GKC1820L | Black&Decker GKC1820L CHAINSAW Type H1 - H2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-53 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GKC1820L20
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša akumulátorová reťazová píla Black & Decker je určená na nenáročné rezanie dreva a prerezávanie vetiev.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie akéhokoľvek z nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb, ak pracujete s elektrickým náradím.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné vybavenie ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko zranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač
v polohe „vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie takýchto zariadení môže znížiť
riziká týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
reťazové píly.
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu akumulátora
spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Ak sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich vypláchnite vodou
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tak bude zaistená
bezpečná prevádzka elektrického náradia.
♦
♦
5
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Kovové časti, ktoré sa dostanú do kontaktu so
„živým“ vodičom, spôsobia, že neizolované kovové
časti elektrického náradia budú taktiež „živé“, čo
môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak je táto reťazová píla v chode, udržujte všetky
časti tela v bezpečnej vzdialenosti od reťaze
píly. Pred zapnutím reťazovej píly sa uistite, že
sa reťaz píly ničoho nedotýka. Chvíľková nepozornosť pri práci s reťazovou pílou môže spôsobiť
kontakt Vášho oblečenia alebo tela s reťazou píly.
Vždy držte reťazovú pílu s pravou rukou na
zadnej rukoväti a s ľavou rukou na prednej
rukoväti. Držanie tejto reťazovej píly obrátene
zvyšuje riziko spôsobenia zranenia a nemalo by
sa tak nikdy postupovať.
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporúčame Vám používať ďalšie ochranné
vybavenie na hlavu, ruky, nohy a chodidlá.
Zodpovedajúci ochranný odev zníži riziko zranenia
spôsobené odlietavajúcimi kúskami rezaného materiálu alebo náhodným kontaktom s reťazou píly.
Nepoužívajte túto reťazovú pílu, ak ste na strome. Používanie reťazovej píly, ak ste na strome,
môže viesť k spôsobeniu zranenia.
Stále udržujte správny postoj a používajte reťazovú pílu iba v prípade, ak stojíte na pevnom,
bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo
nestabilné povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť
stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou
pílou.
Pri rezaní hrubej vetvy, ktorá je napnutá, dávajte pozor na jej spätné vymrštenie. Pri uvoľnení
zaťaženia sa môže vetva vymrštiť a zasiahnuť obsluhu alebo spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Buďte veľmi opatrní pri rezaní krovín a malých
stromčekov. Drobný materiál sa môže zachytiť
reťazou píly a môže dôjsť k jeho šľahnutiu smerom
k Vám alebo môže dôjsť k strate Vašej rovnováhy.
Prenášajte túto reťazovú pílu vypnutú a uchopením za prednú rukoväť a udržujte ju v bezpečnej vzdialenosti od tela. Pri preprave alebo
uložení píly vždy nasaďte ochranné puzdro
na vodiacu lištu reťaze. Správna manipulácia
s reťazovou pílou zníži riziko náhodného kontaktu
s reťazou píly.
Dodržujte pokyny týkajúce sa mazania, napínania reťaze a výmeny príslušenstva. Nesprávne
napnutá alebo nedostatočne namazaná reťaz píly
môže prasknúť alebo môže spôsobovať spätný ráz.
Udržujte rukoväti suché a čisté. Dbajte na to,
aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
♦
♦
♦
♦
Mastné rukoväti sú klzké a môžu spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu
na účely, na aké nie je určená. Napríklad:
Nepoužívajte túto reťazovú pílu na rezanie
plastov, muriva alebo na rezanie stavebných
materiálov, ktoré nie sú z dreva. Použitie tejto
reťazovej píly na iné účely, než na aké je určená,
môže byť nebezpečné.
Veďte prívodný kábel tak, aby pri rezaní nemohlo dôjsť k jeho zachyteniu za vetvy alebo
iné predmety.
Počas prevádzkovej životnosti píly môže dôjsť
k tomu, že oporné hroty dorazu budú ostré.
Manipulujte s pílou opatrne.
Pri manipulácii s pílou môže byť reťazová lišta
horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
♦
♦
♦
♦
♦
Nepokúšajte sa rezať vetvy, ktorých priemer je
väčší než pracovná dĺžka reťaze píly.
Pred uložením náradia alebo pri jeho preprave
vyberte z náradia akumulátor a nasaďte na reťaz
ochranné puzdro.
Udržujte reťaz píly ostrú a riadne napnutú. Kontrolujte napnutie reťaze v pravidelných intervaloch.
Pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, opráv
alebo údržby toto náradie vypnite, počkajte, až sa
celkom zastaví reťaz, a vyberte z náradia akumulátor.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhy
pred jeho pôsobením
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, keď sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom
alebo v prípade, keď drevený materiál zovrie v reze
reťaz píly.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa reťazových píl.
Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie lišty
píly smerom hore a dozadu smerom k obsluhe.
Určené použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepoužívajte toto náradie na účely, na ktoré
nie je určené. Nepoužívajte napríklad toto náradie na
stínanie stromov. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než sa odporúča týmto návodom, môže viesť
k zraneniu obsluhy.
♦
Noste upnutý pracovný odev vrátane ochrannej prilby s ochranným štítom alebo okuliarmi, chráničov
sluchu, protišmykovej obuvi, pracovných nohavíc
s náprsenkou a pevných kožených rukavíc.
♦
Vždy stojte mimo dosahu padajúcich odrezaných
vetiev.
♦
Bezpečná vzdialenosť okolitých osôb, budov
a ďalších objektov od vetiev, ktoré sa majú orezať
je najmenej 2,5-násobok dĺžky rezanej vetvy.
Osoby, budovy alebo predmety vnútri tejto oblasti
sú vystavené riziku zasiahnutia padajúcou vetvou.
♦
Pripravte si plán úniku pred padajúcimi vetvami.
Zaistite, aby na únikovej ceste neboli prekážky,
ktoré by bránili v pohybe. Pamätajte, že vlhká tráva
a čerstvo orezaná kôra sú klzké.
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti).
♦
Nepracujte s náradím, ak stojíte v korune stromu,
na rebríku alebo na inom nestabilnom povrchu.
♦
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
♦
Pokiaľ je motor v chode, držte náradie pevne
oboma rukami.
♦
Zabráňte kontaktu pohybujúcej sa reťaze s akýmkoľvek predmetom v blízkosti špičky vodiacej lišty.
♦
Začnite rez iba v situácii, keď sa pohybuje reťaz
v maximálnych otáčkach.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Vždy vytvorte nový rez.
♦
Sledujte pohyb vetiev a dávajte pozor na sily, ktoré
by mohli spôsobiť zovretie rezu, a tiež na vetvy,
ktoré môžu spadnúť na reťaz píly.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže
zatlačiť lištu píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie. Nespoliehajte
sa iba na bezpečnostné prvky vo vybavení Vašej píly.
Ako používateľ reťazovej píly by ste mali dodržiavať
niekoľko základných pokynov, aby Vaša práca skončila
bez nehôd a zranení.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Spätnému rázu môžete
zabrániť dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
♦
Udržujte pevný úchop píly tak, aby palce a prsty
ruky obopínali rukoväti reťazovej píly. S oboma
rukami na rukovätiach reťazovej píly sa postavte tak, aby ste mohli odolávať sile spätného
rázu. Ak sa dodržiavajú správne postupy, sily
spätného rázu môžu byť obsluhou píly regulované.
Reťazovú pílu nepúšťajte.
♦
Nepreceňujte sa a nerobte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
a umožníte lepšie ovládanie reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
♦
Používajte iba náhradné vodiace lišty píly
a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne
náhradné vodiace lišty píly a reťaze môžu spôsobiť
prasknutie reťaze alebo spätné rázy.
♦
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika
spätného rázu.
Bezpečnostné pokyny pre reťazovú pílu
♦
6
Zásadne odporúčame, aby začínajúci používatelia
reťazovej píly prešli praktickým preškolením v po-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
užití píly a ochranného vybavenia, ktoré povedie
skúsený pracovník. Prvá skúška by mala prebehnúť
pri rezaní guľatiny na vhodnom stojane.
Odporúčame Vám, aby ste sa pri prenášaní tejto
reťazovej píly uistili, či je zabrzdená brzda píly.
Vykonávajte údržbu píly aj v prípade, ak sa nepoužíva. Neskladujte reťazovú pílu bez toho, aby
ste najskôr zložili reťaz a lištu píly, ktoré by počas
skladovania mali byť ponorené v oleji. Skladujte
všetky časti reťazovej píly na suchom a bezpečnom
mieste, mimo dosahu detí.
Pred uložením Vám odporúčame vypustenie oleja
z nádržky píly.
Udržujte správny postoj a naplánujte si bezpečný
únik pred padajúcimi stromami alebo vetvami.
Pri rezaní používajte kliny a zabráňte ohýbaniu
vodiacej lišty píly a reťaze píly v reze.
Starajte sa o reťaz píly. Dbajte na to, aby bola reťaz
stále ostrá a aby bola riadne usadená na vodiacej
lište. Zaistite správne namazanie a čistotu reťaze
a vodiacej lišty píly. Udržujte rukoväti píly suché
a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
♦
Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu dotýkať reťaze píly, uistite sa, či je reťazová píla odpojená od
napájacieho napätia.
Hladina hluku tohto výrobku môže prekročiť
80 dB(A). Preto Vám odporúčame vykonávať
príslušné opatrenia týkajúce sa ochrany sluchu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Spätný ráz môže byť spôsobený:
♦
Náhodným nárazom špičky vodiacej lišty píly do
vetiev alebo do iných predmetov v situácii, keď je
reťaz píly v pohybe.
♦
Nárazom do kovového, cementového alebo iného
tvrdého materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho sa priamo vnútri dreva.
♦
Tupou alebo uvoľnenou reťazou.
♦
Vykonávaním rezu nad výškou ramien.
♦
Nedostatočnou pozornosťou počas držania alebo
vedenia reťazovej píly pri rezaní.
♦
Precenením vlastných síl. Vždy udržujte vhodný
a pevný postoj a nepreceňujte sa.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Týmto spôsobom dochádza k spätnému rázu. Vždy
začnite nový rez.
♦
Zásadne odporúčame, aby ste sa nepokúšali
používať reťazovú pílu, ak stojíte v korune stromu,
na rebríku alebo na nestabilnom povrchu. Ak sa
rozhodnete pre takýto postup, uvedomte si, že sú
tieto polohy mimoriadne nebezpečné.
♦
Pri rezaní vetvy, ktorá je pod tlakom, dávajte pozor
na jej spätný pohyb. Dávajte pozor, aby Vás po
uvoľnení tlaku vetva neudrela.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/ES na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ
aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Výstražné symboly
Na náradí je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
Nepoužívajte Vašu pílu vo vlhkom prostredí
a nevystavujte ju dažďu.
Vyhýbajte sa rezaniu:
♦
Upraveného reziva.
♦
Do zeme.
♦
Do drôtených plotov, klincov atď.
♦
Do malých kríkov a stromčekov, pretože drobný
materiál môže byť zachytený reťazou píly a môže
dôjsť k jeho šľahnutiu smerom k Vám alebo môže
dôjsť k strate Vašej rovnováhy.
♦
Nepoužívajte reťazovú pílu vo väčšej výške, než
je výška Vašich ramien
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(v bezpečnej vzdialenosti).
Vždy používajte vhodnú ochranu hlavy
a zraku.
Vždy používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte ochranu zraku.
Vždy používajte protišmykovú bezpečnostnú obuv.
7
Nabíjačky
Varovanie! Vaša nabíjačka je určená na prevádzku
iba pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je
uvedené na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s výrobkom.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦
V priebehu nabíjania musí byť nabíjačka umiestnená na dobre vetranom mieste.
Dávajte pozor na padajúce predmety.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
Z dôvodu zaistenia trvale bezpečného chodu píly vykonávajte podľa pokynov v tomto
návode kontrolu napnutia reťaze po každých
10 minútach prevádzky. Upravte vôľu reťaze
na hodnotu 3 mm. Namažte reťaz po každých 10 minútach použitia.
Varovanie! Nedotýkajte sa reťaze v mieste
odvodu pilín.
Smer otáčania reťaze píly.
Reťaz a vodiaca lišta píly sa musia pri
výmene nahradiť iba originálnymi dielmi
Black & Decker, aby bola trvale zaistená
bezpečná prevádzka náradia. Katalógové
číslo reťaze je A6158 a katalógové číslo
vodiacej lišty je 90517720.
Štítky na nabíjačke
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky
Na nabíjačke môžete nájsť nasledujúce symboly:
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického
prúdu. Ak je poškodený prívodný kábel, musí
byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise Black & Decker, aby sa zabránilo
možným rizikám.
Akumulátor
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátor nadmernej teplote.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo prehriatie
akumulátora.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor y
prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko
zranenia a požiaru.
♦
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Pri extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Hneď ako zistíte únik kvapaliny
z akumulátora, utrite ho dôkladne handričkou.
Dbajte na to, aby sa táto kvapalina nedostala do
kontaktu s pokožkou.
Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou
alebo ak sa dostane kvapalina do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade
zasiahnutia pokožky zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu, bolesti
alebo podráždeniu zasiahnutého miesta, vyhľadajte
lekárske ošetrenie. Ak sa kvapalina dostane do očí,
okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou
a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Viečko nádržky na olej
Nádržka na olej
Zostava predného krytu
Zostava krytu reťaze
Nastavovacia skrutka napnutia reťaze
Reťaz
Vodiaca lišta
Akumulátor
Ochranné puzdro
Nabíjačka
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavím vyberte z náradia akumulátor (10).
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
♦
8
Ak chcete akumulátor (10) vložiť do náradia, zarovnajte ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte
akumulátor (10) do náradia a zatlačte naň (10) tak,
aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
♦
Ak chcete akumulátor (10) vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (24) a súčasne vysúvajte akumulátor
(10) z náradia.
Varovanie! Pred vykonávaním nasledujúcich úkonov
sa uistite, či je z náradia vybratý akumulátor a či je na
reťazi píly (8) nasadené ochranné puzdro (11), aby ste
zabránili náhodnému zapnutiu náradia. Nevykonanie
tohto úkonu môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
♦
Nabíjanie akumulátora (obr. B)
♦
♦
♦
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
♦
♦
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak je teplota jeho článku nižšia než zhruba 10 °C
alebo vyššia než 40 °C. Akumulátor by sa mal
ponechať v nabíjačke a nabíjačka ho začne znovu
automaticky nabíjať, hneď ako sa teplota článkov
akumulátora zvýši alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (10) nabiť, vložte ho do nabíjačky (12). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite.
Indikátor nabíjania (23) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (23)
začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže
ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora sa rozsvieti
LED kontrolka.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze (obr. C a E)
♦
Skontrolujte napnutie reťaze píly. Napnutie je správne, ak reťaz píly (8) po uchopení medzi prostredník
a palec a po ľahkom povytiahnutí z vodiacej lišty
(9) o 3 mm zaskočí späť do lišty. Medzi vodiacou
lištou (9) a reťazou píly (8) by nemal byť na spodnej
strane žiadny previs.
Nastavenie napnutia reťaze:
♦
Povoľte 2 skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
(14).
♦
Otáčajte nastavovacou skrutkou napnutia reťaze
píly (7) v smere pohybu hodinových ručičiek.
Varovanie! Reťaz neprepínajte, viedlo by to k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej životnosti
reťaze a vodiacej lišty.
♦
Hneď ako bude napnutie reťaze správne, utiahnite
2 skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (14).
Varovanie! Ak je reťaz píly nová, počas prvých dvoch
prevádzkových hodín kontrolujte napnutie reťaze veľmi
často. Nová reťaz sa mierne vyťahuje.
Naplnenie nádržky na olej (obr. G)
♦
Odoberte viečko nádržky (3) a naplňte nádržku (4)
odporúčaným typom oleja na reťaze. Množstvo
oleja v nádržke (4) môžete sledovať. Znovu nasaďte
viečko nádržky (3).
♦
Pravidelne pílu vypínajte a kontrolujte množstvo
oleja. Ak je v nádržke menej než štvrtina požadovaného množstva, vyberte z píly akumulátor (10)
a doplňte do nádržky (4) správny typ oleja.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Nasadenie a odobratie reťaze píly (obr. C, E a G)
Pri nasadzovaní a odoberaní reťaze píly (8)
vždy používajte ochranné rukavice. Reťaz
je ostrá a môžete sa o ňu porezať, aj keď sa
neotáča.
♦
♦
♦
♦
Odoberte starú reťaz (8) z ozubeného kolieska (15)
a z vodiacej lišty (9).
Nasaďte novú reťaz (8) do drážky vo vodiacej lište
(9) a na ozubené koliesko (15). Porovnaním šípky
na reťazi píly (8) a šípky na zostave krytu reťaze (6)
sa uistite, či sú zuby reťaze nastavené v správnom
smere.
Uistite sa, či sa polohovacie kolíky (18) nachádzajú
v drážke (17) vo vodiacej lište (9) a či sa otvor (20)
pod drážkou nachádza nad nastavovacím kolíkom
(19).
Nasaďte zostavu krytu reťaze (6) a naskrutkujte
2 skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (14).
Pomocou dodaného šesťhranného kľúča (21) utiahnite obe skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
(14).
Nastavte napnutie reťaze podľa nižšie uvedeného
postupu.
Mazanie reťaze (obr. G)
Pred každým použitím a po každom čistení musí byť
reťaz píly (8) namazaná predpísaným typom oleja (kat.
č. A6027).
♦
Pred vykonaním každého rezu namažte reťaz píly
(8) dvoma stlačeniami hornej časti viečka nádržky
(3). Držte viečko stlačené 3 až 4 sekundy.
Položte náradie na stabilný povrch.
Pomocou dodaného šesťhranného kľúča (21) povoľte obe skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
(14). Odstráňte skrutky (14).
Odoberte zostavu krytu reťaze (6).
Otáčajte nastavovacou skrutkou napnutia reťaze
(7) proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby
došlo k oddialeniu vodiacej lišty (9) a k uvoľneniu
napnutia reťaze píly (8).
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
9
Nenáročné rezanie (obr. I)
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Spôsob rezania závisí od spôsobu podoprenia rezaného materiálu. Ak je to možné, vždy používajte vhodný
stojan na rezanie dreva. Vždy začnite rez s reťazou
píly (8) v chode a tak, aby bol hrotový doraz v kontakte
s drevom. Pri dokončení rezu vykonajte otočný pohyb
pomocou hrotového dorazu.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Ak je materiál pri rezaní podopretý po celej dĺžke:
♦
Robte rez smerujúci dole, ale zabráňte tomu, aby
sa píla dostala do kontaktu so zemou, pretože by
došlo k rýchlemu otupeniu reťaze.
Ak je materiál pri rezaní podopretý na oboch koncoch:
♦
Najskôr režte smerom dole do jednej tretiny, aby
ste zabránili štiepeniu, a potom veďte druhý rez
smerom proti prvému rezu.
Ak je materiál pri rezaní podopretý na jednom konci:
♦
Najskôr režte jednu tretinu priemeru smerom hore,
aby ste zabránili štiepeniu, a potom režte smerom
dole.
Použitie
Zapnutie a vypnutie (obr. G)
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Nepreťažujte náradie.
Z bezpečnostných dôvodov je toto náradie vybavené
systémom dvojitého zapínania. Tento systém bráni
neúmyselnému zapnutiu náradia.
Ak režete na svahu:
♦
Vždy stojte na svahu nad rezaným materiálom.
Ak používate pri rezaní stojan (obr. I):
Ak je to možné, vždy zásadne odporúčame použitie
stojana.
♦
Umiestnite guľatinu do stabilnej polohy. Vždy režte
mimo oporných bodov stojana. Na pripevnenie
obrobku používajte upínacie svorky alebo pásy.
Zapnutie
♦
Stlačte poistné tlačidlo (2) a súčasne stlačte hlavný
vypínač (1).
♦
Uvoľnite poistné tlačidlo (2).
Čistenie, údržba a uloženie
Vypnutie
♦
Uvoľnite hlavný vypínač (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač
v polohe zapnuté.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlho s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Prerezávanie stromov (obr. H)
Uistite sa, že prerezávanie vetiev stromov nezakazuje
alebo nereguluje platný miestny zákon alebo predpis.
Prerezávať by mali skúsení pracovníci, pretože hrozí
zvýšené riziko zovretia reťaze píly (8) a spätného rázu.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Pred prerezávaním berte do úvahy všetky podmienky,
ktoré môžu ovplyvniť smer pádu, vrátane:
♦
Dĺžka a hmotnosť rezanej vetvy.
♦
Akýkoľvek neobvyklý tvar hrubej vetvy alebo hniloba.
♦
Okolité stromy a prekážky, vrátane prekážok
nad hlavou.
♦
Rýchlosť a smer vetra.
♦
Vetvy, ktoré sú prepletené s inými vetvami.
Po použití a pred uložením
Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite
vetracie otvory na náradí.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
Na čistenie náradia používajte mydlový roztok a navlhčenú handričku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do tohto náradia dostala akákoľvek kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť tohto
náradia do kvapaliny.
♦
Odstráňte nečistoty pomocou tvrdej kefy.
♦
Namažte reťaz (8) olejom.
Pracovník by mal brať do úvahy prístup k vetvám stromu
a smer ich pádu. Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť
smerom ku kmeňu. Okrem toho môžu vetvy ohroziť
okolostojace osoby, objekty a iný majetok, nachádzajúci
sa pod nimi.
Brúsenie reťaze píly
Ak chcete od píly získať maximálny výkon, je dôležité, aby boli zuby reťaze stále ostré. Návod na tento
úkon nájdete na obale brúsiacej súpravy. Pre tento
účel odporúčame kúpu brúsiacej súpravy pre reťaze
Black & Decker, ktorú dostať u autorizovaných predajcov
Black & Decker (kat. č. A6039).
Z dôvodu zabránenia rozštiepania urobte prvý rez smerom hore. Hĺbka rezu by mala zodpovedať maximálne
jednej tretine priemeru vetvy. Urobte druhý rez smerom
dole, ktorý bude smerovať k prvému rezu.
10
Výmena opotrebovaných alebo poškodených reťazí
a vodiacich líšt
Náhradné reťaze pre reťazové píly dostať v autorizovaných servisoch a u vybraných predajcov Black & Decker
(kat. č. A6158). Náhradné vodiace lišty pre reťazové píly
dostať iba v autorizovaných servisoch Black & Decker
(kat. č. 90517720). Vždy používajte iba originálne
reťaze a vodiace lišty Black & Decker, aby ste zabránili spôsobeniu zranenia. Vždy používajte originálne
náhradné diely.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Ostrosť reťaze píly
Hneď ako dôjde počas rezania ku kontaktu zubov
reťaze so zemou alebo s klincom, okamžite dôjde k ich
otupeniu.
Akumulátor
Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte
akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
Napnutie reťaze píly
Pravidelne kontrolujte napnutie pílovej reťaze.
♦
♦
Čo robiť, ak potrebuje Vaša píla opravu.
Toto elektrické náradie spĺňa požiadavky platných bezpečnostných predpisov. Opravy by mali vykonávať iba
kvalifikované osoby pri použití originálnych náhradných
dielov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k značnému ohrozeniu obsluhy. Odporúčame Vám, aby ste tento
návod uložili na bezpečnom mieste.
♦
♦
Uloženie
Ak sa nebude náradie niekoľko mesiacov používať, je
vhodné, aby bol akumulátor (10) pripojený k nabíjačke.
V iných prípadoch postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (10) z náradia.
♦
Celkom nabite akumulátor (10).
♦
Uložte náradie a akumulátor (10) na suchom
a bezpečnom mieste. Teplota na mieste uloženia
sa musí stále pohybovať v rozmedzí +10 až 40 °C.
Položte akumulátor (10) na rovný povrch.
♦
Pred prvým použitím náradia po dlhodobom skladovaní akumulátor (10) opäť celkom nabite.
Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k ich explózii.
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory sa môžu recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného obalu, aby ste zamedzili
skratovaniu ich kontaktov. Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne,
kde budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Otáčky reťaze naprázdno
Hmotnosť
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Výstupný prúd
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
V
min-1
kg
V
Ah
V
V
mA
GKC1820L20 H1
18
190
2
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905902** TYP 1
100 - 240
8 - 20
400
Zaručená hodnota akustického tlaku meraná podľa normy
EN60745:
LpA (akustický tlak) 78,6 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
LwA (akustický výkon) 89,6 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) = 0,62 m/s², odchýlka (K) = 1,5 m/s²
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
11
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
♦
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
A SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
♦
14
Tento výrobok nebol poškodený pôsobením cudzích predmetov, látok alebo nehodou.
Opravy neboli vykonávané inými osobami než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
GKC1820L20
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN60745-1,
EN60745-2-13.
2006/42/ES, Reťazová píla, Príloha IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhom, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
Black & Decker a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 13, príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 89,6 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 90 dB(A)
Tieto v ýrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám
poskytne zástupca spoločnosti Black & Decker na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
medzinárodného oddelenia
pre techniku
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28. 2. 2014
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa v priebehu 24 mesiacov od kúpy objavia na výrobku Black & Decker akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí a za nižšie uvedených
podmienok bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu
alebo výmenu celého výrobku:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
zst00255928 - 15-12-2014
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising