DV6010N | Black&Decker DV6010N DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-14 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
DV4810N
DV6010N
DV7210N
DV9610N
DV9610AN
DV1210N
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker Dustbuster® kézi porszívója könynyű és száraz porszívózásra készült. Ez a készülék csak
háztartási használatra alkalmas.
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Biztonsági előírások
Akkumulátorok
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja kibontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőtől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezéséhez tartsa be
„A környezet védelme“ című rész utasításait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz
védje kilyukadástól és ütődéstől, mert az sérülést
vagy tüzet okozhat.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Szélsőséges körülmények között az akkumulátor
szivároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel,
ronggyal törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne
kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis
érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösödés, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, tiszta
vízzel azonnal mossa le, és forduljon orvoshoz.
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor a tűz, az akkumulátor-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyagi károk veszélyének csökkentése végett
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
Ne használja a készüléket folyadék vagy gyúlékony
anyag felszedésére.
Ne használja a készüléket víz közelében.
Ne merítse vízbe a készüléket.
A töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki
a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelet mellett használhatják. Ügyelni kell arra,
hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Akkumulátortöltők
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőegységet hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltővel csak a készülékhez/
szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más
akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi károkat okozhat.
♦
Nem tölthető elemet ne próbáljon tölteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól
szellőző helyre tegye.
Használat után
♦
♦
♦
A töltő vagy talapzatának tisztítása előtt húzza ki
a töltő kábelét a hálózati csatlakozóból.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen tárolja.
Ügyeljen, a gyermekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
Ellenőrzés és javítás
♦
♦
♦
♦
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló töréseit,
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Rendszeresen ellenőrizze a töltőkészülék hálózati
kábelét. Ha a kábel sérült, előírás szerint le kell cseréltetni valamelyik Black & Decker szakszervizben.
Mások biztonsága
♦
4
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
♦
5.
6.
7.
8.
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Portartály
Porgyűjtő
Töltő
Töltőállomás (csak DV4810N, DV6010N,
DV7210N, DV9610N és DV1210N típusoknál)
Összeszerelés
Maradványkockázatok.
Tartozékok (A, B és C ábra)
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
Ezeket a típusokat a következő tartozékokkal szállíthatjuk:
♦
Kefe (9) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
♦
Beépített kefe (10) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
♦
Beépített réstisztító kefe (11) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
A kefe felszerelése (A ábra) (Csak DV7210N típusnál)
♦
Illessze a megfelelő tartozékot a készülék elejébe.
Győződjön meg arról, hogy a tartozékot teljes mértékben beillesztette.
A beépített kefe (B ábra) (Csak DV9610N és DV1210N
típusoknál)
♦
Hajtsa le a kefét (10) a porgyűjtő végénél.
A beépített réstisztító kefe (C ábra) (Csak DV9610N
és DV1210N típusoknál)
♦
Húzza ki a réstisztító kefét (11) addig, amíg a helyén
nem záródik.
♦
A felületet (12) nyomva tolja vissza a réstisztító kefét
(11) a porgyűjtőbe (6).
Elektromos biztonság
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ne próbálja a töltőegységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A készülék használata
♦
Szimbólumok a töltőn
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a kézikönyvet.
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Első használat előtt az akkumulátort legalább
24 órán át kell tölteni.
Amikor nem használja a készüléket, helyezze a töltőállomásra. (csak DV4810N, DV6010N, DV7210N,
DV9610N és DV1210N típusoknál)
Az akkumulátor töltése (D és E ábra)
♦
Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
Az akkumulátor nem fog feltöltődni, ha az üzemi
kapcsoló „be” állásban van.
♦
A töltő (7) dugaszát dugaszolja a készülék töltőaljzatába (4) (D ábra). (Csak DV9610AN típusnál)
♦
Helyezze a készüléket a töltőbázisra (8) (E ábra).
(csak DV4810N, DV6010N, DV7210N, DV9610N és
DV1210N típusoknál)
♦
Csatlakoztassa az áramellátásra. A töltésjelző (3)
ekkor világítani fog.
♦
Hagyja a készüléket töltődni legalább 16 órán át.
Töltés közben a töltő melegedhet. Ez teljesen normális
jelenség, nem utal hibára. A készüléket nyugodtan
a töltőn lehet hagyni – tetszőleges időre. A töltésjelző (3)
addig világít, amíg a készüléket az elektromos hálózatra
kapcsolt töltőn hagyja.
Figyelmeztetés! 4 °C-nál alacsonyabb, illetve 40 °C-nál
magasabb környezeti hőmérséklet mellett ne töltse az
akkumulátort.
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátástól a transzformátor
kimenet elektromosan védve van.
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik. Így
a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa le
a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és vigye
a legközelebbi szervizállomásra.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Tartály kioldó gombja
3. Töltésjelző
4. Töltőaljzat (csak DV9610AN típusnál)
5
Be- és kikapcsolás (F. ábra)
♦
♦
♦
A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) az 1-es állásba.
A készülék kikapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) a 0-s állásba.
A szűrők cseréje
A szűrőket 6 – 9 hónaponként, illetve akkor amikor
elkoptak vagy megsérültek, cserélni kell.
Csereszűrőket a Black & Decker forgalmazójától szerezhet be.
DV4810N, DV6010N és DV7210N típusokhoz VF110-XJ
cikkszámú szűrőt használjon
DV9610N és DV1210N típusokhoz VF110FC-XJ cikkszámú szűrőt használjon
A porgyűjtő forgatása (G ábra) (csak
DV9610N és DV1210N típusoknál)
A szívófej forgatható, hogy a szűk helyekhez könnyebben
hozzá lehessen férni.
♦
Nyomja meg a forgatásgátló reteszt (14).
♦
Forgassa a szívófejet balra vagy jobbra, amíg a helyére be nem pattan.
Karbantartás
Az optimális szívóerő beállítása
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/
szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő kábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
A készülék ürítése és tisztítása
A portartály ürítése (H ábra)
♦
♦
♦
Nyomja meg a kioldót (13), és húzza ki egyenesen
a porgyűjtőt (6).
Ürítse ki a porgyűjtőt.
Visszahelyezésnél tegye a porgyűjtőt vissza a fogantyúra, amíg a helyére be nem pattan.
A portartály és a szűrők eltávolítása (I, J,
K és L ábra)
Figyelmeztetés! A szűrők újra felhasználhatók, azokat
rendszeresen tisztítani kell.
♦
Nyomja meg a kioldó fület (2), és húzza ki egyenesen
a portartályt (5).
♦
Tartsa a portartályt egy szemetesedény vagy lefolyó
fölé, majd a kiürítéséhez húzza ki a szűrőt (15).
♦
Visszahelyezésnél tegye a portartályt vissza a fogantyúra, amíg a helyére stabilan be nem pattan.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Optimális porszívózás csak tiszta szűrőkkel
lehetséges.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Előszűrő (K ábra) (DV6010N és DV7210N
típusoknál)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
A jobb tisztítás érdekében a szűrő és az előszűrő leválasztható.
♦
Csavarja az előszűrőt (16) az óramutató járásának
irányában, majd emelje le a szűrőről (15).
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Gyorstisztító szűrő (L ábra) (DV9610N és
DV1210N típusoknál)
♦
♦
♦
Emelje a szűrőtisztító fogantyút (19).
A gyorstisztító szűrő házát (17) tartva forgassa
a szűrőtisztító fogantyút (18) a szűrő (18) gyorstisztításának elvégzéséhez.
Húzza ki a szűrőt (18) a gyorstisztító szűrő házából
(17) az alaposabb tisztításhoz.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A portartályok és szűrők tisztítása
♦
Győződjön meg arról, hogy szűrők és a portartály
szárazak, mielőtt visszatenné őket.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
A portartályok és a szűrők meleg szappanos vízben
moshatók.
6
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Töltő
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Felvett
Akkumulátor
Leadott
BA140020D CHA002014G
VA140020D CHA002014B
feszültség
feszültség
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az
akkumulátort az alábbiak szerint el kell távolítania, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően
kell ártalmatlanítania.
Áramerősség
Vváltakozó 230
100 – 240
Vváltakozó 14
7,2 – 24
mA 200
85
Hozzávetőleges töltési idő ó 16
28
Súly
0,07
kg 0,22
Általános garancia határozat
♦
Lehetőleg merítse le az akkumulátort oly módon,
hogy a készüléket a motor leállásáig üzemelteti.
♦
Nyomja meg a kioldó gombot (2) és vegye ki a portartályt (5).
♦
Csavarja ki a készüléket összetartó hét csavart.
♦
Emelje le a szerszámról a burkolatot.
♦
Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦
Vegye ki az akkumulátort.
♦
Az akkumulátort megfelelő csomagolásban helyezze
el, hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦
Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az eltávolított akkumulátort már nem lehet visszaszerelni
a készülékbe.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről és
különleges ajánlatainkról naprakész információkkal
láthassuk el. A Вlack & Decker márkával és
termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat ezen
a honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Töltő
DV4810N
DV6010N
DV7210N
(H1)
(H1)
(H1)
6,2
7,2
Vegyenáram 4,8
Típus NiMH
kg 1,03
NiMH
NiMH
1,09
1,13
BA090020D BA100015D BA110020D
VA090020D VA100015D VA110020D
Felvett
feszültség
Vváltakozó 230
230
230
Vváltakozó 9
10
11
150
200
Leadott
feszültség
Áramerősség
mA 200
Hozzávetőleges töltési idő ó 16
16
16
Súly
0,17
0,17
kg 0,17
DV9610AN DV1210N
(H1)
(H1)
DV9610N
(H1)
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Vegyenáram 9,6
Típus NiMH
kg 1,26
12
NiMH
1,4
zst00243901 - 14-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising