KG751 | Black&Decker KG751 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-01 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KG750
KG751
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše úhlová bruska Black & Decker je určena pro broušení a řezání kovů a zdiva pomocí vhodných typů řezných
a brusných kotoučů. S odpovídajícím ochranným krytem
je tato bruska určena pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte všechna
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
e.
f.
g.
5.
a.
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro broušení, leštění, kartáčování nebo řezání.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo jako bruska, drátěný kartáč,
leštička nebo rozbrušovačka. Prostudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí.
Nedodržení všech níže uvedených pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace
při kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně
doporučeno a zkonstruováno výrobcem nářadí.
I když může být jiné příslušenství použito s vaším
elektrickým nářadím, neznamená to, že je zajištěn
jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně rovny maximálním otáčkám vyznačeným
na štítku nářadí. Příslušenství, které se otáčí
rychleji než jsou jeho povolené maximální otáčky,
se může roztrhnout nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství
musí odpovídat rozsahu kapacity vašeho nářadí.
Při použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub,
podpěrných podložek nebo jiného příslušenství
musí přesně odpovídat průměru hnacího hřídele
elektrického nářadí. Kotouče s upínacími otvory,
které neodpovídají montážním dílům elektrického
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat
a mohou způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte každé příslušenství.
U brusných kotoučů zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo jeho příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a je-li to
nutné, použijte nepoškozené příslušenství. Po
kontrole a montáži příslušenství nechejte nářadí
v chodu v maximálních otáčkách naprázdno
po dobu jedné minuty. V této testovací době se
poškozené příslušenství obvykle roztrhne na kousky.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti
na druhu použití si nasaďte ochrannou masku,
či ochranné nebo bezpečnostní brýle. Podle
situace používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou
zachytit drobné brusné částice nebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí být schopna zastavit
odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních operacích. Maska proti prachu nebo respirátor
musí být schopné filtrovat částečky vznikající při vaší
práci. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
Okolní osoby držte v bezpečné vzdálenosti od
pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do
pracovního prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit úraz
i mimo pracovní prostor.
Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte nářadí za izolované povrchy. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí nechráněné kovové části nářadí obsluze
zásah elektrickým proudem.
Napájecí kabel veďte mimo oblast rotujícího
příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka může
být zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující
příslušenství se může zarýt do povrchu, což může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej
v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím
příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho
oblečení a kontakt příslušenství s vaším tělem.
Ventilační otvory elektrického nářadí pravidelně
čistěte. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty
z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení těchto hořlavin.
♦
Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné chladicí
kapaliny může vést k smrtelnému úrazu elektrickým
proudem nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují na
elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro použití
s chladicími systémy.
♦
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí
otáčejícího se kotouče, podpěrné podložky, kartáče nebo
jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí
způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly
nad nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je směr
otáčení příslušenství.
♦
♦
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut
v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem
může zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení
kotouče směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může
vyskočit směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo k jeho
sevření. Za těchto podmínek mohou brusné kotouče
také prasknout.
♦
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno
správným prováděním níže uvedených opatření.
♦
Držte nářadí stále pevně a mějte postoj a ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Vždy používejte
přídavnou boční rukojeť, je-li součástí výbavy,
aby byla zaručena maximální kontrola při zpětném rázu nebo při momentové reakci během
spuštění nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená
opatření, může kontrolovat momentové reakce i síly
zpětného rázu.
♦
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího
příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
♦
Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout. Zpětný
ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
♦
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod. Zabraňte
poskakování příslušenství a neprovádějte hrubé
broušení. Rohy, ostré hrany nebo kmitání mají
tendenci zachytávat rotující příslušenství, což může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný
ráz.
♦
Nepoužívejte řezbářský nebo ozubený pilový
kotouč. Při použití těchto kotoučů dochází často
k zpětnému rázu nebo ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
speciální řezné operace
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnostní výstrahy specifické pro
broušení a rozbrušování
♦
určený pro zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou
určeny pro vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn
a musí být umístěn tak, aby zaručoval maximální
bezpečnost a aby byla před uživatelem nářadí
obnažena pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před odlétávajícími úlomky kotouče a před náhodným kontaktem
s kotoučem.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: neprovádějte broušení boční stranou pilového kotouče určeného
k přeřezávání. Rozbrušovací kotouče jsou určeny
pro obvodové broušení. Boční síly působící na tyto
kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů,
které mají správnou velikost a tvar odpovídající
zvolenému kotouči. Správné typy přírub podpírají
kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí. Příruby
pro rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není vhodný
pro vyšší otáčky menšího nářadí a může prasknout.
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný kryt
6
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte
na něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet
příliš velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání
kotouče zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu
v řezu, a tak možnost zpětného rázu nebo poškození
kotouče.
Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího kotouče.
Pohybuje-li se kotouč během práce směrem od
vašeho těla a dojde-li k zpětnému rázu, otáčející
se kotouč a nářadí mohou být odmrštěny přímo na
vás.
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli
důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte
jej bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by
mohlo dojít k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu
zaseknutí rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku. Počkejte,
dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček
a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může vyskočit
z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.
Panely a jakékoli příliš velké obrobky se podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření kotouče
a zpětného rázu. Velké obrobky mají působením
vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo do
jiných materiálů, za které nevidíte, buďte velmi
opatrní. Vyčnívající kotouč může způsobit přeřezání
plynového nebo vodovodního potrubí, elektrických
vodičů nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný
ráz.
♦
♦
♦
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte
podle doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru, které přesahují brusnou podložku, představují riziko roztrhání a mohou způsobit kroucení
a roztržení kotouče nebo zpětný ráz.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Zabraňte, aby volně rotovala jakákoli uvolněná
část lešticího návleku nebo jeho upevňovacích
tkanic. Volné upevňovací tkanice zastrčte nebo
je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací tkanice
se mohou zamotat do vašich prstů nebo se mohou
zachytit o obrobek.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Bezpečnostní varování týkající se drátěných
kartáčů
♦
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče jsou
kartáčem odmršťovány i během normálního protáčení. Nevyvíjejte na kartáč nadměrný tlak, aby
nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin
kartáče. Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
Je-li při práci s drátěným kartáčem doporučeno
použití krytu, dbejte na to, aby se drátěný kotouč
nebo kartáč nedostaly s krytem v žádném případě do kontaktu. Působením pracovního zatížení
a odstředivých sil se může drátěný kotouč nebo
kartáč rozpínat.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Zbytková rizika
♦
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu použití
nářadí, než byl uveden v přiložených bezpečnostních
pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Boční rukojeť
3. Zámek hřídele
4. Ochranný kryt
7
Sestavení
♦
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
vnější příruby směřovat od kotouče (B na obr. C).
Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a přitáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče (14), který
je opatřen dvěma kolíky (obr. D).
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče (14), který je
opatřen dvěma kolíky (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze pro
broušení. Bude-li nářadí používáno pro provádění řezných pracovních operací, musí být opatřeno krytem, který
je určen pro tyto pracovní operace. K dispozici je vhodný
ochranný kryt pro rozbrušovací práce, katalogové číslo
1004484-06 pro model KG750 a 1004484-07 pro model
KG751, který můžete získat u autorizovaného prodejce
Black & Decker.
Montáž a demontáž brusného kotouče
(obr. D a E)
Při broušení musí být použita podpěrná podložka.
Podpěrné podložky jsou k dispozici jako příslušenství
u prodejců Black & Decker.
Nasazení
♦
Položte nářadí na stůl tak, aby hnací hřídel (5)
směřovala nahoru.
♦
Uvolněte upínací svorku (7) a držte ochranný kryt
(4) nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
♦
Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
♦
Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jím proti
směru hodinových ručiček do požadované polohy.
♦
Utažením upínací svorky (7) ochranný kryt na nářadí
zajistěte.
♦
Podle potřeby můžete zvýšit sílu upnutí dotažením
šroubu (6).
Nasazení
♦
Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako
na uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je
vnitřní příruba správně posazena na dosedacích
ploškách hnacího hřídele.
♦
Umístěte na hnací hřídel podpěrnou podložku (15).
Umístěte brusný kotouč (16) na podpěrnou podložku.
♦
♦
Umístěte vnější přírubu (13) na hnací hřídel tak, aby
vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
♦
Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a přitáhněte
vnější přírubu pomocí speciálního klíče (14), který
je opatřen dvěma kolíky (obr. D). Zkontrolujte, zda
je vnější příruba správně usazena a zda je pevně
upnutý kotouč.
Sejmutí
♦
Uvolněte upínací svorku (7).
♦
Otočte ochranným krytem ve směru chodu hodinových ručiček tak, aby se srovnaly výstupky (8) se
zářezy (9).
♦
Ochranný kryt z nářadí sejměte.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Sejmutí
♦
Stiskněte a držte zámek hřídele (3) a povolte vnější
přírubu (13) pomocí speciálního klíče (14), který je
opatřen dvěma kolíky (obr. D).
♦
Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16)
a podpěrnou podložku (15).
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z montážních otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Pečlivě veďte napájecí kabel, abyste zabránili jeho
náhodnému přeříznutí.
♦
Buďte připraveni na příval jisker, jakmile se brusný
nebo řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦
Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho
kryt poskytoval optimální ochranu před brusným
nebo řezným kotoučem.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče.
Vždy používejte kotouče se správným průměrem kotouče
i jeho upínacího otvoru (viz technické údaje).
Nasazení
♦
Podle výše uvedeného postupu namontujte kryt.
♦
Umístěte na hnací hřídel (5) vnitřní přírubu (10), jako
na uvedeném obrázku (obr. B). Ujistěte se, zda je
vnitřní příruba správně posazena na dosedacích
ploškách hnacího hřídele.
♦
Na hnací hřídel (5) nasaďte kotouč (11) způsobem
znázorněným na obrázku (obr. B). Kotouč s vyvýšeným středem (12) umístěte tak, aby byla vyvýšená
část otočena k vnitřní přírubě.
♦
Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně
usazen.
♦
Umístěte na hnací hřídel vnější přírubu (13). Při
upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. C). Při
upevňování řezného kotouče musí vyvýšený střed
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní spínač
(1) dopředu. Nářadí zůstává v chodu i po uvolnění
spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část hlavního spínače.
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Rady pro optimální použití
♦
8
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní
rukojeti.
♦
Při broušení udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku stále úhel zhruba 15°.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí napájeno snímatelným
akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Technické údaje
KG750
KG751
(Typ 1)
(Typ 1)
Napájecí napětí
V 230
230
Příkon
W 750
750
Otáčky naprázdno
min-1 11 000
11 000
Průměr kotouče
mm 115
125
Upínací otvor kotouče
mm 22
22
Maximální tloušťka kotouče
Brusné kotouče
mm 6
6
Řezací kotouče
mm 3,5
3,5
Závit hnacího hřídele
Hmotnost
M14
M14
kg 2,24
2,34
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
LWA (akustický výkon) 105 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Plošné broušení (ah,AG) 9,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Odřezávání (ah) 9,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Leštění (ah) 5,0 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení kotoučem (ah,AG) 3,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení drátěným kartáčem (ah,AG) 9,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
9
ES Prohlášení o shodě
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
Váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KG750/KG751
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Velká Británie
4. 4. 2012
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00183529 - 10-07-2012
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
03/11
Podpis
Download PDF

advertising