GKC1820L | Black&Decker GKC1820L CHAINSAW Type H1 - H2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-17 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GKC1820L20
2
3
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím,
jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné vybavení jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko zranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití takových zařízení může snížit rizika týkající
se prachu.
Vaše akumulátorová řetězová pila Black & Decker je
určena pro nenáročné řezání dřeva a prořezávání větví.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení jakéhokoli z níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob, pracujete-li s elektrickým nářadím.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se vám tato kapalina do očí,
ihned si je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tak bude zajištěn bezpečný provoz elektrického nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
řetězové pily.
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
5
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Kovové části,
které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem,
způsobí, že neizolované kovové části elektrického
nářadí budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Je-li tato řetězová pila v chodu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od řetězu
pily. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte,
zda se řetěz pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při práci s řetězovou pilou může způsobit
kontakt vašeho oblečení nebo těla s řetězem pily.
Vždy držte řetězovou pilu s pravou rukou na
zadní rukojeti a s levou rukou na přední rukojeti. Držení této řetězové pily obráceně zvyšuje
riziko způsobení zranění a nemělo by být nikdy
prováděno.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla.
Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění
způsobené odlétávajícími kousky řezaného materiálu nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu, jste-li na
stromě. Používání řetězové pily, jste-li na stromě,
může vést k způsobení zranění.
Stále udržujte správný postoj a používejte
řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na
pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzké
nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou
způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte
pozor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění zatížení se může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu
nebo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Buďte velmi opatrní při řezání křovin a malých
stromků. Drobný materiál může být zachycen
řetězem pily a může dojít k jeho šlehnutí směrem
k vám nebo může dojít k ztrátě vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto řetězovou pilu vypnutou a uchopením za přední rukojeť a udržujte ji v bezpečné
vzdálenosti od těla. Při přepravě nebo uložení
pily vždy nasaďte ochranné pouzdro na vodicí
lištu řetězu. Správná manipulace s řetězovou pilou
sníží riziko náhodného kontaktu s řetězem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
řetězu a výměny příslušenství. Nesprávně
napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz pily
může prasknout nebo může způsobovat zpětný ráz.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to,
aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Mastné rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu
pro účely, pro jaké není určena. Například: Nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro řezání plastů,
zdiva nebo pro řezání stavebních materiálů,
které nejsou ze dřeva. Použití této řetězové pily
k jiným účelům, než k jakým je určena, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Veďte napájecí kabel tak, aby při řezání nemohlo dojít k jeho zachycení za větve nebo jiné
předměty.
Během provozní životnosti pily může dojít
k tomu, že opěrné hroty dorazu budou ostré.
Manipulujte s pilou opatrně.
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
♦
Před prováděním jakéhokoli nastavení, oprav nebo
údržby toto nářadí vypněte, počkejte, až se zcela
zastaví řetěz a vyjměte z nářadí baterii.
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy
před jeho působením
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední
část lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem
nebo v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu
řetěz pily.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se řetězových pil.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily
směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte toto nářadí pro účely, pro které není
určeno. Nepoužívejte například toto nářadí pro kácení
stromů. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než
je doporučeno tímto návodem, může vést k zranění
obsluhy.
♦
Noste upnutý pracovní oděv včetně ochranné přilby
s ochranným štítem nebo brýlemi, chráničů sluchu,
neklouzavé obuvi, pracovních kalhot s náprsenkou
a pevných kožených rukavic.
♦
Vždy stůjte mimo dosah padajících odřezaných
větví.
♦
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov a dalších objektů od větví, které mají být ořezány, je
nejméně 2,5 násobek délky řezané větve. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto
prostoru jsou vystaveny riziku zasažení padající
větví.
♦
Připravte si plán úniku před padajícími větvemi.
Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly překážky,
které by bránily v pohybu. Pamatujte na to, že jsou
vlhká tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
♦
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
♦
Nepracujte s nářadím, stojíte-li v koruně stromu,
na žebříku nebo na jiném nestabilním povrchu.
♦
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
♦
Je-li motor v chodu, držte nářadí pevně oběma
rukama.
♦
Zabraňte kontaktu pohybujícího se řetězu s jakýmkoli předmětem v blízkosti špičky vodicí lišty.
♦
Zahajte řez pouze v situaci, pohybuje-li se řetěz
v maximálních otáčkách.
♦
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Vždy vytvořte nový řez.
♦
Sledujte pohyb větví a dávejte pozor na síly, které
by mohly způsobit sevření řezu a také na větve,
které mohou spadnout na řetěz pily.
♦
Nepokoušejte se řezat větve, jejichž průměr je větší
než pracovní délka řetězu pily.
♦
Před uložením nářadí nebo při jeho přepravě vyjměte z nářadí baterii a nasaďte na řetěz ochranné
pouzdro.
♦
Udržujte řetěz pily ostrý a řádně napnutý. Kontrolujte napnutí řetězu v pravidelných intervalech.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může
zatlačit lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte
se pouze na bezpečnostní prvky ve vybavení vaší
pily. Jako uživatel řetězové pily byste měli dodržovat
několik základních pokynů, aby vaše práce skončila
bez nehod a zranění.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit
dodržováním níže uvedených opatření:
♦
Udržujte pevný úchop pily tak, aby palce a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Řetězovou pilu nepouštějte.
♦
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
♦
Používejte pouze náhradní vodicí lišty pily
a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné
náhradní vodicí lišty pily a řetězy mohou způsobit
prasknutí řetězu nebo zpětné rázy.
♦
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou pilu
♦
♦
♦
6
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením v použití pily a ochranného vybavení, které povede zkušený pracovník. První zkouška by měla proběhnout
při řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Doporučujeme vám, abyste se při přenášení této
řetězové pily ujistili, zda je zabrzděna brzda pily.
Provádějte údržbu pily i v případě, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve
sundali řetěz a lištu pily, které by během skladování
♦
♦
♦
♦
měly být ponořeny v oleji. Skladujte všechny části
řetězové pily na suchém a bezpečném místě, mimo
dosah dětí.
Před uložením vám doporučujeme vypuštění oleje
z nádržky pily.
Udržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání
vodicí lišty pily a řetězu pily v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Zajistěte správné namazání a čistotu řetězu a vodicí lišty
pily. Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na
to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
♦
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Zpětný ráz může být způsoben:
♦
Náhodným nárazem špičky vodicí lišty pily do větví
nebo do jiných předmětů v situaci, kdy je řetěz pily
v pohybu.
♦
Nárazem do kovového, cementového nebo jiného
tvrdého materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího se přímo uvnitř dřeva.
♦
Tupým nebo uvolněným řetězem.
♦
Prováděním řezu nad výškou ramen.
♦
Nedostatečnou pozorností během držení nebo
vedení řetězové pily při řezání.
♦
Přeceněním vlastních sil. Vždy udržujte vhodný
a pevný postoj a nepřeceňujte se.
♦
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Tímto způsobem dochází k zpětnému rázu. Vždy
zahajte nový řez.
♦
Zásadně doporučujeme, abyste se nepokoušeli
používat řetězovou pilu, stojíte-li v koruně stromu,
na žebříku nebo na nestabilním povrchu. Rozhodnete-li se pro takový postup, uvědomte si, že jsou
tyto polohy mimořádně nebezpečné.
♦
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte pozor
na její zpětný pohyb. Dávejte pozor, aby vás po
uvolnění tlaku větev neudeřila.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle požadavků
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl
předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Výstražné symboly
Na nářadí můžete nalézt následující varovné symboly:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
Nepoužívejte vaši pilu ve vlhkém prostředí
a nevystavujte ji dešti.
Vždy používejte vhodnou ochranu hlavy
a zraku.
Vyvarujte se řezání:
♦
Upraveného řeziva.
♦
Do země.
♦
Do drátěných plotů, hřebíků atd.
♦
Do malých keřů a stromků, protože drobný materiál
může být zachycen řetězem pily a může dojít k jeho
šlehnutí směrem k vám nebo může dojít k ztrátě
vaší rovnováhy.
♦
Nepoužívejte řetězovou pilu ve větší výšce, než je
výška vašich ramen.
♦
Zajistěte, aby byl pro případ nehody někdo nablízku
(v bezpečné vzdálenosti).
♦
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu
pily, ujistěte se, zda je řetězová pila odpojena od
napájecího napětí.
♦
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit
80 dB(A). Proto vám doporučujeme provádět
příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.
Vždy používejte ochranu sluchu.
Vždy používejte ochranu zraku.
Vždy používejte neklouzavou bezpečnostní
obuv.
Dávejte pozor na padající předměty.
Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Z důvodu zajištění trvale bezpečného chodu pily provádějte podle pokynů v tomto
návodu kontrolu napnutí řetězu po každých
10 minutách provozu. Upravte vůli řetězu na
hodnotu 3 mm. Namažte řetěz po každých
10 minutách použití.
Bezpečnost ostatních osob
♦
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
7
♦
Varování! Nedotýkejte se řetězu v místě
odvodu pilin.
♦
Směr otáčení řetězu pily.
Řetěz a vodicí lišta pily musí být při výměně nahrazeny pouze originálními díly
Black & Decker, aby byl trvale zajištěn
bezpečný provoz nářadí. Katalogové číslo
řetězu je A6158 a katalogové číslo vodicí
lišty je 90517720.
♦
♦
♦
♦
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
V průběhu nabíjení musí být nabíječka umístěna
na dobře větraném místě.
Štítky na nabíječce
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
Baterie
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Nevystavujte baterii nadměrné teplotě.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné nabíječky může
mít za následek úraz elektrickým proudem nebo
přehřátí baterie.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte baterii propíchnutím
nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění a požáru.
♦
Poškozené baterie nenabíjejte.
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě
odpovídá napětí na výkonovém štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým
připojením k síťové zásuvce. Je-li poškozen
napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu Black & Decker,
aby bylo zabráněno možným rizikům.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Při extrémních podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Jakmile zjistíte únik kapaliny z baterie,
otřete ji pečlivě vhodným hadříkem. Dbejte na
to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu
s pokožkou.
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou nebo
dostane-li se kapalina do očí, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění
pokožky zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění
zasaženého místa, vyhledejte lékařské ošetření.
Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě si je
začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte
lékařské ošetření.
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Víčko nádržky na olej
Nádržka na olej
Sestava předního krytu
Sestava krytu řetězu
Seřizovací šroub napnutí řetězu
Řetěz
Vodicí lišta
Baterie
Ochranné pouzdro
Nabíječka
Sestavení
Varování! Před sestavím vyjměte z nářadí baterii (10).
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. A)
♦
Chcete-li baterii (10) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii
(10) do nářadí a zatlačte na baterii (10) tak, aby
došlo k jejímu řádnému usazení.
♦
Chcete-li baterii (10) vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (24) a současně vysunujte baterii (10)
z nářadí.
Varování! Před prováděním následujících úkonů se
ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta baterie a zda je na
řetězu pily (8) nasazeno ochranné pouzdro (11), abyste
zabránili náhodnému spuštění nářadí. Neprovedení
tohoto úkonu může vést k způsobení vážného zranění.
Nabíječky
Varování! Vaše nabíječka je určena pro provoz
pouze pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je
uvedeno na výkonovém štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s výrobkem. Jiné
baterie mohou prasknout, způsobit zranění nebo
jiné škody.
8
Nabíjení baterie (obr. B)
♦
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
♦
Kontrola a nastavení napnutí řetězu (obr. C a E)
♦
Zkontrolujte napnutí řetězu pily. Napnutí je správné,
pokud řetěz pily (8) po uchopení mezi prostředník
a palec a po lehkém povytažení z vodicí lišty (9)
o 3 mm zaskočí zpět do lišty. Mezi vodicí lištou (9)
a řetězem pily (8) by neměl být na spodní straně
žádný průvěs.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li
teplota jejího článku nižší než zhruba 10 °C nebo
vyšší než 40 °C. Baterie by m ěla být ponechána
v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší
nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (10) nabít, vložte ji do nabíječky
(12). Baterie může být do nabíječky vložena pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a proveďte zapnutí.
Indikátor nabíjení (23) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (23)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Nastavení napnutí řetězu:
♦
Povolte 2 šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
(14).
♦
Otáčejte seřizovacím šroubem napnutí řetězu pily
(7) ve směru pohybu hodinových ručiček.
Varování! Řetěz nepřepínejte, vedlo by to k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti řetězu
a vodicí lišty.
♦
Jakmile bude napnutí řetězu správné, utáhněte
2 šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Varování! Je-li řetěz pily nový, během prvních dvou
provozních hodin kontrolujte napnutí řetězu velmi často.
Nový řetěz se mírně vytahuje.
Naplnění nádržky na olej (obr. G)
♦
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku (4)
doporučeným typem oleje na řetězy. Množství
oleje v nádržce (4) můžete sledovat. Znovu nasaďte
víčko nádržky (3).
♦
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje. Je-li v nádržce méně než čtvrtina požadovaného množství, vyjměte z pily baterii (10) a doplňte
do nádržky (4) správný typ oleje.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
Nasazení a sejmutí řetězu pily (obr. C, E a G)
Mazání řetězu (obr. G)
Před každým použitím a po každém čištění musí být
řetěz pily (8) namazán předepsaným typem oleje (kat.
č. A6027).
♦
Před provedením každého řezu namažte řetěz pily
(8) dvěma stisky horní části víčka nádržky (3). Držte
víčko stisknuto po dobu 3 až 4 sekund.
Při nasazování a snímání řetězu pily (8) vždy
používejte ochranné rukavice. Řetěz je ostrý
a můžete se o něj pořezat, i když se neotáčí.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pomocí dodaného šestihranného klíče (21) utáhněte
oba šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Seřiďte napnutí řetězu podle níže uvedeného
postupu.
Položte nářadí na stabilní povrch.
Pomocí dodaného šestihranného klíče (21) povolte
oba šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Odstraňte šrouby (14).
Sejměte sestavu krytu řetězu (6).
Otáčejte seřizovacím šroubem napnutí řetězu (7)
proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k oddálení vodicí lišty (9) a k uvolnění napnutí
řetězu pily (8).
Sejměte starý řetěz (8) z ozubeného kolečka (15)
a z vodicí lišty (9).
Nasaďte nový řetěz (8) do drážky ve vodicí liště
(9) a na ozubené kolečko (15). Porovnáním šipky
na řetězu pily (8) a šipky na sestavě krytu řetězu
(6) se ujistěte, zda jsou zuby řetězu nastaveny ve
správném směru.
Ujistěte se, zda se polohovací kolíky (18) nachází
v drážce (17) ve vodicí liště (9) a zda se otvor (20)
pod drážkou nachází nad seřizovacím kolíkem (19).
Nasaďte sestavu krytu řetězu (6) a našroubujte
2 šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (14).
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
9
♦
♦
Je-li materiál při řezání podepřen na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání, a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Je-li materiál při řezání podepřen na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Použití
Zapnutí a vypnutí (obr. G)
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Nepřetěžujte nářadí.
Z bezpečnostních důvodů je toto nářadí vybaveno
systémem dvojitého spínání. Tento systém brání neúmyslnému spuštění nářadí.
Řežete-li na svahu:
♦
Vždy stůjte na svahu nad řezaným materiálem.
Používáte-li při řezání stojan (obr. I):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kulatinu do stabilní polohy. Vždy provádějte řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Zapnutí
♦
Stiskněte pojistné tlačítko (2) a současně stiskněte
spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦
Uvolněte pojistné tlačítko (2).
Vypnutí
♦
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spínač v poloze zapnuto.
Čištění, údržba a uložení
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu.
Prořezávání stromů (obr. H)
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu pily (8)
a zpětného rázu.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky,
které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
♦
Délka a hmotnost řezané větve.
♦
Jakýkoli neobvyklý tvar silné větve nebo hniloba.
♦
Okolní stromy a překážky, včetně překážek nad
hlavou.
♦
Rychlost a směr větru.
♦
Větve, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Po použití a před uložením
Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně čistěte
větrací otvory na nářadí.
Pro čištění nářadí používejte mýdlový roztok a navlhčený hadřík.
Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí dostala jakákoli kapalina a nikdy neponořujte žádnou část tohoto
nářadí do kapaliny.
♦
Odstraňte nečistoty pomocí tvrdého kartáče.
♦
Proveďte namazání řetězu (8) olejem.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek,
nacházející se pod nimi.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto úkonu
naleznete na obalu brousící soupravy. Pro tento účel
doporučujeme zakoupení brousicí soupravy pro řetězy
Black & Decker, která je k dostání u autorizovaných
prodejců Black & Decker (kat. č. A6039).
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat maximálně jedné třetině průměru větve. Proveďte druhý
řez směrem dolů, který bude směřovat k prvnímu řezu.
Nenáročné řezání (obr. I)
Výměna opotřebovaných nebo poškozených řetězů
a vodicích lišt
Náhradní řetězy pro řetězové pily jsou k dostání v autorizovaných servisech a vybraných prodejců Black & Decker (kat. č. A6158). Náhradní vodicí lišty pro řetězové
pily jsou k dostání pouze v autorizovaných servisech
Black & Decker (kat. č. 90517720). Vždy používejte
pouze originální řetězy a vodicí lišty Black & Decker,
abyste zabránili způsobení zranění. Vždy používejte
originální náhradní díly.
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu. Je-li to možné, vždy používejte vhodný
stojan pro řezání dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem
pily (8) v chodu a tak, aby byl hrotový doraz v kontaktu
se dřevem. Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb
pomocí hrotového dorazu.
Je-li materiál při řezání podepřen po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože
by došlo k rychlému otupení řetězu.
10
Baterie
Ostrost řetězu pily
Jakmile dojde během řezání ke kontaktu zubů řetězu se
zemí nebo s hřebíkem, okamžitě dojde k jejich otupení.
Po ukončení provozní životnosti likvidujte
baterie tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Napnutí řetězu pily
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
♦
♦
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Toto nářadí splňuje požadavky platných bezpečnostních
předpisů. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifi kovanými osobami při použití originálních náhradních
dílů. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému
ohrožení obsluhy. Doporučujeme vám, abyste tento
návod uložili na bezpečném místě.
♦
♦
Uložení
Nebude-li nářadí několik měsíců používáno, je vhodné,
aby byla baterie (10) připojena k nabíječce.
V jiných případech postupujte následovně:
♦
Vyjměte baterii (10) z nářadí.
Zcela nabijte baterii (10).
♦
♦
Uložte nářadí a baterii (10) na suchém a bezpečném místě. Teplota na místě uložení se musí stále
pohybovat v rozmezí od +10 do 40 °C. Položte
baterii (10) na rovný povrch.
♦
Před prvním použitím nářadí po dlouhodobém
skladování baterii (10) opět zcela nabijte.
Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do
ohně, protože by mohlo dojít k explozi a k zranění
osob.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie do
vhodného obalu, abyste zamezili zkratování jejich
kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky řetězu naprázdno
Hmotnost
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Výstupní proud
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
V
min-1
kg
V
Ah
V
V
mA
GKC1820L20 H1
18
190
2
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905902** TYP 1
100 - 240
8 - 20
400
Zaručená hodnota akustického tlaku měřená podle normy
EN60745:
LpA (akustický tlak) 78,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
LwA (akustický výkon) 89,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) = 0,62 m/s², odchylka (K) = 1,5 m/s²
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
11
ES Prohlášení o shodě
♦
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A SMĚRNICE
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
14
GKC1820L20
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-13.
2006/42/EC, Řetězová pila, Příloha IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk.
Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 13, příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 89,6 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 90 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
mezinárodního oddělení
pro techniku
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 2. 2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
zst00255927 - 12-12-2014
12
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising