GPC1820L | Black&Decker GPC1820L PRUNER Type H1 - H2 instruction manual

382014 - 80 BAL
www.blackanddecker.eu
GPC1820L20
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
22
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
30
2
5
3
4
SLOVENSKO
Namen uporabe
Vaš akumulatorski obrezovalnik Black & Decker je
namenjen obrezovanju dreves. To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Z Вlack & Deckerjevim polnilnikom lahko polnite tip
baterij, ki so priložene temu orodju.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Pozor! Preberite vse varnostne napotke
in navodila za uporabo. Neupoštevanje
navedenih navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
Izraz »električno orodje« v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in
dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljen delovni
prostor lahko povzročijo poškodbe.
b. Električnega orodja ne uporabljajte na eksplozivnih področjih, kot na primer v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali prahu. Električno
orodje ustvarja iskrice, ki lahko povzročijo vžig
prahu ali pare.
c. Med uporabo električnega orodja naj bodo
otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Njihove motne lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Ne
uporabljajte adapterja v kombinaciji z drugimi
kabelskimi električni orodji. Originalni oziroma
nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali
izklop električnega orodja iz omrežja. Kabel
ne sme biti izpostavljen vročini, oljem, ostrim
robovom. Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
e. Pri delu z električnim orodjem na prostem
uporabite napajalni kabel, ki je primeren za
delo na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo
diferenčnega toka (RCD). Uporaba naprave
diferenčnega toka RCD zmanjšuje možnost
električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko rokujete z električnim
ročnim orodjem. Ne uporabljajte električno
orodje, ko ste utrujeni, pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti
med delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot
so zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev,
čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo
telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da
bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priključki za naprave za odsesavanje prahu, morajo biti take naprave
pravilno priključene in pravilno uporabljane.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
5
SLOVENSKO
b.
c.
d.
e.
f.
g.
orodje. Uporabite pravo orodje za vaše delo.
Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom
uporabe.
Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne
omogoča vklopa in izklopa je nevarno in ga je
potrebno popraviti.
Pred postopki nastavljanja, zamenjavo nastavkov ali shranjevanjem električno orodje
najprej odklopite iz omrežja in/ali z akumulatorja. Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona električnega
orodja.
Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok, in osebam, ki orodja ne
poznajo ali niso seznanjene z navodili za
njegovo uporabo, ne dovolite dela z njim.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Električno orodje skrbno negujte. Preverite,
ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene
oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano
električno orodje popravite pred uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, nastavke in
pribor v skladu s temi navodili, upoštevajte pa
tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga opravljate.
Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje
niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije na uporabljate, jo shranite stran
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in požar.
6
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina; pazite,
da se ne dotaknete tekočine. Če po naključju pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servisiranje
a. Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne
dele v primeru popravila električnega stroja. To
je zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje in
varnost stroja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Pozor! Dodatni varnostni ukrepi za obrezovalnike dreves
Namen uporabe je opisan v teh navodilih za uporabo.
Ne uporabljajte orodja za dela, za katera ni namenjeno; na primer, ne uporabljajte ga za podiranje
dreves. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali
opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
♦ Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega
napajalnega kabla, električno orodje vedno držite
za izolirano površino. Če se z vijaki dotaknete
žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi
kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
♦ Nosite tesno prilegajočo se zaščitno obleko,
vključno s čelado s ščitnikom/očali, zaščito za
ušesa, nedrseče zaščitno obuvalo, zaščitne
hlače in debele usnjene rokavice.
♦ Vedno se postavite izven poti padajočih vej.
♦ Varna razdalja med vejo, ki jo žagate, in drugimi
ljudmi, stavbami in drugimi objekti je najmanj
2,5-kratna od dolžine veje. Ljudje, stavba ali drug
objekt znotraj te razdalje je v nevarnosti, da ga
zadane veja, ki pade.
♦ Predhodno načrtujte varen umik iz dosega
padajočega drevesa ali vej. Preverite, ali je pot
umika prazna in brez ovir, ki bi lahko preprečile
ali ovirale gibanje. Upoštevajte, da sta mokra
trava in sveže žagano lubje spolzka.
♦ Za primer nezgode zagotovite, da bo vedno
nekdo v bližini (na varni oddaljenosti).
♦ Ne uporabljajte orodja, če stojite v drevesu, na
lestvi ali na drugi nestabilni podlagi.
♦ Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje.
♦ Med delovanjem motorja držite napravo čvrsto
z obema rokama.
SLOVENSKO
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne dovolite, da se s konico rezalnega meča
dotaknete predmeta, ko se veriga vrti.
Začnite žagati šele, ko se veriga premika s polno
hitrostjo.
Ne poskušajte vstopiti z žago v že izžagani rez.
Vedno izdelajte sveži rez.
Pazite na premikajoče se veje ali druge sile, ki
lahko zaprejo rez in priščipnejo žago ali padejo
v žago.
Ne poskušajte odžagati veje, če je njen premer
večji od dolžine žaganja orodja.
Vedno odstranite baterijo iz orodja in na verigo
namestite pokrov verige, če orodje shranite ali
ga prevažate.
Veriga žage mora biti vedno ostra in pravilno
napeta. V rednih časovnih presledkih preverjajte
napetost.
Izključite orodje, počakajte, da se veriga ustavi in
odstranite baterijo iz žage, preden začnete s postopkom nastavitve, popravila ali vzdrževanja.
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele
in pribor.
Med nošenjem držite obrezovalnik za veje za
držalo; rezilo mora biti ustavljeno. Med prevažanjem ali hrambo obrezovalnika za drevesa
vedno pokrijte del za rezanje s pokrovom in ga
razstavite v njegove sestavne dele. Pravilno
ravnanje z obrezovalnikom za drevesa zmanjša
možnost telesnih poškodb za uporabnika in ljudi
v okolici.
Varnost drugih ljudi
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij.
Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Obrezovanje
Pred poskusom obrezovanja drevesa preverite, ali ne
obstajajo dodatni zakoni in predpisi, ki prepovedujejo
ali nadzirajo podiranje dreves.
♦ Bodite pozorni na smer padca veje. Upoštevajte
vse okoliščine, ki lahko vplivajo na smer padca
drevesa, vključno z:
- dolžina in teža veje, ki jo boste odrezali
- nameravana smer padca
- morebitna nenavadno težka veja ali odmrlost
drevesa
- prisotnost okoliških dreves in ovir,
- vključno z daljnovodi
- prepletenost z drugimi vejami
- hitrost in smer vetra.
♦ Preverite dostop do drevesne veje.
Drevesne veje se lahko zazibljejo proti deblu drevesa. Poleg uporabnika so lahko v nevarnosti tudi
ljudje v okolici, zgradba ali drugi objekti pod vejo, da
vanje udari veja.
Opozorilni znaki
Na orodju so prikazani naslednji opozorilni znaki:
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Bodite pozorni na padajoče predmete.
Gledalci naj se umaknejo na varno
razdaljo.
Nevarnost električnega udara. Bodite
odmaknjeni najmanj 10 m od napeljave
v zraku.
Vedno nosite zaščitna očala in čelado.
Nosite nedrsečo obutev.
7
SLOVENSKO
Za zagotovitev dolgotrajnega varnega delovanja preverite napetost verige, kot je to
opisano v teh navodilih, vsakih 10 minut
uporabe in jo po potrebi nastavite nazaj
na zahtevani odklon 3 mm. Naoljite verigo
na vsakih 10 minut uporabe.
Smer vrtenja verige.
Pozor! Ne dotikajte se verige na točki
odletavanja odrezkov.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40°C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z napravo/
orodjem. Uporaba napačnega polnilnika lahko
povzroči električni udar ali pregrevanje baterije.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku „Skrb za okolje“.
♦ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka
z udarcem ali vrtanjem. Takšno dejanje lahko privede do nevarnosti telesnih poškodb ali požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja
baterije.
Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo
obrišite s suho krpo. Pazite, da tekočina ne pride
v stik s kožo.
8
♦
V primeru stika s očmi ali kožo, preberite spodnja
navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru
stika s kožo takoj sperite prizadeto mesto z vodo.
Če se pojavi rdečica, bolečina ali draženje, poiščite
zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije
z očmi nemudoma izperite oči s čisto vodo in poiščite
zdravniško pomoč.
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo.
Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti,
ki je navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦ Polnilnik Вlack & Decker uporabite le za polnjenje
baterij, ki so bile priložene z napravo/orodjem.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser
podjetja Вlack & Decker, da se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo polnilnik nahajati
v dobro prezračevanem okolju.
Pomen simbolov na polnilniku
Na polnilniku se nahajajo naslednji simboli:
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite,
če dejanska napetost ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči. Nikoli ne
poskušajte zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen
serviser podjetja Вlack & Decker, da se
izognete potencialnim nevarnostim.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi
v zaprtih prostorih.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za zaklep
Glavni ročaj
Glava žage
SLOVENSKO
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pokrov zobnika
Vodilo
Veriga
Zaščitni plašč verige
Steklenica z oljem
Podaljšek cevi
Baterija
Sl. A
12. Polnilnik
Sestavljanje
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
♦ Pri nameščanju baterije (11) poravnajte baterijo
s priključnim konektorjem v orodju. Vstavite
baterijo v priključni konektor in jo potisnite, tako
da se zaskoči v ležišču.
♦ Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb
za sprostitev (13) in hkrati izvlečete baterijo iz
priključnega konektorja.
Opozorilo! Da bi preprečili naključni vklop orodja,
pred naslednjimi postopki odstranite baterijo in namestite zaščitni plašč na verigo žage.
Neupoštevanje tega napotka lahko povzroči hude
telesne poškodbe.
Namestitev glave žage (slika C)
Glavo žage lahko pritrdite neposredno na držalo, tako
da omogočite standardni doseg.
♦ Potisnite obroč (14) navzdol in ga zavrtite v smeri
urinih kazalcev, dokler ni tesno privit.
Opozorilo! V rednih časovnih presledkih preverjajte
spoje, tako da ostanejo tesni in priviti.
Podaljšanje glave žage (slika D)
Največji doseg lahko vzpostavite z namestitvijo
cevnega podaljška (10) med glavo žage (4) in držalom (3).
♦ Poravnajte utor na zunanji strani spojnega
predela držala (3) z jezičkom na notranji strani
spojnega predela cevnega podaljška (10).
♦ Potisnite cevni podaljšek (10) na držalo (3).
♦ Potisnite obroč (15) navzdol in ga zavrtite v smeri
urinih kazalcev, dokler ni tesno privit.
♦ Poravnajte utor na zunanji strani spojnega predela cevnega podaljška (10) z jezičkom na notranji
strani spojnega predela glave žage (4).
♦ Potisnite glavo žage (4) na cevni podaljšek (10).
♦ Potisnite obroč (14) navzdol in ga zavrtite v smeri
urinih kazalcev, dokler ni tesno privit.
Opozorilo! V rednih časovnih presledkih preverjajte
spoje, tako da ostanejo tesni in priviti.
Demontaža glave žage (sl. C, D)
Če je nameščen cevni podaljšek (10), morate najprej
odstraniti glavo žage.
♦ Glavo žage (4) odstranite, tako da postavite
držalo (3) na tla, odvijete obroč (14) in snamete
glavo žage.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje svojo lastno hitrostjo. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno,
ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za
postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če
je temperatura celice baterije pod približno 10 °C
ali nad 40 °C.
Baterijo morate opustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice
ustrezno dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (11) vstavite baterijo v polnilnik (12).
Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do
konca vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (24) se prižge.
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja
(24) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko pustite
priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni
v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno
dopolnjuje napolnjenost baterije.
♦ Izpraznjene baterije polnite 1-krat tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Vklop in izklop (sl. E)
Iz varnostnih razlogov je to orodje opremljeno z dvojnim sistemom vklopa/izklopa. Ta sistem preprečuje
nenameravani vklop orodja.
9
SLOVENSKO
Vklop
♦ Pritisnite na gumb za zaporo (2)nazaj s pomočjo
paca in hkrati stisnite vklopno/izklopno stikalo (1).
♦ Sprostite gumb za zaklep (2).
Izklop
♦ Sprostite stikalo za vklop/izklop (1).
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zakleniti stikala
v vključenem položaju.
Obrezovanje (sl. F)
♦ Pred začetkom žaganja mora orodja delovati
s polno hitrostjo.
♦ Močno držite orodje na mestu, da preprečite morebitno odskakovanje ali stranski premik orodja.
♦ Vodite orodje skozi vejo s pomočjo lahkega
pritiska.
Pri žaganju debelih in težkih vej, kjer lahko delni
rez povzroči, da se veja razkolje ali se poškoduje
drevo, upoštevajte naslednje napotke:
- Prvi rez naredite 15 cm stran od debla drevesa na spodnji strani veje. Za ta rez uporabite
zgornji del vodila (6).
- Zažagajte eno tretjino skozi premer veje. Nato
zažagajte od vrha navzdol.
Čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje
Vaša Вlack & Decker baterijska ali električna naprava
je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja.
Trajno in učinkovito delovanje naprave je odvisno
predvsem od nege in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem
(brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite
naslednje:
♦ Izključite orodje in izvlecite vtič priključnega kabla
iz električnega omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega
omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne
potrebuje nobenega vzdrževanja.
Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti (če je vgrajeno).
Po uporabi in pred shrambo
♦ Redno čistite zračne reže s čisto, suho krpo.
♦ Za čiščenje orodja uporabljajte samo blago milo
in vlažno krpo.
10
♦
♦
Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja;
nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.
Nesnago odstranite s trdo ščetko.
Naoljite verigo.
Montaža in demontaža verige žage (sl. G, H)
Opozorilo! Pri montaži ali demontaži verige žage
vedno nosite zaščitne rokavice. Veriga je ostra in
vas lahko poreže, tudi če žaga ne deluje.
♦ Postavite orodje na trdno in stabilno podlago.
♦ Odvijte vijaka (16) s pomočjo priloženega imbus
ključa.
Odstranite vijaka.
♦ Odstranite pokrov zobnika (5) in sponko (17).
♦ Zavrtite vijak (18) v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca, tako da se vodilo (6) umakne
in da se zmanjša napetost verige (7).
♦ Odstranite staro verigo z zobnika (19) in vodila
(6).
♦ Vstavite novo verigo v utor na vodilu in okoli
zobnika. Zobje morajo biti obrnjeni v pravilno
smer; to dosežete s poravnavo puščice na verigi
s puščico na ohišju.
♦ Reža (20) v vodilu se mora nahajati nad pozicijskima zatičema (21), odprtina (22) pod režo pa
se mora nahajati nad nastavitvenim zatičem (23).
♦ Ponovno namestite pokrov zobnika (5), sponko
(17) in vijaka (16).
♦ Odvijte vijaka (16) s pomočjo priloženega imbus
ključa.
♦ Prilagodite napetost po spodnjih navodilih.
Za zagotovitev trajnega varnega delovanja je dovoljeno verigo in vodilo zamenjati izključno z originalnimi
sestavnimi deli podjetja Вlack & Decker.
Kataloška številka verige za zamenjavo je A6158,
kataloška številka vodila za zamenjavo je 623381-00.
Preverjanje in nastavitev napetosti verige (sl. G)
Redno preverjajte napetost verige. Napetost verige je
pravilna, če veriga (7) skoči nazaj, ko jo povlečete za
3 mm stran od vodila verige s silo sredinca in palca.
Med vodilom (6) in verigo (7) ne sme na spodnji strani
biti nobene povešenosti.
Povečanje napetosti :
♦ Odvijte vijak (16).
♦ Zavrtite vijak (18) v smeri gibanja urinega kazalca.
Opozorilo! Verige ne napnite preveč; to lahko povzroči prekomerno obrabo in skrajša življenjsko dobo
vodila in verige.
♦ Ko je napetost pravilna, privijte vijaka (16).
Opozorilo! Če je veriga še nova, pogosto preverjajte
napetost med prvima dvema urama uporabe, ker se
nova veriga rahlo raztegne.
SLOVENSKO
Oljenje verige
Verigo morate naoljiti pred vsako uporabo in po
čiščenju s samo pravilno vrsto olja (kat. št. A6027).
♦ Verigo (7) naoljite enakomerno s pomočjo nastavka (9).
Shranjevanje
Če orodja več mesecev ne boste uporabljali, je priporočljivo, da pustite baterijo priključeno na polnilnik.
Drugače postopajte po naslednjih napotkih:
♦ Popolnoma napolnite baterijo.
♦ Odstranite ščitnik iz orodja.
♦ Shranite orodje in baterijo na varnem in suhem
kraju.
♦ Temperatura prostora za shranjevanje mora biti
vedno v razponu od +10 °C do +40 °C. Baterijo
postavite na ravno podlago.
♦ Pred uporabo orodja po daljšem obdobju mirovanja ponovno napolnite baterijo.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Baterije
♦
♦
♦
♦
Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte
z njimi v skladu s predpisi za varovanje
okolja:
Ne povzročite kratkega stika med poli baterije.
Baterij ne mečite v ogenj; to lahko povzroči
telesne poškodbe ali eksplozijo.
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite
iz naprave.
Baterije lahko predate v recikliranje. Vložite
baterijo/baterije v ustrezno embalažo, tako da
onemogočite kratkostično povezavo med poli.
Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
Priključna napetost
V enosmerna
Hitrost verige brez obremenitve min-1
Maksimalna dolžina reza
cm
Teža
kg
GPC1820L20 H1
18
114
17
3,5
Baterija
Napetost
Zmogljivost
Model
BL2018
18
2,0
Li-Ion
Polnilnik
Priključna napetost
Izhodna napetost
Izhodni tok
V enosmerna
Ah
V izmenična
V enosmerna
mA
905902** TIP 1
100-240
8-20
400
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN ISO 11680-1:
Zvočni pritisk (LpA) 78 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Nivo zvočne moči v skladu z EN ISO 3744:
Raven zvočne moči (LWA) 98 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Obrezovanje mehkih vej podrtega drevesa (ah,w)
= <2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
11
SLOVENSKO
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
GPC1820L20
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES
in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali glejte
zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v imenu podjetja Вlack & Decker.
R. Laverick
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
09.12.2014
12
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj akumulatorski kresač visokih grana Black & Decker predviđen je za obrezivanje stabala. Ovaj je alat
predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Vaš Вlack & Decker punjač projektiran je za punjenje
Вlack & Decker akumulatora isporučenih uz ovaj alat.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori dovode do
nezgoda.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, metalni
okviri i hladnjaci. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenim
prostorima upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje
rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje
rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu
je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje i sl.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njegovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
13
HRVATSKI
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata isključite utikač iz
utičnice ili odvojite baterijski uložak. Ove
sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e. Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo uz
preporučene akumulatore. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati rizik od
ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
uzrokovati kratki spoj baterijskih priključaka.
14
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz baterije
može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To će omogućiti sigurnu upotrebu električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatne sigurnosne upute
za kresače visokih grana
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Alat ne
upotrebljavajte u svrhe za koje nije predviđen. Primjerice, alat ne upotrebljavajte za obaranje stabala.
Upotreba bilo kojeg nepreporučenog dodatnog dijela
ili opreme kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata koje nisu opisane u ovom priručniku može
predstavljati opasnost od tjelesnih ozljeda.
♦ Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi alat
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. Prilikom kontakta sa žicom pod
naponom taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
♦ Nosite zaštitnu odjeću koja prianja uz tijelo,
uključujući zaštitnu kacigu s vizirom/naočalama,
zaštitu za sluh, sigurnosne cipele protiv klizanja,
zaštitne radne hlače i čvrste kožne rukavice.
♦ Uvijek se postavite izvan smjera u kojem padaju
odrezane grane.
♦ Sigurna udaljenost između grane koja se odrezuje i promatrača, građevina i drugih objekata je
najmanje 2 1/2 veća od duljine grane. Bilo koji
promatrač, građevina ili objekt unutar ove udaljenosti izloženi su riziku od udara grane tijekom
njezinog pada.
♦ Isplanirajte sigurnan put odmicanja u slučaju
padanja drveća ili grana. Pobrinite se da na putu
za napuštanje područja ne bude prepreke koje bi
spriječile ili otežale kretanje. Ne zaboravite da su
mokra trava i svježe odrezana kora vrlo skliske.
Osigurajte da uvijek netko bude u blizini (ali na
sigurnom razmaku) za slučaj nezgode.
♦ Alat ne koristite dok se nalazite na drvu, ljestvama ili na bilo kojoj drugoj nestabilnoj površini.
♦ Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat čvrsto pridržavajte objema rukama dok je
motor pokrenut.
Ne dopustite da lanac u pokretu dođe vrhom
vodilice u kontakt s bilo kojim predmetom.
Započnite rezanje tek kada se lanac kreće punom
brzinom.
Ne pokušavajte uvoditi pilu u prethodni rez.
Uvijek započnite novi rez.
Pazite na pomicanje grana ili druge sile koje bi
mogle zatvoriti rez i uzrokovati zaglavljivanje ili
pad na lanac.
Ne pokušavajte rezati granu ako je njezin promjer
veći od rezne duljine alata.
Uvijek uklonite akumulator iz alata i postavite
pokrov lanca prilikom pohrane ili prenošenja
alata.
Lanac pile održavajte oštrim i pravilno napetim.
Napetost provjeravajte u pravilnim intervalima.
Isključite alat, pričekajte da se lanac zaustavi
i uklonite akumulator iz alata prije prilagođavanja,
servisiranja ili održavanja.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske
dijelove ili dodatni pribor.
Kresač visokih grana nosite pridržavanjem za
rukohvat i dok je rezna oštrica zaustavljena. Tijekom prenošenja ili skladištenja kresača visokih
grana uvijek postavite poklopac rezača i rastavite
ga. Pravilno rukovanje kresačem visokih grana
smanjit će mogućnost tjelesnih ozljeda korisnika
i drugih osoba.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, (uključujući i djecu) ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Obrezivanje
Prije nego što pokušate obrezivati stabla, provjerite
postoje li zakoni ili propisi kojima se zabranjuje ili
nadzire obrezivanje stabala.
♦ Obratite pažnju na smjer u kojem bi grana mogla
pasti. Razmotrite sve uvjete koji mogu utjecati na
smjer pada, uključujući:
- duljinu i težinu grane koju je potrebno odrezati
- odabrani smjer pada
- bilo kakvo neuobičajeno raspadanje ili strukturu
grane
- prisutnost okolnih stabala i prepreka
- nadzemne električni vodove
- prepletenost s drugim granama
- smjer i brzinu vjetra.
♦ Uzmite u obzir pristup deblu.
Grane se lako povijaju prema deblu. Osim korisnika,
bilo koji promatrač, građevina ili objekt ispod grane
izloženi su riziku od udara granom.
Simboli upozorenja
Na alatu su prikazani sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Ne izlažite alat kiši ni visokoj vlazi.
Pazite na padajuće predmete. Promatračima ne dopustite da budu u blizini.
Rizik od strujnog udara. Održavajte najmanje 10 m udaljenosti od nadzemnih
električnih vodova.
Uvijek koristite zaštitu za glavu i oči.
Koristite sigurnosnu obuću protiv klizanja.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
15
HRVATSKI
Za kontinuiran i siguran rad nakon svakih
10 minuta upotrebe provjerite napetost
lanca kako je upisano u ovom priručniku te po potrebi prilagodite na zazor
od 3 mm. Nauljite lanac nakon svakih
10 minuta upotrebe.
Smjer kretanja lanca.
Upozorenje! Ne dodirujte lanac u točki
za izbacivanje iverja.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Bateriju ne izlažite vrućini.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura mogla biti viša od 40°C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10°C i 40°C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz uređaj/alat. Korištenje pogrešnog punjača
može rezultirati strujnim udarom ili pregrijavanjem baterije.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se
uputa navedenih u odjeljku „Zaštita okoliša“.
♦ Akumulator ne oštećujte/deformirajte bilo udarcem ili bušenjem jer time možete stvoriti rizik od
ozljede i vatre.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja
baterije.
16
♦
Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je
obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
U slučaju dodira s kožom ili očima slijedite upute
u nastavku.
Upozorenje! Baterijska tekućina može uzrokovati
tjelesne ozljede i materijalnu štetu. U slučaju dodira
s kožom odmah isperite vodom. U slučaju crvenila,
boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima odmah isperite čistom vodom
i potražite liječničku pomoć.
Punjači
Vaš punjač projektiran je za određeni napon. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne mreže naponu
navedenom na nazivnoj oznaci.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim utikačem električne mreže.
♦ Svoj Black & Decker punjač koristite isključivo
za punjenje akumulatora u uređaju/alatu uz koji
je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne
ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
♦ Punjač mora tijekom punjenja biti na dobro prozračenom mjestu.
Oznake na punjaču
Sljedeći simboli nalaze se na punjaču:
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom
izolacijom te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom na
nazivnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim utikačem električne
mreže.
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba
ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke Вlack & Decker radi izbjegavanja
opasnosti.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije prvog uključivanja uređaja pročitajte
priručnik za upotrebu.
HRVATSKI
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Gumb za (de)blokiranje
Glavni rukohvat
Glava pile
Pokrov pogonskog zupčanika
Vodilica
Lanac
Poklopac lanca
Boca za podmazivanje
Produžna cijev
Baterija
Sl. A
12. Punjač
Montaža
Upozorenje! Prije sastavljanja izvadite bateriju iz
alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. B)
♦ Da biste namjestili akumulator (11), poravnajte ga
s ležištem na alatu. Akumulator umetnite u ležište
i pritisnite tako da se učvrsti u svom položaju.
♦ Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (13) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Upozorenje! Da biste spriječili slučajno uključivanje,
provjerite je li akumulator uklonjen i je li štitnik vodilice
postavljen na pilu prije izvođenja sljedećih radova.
Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati ozbiljnim
tjelesnim ozljedama.
Postavljanje glave pile (sl. C)
Glava pile može se postaviti izravno na rukohvat,
kako bi se postigao standardni doseg.
♦ Obujmicu (14) povucite prema dolje i zakrećite
u smjeru kazaljki na satu dok je potpuno ne
pritegnete.
Upozorenje! Povremeno provjeravajte pritegnutost
i čvrstoću spojeva.
Produljivanje glave pile (crtež D)
Najveći doseg može se ostvariti postavljanjem produžne cijevi (10) između glave pile (4) u rukohvata
(3).
♦ Poravnajte utor na vanjskom dijelu spojnog kraja
rukohvata (3) s jezičkom na unutarnjem dijelu
spojnice na produžnoj cijevi (10).
♦ Produžnu cijev (10) pritisnite na rukohvat (3).
♦ Obujmicu (15) povucite prema dolje i zakrećite
u smjeru kazaljki na satu dok je potpuno ne
pritegnete.
♦ Poravnajte utor na vanjskom dijelu spojnog dijela
produžne cijevi (10) s jezičkom na unutarnjem
dijelu spojnice na glavi pile (4).
♦
♦
Glavu pile (4) pritisnite na produžnu cijev (10).
Obujmicu (14) povucite prema dolje i zakrećite
u smjeru kazaljki na satu dok je potpuno ne
pritegnete.
Upozorenje! Periodički provjeravajte spojeve kako
biste se uvjerili u njihovu sigurnu pritegnutost.
Uklanjanje glave pile (crteži C i D)
Ako je postavljena produžna cijev (10), prvo je potrebno ukloniti glavu pile.
♦ Da biste uklonili glavu pile (4), odložite rukohvat
(3) na tlo, otpustite obujmicu (14) i uklonite glavu
pile.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili
izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja
naznaku problema.
Upozorenje! Ne punite akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24°C.
Napomena: Punjač ne puni akumulator ako je
temperatura ćelija ispod približno 10°C ili iznad
40°C.
Akumulator treba ostaviti u punjaču, koji će ga
automatski početi puniti čim se ćelije dovoljno
zagriju ili ohlade.
♦ Da biste napunili akumulator (11), umetnite ga
u punjač (12).
Akumulator se može uložiti u punjač na samo
jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li akumulator dobro namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač i uključite ga na glavnom prekidaču.
Pokazivač punjena (24) započet će treperiti.
Punjenje je dovršeno kada pokazivač punjenja (24)
neprekidno svijetli. Akumulator se može neograničeno ostaviti priključen u punjač. LED lampica
će se uključiti kada punjač povremeno bude punio
akumulator.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od
1 tjedna. Trajnost akumulatora može se znatno
skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati
akumulator svježim i potpuno napunjenim.
17
HRVATSKI
Uključivanje i isključivanje (sl. E)
Zbog vaše je sigurnosti ovaj alat opremljen sustavom
dvostrukog prekidača. Taj sustav sprječava nehotično
uključivanje alata.
Uključivanje
♦ Palcem pritisnite gumb za blokadu (2) prema natrag i istovremeno stisnite prekidač uključivanja/
isključivanja (1).
♦ Pustite gumb za (de)blokiranje (2).
Isključivanje
♦ Otpustite prekidač za uključenje/isključenje (1).
Upozorenje! Prekidač nikad ne pokušavajte blokirati
u uključenom položaju.
Obrezivanje (sl. F)
♦ Provjerite radi li alat punom brzinom prije izvođenja reza.
♦ Alat čvrsto pridržavajte u mjestu kako biste
izbjegli moguće poskakivanje ili bočno pomicanje
alata.
♦ Alat vodite kroz granu primjenom laganog pritiska.
Tijekom rezanja teških grana pri čemu bi djelomični rez mogao rascijepati i oštetiti stablo,
napravite sljedeće:
- Izvedite prvi rez 15 cm od debla i s donjeg dijela
grane. Taj rez izvedite vrhom vodilice (6).
- Izrežite u dubinu do jedne trećine promjera
grane. Potom režite s gornje strane.
Čišćenje, održavanje i pohrana
Ovaj Вlack & Decker žični/bežični električni uređaj/
alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i odvojite ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite bateriju ako
uređaj/alat ima zasebni baterijski uložak.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio te isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
18
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako
je ugrađena).
Nakon korištenja i prije pohrane
♦ Redovito čistite ventilacijske otvore pomoću
čistog i suhog kista za bojanje.
♦ Za čišćenje alata koristite isključivo blagi sapun
i vlažnu krpu.
Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina prodre
u unutrašnjost alata i nikad ne potapajte nijedan
dio alata u tekućinu.
♦ Otpadni materijal uklonite pomoću grube četke.
♦ Lanac podmažite uljem.
Postavljanje i uklanjanje lanca pile (crteži G i H)
Upozorenje! Uvijek nosite zaštitne rukavice tijekom
postavljanja ili uklanjanja lanca pile. Lanac pile je
oštar i možete se porezati na njega dok nije pokrenut.
♦ Alat postavite na čvrstu i stabilnu površinu.
♦ Opustite vijke (16) pomoću isporučenog šesterokutnog ključa.
Uklonite vijke.
♦ Uklonite pokrov pogonskog zupčanika (5) i stezaljku vodilice (17).
♦ Vijak (18) zakrećite u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste omogućili uvlačenje
vodilice (6) i smanjivanje napetosti lanca (7).
♦ Uklonite rabljeni lanac s pogonskog zupčanika
(19) i vodilice (6).
♦ Postavite novi lanac u utor na vodilici i oko zupčanika. Pobrinite se da zupci budu usmjereni
u pravilnom smjeru, tako da uskladite strelicu
na lancu sa strelicom na kućištu.
♦ Provjerite je li utor (20) na vodilici postavljen
preko klinova pozicioniranja (21) te je li otvor
(22) ispod utora postavljen preko klina za prilagođavanje (23).
♦ Ponovo postavite pokrov pogonskog zupčanika
(5), stezaljku vodilice (17) i vijke (16).
♦ Pritegnite vijke (16) pomoću isporučenog šesterokutnog ključa.
♦ Prilagodite napetost lanca kako je opisano u nastavku.
Za neprekidni siguran rad lanac i vodilicu zamijenite
isključivo originalnim Black & Decker dijelovima.
Kataloški broj zamjenskog lanca je A6158, a zamjenske vodilice 623381-00.
Provjera i podešavanje zategnutosti lanca (sl. G)
♦ Redovito provjeravajte zategnutost lanca pile.
Napetost je pravilna kad se lanac (7) snažno vrati
nakon njegovog odvajanja za 3 mm od vodilice,
uz lagano povlačenje kažiprstom i palcem. S donje strane ne smije biti previše prostora između
vodilice (7) i lanca (6).
HRVATSKI
Da biste prilagodili napetost:
♦ Olabavite vijke (16).
♦ Vijak (18) zakrenite u smjeru kazaljki na satu.
Upozorenje! Lanac na zatežite prejako jer će do
dovesti do pretjeranog habanja i skratiti radni vijek
vodilice i lanca.
♦ Kad postignete pravilnu napetost lanca, pritegnite
vijke (16).
Upozorenje! Ako je lanac nov, napetost češće provjeravajte tijekom prva dva sata upotrebe jer se novi
lanac blago rastegne.
Podmazivanje lanca
Lanac pile mora se podmazati prije svake upotrebe
i nakon čišćenja isključivo uljem odgovarajuće vrste
(kat. br. A6027).
♦ Ravnomjerno podmažite cijeli lanac (7) pomoću
aplikatora (9).
Skladištenje
Ako se alat neće koristiti nekoliko mjeseci, idealno
bi bilo da akumulator ostavite priključen na punjač.
U protivnom nastavite na sljedeći način:
♦ U potpunosti dopunite akumulator.
♦ Izvadite akumulator (bateriju) iz alata.
♦ Alat i akumulator pohranite na sigurnom, suhom
i hladnom mjestu.
♦ Temperatura pohrane mora uvijek biti u rasponu
između +10°C i +40°C. Akumulator postavite na
ravnu površinu.
♦ Prije korištenja alata nakon produljenog skladištenja, potpuno napunite akumulator.
Zaštita okoliša
Odbacujte sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Po isteku vijeka trajanja odbacite ih vodeći
računa o okolišu:
♦
♦
♦
♦
Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
Baterije ne spaljujte jer to može rezultirati tjelesnim ozljedama ili eksplozijom.
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz alata.
Baterije se mogu reciklirati. Baterije odložite
u odgovarajuću ambalažu kako biste spriječili
kratko spajanje kontakata. Odnesite ih bilo kojem
ovlaštenom serviseru ili u lokalno središte za
recikliranje.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Brzina lanca bez opterećenja
Maks. dužina rezanja
Težina
Vdc
min-1
cm
kg
GPC1820L20 H1
18
114
17
3,5
Baterija
Napon
Kapacitet
Vrsta
BL2018
Vdc 18
Ah 2,0
Litij-ion
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Izlazna struja
905902** TIP 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400
Razina zvučnog tlaka prema EN ISO 11680-1:
Zvučni tlak (LpA) 78 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka prema EN ISO 3744:
Zvučna snaga (LWA) 98 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Rezanje svježe oborenog mekog drva (a h,w )
= <2,5 m/s2 Nesigurnost (K) 1,5 m/s2
19
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
GPC1820L20
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
R. Laverick
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
09.12.2014
20
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
21
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker bežična električna lančana testera za grane je dizajnirana za potkresivanje drveća.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Vaš Вlack & Decker punjač je dizajniran za punjenje
Вlack & Decker baterija koje ste dobili uz ovaj alat.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju
nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava
opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
22
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo
originalne rezervne delove. Time se osigurava
održavanje bezbednosti električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna uputstva
za električne lančane testere za grane
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Ne koristite ovaj alat za svrhe za koje nije namenjen;
na primer, ne koristite ova alat za obaranje stabala.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda.
♦ Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost
da rezni alat dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Kontakt sa žicom pod naponom
može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
♦ Nosite pripijenu i zaštitnu odeću, uključujući
zaštitnu kacigu sa vizirom/zaštitnim naočarima,
štitnicima za sluh, neklizajuću zaštitnu obuću,
zaštitne pantalone i izdržljive kožne rukavice.
♦ Uvek treba da se sklonite sa putanja padanja
granja.
♦ Rastojanje između grane koju treba potkresati
i posmatrača, zgrada i drugih objekata treba da je
najmanje 2 1/2 dužine grane. Bilo koji posmatrač,
zgrada ili predmet do te udaljenosti je u opasnosti
od udara drveta padanja grane.
♦ Isplanirajte bezbedan izlaz u slučaju padanja
drveća ili grana. Uverite se da je putanja izlaza
(evakuacije) čista, da nema prepreka koje bi
sprečile ili ometale kretanje. Imajte na umu da
su vlažna trava i sveže izrezana kora klizavi.
♦ Obezbedite da uvek neko bude u blizini (ali na
bezbednom rastojanju) za slučaj nezgode.
♦ Ne koristite alat dok stojite u krošnji drveta, na
merdevinama ili nekoj drugoj nestabilnoj površini.
♦ Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku.
23
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat držite čvrsto obema rukama dok motor radi.
Pazite da pokretni lanac ne dođe u dodir sa bilo
kojim objektom na vrhu vođice.
Počnite sa sečom samo kada se lanac kreće
punom brzinom.
Ne pokušavajte da uđete u prethodni rez. Uvek
napravite novi rez.
Vodite računa o pomeranju grana ili drugih sila
koje bi mogle da zatvore rez ili da uklješte lanac
ili upadnu u njega.
Ne pokušavajte da sečete granu ako je prečnik
grane veći od dužine rezanja alata.
Uvek izvadite bateriju iz alata i postavite poklopac
za lanac preko lanca kada skladištite ili transportujete alat.
Održavajte lanac tako da bude oštar i pravilno
zategnut. Redovno proveravajte zategnutost.
Isključite alat, sačekajte da se lanac zaustavi
i uklonite bateriju iz alata pre nego što obavite bilo
kakvo podešavanje, servisiranje ili održavanje.
Koristite samo originalne rezervne delove i pribor.
Električnu lančanu testeru za grane nosite za dršku sa zaustavljenim rezačem. Prilikom transportovanja ili skladištenja električne lančane testere,
uvek postavite poklopac rezača i rastavite ga na
sastavne delove. Pravilno rukovanje električnom
lančanom testerom za grane će smanjiti verovatnoću telesnih povreda vas i drugih ljudi.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom aparata od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata.
Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe
može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
24
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Potkresivanje
Pre nego što pokušate da potkrešete drvo, uverite se
da nema lokalnih propisa ili zakona koji zabranjuju ili
regulišu seču drveća.
♦ Vodite računa o smeru u kom grana može pasti.
Razmotrite sve uslove koji mogu uticati na smer
pada, uključujući:
- dužinu i težinu grane koju treba iseći
- željeni pravac pada
- bilo kakve neobične strukture ili znake propadanja velike grane
- postojanje okolnog drveća i prepreka,
- uključujući visoke vodove
- zaplitanju sa drugim granama
- brzinu i smer vetra.
♦ Razmotrite pristup grani na drvetu.
Grane drveta su sklone da se kreću ka stablu drveta.
Osim korisnika, bilo koji posmatrač, zgrada ili predmet ispod grane u opasnosti su od udara granom.
Simboli upozorenja
Na ovom alatu su prikazani sledeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Ne izlažite alat kiši ili visokoj vlažnosti.
Pazite se od padajućih predmeta. Udaljite
posmatrače.
Opasnost od smrtnonosnog strujnog
udara. Radite najmanje na 10 m od
visokih vodova.
Uvek nosite zaštitu za glavu i oči.
Nosite neklizajuću zaštitnu obuću.
SRPSKI
Da bi se osigurao kontinuirani i bezbedan
rad, proverite zategnutost lanca, kao što
je opisano u ovom uputstvu, posle svakih
10 minuta korišćenja i ponovo podesite
zazor od 3 mm ako je potrebno. Lanac
podmazujte posle svakih 10 minuta
korišćenja
Smer rotacije lanca.
Upozorenje!Ne dodirujte lanac u tački
izbacivanja opiljka.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.).
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne izlažite bateriju toploti.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40°C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10°C i 40°C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
aparat/alat. Korišćenje pogrešnog punjača može
dovesti do električnog udara ili pregrevanja baterije.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju bušenjem ili udarcem jer to može da kreira opasnost
od povrede i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦
Pod ekstremnim uslovima može doći do curenja
tečnosti iz baterije.
Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo
je obrišite pomoću krpe. Izbegavajte dodir sa
kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira sa kožom ili očima,
pratite dole navedena uputstva.
Upozorenje! Tečnost iz baterije može da izazove
telesne povrede ili materijalnu štetu. U slučaju dodira
sa kožom, odmah isperite sa dosta vode. Ako se javi
crvenilo, bol ili iritacija, odmah potražite medicinsku
pomoć. U slučaju dodira s očima, odmah isperite
čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Punjači
Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek
proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u uređaju/alatu sa kojim je
isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro provetravanje
mesta na kome se punjač nalazi za vreme punjenja.
Simboli na punjaču
Na vašem punjaču se nalaze sledeći simboli:
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač
običnim mrežnim utikačem.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
25
SRPSKI
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za blokadu
Glavna drška
Mač testere
Poklopac klina
Vođica
Lanac
Poklopac lanca
Bočica sa mazivom
Nastavak
Baterija
Sl. A
12. Punjač
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
♦ Da biste postavili bateriju (11), poravnajte je sa
priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak
i gurajte dok se baterija ne uglavi na mesto.
♦ Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (13) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Upozorenje! Da biste sprečili slučajno pokretanje,
uverite se da je baterija uklonjena i da je poklopac
za lanac postavljen na lanac testere pre nego što
potvrdite sledeće operacije.
Ukoliko tako ne postupite, može doći do teških
telesnih povreda.
Postavljanje mača testere (sl. C)
Mač testere može da se postavi direktno na dršku
da bi se postigao standardni domet.
♦ Pomerite prsten (14) nadole i okrećite ga u smeru
kazaljke na satu dok se ne pritegne.
Upozorenje! Povremeno proveravajte spojeve kako
biste bili sigurni da su sigurno pritegnuti.
Izvlačenje mača testere (sl. D)
Maksimalan domet se može postignuti postavljanje
nastavka (10) između mača testere (4) i drške (3).
♦ Poravnajte žleb na spoljašnjoj strani spojnog
kraja drške (3) sa jezičkom na unutrašnjoj strani
spojnog kraja nastavka (10).
♦ Gurnite nastavak (10) na dršku (3).
♦ Pomerite prsten (15) nadole i okrećite ga u smeru
kazaljke na satu dok se ne pritegne.
♦ Poravnajte žleb na spoljašnjoj strani spojnog
kraja nastavka (10) sa jezičkom na unutrašnjoj
strani spojnog kraja mača testere (4).
♦ Gurnite mač testere (4) na nastavak (10).
♦ Pomerite prsten (14) nadole i okrećite ga u smeru
kazaljke na satu dok se ne pritegne.
26
Upozorenje! Povremeno proveravajte spojeve kako
biste bili sigurni da su sigurno pritegnuti.
Skidanje mača testere (sl. C i D)
Ako je postavljen nastavak (10), prvo mora da se
skine mač testere.
♦ Da biste skinuli mač testere (4), oslonite dršku
(3) na tlo, popustite prsten (14) i izvucite mač
testere.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelija ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač će započeti automatsko punjenje kada se temperatura
ćelije dovoljno poveća ili smanji.
♦
Da biste napunili bateriju (11), stavite je u punjač
(12).
Baterija staje u punjač samo na jedan način. Ne
primenjujte silu. Uverite se da je baterija potpuno
legla u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Indikator punjenja (24) treperi.
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora
punjenja (24) stabilno svetli. Punjač i baterija se
mogu ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. LED se pali za vreme dok punjač dopunjava
punjenje baterije.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se
čuvaju u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu
se ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač
će održavati bateriju tako da bude uvek osvežena
i potpuno napunjena.
Uključivanje i isključivanje (sl. E)
Ovaj alat je radi vaše bezbednosti opremljen sistemom dvostrukog uključivanja. Ovaj sistem sprečava
nenamerno pokretanja alata.
SRPSKI
Uključivanje
♦ Gurnite dugme za otključavanje (2) unazad
pomoću palaca i istovremeno pritisnite prekidač
za uključivanje i isključivanje (1).
♦ Pustite dugme za blokadu u isključenom položaju
(2).
♦
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zaključate
prekidač kada je u uključenom položaju.
Postavljanje i skidanje lanca testere (sl. G i H)
Upozorenje! Uvek nosite zaštitne rukavice prilikom
postavljanja ili skidanja lanca testere. Lanac testere
je oštar i može da vas poseče i kada se ne vrti.
♦ Postavite alat na čvrstu i stabilnu površinu.
♦ Popustite zavrtnje (16) pomoću isporučenog
imbus ključa.
Uklonite zavrtnje.
♦ Skinite poklopac za klin (5) i stegu mača (17).
♦ Zavrtanj (18) okrećite suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu da biste omogućili da se vođica
(6) vrati i popusti zategnutost lanca testere (7).
♦ Skinite stari lanac testere sa klina (19) i vođice
(6).
♦ Novi lanac postavite u žleb vođice i oko klina.
Uverite se da su zupci okrenuti u pravilnom
smeru, odnosno da se strelica na lancu testere
poklapa sa strelicom na kućištu.
♦ Uverite se da je žleb (20) u vođici iznad lokacionih trnova (21) i da je otvor (22) ispod žleba
postavljen preko trna za podešavanje (23).
♦ Ponovo postavite poklopac za klin (5), stegu
mača (17) i zavrtnje (16).
♦ Pritegnite zavrtnje (16) pomoću isporučenog
imbus ključa.
♦ Podesite zategnutost lanca kao što je opisano
u nastavku.
Da bi se osigurao kontinuirani i bezbedan rad, lanac
i vođica smeju da se zamenjuju samo sa originalnim
Black & Decker delovima.
Kataloški broj rezervnog lanca je A6158; kataloški
broj rezervne vođice je 623381-00.
Potkresivanje (sl. F)
♦ Pre nego što počnete sečenje, uverite se da alat
radi sa punom brzinom.
♦ Držite ga čvrsto da biste izbegli odskakanje ili
bočno pomeranje alata.
♦ Vodite alat kroz granu primenjujući lagani pritisak.
Kada sečete teške grane kod kojih parcijalni
rez može da rascepa i ošteti drvo, postupite na
sledeći način:
- Prvi rez napravite na 15 cm od stabla drveta na
donjoj strani grane. Za ovaj rez koristite gornji
deo vođice (6).
- Zasecite do dubine od jedne trećine prečnika
grane. Zatim secite odozgo nadole.
Čišćenje, održavanje i skladištenje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu/
aparatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
Nakon upotrebe i pre skladištenja
♦ Redovno čistite ventilacione otvore pomoću čiste
i suve četkice.
♦
♦
Da biste očistili alat, koristite samo blagu sapunicu i vlažnu krpu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat
i nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.
Uklonite ostatke pomoću tvrde četke.
Podmažite lanac uljem.
Provera i podešavanje zategnutosti lanca (sl. G)
♦ Proverite zategnutost lanca testere. Zategnutost
je pravilna kada lanac testere (7) odskoči nazad
nakon što se srednjim prstom i palcem povuče
3 mm od vođice lanca. Ne sme da postoji „rupa“
između vođice (6) i lanca testere (7) sa donje
strane.
Da podesite zategnutost:
♦ Olabavite zavrtnje (16).
♦ Okrećite zavrtanj (18) u smeru kretanja kazaljke
na satu.
Upozorenje! Nemojte previše zatezati lanac jer to
dovodi do prevelikog habanja i smanjiće vek trajanja
vođice i lanca.
27
SRPSKI
♦
Kada je zategnutost lanca pravilna, pritegnite
zavrtnje (16).
Upozorenje! Ako je lanac testere nov, zategnutost
proveravajte češće tokom prva dva sata korišćenja,
zato što se novi lanac testere malo rasteže.
Podmazivanje lanca
Lanac testere se mora podmazati uljem pre svake
upotrebe i nakon čišćenja isključivo uljem odgovarajućeg kvaliteta (kat. br. A6027).
♦ Ravnomerno podmažite lanac testere (7) korišćenjem aplikatora (9).
Skladištenje
Ako se korišćenje alata ne planira u nekoliko narednih
meseci, idealno bi bilo da baterija ostane povezana
na punjač.
U suprotnom, postupite na sledeći način:
♦ Potpuno napunite bateriju.
♦ Uklonite bateriju od alat.
♦ Alat i bateriju čuvajte na bezbednom i suvom
mestu.
♦ Temperatura skladištenja mora uvek da bude
u opsegu od +10°C do +40°C. Postavite bateriju
na ravnu površinu.
♦ Pre korišćenja alata nakon dužeg skladištenja,
ponovo potpuno napunite bateriju.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
28
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Baterije
♦
♦
♦
♦
Na kraju njihovog životnog veka baterije
treba da zbrinete vodeći računa o našoj
životnoj sredini:
Ne kratkospajajte kontakte baterije.
Ne bacajte bateriju(e) u vatru jer to može dovesti
do opasnosti od telesnih povreda ili eksplozije.
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz
alata.
Baterije se mogu reciklirati. Bateriju(e) stavite
u odgovarajuće pakovanje kako bi se osiguralo
da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Brzina lanca bez opterećenja
Maks. dužina rezanja
Težina
Vdc
min-1
cm
kg
GPC1820L20 H1
18
114
17
3,5
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
BL2018
Vdc 18
Ah 2,0
Litijum-jonska
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Izlazna struja
905902** TIP 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400
Nivo zvučnog pritiska prema EN ISO 11680-1:
Zvučni pritisak (LpA) 78 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Nivo zvučne snage prema EN ISO 3744:
Zvučna snaga (LWA) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Rezanje sveže odsečenog mekog drveta (a h,w)
= <2,5 m/s2 Odstupanje (K) 1,5 m/s2
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
GPC1820L20
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
R. Laverick
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
09.12.2014
29
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker безжична машина за кроење со стап е дизајнирана за кроење на дрва.
Алатката е наменета само за домашна употреба.
Вашиот Вlack & Decker полнач е наменет за полнење на оној тип на Вlack & Decker батерии што
се испорачува со оваа алатка.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон сите упатства може
да доведе до електричен удар, пожар
или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
c. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност.
30
Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја и/или на батериски пакет или пред да ја подигнете или
пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе
до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
ѓ.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
a. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали.
Правењето на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика изгореници
или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
a. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Ова ќе осигура
да се одржи безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедносни упатства за машини за кроење
со стап
31
МАКЕДОНСКИ
Намената е опишана во ова упатство за употреба. Не ја употребувајте алатката за несоодветни
примени; на пример, не ја употребувајте алатката
за сечење на дрва. Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето
на било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба може
да предизвика ризик од повреда на ракувачот.
♦ Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите работа
при која алатката за сечење може да дојде во
допир со скриени жици или со сопствениот
кабел. Допирање на жица под напон ќе ги
доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и ќе предизвика
електричен удар кај ракувачот.
♦ Носете соодветна и заштитна облека, вклучувајќи тука и безбедносна кацига со штитник/
очила, штитници за уши, заштитни чевли што
не се лизгаат, заштитни панталони и дебели
кожни ракавици.
♦ Секогаш наместете се надвор од патеката на
гранките што треба да паднат.
♦ Безбедната далечина меѓу гранката што
треба да се сече и набљудувачите, градбите
и другите предмети е најмалку 2 и пол пати
од должината на гранката. Секој набљудувач,
градба или предмет што е поблиску е во ризик
да биде удрен од гранката што паѓа.
♦ Однапред испланирајте безбеден начин на
избегнување на дрво што паѓа или гранки што
паѓаат. Осигурајте се дека на патот што ќе го
користите при избегнувањето нема пречки
што би го попречиле или забавиле вашето
движење. Запамтете дека влажната трева
и свежо исечената кора се лизгаат.
♦ Проверете да не има некој во близина (но од
безбедна далечина) во случај на несреќа.
♦ Не ја употребувајте алатката додека стоите
на дрво, на скала или на каква било друга
нестабилна површина.
♦ Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
♦ Цврсто држете ја алатката со двете раце кога
работи моторот.
♦ Не дозволувајте подвижниот ланец да се допре до никаков предмет со врвот од прачката
за водење.
♦ Започнете со сечењето само кога ланецот се
движи со полна брзина.
♦ Не се обидувајте да навлезете во веќе направен рез. Секогаш правете нов рез.
♦ Внимавајте на придвижување на гранки или
други сили што можат да го затворат резот
и да го заглават или паднат врз ланецот.
32
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не се обидувајте да сечете гранка кога дијаметарот на гранката е поголем од должината
на листот на алатката.
Секогаш вадете ја батеријата од алатката
и ставете го заштитникот за ланецот врз
ланецот кога ја складирате или пренесувате
алатката.
Ланецот треба да биде остар и соодветно
поставен. Постојано проверувајте го оптегнувањето.
Исклучете ја алатката, дозволете му на ланецот да запре и извадете ја батеријата од
алатката пред да правите било какво подесување, сервисирање или одржување.
Користете само оригинални резервни делови
и додатоци.
Кога ја носите машината за кроење, држете ја
за рачката и осигурајте се дека листот не се
движи. Кога ќе ја пренесувате или складирате
машината за кроење, секогаш монтирајте го
заштитникот за уредот за сечење и расклопете го на делови. Соодветното ракување на
машината за кроење ќе го намали ризикот од
повреда на ракувачот и присутните лица.
Безбедност на други лица
♦ Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
♦ Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
МАКЕДОНСКИ
пропишува 2002/44/EК за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Кроење
Пред да започнете да кроите дрво, осигурајте се
дека нема подзакони или правила што го забрануваат сечењето на дрвото.
♦ Земете ја во предвид насоката на паѓање на
гранката. Земете ги во предвид сите услови
што може да влијаат на насоката на паѓање,
вклучувајќи ги тука:
- должината и тежината на гранката што ќе се
сече
- посакуваната насока на паѓање
- премногу тешки гранки или гниење
- присуството на околни дрва и пречки,
- вклучувајќи и надземни кабли
- испреплетеност со други гранки
- брзината и насоката на ветерот.
♦ Земете го во предвид пристапот до гранката
на дрвото.
Можно е гранките да се занишаат кон стеблото
на дрвото. Покрај ракувачот, сите набљудувачи,
градби и предмети под гранката се во ризик да
бидат удрени од гранката.
Симболи за предупредување
Следните симболи за предупредување се присутни на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Не ја изложувајте електричната алатка
на дожд или влажност.
Внимавајте на предмети што паѓаат.
Држете ги присутните лица подалеку.
Опасност од електричен удар. Бидете
на најмалку 10 метра далечина од
надземните кабли.
Секогаш носете заштита за очите
и главата.
Носете безбедносни чевли што не се
лизгаат.
За да се осигура непречено и безбедно
ракување, проверете го оптегнувањето
на ланецот како што е опишано во овој
прирачник по секои 10 минути употреба
и подесете го на соодветниот размак
од 3 mm. Подмачкувајте го ланецот по
секои 10 минути употреба
Насока на ротирање на ланецот.
Предупредување! Не го допирајте ланецот на местото каде што излегуваат
парчињата.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително правете
редовни паузи кога употребувате било која
алатка во долг временски период.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради која било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја изложувајте батеријата на топлина.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40°C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата од 10°C до 40°C.
♦ Полнете само со полначот кој е се испорачува
со уредот/алатката. Употребата на погрешен
полнач може да доведе до електричен удар
или до прегревање на батеријата.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита
на животната средина“.
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Не ја оштетувајте или искривувајте батеријата
со прободување или удирање затоа што ова
може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
Не полнете оштетени батерии.
Под крајно неповолни услови, може да дојде
до истекување на течност од батеријата.
Кога ќе забележите течност на батериите
внимателно избришете ја со помош на крпа.
Избегнете допир со кожата.
Во случај на допир со кожата или со очите,
следете ги долунаведените упатства.
Предупредување! Течноста од батеријата може
да предизвика повреда на ракувачот или оштетување на имот. Во случај на допир со кожата,
веднаш исплакнете со вода. Доколку дојде до
црвенило, болка или надразнување, побарајте
медицинска помош. Во случај на допир со очите,
веднаш исплакнете со чиста вода и побарајте
медицинска помош.
Полначи
Вашиот полнач е направен за определен напон.
Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е деклариран
на плочката.
Предупредување! Никогаш не се обидувајте да
го замените приклучокот на полначот со обичен
приклучок за струја.
♦ Употребувајте го Вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата на
алатката/уредот со која е испорачан.
Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
♦ Полначот мора да се постави на добро проветрено место додека врши полнење.
Симболи на полначот
Следниве симболи се наоѓаат на Вашиот полнач:
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.
Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен
34
приклучок за струја.
Доколку кабелот е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар
на Black & Decker за да се избегне
опасност.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за заклучување
Главна рачка
Глава на пила
Заштитник за запчаник
Прачка за наведување
Ланец
Навлака за ланец
Шишенце за подмачкување
Продолжена цевка
Батерија
Скица А
12. Полнач
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете
ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица B)
♦ За да ја монтирате батеријата (11), поставете
ја во линија со држачот на алатката. Навлечете ја батеријата на држачот и туркајте се
додека не слушнете чкрапнување.
♦ За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (13)
и извлечете ја батеријата од држачот.
Предупредување! За да спречите несакано
вклучување, осигурајте се дека батеријата е извадена и дека навлаката за ланецот е наместена
врз ланецот пред да ги извршувате следните
активности.
Непрактикувањето на ова може да доведе до
сериозна повреда на ракувачот.
Монтирање на главата на пилата (скица C)
Главата на пилата може да биде намонтирана
директно на рачката со цел да се постигне стандарден досег.
МАКЕДОНСКИ
♦
Лизнете го прстенот (14) надолу и ротирајте го
во насока на стрелките на часовникот додека
не се затегне целосно.
Предупредување! Повремено проверувајте
ги спојките за да се осигурате дека се добро
затегнати.
Продолжување на главата на пилата (скица D)
Максимален досег може да се достигне со монтирање на продолжената цевка (10) меѓу главата
на пилата (4) и рачката (3).
♦ Порамнете ја вдлабнатината на надворешната страна од крајот на рачката (3) со спојката
со јазичето на внатрешната страна од крајот
на продолжената цевка (10) со спојката.
♦ Турнете ја продолжената цевка (10) на рачката
(3).
♦ Лизнете го прстенот (15) надолу и ротирајте го
во насока на стрелките на часовникот додека
не се затегне целосно.
♦ Порамнете вдлабнатината на надворешната
страна од крајот на продолжената цевка (10)
со спојката со јазичето на внатрешната страна
од крајот на главата на пилата (4) со спојката.
♦ Турнете ја главата на пилата (4) на продолжената цевка (10).
♦ Лизнете го прстенот (14) надолу и ротирајте го
во насока на стрелките на часовникот додека
не се затегне целосно.
Предупредување! Повремено проверувајте
ги спојките за да се осигурате дека се добро
затегнати.
Отстранување на главата на пилата (скици C
и D)
Ако продолжената цевка (10) е монтирана, прво
мора да се отстрани главата на пилата.
♦ За да ја отстраните главата на пилата (4),
легнете ја рачката (3) на земја, олабавете го
прстенот (14) и извадете ја главата на пилата.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле лесно
извршувани. Полначот може да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40°C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на ќелијата е под 10
°C или над 40 °C.
Батеријата треба да се остави во полначот
и полначот автоматски ќе почне да ја полни
кога температурата на ќелијата ќе се зголеми
или намали.
♦ За да ја наполните батеријата (11), сместете
ја во полначот (12).
Батеријата може да се вметне во полначот
само на еден начин. Не го туркајте со сила.
Осигурајте батеријата да биде целосно налегната во полначот.
♦ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (24) ќе почне да трепка.
Полнењето е завршено кога индикаторот за
полнење (24) ќе почне да свети непрекинато.
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време. LED индикаторот
ќе се вклучува кога полначот повремено ќе ја
дополнува батеријата.
♦ Полнете ги испразнетите батерии во рок од
една недела. Животниот век на батеријата ќе
се намали многу ако ја одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED
индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата
свежа и целосно наполнета.
Вклучување и исклучување (скица E)
За Ваша безбедност, оваа алатка е опремена
со систем на двоен прекинувач. Овој систем го
спречува ненамерното вклучување на алатката.
Вклучување
♦ Турнете го копчето за блокирање (2) наназад
со вашиот палец и истовремено притиснете
го прекинувачот за вклучување и исклучување
(1).
♦ Отпуштете го копчето за блокирање (2).
Исклучување
♦ Отпуштете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
Предупредување! Никогаш не се обидувајте да
закочите прекинувач во вклучена положба.
Кроење (скица F)
♦ Обезбедете дека алатката работи со полна
брзина пред да започнете да сечете.
♦ Држете ја алатката цврсто на нејзиното место
за да избегнете нејзино евентуално отскокнување или лизнување.
♦ Водете ја алатката низ гранката со нанесување на мал притисок.
35
МАКЕДОНСКИ
Кога сечете тешки гранки, каде што делумен
рез може да го раскрши и оштети дрвото,
продолжете на следниот начин:
- Направете го првиот рез на 15 цм од стеблото
на дрвото на долната страна на гранката.
Употребете го горниот дел од прачката за
наведување (6) за да го направите овој рез.
- Исечете 1/3 низ дијаметарот на гранката.
Потоа сечете од врвот надолу.
Чистење, одржување и складирање
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер
♦ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете
ја батеријата доколку алатката/уредот има
одвоен батериски пакет
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја
♦ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење
на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го за да ја отстраните правта од
внатрешноста.
После употреба и пред складирање
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
со чиста и сува четкичка.
♦ За да го исчистите уредот, користете само
слаб сапун и влажна крпа.
Никогаш не дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката и никогаш не потопувајте било кој дел од алатката во течност.
♦ Отстранете ги остатоците со користење на
тврда четка.
♦ Подмачкајте го ланецот со масло.
36
Монтирање и отстранување на ланецот (скици
G и H)
Предупредување! Секогаш носете заштитни
ракавици кога го монтирате или отстранувате
ланецот. Ланецот е остар и може да Ве исече
и кога не работи.
♦ Ставете ја алатката на цврста и стабилна
површина.
♦ Олабавете ги завртките (16) со користење на
обезбедениот шестостран клуч.
Извадете ги завртките.
♦ Отстранете го заштитникот за запчаникот (5)
и спојката на прачката (17).
♦ Свртете ја завртката (18) во спротивна насока
од стрелките на часовникот за да и дозволите
на прачката за наведување (6) да се оддалечи
и да се намали оптегнувањето на ланецот (7).
♦ Извадете го стариот ланец од запчаникот (19)
и прачката за наведување (6).
♦ Ставете го новиот ланец во вдлабнатината на
прачката за наведување и околу запчаникот.
Осигурајте се дека запците се насочени во
правилна насока со споредување на стрелката на ланецот со стрелката на куќиштето.
♦ Обезбедете дека отворот (20) во прачката за
наведување е врз игличките (21) и дека дупката (22) под отворот е поставена врз иглата
за подесување (23).
♦ Повторно монтирајте го заштитникот за
запчаникот (5) и спојката на прачката (17)
и завртките (16).
♦ Затегнете ги завртките (16) со користење на
обезбедениот шестостран клуч.
♦ Подесете го оптегнувањето на ланецот како
што е опишано подоле.
За да осигурате непречено и безбедно работење,
ланецот и прачката за наведување мораат да
бидат заменети само со оригинални делови произведени од страна на Black & Decker.
Резервен ланец со број A6158; резервна прачка
за наведување со број 623381-00.
Проверување и подесување на оптегнувањето
на ланецот (скица G)
♦ Проверете ја оптегнатоста на ланецот. Оптегнувањето е соодветно кога ланецот (7) ќе се
врати на своето место откако ќе се извлече
3 mm од прачката за наведување со лесен
зафат на средниот прст и палецот. Не треба
да има „надвиснување“ меѓу прачката за наведување (6) и ланецот (7) на долната страна.
За да го подесите оптегнувањето:
♦ Олабавете ги завртките (16).
♦ Свртете ја завртката (18) во насока на стрелките на часовникот.
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Не го преоптегнувајте ланецот
бидејќи тоа ќе доведе до зголемено абење и ќе
го намали животниот век на прачката и ланецот.
♦ Кога оптегнувањето на ланецот ќе биде соодветно, стегнете ги завртките (16).
Предупредување! Кога ланецот е нов, проверувајте го оптегнувањето постојано за време на
првите два часа на употреба бидејќи новите ланци
се растегнуваат малку.
Подмачкување на ланецот
Ланецот мора да се подмачка пред секоја употреба и после чистењето со користење само на
соодветниот тип на масло (кат. бр. A6027).
♦ Подмачкајте го целиот ланец (7) рамномерно
со користење на нанесувачот (9).
Одлагање
Кога алатката ќе нема да се употребува неколку
месеци, најдобро е да се остави батеријата приклучена на полначот.
Во спротивно, постапете на следен начин:
♦ Целосно наполнете ја батеријата.
♦ Отстранете ја батеријата од алатката.
♦ Одложете ја алатката и батеријата на безбедно и суво место.
♦ Температурата на местото на одлагање мора
секогаш да биде од +10°C до +40°C. Ставете
ја батеријата на рамна површина.
♦ Пред да ја употребите алатката после долготрајно складирање, повторно целосно
наполнете ја батеријата.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Батерии
♦
♦
♦
♦
На крајот на нивниот употребен век,
ослободете се од батериите водејќи
грижа за животната средина:
Не правете краток спој помеѓу терминалите
на батеријата.
Не ослободувајте се од батериите со фрлање
во оган затоа што тоа може да предизвика
ризик од повреда или експлозија.
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа
отстранете ја од алатката.
Батериите можат да се рециклираат. Спакувајте ги соодветно батериите за да осигурате да
не дојде до краток спој помеѓу терминалите.
Однесете ги кај било кој овластен сервисер
или во локална станица за рециклирање.
Технички податоци
Влезен напон V (еднонасочна струја)
Брзина на ланец
min-1
без оптоварување
Максимална должина на сечење cm
Тежина
kg
GPC1820L20 H1
18
114
17
3,5
Батерија
Напон
V (еднонасочна струја)
Капацитет
Ah
Тип
BL2018
18
2,0
Литиум-јонска
Полнач
Влезен напон V наизменична струја
Излезен напонV (еднонасочна струја)
Излезна струја
mA
905902** ТИП 1
100-240
8-20
400
Ниво на звучен притисок спрема
EN ISO 11680-1:
Звучен притисок (LpA) 78 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
37
МАКЕДОНСКИ
Ниво на звучна моќност спрема EN ISO 3744:
Звучна моќност (LWA) 98 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Сечење на свежо пресечено меко дрво (ah,w)
= <2,5 m/s2 Ттстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
GPC1820L20
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1
Исто така, овие производи се во склад со Директивата 2004/108/EК и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
R. Laverick
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
09.12.2014
zst00275577 - 14-07-2015
38
39
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising