D26204K | DeWalt D26204K ROUTER instruction manual

372000-46 EST
D26200
D26203
D26204
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
9
22
Joonis / Рисунок 1
c
z
d
h
y
b
i
D26200
a
e
g
k
f
u
gg
ff
o
D26203,
D26204
r
p
aa
m
n
3
Joonis / Рисунок 2
D26200
a
g
r
i
Joonis / Рисунок 3
e
u
4
Joonis / Рисунок 4
s
i
Joonis / Рисунок 5A
D26200
t
ll
ll
Joonis / Рисунок 5B
D26203, D26204
ll
ll
t
5
Joonis / Рисунок 6
b
b
h
h
i
Joonis / Рисунок 7A
D26200
j
mm
q
Joonis / Рисунок 7C
Joonis / Рисунок 7B
D26203, D26204
D26203, D26204
tt
qq
vv
ss
rr
vv
uu
qq
uu
6
qq
Joonis / Рисунок 8
v
w
Joonis / Рисунок 9
l
kk
x
ii
jj
hh
Joonis /
Рисунок 10
b
7
ee
Joonis / Рисунок 11
dd
bb
p
n
o
cc
pp
Joonis / Рисунок 12
1
2
4
3
Joonis / Рисунок 13
ww
D26200
8
D26203, D26204
EESTI KEEL
PROFESSIONAALNE KÄSIFREES
D26200, D26203, D26204
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
mm
mm
kg
D26200
230
115/230
1
900
16000 – 27000
1 tulp
55
5 sammu,
kalibreerimisega
8 (SB: 1/4")
30
4,4
D26203
230
115/230
1
900
16000 – 27000
2 tulpa
55
5 sammu,
kalibreerimisega
8 (SB: 1/4")
30
6,4
D26204
230
115/230
1
900
16000 – 27000
2 tulpa
55
5 sammu
kalibreerimisega
8 (SB: 1/4")
30
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
Pinge
Ühendkuningriik ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Freesi kelgud
Freesi kelgu käigud
Pöörleb sügavuspiiraja
V
V
W
min-1
Võru suurus
Lõikurite diameeter
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
mm
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus tasemel ah
ah =
m/s²
määramatus K =
m/s²
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
7,0
2,7
7,0
2,7
7,0
2,7
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
9
EESTI KEEL
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppebsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D26200, D26203, D26204
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-IGA allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
10
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
20.08.2010
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
g)
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
11
EESTI KEEL
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Käsifreeside täiendavad ohutuseeskirjad
• Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja toestada. Kui
hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
• ÄRGE lõigake metalli.
• Hoidke käepidemed ning haaratavad
pinnad, puhtad ning vabad õlist ning
määretest. See võimaldab tööriista paremini
juhtida.
• Käivitamisel tekkiva käivitusmomendi
talitsemiseks hoidke tööriista tugevalt
mõlema käega.
• Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa
alla. Lõikamise ajal hoidke freesi talda tugevalt
vastu töödetaili. Need ettevaatusabinõud
vähendavad isikuvigastuste ohtu.
• Ärge käitage mootorit, kui see ei ole
kinnitatud freesi talla külge. Mootor pole
käeshoitav.
• Hoidke lõikesurvet kogu aeg. Ärge
koormake mootorit üle.
• Kontrollige, et toitekaabel ei puruneks ega
segaks freesimist.
• Kasutage teravaid lõiketeri. Nürid või
kahjustunud lõiketerad võivad põhjustada
koormuse all oleva freesi kaldumise või
seiskumise.
• Enne freesi käest ära panemist veenduge,
et mootor on täielikult seiskunud. Kui
tööriista käest ära pannes lõikepea veel
pöörleb, võib see põhjustada vigastusi või
kahjustusi.
• Enne mootori käivitamist veenduge, et
freesi lõiketera ei puutuks vastu töödetaili.
Kui frees on käivitamise ajal vastu tööpinda,
võib see põhjustada freesi hüplemist, mis
võivad tekitada vigastusi ka kahjustusi.
• Enne tööriista seadistamist või lõiketerade
vahetamist, eemaldage see ALATI
vooluvõrgust.
12
• Isikuvigastuste vältimiseks hoidke mootori
töötamise ajal alati käed eemal lõiketerast.
• Pärast seadme käitamist ärge puudutage
kohe lõiketera. See võib olla väga kuum.
• Läbilõike tegemisel jätke töödetaili ja freesi
vahele vahemik.
• Freesi libisemise vältimiseks pingutage
võru polti korralikult.
• Ärge pingutage võru mutrit kui lõiketera
pole kinnitatud.
• Ärge kasutage freesi lõiketeri mille
läbimõõt on suurem kui 30 mm.
• Vältige pärisuunalist lõikamist (lõikamist
joon 12 kujutatud vastassuunas).
Pärisuunaline lõikamine võib põhjustada
juhitavuse kaotamist, mille tulemuseks
võib olla vigastus. Kui pärisuunaline
lõikamine on vajalik (ümber nurga liikumine),
pöörake erilist tähelepanu, et te ei kaotaks
juhitavust. Tehke väiksemaid lõikusi ja
eemaldage iga liikumiskorraga ainult väike
kogus materjali.
• Kasutage alati ainult sirglõiketera,
soonlõiketera, profiillõiketera, peitellõiketera
või soonega lõikenuga, mille varre diameeter
on 6–8 mm ning mis vastab teie tööriistale.
• Kasutage alati lõiketeri, mis sobivad kiirusele
30000 min-1 ning omavad vastavat märgistust.
HOIATUS. Ärge mitte kunagi kasutage
lõiketeri, mille läbimõõt ületab tehniliste
andmete jaotises välja toodud
maksimaalse diameetri.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
EESTI KEEL
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
1 Juhtpuks 17 mm
1 Kesestuskoonus
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Andmekood (y), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud selles tabelis.
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
D26200
Pakend sisaldab:
1 Fikseeritud tallaga frees
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1–11)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Kiirvabastusnupud
b. Sügavuse reguleerimise rõngas
1 Fikseeritud talla tolmukoguja
c. Kiiruslüliti
1 Talla rööbaspiire (D262003)
d. Sisse-/väljalülitamise (I/O) nupp
1 Võru 8 mm (SB: 1/4")
e. Spindli lukustusnupp
1 Mutrivõti
f. LED-tuli
1 Kasutusjuhend
g. Juhtfiksaatori vagu
1 Detailijoonis
h. Seadistamise mikroskaala
D26203
Pakend sisaldab:
1 Sukelduva tallaga frees
1 Sukelduva talla tolmukoguja
1 Varrastega rööbaspiire
1 Võru 8 mm (SB: 1/4")
1 Mutrivõti
i. Lukustushoob
j. Rööbaspiiriku pesa (fikseeritud tald)
k. Alustald [ümar alustald (ff) ja D-kujuline
alustald (gg) on saadaval lisatarvikutena.]
l. Tolmuimeja kinniti (kasutamiseks sukelduva
tallaga)
m. Kõrgekvaliteedilised rööbaspiiriku avad
(D26203, D26204)
1 Juhtpuks 17 mm
n. Revolvri piirik
1 Kesestuskoonus
o. Sügavuse reguleerimise varras
1 Kasutusjuhend
p. Sukeldumise lukustushoob
1 Detailijoonis
q. Rööbaspiirik
D26204
r. Juhtfiksaatorid
Pakend sisaldab:
s. Lukustushoova reguleerkruvi
1 Sukelduva tallaga frees
t. Kesestustööriist
1 Fikseeritud tald
u. Võru mutter
1 Fikseeritud talla tolmukoguja
v Tolmuimeja kinniti (Fikseeritud tallale)
1 Sukelduva talla tolmukoguja
w. Kruvid (tolmuimeja kinniti, fikseeritud alus)
1 Varrastega rööbaspiire
x. Rööbaspiiriku pesa (sukelduv tald)
1 Talla rööbaspiire (D262003)
y. Kuupäeva kood
1 Võru 8 mm (SB: 1/4")
z. Mootori korpus
1 Mutrivõti
aa. Mootori piirik
13
EESTI KEEL
cc. Rullitud nupp
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
dd. Lõikesügavuse reguleerimise skaala
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
bb. Pöidlakruvi
ee. Nullreguleerimise seadis
ff. Ümar alustald
gg. D-kujuline alustald
hh. Lapats (tolmuimeja kinniti, sukelduv alus)
ii. Plõksliides (tolmuimeja kinniti)
jj. Plastseib (tolmuimeja kinniti)
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
mm.Rööbaspiiriku kruvid
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
KASUTUSOTSTARVE
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Teie professionaalne käsifrees on mõeldud
puidu, puidutoodete ja plasti professionaalseks
freesimiseks.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
kk. Pöidlakruvi (tolmuimeja kinniti)
ll. Alustalla kruvid
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need käsifreesid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT-I tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALT-I hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
14
HOIATUS. Vigastusohu vähendamiseks lülitage masin välja ja eemaldage vooluallikast enne lisaseadmete paigaldamist ja eemaldamist,
enne seadistuste reguleerimist või
remonti. Veenduge, et käivituslüliti on
asendis OFF (väljas). Soovimatu käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Lõiketerad
Tööriista saab kasutada kaubandusvõrgustikus
kättesaadavate lõiketerade komplektidega (nt
ringlõiketera, soonlõiketera, profiillõiketera, peitellõiketera või soonega lõikenuga), mis vastavad
alltoodud tehnilistele andmetele:
1. Varre diameeter 6–8 mm
2. Lõiketera kiirus minutis: 30000/min
HOIATUS. Max kasutusdiameeter:
• Sirglõiketerade, soonlõiketerade,
profiillõiketerade varre diameeter
PEAB olema kuni 8 mm; max
diameeter PEAB olema kuni 36 mm,
max lõikesügavus PEAB olema kuni
10 mm.
• Peitellõiketerade varre maksimaalne
diameeter PEAB olema kuni 8 mm ja
tera maksimaalne diameeter PEAB
olema kuni 25 mm.
• Soonega lõiketera varre diameeter
PEAB olema kuni 8 mm; max
diameeter PEAB olema kuni 40 mm,
max lõikesügavus PEAB olema kuni
4 mm.
EESTI KEEL
Mootori kiirvabastamine
(joon. 2)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
1. Avage talla lukustushoob (i).
2. Haarake mootorist ühe käega vajutades
mõlemat kiirvabastusnuppu (a).
3. Teise käega haarake tallast ja tõmmake välja
mootor.
Lõiketera paigaldamine ja eemaldamine (joon. 3)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
LÕIKETERA PAIGALDAMISEKS
1. Eemaldage mootor tallast, vt vajadusel
Mootori kiirvabastamine.
2. Puhastage ja sisestage soovitud freesi
lõiketera ümar vars lahti keeratud võrusse nii
sügavale kui võimalik, seejärel tõmmake seda
välja 1,6 mm jagu.
3. Vajutage spindli lukustusnuppu (e), et
lukustada spindli võll; samal ajal keerake võru
mutrit (u) päripäeva kasutades seadmega
tarnitud mutrivõtit.
MÄRKUS. Seade on varustatud mitmete
spindli arretiiridega, mis võimaldab
lõiketera pingutamisel kasutada valikulist
põrkmehhanismi meetodit.
Põrkemehhanismi meetodil pingutamiseks
toimige järgnevalt.
a. Ilma, et eemaldaksite mutrivõtit võru
mutrilt (u), vabastage surve all spindli
lukustusnupp (e).
b. Kui mutrivõti on jätkuvalt võru mutri küljes
(u), muutke pingutussuunda, et lähtestada
mutrivõtme asend.
c. Vajutage uuesti spindli lukustusnuppu (e) ja
keerake mutrivõtit päripäeva.
MÄRKUS. Vältige võru kahjustamist.
Ärge pingutage võru kui lõiketera pole
kinnitatud.
LÕIKETERA EEMALDAMINE
1. Eemaldage mootor, vt Mootori
kiirvabastamine.
2. Vajutage spindli lukustusnuppu (e), et
lukustada spindli võll; samal ajal keerake võru
mutrit (u) vastupäeva kasutades seadmega
tarnitud mutrivõtit.
Põrkmehanismi meetodil pingutatud
kinnituse vabastamiseks toimige
järgnevalt.
a. Ilma, et eemaldaksite mutrivõtit võru
mutrilt (u), vabastage surve all spindli
lukustusnupp (e).
b. Kui mutrivõti on jätkuvalt võru mutri küljes
(u), muutke vabastamise suunda, et
lähtestada mutrivõtme asend.
c. Vajutage uuesti spindli lukustusnuppu (e) ja
keerake mutrivõtit vastupäeva.
d. Korrake protseduuri kuni võru mutter (u) on
vabastatud ja lõiketera saab eemaldada.
Võrud
MÄRKUS. Ärge pingutage võru kui sellesse pole
eelnevalt paigaldatud freesi lõiketera. Tühja võru
pingutamine, isegi kui seda tehakse palja käega,
võib võru kahjustada.
Võru suuruse muutmiseks keerake võru lahti nagu
ülalpool kirjeldatud. Soovitud võru paigaldamine
toimub vastupidises järjekorras. Võru ja võru
mutter on ühendatud. Ärge üritage võru eemaldada
võru mutri küljest.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada
HOIATUS. Ärge kasutage freesi
lõiketeri mille läbimõõt on suurem
kui 30 mm.
d. Korrake protseduuri kuni võru mutter (u) on
kinnitatud sobiva momendiga.
15
EESTI KEEL
Õige käte asend (joon. 13)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
D26200
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks ümber
talla nagu joonisel näidatud.
D26203, D26204
Sukelduva talla kasutamisel nõuab käte asend,
et üks käsi oleks talla käepidemel (ww), nagu
näidatud joonisel.
Mootori käivitamine ja seiskamine (joon. 1)
ETTEVAATUST. Enne mootori
käivitamist eemaldage tööalalt
kõik kõrvalised objektid. Hoidke
tööriista tugevalt, et panna vastu
käivitusmomendile.
ETTEVAATUST. Selleks, et vältida
kehavigastusi ja/või lõpetatud töödetaili
kahjustamist, laske elektritööriistal
TÄIELIKULT SEISKUDA enne kui
panete selle käest ära.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage tolmukaitsega
lüliti küljele (d), millel on tähis ON (SEES) ja mis
kannab sümbolit I.
Tööriista väljalülitamiseks vajutage tolmukaitsega
lüliti küljele (d), millel on tähis OFF (VÄLJAS) ja
mis kannab sümbolit O.
Lukustushoova reguleerimine
(joon. 4)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Lukustushoova kinnitamisel ei tohi kasutada
üleliigset jõudu. Üleliigse jõu kasutamine võib
kahjustada talda.
Kui lukustushoob (i) on kinnitatud, ei tohi mootor
liikuda talda.
16
Reguleerimine on vajalik siis, kui lukustushoob ei
sulgu ilma jõudu kasutamata või pärast kinnitamist
liigub mootor talda.
Lukustushooba kinnitusjõu reguleerimiseks:
1. Avage lukustushoob (i).
2. Kasutades kuuskantvõtit keerake kruvi (s)
väikeste sammudena.
MÄRKUS. Kruvi keeramine päripäeva
pingutab hooba, vastupäeva keeramine
vabastab hoova.
Alustalla kesestamine (joon. 5)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Kui peate alustalda seadistama, vahetama
või asendama, siis on soovitatav kasutada
kesestustööriista; vt jaotist Lisatarvikud.
Kesestustööriist koosnev koonusest ja fiksaatorist.
Alustalla seadistamiseks järgige neid juhiseid.
1. Vabastage, kuid ärge eemaldage, alustalla
kruvid (II) nii, et alustald liiguks vabalt.
2. Sisestage fiksaator võru sisse ja pingutage
võru mutter.
3. Sisestage mootor talda ja kinnitage
lukustushoob.
4. Asetage koonus fiksaatorile (t) ja suruge
seda alla kuni koonus seiskub nagu näidatud
joonisel. See kesestab alustalla.
5. Hoidke koonust alla ja pingutage alustalla
kruvid.
Šabloonijuhikute kasutamine
Sukelduvale alustallale on võimalik kinnitada
šabloonijuhikuid. Fikseeritud tallale peab
šabloonijuhikute kasutamiseks kinnitama alustalla.
Soovitatavaid lisatarvikuid on võimalik osta oma
kohalikult edasimüüjalt või hoolduskeskusest.
MÄRKUS. D-kujulise alustalla külge pole võimalik
kinnitada šabloonijuhikuid; see on mõeldud kuni 30
mm läbimõõduga lõiketerade kasutamiseks.
ŠABLOONIJUHIKUTE KASUTAMISEKS
1. Paigaldage šabloonijuhik alustallale kasutades
kahte kruvi, seejärel pingutage.
2. Kesestage alustald. Vt Alustalla
kesestamine.
EESTI KEEL
Lõikesügavuse reguleerimine
(joon. 6)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
1. Valige ja paigaldage sobiv lõiketera. Vt
Lõiketerade paigaldamine ja eemaldamine.
2. Kinnitage tald mootori külge; veenduge, et tald
on kinnitatud sügavuse reguleerimise rõnga
(b) külge. Asetage frees töödetailile.
3. Avage lukustushoob (i) ja keerake sügavuse
reguleerimise rõngast (i) seni, kuni lõiketera
puudutab töödetaili. Pööramine päripäeva
tõstab lõikepead; pööramine vastupäeva
langetab lõikepead.
MÄRKUS. Rööbaspiiriku eemaldamiseks toimige
tagurpidises järjekorras. Pärast rööbaspiiriku
eemaldamist asetage kaks lameda peaga kruvi
(mm) paralleelava hoiustusavadesse, et vältida
nende kaotsiminekut.
Rööbaspiiriku kasutamine
koos juhtvarrastega (ainult sukelduv tald: D26203, D26204)
Rööbaspiirded juhtvarrastega võib sisalduda tele
sukelduva talla komplektis. Kõrgekvaliteediline
rööbaspiire (mudel DE6913) on müügil kohaliku
edasimüüja juures või hoolduskeskuses.
RÖÖBASPIIRDE PAIGALDAMINE (JOON. 7B)
1. Kinnitage freesi tallale (ss) juhtvardad (rr).
2. Kinnitage tallale pöidlakruvid (tt) ja vedrud
(qq).
3. Pingutage pöidlakruvid (tt)
4. Keerake seadistatav mikroskaalat (h)
päripäeva kuni skaala märgis 0 jõuab kohakuti
sügavusreguleerimise rõnga märgisega.
4. Libistage rööbaspiire (uu) üle varraste.
5. Keerake sügavusreguleerimise rõngast kuni
märgis joondub soovitud sügavusmärgisega
reguleeritaval mikroskaalal.
6. Pingutage pöidlakruvid (v v) ajutiselt. Vt
Rööbaspiirde seadistamine.
MÄRKUS. Iga märgis reguleeritaval skaalal
märgib 0,5 mm sügavuse muutust ning üks
täisring (360°) muudab sügavust 12,7 mm.
jagu.
6. Talla lukustamiseks sulgege lukustushoob (i).
5. Kinnitage rööbaspiirdele pöidlakruvid (tt) ja
vedrud (qq).
RÖÖBASPIIRDE SEADISTAMINE (JOON. 1, 7C)
Järgige monteerimisjuhiseid mis tarniti koos
rööbaspiirdega.
1. Joonistage materjalile lõikejoon.
2. Langetage freesi kelku kuni lõiketera puutub
vastu töödetaili.
Rööbaspiiriku kasutamine
(joon. 7A)
3. Lukustage sukeldusmehhanism vabastades
lukustushoova (p)
Mudelid D26200 ja D26204 on varustatud
rööbaspiirikuga ning seda on võimalik kasutada nii
fikseeritud kui ka sukelduva tallaga. Rööbaspiirik
D262003-XJ on teistele mudelitele saadaval
lisatarvikuna, seda on võimalik osta kohalikult
edasimüüjalt või hoolduskeskusest.
5. Asetage rööbaspiire (uu) vastu töödetaili ja
pingutage pöidlakruvid (v v).
1. Eemaldage mootor tallast, vt Mootori
kiirvabastamine.
2. Eemaldage lameda peaga kruvi (mm)
rööbaspiiriku hoiustusavadest.
3. Libistage rööbaspiirik talla küljel asuvasse
rööbaspiiriku pesasse (j). Rööbaspiiriku
kinnitamiseks sisestage kaks lameda peaga
kruvi sobivatesse alustalla avadesse.
Pingutage riistavara.
4. Järgige juhiseid mis tarniti koos
rööbaspiirikuga.
4. Asetage frees lõikejoonele. Lõiketera välimine
lõikeserv peab kattuma lõikejoonega.
Tolmuimeja kinniti (ainult fikseeritud alustald, joon. 8)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Selleks, et ühendada frees tolmukogumiseks
tolmuimejaga, toimige järgnevalt:
1. Eemaldage mootor, vt Mootori
kiirvabastamine.
17
EESTI KEEL
2. Kinnitage tolmuimeja lisatarvik (v) talla külge,
nagu näidatud joonisel. Pingutage pöidlakruvid
(w) käega.
3. Reguleerige sügavust kasutades sügavuse
reguleerimise rõngast. Vt Lõikesügavuse
reguleerimine.
3. Kinnitage voolikuadapter tolmuimeja tarviku
külge.
4. Sulgege lukustushoob (i) kui soovitud
sügavus on saavutatud. Lõikesügavuse
seadistamise kohta vt jaotist Lõikesügavuse
reguleerimine.
4. Tolmuimeha kinnituse kasutamisel pange
tähele tolmuimeha asendit. Veenduge, et
tolmuimeja seisaks kindlalt ning, et voolikud ei
segaks tööd.
Tolmuimeja kinniti (ainult sukelduv alustald, joon. 9)
1. Eemaldage mootor alustallast, vt Mootori
kiirvabastamine.
2. Ühendage tolmuimeja kinniti plõksliides (hh,
kleebis) sukelduva talla pesaga ja lukustage
liides (ii, kleebis) sukelduva alustalla pesaga.
3. Kinnitage tald plastseibi (jj) ja pöidlakruviga
(kk). Pingutage pöidlakruvi käega.
4 Kinnitage voolikuadapter tolmuimeja tarviku
külge.
5. Tolmuimeha kinnituse kasutamisel pange
tähele tolmuimeha asendit. Veenduge, et
tolmuimeja seisaks kindlalt ning, et voolikud ei
segaks tööd.
Ülesseadmine Fikseeritud tald
MOOTORI SISESTAMINE FIKSEERITUD TALDA
(JOON. 1, 2)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
1. Avage talla lukustushoob (i).
2. Kui sügavuse reguleerimise rõngas (b) pole
kinnitatud mootori külge, keerake sügavuse
reguleerimise rõngas (b) mootori külge
kuni rõngas on mootori üla- ja alaosa vahel
nagu näidatud joonisel. Sisestage mootor
talda joondades mootori soone (g) talla
juhtfiksaatoritega (r). Libistage mootorit
allapoole kuni sügavuse reguleerimise rõngas
lukustub oma kohale.
MÄRKUS. Juhtfiksaatori sooned (g) asuvad
mootori mõlemal küljel; see võimaldab
kinnitamist mõlemas suunas.
Ülesseadmine Sukelduv tald
MOOTORI SISESTAMINE SUKELDUVASSE
TALDA (JOON. 1, 10)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
1. Eemaldage mootorilt sügavuse reguleerimise
rõngas (b). See pole kasutatav koos
sukelduva tallaga.
MÄRKUS. Vältimaks sügavuse reguleerimise
rõnga kaotsiminekut, kinnitage see fikseeritud
talla külge (joon. 10).
2. Sisestage mootor talda joondades mootori
soone (g) talla juhtfiksaatoritega (r). Libistage
mootorit allapoole kuni see seiskub mootori
piirikus (aa).
3. Sulgege lukustushoob (i).
SUKELDUVA FREESI LÕIKESÜGAVUSE
REGULEERIMINE (JOON. 11)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
1. Lukustage lahti sukeldusmehhanism
tõmmates alla lukustushoova (p). Suruge frees
allapoole nii, et lõiketera (pp) puutuks vastu
töödetaili.
2. Lukustage sukeldusmehhanism vabastades
lukustushoova (p).
3. Vabastage sügavuse reguleerimise varras (o)
keerates pöidlakruvi (bb) vastupäeva.
4. Libistage sügavuse reguleerimise varras (o)
allapoole nii, et see puutuks vastu revolvri
piirikut (n).
5. Libistage sügavuse reguleerimise varda
nullreguleerimise seadis (ee) alla, nii et selle
18
EESTI KEEL
ots kohtuks sügavuse reguleerimise skaala
nullmärgisega.
6. Haarake sügavuse reguleerimise varda (o)
ülemisest otsast, libistage see üles nii, et
plõksliides (ee) joonduks soovitud sügavusega
sügavuse reguleerimise skaalal (dd).
7. Pingutage pöidlakruvi (bb), et sügavuse
reguleerimise varras püsiks omal kohal.
8. Hoidke mõlemad käed käepidemel,
lukustage lahti sukelduva talla mehhanism
tõmmates selle lukustushooba (p) alla.
Sukeldusmehhanism ja mootor liiguvad üles.
Kui frees on alla lastud, liigub sügavuse
reguleerimise varras vastu revolvri piirikut,
võimaldades freesil saavutada täpselt soovitud
sügavuse.
PÖÖRLEVA REVOLVRI KASUTAMINE
ASTMELISEKS LÕIKAMISEKS (JOON. 11)
Kui vajaminev lõikesügavus on suurem, kui on
võimalik ühe üleliikumisega, siis pöörake revolvrit
nii, et sügavusvarras (o) joonduks revolvri kõrgema
piirikuga. Pärast igat lõige pöörake revolvrit nii,
et sügavuspiirik joonduks lühema postiga seniks,
kuni tehakse viimane lõige soovitud sügavuse
saavutamiseks.
HOIATUS. Ärge muutke revolvri piirikut
freesi käitamise ajal. See asetab teie
käes liiga lähedale lõikepeale.
FREESIMISSÜGAVUSE PEENREGULEERIMINE
(JOON. 11)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Rullikuga nuppu (cc), mis asub sügavuse
reguleerimise varda alumises otsas, saab
kasutada lihtsamateks seadistusteks.
1. Lõikesügavuse vähendamiseks keerake
hooba päripäeva (vaadates freesile ülalt alla).
2. Lõikesügavuse suurendamiseks keerake
hooba vastupäeva (vaadates freesile ülalt
alla).
MÄRKUS. Üks hoova täispööre võrdub 1 mm
muutusega lõikesügavuses.
LÕIKAMINE SUKELDUVA TALLAGA (JOON. 11)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Soovimatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
MÄRKUS. Sukelduva talla vaikeolekus on
lõikesügavus lukustatud. Sukelduva talla lukk
võimaldab kasutajal rakendada lukustamiseksvabasta mehhanismi.
1. Vajutage alla sukelduva talla lukustushoob
(p) ja suruge freesi alla kuni lõiketera jõuab
määratud sügavuseni.
2. Kui soovitud sügavus on saavutatud,
vabastage sukelduva talla lukustushoob (p).
MÄRKUS. Lukustushoova vabastamine
lukustab oma kohale automaatselt mootori.
MÄRKUS. Kui rakendada on vaja lisajõudu,
kasutage sukelduva talla lukustushoova
allavajutamiseks kätt.
MÄRKUS. Kui vaja läheb lisa
klammerdusjõudu, vajutage lukustushooba
veel edasi, et pingutada seda päripäeva.
3. Lõikamine.
4. Sukelduva talla lukustushoova vajutamine
blokeerib lukustusmehhanismi; see võimaldab
vabastada freesi lõiketera töödetaili küljest.
5. Lülitage frees välja.
Käitamine: Kõik tallad
ETTEANDE SUUND (JOON. 12)
Etteande suund on freesimisel äärmiselt oluline
ning võib määrata projekti õnnestumise või
ebaõnnestumise. Joonis näitab mõnede tavaliste
lõiketööde etteandesuunda. Üldreegel ütleb, et
välislõike tegemisel liigutage freesi vastupäeva ja
siselõike tegemisel liigutage freesi päripäeva.
Kujundage töödetaili valimis serva järgnevalt.
1. Tehke põiklõiget vasakult paremale.
2. Tehke külje otselõiget liikudes vasakult
paremale.
3. Lõigake teist põiklõike poolt.
4. Viimistlege ülejäänud otselõike serv
FREESI KIIRUSE VALIMINE (JOON. 1)
Freesi kiiruse valimiseks vt Kiirusevaliku tabelit.
Keerake kiiruseregulaatorit (c), et kontrollida freesi
kiirust.
PEHME KÄIVITAMISE FUNKTSIOON
Käsifreesid on varustatud elektroonikaga, millele
on pehme käivitamise funktsioon; see aitab
minimaliseerida käivitamisel tekkivat mootori
pöördemomendi mõju.
19
EESTI KEEL
KIIRUSREGULAATOR (JOON. 1)
Frees on varustatud kiiruseregulaatoriga (c), mis
võimaldab seadistada kiirust vahemikus 16 000
ja 27 000 p/min. Reguleerige kiirust keerates
kiiruseregulaatorit (c).
MÄRKUS. Käitamisel madala või
keskmise kiirusega aitab kiiruse
kontroller vältida mootori kiiruse
langemist. Kui eeldate, et kuulete
mootori kiiruse muutumist ja laete
jätkuvalt mootorit, võite kahjustada
mootorit ülekuumutamisega. Tööriista
kahjustamise vältimiseks vähendage
lõikesügavust ja/või etteande kiirust.
Käsifrees on varustatud elektroonikaga, mis jälgib
ja säilitab tööriista kiirust seadme käitamise ajal.
KIIRUSE VALIKU TABEL
KIIRUSE
SEADISTUS
1
2
3
4
5
6
LIGIKAUDU
P/MIN
16000
18200
20400
22600
24800
27000
TÖÖPROTSEDUUR
Kui enne ülalkirjeldatud hooldusprotseduure ilmneb
tööriista võimsuse kadu, laske tööriista koheselt
hooldada. ÄRGE KÄIDAKE TÖÖRIISTA NENDE
TINGIMUSTES. Kui tööpinge pole piisav, tagastage
tööriist koheselt hoolduskeskusesse.
Mootori ja talla vahatamine
Selleks, et säilitada mootori sujuv liikumine talla
suhtes, võib määrida mootori korpust ja talla
sisemust kasutades tavalist pastat või vedelvaha.
Vastavalt tootja juhistele määrige vaha mootori
korpuse välisdiameetrile ja talla sisediameetrile.
Laske vahal kuivada ja eemaldage jäägid pehme
riidega.
Suure
diameetriga
lõiked
Väikese
diameetriga
lõiked. Pehme
puit, plast,
laminaat.
MÄRKUS. Parema töökvaliteedi saamiseks
liigutage freesi mitu korda üle töödetaili õrnalt,
mitte ärge tehke seda ühe korra tugevalt.
HOOLDAMINE
TEIE DeWALTI elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Harjakeste kontrollimine
Teie ohutuse tagamiseks PEAKS selle tööriista
harjakeste kontrollimist ja asendamist läbi viima
DEWALTI tehase hoolduskeskus, DEWALTI
volitatud hoolduskeskus või mõni muu selleks
kvalifitseeritud isik.
20
Pärast 100 töötundi saatke või viige oma tööriist
lähimasse DEWALTI tehase hoolduskeskusesse
või DEWALTI volitatud hoolduskeskusesse, et
see läbiks põhjaliku kontrolli ja puhastuse. Laske
kulunud osad välja vahetada ja määrida värske
määrdega. Laske paigaldada uued harjakesed ja
testige tööriista sooritusvõimet.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-I, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
EESTI KEEL
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT-I soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФРЕЗЕРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D26200, D26203, D26204
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
мм
мм
кг
D26200
230
1
900
16000 – 27000
1 штанга
55
5 положений
со шкалой
8 (GB: 1/4»)
30
4,4
D26203
230
1
900
16000 – 27000
2 штанги
55
5 положений
со шкалой,
8 (GB: 1/4»)
30
6,4
D26204
230
1
900
16000 – 27000
2 штанги
55
5 положений
со шкалой
8 (GB: 1/4»)
30
6,4
дБ(А)
77
77
77
дБ(А)
дБ(А)
3,0
88
3,0
88
3,0
88
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Головка фрезера
Ход головки
мм
Револьверный ограничитель глубины
Цанговый патрон
Макс. диаметр фрезы
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
7,0
7,0
7,0
Погрешность K =
м/с²
2,7
2,7
2,7
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
22
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
РУССКИЙ ЯЗЫК
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D26200, D26203, D26204
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2010
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00151
D26200, D26203, D26204
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Огнеопасность!
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
b)
c)
d)
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
24
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные специальные правила безопасности
при работе фрезерами
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Держите электроинструмент
за рекомендованные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может задеть скрытую проводку
или собственный кабель. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает некоторые непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
смазки. Это улучшит контроль над
инструментом.
• Удерживайте фрезер обеими руками,
чтобы противостоять обратному
удару.
• Держите руки вне зоны резания.
Ни в коем случае не держите руки
под заготовкой. При резании крепко
прижимайте основание фрезера
к обрабатываемой заготовке. Это
снизит риск получения травмы.
• Никогда не запускайте
электродвигатель без установленного
на фрезер основания. До двигателя
нельзя дотрагиваться руками.
• Прилагайте постоянное давление
при резании. Избегайте перегрузки
электродвигателя.
• Проверяйте, чтобы электрокабель
не был разрезан или заблокирован во
время фрезерования.
• Используйте только острые фрезы.
Затупленные фрезы могут заставить
фрезер отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия.
• Перед тем, как поставить фрезер,
убедитесь, что двигатель полностью
остановился. Вращающаяся головка
поставленного фрезера может стать
причиной получения травмы или
нанесения повреждений.
• Перед запуском двигателя убедитесь,
что фреза не касается заготовки.
Касание фрезером заготовки при включении двигателя может заставить фрезер
отскочить, что станет причиной получения травмы или нанесения повреждений.
• Перед регулировкой или сменой фрез
ВСЕГДА отключайте фрезер от
источника питания.
• При включенном двигателе держите
руки в стороне от фрезы, чтобы
избежать получения травмы.
• Никогда не прикасайтесь к фрезе сразу
по окончании работы. Она может
оказаться очень горячей.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не режьте
металлы.
• При выполнении сквозных резов всегда
обеспечивайте свободное место под
заготовкой.
• Ручки и рукоятки должны быть
сухими, чистыми и не содержать
следов масла и консистентной
• Для предотвращения смещения фрезы
всегда крепко затягивайте гайку
цангового патрона.
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Никогда не затягивайте гайку, если
в цанговый патрон не установлена
фреза.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Никогда не используйте с данным
инструментом фрезы, диаметр
которых превышает 30 мм.
• Избегайте встречного резания
(в направлении противоположном показанному на рис. 12). Встречное резание
повышает риск потери контроля над
инструментом и получения травмы.
Когда выполнение встречного резания
необходимо (например, при обработке
углов), проявляйте предельную осторожность, чтобы не потерять контроль
над фрезером. Делайте небольшие резы
и после каждого шага удаляйте даже
самый незначительный материал.
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости мин. 30000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (у), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на фирменной
табличке инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
D26200
Упаковка содержит:
1 Фрезер с фиксированным основанием
1 Пылесборник фиксированного основания
1 Основная параллельная направляющая
(D262003)
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
1 Гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
Остаточные риски
D26203
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
Упаковка содержит:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
1 Фрезер с основанием для погружного
резания
1 Пылесборник основания для погружного
резания
1 Параллельная направляющая с 2-мя
штангами
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
1 Гаечный ключ
1 Направляющая гильза диаметром 17 мм
1 Центрирующий конус
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
Маркировка инструмента
D26204
На инструменте имеются следующие знаки:
Упаковка содержит:
1 Фрезер с основанием для погружного
резания
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Фиксированное основание
1 Пылесборник фиксированного основания
1 Пылесборник основания для погружного
резания
1 Параллельная направляющая с 2-мя
штангами
l. Пылеудаляющее приспособление
(для использования с основанием для
погружного резания)
m. Отверстия для высокоточной параллельной
направляющей (D26203, D26204)
n. Останов поворотного устройства
1 Основная параллельная направляющая
(D262003)
o. Упор-ограничитель глубины
1 Цанговый патрон 8 мм (GB: 1/4»)
q. Параллельная направляющая
p. Зажимной рычаг ограничителя глубины
1 Гаечный ключ
r. Направляющие штифты
1 Направляющая гильза диаметром 17 мм
s. Регулировочный винт зажимного рычага
1 Центрирующий конус
t. Центрирующий конус
1 Чемодан
u. Гайка цангового патрона
1 Руководство по эксплуатации
v. Пылеудаляющее приспособление
(для использования с фиксированным
основанием)
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-11)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Быстрозажимные язычки
b. Кольцо регулировки глубины резания
c. Дисковой переключатель скорости
d. Пусковой выключатель (I/O)
e. Кнопка блокировки шпинделя
f. Светодиодные индикаторы
g. Паз для направляющего штифта
h. Регулировочная микрошкала
w. Винты (пылеудаляющее приспособление,
фиксированное основание)
x. Гнездо параллельной направляющей
(основание для погружного резания)
y. Код даты
z. Узел электродвигателя
aa. Стопор двигателя
bb. Запорный винт
cc. Ручка с накаткой
dd. Шкала глубины резания
ee. Регулятор нуля
ff. Круглая нижняя основа
gg. D-образная нижняя основа
hh. Язычок (пылеудаляющее приспособление,
основание для погружного резания)
ii. Защелкивающийся язычок
(пылеудаляющее приспособление)
jj. Пластиковая шайба (пылеудаляющее
приспособление)
kk. Запорный винт (пылеудаляющее
приспособление)
ll. Винты нижней опоры
i. Зажимной рычаг
mm.Винты параллельной направляющей
j. Гнездо параллельной направляющей
(фиксированное основание)
НАЗНАЧЕНИЕ
k. Нижняя основа [круглая нижняя основа
(ff) и D-образная нижняя основа (gg)
доступны в качестве дополнительных
принадлежностей.]
Ваш фрезер высокой мощности предназначен
для профессиональных работ по
фрезерованию в тяжелом режиме древесины,
изделий из дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
Фрезы
С данным инструментом могут использоваться
фрезы любого типа (например, торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы) со следующими
техническими характеристиками:
1. Диаметр хвостовика 6-8 мм
2. Скорость 30000 об./мин.
ВНИМАНИЕ: Максимальный
диаметр хвостовика:
• Торцевые, фальцевые
или профильные фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
36 мм, максимальная глубина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный
диаметр фрезерования ДОЛЖЕН
БЫТЬ 25 мм.
• Желобчатые фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
40 мм, максимальная ширина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 4 мм.
Быстросъемный двигатель
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг (i) на основании.
c. Снова нажмите на кнопку блокировки
шпинделя (е) и поверните ключ по
часовой стрелке.
2. Одной рукой возьмитесь за узел
электродвигателя, нажимая на оба язычка
(а).
d. Повторяйте процедуру, пока гайка
цангового патрона (u) не будет затянута
должным образом.
3. Другой рукой возьмитесь за основание
и снимите с него двигатель.
Установка и снятие фрезы
(Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
УСТАНОВКА ФРЕЗЫ
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Очистите и вставьте круглый хвостовик
нужной фрезы в раскрытый цанговый
патрон до упора и протолкните его
приблизительно на 1,6 мм.
3. Нажмите не кнопку блокировки шпинделя
(е), удерживая стержень шпинделя
неподвижным во время затягивания гайки
цангового патрона (u) по часовой стрелке
гаечным ключом, входящим в комплект
поставки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент оборудован
несколькими блокировочными стопорами
шпинделя, позволяющими вручную
затянуть фрезу при помощи храпового
механизма.
Затягивание вручную при помощи
храпового механизма:
a. Не снимая гаечный ключ с гайки
цангового патрона (u), ослабьте
давление на кнопку блокировки
шпинделя (е).
b. Удерживая ключ на гайке (u), измените
направление затягивания, регулируя
положение ключа.
30
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избегайте
случайного повреждения
цангового патрона. Никогда не
затягивайте цанговый патрон без
установленной фрезы.
СНЯТИЕ ФРЕЗЫ
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Нажмите не кнопку блокировки шпинделя
(е), удерживая стержень шпинделя
неподвижным во время затягивания гайки
цангового патрона (u) против часовой
стрелки гаечным ключом, входящим
в комплект поставки.
Ослабление вручную при помощи
храпового механизма:
a. Не снимая гаечный ключ с гайки
цангового патрона (u), ослабьте
давление на кнопку блокировки
шпинделя (е).
b. Удерживая ключ на гайке (u), измените
направление ослабления, регулируя
положение ключа.
c. Снова нажмите на кнопку блокировки
шпинделя (е) и поверните ключ против
часовой стрелки.
d. Повторяйте процедуру, пока гайка
цангового патрона (u) не будет
ослаблена, после чего можно вынуть
фрезу.
Цанговые патроны
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не затягивайте
цанговый патрон без предварительно
установленной фрезы. Затягивание пустого
цангового патрона, даже вручную, может
повредить патрон.
Для замены цангового патрона, открутите узел
патрона, как было описано выше. Действуя
в обратном порядке, установите нужный
цанговый патрон. Цанговый патрон заменяется
только вместе с гайкой. Не пытайтесь
разъединить патрон и гайку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте с данным
инструментом фрезы, диаметр
которых превышает 30 мм.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 13)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
D26200
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой обхватите основание, как показано
на рисунке.
D26203, D26204
Правильное положение рук во время работы
с использованием основания для погружного
резания: обеими руками удерживайте рукоятки
(ww), как показано на рисунке.
Запуск и останов электродвигателя (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
запуском инструмента очистите
рабочую зону от посторонних
предметов. Крепко удерживайте
инструмент, чтобы ослабить
действие обратного удара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
получения травмы
и/или повреждения
обрабатываемого объекта,
всегда дожидайтесь ПОЛНОГО
ОСТАНОВА двигателя перед тем,
как положить инструмент.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
боковую часть пылезащищенного выключателя
(d) с обозначенным символом «I», что означает
«Вкл.».
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
боковую часть выключателя с обозначенным
символом «О», что означает «Выкл.».
Регулировка зажимного рычага (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
При закрытии зажимного рычага не применяйте
излишнее давление. Излишнее давление может
повредить основание.
При закрытом зажимном рычаге (i) двигатель не
должен перемещаться в основании.
Если зажимной рычаг не закрывается без
применения излишнего давления или двигатель
перемещается в сновании после закрытия
рычага, необходимо провести регулировку.
Регулировка силы закрытия зажимного рычага:
1. Откройте зажимной рычаг (i).
2. Шестигранным гаечным ключом немного
подкрутите винт (s).
ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивание винта по
часовой стрелке затянет рычаг, затягивание
винта против часовой стрелки ослабит
рычаг.
Центрирование нижней основы (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Для регулировки, смены или замены нижней
основы Вам понадобится центрирующий
конус (см. в разделе Дополнительные
принадлежности). Центрирующий конус
состоит собственно из конуса и штифта.
Для регулировки нижней основы действуйте
следующим образом:
1. Ослабьте, но не вынимайте винты (ll),
позволяя нижней основе свободно
двигаться.
2. Вставьте штифт в цанговый патрон
и затяните гайку.
3. Вставьте двигатель в основание и закройте
зажимной рычаг на основании.
4. Поместите конус на штифт (t) и слегка
надавите на конус, фиксируя его, как
показано на рисунке. Данное действие
отцентрирует нижнюю основу.
5. Продолжая надавливать на конус, затяните
винты нижней основы.
Использование шаблонов
Нижняя основа для погружного резания
может использоваться с применением
шаблонов. Для использования шаблонов
с фиксированным основанием потребуется
установка дополнительной нижней основы.
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
рекомендованные к использованию с Вашим
инструментом, можно приобрести за отдельную
плату у Вашего дилера или в ближайшем
сервисном центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: D-образная нижняя основа
не предназначена для использования
с шаблонами, и разработана для работы
с фрезами, диаметр которых не превышает
30 мм.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ
1. При помощи двух винтов установите на
нижнюю основу шаблон и крепко затяните.
2. Отцентрируйте нижнюю основу. См. раздел
Центрирование нижней основы.
32
Настройка глубины реза
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Выберите и установите нужную фрезу.
См. раздел Установка и снятие фрезы.
2. Соедините основание с электродвигателем,
проследив, что на основании установлено
кольцо регулировки глубины реза (b).
Поместите фрезер на заготовку.
3. Откройте зажимной рычаг (i)
и поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза (b) до тех пор, пока фреза
не коснется заготовки. Поворот кольца
по часовой стрелке поднимет головку
фрезера, поворот кольца против часовой
стрелки опустит головку фрезера.
4. Поворачивайте регулировочную
микрошкалу (h) по часовой стрелке, пока
0 на шкале не сровняется с указателем на
нижней части кольца регулировки глубины
реза.
5. Поворачивайте кольцо регулировки
глубины реза до тех пор, пока указатель не
сравняется с отметкой желаемой глубины
реза, обозначенной на микрошкале.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая отметка на
регулировочной шкале соответствует
изменению глубины реза на 0,5 мм,
а полный оборот (360°) кольца меняет
глубину на 12,7 мм.
6. Закройте зажимной рычаг (i), фиксируя
основание.
Использование параллельной направляющей (Рис. 7А)
Основная параллельная направляющая
входит в комплект поставки моделей D26200,
D26204 и используется для применения
с фиксированным основанием или основанием
для погружного резания. Основная
параллельная направляющая D262003-XJ
для использования с другими моделями
РУССКИЙ ЯЗЫК
поставляется в качестве дополнительной
принадлежности, которую можно приобрести
у ближайшего дилера или в авторизованном
сервисном центре за дополнительную плату.
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Извлеките из отверстий для хранения
в параллельной направляющей винты
с плоскими головками (mm).
3. Вставьте параллельную направляющую
в гнездо (j), расположенное в боковой части
основания. Для крепления параллельной
направляющей вставьте 2 винта с плоскими
головками в соответствующие отверстия
в нижней основе. Крепко затяните винты.
4. Следуйте инструкциям, прилагаемым
к параллельной направляющей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия параллельной
направляющей выполните те же действия
в обратной последовательности. После
снятия параллельной направляющей всегда
помещайте оба винта с плоскими головками
(mm) в отверстия для хранения в параллельной
направляющей во избежание их потери.
Использование параллельной направляющей с направляющими штангами
(только для основания для
погружного резания: D26203,
D26204)
Параллельная направляющая
с направляющими штангами могут быть
включены в комплект поставки вместе
с основанием для погружного резания.
Основную параллельную направляющую
(модель DE6913) можно также приобрести
у ближайшего дилера или в авторизованном
сервисном центре за отдельную плату.
УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 7В)
1. Установите направляющие штанги (rr)
в основании фрезера (ss).
2. Установите на основание запорные винты
(tt) и пружины (qq).
3. Затяните запорные винты (tt).
4. Наденьте параллельную направляющую
(uu) на штанги.
5. Установите на параллельную
направляющую запорные винты (tt)
и пружины (qq).
6. Временно затяните запорные винты (vv).
См. раздел Регулировка параллельной
направляющей.
РЕГУЛИРОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1, 7С)
Следуйте инструкциям, прилагаемым
к параллельной направляющей.
1. Начертите на заготовке линию реза.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Заблокируйте механизм погружного
резания, подняв зажимной рычаг
ограничителя глубины (р).
4. Установите фрезер на линии реза.
Наружный край фрезы должен совпадать
с линией реза.
5. Передвиньте параллельную направляющую
(uu) вплотную к заготовке и затяните
запорные винты (vv).
Пылеудаляющее приспособление (только для использования с фиксированным
основанием, Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Для подключения к фрезеру пылесоса для
сбора пыли действуйте следующим образом:
1. Снимите узел электродвигателя, следуя
инструкциям в разделе Быстросъемный
двигатель.
2. Установите на основании пылеудаляющее
приспособление (v), как показано на
рисунке. Вручную крепко затяните
запорные винты (w).
3. Вставьте переходник шланга пылесоса
в пылеудаляющее приспособление.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. При использовании пылеудаляющего
приспособления следите за расположением
пылесоса. Убедитесь, что пылесос
неподвижен и его шланг не мешает при
работе.
Пылеудаляющее приспособление (только для использования с основанием для
погружного резания, Рис. 9)
1. Снимите узел электродвигателя
с основания для погружного резания,
следуя инструкциям в разделе
Быстросъемный двигатель.
2. Передвиньте язычок (hh, вставка) на
пылеудаляющей принадлежности в гнездо
на основании для погружного резания
и защелкивающийся язычок (ii,вставка)
в отверстие в основании для погружного
резания.
3. Зафиксируйте основание при помощи
входящих в комплект поставки пластиковой
шайбы (jj) и запорного винта (kk). Вручную
крепко затяните запорный винт.
4. Вставьте переходник шланга пылесоса
в пылеудаляющее приспособление.
5. При использовании пылеудаляющего
приспособления следите за расположением
пылесоса. Убедитесь, что пылесос
неподвижен и его шланг не мешает при
работе.
Настройка: Фиксированное
основание
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В ФИКСИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ (РИС. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг (i) на основании.
2. Если на двигателе нет кольца регулировки
глубины реза (b), навинтите кольцо (b)
на двигатель, чтобы кольцо оказалось
приблизительно посередине между верхней
34
и нижней частью двигателя, как показано на
рисунке. Вставьте двигатель в основание,
вставив направляющие штифты (r)
на основании в паз (g) на двигателе.
Перемещайте двигатель вниз, пока кольцо
регулировки глубины реза не защелкнется
на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пазы для направляющего
штифта (g) расположены с обеих сторон
двигателя, поэтому он может быть
установлен в двух положениях.
3. Отрегулируйте глубину реза, поворачивая
кольцо регулировки глубины реза.
См. раздел Настройка глубины реза.
4. Закройте зажимной рычаг (i), когда
будет достигнута необходимая глубина
реза. Дополнительную информацию
по регулировке глубины см. в разделе
Настройка глубины реза.
Настройка: Основание для
погружного резания
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО РЕЗАНИЯ
(РИС. 1, 10)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
1. Снимите с двигателя кольцо регулировки
глубины реза (b). Кольцо не используется
с основанием для погружного резания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не используемое
кольцо не потерялось, наденьте его на
фиксированное основание (Рис. 10).
2. Вставьте двигатель в основание, вставив
направляющие штифты (r) на основании
в паз (g) на двигателе. Перемещайте
двигатель вниз, пока он не остановится на
стопоре двигателя (аа).
3. Закройте зажимной рычаг (i).
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ ПОГРУЖНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источни-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ка электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
1. Разблокируйте механизм погружного
резания, опустив зажимной рычаг
ограничителя глубины (р). Опустите фрезер
максимально вниз, позволяя фрезе (рр)
коснуться заготовки.
2. Заблокируйте механизм погружного
резания, подняв зажимной рычаг
ограничителя глубины (р).
3. Ослабьте упор-ограничитель глубины
(о), повернув запорный винт (bb) против
часовой стрелки.
4. Передвиньте упор-ограничитель (о) вниз
до самого нижнего останова поворотного
устройства (n).
5. Передвиньте регулятор нуля (ее) вниз по
упору-ограничителю глубины, чтобы его
верхушка находилась напротив 0 на шкале
глубины резания (dd).
6. Взявшись за верхнюю часть с накаткой
упора-ограничителя (о), передвиньте
его, чтобы регулятор (ее) сравнялся
с необходимым значением глубины резания
на шкале (dd).
7. Затяните запорный винт (bb), удерживая
упор-ограничитель глубины резания на
месте.
8. Удерживая обеими руками рукоятки,
разблокируйте механизм погружного
резания, опустив зажимной рычаг
ограничителя глубины (р). Механизм
погружного резания и двигатель поднимутся
вверх. При погружении фрезера упорограничитель глубины ударит по останову
поворотного устройства, позволяя фрезеру
достичь нужной глубины.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАНОВА
ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ
СТУПЕНЧАТЫХ РЕЗАХ (РИС. 11)
Если требуемую глубину реза невозможно
достичь за один прием, поверните поворотное
устройство таким образом, чтобы упорограничитель глубины (о) сравнялся с самым
высоким столбиком останова поворотного
устройства. После каждого реза поворачивайте
поворотное устройство, чтобы упорограничитель глубины выравнивался с более
коротким столбиком; продолжайте до тех пор,
пока не будет достигнута необходимая глубина.
ВНИМАНИЕ: Не вращайте
останов поворотного устройства
при работающем фрезере. При
данной операции Ваши рука будут
находиться слишком близко от
головки фрезера.
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
Ручка с накаткой (сс) на нижнем конце
упора-ограничителя глубины резания может
использоваться для выполнения небольшой
регулировки.
1. Для уменьшения глубины резания,
поверните ручку по часовой стрелке (вниз
от верхней части фрезера).
2. Для увеличения глубины резания,
поверните ручку против часовой стрелки
(вниз от верхней части фрезера).
ПРИМЕЧАНИЕ: Полный оборот ручки
соответствует изменению глубины
приблизительно на1 мм.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ПОГРУЖНОГО РЕЗАНИЯ (РИС. 11)
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина реза установлена
в основании для погружного резания по
умолчанию. Фиксация ограничителя глубины
требует активации пользователем механизма
погружного резания методом «отпусти
и зафиксируй».
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Нажмите на зажимной рычаг ограничителя
глубины (р) и опускайте фрезерную головку
вниз, пока фреза на достигнет нужной
глубины.
2. По достижении нужной глубины отпустите
зажимной рычаг (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Отпускание зажимного
рычага ограничителя глубины
автоматически фиксирует двигатель на
месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
дополнительного сопротивления
используйте руку для нажатия на зажимной
рычаг.
ПЛАВНЫЙ ПУСК
Фрезер оборудован электронной функцией
плавного пуска, значительно снижающей
крутящий момент при запуске двигателя.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ (РИС. 1)
Данный фрезер оборудован дисковым
переключателем скорости (с) с неограниченным
количеством скоростей в диапазоне от 16000
до 27000 об./мин. Для выбора нужной скорости
поверните дисковой переключатель (с).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При
операциях на низкой и средней
скорости переключатель
предотвращает снижение
скорости электродвигателя.
Переключая скорость и продолжая
нагрузку на двигатель, двигатель
может повредиться от
перегрева. Уменьшите глубину
реза и/или замедлите подачу,
чтобы предотвратить поломку
инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
дополнительной жесткости зажима,
сильнее нажмите на зажимной рычаг,
поворачивая его по часовой стрелке.
3. Выполните рез.
4. Нажатие на зажимной рычаг отключает
блокирующий механизм, позволяя фрезе
подняться из заготовки.
5. Выключите фрезер.
Эксплуатация: Все основания
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ (РИС. 12)
Направление подачи имеет большое значение
при фрезеровании и от него зависит успех
или неудача в работе. На рисунках показано
правильное направление подачи при
выполнении некоторых типовых резов. Главное
правило при фрезеровании – направлять
фрезер против часовой стрелки при обработке
внешнего края и по часовой стрелке при
обработке внутреннего края.
Обработайте деревянную заготовку по
внешнему краю, следуя инструкциям:
1. Обработайте торец заготовки слева
направо.
2. Обработайте длинную сторону заготовки,
двигаясь слева направо.
3. Обработайте другой торец заготовки.
4. Наконец, обработайте другую длинную
сторону заготовки.
ВЫБОР СКОРОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
(РИС. 1)
Для выбора скорости см. Таблицу выбора
скорости. Для выбора нужной скорости
поверните дисковой переключатель (с).
36
Ваши фрезеры оборудованы электронными
устройствами за слежением и сохранением
скорости инструмента при резании.
ТАБЛИЦА ВЫБОРА СКОРОСТИ
УСТАНОВКА
ПРИБЛИЗИТ.
ОБ./МИН.
1
2
3
4
5
6
16 000
18 200
20 400
22 600
24 800
27 000
ПРИМЕНЕНИЕ
Фрезы
большого
диаметра
Фрезы малого
диаметра.
Мягкая древесина, пластики, ламинат.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для высококачественного
результата делайте несколько легких ходов
вместо одного тяжелого хода.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Осмотр щеток
Для безопасности и электрозащиты осмотр
и замена щеток данного инструмента
должна производиться ТОЛЬКО в центре
заводских услуг DEWALT, авторизованном
сервисном центре DEWALT или в другой
квалифицированной ремонтной мастерской.
Приблизительно через 100 часов
использования отнесите Ваш инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT
для проведения полной чистки и технического
осмотра. Заменяйте все изношенные детали
и смазывайте их только свежим маслом.
Установите новые щетки и протестируйте
производительность инструмента.
Любая потеря мощности до или после
технического осмотра может означать
необходимость срочного ремонта Вашего
инструмента. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРИ
ДАННЫХ УСЛОВИЯХ. При сбое рабочего
электрического напряжения верните инструмент
в сервисный центр для срочного осмотра.
Вощение двигателя и основания
Чтобы добиться гладкого действия при
соединении узла двигателя с основанием,
навощите внешнюю сторону двигателя
и внутреннюю сторону основания, используя
стандартную пасту или жидкий воск. Следуя
рекомендациям производителя, натрите воском
двигатель по внешнему диаметру и основание
по внутреннему диаметру. Дождитесь
высыхания воска и удалите излишки при
помощи мягкой ткани.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какуюлибо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201398 - 21-03-2013
38
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
40
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D26200K
Korpus FREESPINK 1 / Корпус ФРЕЗЕР 1
©
41
D26200K
Mootor FREESPINK 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
42
D26203K
Sammas sa FREESPINK 1 / Стойка ФРЕЗЕР 1
©
43
D26203K
Mootor FREESPINK 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
44
D26204K
Mootor FREESPINK 1 / Двигатель ФРЕЗЕР 1
©
45
46
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising