GLC1825 | Black&Decker GLC1825 CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

372001-59 EST
www.blackanddecker.eu
GLC1423L
GLC1823L
GLC1823L20
GLC1825L
GLC1825L20
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
3
4
G
H
I
J
K
L
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
BLACK+DECKERi trimmer on mõeldud haljasalade
servade kärpimiseks ja viimistlemiseks ning rohu
niitmiseks kitsastes kohtades. See seade on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb
alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool
tooduid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.
Hoiatus! Seadme kasutamisel tuleb järgida ohutusreegleid. Enda ja läheduses viibijate ohutuse
tagamiseks lugege palun see juhend enne seadme
kasutamist läbi. Palun hoidke juhend hilisemaks
kasutamiseks alles.
♦ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu
see kasutusjuhend läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
♦ Kandke alati kaitseprille.
♦ Mitte kunagi ärge lubage kasutada seadet lastel
ega neil inimestel, kes ei ole kasutusjuhendiga
tutvunud.
♦ Ärge laske lastel ega loomadel tulla tööpiirkonna
lähedale ega puudutada tööriista või juhet.
♦ Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik
hoolikas järelevalve.
♦ See seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks noorte või füüsiliselt nõrkade
isikute poolt.
♦ Seadmega ei tohi mängida.
♦ Kasutage seadet ainult päevavalguses või hea
kunstvalgustuse juures.
♦ Kasutage ainult kuivas kohas. Ärge laske seadmel saada märjaks.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge avage korpust. Selle sees ei ole kasutaja
poolset hooldust vajavaid osi.
♦ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses.
♦ Pistikute ja juhtmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge tõmmake pistiku vooluvõrgust
eemaldamiseks kunagi juhtmest.
6
Teiste isikute ohutus
♦ See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute
(sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumisvõi vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja kogemused, välja arvatud
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
või seadme kasutamist puudutava juhendamise
korral.
♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkinud vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti
tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud
terviseohud.
Pärast kasutamist
♦ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule
kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel
puudub juurdepääs.
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde
pääseda.
♦ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see panna pagasiruumi või
kinnitada nii, et takistada selle liikumist kiiruse
või suuna ootamatul muutumisel.
Kontrollimine ja parandustööd
♦ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige
purunenud osade ja muude tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
♦ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
♦ Kahjustunud või katkised osad peab asendama
või parandama volitatud remonditöökoda.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada
muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud
selles kasutusjuhendis.
EESTI KEEL
Lisaohutusjuhised murutrimmerite kohta
Hoiatus! Pärast mootori väljalülitamist pöörlevad
lõikedetailid edasi.
♦ Õppige selgeks seadme juhtseadeldised ja õige
kasutamine.
♦ Enne kasutamist kontrollige toite- ja pikendusjuhet kahjustuste, vananemise ja kulumise
märkide puudumise suhtes. Kui juhe kahjustub
kasutamise ajal, eemaldage see kohe vooluvõrgust. ÄRGE PUUDUTAGE JUHET ENNE
SELLE VOOLUVÕRGUST EEMALDAMIST.
♦ Ärge kasutage seadet, kui juhtmed on kahjustunud või kulunud.
♦ Kandke jalgade kaitsmiseks tugevaid kingi või
saapaid.
♦ Kandke jalgade kaitsmiseks pikki pükse.
♦ Enne seadme kasutamist kontrollige, et niidetaval alal pole oksi, kive, traate ega muid takistusi.
♦ Kasutage seadet ainult püstiasendis, nii et lõikejõhv on maapinna lähedal. Mitte kunagi ärge
lülitage seadet sisse mingis muus asendis.
♦ Liikuge seadet kasutades aeglaselt. Olge ettevaatlik, sest värskelt niidetud rohi on niiske ja
libe.
♦ Ärge töötage järskudel kallakutel. Töötage
kallaku suhtes risti, mitte üles-alla suunas.
♦ Mitte kunagi ärge ületage kruusaga kaetud
teeradu ega teid töötava seadmega.
♦ Mitte kunagi ärge puudutage töötava seadme
lõikejõhvi.
♦ Ärge pange seadet enne käest, kui lõikejõhv on
täielikult peatunud.
♦ Kasutage ainult sobivat tüüpi lõikejõhvi. Mitte
kunagi ärge kasutage metallist lõikejõhvi ega
õngetamiili.
♦ Olge ettevaatlik, et mitte puudutada jõhvilõiketera.
♦ Jälgige, et toitejuhe asub lõikejõhvist eemal.
Teadke alati, kus juhe asub.
♦ Hoidke käsi ja jalgu alati lõikejõhvist eemal, eriti
mootori sisselülitamisel.
♦ Enne seadme kasutamist ja iga kord pärast
millegi vastu minemist kontrollige kulumise ja
kahjustumise märkide puudumist ning parandage vajadusel seade.
♦ Mitte kunagi ärge kasutage seadet, mille kaitsed
on kahjustunud või puuduvad.
♦ Olge ettevaatlik, et end mitte vigastada lõikejõhvi
lõikamiseks trimmerile kinnitatud seadeldisega.
Pärast lõikejõhvi pikendamist viige seade enne
selle sisselülitamist alati tagasi tavalisse tööasendisse.
♦ Hoolitsege alati selle eest, et ventilatsiooniavad
on puhtad.
♦
♦
Ärge kasutage murutrimmerit (servatrimmerit),
kui juhtmed on kahjustunud või kulunud.
Hoidke pikendusjuhtmed lõikedetailidest eemal.
Seadmel olevad sildid
Seadmel on kasutatud järgmisi hoiatussümboleid.
Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit.
Kandke seadme kasutamisel kaitseprille.
Kandke seadme kasutamisel sobivaid
kuulmiskaitseid.
Enne kahjustunud juhtme kontrollimist
eemaldage alati pistik vooluvõrgust. Ärge
kasutage kahjustunud juhtmega trimmerit.
Olge ettevaatlik lendavate esemete suhtes.
Hoidke kõrvalised isikud lõikealast eemal.
Ärge hoidke seadet vihma ega suure niiskuse käes.
Direktiivile 2000/14/EÜ vastav helivõimsus.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge proovige kunagi avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga kaasas
olevat laadijat.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
♦ Kasutage BLACK+DECKERi laadijat ainult
selle tööriista aku laadimiseks, millega laadija
oli kaasas. Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed kohe välja.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige midagi laadija sisse.
7
EESTI KEEL
Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et võrgupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi
volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Käepide
3. Vabastamisnupp
4. Aku
5. Teine käepide
6. Kaitse
7. Pooli korpus
8. Pea
9. Kärpimisjuhik
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist
on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Kaitse paigaldamine (joonised A–B)
♦ Eemaldage kruvi kaitse küljest.
♦ Hoidke kaitset (6) trimmeri pea (8) suhtes otse
ja lükake see oma kohale, kuni fiksaator kinnitub
klõpsatusega (veenduge, et kaitsel (6) olevad
juhikud (10) on õiges asendis trimmeri peal (8)
olevate juhikutega (11), vt joonist A).
♦ Kinnitage kaitse (6) kruviga (12).
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma korralikult paigaldatud kaitseta.
Teise käepideme kinnitamine (joonis C)
♦ Hoidke all mõlemaid käepideme külgedel olevaid nuppe (14).
♦ Lükake teine käepide (5) oma kohale nuppude
(14) kohale.
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Teise käepideme asendi reguleerimine (joonis D)
Teise käepideme (5) asendit on võimalik muuta, et
tagada optimaalne tasakaal ja mugavustunne.
8
♦
Vajutage käepideme vasakul küljel olev nupp
(15) sisse.
♦ Pöörake teine käepide (5) sobivasse asendisse.
♦ Vabastage nupp (15).
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Tööriista kõrguse reguleerimine (joonis E)
Sellel tööriistal on teleskoopmehhanism, mis võimaldab seada selle kõrguse mugavaks. Võimalikke
kõrgusi on mitu.
Kõrguse reguleerimiseks toimige järgmiselt.
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (16).
♦ Lükake toru (17) ettevaatlikult käepideme (2)
sisse või tõmmake seda välja, et saavutada
soovitud kõrgus.
♦ Keerake seadistamisrõngas (16) vastupäeva
kinni.
Lõikejõhvi vabastamine
Transportimise ajaks on lõikejõhv kinnitatud teibiga
pooli korpuse külge.
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista
küljest aku.
♦ Eemaldage teip, millega lõikejõhv on kinnitatud
pooli korpuse (7) külge.
Aku eemaldamine ja paigaldamine (joonis F)
♦ Aku (4) paigaldamiseks asetage see kohakuti
tööriistal oleva pesaga. Viige aku pessa ja
lükake seda nii kaua, kuni see fikseerub oma
kohal.
♦ Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppu
(19), tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Aku laadimine (joonis G)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks,
mida enne oli lihtne teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on umbes 24 °C.
Märkus. Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur
on madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku
võib jätta laadijasse, mis alustab automaatselt
laadumist, kui aku on piisavalt soojenenud või
jahtunud.
EESTI KEEL
♦
Aku (4) laadimiseks asetage see laadijasse (19).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes
asendis. Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et
aku on korralikult laadijas.
♦ Ühendage laadija vooluvõrku.
Laadimisindikaator (20) hakkab vilkuma.
Laadimine on lõpetatud, kui laadimisindikaator (20)
helendab püsivalt edasi. Laadija ja aku võib määramata ajaks ühendatuks jätta. LED lülitub sisse, kui
laadija laeb aku aeg-ajalt täielikult täis.
♦ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul.
Aku laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja
täielikult laetuna.
Tööriista seadistamine niitmiseks või servade
kärpimiseks (joonised H kuni J)
Tööriista võib kasutada niitmisrežiimis, nagu näidatud joonisel E, või üle haljasala või peenra serva
ulatuva rohu kärpimiseks, nagu näidatud joonisel F.
Niitmisrežiim (joonis H)
Niitmiseks peab olema trimmeri pea joonisel H näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt.
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (16).
♦ Käepidet (2) all hoides keerake pead (8) päripäeva.
♦ Keerake rõngas (16) vastupäeva kinni.
♦ Lükake kärpimisjuhik (9) mootori korpusesse.
Märkus. Pea pöörleb ainult ühes suunas.
Kärpimisrežiim (joonis I ja J)
Kärpimiseks peab olema trimmeri pea joonisel I näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt.
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Vabastage päripäeva keerates seadistamisrõngas (16).
♦ Käepidet (2) all hoides keerake pead (8) vastupäeva.
♦ Keerake rõngas (16) vastupäeva kinni.
♦ Lükake kärpimisjuhik mootori korpusest välja.
Veenduge, et kärpimisjuhik (9) tuleb täiesti välja,
seejuures kostab klõpsatus.
Märkus. Pea pöörleb ainult ühes suunas.
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks hoidke all vabastamisnuppu (3) ja vajutage päästiku hooba (1).
Kui tööriist juba töötab, võite vabastamisnupu
(3) lahti lasta.
♦
Tööriista väljalülitamiseks laske päästiku hoob
lahti.
Hoiatus! Mitte kunagi ärge püüdke lukustada päästiku hooba sisselülitatud asendis.
Soovitusi tõhusaks kasutamiseks
Üldist
♦ Optimaalse tulemuse saavutamiseks niitke
ainult kuiva rohtu.
Niitmine
♦ Hoidke tööriista joonisel K näidatud viisil.
♦ Liigutage trimmerit kergelt küljelt küljele.
♦ Pika rohu niitmisel alustage kõrgemalt ja liikuge
järk-järgult allapoole. Niitke väikeste koguste
kaupa.
♦ Hoidke tööriista eemal kõvadest esemetest ja
õrnadest taimedest.
♦ Niitmisel piki kõnniteid või muid abrasiivseid
pindu ning kõvemate taimede niitmisel kulub
lõikejõhv kiiremini ja seda tuleb sagedamini
järele lasta.
♦ Kui tööriista kiirus langeb, vähendage koormust.
Servade kärpimine
Parimad tulemused saavutatakse üle 50 mm sügavuste servade puhul.
♦ Ärge kasutage tööriista servade moodustamiseks. Kasutage servade moodustamiseks
servalabidat.
♦ Juhtige tööriista joonisel L näidatud viisil.
♦ Madalamalt lõikamiseks kallutage kergelt tööriista.
Uue lõikejõhvi pooli paigaldamine (joonis M)
Lõigat ava lindi var upool on saadaval teie
B L A C K+ D E C K E R i e d a s i m ü ü j a j u u r e s
(kat. nr A6481).
♦ Eemaldage tööriist vooluvõrgust.
♦ Hoidke fiksaatoreid (21) all ja eemaldage pooli
kate (22) korpuse (7) küljest.
♦ Eemaldage tühi pool (23) korpusest.
♦ Eemaldage pooli kattelt ja korpuselt mustus ja
rohi.
♦ Võtke uus pool ja vajutage see korpuses oleva
hoidiku peale. Keerake pooli kergelt, kuni see
on oma kohal.
♦ Lõigake ära jõhvi ots ja viige see läbi ava (24).
Jõhv peab pooli kattest läbi ulatuma umbes
11 cm.
♦ Asetage poolil olevad fiksaatorid (21) kohakuti
korpuses olevate avadega (25).
♦ Vajutage kate korpuse peale, nii et see fikseerub
klõpsatusega oma kohal.
9
EESTI KEEL
Hoiatus! Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast (26) kaugemale, lõigake see lühemaks, nii et see ulatub
täpselt terani.
♦
Uue jõhvi kerimine tühjale poolile
(joonised N kuni P)
Te võite kerida tühjale poolile uue lõikejõhvi.
Varulõikejõhve võite osta oma BLACK+DECKERi
edasimüüjalt (kat nr A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
♦ Eemaldage tühi pool tööriistast eespool kirjeldatud viisil.
♦ Eemaldage poolile jäänud jõhv.
♦ Viige pooli avasse (27) 2 cm jõhvi, nagu näidatud
joonisel N.
♦ Painutage jõhvi ja fikseerige see L-kujulisse
pilusse (28).
♦ Kerige jõhv poolile noole suunas. Kerige jõhvi
korralikult ja kihtidena. Ärge kerige risti-rästi
(joonis P).
♦ Kui pealekeritud lõikejõhv jõuab sälkudeni (29),
lõigake jõhv katki. Laske jõhvil umbes 12 cm
ulatuses poolilt maha ulatuda ja hoidke seda
sõrmega paigal (joonis O).
♦ Toimige pooli paigaldamiseks eespool kirjeldatud viisil.
H o i a t u s! K a s u t a g e a i n u l t v a s t av a t t ü ü p i
BLACK+DECKERi lõikejõhvi.
Kui automaatne jõhvi etteandmine ei tööta ikka
või pool on kinni kiilunud, proovige järgmist.
♦ Puhastage hoolikalt pooli kate ja korpus.
♦ Eemaldage pool ja kontrollige, kas hoob saab
vabalt liikuda.
♦ Eemaldage pool ja kerige sellelt jõhv maha,
seejärel kerige jõhv jälle eespool kirjeldatud viisil
poolile. Vahetage pool vastavalt juhistele välja.
Tõrkeotsing
Kui tööriist ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku BLACK+DECKERi remonditöökojaga.
Hoiatus! Enne jätkamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
Seade töötab aeglaselt
♦ Kontrollige, kas pooli korpus saab vabalt pöörelda. Vajadusel puhastage hoolikalt.
♦ Kontrollige, ega jõhv ei ulatu pooli korpusest
välja rohkem kui 11 cm. Kui ulatub, siis lõigake
jõhv lühemaks, nii et see ulatub täpselt jõhvi
lõiketerani.
Automaatne jõhvi etteandmine ei tööta
♦ Hoidke fiksaatoreid all ja eemaldage pooli kate
korpuse küljest.
♦ Tõmmake jõhvi, kuni see ulatub korpusest välja
11 cm. Kui poolile on jäänud liiga vähe jõhvi, siis
paigaldage uus pool eespool kirjeldatud viisil.
♦ Asetage poolil olevad fiksaatorid kohakuti korpuses olevate avadega.
♦ Vajutage kate korpuse peale, nii et see fikseerub
klõpsatusega oma kohal.
10
Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale,
lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt
terani.
Hooldamine
BLACK+DECKERi juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista/seadme eest hoolitseda ja seda
regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi aku, lülitage
seade välja ja eemaldage aku seadme/tööriista
küljest.
♦ Kui akut ei saa eemaldada, laske seadmel/
tööriistal töötada aku täieliku tühjenemiseni ja
lülitage seejärel seade välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist vooluvõrgust. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
♦ Puhastage seadme/tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Puhastage jõhvi ja pooli regulaarselt pehme
harja või kuiva lapiga.
♦ Eemaldage kaitse alt nüri kaabitsaga regulaarselt rohtu ja mustust.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse eraldi kogumise kohta.
EESTI KEEL
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Laadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Voolutugevus
V VP
VAP
mA
905902**
tüüp 1
100 – 240
8 – 20
400
905902**
tüüp 1
100 – 240
8 – 20
400
905902**
tüüp 1
100 – 240
8 – 20
400
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende
viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
Käe ja käsivarre kaalutud vibratsioon vastavalt
standardile EN 786: = 8,03 m/s2, määramatus (K)
= 1,5 m/s2.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
LPA (helirõhk) 75 dB(A)
määramatus (K) = 4 dB(A)
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Akud
Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel.
♦
♦
♦
♦
Laske akul seadme töötades täielikult tühjeneda
ja eemaldage aku seejärel tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akusid saab ümber töötada. Asetage aku(d) sobivasse pakendisse nii, et
klemmid ei saaks lühistuda. Viige need volitatud
remonditöökotta või kohalikku jäätmejaama.
Ärge lühistage aku klemme.
Ärge visake akusid tulle, sest see võib põhjustada kehavigastuse või plahvatuse.
Tehnilised andmed
GLC1423L GLC1825L GLC1825L20
H1
H1
H1
GLC1823L GLC1823L20
H1
H1
14,4
18
18
Sisendpinge
V VP
Kiirus
vabajooksul p/min
Mass
kg
7100
1,3
7400
1,5
7400
1,5
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1518
18
2,0
Li-Ion
18/
2,0
Li-Ion
VAP
Ah
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
VÄLITINGIMUSTES KASUTATAVATE SEADMETE MÜRA DIREKTIIV
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
BLACK+DECKER kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60335-1 ja
EN 60335-2-91.
2000/14/EÜ, murutrimmer, L ≤ 50 cm, VIII lisa
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holland
Teavitatud asutus nr 0344
Helivõimsuse tase vastavalt 2000/14/EÜ
(artikkel 12, III lisa, L ≤ 50 cm):
89 dB(A)
LWA (mõõdetud helivõimsus)
määramatus (K)
4 dB(A)
LWA (tagatud helivõimsus)
93 dB(A)
määramatus (K)
4 dB(A)
Samuti vastavad tooted direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust BLACK+DECKERiga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKERi nimel.
BL12018
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
11
EESTI KEEL
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
BL ACK+DECKERi tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab katkised osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud.
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud.
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu
kahjustunud.
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud
peale BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade ja BLACK+DECKERi hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKERi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша кордовая газонокосилка BLACK+DECKER
предназначена для скашивания травы, обработки краев газона, а также для стрижки травы
в труднодоступных местах. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! При использовании электрических
инструментов соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим
током, получения травм и повреждения личного
имущества.
Внимание! При использовании инструмента
соблюдайте правила безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора
и посторонних лиц, перед использованием
инструмента прочтите данные инструкции. Сохраните данные инструкции для последующего
использования.
♦ Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование инструмента
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным инструментом.
♦ Всегда работайте в защитных очках или
маске.
♦ Не допускайте детей и любых лиц, не знакомых с данным правилами техники безопасности, к работе инструментом.
♦ Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне, дотрагиваться до
инструмента или до электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в присутствии детей.
♦ Использование инструмента детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
Работайте инструментом только при дневном свете или в условиях хорошего искусственного освещения.
Используйте инструмент только в сухих
местах. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
Не погружайте инструмент в воду.
Не разбирайте корпус инструмента. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не
тяните за кабель, чтобы отключить инструмент от штепсельной розетки.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
После использования
♦ Храните не используемый инструмент
в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение инструментам.
♦ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы исключить
его перемещение при резком изменении
скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность инструмента. Проверяйте целостность деталей и любых других
элементов инструмента, воздействующих
на его работу.
♦ Не используйте инструмент, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при
работе газонокосилками
Внимание! После выключения электродвигателя, режущий механизм некоторое время
вращается по инерции.
♦ Изучите все средства управления инструментом и используйте его по назначению.
♦ Перед использованием инструмента внимательно проверьте сетевой и удлинительный
кабели на отсутствие повреждений и старения и износа. В случае повреждения кабеля
во время работы, немедленно выньте его
вилку из штепсельной розетки. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ
ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
♦ Не используйте инструмент, если его кабели
повреждены или изношены.
♦ Используйте для защиты Ваших ног крепкие,
нескользящие ботинки или сапоги.
♦ Надевайте длинные брюки для защиты
Ваших ног.
♦ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет палок, камней, проволоки
и других предметов.
♦ Используйте газонокосилку только в вертикальном положении, с режущей леской
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
возле поверхности земли. Ни в коем случае
не включайте газонокосилку, если она находится в любом другом положении!
Передвигайтесь во время работы с газонокосилкой только в медленном темпе. Помните, что свежескошенная трава влажная
и скользкая.
Не работайте на крутых склонах. Стригите
траву поперек уклона, ни в коем случае не
сверху вниз!
Ни в коем случае не пересекайте гравийные
тропинки и дорожки при работающей газонокосилке!
Ни в коем случае не касайтесь режущей
лески при работающей газонокосилке!
Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока режущая леска полностью не
остановится.
Используйте режущую леску, рекомендованную изготовителем газонокосилки. Ни
в коем случае не используйте металлические режущие нити или рыболовную леску!
Будьте внимательны, чтобы случайно не
коснуться отсекателя режущей лески!
Направляйте электрический кабель в сторону от режущей лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
Следите, чтобы Ваши руки и ноги постоянно
находились на безопасном расстоянии от
режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
Перед использованием инструмента и по
окончании работы проверяйте его на наличие признаков старения или повреждений;
в случае необходимости сдайте инструмент
в ремонт.
Ни в коем случае не используйте газонокосилку с поврежденными защитными кожухами, а также без установленных защитных
кожухов.
Будьте осторожны при работе с любыми
инструментами, оснащенными режущей
леской; невнимательность может привести
к получению травмы. После того, как будет
вытянута новая режущая леска, верните
инструмент в его нормальное рабочее положение и только тогда включайте инструмент.
Следите, чтобы вентиляционные прорези
электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
Не используйте газонокосилку, если кабели
повреждены или изношены.
Направляйте удлинительный кабель в сторону от режущего корда.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой прочтите полностью
данное руководство по эксплуатации.
При работе данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
♦
♦
♦
♦
♦
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Перед осмотром поврежденного кабеля
всегда вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Не используйте газонокосилку, если ее кабель поврежден.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не
было посторонних лиц.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10°С - 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приве-
дет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Основная рукоятка
3. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
4. Аккумулятор
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка
9. Направляющая для кромки
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка защитного кожуха (Рис. А-В)
♦ Отвинтите винт на защитном кожухе.
♦ Удерживая защитный кожух (6) под прямым
углом к головке газонокосилки (8), вдвигайте
его на место до слышимого щелчка (убедитесь, что направляющие полозки (10) на
защитном кожухе (6) расположены на одной
линии с направляющими бортиками (11) на
головке газонокосилки (8) (Рис. А)).
♦ Закрепите защитный кожух (6) винтом (12).
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка дополнительной рукоятки (Рис. С)
♦ Нажмите и удерживайте обе кнопки (14), расположенные на боковой стороне рукоятки.
♦ Надвиньте дополнительную рукоятку (5) на
место поверх кнопок (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулировка положения дополнительной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании, положение дополнительной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (15) с левой стороны
рукоятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (5)
в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (15).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулирование высоты инструмента (Рис. Е)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Для регулирования высоты поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Осторожно вдвигайте/выдвигайте штангу
(17) в/из основной рукоятки (2) на необходимую длину.
♦ Затяните установочное кольцо (16), повернув его в направлении против часовой
стрелки.
16
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (7).
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. F)
♦ Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
♦ Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (19), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Зарядка аккумулятора (Рис. G)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 10°C или выше 40°C.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте
его в зарядное устройство (19).Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (20) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (20) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым све-
РУССКИЙ ЯЗЫК
том. Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Время
от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (20) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном
устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Настройка газонокосилки на скашивание или
подравнивание кромок (Рис. H - J)
Данную газонокосилку можно использовать
для скашивания травы, как показано на Рис. E,
а также для срезания травы вдоль кромок газона и цветочных клумб, как показано на Рис. F.
Режим скашивания (Рис. Н)
При скашивании головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. Н.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении по часовой
стрелке.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Вдвиньте направляющую для кромки (9)
в корпус электродвигателя.
Примечание: Примечание: Головка может поворачиваться только в одну сторону.
Режим подравнивания кромок (Рис. I и J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. I. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦
Удерживая основную рукоятку (2), поверните
головку (8) в направлении против часовой
стрелки.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Выдвиньте направляющую для кромки из
корпуса электродвигателя. Убедитесь, что
направляющая для кромки (9) вытянута
полностью, о чем будет свидетельствовать
щелчок.
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Включение и выключение
♦ Для вк лючения инструмента, на жмите
и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (3), затем на клавишу
пускового выключателя (1). Как только инструмент начнет работать, кнопку защиты
от непреднамеренного пуска (3) можно отпустить.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦ Держите инструмент, как показано на рис. K.
♦ Плавно ведите газонокосилку из стороны
в сторону.
♦ Высокую траву стригите постепенно, небольшими слоями, начиная сверху. Делайте
короткие резы.
♦ Избегайте контакта инструмента с твердыми
предметами и нежными растениями.
♦ При стрижке травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при
срезании сорняков на толстых стеблях, режущая леска быстрее придет в негодность
и потребуется более частая ее подача.
♦ Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания новых
кромок используйте специально предназначенную для этого лопатку.
Управляйте газонокосилкой, как показано
на рис. L.
Чтобы срезать траву как можно ближе
к поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Установка новой катушки с режущей леской
(Рис. М)
Заменить катушку с секущей леской можно у
дилера BLACK+DECKER (кат. № A6481).
♦ Удерживая язычки (21) нажатыми, снимите
крышку (22) с корпуса катушки (7).
♦ Извлеките пустую катушку (23) из корпуса.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с крышки
катушки и из корпуса.
♦ Наденьте новую катушку на стержень внутри корпуса. Слегка поверните катушку, до
ощущаемой фиксации.
♦ Концевую часть режущей лески направьте
в проушину (24). Леска должна выступать из
крышки приблизительно на 11 см.
♦ Совместите язычки (21) на крышке катушки
с вырезами (25) в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
Внимание! Если режущие лески выступают
за отсекатель (26), укоротите лески, чтобы они
доходили только до отсекателя.
Наматывание новой режущей лески на пустую
катушку (Рис. N - P)
Вы можете намотать на пустую катушку новую
режущую леску. Мотки режущей лески можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(№№ для заказа A6170 (25 м) и А6171 (40 м)).
♦ Извлеките пустую катушку из инструмента,
как было описано выше.
♦ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
♦ Направьте 2 см режущей лески в отверстие
(27) катушки, как показано на рисунке N.
♦ Перегните режущую леску и закрепите ее
в прорези (28) L-образной формы.
♦ Наматывайте режущую леску на катушку
в направлении указательной стрелки. Следите, чтобы режущая леска наматывалась
ровными, аккуратными слоями. Не наматывайте леску крест-накрест (Рис. Р).
♦ По достижении намотанной леской выреза
(29), обрежьте леску. Отмотайте приблизительно 12 см режущей лески и удерживайте
ее пальцем в этом положении (Рис. О).
18
♦
Установите катушку на инструмент, как было
описано выше.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦ Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
♦ Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает
11 см. При необходимости обрежьте ее,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей
лески
♦ Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
♦ Вытяните режущую леску на 11 см из корпуса
катушки. Если режущей лески на катушке
недостаточно, вставьте новую катушку
с леской, как описано выше.
♦ Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
♦ Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
Если автоматическая подача режущей лески
все же не производится или заклинило
катушку, попробуйте поступить следующим
образом:
♦ Тщательно очистите крышку и корпус катушки.
♦ Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
♦ Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте катушку и режущую
леску инструмента мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух от травы и грязи с помощью тупоносого скребка.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом:
♦
♦
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Поместите аккумулятор
(аккумуляторы) в подходящую упаковку,
исключив возможность короткого замыкания
контактов. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт
переработки.
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
GLC1423L GLC1825L
H1
H1
GLC1823L
H1
GLC1825L20
H1
GLC1823L20
H1
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Напряжение
питания
В перем.
тока 14,4
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 7100
Вес
кг 1,3
Аккумулятор
Напряжение
питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип аккумулятора
Зарядное
устройство
Напряжение
питания В перем. тока
Выходное
напряжение В пост. тока
Выходной ток
мА
18
18
7400
1,5
7400
1,5
BL1114
BL1518
BL12018
14,4
1,1
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
905902**
тип 1
905902**
тип 1
905902**
тип 1
100 – 240
100 – 240
100 – 240
8 – 20
400
8 – 20
400
8 – 20
400
Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 786: = 8,03 м/с2, погрешность (K)
= 1,5 м/с2
LpA (звуковое давление) 75 дБ(А)
Погрешность (K) = 4 дБ(А)
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EC, Газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
LwA (измеренная акустическая
мощность)
89 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
LwA (гарантированная
акустическая мощность)
93 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
zst00250737 - 22-10-2014
20
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising