GPC1820L | Black&Decker GPC1820L PRUNER Type H1 - H2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533224 - 31 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GPC1820L20
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Вlack & Decker vezeték nélküli ágazófűrész fák
metszéséhez készült. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Вlack & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Вlack & Decker akkumulátorok töltéséhez
készítettük.
e.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót
későbbi használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen és sötét munkaterület vonzza a baleseteket.
Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos
szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és az arra járókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
c.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell,
hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át
a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
kockázata.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnő az áramütés kockázata.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől,
védje olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekere-
f.
g.
4.
a.
b.
4
dett hálózati kábel használata mellett nagyobb az
áramütés veszélye.
A szabadban kizárólag csak arra jóváhagyott
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne
veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok
szállítása balesetveszélyes.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak
megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Bármely elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne
engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata nem
képzett felhasználók kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát.
Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
A szerszám rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos üzemelését.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági előírások ágazó fűrészhez
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A rendeltetésétől eltérő
alkalmazásokra, például fák kidöntésére ne használja
a szerszámot. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy szerelék használata, illetve itt fel nem sorolt művelet
végzése személyi sérülés veszélyével járhat.
♦
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágószerszám rejtett vezetékkel, vagy a szerszám
saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha a szerszám áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos
szerszám csupasz fém alkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
♦
Viseljen testhez simuló védőöltözéket, többek között
védősisakot arcvédővel vagy védőszemüveggel, fülvédővel, biztonsági csúszásmentes lábbelit, vastag
hosszúnadrágot és erős bőrkesztyűt.
♦
Mindig úgy helyezkedjen, hogy ne kerüljön a lehulló
ágak útjába.
♦
A biztonságos távolság a levágandó ág és az arra
járók, épületek vagy más objektumok között legalább az ág hosszának legalább 2 1/2 -szerese. Az
e távolságon belül tartózkodó járókelők, épületek és
tárgyak ki vannak téve annak, hogy a lezuhanó ág
rájuk esik.
♦
Tervezzen meg előre egy biztonságos menekülési
útvonalat, amelyen kitérhet a kidőlő fa vagy a lehulló
ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán
nincsenek a mozgást gátló vagy hátráltató akadályok. Ne feledje, hogy a nedves fű és a frissen
lenyesett fakéreg csúszós.
♦
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben
(de biztonságos távolságban), ha mégis baleset
történne.
♦
Ne próbálja a szerszámot a fán, létrán vagy más
bizonytalan felületen állva használni.
♦
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
♦
Mindkét kezével erősen tartsa a szerszámot, amikor
a motor jár.
♦
Ügyeljen arra, hogy a mozgó lánc ne érjen hozzá
semmilyen tárgyhoz a láncvezető hegyénél.
♦
Csak akkor kezdjen vágni, amikor a lánc már teljes
sebességgel fut.
♦
Ne próbálja korábbi vágatba illeszteni a fűrészt.
Mindig új vágást kezdjen.
♦
Figyeljen az elmozduló ágakra és minden más erőre,
amely akadályozhatja a vágást, becsípődhet vagy
beleeshet a láncba.
♦
Ne próbáljon olyan ágat vágni, amelynek átmérője
meghaladja a szerszám vágáshosszát.
♦
Mindig távolítsa el az akkumulátort a szerszámból,
és helyezze fel a láncburkolatot, mielőtt a szerszámot eltárolja vagy szállítja.
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz. Az
akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
Javítás
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel
5
♦
♦
♦
♦
- a környező fákat és akadályokat;
- a légvezetékeket is beleértve;
- az ág egymásba kapcsolódását más ágakkal;
- a szél sebességét és irányát.
♦
Gondolja át, hogyan éri el az ágat.
Az ág hajlamos arra, hogy a fatörzs felé lendüljön. A felhasználón kívül az ág alatt tartózkodó járókelő vagy az ág
alatt lévő épület is veszélyben van, mert az ág ráeshet.
Tartsa élesen és megfelelően megfeszítve a fűrészláncot. Rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét.
Kapcsolja ki a szerszámot, várja meg a lánc leállását, majd vegye ki belőle az akkumulátort, mielőtt
beállítást, javítást vagy karbantartást végez rajta.
Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat
használjon.
A ágazó fűrészt csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Mielőtt a ágazó fűrészt
szállítja vagy eltárolja, mindig helyezze fel a burkolatot a vágóélre, és szerelje szét a szerszámot
részegységeire. A ágazó fűrész helyes kezelése
mellett kisebb annak veszélye, hogy a kezelőjének
vagy másoknak sérülést okozna.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő figyelmeztető szimbólumok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
Mások biztonsága
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít számukra.
♦
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Esőtől és magas páratartalomtól védje
a szerszámot.
Óvakodjon a leeső tárgyaktól. Tartsa távol
az arra járókat.
Halálos áramütés veszélye. A légvezetékektől legalább 10 m távolságot tartson.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért
értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Mindig viseljen védősisakot és védőszemüveget.
Viseljen biztonsági csúszásmentes cipőt.
A folyamatosan biztonságos működés
végett 10 percenként ellenőrizze a lánc
feszességét a kezelési útmutatóban leírtak
szerint,és állítsa az engedélyezett 3 mm-es
kiemelésű feszességre. A láncot munkavégzés közben 10 percenként olajozza.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A lánc mozgásának iránya.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Figyelmeztetés! Ne érjen a lánchoz a forgácskidobási pontnál.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és védőeszközök használata mellett
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
Gallyazás
Mielőtt fát gallyazna, bizonyosodjon meg arról, nincsenek-e a fa vágását tiltó vagy szabályozó előírások.
♦
Legyen tisztában azzal, hogy merre eshet az ág.
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
- a levágandó ág hosszát és súlyát;
- az esés tervezett/kívánatos irányát;
- bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet vagy
korhadást
6
♦
Szimbólumok a töltőn
A töltőn a következő szimbólumok láthatók:
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján megadott feszültségnek. Soha
ne próbáljon a töltő helyett hagyományos
hálózati dugaszt használni.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy
Вlack & Decker márkaszervizzel ki kell
cseréltetni.
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőhatástól óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40°C-ot.
♦
Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütéshez
vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet.
♦
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be
a „Környezetvédelem” című fejezet útmutatásait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort
szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést
és tűzveszélyt okozhat.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
szivároghatnak.
Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal
alaposan törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne
kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott, az
alábbiak szerint járjon el.
Jellemzők
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
Összeszerelés
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üzemi kapcsoló
Reteszelő gomb
Főfogantyú
Fűrészfej
Lánckerék burkolata
Vezetőpajzs
Lánc
Láncborítás
Kenőtartály
Hosszabbító cső
Akkumulátor
A ábra
12. Töltő
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
Töltők
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján megadott feszültségnek.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (11)
a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa
az akkumulátort a tartórekeszbe, és addig nyomja,
amíg a helyére be nem pattan.
♦
Az akkumulátor eltávolításához nyomja a kioldógombot (13), és eközben húzza ki az akkumulátort
a tartórekeszből.
Figyelmeztetés! A szerszám véletlen beindulásának
megakadályozása végett bizonyosodjon meg arról, hogy
az akkumulátort eltávolította a szerszámból, és a láncborítás a helyén, a fűrészláncon van, mielőtt a következő
műveletekhez fogna.
Ennek elmulasztása súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Figyelmeztetés! Soha ne próbáljon a töltő helyett hagyományos hálózati dugaszt használni.
♦
Вlack & Decker töltővel csak annak a készüléknek/
szerszámnak az akkumulátorát töltse, amelyikhez
tartozik.
Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
♦
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Вlack & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
♦
Töltéskor a töltőt jól szellőző helyen kell tárolni.
A fűrészfej felszerelése (C ábra)
A normál elérés végett a fűrészfej közvetlenül a fogantyúhoz szerelhető.
♦
Csúsztassa a gallért (14) lefelé, majd forgassa az
óramutató járásának irányában addig, amíg teljesen
be nem szorul.
7
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások.
tosan világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként
rátölt az akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
A fűrészfej kihúzása (D ábra)
A fűrész maximális hosszúságát úgy érjük el, hogy
a fűrészfej (4) és a fogantyú (3) közé felszereljük a hoszszabbító csövet (10).
♦
A fogantyú (3) kapcsolódó végének külsején lévő
vájatot igazítsa a hosszabbító cső (10) kapcsolódó
végének belsejében lévő nyelvhez.
♦
Nyomja rá a hosszabbító csövet (10) a fogantyúra
(3).
♦
Csúsztassa a gallért (15) lefelé, majd forgassa az
óramutató járásának irányában addig, amíg teljesen
be nem szorul.
♦
A hosszabbító cső (10) kapcsolódó végének külsején lévő vájatot igazítsa a fűrészfej (4) kapcsolódó
végének belsejében lévő nyelvhez.
♦
Nyomja rá a fűrészfejet (4) a hosszabbító csőre (10).
♦
Csúsztassa a gallért (14) lefelé, majd forgassa az
óramutató járásának irányában addig, amíg teljesen
be nem szorul.
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Be- és kikapcsolás (E ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez a kapcsolórendszer
megakadályozza a szerszám véletlen beindulását.
Bekapcsolás
♦
Nyomja a reteszelő gombot (2) hátrafelé a hüvelykujjával, és ezzel egyidejűleg nyomja le az üzemi
kapcsolót (1).
♦
Engedje el a reteszelő gombot (2).
Kikapcsolás
♦
Engedje el az üzemi kapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetben reteszelni.
A fűrészfej leszerelése (C és D ábra)
Ha fel van szerelve a hosszabbító cső (10), akkor elsőnek
a fűrészfejet kell eltávolítani.
♦
A fűrészfej (4) eltávolításához támassza le a fogantyút (3) a földre, lazítsa ki a gallért (14), majd emelje
ki a fűrészfejet.
Gallyazás (F ábra)
♦
Vágás előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám
teljes fordulatszámon jár-e.
♦
Tartsa erősen a szerszámot, hogy ne ugorjon meg
és ne mozduljon el oldalirányban sem.
♦
Enyhe nyomással vezesse át a szerszámot az ágon.
Nehéz ágak vágásánál, ahol az ág még a vágás
befejezése előtt lehasadhat, és felsértheti a fát,
a következőket tegye:
- Először végezzen egy 15 cm-es vágást a fa törzsétől kiindulva az ág alsó részén. Ehhez a vágáshoz
használja a vezetőpajzs (6) felső részét.
- Vágja el az ágat az átmérőjének egyharmadáig.
Ezután felülről vágja.
A szerszám használata
Figyelmeztetés!Hagyja a készüléket saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy 40 °C
felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (11), a töltőbe
(12).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Dugaszolja a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltéskijelző (24) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (24) folyama-
Tisztítás, karbantartás és tárolás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Вlack & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük.
A készülék folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy pedig kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort
a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
8
A feszesség beállítása:
♦
Lazítsa meg a csavarokat (16).
♦
Forgassa a csavart (18) az óramutató járásának
irányában.
Figyelmeztetés! Ne feszítse túl a láncot, mert az túlzott
kopást okoz, valamint megrövidíti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
♦
Amint a láncfeszesség megfelelő, húzza meg a csavarokat (16).
Figyelmeztetés! Amikor a lánc még új, a használat első
két órájában gyakran ellenőrizze a feszességét, mert egy
új lánc kissé megnyúlik.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa
a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Használat után és eltárolás előtt
♦
Tiszta és száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg
a szellőzőnyílásokat.
♦
A szerszámot csak enyhe szappannal és nedves
ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám alkatrészeit
folyadékba.
♦
A törmeléket kemény kefével távolítsa el.
♦
Olajozza a láncot.
A lánc olajozása
A fűrészláncot minden használat előtt, illetve tisztítás
után meg kell olajozni a megfelelő minőségű olajjal
(cikkszáma: A6027).
♦
Az egész fűrészláncot (7) egyenletesen olajozza be
az applikátor (9) segítségével.
A fűrészlánc fel- és leszerelése (G és H ábra)
Figyelmeztetés! A fűrészlánc fel- és leszerelésénél
mindig viseljen védőkesztyűt. A lánc éles, akkor is megvághatja magát, amikor a lánc mozdulatlan.
♦
Szilárd és stabil felületre helyezze a szerszámot.
♦
A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a csavarokat
(16).
Csavarja ki a csavarokat.
♦
Vegye le a lánckerék burkolatát (5) és a vezetőpajzs
leszorítóját (17).
♦
Forgassa a csavart (18) az óramutató járásával
ellentétes irányban a vezetőpajzs (6) hátrafelé
csúsztatásához és a lánc (7) feszességének csökkentéséhez.
♦
Vegye le a régi láncot a lánckerékről (19) és a vezetőpajzsról (6).
♦
Helyezze fel az új láncot a vezetőpajzs hornyába
és a lánckerékre. Ellenőrizze, hogy a fűrészfogak
a megfelelő irányba néznek-e, azaz, hogy a láncon
és a láncburkolaton lévő nyilak iránya megegyezik-e.
♦
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzson lévő nyílás (20)
a helyzetbeállító tüskék (21) felett van-e, és hogy
a nyílás alatt lévő furat (22) a beállítótüske (23) fölé
esik-e.
♦
Szerelje vissza a lánckerék burkolatát (5), a vezetőpajzs leszorítóját (17), és csavarja vissza a csavarokat (16).
♦
A mellékelt imbuszkulccsal húzza meg a csavarokat
(16).
♦
Állítsa be a láncfeszességet a lentebb ismertetett
módon.
A folyamatosan biztonságos működés érdekében a láncot és a vezetőpajzsot csak eredeti Вlack & Decker
alkatrészre cserélje.
A lánc cikkszáma A6158, a vezetőpajzs cikkszáma pedig
623381-00.
Tárolás
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja, ideális, ha az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva
hagyja.
Minden más esetben a következőket tegye:
♦
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
♦
Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
♦
A szerszámot és az akkumulátort biztonságos,
száraz helyen tárolja.
♦
A tárolási hőmérsékletnek mindig +10 és +40°C
között kell lennie. Vízszintes felületre helyezze az
akkumulátort.
♦
Ha a szerszámot huzamosabb idejű tárolás után
használja, ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy Вlack & Decker termékét le kell cserélnie, vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása (G ábra)
♦
Ellenőrizze a fűrészlánc feszességét. Ha a fűrészláncot (7) a hüvelyk- és középső ujjunkkal a vezetőpajzstól 3 mm-re kihúzzuk, majd az visszapattan,
akkor a láncfeszesség megfelelő. A lánc (7) a pajzs
(6) alsó részén nem lóghat be.
A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét az egyik
megbízott márkaszervizbe, amelyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos Вlack & Decker szervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon
érhetők el: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GPC1820L20
Akkumulátorok
Az akkumulátorokat hasznos élettartamuk
végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg:
♦
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
♦
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
♦
Az akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy
a pólusai(k) között ne keletkezhessen rövidzárlat.
Juttassa el őket az egyik márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
Műszaki adatok
GPC1820L20 H1
Felvett feszültség
Láncsebesség üresjáraton
Maximális vágáshossz
Súly
Akkumulátor
Feszültség
Tárkapacitás
Típus
Töltő
Felvett feszültség
Kimenő feszültség
Leadott áramerősség
Vdc
min-1
cm
kg
18
114
17
3,5
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28-02-2014
BL2018
Vdc 18
Ah 2,0
Li-ion
905902**
1-es TÍPUS
Vac 100/-240
Vdc 8/-20
mA 400
Hangnyomásszint az EN 11680-1 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 78 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangnyomásszint az EN 3744 szabvány szerint:
Hangteljesítményszint (LWA) 98 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Frissen kidöntött puhafa fűrészelésénél (a h, W )
< 2,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
zst00255938 - 17-12-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising