KG751 | Black&Decker KG751 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

402113-26 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KG750
KG751
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Polizorul unghiular Black & Decker a fost conceput pentru
polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei folosind tipul
adecvat de discuri de tăiere sau polizare. Atunci când
este echipat cu o carcasă adecvată de protecţie, această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la acumulator.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dumneavoastră este în contact
cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru operaţiuni de polizare, şlefuire,
frecare cu perii de sârmă, lustruire sau tăiere
abrazivă
♦
♦
♦
♦
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debita. Citiţi
toate avertizările de siguranţă, instrucţiunile,
ilustraţiile şi specificaţiile furnizate împreună cu
această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută
unealta electrică pot da naştere la pericole şi
pot cauza vătămări corporale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute şi recomandate de către producătorul
uneltei. Simplul fapt că un accesoriu poate fi ataşat
la unealta dumneavoastră electrică nu asigură operarea în siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel
puţin egală cu viteza maximă marcată pe unealta
electrică. Accesoriile ce funcţionează mai repede
decât viteza lor nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
♦
♦
5
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile specifice
uneltei dvs. electrice. Accesoriile dimensionate
incorect nu pot fi supravegheate sau controlate în
mod adecvat.
Dimensiunea axului discurilor, flanşelor, tălpilor sau a oricăror alte accesorii trebuie să se
potrivească perfect cu axul uneltei electrice.
Accesoriile cu orificii pentru ax ce nu se potrivesc cu
elementele metalice de montare ale uneltei electrice
vor funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod excesiv
şi pot cauza pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor
formate şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile
de sârmă pentru depistarea sârmelor desprinse
sau crăpate. În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau montaţi
un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi
montarea unui accesoriu, puneţi în funcţiune
unealta electrică în gol, la viteză maximă, timp
de un minut. În mod normal, accesoriile deteriorate
se vor rupe în timpul acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie corporala. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru
faţă, ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă
este cazul, purtaţi măşti anti-praf, dopuri pentru
urechi, mănuşi şi salopetă care să vă protejeze
de micile fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat. Echipamentul
de protecţie pentru ochi trebuie să aibă capacitatea
de a opri reziduurile proiectate, rezultate în urma
diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă capacitatea
de a filtra particulele generate în urma operaţiei dvs.
Expunerea prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură faţă
de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde
în zona de lucru trebuie să poarte echipament de
protecţie corporala. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt pot fi
proiectate şi pot cauza vătămări asupra persoanelor
aflate dincolo de zona din apropierea locaţiei efective
de operare.
Ţineţi unealta electrică exclusiv pe suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul,
cablul poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul
dvs. poate fi trasă înspre accesoriul care se roteşte.
♦
Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos până
când accesoriul nu se opreşte complet. Accesoriul care se roteşte poate prinde suprafaţa de sprijin
şi poate determina mişcarea necontrolată a uneltei
electrice.
♦
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental cu
accesoriul care se roteşte poate determina agăţarea
hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
♦
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va trage
praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă
de particule metalice poate cauza pericole electrice.
♦
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
♦
Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de răcire
lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire
lichizi pot cauza electrocutarea.
Notă: Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor
electrice destinate în mod special utilizării împreună cu
un sistem pe bază de lichid.
♦
salturile au tendinţa de a agăţa accesoriile care se
rotesc şi determină pierderea controlului sau reculul.
Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru prelucrarea lemnului sau un disc de ferăstrău cu dinţi.
Astfel de discuri generează reculul şi pierderea
controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor
de polizare şi tăiere abrazivă
♦
♦
♦
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii, periei
sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat
în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea determină oprirea
rapidă a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul
său, determină împingerea uneltei electrice scăpate de
sub control în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului
din momentul incidentului.
♦
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau
ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului ce intră în
contact poate săpa în suprafaţa materialului, determinând
discul să alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa de
lucru. Discul poate sări fie în direcţia înainte, fie înspre
operator, în funcţie de direcţia mişcării sale din momentul
agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în
astfel de situaţii.
♦
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea
special concepută pentru discul ales. Discurile
pentru care unealta electrică nu a fost concepută
nu pot fi protejate în mod adecvat şi sunt nesigure.
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta electrică şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel
încât o suprafaţă minimă a discului să fie expusă
în partea dinspre operator. Apărătoarea ajută la
protejarea operatorului de fragmentele discurilor
rupte şi de contactul accidental cu discul.
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu polizaţi
cu partea laterală a discului de debitat. Discurile
abrazive de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor discuri
putând determina sfărâmarea acestora.
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu dimensiunile şi formele corecte pentru discul pe care
l-aţi ales. Flanşele de disc adecvate susţin discul,
reducând astfel posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru discurile de debitat pot diferi de flanşele
pentru discurile de polizat.
Nu utilizaţi discuri uzate de pe unelte electrice
mai mari. Discurile destinate uneltelor electrice de
dimensiuni mai mari nu sunt adecvate pentru viteza
superioară a unei unelte mai mici şi se pot rupe.
Avertizări suplimentare de siguranţă
specifice operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei electrice şi
pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate
în continuare.
♦
Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să faceţi faţă forţei
de recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul auxiliar,
dacă este furnizat, pentru un control maxim în
caz de recul sau de reacţie de cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate controla reacţiile
de cuplare sau forţele de recul dacă sunt adoptate
măsuri adecvate de protecţie.
♦
Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
♦
Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona în care se
va deplasa unealta electrică în cazul unui recul.
Reculul va propulsa unealta în direcţia opusă celei
de mişcare a discului din momentul agăţării.
♦
Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi colţuri,
margini ascuţite etc. Evitaţi balansarea şi agăţarea accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite sau
♦
♦
♦
6
Nu „blocaţi“ discul de debitat sau nu apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi o tăiere
cu o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului
măreşte sarcina şi probabilitatea de răsucire şi
blocare a discului în tăietură, precum şi posibilitatea
producerii reculului sau a ruperii discului.
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în
spatele discului ce se roteşte. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia opusă
corpului dvs., eventualul recul ar putea propulsa
discul ce se roteşte şi unealta electrică direct înspre
dvs.
Atunci când discul se blochează sau când se
întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi unealta
electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până când discul se opreşte complet. Nu încercaţi niciodată
să scoateţi discul de debitat din tăietură în timp
ce acesta se află în mişcare; în caz contrar, va
surveni reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de
corecţie pentru a elimina cauza blocării discului.
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
♦
♦
♦
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală
şi reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul se
poate bloca, poate aluneca în sus sau poate ricoşa
înapoi dacă unealta de lucru este repornită atunci
când discul se află în tăietura din piesa de prelucrat.
Susţineţi panourile sau orice piesă de lucru
supradimensionată pentru a minimiza riscul
de agăţare sau recul al discului. Piesele mari
de prelucrat au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de debitare şi
aproape de marginea piesei de prelucrat în raport
cu fiecare parte laterală a discului.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone
fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa
de debitat poate tăia ţevi de gaze sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte, fapt ce poate cauza
reculul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF)
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de şlefuit
♦
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel supradimensionate. Urmaţi recomandările producătorului atunci
când selectaţi tipul de şmirghel. Şmirghelul mai
mare, care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit prezintă risc de sfâşiere şi poate determina distrugerea,
ruperea discului sau reculul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de lustruire
♦
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor
de fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile de
fixare desprinse. Sforile de fixare desprinse şi care
se rotesc se pot încurca în jurul degetelor dvs. sau
se pot agăţa de piesa de prelucrat.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de frecare cu perii de sârmă
♦
♦
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Fiţi atenţi la perii din sârmă proiectaţi de perie
chiar şi în timpul funcţionării normale. Nu suprasolicitaţi periile de sârma aplicând o sarcină
excesivă asupra uneltei. Firele de sârmă pot
penetra cu uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau
pielea.
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători
pentru frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi
niciun fel de contact al discului de sârmă cu apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări diametrul
datorită sarcinii de lucru şi forţelor centrifuge.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Siguranţa terţilor
♦
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
7
Montarea şi demontarea discurilor de
polizare sau debitare (fig. B - D)
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în timpul utilizării acestei unelte.
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru aplicaţia
dvs. Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul corect şi
dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi specificaţia
tehnică).
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
Montarea
♦
Fixaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦
Poziţionaţi flanşa internă (10) pe ax (5) conform ilustraţiei (fig. B). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată
corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi discul (11) pe ax (5) conform ilustraţiei
(fig. B). În cazul în care discul prezintă o zonă
centrală în relief (12), asiguraţi-vă că aceasta este
orientată spre flanşa internă.
♦
Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe flanşa
internă.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (13) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizare, zona centrală în relief
de pe flanşa externă trebuie să fie orientată către
disc (A în fig. C). Atunci când montaţi un disc de
debitare, zona centrală în relief de pe flanşa externă
trebuie să fie orientată în direcţia opusă discului (B
în fig. C).
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. D).
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner lateral
3. Buton de blocare a axului
4. Apărătoare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. A)
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată exclusiv
lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să efectueze
operaţii de debitare, trebuie să fie echipată cu o apărătoarea specială pentru acest scop. Este disponibilă
o apărătoare adecvată pentru operaţiunile de debitare,
având codurile de articol 1004484-06 pentru KG750
şi 1004484-07 pentru KG751 ce pot fi procurate de la
centrele de service Black & Decker.
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
slăbiţi flanşa externă (13) folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. D).
♦
Scoateţi flanşa externă (13) şi discul (11).
Montarea şi demontarea discurilor de
şlefuire (fig. D şi E)
Montarea
♦
Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (5) orientat
în sus.
♦
Eliberaţi închizătoarea de prindere (7) şi ţineţi apărătoarea (4) deasupra uneltei conform ilustraţiei.
♦
Aliniaţi găurile filetate (8) cu canelurile (9).
♦
Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în sens antiorar
în poziţia necesară.
♦
Strângeţi încuietoarea de prindere (7) pentru a fixa
apărătoarea pe unealtă.
♦
Dacă este necesar, strângeţi şurubul (6) pentru
a spori forţa de prindere.
Pentru şlefuire, este necesară o talpă de susţinere. Talpa
de susţinere este disponibilă ca accesoriu la reprezentantul Black & Decker.
Montarea
♦
Poziţionaţi flanşa internă (10) pe ax (5) conform ilustraţiei (fig. E). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată
corect pe laturile plate ale axului.
♦
Poziţionaţi talpa de susţinere (15) pe ax.
♦
Poziţionaţi discul de şlefuire (16) pe talpa de susţinere.
♦
Poziţionaţi flanşa externă (13) pe ax, cu zona centrală în relief orientată în direcţia opusă discului.
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. D). Asiguraţi-vă că flanşa externă
este montată corect şi că discul este fixat strâns.
Demontarea
♦
Eliberaţi încuietoarea de prindere (7).
♦
Rotiţi apărătoarea în sens orar pentru a alinia găurile
filetate (8) cu canelurile (9).
♦
Scoateţi apărătoarea de pe unealtă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Demontarea
♦
Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
slăbiţi flanşa externă (13) folosind cheia cu două
ştifturi (14) (fig. D).
♦
Scoateţi flanşa externă (13), discul de şlefuire (16)
şi talpa de susţinere (15).
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (2) într-unul din orificiile
de montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
8
Utilizare
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦
Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea
accidentală a acestuia.
♦
Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în
momentul în care discul de polizare sau debitare
atinge piesa de prelucrat.
♦
Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât apărătoarea să ofere protecţie maximă la discul de polizare
sau debitare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Pornirea şi oprirea
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă
mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.
♦
Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) înainte. Reţineţi că unealta va continua
să funcţioneze după ce eliberaţi întrerupătorul.
♦
Pentru a opri unealta, apăsaţi pe partea din spate
a întrerupătorului de pornire/oprire.
Avertisment! Nu opriţi unealta când se află sub sarcină.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului lateral şi cu cealaltă mână în jurul mânerului principal.
În timpul polizării, păstraţi întotdeauna un unghi de
aprox. 15° între disc şi suprafaţa piesei de prelucrat.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Întreţinere
Aparatul/unealta dumneavoastră Black & Decker, cu/fără
cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde
de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi acumulatorul din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin
şi apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării periodice.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
KG750
(Tip 1)
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Turaţie în gol
Vc.a. 230
W 750
min-1 11 000
KG751
(Tip 1)
230
750
11 000
Diametrul discului
mm 115
125
Alezajul discului
mm 22
22
discuri de polizare
mm 6
6
discuri de debitat
mm 3,5
3,5
Grosimea max. a discului
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dimensiunea axului
Greutate
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
9
M14
M14
kg 2,24
2,34
♦
LpA (presiune sonoră) 94,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 105 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
♦
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
cu EN 60745:
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Polizarea suprafeţelor (ah,SG) 9,9 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Debitare (ah) 9,1 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Lustruire (ah,P) 5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Şlefuire cu disc (ah,DS) 3,3 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Frecare cu perie de sârmă (ah) 9,2 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dumneavoastră produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
KG750/KG751
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate
a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Marea Britanie
04/04/2012
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
zst00219481 - 10-10-2013
10
11
Download PDF

advertising