GPC1820L | Black&Decker GPC1820L PRUNER Type H1 - H2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533223 - 60 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GPC1820L
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Вlack & Decker Akkumulátoros ágazófűrésze
fák metszéséhez készült. Ez a szerszám iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön Вlack & Decker töltőjét a szerszámhoz mellékelt típusú Вlack & Decker akkumulátorok töltéséhez
készítettük.
e.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a készülékkel kapcsolatos összes
információnak.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen és sötét munkaterület vonzza a baleseteket.
Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
amely begyújthatja a port vagy gázt.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz.
Soha ne változtasson a csatlakozódugón.
Földelt készülékekkel semmilyen adaptert ne
használjon. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat használatával jelentősen
csökkenthető az áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha teste földelést kap, nagyobb
az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámot.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. A sérült
f.
g.
4.
a.
4
vagy összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Maradékáram
megszakító használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig
arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne
használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Tartsa távol hosszú haját, ruházatát
és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza
ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig
a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
vízzel. Ha a szemébe került, ezenkívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
6.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel
biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos üzemelését.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági előírások
gallyazó fűrészhez
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A rendeltetésétől eltérő
alkalmazásokra, például fák kidöntésére ne használja
a szerszámot. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy szerelék használata, illetve itt fel nem sorolt
művelet végzése személyi sérülés veszélyével járhat.
♦
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágószerszám rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe.
Ha a szerszám áram alatt lévő vezetéket ér, az
elektromos szerszám csupasz fém alkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
♦
Viseljen szoros védőöltözéket, többek között
védősisakot arcvédővel vagy védőszemüveggel,
fülvédővel, biztonsági csúszásmentes védőcipőt,
vastag hosszúnadrágot és erős bőrkesztyűt.
♦
Mindig úgy helyezkedjen, hogy ne kerüljön a lehulló
ágak útjába.
♦
A biztonságos távolság a levágandó ág és az
arra járók, épületek vagy más objektumok között
legalább az ág hosszának 2 1/2 -szerese. Az
e távolságon belül tartózkodó járókelők, épületek
és tárgyak ki vannak téve annak, hogy a lezuhanó
ág rájuk esik.
♦
Tervezzen meg előre egy biztonságos menekülési útvonalat, amelyen kitérhet a kidőlő fa vagy
a lehulló ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési
útvonalán nincsenek a mozgást gátló vagy hátráltató akadályok. Ne feledje, hogy a nedves fű és
a frissen lenyesett fakéreg csúszós.
♦
Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben
(de biztonságos távolságban), ha mégis baleset
történne.
♦
Ne próbálja a szerszámot a fán, létrán vagy más
bizonytalan emelvényen állva használni.
♦
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
♦
Mindkét kezével erősen tartsa a szerszámot, amikor a motor jár.
♦
Ügyeljen arra, hogy a mozgó lánc ne érjen hozzá
semmilyen tárgyhoz a láncvezető hegyénél.
♦
Csak akkor kezdjen vágni, amikor a lánc már teljes
sebességgel fut.
♦
Ne próbálja korábbi vágatba illeszteni a fűrészt.
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig új vágást kezdjen.
Figyeljen az elmozduló ágakra és minden más
erőre, amely akadályozhatja a vágást, becsípődhet
vagy beleeshet a láncba.
Ne próbáljon olyan ágat vágni, amelynek átmérője
meghaladja a szerszám vágáshosszát.
Mindig távolítsa el az akkumulátort a szerszámból,
és helyezze fel a láncburkolatot, mielőtt a szerszámot eltárolja vagy szállítja.
Tar tsa élesen és megfelelően megfeszítve
a fűrészláncot. Rendszeresen ellenőrizze a lánc
feszességét.
Kapcsolja ki a szerszámot, várja meg a lánc leállását, majd vegye ki belőle az akkumulátort, mielőtt
beállítást, javítást vagy karbantartást végez rajta.
Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat
használjon.
A gallyazó fűrészt csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Mielőtt a gallyazó
fűrészt szállítja vagy eltárolja, mindig helyezze fel
a burkolatot a vágóélre, és szerelje szét a szerszámot részegységeire. A gallyazó fűrész helyes
kezelése mellett kisebb annak veszélye, hogy
a kezelőjének vagy másoknak sérülést okozna.
Gallyazás
Mielőtt fát gallyazna, bizonyosodjon meg arról, nincsenek-e a fa vágását tiltó vagy szabályozó előírások.
♦
Legyen tisztában azzal, hogy merre eshet az ág.
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
a levágandó ág hossza és súlya;
az esés tervezett iránya;
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet
vagy korhadás;
a környező fákat és egyéb akadályokat;
légvezetékeket is beleértve;
az ág egymásba kapcsolódása más ágakkal;
szélsebesség és szélirány.
♦
Gondolja át, hogyan éri el az ágat.
Az ág hajlamos arra, hogy a fatörzs felé lendüljön.
A felhasználón kívül az ág alatt tartózkodó járókelő
vagy az ág alatt lévő épület is veszélyben van, mert
az ág ráeshet.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő figyelmeztető szimbólumok
láthatók:
Mások biztonsága
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra.
♦
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell
olvasnia a kezelési kézikönyvet.
Esőtől és egyéb nedvességtől védje a szerszámot.
Óvakodjon a leeső tárgyaktól. Tartsa távol
az arra járókat.
Vibráció
A műszaki adatok között a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg,
így azok felhasználhatók a különféle szerszámoknál
mért értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Halálos áramütés veszélye. A légvezetékektől legalább 10 m távolságot tartson.
Mindig viseljen védősisakot és védőszemüveget.
Viseljen biztonsági csúszásmentes cipőt.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A folyamatosan biztonságos működés
végett 10 percenként ellenőrizze a lánc
feszességét a kezelési útmutatóban leírtak
szerint,és állítsa az engedélyezett 3 mm-es
kiemelésű feszességre. A láncot munkavégzés közben 10 percenként olajozza.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
A lánc mozgásának iránya.
Figyelmeztetés! Ne érjen a lánchoz a forgácskidobási pontnál.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradvány-
6
kockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és védőeszközök használata mellett
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
szerszámnak az akkumulátorát töltse, amelyikhez
tartozik.
Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Вlack & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét a töltőt.
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Töltéskor a töltőt jól szellőző helyen kell tárolni.
Szimbólumok a töltőn
A töltőn a következő szimbólumok láthatók:
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám
adattábláján megadott feszültségnek. Soha
ne próbáljon a töltő helyett hagyományos
hálózati dugaszt használni.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy
Вlack & Decker márkaszer vizzel ki kell
cseréltetni.
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja az akkumulátort.
♦
Ne tegye ki hőhatásnak.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40°C-ot.
♦
Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütéshez vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez
vezethet.
♦
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa
be a „Környezetvédelem“ című fejezet útmutatásait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort
szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést
és tűzveszélyt okozhat.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
szivároghatnak.
Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal
törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön
érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott,
kövesse az alábbi útmutatásokat.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Üzemi kapcsoló
Reteszelő gomb
Főfogantyú
Fűrészfej
Lánckerék burkolata
Vezetőpajzs
Lánc
Pajzstok
Kenőolaj tartály
Toldalékcső
Akkumulátor
A ábra
12. Töltőkészülék
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Töltőkészülékek
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján megadott feszültségnek.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (11) a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa be az
akkumulátort a tartórekeszbe és addig nyomja,
amíg a helyére be nem pattan.
♦
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (13), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a tartórekeszből.
Figyelmeztetés! Soha ne próbáljon a töltő helyett
hagyományos hálózati dugaszt használni.
♦
Вlack & Decker töltővel csak annak a készüléknek/
7
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy 40 °C
felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve
lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (11), a töltőbe
(12).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző (24) villogni kezd.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (24) folyamatos fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan
ideig maradhat a töltőben. A LED világítani kezd,
amikor a töltő időnként rátölt az akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Figyelmeztetés! A szerszám véletlen beindulásának
megakadályozása végett bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátort eltávolította a szerszámból, és
a láncborítás a helyén, a fűrészláncon van, mielőtt
a következő műveletekhez fogna.
Ennek elmulasztása súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
A fűrészfej felszerelése (C ábra)
A normál elérés végett a fűrészfej közvetlenül a fogantyúhoz szerelhető.
♦
Állítsa egy vonalba fogantyú (3) csatolási oldalának
külsőfelén lévő hornyot, a fűrészfej (4) csatolási
végének belső felén található csappal.
♦
Nyomja a fűrészfejet (4) a fogantyúra (3).
♦
Csúsztassa le a szorítógyűrűt (14) és forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba addig,
amíg teljesen szorosra húzza.
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások.
A fűrészfej meghosszabbítása (D ábra)
A fűrész maximális hosszúságát úgy érjük el, hogy
a fűrészfej (4) és a fogantyú (3) közé felszereljük a hoszszabbító csövet (10).
♦
A fogantyú (3) kapcsolódó végének külsején lévő
vájatot igazítsa a hosszabbító cső (10) kapcsolódó
végének belsejében lévő nyelvhez.
♦
Nyomja rá a hosszabbító csövet (10) a fogantyúra
(3).
♦
Csúsztassa a gallért (15) lefelé, majd forgassa
az óramutató járásának irányában addig, amíg
teljesen be nem szorul.
♦
A hosszabbító cső (10) kapcsolódó végének külsején lévő vájatot igazítsa a fűrészfej (4) kapcsolódó
végének belsejében lévő nyelvhez.
♦
Nyomja rá a fűrészfejet (4) a hosszabbító csőre
(10).
♦
Csúsztassa a gallért (14) lefelé, majd forgassa
az óramutató járásának irányában addig, amíg
teljesen be nem szorul.
Figyelmeztetés! Időnként ellenőrizze, biztonságosan
szorosak-e a csatlakozások.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Be- és kikapcsolás (E ábra)
Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez a kapcsolórendszer megakadályozza a szerszám véletlen beindulását.
Bekapcsolás
♦
Nyomja a reteszelő gombot (2) hátrafelé a hüvelykujjával, és ezzel egyidejűleg nyomja le az üzemi
kapcsolót (1).
♦
Engedje el a reteszelő gombot (2).
Kikapcsolás
♦
Engedje el az üzemi kapcsolót (1).
A fűrészfej leszerelése (C és D ábra)
Ha fel van szerelve a hosszabbító cső (10), akkor elsőnek a fűrészfejet kell eltávolítani.
♦
A fűrészfej (4) eltávolításához támassza le a fogantyút (3) a földre, lazítsa ki a gallért (14), majd
emelje ki a fűrészfejet.
Figyelmeztetés!Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Gallyazás (F ábra)
♦
Vágás előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám
teljes fordulatszámon jár-e.
♦
Tartsa erősen a szerszámot, hogy ne ugorjon meg
és ne mozduljon el oldalirányban sem.
♦
Enyhe nyomással vezesse át a szerszámot az
ágon.
Nehéz ágak vágásánál, ahol az ág még a vágás
befejezése előtt lehasadhat, és felsértheti a fát,
a következőket tegye:
Először végezzen egy 15 cm-es vágást a fa
törzsétől kiindulva az ág alsó részén. Ehhez
a vágáshoz használja a vezetőpajzs (6) felső
részét.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
8
-
a megfelelő irányba néznek-e, azaz, hogy a láncon
és a láncburkolaton lévő nyilak iránya megegyezik-e.
♦
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzson lévő nyílás (20)
a helyzetbeállító tüskék (21) felett van-e, és hogy
a nyílás alatt lévő furat (22) a beállítótüske (23) fölé
esik-e.
♦
Szerelje vissza a lánckerék burkolatát (5), a vezetőpajzs leszorítóját (17), és csavarja vissza
a csavarokat (16).
♦
A mellékelt imbuszkulccsal húzza meg a csavarokat (16).
♦
Állítsa be a láncfeszességet a lentebb ismertetett
módon.
A folyamatosan biztonságos működés érdekében
a láncot és a vezetőpajzsot csak eredeti Вlack & Decker
alkatrészre cserélje.
A lánc cikkszáma A6158, a vezetőpajzs cikkszáma
pedig 623381-00.
Vágja el az ágat az átmérőjének egyharmadáig. Ezután vágja felülről.
Tisztítás, karbantartás és tárolás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Вlack & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy pedig kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása (G ábra)
♦
Ellenőrizze a fűrészlánc feszességét. Ha a fűrészláncot (7) a hüvelyk- és középső ujjunkkal a vezetőpajzstól 3 mm-re kihúzzuk, majd az visszapattan,
akkor a láncfeszesség megfelelő. A lánc (7) a pajzs
(6) alsó részén nem lóghat be.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
A feszesség beállítása:
♦
Lazítsa meg a csavarokat (16).
♦
Forgassa a csavart (18) az óramutató járásának
irányában.
Figyelmeztetés! Ne feszítse túl a láncot, mert az túlzott
kopást okoz, valamint megrövidíti a lánc és a vezetőpajzs élettartamát.
♦
Amint a láncfeszesség megfelelő, húzza meg
a csavarokat (16).
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Használat után és eltárolás előtt
♦
Tiszta és száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa
meg a szellőzőnyílásokat.
♦
A szerszámot csak enyhe szappannal és nedves
ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám alkatrészeit
folyadékba.
♦
A törmeléket kemény kefével távolítsa el.
♦
Olajozza a láncot.
Figyelmeztetés! Amikor a lánc még új, a használat első
két órájában gyakran ellenőrizze a feszességét, mert
egy új lánc kissé megnyúlik.
A lánc olajozása
A fűrészláncot minden használat előtt, illetve tisztítás
után meg kell olajozni a megfelelő minőségű olajjal
(cikkszáma: A6023).
♦
Az egész fűrészláncot (7) egyenletesen olajozza
be az applikátor (9) segítségével.
A fűrészlánc fel- és leszerelése (G és H ábra)
Figyelmeztetés! A fűrészlánc fel- és leszerelésénél
mindig viseljen védőkesztyűt. A lánc éles, akkor is
megvághatja magát, amikor a lánc mozdulatlan.
♦
Helyezze a szerszámot szilárd és stabil felületre.
♦
A mellékelt imbuszkulccsal lazítsa meg a csavarokat (16).
Csavarja ki a csavarokat.
♦
Vegye le a lánckerék burkolatát (5) és a vezetőpajzs
leszorítóját (17).
♦
Forgassa a csavart (18) az óramutató járásával
ellentétes irányban a vezetőpajzs (6) hátrafelé
csúsztatásához és a lánc (7) feszességének
csökkentéséhez.
♦
Vegye le a régi láncot a lánckerékről (19) és a vezetőpajzsról (6).
♦
Helyezze fel az új láncot a vezetőpajzs hornyába
és a lánckerékre. Ellenőrizze, hogy a fűrészfogak
Tárolás
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja, ideális, ha az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva
hagyja.
Minden más esetben a következőket tegye:
♦
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
♦
Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
♦
A szerszámot és az akkumulátort biztonságos,
száraz helyen tárolja.
♦
A tárolási hőmérsékletnek mindig +10 és +40°C
között kell lennie. Vízszintes felületre helyezze az
akkumulátort.
♦
Ha a szerszámot huzamosabb idejű tárolás után
használja, ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
9
Környezetvédelem
Műszaki adatok
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Felvett feszültség
Üresjárati láncsebesség
Maximális vágáshossz
Súly
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Leadott áramerősség
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Akkumulátorok
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelemre megfelelően ügyelve selejtezze
ki őket:
♦
Vac
Vdc
mA
BL1518
18
1,5
905902** 1-es TÍPUS
100–240
8–20
400
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Frissen kidöntött fa vágása (ah,w) = <2,5 m/s2
Toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
♦
Vdc
Ah
Li-ion
GPC1820L H1
18
114
17
3,5
Hangnyomásszint az EN 11680-1 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 78 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Hangnyomásszint az EN 3744 szabvány szerint:
Hangteljesítményszint (LWA) 98 dB(A), toleranciafaktor
(K) 3 dB(A)
A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
♦
♦
Vdc
m/perc
cm
kg
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A z akkumulátorok újrahasznosíthatók. A z
akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne keletkezhessen
rövidzárlat.
Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
10
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el.
Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GPC1820L
Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást a
www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Вlack & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013/02/28
zst00244039 - 02-09-2014
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
12
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
14
15
E16153
12
866
11
10
3
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
800
www.2helpU.com
20
5
1
16
GPC1820L
2
13
14
11 - 12 - 12
15
871
TYPE
871
H1 - H2
16
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising