GPC1820L | Black&Decker GPC1820L PRUNER Type H1 - H2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779 - 19 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GPC1820L20
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
e.
Vaše prořezávací pila Вlack & Decker je určena na prořezávání větví stromů. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka Вlack & Decker je určena k nabíjení
baterií Вlack & Decker dodaných s tímto nářadím.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
jakéhokoli z níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li spínač v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tak bude zajištěn bezpečný provoz
elektrického nářadí.
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se prořezávacích pil
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepoužívejte toto nářadí pro účely, pro které není určeno.
Nepoužívejte například toto nářadí pro kácení stromů.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno
tímto návodem, může vést k zranění obsluhy.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Kovové části, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí budou také
„živé“, což může obsluze způsobit úraz elektrickým
proudem.
Noste upnutý pracovní oděv včetně ochranné přilby
s ochranným štítem nebo brýlemi, chráničů sluchu,
neklouzavé obuvi, pracovních kalhot s náprsenkou
a pevných kožených rukavic.
Vždy stůjte mimo dosah padajících odřezaných
větví.
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov a dalších objektů od větví, které mají být ořezány, je
nejméně 2,5 násobek délky řezané větve. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto prostoru jsou vystaveny riziku zasažení padající větví.
Připravte si plán úniku před padajícími stromy
a větvemi. Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly
překážky, které by bránily v pohybu. Pamatujte na
to, že jsou vlhká tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
Nepracujte s nářadím, stojíte-li v koruně stromu, na
žebříku nebo na jiném nestabilním povrchu.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Je-li motor v chodu, držte nářadí pevně oběma
rukama.
Zabraňte kontaktu pohybujícího se řetězu s jakýmkoli předmětem v blízkosti špičky vodicí lišty.
Zahajte řez pouze v situaci, pohybuje-li se řetěz
v maximálních otáčkách.
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Vždy vytvořte nový řez.
Sledujte pohyb větví a dávejte pozor na síly, které by
mohly způsobit sevření řezu a také na větve, které
mohou spadnout na řetěz pily.
Nepokoušejte se řezat větve, jejichž průměr je větší
než pracovní délka řetězu pily.
Před uložením nářadí nebo při jeho přepravě vždy
vyjměte z nářadí baterii a nasaďte na řetěz ochranné
pouzdro.
Udržujte řetěz pily ostrý a řádně napnutý. Kontrolujte
napnutí řetězu v pravidelných intervalech.
Před prováděním jakéhokoli nastavení, oprav nebo
údržby toto nářadí vypněte, počkejte, až se zcela
zastaví řetěz a vyjměte z nářadí baterii.
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Přenášejte prořezávací pilu uchopením za rukojeť
se zastaveným řetězem. Při přepravě nebo ukládání
prořezávací pilu vždy opatřete krytem řetězu a proveďte demontáž na jednotlivé komponenty. Správná
manipulace s prořezávací pilou omezí možnost
způsobení úrazu obsluhy a ostatních osob.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností
5
♦
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Dávejte pozor na padající předměty. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Udržujte od nadzemního elektrického
vedení vzdálenost minimálně 10 m.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Vždy používejte vhodnou ochranu hlavy
a zraku.
Vždy používejte neklouzavou bezpečnostní
obuv.
Z důvodu zajištění trvale bezpečného
chodu pily provádějte podle pokynů v tomto
návodu kontrolu napnutí řetězu po každých
10 minutách provozu. Upravte vůli řetězu
na hodnotu 3 mm. Namažte řetěz po každých 10 minutách provozu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Směr otáčení řetězu pily.
Varování! Nedotýkejte se řetězu v místě
odvodu pilin.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Prořezávání
Dříve, než se pokusíte provádět prořezávání větví stromů,
ujistěte se, zda neexistují zákony nebo předpisy, které
by zakazovaly nebo regulovaly kácení těchto stromů.
♦
Berte v úvahu směr, jakým mohou padat větve. Berte
v úvahu všechny následující podmínky, které mohou
ovlivnit směr pádu větví:
- délka a hmotnost řezané větve
- určený směr pádu
- jakýkoli neobvyklý tvar silné větve a hniloba
- přítomnost okolních stromů nebo překážek,
- četně nadzemních vedení
- propletení s jinými větvemi
- rychlost a směr větru
♦
Berte v úvahu přístup k větvi stromu.
Větve stromu se mohou snadno zhoupnout směrem ke
kmenu. Navíc hrozí riziko, že dojde k nárazu větve do
uživatele pily, do osoby stojící v blízkosti, do budovy nebo
do předmětu, který se nachází pod větví.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Výstražné symboly
Na nářadí jsou následující výstražné symboly:
Baterie
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Nevystavujte baterii nadměrné teplotě.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
baterie.
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo vysoké
vlhkosti.
6
♦
♦
♦
♦
♦
Popis
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Nepoškozujte a nedeformujte baterii propíchnutím
nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění a požáru.
Nenabíjejte poškozené baterie.
V extrémních podmínkách může z baterie unikat
kapalina.
Jakmile zjistíte únik kapaliny z baterie, otřete ji
pečlivě vhodným hadříkem. Dbejte na to, aby se
tato kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou.
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Hlavní rukojeť
Hlava pily
Kryt hnacího kolečka
Vodicí lišta
Řetěz
Ochranné pouzdro
Nádobka na olej
Prodlužovací trubice
Baterie
Obr. A
12. Nabíječka
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění pokožky
zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li
k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa,
vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se kapalina dostane
do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou
a vyhledejte lékařské ošetření.
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B)
♦
Chcete-li baterii (11) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii
do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu
řádnému usazení.
♦
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (13) a současně baterii vysuňte z nářadí.
Varování! Před prováděním následujících úkonů se
ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta baterie a zda je na vodicí liště nasazeno ochranné pouzdro, abyste zabránili
náhodnému spuštění nářadí.
Neprovedení tohoto úkonu může vést k způsobení
vážného zranění.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Používejte nabíječku Вlack & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s výrobkem.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Вlack & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
♦
V průběhu nabíjení musí být nabíječka umístěna na
dobře větraném místě.
Upevnění hlavy pily (obr. C)
Hlava pily může být upevněna přímo k rukojeti, aby bylo
dosaženo standardního dosahu pily.
♦
Posuňte objímku (14) směrem dolů a otáčejte ji ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
zcela utažena.
Varování! Provádějte pravidelnou kontrolu tohoto spojení, abyste se ujistili, zda je řádně utaženo.
Vysunutí hlavy pily (obr. D)
Maximálního dosahu pily můžete dosáhnout upevněním
prodlužovací trubice (10) mezi hlavu pily (4) a rukojeť (3).
♦
Srovnejte drážku na vnější části připojovací části
rukojeti (3) s výstupkem na vnitřní části připojovací
části prodlužovací trubice (10).
♦
Zatlačte prodlužovací trubici (10) do rukojeti (3).
♦
Posuňte objímku (15) směrem dolů a otáčejte s ní
ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
zcela utažena.
♦
Srovnejte drážku na vnější části připojovací části
prodlužovací trubice (10) s výstupkem na vnitřní
části připojovací části hlavy pily (4).
♦
Zatlačte hlavu pily (4) do prodlužovací trubice (10).
♦
Posuňte objímku (14) směrem dolů a otáčejte s ní
ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
zcela utažena.
Varování! Provádějte pravidelnou kontrolu tohoto spojení, abyste se ujistili, zda je řádně utaženo.
Symboly na nabíječce
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Вlack & Decker, aby bylo zabráněno
možným rizikům.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
7
Sejmutí hlavy pily (obr. C a D)
Je-li na nářadí namontována prodlužovací trubice (10),
hlava pily musí být sejmuta jako první.
♦
Chcete-li sejmout hlavu pily (4), opřete rukojeť (3)
o zem, povolte objímku (14) a sejměte tuto hlavu.
♦
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li
teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší
než 40 °C.
Baterie by měla být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se
teplota článků baterie zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (11) nabít, vložte ji do nabíječky
(12).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a proveďte zapnutí.
Indikátor nabíjení (24) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (24)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána
v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Držte nářadí pevně v místě řezu, abyste zabránili
jeho odskokům nebo pohybu do stran.
Provádějte řez větve s lehkým přítlakem na nářadí.
Při řezání těžkých větví, u kterých může dojít
k rozštípnutí řezu a k poškození stromu, postupujte
následovně:
- Proveďte nejdříve řez ve vzdálenosti 15 cm od
kmene stromu na spodní části větve. Použijte při
tomto řezu horní část vodicí lišty (6).
- Proveďte řez do hloubky odpovídající jedné třetině
průměru větve. Potom proveďte řez shora dolů.
Čištění, údržba a uložení
Vaše nářadí Вlack & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného kabelem nebo baterií:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
je-li zařízení/nářadí napájeno snímatelnou baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Větrací otvory zařízení, nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo (je-li součástí nářadí) a poklepáním odstraňte prach z jeho vnitřních částí.
Po použití a před uložením
♦
Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně čistěte
větrací otvory na nářadí.
♦
Pro čištění nářadí používejte mýdlový roztok a navlhčený hadřík.
Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí dostala
jakákoli kapalina a nikdy neponořujte žádnou část
tohoto nářadí do kapaliny.
♦
Odstraňte nečistoty pomocí tvrdého kartáče.
♦
Proveďte namazání řetězu olejem.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
Z bezpečnostních důvodů je toto nářadí vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento systém brání neúmyslnému
spuštění nářadí.
Nasazení a sejmutí řetězu pily (obr. G a H)
Varování! Při nasazování a snímání řetězu pily vždy
používejte ochranné rukavice. Řetěz je ostrý a můžete
se o něj pořezat, i když se neotáčí.
♦
Položte nářadí na stabilní povrch.
♦
Pomocí dodaného šestihranného klíče povolte oba
šrouby (16).
Demontujte šrouby.
♦
Sejměte kryt hnacího kolečka (5) a svorku lišty (17).
♦
Otáčejte šroubem (18) proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k oddálení vodicí lišty (6)
a k uvolnění napnutí řetězu pily (7).
♦
Sejměte starý řetěz z hnacího kolečka (19) a z vodicí
lišty (6).
Zapnutí
♦
Zatlačte pojistné tlačítko (2) palcem směrem dozadu
a současně stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦
Uvolněte pojistné tlačítko (2).
Vypnutí
♦
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spínač v poloze
zapnuto.
Prořezávání větví (obr. F)
♦
Před provedením řezu se ujistěte, zda nářadí dosáhlo maximálních otáček.
8
Ochrana životního prostředí
♦
Nasaďte nový řetěz do drážky ve vodicí liště a na
hnací ozubené kolečko. Srovnáním šipky na řetězu
pily a šipky na krytu se ujistěte, zda jsou zuby řetězu
nastaveny ve správném směru.
♦
Ujistěte se, zda se drážka (20) ve vodicí liště nachází nad polohovacími kolíky (21) a zda se otvor
(22) nachází pod drážkou nachází nad seřizovacím
kolíkem (23).
♦
Namontujte zpět kryt hnacího kolečka (5), svorku
lišty (17) a šrouby (16).
♦
Pomocí dodaného šestihranného klíče utáhněte
šrouby (16).
♦
Seřiďte napnutí řetězu podle níže uvedeného postupu.
Řetěz a vodicí lišta pily musí být při výměně nahrazeny
pouze originálními díly Вlack & Decker, aby byl trvale
zajištěn bezpečný provoz nářadí.
Katalogové číslo náhradního řetězu je A6158 a katalogové číslo vodicí lišty je 623381-00.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Вlack & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Вlack & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Вlack & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu pily (obr. G)
♦
Zkontrolujte napnutí řetězu pily. Napnutí je správné,
pokud řetěz pily (7) po uchopení mezi prostředník
a palec a po lehkém povytažení z vodicí lišty pily
o 3 mm opět zaskočí zpět do lišty. Mezi vodicí lištou
(6) a řetězem pily (7) by neměl být na spodní straně
žádný průvěs.
Nastavení napnutí řetězu:
♦
Povolte šrouby (16).
♦
Otáčejte šroubem (18) ve směru pohybu hodinových
ručiček.
Varování! Řetěz nepřepínejte, protože by to vedlo k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti
řetězu a vodicí lišty.
♦
Jakmile bude napnutí řetězu správné, utáhněte
šrouby (16).
Varování! Je-li řetěz pily nový, během prvních dvou
provozních hodin kontrolujte napnutí řetězu velmi často.
Nový řetěz se mírně vytahuje.
Baterie
♦
♦
♦
Po ukončení provozní životnosti likvidujte
baterie tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do ohně,
protože by mohlo dojít k explozi a k zranění osob.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie do
vhodného obalu, abyste zamezili zkratování jejich
kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Mazání řetězu
Před každým použitím a po každém čištění musí být
řetěz pily namazán pouze předepsaným typem oleje
(kat. č. A6027).
♦
Provádějte rovnoměrné mazání řetězu pily (7)
pomocí aplikátoru (9).
♦
Uložení
Pokud nebude nářadí několik měsíců používáno, je
vhodné, aby byla baterie ponechána v nabíječce.
Technické údaje
Vstupní napětí
V
Otáčky řetězu naprázdno min-1
Maximální délka řezu
cm
Hmotnost
kg
V jiných případech postupujte následovně:
♦
Proveďte úplné nabití baterie.
♦
Vyjměte z nářadí baterii.
♦
Uložte nářadí a baterii na suchém a bezpečném
místě.
♦
Teplota na místě uložení se musí stále pohybovat
v rozsahu od +10 do +40 °C. Uložte baterii na rovný
povrch.
♦
Před prvním použitím nářadí po jeho dlouhodobém
uložení baterii znovu zcela dobijte.
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
9
GPC1820L20 H1
18
114
17
3,5
BL2018
V 18
Ah 2,0
Li-Ion
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
905902** TYP 1
V 100 - 240
V 8 - 20
mA 400
Hladina akustického tlaku podle normy EN ISO 11680-1:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu podle normy EN ISO 3744:
Akustický výkon (LWA) 98 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Řezání čerstvě pokáceného měkkého dřeva (a h,w)
= < 2,5 m/s2 U, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
GPC1820L20
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Вlack & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního oddělení pro techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 2. 2014
zst00255936 - 22-12-2014
10
Záruka
Spoleþnost Black & Decker dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu
nebo výmČnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
•
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
Black & Decker.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky Black & Decker se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising