przez naciśnięcie dźwigni ustalającej (p) do
dołu. Mechanizm frezowania wgłębnego
i silnik uniosą się do góry. Przy frezowaniu
wgłębnym pręt nastawczy głębokości opiera
się o ogranicznik rewolwerowy i w ten sposób
osiąga się dokładnie żądaną głębokość
frezowania.
ZASTOSOWANIE OGRANICZNIKA
REWOLWEROWEGO DO FREZOWANIA
STOPNIOWEGO (RYS. 11)
Gdy osiągnięcie żądanej głębokości frezowania
wymaga kilku operacji roboczych, tak obróć
ogranicznik rewolwerowy, by pręt nastawczy
głębokości (o) najpierw dotknął najwyższego
ogranicznika głębokości. Po każdej operacji
frezowania obróć rewolwer, by pręt nastawczy
oparł się o niższy ogranicznik i tak aż do uzyskania
ostatecznej głębokości.
OSTRZEŻENIE: Nie obracaj
ogranicznika rewolwerowego, gdy
frezarka jeszcze pracuje. Przy tej
operacji ręce mogą się znaleźć zbyt
blisko głowicy frezarskiej.
DOKŁADNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
FREZOWANIA (RYS. 11)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
Za pomocą radełkowanego pokrętła (cc) na
dolnym końcu pręta nastawczego głębokości
można dokonywać mikroregulacji.
1. By zwiększyć głębokość frezowania, obróć
pokrętło w prawo (patrząc na frezarkę od
góry).
2. By zmniejszyć głębokość frezowania, obróć
pokrętło w lewo (patrząc na frezarkę od góry).
WSKAZÓWKA: Jeden obrót pokrętła odpowiada
zmianie głębokości o ok. 1 mm.
FREZOWANIE PRZY UŻYCIU SUPORTU
WGŁĘBNEGO (RYS. 11)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i odłącz je
od sieci. Niezamierzone załączenie
narzędzia jest niebezpieczne.
WSKAZÓWKA: Normalnie mechanizm frezowania
wgłębnego jest zablokowany i trzeba go dopiero
uaktywnić.
1. Naciśnij dźwignię ustalającą suportu
wgłębnego (p) i opuść frezarkę do dołu, aż
frez osiągnie nastawioną głębokość.
2. Po osiągnięciu żądanej głębokości zwolnij
dźwignię ustalającą (p).
3. Sfrezuj przeciwny bok przekroju
poprzecznego.
4. Sfrezuj pozostały bok przekroju wzdłużnego.
WYBÓR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ FREZU
(RYS. 1)
By wybrać odpowiednią prędkość obrotową frezu,
patrz p. Tabela wyboru prędkości obrotowej. By
nastawić prędkość obrotową, obróć nastawnik (c).
ŁAGODNY ROZRUCH
Kompaktowe frezarki górnowrzecionowe zawierają
układ elektroniczny, który zapewnia łagodny
rozruch, co minimalizuje skokowy wzrost momentu
obrotowego silnika.
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
(RYS. 1)
Frezarka górnowrzecionowa jest wyposażona
w nastawnik (c), który umożliwia bezstopniową
regulację prędkości obrotowej między 16000
a 27000 obr/min. By nastawić odpowiednią dla
siebie prędkość obrotową, obróć nastawnik (c).
WSKAZÓWKA: W zakresie małych
i średnich prędkości obrotowych
nastawnik zapobiega spadkowi
prędkości obrotowej silnika. Gdy
słychać zmianę prędkości obrotowej,
nie obciążaj dalej silnika, by go nie
przegrzać. By nie narażać się na
uszkodzenie, zmniejsz głębokość
frezowania i/lub szybkość posuwu.
WSKAZÓWKA: Zwolnienie dźwigni
ustalającej suportu wgłębnego powoduje
automatyczne zablokowanie silnika w danej
pozycji.
WSKAZÓWKA: By zmienić głębokość,
ponownie naciśnij dźwignię ustalającą do dołu.
WSKAZÓWKA: Gdy siła zacisku jest za mała.
naciśnij dźwignię ustalającą dalej do góry.
3. Wykonaj frezowanie.
4. Naciśnięcie dźwigni do dołu powoduje
uwolnienie blokady, co umożliwia uniesienie
frezu znad przedmiotu obrabianego.
5. Wyłącz frezarkę.
Frezowanie przy użyciu
wszystkich suportów
KIERUNEK PROWADZENIA FREZU (RYS. 12)
Kierunek przykładania frezu jest bardzo istotny
i wpływa na wynik frezowania. Prawidłowy
kierunek prowadzenia frezu w kilku typowych
sytuacjach pokazano na rysunkach. Ogólna
reguła jest taka, że przy frezowaniu zewnętrznym
frezarka powinna być prowadzona w lewo, a przy
frezowaniu wewnętrznym - w prawo.
By sfrezować zewnętrzną krawędź przedmiotu
obrabianego, wykonaj następujące operacje:
1. Sfrezuj bok przekroju poprzecznego od strony
lewej do prawej.
Kompaktowe frezarki górnowrzecionowe zawierają
układ elektroniczny, który kontroluje i utrzymuje
nastawioną prędkość obrotową frezu w czasie
pracy.
TABELA WYBORU PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH
USTAWIENIE
POKRĘTŁA
PRZYBLIŻONA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
OBR/MIN
1
16 000
2
18 200
3
20 400
4
22 600
5
24 800
6
27 000
ZASTOSOWANIE
Frezy o dużej
średnicy
Frezy o małej
średnicy, miękkie
drewno, tworzywo
sztuczne, laminat
WSKAZÓWKA: Lepsze wyniki osiąga się w kilku
lekkich przejściach frezu niż w jednym ciężkim.
2. Sfrezuj bok przekroju wzdłużnego od strony
lewej do prawej.
19
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Kontrola szczotek węglowych
Dla własnego i elektrycznego bezpieczeństwa
kontrola i wymiana szczotek mogą być
przeprowadzane tylko przez producenta,
autoryzowany warsztat serwisowy DEWALT lub
inny wykwalifikowany personel.
Co około 100 godzin pracy zaleca się w celu
dokładnego oczyszczenia i kontroli przekazać
frezarkę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu. Wymienią oni
zużyte elementy i nasmarują świeżym smarem.
Zamontują też nowe szczotki węglowe i sprawdzą
sprawność działania elektronarzędzia.
Spadek wydajności jest wskazówką, że należy
poddać frezarkę natychmiastowej konserwacji. NIE
UŻYWAJ JEJ DO CZASU SPRAWDZENIA. Gdy
napięcie zasilania jest prawidłowe, oddaj narzędzie
do warsztatu serwisowego w celu dokonania
natychmiastowego serwisu.
Woskowanie silnika i suportu
By móc łatwo przesuwać silnik w suporcie, zaleca
się pokryć woskiem zewnętrzną powierzchnię
zespołu silnika i wewnętrzną powierzchnię suportu.
Może to być dowolna pasta lub ciekły wosk.
Zgodnie z zaleceniami producenta natrzyj nim
zewnętrzną powierzchnię silnika i wewnętrzną
powierzchnię suportu. Odczekaj, aż wosk
wyschnie i usuń pozostałości miękką szmatą.
Smarowanie
Frezarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
20
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
21
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00146055- 26-01-2011
22
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
D26200K
Obudowa
FREZARKA 1
©
23
D26200K
Silnik
FREZARKA 1
©
24
D26203K
Stojak
FREZARKA 1
©
25
D26203K
Silnik
FREZARKA 1
©
26
D26204K
Silnik
FREZARKA 1
©
27
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising