KG751 | Black&Decker KG751 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-19 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KG750
KG751
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Sarokcsiszolójához. Ezt a készüléket a megfelelő csiszoló és vágótárcsa
alkalmazásával fémek és kőzet anyagok csiszolására, ill.
darabolására terveztük.
A sarokcsiszoló iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai fi
gyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a fi gyelmeztetésekben az Ön
által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt
elektromos szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és
ahhoz illő fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata növeli
az áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
4
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Személy védelem
Soha ne veszítse el éberségét, fi gyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/ vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi
vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben
is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat fi gyelembe vételével.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
A csiszoló vágással kapcsolatos további
biztonsági figyelmeztetések
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
Csiszolással és vágással kapcsolatos
további biztonsági figyelmeztetések
♦
♦
♦
Mindig sértetlen, a kiválasztott korong méretének és alakjának megfelelő leszorító karimát
használjon. A megfelelő leszorító karima tartja
a korongot, azáltal csökkenti a korong törésének
veszélyét. A vágókorong karimája különbözhet
a köszörűkorong karimájától.
Ne használja nagyobb szerszámok lekopott
korongjait. A nagyobb szerszámhoz gyártott korong nem alkalmas a kisebb szerszám magasabb
fordulatszámán való használatra, és szétrobbanhat.
Csak a szerszámhoz ajánlott típusú korongokat
használjon, a kiválasztott koronghoz készült védőburkolattal. A szerszám tervezésénél figyelmen
kívül hagyott típusú korongokhoz nem biztosítható
megfelelő védelem, ezért nem biztonságosak.
A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni a szerszámra, és a maximális biztonság érdekében úgy
kell beállítani, hogy a kezelő irányában a korong
minél kisebb része legyen szabadon. A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a korong letöredező
darabjaitól és a korong véletlen megérintésétől.
A korongokat csak az ajánlott munkafeladatokhoz szabad használni. Például: ne köszörüljön
a vágókorong oldalával. A csiszoló vágókorong
kerületi csiszolásra készült, oldalirányú nyomás
hatására összeroppanhat.
♦
Ügyeljen arra, hogy a vágókorong ne „szoruljon
be“, és ne gyakoroljon rá túl nagy nyomást. Ne
próbáljon túl nagy mélységű vágást végezni. Ha
túl nagy erővel nyomja a korongot, fokozza annak
terhelését, ezért könnyebben megcsavarodhat vagy
beszorulhat, és nő a visszarúgás, illetve a korong
törésének veszélye.
Ne álljon a forgó koronggal egy vonalba vagy
közvetlenül mögéje. Amikor a korong a munkavégzés helyén az Ön testétől távolodva mozdul
el, egy esetleges visszarúgás a forgó korongot
a szerszámmal együtt és a szerszámot közvetlenül
Ön felé mozdíthatja.
Amikor a korong megszorul, vagy a vágás bármilyen okból megszakad, kapcsolja ki a szerszámot
és tartsa mozdulatlanul, amíg teljesen le nem áll.
Soha ne próbálja a mozgásban lévő vágókorongot a vágatból eltávolítani, mert visszarúghat
a szerszám. Keresse meg a korong szorulásának
okát, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak elhárítására.
Ne kezdje újra a munkadarab vágását. Várja
meg, amíg a korong eléri a teljes fordulatszámot,
ezután óvatosan vigye be a vágatba. A korong
megszorulhat, felfelé kiugorhat vagy visszarúghat,
ha a szerszámot a munkadarabban indítja el.
A táblákat vagy túl nagy munkadarabokat támassza alá, hogy csökkentse a korong beszorulásának és visszarúgásának veszélyét. A nagy
munkadarabok már saját súlyuktól is könnyen
megereszkedhetnek. A munkadarabot a vágási
vonal közelében, illetve két végén, a korong mindkét
oldalán alá kell támasztani.
Különösen ügyeljen, amikor „zsebvágást“ készít
meglévő falakba vagy egyéb nem átlátható területen. A korong belevághat a gáz- vagy vízcsövekbe,
elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba, ami
visszarúgást okozhat.
Speciális biztonsági utasítások csiszoláshoz
♦
5
Ne használjon túl nagy méretű csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásánál kövesse
a gyártó ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozottan szakadásveszélyes, és
a korong elakadhat, elszakadhat vagy a szerszám
visszarúghat.
Speciális biztonsági utasítások polírozáshoz
♦
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Ne engedje, hogy a polírozó korongnak vagy
tartozékának kilazult szálai szabadon forogjanak.
Szorítsa le vagy vágja le a kilazult szálakat. A laza
és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy
a munkadarabba beakadhatnak.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A drótkeféző műveletekkel kapcsolatos
speciális biztonsági utasítások
♦
♦
Tartsa szem előtt, hogy a keféről normál használat során is válnak le drótszálak. Ne nyomja túl
erősen a kefét, hogy ne terhelje túl a drótszálakat. A drótszálak könnyen behatolhatnak a vékony
ruházatba és/vagy a bőrbe.
Ha drótkeféző munkához védőeszköz használata
ajánlott, ne engedje, hogy a drótkefés korong
vagy a drótkefe hozzáérjen a védőeszközhöz.
A drótkefés korong átmérője megnövekedhet a munka során a terhelés és a centrifugális erők hatására.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő tájékoztatást biztosít számukra.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen
fülvédőt.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek, különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt
lemez anyagokra.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki egy Black & Decker
szakszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Oldalfogantyú
3. Tengelyzár
4. Védőburkolat
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki
van-e húzva a konnektorból.
Az védőburkolat felhelyezése és eltávolítása
(A ábra)
Vibráció
A szerszám kizárólag csiszolási munkákhoz alkalmazható
védőburkolattal van felszerelve. Ha vágási műveletet
végez vele, ennek megfelelő védőburkolatot kell felszerelnie. A vágási műveletekhez alkalmas védőburkolat
(cikkszáma 1004484-06 a KG750 típushoz és 100448407 a KG751 típushoz) beszerezhető a Black & Decker
szervizektől.
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
6
A csiszolókorong fel- és leszerelése (D. és
E. ábra)
A védőburkolat felszerelése
♦
Helyezze a szerszámot egy asztalra a hajtótengelyével (5) felfelé.
♦
Oldja ki a védőburkolat (4) szorítóját (7), és helyezze
a védőburkolatot a szerszám fölé, az ábra szerint.
♦
Illessze egymáshoz a bütyköket (8) és vájatokat (9).
♦
Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra, és az
óramutató járásával ellentétes irányban mozgatva
igazítsa a helyére.
♦
Kapcsolja be a szorítót (7), hogy a védőburkolat
biztonságosan rögzítve legyen a szerszámhoz.
♦
Szükség esetén a csavar (6) meghúzásával növelje
a szorítóerőt.
Csiszoláshoz csiszolótányérra van szükség. A csiszolótányér tartozékként megvásárolható Black & Decker
kereskedőjénél mint tartozék.
Felszerelés
♦
Helyezze fel a belső karimát (10) a tengelyre (5)
az itt bemutatott módon (E ábra). Ellenőrizze, hogy
a karima helyesen van elhelyezve a tengely lapos
oldalán.
♦
Tegye az csiszolótányért (15) a tengelyre.
♦
Tegye a csiszolókorongot (16) az csiszolótányérra.
♦
Helyezze a külső karimát (13) a tengelyre úgy, hogy
a kiemelkedő középső része a koronggal ellentétes
irányba nézzen.
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és húzza
meg a külső karimát a körmöskulccsal (14) (D
ábra). Ellenőrizze, hogy a külső karima helyesen
van-e elhelyezve és a csiszolókorong elég erősen
le van-e szorítva.
A védőburkolat eltávolítása
♦
Oldja ki a szorítót (7).
♦
A védőburkolatot az óramutató járásának irányában
forgatva igazítsa egymáshoz a peckeket (8) és
a vájatokat (9).
♦
Vegye le a szerszámról a védőburkolatot.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
védőburkolat nélkül.
♦
Eltávolítás
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és lazítsa meg
a külső karimát (13) a körmöskulccsal (14) (D ábra).
♦
Vegye le a külső karimát (13), a csiszolókorongot
(16) és a csiszolótányért (15).
A csiszoló- és a vágókorongok fel- és
leszerelése (B - D ábra)
A készülék használata
Az oldalfogantyú felszerelése
Csavarja be az oldalfogantyút (2) a szerszám egyik
e célt szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
♦
Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy véletlenül
elvágja.
♦
Készüljön fel arra, hogy amikor a köszörülő- vagy
vágókorong hozzáér a munkadarabhoz, szikrázni
fog.
♦
Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy a védőburkolat optimálisan védje a csiszoló- vagy vágókorongtól.
Mindig a feladatnak megfelelő korongot alkalmazza.
Mindig a megfelelő átmérőjű korongot használjon (lásd
a műszaki adatoknál).
Felszerelés
♦
A fentiek szerint szerelje fel a védőburkolatot.
♦
Helyezze fel a belső karimát (10) a tengelyre ( 5)
az itt bemutatott módon (B ábra). Ellenőrizze, hogy
a karima helyesen van elhelyezve a tengely lapos
oldalán.
♦
Helyezze fel a korongot (11) a tengelyre ( 5) az itt
bemutatott módon (B ábra). Ha a korong középső
része (12) kiemelkedik, ellenőrizze, hogy a kiemelkedő rész a belső karima felé néz-e.
♦
Ellenőrizze, hogy a korong megfelelően van-e elhelyezve a belső karimán.
♦
Tegye a külső karimát (13) a tengelyre. Amikor csiszolókorongot szerel fel, a külső karima kiemelkedő
középső részének a korong felé kell néznie (C ábrán
az A kép). Amikor vágókorongot szerel fel, a külső
karima kiemelt középső részének a koronggal
ellentétes irányba kell néznie (C ábrán a B kép).
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és húzza meg
a külső karimát a kéttüskés kulccsal (14) (D ábra).
Be- és kikapcsolás
♦
Bekapcsoláshoz tolja előre a be- és kikapcsolót
(1). Számítson arra, hogy a szerszám a kapcsoló
felengedése után tovább forog.
♦
Kikapcsoláshoz nyomja le a be- és kikapcsoló hátsó
részét.
Figyelmeztetés! Terhelés alatt ne kapcsolja ki a szerszámot.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
Eltávolítás
♦
Tartsa lenyomva a tengelyzárat (3), és lazítsa
meg a külső karimát (13) a kéttüskés kulccsal (14)
(D ábra).
♦
Vegye le a külső karimát (13) és a korongot (11).
Egyik kezével erősen tartsa a szerszámot az oldalfogantyúnál, a másikkal pedig a főfogantyúnál.
Köszörüléskor mindig kb. 15° -os szögben tartsa
a szerszámot a munkadarabhoz.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
7
Műszaki adatok
Figyelmeztetés! Vezetékes / vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/
szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
KG750
KG751
(1-es típus) (1-es típus)
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
VAC 230
230
W 750
750
min-1 11 000
11 000
Tárcsaméret
mm 115
125
Tárcsafurat
mm 22
22
csiszolókorongok
mm 6
6
vágókorongok
mm 3,5
3,5
Maximális korongvastagság
Kihajtó tengely
Súly
M14
M14
kg 2,24
2,34
LpA (hangnyomás) 94,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
LWA (hangerő) 105 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
az EN 60745 szerint:
Felületi csiszolás (ah,SG) 9,9 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Vágás (ah) 9,1 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Polírozás (ah,P) 5,0 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Korongos csiszolás (ah,DS) 3,3 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Drótkefézés (ah) 9,2 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
8
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KG750/KG751
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-3
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen,
vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
2012. 04. 04.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a
www.blackanddecker.hu internetes címen találhat
zst00243951 - 13-08-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising