GPC1820L | Black&Decker GPC1820L PRUNER Type H1 - H2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113 - 64 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GPC1820L20
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša prerezávacia píla Вlack & Decker je určená na prerezávanie vetiev stromov. Toto náradie je určené iba na
spotrebiteľské použitie.
Vaša nabíjačka Вlack & Decker je určená na nabíjanie
akumulátorov Вlack & Decker dodaných s týmto náradím.
e.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie akéhokoľvek z nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
3.
a.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
b.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
f.
g.
4.
a.
b.
4
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je vypínač v polohe „zapnuté“, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa prerezávacích píl
Určené použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepoužívajte toto náradie na účely, na ktoré
nie je určené. Nepoužívajte napríklad toto náradie na
stínanie stromov. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než sa odporúča týmto návodom, môže viesť
k zraneniu obsluhy.
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Kovové časti, ktoré sa
dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia,
že neizolované kovové časti elektrického náradia
budú taktiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
♦
Noste upnutý pracovný odev vrátane ochrannej
prilby s ochranným štítom alebo okuliarmi, chráničov
sluchu, protišmykovej obuvi, pracovných nohavíc
s náprsenkou a pevných kožených rukavíc.
♦
Vždy stojte mimo dosahu padajúcich odrezaných
vetiev.
♦
Bezpečná vzdialenosť okolitých osôb, budov a ďalších objektov od vetiev, ktoré sa majú orezať je
najmenej 2,5-násobok dĺžky rezanej vetvy. Osoby,
budovy alebo predmety vnútri tejto oblasti sú vystavené riziku zasiahnutia padajúcou vetvou.
♦
Pripravte si plán úniku pred padajúcimi stromami
a vetvami. Zaistite, aby na únikovej ceste neboli
prekážky, ktoré by bránili v pohybe. Pamätajte, že
vlhká tráva a čerstvo orezaná kôra sú klzké.
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti).
♦
Nepracujte s náradím, ak stojíte v korune stromu,
na rebríku alebo na inom nestabilnom povrchu.
♦
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
♦
Pokiaľ je motor v chode, držte náradie pevne oboma
rukami.
♦
Zabráňte kontaktu pohybujúcej sa reťaze s akýmkoľvek predmetom v blízkosti špičky vodiacej lišty.
♦
Začnite rez iba v situácii, keď sa pohybuje reťaz
v maximálnych otáčkach.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Vždy vytvorte nový rez.
♦
Sledujte pohyb vetiev a dávajte pozor na sily, ktoré
by mohli spôsobiť zovretie rezu, a tiež na vetvy, ktoré
môžu spadnúť na reťaz píly.
♦
Nepokúšajte sa rezať vetvy, ktorých priemer je väčší
než pracovná dĺžka reťaze píly.
♦
Pred uložením náradia alebo pri jeho preprave vždy
vyberte z náradia akumulátor a nasaďte na reťaz
ochranné puzdro.
♦
Udržujte reťaz píly ostrú a riadne napnutú. Kontrolujte napnutie reťaze v pravidelných intervaloch.
♦
Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, opráv
alebo údržby toto náradie vypnite, počkajte, až sa
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu akumulátora
spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť
k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte
vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tak bude zaistená bezpečná
prevádzka elektrického náradia.
5
♦
♦
celkom zastaví reťaz, a vyberte z náradia akumulátor.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Prenášajte prerezávaciu pílu uchopením za rukoväť
so zastavenou reťazou. Pri preprave alebo ukladaní
prerezávaciu pílu vždy zabezpečte krytom reťaze
a demontujte na jednotlivé komponenty. Správna
manipulácia s prerezávacou pílou obmedzí možnosť
spôsobenia úrazu obsluhy a ostatných osôb.
teľa píly, do osoby stojacej v blízkosti, do budovy alebo
do predmetu, ktorý sa nachádza pod vetvou.
Výstražné symboly
Na náradí sú nasledujúce výstražné symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
Nevystavujte toto náradie dažďu alebo
vysokej vlhkosti.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Dávajte pozor na padajúce predmety.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Udržujte od nadzemného elektrického
vedenia vzdialenosť minimálne 10 m.
Vždy používajte vhodnú ochranu hlavy
a zraku.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Vždy používajte protišmykovú bezpečnostnú obuv.
Z dôvodu zaistenia trvale bezpečného chodu píly kontrolujte podľa pokynov v tomto
návode napnutie reťaze po každých 10 minútach prevádzky. Upravte vôľu reťaze na
hodnotu 3 mm. Namažte reťaz po každých
10 minútach prevádzky.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Smer otáčania reťaze píly.
Varovanie! Nedotýkajte sa reťaze v mieste
odvodu pilín.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Prerezávanie
Skôr ako sa pokúsite prerezávať vetvy stromov, uistite sa,
či neexistujú zákony alebo predpisy, ktoré by zakazovali
alebo regulovali stínanie týchto stromov.
♦
Berte do úvahy smer, akým môžu padať vetvy. Berte
do úvahy všetky nasledujúce podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť smer pádu vetiev:
- dĺžka a hmotnosť rezanej vetvy,
- určený smer pádu,
- akýkoľvek neobvyklý tvar hrubej vetvy a hniloba,
- prítomnosť okolitých stromov alebo prekážok,
- vrátane nadzemných vedení,
- prepletenie s inými vetvami,
- rýchlosť a smer vetra.
♦
Berte do úvahy prístup k vetve stromu.
Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť smerom ku kmeňu.
Navyše hrozí riziko, že dôjde k nárazu vetvy do používa-
6
Symboly na nabíjačke
Na nabíjačke môžete nájsť nasledujúce symboly:
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátor
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátor nadmernej teplote.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo prehriatie akumulátora.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia
a požiaru.
♦
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
♦
V extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina.
Hneď ako zistíte únik kvapaliny z akumulátora, utrite
ho dôkladne handričkou. Dbajte na to, aby sa táto
kvapalina nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦
Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Táto nabíjačka je zabezpečená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie
v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré
je uvedené na výkonovom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť
vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servise Вlack & Decker, aby sa zabránilo
možným rizikám.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia
pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu
zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Hlavná rukoväť
Hlava píly
Kryt hnacieho kolieska
Vodiaca lišta
Reťaz
Ochranné puzdro
Nádobka na olej
Predlžovacia trubica
Akumulátor
Obr. A
12. Nabíjačka
Zostavenie
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti
zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom
štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Používajte nabíjačku Вlack & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s výrobkom.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Вlack & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦
V priebehu nabíjania musí byť nabíjačka umiestnená
na dobre vetranom mieste.
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
Ak chcete akumulátor (11) vložiť do náradia, zarovnajte ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte
akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
♦
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (13) a súčasne akumulátor vysuňte z náradia.
Varovanie! Pred vykonávaním nasledujúcich úkonov
sa uistite, že je z náradia vybratý akumulátor a že je
na vodiacej lište nasadené ochranné puzdro, aby ste
zabránili náhodnému spusteniu náradia.
Nevykonanie tohto úkonu môže viesť k spôsobeniu
vážneho zranenia.
Upevnenie hlavy píly (obr. C)
Hlava píly môže byť upevnená priamo k rukoväti, aby bol
dosiahnutý štandardný dosah píly.
♦
Posuňte objímku (14) smerom dole a otáčajte ju
v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým nebude
úplne dotiahnutá.
7
♦
Varovanie! Vykonávajte pravidelnú kontrolu tohto spojenia, aby ste sa uistili, či je riadne dotiahnuté.
Vysunutie hlavy píly (obr. D)
Maximálny dosah píly môžete dosiahnuť upevnením predlžovacej trubice (10) medzi hlavu píly (4) a rukoväť (3).
♦
Zarovnajte drážku na vonkajšej časti pripájacej časti
rukoväti (3) s výstupkom na vnútornej časti pripájacej
časti predlžovacej trubice (10).
♦
Zatlačte predlžovaciu trubicu (10) do rukoväti (3).
♦
Posuňte objímku (15) smerom dole a otáčajte s ňou
v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým nebude
úplne dotiahnutá.
♦
Zarovnajte drážku na vonkajšej časti pripájacej časti
predlžovacej trubice (10) s výstupkom na vnútornej
časti pripájacej časti hlavy píly (4).
♦
Zatlačte hlavu píly (4) do predlžovacej trubice (10).
♦
Posuňte objímku (14) smerom dole a otáčajte s ňou
v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým nebude
úplne dotiahnutá.
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
Z bezpečnostných dôvodov je toto náradie vybavené
systémom dvojitého zapínania. Tento systém bráni
neúmyselnému zapnutiu náradia.
Zapnutie
♦
Zatlačte poistné tlačidlo (2) palcom smerom dozadu
a súčasne stlačte hlavný vypínač (1).
♦
Uvoľnite poistné tlačidlo (2).
Vypnutie
♦
Uvoľnite hlavný vypínač (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v polohe zapnuté.
Varovanie! Vykonávajte pravidelnú kontrolu tohto spojenia, aby ste sa uistili, či je riadne dotiahnuté.
Prerezávanie vetví (obr. F)
♦
Pred rezaním sa uistite, či náradie dosiahlo plné
otáčky.
♦
Náradie držte pevne v mieste rezu, aby ste zabránili
jeho odskokom alebo pohybu do strán.
♦
Vetvu režte s ľahkým prítlakom na náradie.
Pri rezaní ťažkých vetiev, pri ktorých môže dôjsť
k rozštiepeniu rezu a k poškodeniu stromu, postupujte nasledovne:
- Urobte najskôr rez vo vzdialenosti 15 cm od kmeňa
stromu na spodnej časti vetvy. Použite pri tomto
reze hornú časť vodiacej lišty (6).
- Urobte rez do hĺbky zodpovedajúcej jednej tretine
priemeru vetvy. Potom urobte rez zhora dole.
Sňatie hlavy píly (obr. C a D)
Ak je na náradí namontovaná predlžovacia trubica (10),
hlava píly musí byť sňatá ako prvá.
♦
Ak chcete odstrániť hlavu píly (4), oprite rukoväť (3)
o zem, povoľte objímku (14) a odstráňte túto hlavu.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Čistenie, údržba a uloženie
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak je teplota jeho článku nižšia než asi 10 °C alebo
vyššia než 40 °C.
Akumulátor by sa mal ponechať v nabíjačke a nabíjačka ho začne znovu automaticky nabíjať, hneď
ako sa teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (11) nabiť, vložte ho do nabíjačky (12).
Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba jedným
spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa,
že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite.
Indikátor nabíjania (24) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (24)
začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže
ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora sa rozsvieti
LED kontrolka.
Vaše náradie Вlack & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlho s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného káblom alebo akumulátorom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦
Alebo zariadenie vypnite a vyberte z neho akumulátor, ak je zariadenie napájané akumulátorom.
♦
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať, nechajte náradie v chode, kým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite mäkkou
kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
8
Pravidelne otvárajte skľučovadlo (ak je súčasťou náradia)
a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Varovanie! Reťaz neprepínajte, pretože by to viedlo
k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej
životnosti reťaze a vodiacej lišty.
♦
Hneď ako bude napnutie reťaze správne, dotiahnite
skrutky (16).
Po použití a pred uložením
♦
Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite
vetracie otvory na náradí.
♦
Na čistenie náradia používajte mydlový roztok
a navlhčenú handričku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do tohto náradia dostala
akákoľvek kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu
časť tohto náradia do kvapaliny.
♦
Odstráňte nečistoty pomocou tvrdej kefy.
♦
Namažte reťaz olejom.
Varovanie! Ak je reťaz píly nová, počas prvých dvoch
prevádzkových hodín kontrolujte napnutie reťaze veľmi
často. Nová reťaz sa mierne vyťahuje.
Mazanie reťaze
Pred každým použitím a po každom čistení musí byť
reťaz píly namazaná iba predpísaným typom oleja
(kat. č. A6027).
♦
Reťaz píly (7) mažte rovnomerne pomocou aplikátora (9).
Nasadenie a sňatie reťaze píly (obr. G a H)
Varovanie! Pri nasadzovaní a odoberaní reťaze píly vždy
používajte ochranné rukavice. Reťaz je ostrá a môžete
sa o ňu porezať, aj keď sa neotáča.
♦
Položte náradie na stabilný povrch.
♦
Pomocou dodaného šesťhranného kľúča povoľte
obe skrutky (16).
Demontujte skrutky.
♦
Odstráňte kryt hnacieho kolieska (5) a svorku lišty
(17).
♦
Otáčajte skrutkou (18) proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k oddialeniu vodiacej lišty
(6) a k uvoľneniu napnutia reťaze píly (7).
♦
Odoberte starú reťaz z hnacieho kolieska (19)
a z vodiacej lišty (6).
♦
Nasaďte novú reťaz do drážky vo vodiacej lište
a na hnacie ozubené koliesko. Zarovnaním šípky
na reťazi píly a šípky na kryte sa uistite, či sú zuby
reťaze nastavené v správnom smere.
♦
Uistite sa, či sa drážka (20) vo vodiacej lište nachádza nad polohovacími kolíkmi (21) a či sa otvor (22)
nachádza pod drážkou nad nastavovacím kolíkom
(23).
♦
Namontujte späť kryt hnacieho kolieska (5), svorku
lišty (17) a skrutky (16).
♦
Pomocou dodaného šesťhranného kľúča dotiahnite
skrutky (16).
♦
Nastavte napnutie reťaze podľa nižšie uvedeného
postupu.
Reťaz a vodiaca lišta píly musia byť pri výmene nahradené iba originálnymi dielmi Вlack & Decker, aby bola
trvalo zaistená bezpečná prevádzka náradia.
Katalógové číslo náhradnej reťaze je A6158 a katalógové
číslo vodiacej lišty je 623381-00.
Uloženie
Ak sa nebude náradie niekoľko mesiacov používať, je
vhodné, aby bol akumulátor ponechaný v nabíjačke.
V iných prípadoch postupujte nasledovne:
♦
Úplne nabite akumulátor.
♦
Vyberte z náradia akumulátor.
♦
Uložte náradie a akumulátor na suchom a bezpečnom mieste.
♦
Teplota na mieste uloženia sa musí stále pohybovať
v rozsahu od +10 do +40 °C. Uložte akumulátor
na rovný povrch.
♦
Pred prvým použitím náradia po jeho dlhodobom
uložení akumulátor znovu úplne dobite.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Вlack & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze píly (obr. G)
♦
Skontrolujte napnutie reťaze píly. Napnutie je správne, ak reťaz píly (7) po uchopení medzi prostredník
a palec a po ľahkom povytiahnutí z vodiacej lišty píly
o 3 mm opäť zaskočí späť do lišty. Medzi vodiacou
lištou (6) a reťazou píly (7) by nemal byť na spodnej
strane žiadny previs.
Nastavenie napnutia reťaze:
♦
Povoľte skrutky (16).
♦
Otáčajte skrutkou (18) v smere pohybu hodinových
ručičiek.
Spoločnosť Вlack & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Вlack & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Вlack & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Вlack & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
9
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Akumulátor
♦
♦
♦
♦
Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k ich explózii.
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory sa môžu recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného obalu, aby ste zamedzili skratovaniu
ich kontaktov. Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
GPC1820L20
Spoločnosť Вlack & Decker vyhlasuje, že produkty
popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Вlack & Decker
na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
konci tohto návodu.
Technické údaje
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Вlack & Decker.
GPC1820L20 H1
Vstupné napätie
Otáčky reťaze naprázdno
Maximálna dĺžka rezu
Hmotnosť
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Výstupný prúd
V
min-1
cm
kg
18
114
17
3,5
BL2018
V 18
Ah 2,0
Li-Ion
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
09/12/2014
905902** TYP 1
V 100 - 240
V 8 - 20
mA 400
Hladina akustického tlaku podľa normy EN ISO 11680-1:
Akustický tlak (LpA) 78 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu podľa normy EN ISO 3744:
Akustický výkon (LWA) 98 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Rezanie čerstvo postínaného mäkkého dreva
(ah,w) = < 2,5 m/s2 U, odchýlka (K) 1,5 m/s2
zst00255937 - 03-03-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising