KG751 | Black&Decker KG751 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-42 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KG750
KG751
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša uhlová brúska Black & Decker je určená na brúsenie a rezanie kovov a muriva pomocou vhodných
typov rezných a brúsnych kotúčov. So zodpovedajúcim
ochranným krytom je táto brúska určená iba na spotrebiteľské použitie.
f.
3.
a.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
g.
4.
a.
b.
c.
4
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre brúsenie, leštenie alebo rezanie.
♦
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska, drôtená kefa,
leštička alebo rozbrusovačka. Preštudujte si
všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pre toto náradie.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
Pracovné operácie, na ktoré nie je toto elektrické
náradie určené, môžu vytvárať rizikové situácie,
pri ktorých môže dôjsť k zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je vyslovene skonštruované alebo odporúčané výrobcom
náradia. Aj keď môže byť iné príslušenstvo použité
s Vaším elektrickým náradím, neznamená to, že je
zaistená jeho bezpečná prevádzka.
Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovné maximálnym otáčkam vyznačeným
na štítku náradia. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie než sú jeho povolené maximálne otáčky,
sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka Vášho príslušenstva
musí zodpovedať rozsahu kapacity Vášho náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych rozmerov
nie je možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť
a ovládateľnosť náradia.
♦
♦
♦
♦
♦
5
Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov, prírub,
podporných podložiek alebo iného príslušenstva
musí presne zodpovedať priemeru hnacieho
hriadeľa elektrického náradia. Kotúče s upínacími
otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť stabilne, budú
nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred
každým použitím skontrolujte každé príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch skontrolujte,
či nie sú prasknuté alebo či nie sú odštiepené.
Pri oporných podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených kefách skontrolujte, či nie
sú uvoľnené alebo popraskané jednotlivé drôty.
Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu a ak je to nutné, použite nepoškodené
príslušenstvo. Po kontrole a montáži príslušenstva nechajte náradie v chode v maximálnych
otáčkach naprázdno po dobu jednej minúty.
V tomto testovacom čase sa poškodené kotúče
obvykle roztrhnú na kúsky.
Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti
od druhu použitia si nasaďte ochrannú masku,
či ochranné alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru schopnú
zachytiť drobné brúsne častice alebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť
odlietavajúce nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách. Protiprachová maska alebo
respirátor musia byť schopné odfiltrovať prachové
čiastočky vytvárané pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku môže spôsobiť stratu
sluchu.
Okolité osoby držte v bezpečnej vzdialenosti
od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje
do pracovného priestoru, musí byť vybavený
prvkami osobnej ochrany. Fragmenty obrobku
alebo úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže dôjsť ku
kontaktu pracovného nástroja so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným
káblom, držte náradie za izolované povrchy.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Prívodný kábel veďte mimo oblasti rotujúceho
príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka môže byť
zachytená a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde k úplnému zastaveniu pracovného nástroja. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Nezapínajte elektrické náradie, ak ho prenášate
v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt s rotujúcim
príslušenstvom by mohol spôsobiť zachytenie Vášho
oblečenia a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre
brúsenie a rozbrusovanie
♦
Ventilačné otvory elektrického náradia pravidelne čistite. Ventilátor motora odvádza prachové
nečistoty z vnútorného priestoru von a nadmerné
hromadenie kovových čiastočiek môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
♦
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
♦
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody alebo inej
chladiacej kvapaliny môže viesť k smrteľnému úrazu
elektrickým prúdom alebo k inému zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa nevzťahuje na
elektrické náradie, ktoré je určené špeciálne na použitie
s chladiacimi systémami.
♦
♦
♦
Spätný ráz a príslušné varovania
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej podložky, kefy
alebo akéhokoľvek iného príslušenstva. Zovretie alebo
zaseknutie spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí
stratu kontroly nad náradím a jeho pohyb v opačnom
smere, než je smer otáčania príslušenstva.
♦
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý
v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu s obrobkom
môže zarezať hlbšie a môže tak spôsobiť vyskočenie
kotúča smerom hore alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od
smeru pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
♦
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporučené
pre Vaše elektrické náradie a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené
pre Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a sú nebezpečné.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený
a musí byť umiestnený tak, aby zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby bola pred užívateľom
náradia obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť užívateľa náradia pred odlietavajúcimi úlomkami kotúča a pred náhodným
kontaktom s kotúčom.
Kotúče musia byť používané iba na odporúčané
aplikácie. Napríklad: nevykonávajte brúsenie
bočnou stranou pílového kotúča určeného na
prerezávanie. Rozbrusovacie kotúče sú určené na
obvodové brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto
kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov,
ktoré majú správnu veľkosť a tvar zodpovedajúci
zvolenému kotúču. Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby
pre rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčších
brúsok. Kotúč určený pre väčšie náradie nie je
vhodný pre vyššie otáčky menšieho náradia a môže
prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
špeciálne rezné operácie
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných
podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť správnym
vykonávaním nižšie uvedených opatrení.
♦
Držte náradie stále pevne a majte postoj a ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať sily spätného rázu. Vždy používajte prídavnú bočnú rukoväť, ak je súčasťou
výbavy, aby bola zaručená maximálna kontrola
pri spätnom ráze alebo pri momentovej reakcii
pri zapnutí náradia. Ak dodržuje obsluha uvedené
opatrenia, môže kontrolovať momentové reakcie
i silu spätného rázu.
♦
Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho
príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
♦
Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže pohyb
náradia pri spätnom ráze zasiahnuť. Spätný ráz
vymrští náradie v opačnom smere, než je smer
otáčania kotúča v mieste zovretia.
♦
Zvláštnu pozornosť venujte pri práci v rohoch,
práci s ostrými hranami a pod. Vyvarujte sa
poskakovaniu a hrubému tlaku na brúsny kotúč.
Rohy, ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
♦
Nepoužívajte rezbársky alebo ozubený pílový
kotúč. Pri použití týchto kotúčov dochádza často
k spätnému rázu alebo ku strate kontroly nad náradím.
♦
♦
♦
♦
♦
6
Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte naň
nadmerný tlak. Nepokúšajte sa vytvárať príliš
veľkú hĺbku rezu. Nadmerné namáhanie kotúča
zvyšuje jeho zaťaženie a náchylnosť k ohybu v reze,
a tak možnosť spätného rázu alebo poškodenie
kotúča.
Nestavajte sa v osi a za os rotujúceho kotúča.
Ak sa pohybuje počas prevádzky kotúč smerom od
Vášho tela a ak dôjde k spätnému rázu, otáčajúci
sa kotúč a náradie môže byť odmrštené priamo na
Vás.
Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite
náradie a držte ho bez pohybu, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu.
Premýšľajte a vykonávajte potrebné úpravy, aby
ste eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho
kotúča.
Nezačínajte znovu rezanie v obrobku. Počkajte,
pokiaľ kotúč nedosiahne maximálne otáčky
a opatrne zasuňte kotúč znovu do rezu. Ak je
kotúč ponechaný v obrobku a náradie je znovu
spustené, kotúč sa môže zaseknúť, môže vyskočiť
z rezu alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky si podoprite, aby ste minimalizovali riziko zovretia
♦
kotúča a spätného rázu. Veľké obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti tendenciu sa prehýbať.
Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom na
oboch stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo do
iných materiálov, za ktoré nevidíte, buďte veľmi
opatrní. Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť prerezanie plynového alebo vodovodného potrubia,
elektrických vodičov alebo predmetov, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Bezpečnostné varovania pre brúsne
pracovné operácie
♦
Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče brúsneho
papiera. Pri voľbe brúsneho papiera postupujte
podľa odporúčaní výrobcov. Väčšie kotúče brúsneho papiera, ktoré presahujú brúsnu podložku,
predstavujú riziko roztrhania a môžu spôsobiť
krútenie a roztrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Bezpečnostné varovania pre leštenie
♦
Zabráňte, aby voľne rotovala akákoľvek uvoľnená časť leštiaceho poťahu alebo jeho upevňovacích šnúrok. Voľné upevňovacie šnúrky zastrčte
alebo ich odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie
šnúrky sa môžu zamotať do Vašich prstov alebo sa
môžu zachytiť o obrobok.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Bezpečnostné varovania týkajúce sa
drôtených kief
♦
♦
Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú kefou
odmršťované i počas normálneho pretáčania.
Nevyvíjajte na kefu nadmerný tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému namáhaniu štetín kefy.
Štetiny kefy môžu ľahko prepichnúť ľahký odev alebo
pokožku.
Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť kryt,
dbajte na to, aby sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali s krytom v žiadnom prípade do kontaktu.
Pôsobením pracovného zaťaženia a odstredivých síl
sa môže drôtený kotúč alebo kefa rozpínať.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Zvyškové riziká
♦
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
7
1.
2.
3.
4.
Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Bočná rukoväť
Zámka hriadeľa
Ochranný kryt
♦
♦
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
♦
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A)
Náradie sa dodáva s krytom, ktorý je určený iba na
brúsenie. Ak sa bude náradie používať na rezanie, musí
byť vybavené krytom, ktorý je určený na tieto pracovné
operácie. K dispozícii je vhodný ochranný kryt na rozbrusovacie práce, katalógové číslo 1004484-06 pre model
KG750 a 1004484-07 pre model KG751, ktorý môžete
získať u autorizovaného predajcu Black & Decker.
Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube správne
nasadený.
Umiestnite na hnací hriadeľ vonkajšiu prírubu (13).
Pri upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený
stred vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na
obr. C). Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený stred vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B
na obr. C).
Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho hriadeľa
(3) a pritiahnite vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča (14), ktorý má dva kolíky (obr. D).
Odobratie
♦
Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho hriadeľa
(3) a pritiahnite vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča (14), ktorý má dva kolíky (obr. D).
♦
Vyberte vonkajšiu prírubu (13) a kotúč (11).
Demontáž a montáž brúsneho kotúča (obr. D
a E)
Nasadenie
♦
Položte náradie na stôl tak, aby bol hriadeľ (5)
otočený smerom hore.
♦
Uvoľnite upínaciu svorku (7) a držte kryt (4) nad
náradím, ako je uvedené na obrázku.
♦
Zarovnajte výstupky (8) so zárezmi (9).
♦
Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte ním proti
smeru hodinových ručičiek do požadovanej polohy.
♦
Utiahnutím upínacej svorky (7) ochranný kryt na
náradí zaistite.
♦
Podľa potreby môžete zvýšiť silu upnutia dotiahnutím
skrutky (6).
Pri brúsení sa musí použiť podporná podložka. Podporné
podložky sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov
Black & Decker.
Nasadenie
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ (5) vnútornú prírubu
(10), ako je uvedené na obrázku (obr. E). Uistite
sa, či je vnútorná príruba správne nasadená na
dosadacích plôškach hnacieho hriadeľa.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ podpornú podložku (15).
♦
Umiestnite brúsny kotúč (16) na podpornú podložku.
♦
Umiestnite vonkajšiu prírubu (13) na hnací hriadeľ
tak, aby vyvýšený stred príruby smeroval od kotúča.
♦
Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho hriadeľa (3) a pritiahnite vonkajšiu prírubu pomocou
špeciálneho kľúča (14), ktorý má dva kolíky (obr. D).
Skontrolujte, či je vonkajšia príruba správne usadená
a či je pevne upnutý kotúč.
Odobratie
♦
Uvoľnite upínaciu svorku (7).
♦
Otočte ochranným krytom v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zarovnali výstupky (8) so
zárezmi (9).
♦
Ochranný kryt z náradia vyberte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Odobratie
♦
Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho hriadeľa
(3) a pritiahnite vonkajšiu prírubu pomocou špeciálneho kľúča (14), ktorý má dva kolíky (obr. D).
♦
Vyberte vonkajšiu prírubu (13), brúsny kotúč (16)
a podpornú podložku (15).
Upevnenie bočnej rukoväti
Zaskrutkujte bočnú rukoväť (2) do jedného z otvorov
v náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. B - D)
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili jeho
náhodnému prerezaniu.
♦
Buďte pripravení na príval iskier, akonáhle sa brúsny
alebo rezný kotúč dostane do kontaktu s obrobkom.
♦
Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby jeho kryt
poskytoval optimálnu ochranu pred brúsnym alebo
rezným kotúčom.
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ kotúča.
Vždy používajte kotúče so správnym priemerom kotúča
i jeho upínacieho otvoru (viď technické údaje).
Nasadenie
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu namontujte kryt.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ (5) vnútornú prírubu
(10), ako je uvedené na obrázku (obr. B). Uistite
sa, či je vnútorná príruba správne nasadená na
dosadacích plôškach hnacieho hriadeľa.
♦
Umiestnite na hnací hriadeľ (5) vnútornú prírubu
(11), ako je uvedené na obrázku (obr. B). Kotúč
s vyvýšeným stredom (12) umiestnite tak, aby byla
vyvýšená časť otočená k vnútornej prírube.
Zapnutie a vypnutie
♦
8
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný vypínač
(1) dopredu. Náradie zostáva v chode i po uvoľnení
vypínača.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, stisnite zadnú časť hlavného vypínača.
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je v zábere.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou držte náradie pevne okolo hlavnej
rukoväti.
Pri brúsení udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku stále uhol približne 15°.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Technické údaje
KG750
KG751
Typ 1
Typ 1
Napájacie napätie
V 230
Príkon
W 750
Otáčky naprázdno
min-1 11 000
230
750
11 000
Priemer kotúča
mm 115
125
Vnútorný otvor kotúča
mm 22
22
Maximálna hrúbka kotúča
brúsne kotúče
mm 6
6
rezné kotúče
mm 3,5
3,5
Závit hnacieho hriadeľa
Hmotnosť
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
M14
M14
kg 2,24
2,34
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Plošné brúsenie (ah,AG) 9,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Odrezávanie (ah) 9,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Leštenie (ah) 5,0 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie kotúčom (ah,AG) 3,3 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ochrana životného prostredia
Brúsenie drôtenou kefou (ah,AG) 9,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
9
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
KG750/KG751
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/
EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Veľká Británia
4. 4. 2012
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00183531 - 10-07-2012
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
01/11
Podpis
Download PDF

advertising