KG751 | Black&Decker KG751 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

372000-50 EST
www.blackanddecker.eu
KG750
KG751
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri nurklihvija on mõeldud metalli ja
kivi lihvimiseks ning lõikamiseks, kasutades sobivat
tüüpi lõike- või lihvimisketast. Kui sellele on paigaldatud sobiv piire, on see mõeldud vaid lõpptarbijale
kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri5
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline toimimine vähendab
masina ettenägematu käivitumise ohtu.
Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid
on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
♦
♦
♦
♦
♦
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad hoiatused lihvimis-,
harjamis-, poleerimis- või lõikamistöödeks.
♦
See elektritööriist on ette nähtus kasutamiseks lihvimisseadme, traatharja, poleerimisseadme või lõiketööriistana. Lugege
kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid ohutusega seotud hoiatusi, juhiseid,
jooniseid ja spetsifikatsioone. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Tööd, milleks elektritööriist pole mõeldud,
võivad põhjustada ohtu ja kehavigastusi.
Ärge kasutage tarvikuid, mis ei ole konkreetselt selle tööriista jaoks ette nähtud
♦
♦
6
♦
♦
ja mida tööriista tootja ei ole soovitanud.
See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale
kinnitada, ei taga veel ohutut kasutamist.
Tarviku lubatud pöörlemiskiirus peab
vastama või olema suurem elektritööriistale märgitud maksimaalsest kiirusest.
Tarvikud, mis pöörlevad kiiremini kui lubatud
kiirus, võivad puruneda ja tükkideks lennata.
Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad
vastama elektritööriista nimivõimsusele.
Vale suurusega tarvikuid ei saa sobivalt kaitsta ega juhtida.
Ketaste, äärikute, tugipatjade või muude
tarvikute suurus peab sobima elektritööriista võlliga. Tarvikud, mille tugiaugud ei
sobi elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja võivad
põhjustada juhtimise kaotamise.
Ärge kasutage kahjustunud tarvikut. Enne
kasutamist uurige põhjalikult tarvikut,
nagu lihvimisketta killustumist ja mõrasid,
tugitalla mõrasid, rebendeid või liigset
kulumist, traatharja lahtiseid või purunenud traate. Kui elektritööriist või tarvik
pillatakse maha, uurige kahjustusi või
paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast
tarviku paigaldamist ja ülevaatamist, laske
elektritööriistal üks minut maksimumkiirusel ilma koormuseta töötada. Kahjustatud
tarvikud purunevad tavaliselt sellel katseajal.
Kasutage alati kaitsevahendeid. Kasutage
olenevalt seadme kasutusest näomaski või
kaitseprille. Vastavalt vajadusele, kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset, kindaid ja
tööpõlle, mis suudab peatada väikseid
abrasiivseid või tooriku tükke. Silmakaitsevahendid peavad suutma peatada erinevate
tööde käigus tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või respiraator peab suutma filtreerida
töö käigus tekkivaid osakesi. Pikaajaline
kokkupuude suure tugevusega müraga võib
põhjustada kuulmiskadu.
Hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutul kaugusel. Igaüks, kes siseneb tööalale, peab
kandma kaitsevahendeid. Tooriku või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja põhjustada
vigastusi väljaspool vahetut tööala.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui
töötate kohtades, kus lõikeketas võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega või
oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
EESTI KEEL
♦
Asetage kaabel pöörlevast tarvikust eemale. Kui kaotate kontrolli, võidakse juhe läbi
lõigata või ümber tööriista kerida ning teie käsi
võidakse pöörleva tarviku juurde rebida.
♦ Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tarvik on täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema hakata ja kontrolli alt väljuda.
♦ Ärge kandke töötavat elektritööriista oma
küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata riided ja suruda tarviku teie
keha vastu.
♦ Puhastage korrapäraselt elektritööriista
õhutusavasid. Mootori ventilaatorid kannavad tolmu korpusesse ning pulbristunud
metalli liigne kogunemine võib põhjustada
elektriohu.
♦ Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide läheduses. Sädemed võivad
need materjalid süüdata.
♦ Ärge kasutage tarvikuid, mis vajavad
vedelaid jahutusaineid. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.
Märkus. Eelnevalt mainitud hoiatus ei kehti spetsiaalselt vedelikusüsteemiga kasutamiseks mõeldud
elektritööriistade puhul.
♦
♦
♦
♦
Lihvimis- ja abrasiivsetele lõiketöödele
kehtivad ohutushoiatused
♦
♦
Tagasilöök ja vastavad hoiatused
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta, tugitalla, harja või muu tarviku riivamisele või haakumisele. Riivamine või haakumine põhjustab pöörleva
tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab
juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis
tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks, kui lõikeketas riivab või haakub toorikusse,
kaevub ketta külg materjali pinnasesse ning selle
tulemusena viskub ketas toorikust välja. Olenevalt
ketta liikumisest haakepunktis, võib ketas hüpata
kasutaja suunas või temast eemale. Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise ja/
või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele järgmised
ettevaatusabinõud.
♦ Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige
keha ja käe asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on saadaval,
kasutage alati lisakäepidet, see tagab
maksimaalse kontrolli tagasilöögi või
pöördemomendi mõju üle käivitamisel. Kui
vastavad ettevaatusabinõud on kasutusele
võetud, saab kasutaja kontrollida pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
tarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
Ärge asetage oma keha alasse, kuhu
elektritööriist liigub tagasilöögi korral. Tagasilöök tõukab tööriista haakepunktist ketta
liikumisele vastassuunaliselt.
Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade jms töötamisel. Vältige põrkumist ja
tarviku haakumist. Ääred, teravad servad
või põrkumine põhjustab tihtipeale trellipea
kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist
või tagasilööki.
Ärge kinnitage saeketti, puunikerdustera
või hammastega saetera. Sellised terad
tekitavad sagedat tagasilööki ja tööriista üle
kontrolli kaotamist.
♦
♦
♦
Kasutage ainult elektritööriistale soovitatud ketta tüüpe ja valitud kettale mõeldud
piiret. Kettad, mis pole elektritööriistaga
kasutamiseks mõeldud, ei saa piisavalt kaitsta
ning pole ohutud.
Piire tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt ja asetada maksimaalseks ohutuseks
sellisesse asendisse, et kasutaja suunas
oleks võimalikult vähe paljastatud ketast.
Piire aitab kaitsta kasutajat purunenud ketta
kildude ja juhusliku kokkupuute eest kettaga.
Kettaid tuleb kasutada ainult sihtotstarbeliselt. Näiteks ärge lihvige lõikeketta
küljega. Abrasiivsed lõikekettad on mõeldud
ringsuunaliseks lõikamiseks, külgjõu avaldamine võib põhjustada nende purunemise.
Kasutage alati kahjustamata äärikuid, mis
sobivad valitud ketta suuruse ja kujuga.
Sobivad äärikud toetavad ketast ja seetõttu
vähendavad ketta purunemise ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda lihvimisketaste
äärikutest.
Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega seotud täiendavad ohutushoiatused
♦
Ärge ummistage lõikeketast või avaldage
liigset survet. Ärge üritage lõigata liiga
sügavalt. Kettale liigse pinge avaldamine
suurendab koormust, ketta väändumise või
kinnijäämise tõenäosust lõikes ning tagasilöögi või ketta purunemise ohtu.
7
EESTI KEEL
♦
Ärge asetage oma keha pöörleva kettaga
samale joonele või selle taha. Kui ketas
liigub töötamisel teie kehast eemale, võib
võimalik tagasilöök pöörleva ketta ja elektritööriista teie suunas visata.
Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate
lõiget mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja ja hoidke seda liikumatult ketta
täieliku peatumiseni. Ärge kunagi üritage
lõikeketast lõikest eemaldada, kui ketas
pöörleb, see võib põhjustada tagasilöögi.
Leidke ja eemaldage kinnikiilumise põhjus.
Ärge taasalustage lõiketööd toorikus. Laske kettal saavutada lõppkiirus ning sisenege ettevaatlikult uuesti lõikesse. Elektritööriista taaskäivitamisel võib ketas kinni kiiluda,
üles liikuda või põhjustada tagasilöögi.
Toestage paneelid või muud suured
töödeldavad detailid, et vähendada ketta
kiilumise või tagasilöögi ohtu. Suured
paneelid võivad omaenda kaalu all painduda.
Toed tuleb paigutada detaili alla, lõikejoone
lähedale ja kettast mõlemale poole detaili
äärtesse.
“Tasku” lõikamisel olemasolevatesse seintesse või teistesse piiratud nähtavusega
kohtadesse peate olema eriti ettevaatlik.
Väljaulatuv ketas võib lõigata gaasi- või veetorusid, elektrijuhtmeid või esemeid, mis võivad
põhjustada tagasilööki.
♦
♦
♦
♦
Lihvimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge kasutage lihvimiskettal liiga suurt
liivapaberit. Järgige liivapaberi valimisel
tootjapoolseid soovitusi. Lihvimistallast
üleulatuv suurem liivapaber põhjustab rebenemisohtu ning ketta haakumist, rebimist või
tagasilööki.
Poleerimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge laske poleerimiskübara lahtisel osal
või selle kinnitusnööridel vabalt pöörelda.
Peitke või lõigake üleulatuvad kinnitusnöörid ära. Lahtised ja pöörlevad kinnitusnöörid võivad teie sõrmed sisse mässida või
haakuda toorikuga.
Traatharjamistöödega seotud hoiatused
♦
Pidage meeles, et hari loobib traatharjaseid isegi tavakasutuse käigus. Ärge koormake harjaseid traatharjale liigse surve
avaldamisega. Traatharjased võivad kergesti
läbistada kerget riietust ja/või nahka.
Kui piirde kasutamine on soovituslik, ärge
laske traatkettal või -harjal selle vastu puu-
♦
8
tuda. Töökoormus ja tsentrifugaaljõud võib
suurendada traatketta või -harja läbimõõtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete korrapäraselt
puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi vaik-kiudplaadi korral).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
EESTI KEEL
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Kandke tööriista käitamisel kaitseprille.
Kandke tööriista kasutamisel kõrvakaitsmeid.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Külgmine käepide
3. Spindlilukk
4. Kaitsepiire
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja soklist lahti ühendatud.
Kaitsepiirde kinnitamine ja eemaldamine
(joonis A)
Tööriistaga on kaasas kaitsepiire, mis on mõeldud
ainult lihvimistöödeks. Kui tööriistaga on kavas läbi
viia lõiketöid, tuleb kinnitada selleks vastav kaitsepiire. Saadaval on lõiketöödeks sobiv piire osanumbriga 1004484-06 KG750 jaoks ja 1004484-07
KG751 jaoks ning need saab tellida Black & Deckeri
hoolduskeskustest.
Paigaldamine
♦ Asetage tööriist lauale, spindel (5) ülespoole
suunatud.
♦ Vabastage klamberlukk (7) ja hoidke kaitsepiiret (4) tööriista kohal, nagu on näidatud.
♦ Paigutage kõrvad (8) kohakuti sälkudega (9).
♦ Vajutage kaitsepiire alla ja pöörake see vastupäeva keerates vajalikku asendisse.
♦ Kinnitage klamberlukk (7) kaitsepiirde kinnitamiseks tööriista külge.
♦
Vajadusel pinguldage kruvi (6), et suurendada
kinnitusjõudu.
Eemaldamine
♦
♦
Vabastage klamberlukk (7).
Pöörake kaitsepiiret pärispäeva, et paigutada
kõrvad (8) kohakuti sälkudega (9).
♦ Eemaldage kaitsepiire tööriistalt.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage tööriista ilma kaitsepiirdeta.
Külgmise käepideme kinnitamine
♦
Kruvige külgmine käepide (2) ühte tööriistal
olevatest avadest.
Hoiatus. Kasutage alati külgmist käepidet.
Lihvimis- või lõikeketaste kinnitamine ja
eemaldamine (joonised B–D)
Kasutage tööks alati õiget tüüpi ketast. Kasutage
alati sobiva läbimõõdu ja kaliibriga ketast (vt tehnilisi
andmeid).
Paigaldamine
♦ Paigaldage kaitsepiire, nagu kirjeldatud eelnevalt.
♦ Asetage sisemine äärik (10) spindlile (5), nagu
on näidatud joonisel B. Veenduge, et äärik on
spindli lamedatele külgedele õigesti paigaldatud.
♦ Asetage ketas (11) spindlile (5), naguon
näidatud (joonis B). Kui kettal on kõrgendatud keskkoht (12), veenduge, et kõrgendatud
keskkoht on suunatud sisemise ääriku poole.
♦ Veenduge, et ketas asetseb õigesti sisemisel
äärikul.
♦ Asetage välimine äärik (13) spindlile. Lihvimisketta kinnitamisel peab välimise ääriku
kõrgendatud keskkoht olema suunatud ketta
poole (element A joonisel C). Lõikeketta
kinnitamisel peab välimise ääriku kõrgendatud keskkoht olema suunatud kettast eemale
(element B joonisel C).
♦ Hoidke spindlilukk (3) allavajutatuna ja pinguldage välimist äärikut, kasutades kahetihvtilist
mutrivõtit (14) (joonis D).
Eemaldamine
♦ Hoidke spindlilukk (3) allavajutatuna ja lõdvendage välimist äärikut (13), kasutades kahetihvtilist mutrivõtit (14) (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (13) ja ketas (11).
Lihvketaste paigaldamine ja eemaldamine
(joonised D ja E)
Lihvimiseks on vajalik tugitald. Tugitald on saadaval
tarvikuna Black & Deckeri edasimüüjalt.
9
EESTI KEEL
Paigaldamine
♦ Asetage sisemine äärik (10) spindlile (5), nagu
on näidatud joonisel E. Veenduge, et äärik on
spindli lamedatele külgedele õigesti paigaldatud.
♦ Asetage tugitald (15) spindlile.
♦ Asetage lihvketas (16) tugitallale.
♦ Asetage välimine äärik (13) spindlile nii, et
kõrgendatud keskkoht on kettast eemale
suunatud.
♦ Hoidke spindlilukk (3) allavajutatuna ja pinguldage välimist äärikut, kasutades kahetihvtilist mutrivõtit (14) (joonis D). Veenduge, et
välimine äärik on õigesti paigaldatud ja ketas
on tugevasti kinni.
Eemaldamine
♦ Hoidke spindlilukk (3) allavajutatuna ja lõdvendage välimist äärikut (13), kasutades kahetihvtilist mutrivõtit (14) (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (13), lihvketas (16)
ja tugitald (15).
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
♦ Liigutage kaablit ettevaatlikult, et vältida kogemata selle läbilõikamist.
♦ Olge valmis sädemeteks, kui lihvimis- või
lõikeketas puutub kokku toorikuga.
♦ Hoidke tööriista alati sellises asendis, et kaitsepiire pakuks optimaalset kaitset lihvimis- või
lõikeketta eest.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Sisselülitamiseks liigutage sisse/välja lüliti
(1) ette. Pange tähele, et tööriist jätkab lüliti
vabastamisel töötamist.
♦ Väljalülitamiseks vajutage sisse/välja lüliti
tagaosa.
Hoiatus. Ärge lülitage tööriista välja, kui see on
koormatud.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
Hoidke tööriista tugevasti ühe käega külgmisest käepidemest ja teise käega peamisest
käepidemest.
Lihvimisel säilitage alati umbes 15° kallet ketta
ja toorikupinna vahel.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
10
Hoiatus. Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage
pistikust.
♦ Või lülitage see välja ja eemaldage aku
seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on
eraldiseisev aku.
♦ Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
♦ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikust. Laadija ei vaja peale puhastamise mingit
hooldust.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapiga
korrapäraselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage korrapäraselt mootori korpust
niiske riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage regulaarselt padrunit ja koputage
sellele, et eemaldada sisemusest tolm (kui on
paigaldatud).
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
EESTI KEEL
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Tarbitav võimsus
KG750
KG751
(Tüüp 1)
(Tüüp 1)
VAC
230
230
W
750
750
11 000
11 000
Kiirus tühikäigul
min -1
Ketta läbimõõt
mm
115
125
Ketta kaliiber
mm
22
22
lihvkettad
mm
6
6
lõikekettad
mm
3,5
3,5
M14
M14
kg
2,24
2,34
Ketta max paksus
Spindli suurus
Kaal
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KG750 / KG751
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD,
Ühendkuningriik
04-04-2012
LpA (helirõhke) 94.5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LpA (helivõimsus) 105 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt standardile EN60745:
Pinna lihvimine (ah,AG) 9,9 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Lõikamine (ah) 9,1 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Poleerimine (ah) 5,0 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Ketaslihvimine (ah) 3,3 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Harjamine (ah) 9,2 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Black & Decker
предназначена для шлифования и резки металла и стеновых материалов с использованием
отрезных дисков и шлифовальных кругов соответствующего типа. При наличии защитного
кожуха соответствующего типа, данный инструмент предназначен только для бытового
использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
12
c.
d.
e.
f.
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назна-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
чению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке,
очистке металлической щеткой, полировке и абразивной резке.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки,
очистки металлической щеткой, полировки и абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по
использованию, правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите все
иллюстрации, входящие в руководство
по эксплуатации данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Использование инструмента не по назначению может привести к повреждению инструмента и получению телесной травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок
на электроинструмент не обеспечивает безопасности при его использовании.
Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости, указанной на электроинструменте.
Диски и прочие насадки при вращении на
скорости, превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмента.
Насадка неправильного размера не закрывается надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
Посадочные отверстия абразивных
дисков, фланцев, шлифовальных
подошв и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны
полностью соответствовать типораз-
♦
♦
♦
♦
меру шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями, не
соответствующими крепежным деталями
электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной
вибрации и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки запустите электроинструмент
на максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии с необходимостью надевайте респиратор,
защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от
отлетающих мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз должны
останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов работ.
Противопылевая маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц
близко к рабочей зоне. Любое лицо,
входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной насадки могут стать причиной травмирования
даже за пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть скрытую проводку или кабель
РУССКИЙ ЯЗЫК
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также «живыми», что создает опасность
удара электрическим током.
♦ Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери контроля
кабель может быть разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть затянута
вращающейся насадкой.
♦ Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на Вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой Вашей одежды и получению телесной травмы.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого
количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды могут привести к их
воспламенению.
♦ Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению
электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Примечание: Предыдущая мера предосторожности не относится к электроинструментам,
специально разработанным для использования
с системой жидкости.
Обратный удар и действия по его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося
диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо
другой насадки. Защемление или застревание
могут стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен
или застрял в заготовке, край круга в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего круг поднимается
или подается назад. В зависимости от направления движения круга в момент защемления,
круг может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные круги
могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования электроинструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора и условий работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для
максимального контроля силы обратного удара или реакции от крутящего
момента всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена. При соблюдении соответствующих
мер предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
♦ Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе
диск может поранить Ваши руки.
♦ Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр.
Избегайте отскакивания и заедания
насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или
образования обратного удара.
♦ Не устанавливайте на шлифмашину
диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении
операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
♦
Используйте только диски, рекомендо15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
ванные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны
оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух
поможет защитить оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего
диска. Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией
круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его
разрушения. Фланцы для режущих дисков
могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности
при резке с использованием абразивных
дисков
♦
16
Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления.
Не пытайтесь выполнить слишком
глубокий разрез. Чрезмерное напряжение диска увеличивает нагрузку на диск,
результатом которой может стать деформация или заедание в момент резания,
♦
♦
♦
♦
♦
возможность возникновения обратного
удара, а также поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить электроинструмент с работающим диском прямо
на вас.
При заклинивании диска или если по
какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, выключите электроинструмент и удерживайте его в пропиле,
пока режущий диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки,
пока он ещё вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте
упоры под заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии реза и краев
заготовки.
Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
♦
Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Меры безопасности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная шкурка была плотно установлена
на подошве, а концы завязок были
убраны. Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут
запутать Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе с использованием проволочных щеток
♦
♦
Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
при выполнении обычной операции.
Не надавливайте на щетку, оказывая
на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через
легкую одежду и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время
смены деталей инструмента, пильных
дисков или насадок.
♦
♦
♦
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке
древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП.)
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая все
составляющие рабочего цикла, в том числе время,
когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Боковая рукоятка
3. Блокировка шпинделя
4. Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка и снятие защитного кожуха
(Рис. А)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным только для работ по
шлифованию поверхностей. В случае, если
инструмент предназначен для операций по
резке, на него должен быть установлен специальный защитный кожух. Защитный кожух для
операций по резке №1004484-06 для модели
KG750 и №1004484-07 для модели KG751 можно
приобрести в сервисных центрах Black & Decker.
Установка
♦ Положите инструмент на стол, шпинделем
(5) вверх.
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7) и держите
защитный кожух (4) над инструментом, как
показано на рисунке.
♦ Совместите проушины (8) с прорезями (9).
♦ Прижмите кожух к инструменту и поверните его против часовой стрелки, устанавливая в нужное положение.
♦ Затяните фиксатор зажима (7), закрепляя
защитный кожух на инструменте.
♦ При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (6).
18
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7).
♦ Поверните защитный кожух по часовой
стрелке, совмещая проушины (8) с прорезями (9).
♦ Снимите защитный кожух с инструмента.
Внимание! Никогда не используйте шлифмашину без установленного на месте защитного
кожуха.
Установка боковой рукоятки
♦
Ввинтите боковую рукоятку (2) в необходимое резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков (Рис. B-D)
Всегда используйте диски правильного типа,
предназначенные только для соответствующего вида работ. Используйте диски только
соответствующего диаметра и размера установочного отверстия (см. раздел «Технические
характеристики»).
Установка
♦ Установите защитный кожух, как описано
выше.
♦ Установите внутренний фланец (10) на
шпиндель (5), как показано на рисунке
(Рис. В). Проследите, чтобы нижняя часть
фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите диск (11) на шпиндель (5), как
показано на рисунке (Рис. В). Если диск
имеет выпуклую середину (12), проследите, чтобы она примыкала к внутреннему
фланцу.
♦ Убедитесь, что диск правильно установлен на внутреннем фланце.
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (13). При установке шлифовального
круга, выступ наружного фланца должен
примыкать к шлифовальному кругу (Вид
A на Рис. С). При установке режущего диска, выступ наружного фланца должен быть
направлен в противоположную сторону от
режущего диска (Вид В на Рис. С).
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), затяните наружный фланец
входящим в комплект поставки ключом
(14) (Рис. D).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), ослабьте наружный фланец
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
(13) входящим в комплект поставки ключом (14) (Рис. D).
Снимите наружный фланец (13) и диск (11).
Установка и снятие абразивных дисков
(Рис. D и E)
Для шлифования с использованием абразивных
дисков требуется установка диска-подошвы.
Диск-подошву можно приобрести у ближайшего
дилера Black & Decker.
Установка
♦ Установите внутренний фланец (10) на
шпиндель (5), как показано на рисунке
(Рис. Е). Проследите, чтобы нижняя часть
фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите на шпиндель диск-подошву
(15).
♦ На диск-подошву установите абразивный
диск (16).
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (13) с выпуклым центром направленным от диска.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), затяните наружный фланец
входящим в комплект поставки ключом
(14) (Рис. D). Убедитесь, что наружный
фланец установлен правильно и абразивный диск зафиксирован на месте.
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (3), ослабьте наружный фланец
(13) входящим в комплект поставки ключом (14) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (13), абразивный диск (16) и диск-подошву (15).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы
случайно его не разрезать.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр,
как только шлифовальный или режущий
диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Всегда держите шлифмашину таким образом, чтобы защитный кожух максимально
загораживал Вас от шлифовального или
режущего диска.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед. Помни-
те, что после отпускания клавиши инструмент какое-то время будет продолжать
работать.
♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите на
заднюю часть клавиши пускового выключателя.
Внимание! Не включайте и не выключайте
шлифмашину, находящуюся в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
Крепко держите инструмент одной рукой
за боковую рукоятку, другой рукой за основную рукоятку.
При шлифовании, старайтесь обеспечивать между шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки
угол приблизительно 15°.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
LpA (звуковое давление) 94,5 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
LwA (акустическая мощность) 105 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,SG) 9,9 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Резка (ah) 9,1 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Полировка (ah,Р) 5,0 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Шлифование абразивным диском (ah,DS) 3,3 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Зачистка проволочной щеткой (ah) 9,2 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
KG750 / KG751
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04-04-2012
Технические характеристики
KG750
Напряжение питания
В перем. тока
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
Вт
об/мин.
KG751
(Тип 1)
(Тип 1)
230
230
750
750
11 000
11 000
Диаметр диска
мм
115
125
Диаметр установочного отверстия
мм
22
22
шлифовальные круги
мм
6
6
режущие диски
мм
3,5
3,5
М14
M14
2,24
2,34
Макс. толщина диска
Диаметр шпинделя
Вес
20
кг
zst00200877 - 18-03-2013
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising