DV7210 | Black&Decker DV7210 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-14 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
DV4810N
DV6010N
DV7210N
DV9610N
DV9610AN
DV1210N
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker Dustbuster® kézi porszívója könynyű és száraz porszívózásra készült. Ez a készülék csak
háztartási használatra alkalmas.
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Biztonsági előírások
Akkumulátorok
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja kibontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőtől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezéséhez tartsa be
„A környezet védelme“ című rész utasításait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz
védje kilyukadástól és ütődéstől, mert az sérülést
vagy tüzet okozhat.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Szélsőséges körülmények között az akkumulátor
szivároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel,
ronggyal törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne
kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis
érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösödés, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, tiszta
vízzel azonnal mossa le, és forduljon orvoshoz.
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor a tűz, az akkumulátor-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyagi károk veszélyének csökkentése végett
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
Ne használja a készüléket folyadék vagy gyúlékony
anyag felszedésére.
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne merítse vízbe a készüléket.
A töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki
a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelet mellett használhatják. Ügyelni kell arra,
hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Akkumulátortöltők
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőegységet hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltővel csak a készülékhez/
szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más
akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi károkat okozhat.
♦
Nem tölthető elemet ne próbáljon tölteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól
szellőző helyre tegye.
Használat után
♦
♦
♦
A töltő vagy talapzatának tisztítása előtt húzza ki
a töltő kábelét a hálózati csatlakozóból.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen tárolja.
Ügyeljen, a gyermekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
Ellenőrzés és javítás
♦
♦
♦
♦
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló töréseit,
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Rendszeresen ellenőrizze a töltőkészülék hálózati
kábelét. Ha a kábel sérült, előírás szerint le kell cseréltetni valamelyik Black & Decker szakszervizben.
Mások biztonsága
♦
4
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
♦
5.
6.
7.
8.
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Portartály
Porgyűjtő
Töltő
Töltőállomás (csak DV4810N, DV6010N,
DV7210N, DV9610N és DV1210N típusoknál)
Összeszerelés
Maradványkockázatok.
Tartozékok (A, B és C ábra)
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
Ezeket a típusokat a következő tartozékokkal szállíthatjuk:
♦
Kefe (9) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
♦
Beépített kefe (10) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
♦
Beépített réstisztító kefe (11) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
A kefe felszerelése (A ábra) (Csak DV7210N típusnál)
♦
Illessze a megfelelő tartozékot a készülék elejébe.
Győződjön meg arról, hogy a tartozékot teljes mértékben beillesztette.
A beépített kefe (B ábra) (Csak DV9610N és DV1210N
típusoknál)
♦
Hajtsa le a kefét (10) a porgyűjtő végénél.
A beépített réstisztító kefe (C ábra) (Csak DV9610N
és DV1210N típusoknál)
♦
Húzza ki a réstisztító kefét (11) addig, amíg a helyén
nem záródik.
♦
A felületet (12) nyomva tolja vissza a réstisztító kefét
(11) a porgyűjtőbe (6).
Elektromos biztonság
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ne próbálja a töltőegységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A készülék használata
♦
Szimbólumok a töltőn
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a kézikönyvet.
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Első használat előtt az akkumulátort legalább
24 órán át kell tölteni.
Amikor nem használja a készüléket, helyezze a töltőállomásra. (csak DV4810N, DV6010N, DV7210N,
DV9610N és DV1210N típusoknál)
Az akkumulátor töltése (D és E ábra)
♦
Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
Az akkumulátor nem fog feltöltődni, ha az üzemi
kapcsoló „be” állásban van.
♦
A töltő (7) dugaszát dugaszolja a készülék töltőaljzatába (4) (D ábra). (Csak DV9610AN típusnál)
♦
Helyezze a készüléket a töltőbázisra (8) (E ábra).
(csak DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N és
DV1210N típusoknál)
♦
Csatlakoztassa az áramellátásra. A töltésjelző (3)
ekkor világítani fog.
♦
Hagyja a készüléket töltődni legalább 16 órán át.
Töltés közben a töltő melegedhet. Ez teljesen normális
jelenség, nem utal hibára. A készüléket nyugodtan
a töltőn lehet hagyni – tetszőleges időre. A töltésjelző (3)
addig világít, amíg a készüléket az elektromos hálózatra
kapcsolt töltőn hagyja.
Figyelmeztetés! 4 °C-nál alacsonyabb, illetve 40 °C-nál
magasabb környezeti hőmérséklet mellett ne töltse az
akkumulátort.
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátástól a transzformátor
kimenet elektromosan védve van.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik. Így
a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa le
a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és vigye
a legközelebbi szervizállomásra.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Tartály kioldó gombja
3. Töltésjelző
4. Töltőaljzat (csak DV9610AN típusnál)
5
Be- és kikapcsolás (F. ábra)
♦
♦
♦
A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) az 1-es állásba.
A készülék kikapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) a 0-s állásba.
A szűrők cseréje
A szűrőket 6 – 9 hónaponként, illetve akkor amikor
elkoptak vagy megsérültek, cserélni kell.
Csereszűrőket a Black & Decker forgalmazójától szerezhet be.
DV4810N, DV6010N és DV7210N típusokhoz VF110-XJ
cikkszámú szűrőt használjon
DV9610N és DV1210N típusokhoz VF110FC-XJ cikkszámú szűrőt használjon
A porgyűjtő forgatása (G ábra) (csak
DV9610N és DV1210N típusoknál)
A szívófej forgatható, hogy a szűk helyekhez könnyebben
hozzá lehessen férni.
♦
Nyomja meg a forgatásgátló reteszt (14).
♦
Forgassa a szívófejet balra vagy jobbra, amíg a helyére be nem pattan.
Karbantartás
Az optimális szívóerő beállítása
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/
szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő kábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
A készülék ürítése és tisztítása
A portartály ürítése (H ábra)
♦
♦
♦
Nyomja meg a kioldót (13), és húzza ki egyenesen
a porgyűjtőt (6).
Ürítse ki a porgyűjtőt.
Visszahelyezésnél tegye a porgyűjtőt vissza a fogantyúra, amíg a helyére be nem pattan.
A portartály és a szűrők eltávolítása (I, J,
K és L ábra)
Figyelmeztetés! A szűrők újra felhasználhatók, azokat
rendszeresen tisztítani kell.
♦
Nyomja meg a kioldó fület (2), és húzza ki egyenesen
a portartályt (5).
♦
Tartsa a portartályt egy szemetesedény vagy lefolyó
fölé, majd a kiürítéséhez húzza ki a szűrőt (15).
♦
Visszahelyezésnél tegye a portartályt vissza a fogantyúra, amíg a helyére stabilan be nem pattan.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Optimális porszívózás csak tiszta szűrőkkel
lehetséges.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Előszűrő (K ábra) (DV6010N és DV7210N
típusoknál)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
A jobb tisztítás érdekében a szűrő és az előszűrő leválasztható.
♦
Csavarja az előszűrőt (16) az óramutató járásának
irányában, majd emelje le a szűrőről (15).
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Gyorstisztító szűrő (L ábra) (DV9610N és
DV1210N típusoknál)
♦
♦
♦
Emelje a szűrőtisztító fogantyút (19).
A gyorstisztító szűrő házát (17) tartva forgassa
a szűrőtisztító fogantyút (18) a szűrő (18) gyorstisztításának elvégzéséhez.
Húzza ki a szűrőt (18) a gyorstisztító szűrő házából
(17) az alaposabb tisztításhoz.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A portartályok és szűrők tisztítása
♦
Győződjön meg arról, hogy szűrők és a portartály
szárazak, mielőtt visszatenné őket.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
A portartályok és a szűrők meleg szappanos vízben
moshatók.
6
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Töltő
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Felvett
Akkumulátor
Leadott
VA140020D CHA002014B
feszültség
feszültség
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az
akkumulátort az alábbiak szerint el kell távolítania, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően
kell ártalmatlanítania.
Áramerősség
Lehetőleg merítse le az akkumulátort oly módon,
hogy a készüléket a motor leállásáig üzemelteti.
♦
Nyomja meg a kioldó gombot (2) és vegye ki a portartályt (5).
♦
Csavarja ki a készüléket összetartó hét csavart.
♦
Emelje le a szerszámról a burkolatot.
♦
Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦
Vegye ki az akkumulátort.
♦
Az akkumulátort megfelelő csomagolásban helyezze
el, hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦
Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az eltávolított akkumulátort már nem lehet visszaszerelni
a készülékbe.
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Töltő
DV6010N
DV7210N
(H1)
(H1)
6,2
7,2
Vegyenáram 4,8
Típus NiMH
kg 1,03
NiMH
NiMH
1,09
1,13
BA090020D BA100015D BA110020D
VA090020D VA100015D VA110020D
Vváltakozó 230
230
230
Vváltakozó 9
10
11
150
200
Leadott
feszültség
Áramerősség
mA 200
Hozzávetőleges töltési idő ó 16
16
16
Súly
0,17
0,17
kg 0,17
DV9610AN DV1210N
(H1)
(H1)
DV9610N
(H1)
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Vegyenáram 9,6
Típus NiMH
kg 1,26
Vváltakozó 14
7,2 – 24
mA 200
85
Hozzávetőleges töltési idő ó 16
28
Súly
0,07
kg 0,22
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről és
különleges ajánlatainkról naprakész információkkal
láthassuk el. A Вlack & Decker márkával és
termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat ezen
a honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu.
Felvett
feszültség
100 – 240
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
DV4810N
Vváltakozó 230
Általános garancia határozat
♦
(H1)
BA140020D CHA002014G
12
NiMH
1,4
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
 a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
 a hiba okát
 a javítás módját
 a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
 a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00189787 - 18-10-2012
8
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
9
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising