WD7210N | Black&Decker WD7210N WET N'DRY VAC Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-13 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
DV4800N
DV9610PN
WD4810N
WD7210N
WD9610N
WD9610ECN
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker Dustbuster® kézi porszívója könynyű és száraz porszívózásra készült. Ez a készülék csak
háztartási használatra alkalmas.
♦
Az Ön Black & Decker Dustbuster® kézi porszívója könynyű nedves és száraz porszívózási feladatokra készült
(WD4810N, WD7210N, WD9610N és WD9610ECN).
típusok). Ez a készülék csak háztartási használatra
alkalmas.
♦
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Biztonsági előírások
Akkumulátorok
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja kibontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőtől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezéséhez tartsa be
„A környezet védelme“ című rész utasításait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz
védje kilyukadástól és ütődéstől, mert az sérülést
vagy tüzet okozhat.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Szélsőséges körülmények között az akkumulátor
szivároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel,
ronggyal törölje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne
kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis
érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre kerül, vízzel
azonnal le kell mosni. Vörösödés, fájdalom vagy irritáció
esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, tiszta
vízzel azonnal mossa le, és forduljon orvoshoz.
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor a tűz, az akkumulátor-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyagi károk veszélyének csökkentése végett
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
Ne használja a készüléket folyadék vagy gyúlékony
anyag felszedésére.
Ne használja víz közelében.
Ne merítse vízbe.
A töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki
a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelettel használhatják. Ügyelni kell arra, hogy
gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Akkumulátortöltők
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőegységet hálózati
csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltővel csak a készülékhez/
szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más
akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi károkat okozhat.
♦
Nem tölthető elemet ne próbáljon tölteni.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól
szellőző helyre tegye.
Használat után
♦
♦
♦
A töltő vagy talapzatának tisztítása előtt húzza ki
a töltő kábelét a hálózati csatlakozóból.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékekhez.
Ellenőrzés és javítás
♦
♦
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Rendszeresen ellenőrizze a töltőkészülék hálózati
kábelét. Ha a kábel sérült, előírás szerint le kell cseréltetni valamelyik Black & Decker szakszervizben.
Soha ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni
a készülék bármely más részét, mint ami a kezelési
utasításban szerepel.
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló töréseit,
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze
sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes.
4
Mások biztonsága
Részegységek
♦
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Tartály kioldógombja
3. Töltésjelző
4. Töltőaljzat (csak DV4800N, DV9610PN és
WD9610ECN típusoknál)
5. Portartály
6. Töltő
7. Töltőállomás (csak WD4810N, WD7210N és
WD9610N típusoknál)
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
A ábra
8.
Száraz anyag textilszűrő (csak DV4800N,
DV9610PN típusoknál)
9. Előszűrő (csak DV9610N típusnál)
10. Nedves/száraz habszivacs betét (csak WD4810N,
WD7210N, WD9610ECN és WD9610N típusoknál)
11. Nedves/száraz terelő (csak WD4810N, WD7210N,
WD9610ECN és WD9610N típusoknál)
B ábra
12. Gumibetétes szívófej (csak WD4810N, WD7210N,
WD9610ECN és WD9610N típusoknál)
13. Motoros kefefej (csak DV9610PN típusnál)
Telepítés
Falra szerelés (C ábra) (csak DV9610PN és
WD9610ECN típusnál)
Elektromos biztonság
A terméket a falra is szerelheti, hogy ott kényelmesen
tárolhassa és tölthesse.
Ha a falra szereli, győződjön meg arról, hogy az adott
faltípusnak és a készülék súlyának megfelelő rögzítési
módszert választott.
♦
Jelölje ki a csavarfuratok helyét (konnektor elérhető
közelségében, hogy a porszívót a fali konzolon
tárolva is lehessen tölteni).
♦
Illessze a töltő vezetékét a fali konzol ívelt résébe, és
hagyjon szabadon mintegy 20-23 cm-t [8-9 hüvelyk].
♦
Akassza a készüléket a falra úgy, hogy a porszívó
talpán lévő nyílást a fali konzol kampóira akasztja.
A töltőt egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ne próbálja a töltőegységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa át ezt a kézikönyvet.
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Összeszerelés
Hibaáram védelemmel ellátott transzformátor.
A hálózati áramellátástól a transzformátor
kimenet elektromosan védve van.
Tartozékok (B ábra)
Ezeket a típusokat a következő tartozékokkal szállíthatjuk:
♦
Gumibetétes szívófej (12) kemény felületek nedves
porszívózásához. (Csak WD4810N, WD7210N,
WD9610ECN és WD9610N típusoknál)
♦
Motoros kefefej (13) bolyhos szőnyegek porszívózásához. A kefefej különösen haj, cérna stb. felporszívózásához hasznos (csak DV9610PN típusnál)
A töltő automatikusan kikapcsolódik, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra szökik. Így
a töltő üzemképtelen lesz. Csatlakoztassa le
a töltőbázist a hálózati áramforrásról, és vigye
a legközelebbi szervizállomásra.
A készülék használata csak belső térben
megengedett!
Tartozékok felhelyezése (D ábra)
♦
Illessze a megfelelő tartozékot a készülék elejébe.
Győződjön meg arról, hogy a tartozékot teljes mértékben beillesztette.
5
A készülék használata
♦
♦
Első használat előtt az akkumulátort legalább
24 órán át kell tölteni.
♦
Amikor nem használja a készüléket, helyezze
a töltöltőállomásra. (Csak WD4810N, WD7210N és
WD9610N típusoknál)
Figyelmeztetés! A készülék károsodásának megelőzése
céljából töltés előtt ürítse ki a porszívóból a felszívott
folyadékot, majd alaposan szárítsa ki a készüléket.
♦
♦
Az akkumulátor töltése (E és F ábra)
♦
Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
Az akkumulátor nem fog feltöltődni, ha az üzemi
kapcsoló „be” állásban van.
♦
A töltő (6) dugaszát dugaszolja a készülék töltőaljzatába (4) (E ábra). (Csak DV4800N, WD9610ECN
és DV9610PN típusoknál)
♦
Helyezze a készüléket a töltőtalpra (7) (F ábra).
(Csak WD4810N, WD7210N és WD9610N típusoknál)
♦
Csatlakoztassa az áramellátásra. A töltésjelző (3)
ekkor világítani fog.
♦
Hagyja a készüléket töltődni legalább 16 órán át.
Töltés közben a töltő melegedhet. Ez teljesen normális
jelenség, nem utal hibára. A készüléket nyugodtan
a töltőn lehet hagyni - tetszőleges időre. A töltésjelző (3)
addig világít, amíg a készüléket az elektromos hálózatra
kapcsolt töltőn hagyja.
Figyelmeztetés! 4 °C-nál alacsonyabb, illetve 40 °C-nál
magasabb környezeti hőmérséklet mellett ne töltse az
akkumulátort.
Az optimális szívóerő beállítása
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
A készülék ürítése és tisztítása
A portartály és a szűrők eltávolítása (H, I, J,
és K ábra)
Figyelmeztetés! A szűrők újra felhasználhatók, azokat
rendszeresen tisztítani kell.
♦
Nyomja meg a kioldó fület (2), és húzza ki egyenesen
a portartályt (5).
♦
Tartsa a portartályt egy szemetesedény vagy lefolyó
fölé, majd a kiürítéséhez húzza ki a szűrőt.
♦
Visszahelyezésnél tegye a portartályt vissza a fogantyúra, amíg a helyére be nem pattan.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Az optimális porszívózáshoz tiszta szűrőkre
van szükség.
Be- és kikapcsolás (G ábra)
♦
♦
Habszivacs betét (J ábra) (WD4810N,
WD7210N, WD9610ECN és WD9610N)
A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) az 1-es állásba.
A készülék kikapcsolásához a be- és kikapcsolót (1)
csúsztassa a 0-s állásba.
♦
Helyezze a habszivacs betétet (10) a nedves/száraz
terelő (11) közepébe.
Figyelmeztetés! Nedves porszívózásnál soha ne
használja a készüléket a vízterelő és a habszivacs
betét nélkül.
Száraz anyagok felporszívózása (DV4800N,
DV9610PN típusoknál)
♦
Ne hagyja, hogy a tartály addig telítödjön, hogy
a folyadékszint elérje a beömlő csúszda magasságát. Ha folyadék van a tartályban, ne fordítsa
a készüléklet fejjel lefelé vagy az oldalára, ne emelje
fel a szívófeltétet, vagy ne rázza meg a készüléket.
Folyadék felszívása után azonnal tisztítsa meg
a készüléket és a szűrőt. Penész és rozsda keletkezhet, ha nedves porszívózás után a készüléket
nem tisztítják meg alaposan.
A készülék károsodásának megelőzése céljából
töltés előtt ürítse ki a porszívóból a felszívott folyadékot, majd alaposan szárítsa ki a készüléket.
Kiömlött száraz anyagok felporszívózásához.
Előszűrő (K ábra) (DV9610PN típusnál)
Nedves/száraz anyagok felporszívózása
(csak WD4810N, WD7210N, WD9610ECN és
WD9610N típusoknál)
A jobb tisztítás érdekében a szűrő és az előszűrő leválasztható.
♦
Csavarja az előszűrőt (9) az óramutató járásának
irányában, majd emelje le a szűrőről (8).
♦
Kiömlött száraz anyagok felporszívózásához ne
használja a gumibetétes szívófejet.
Figyelmeztetés! Ez a termék csak könnyű kiömlött
anyagok felporszívózásához készült.
♦
Ezzel a készülékkel kiömlött folyadék is felporszívózható. A gumibetétes szívófejet nem nedvszívó,
kemény felületeknél használja. Nedvszívó felületekről (pl. szőnyeg) ez a készülék a kiömlött nedves
anyagot könnyebben felszívja e nélkül a tartozék
nélkül.
♦
Amikor kemény és nedves felületeket porszívóz, illessze a gumibetétes szívófejet a szívófej nyílásába.
♦
Ennek a tartozéknak a használatával akkor éri el
a legjobb eredményt, ha a készüléket 45°-os szögben tartja, és lassan húzza önmaga felé.
A portartályok és szűrők tisztítása
♦
♦
A portartályok és a szűrők meleg szappanos vízben
moshatók.
Győződjön meg arról, hogy szűrők és a portartály
szárazak, mielőtt visszatenné őket.
A szűrők cseréje
A szűrőket 6 – 9 hónaponként, illetve akkor amikor
elkoptak vagy megsérültek, cserélni kell.
Csereszűrőket a Black & Decker forgalmazójától szerezhet be.
DV4800N típushoz VF110-XJ cikkszámú szűrőt használjon
6
Akkumulátor
DV9610PN típushoz VF110P-XJ cikkszámú szűrőt
használjon
WD4810N, WD7210N, WD9610ECN és WD9610N
típusokhoz WVF110-XJ cikkszámú szűrőt használjon
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az
akkumulátort az alábbiak szerint el kell távolítania, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően
kell ártalmatlanítania.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/
szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦
Lehetőleg merítse le az akkumulátort oly módon,
hogy a készüléket a motor leállásáig üzemelteti.
♦
Nyomja meg a kioldó gombot (2) és vegye ki a portartályt (5).
♦
Csavarja ki a készüléket összetartó hét csavart.
♦
Emelje le a szerszámról a burkolatot.
♦
Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦
Vegye ki az akkumulátort.
♦
Az akkumulátort megfelelő csomagolásban helyezze
el, hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦
Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az eltávolított akkumulátort már nem lehet visszaszerelni
a készülékbe.
Műszaki adatok
Környezetvédelem
DV4800N
WD7210N
DV9610PN
(H1)
(H1)
(H1)
WD4810N
WD9610N
(H1)
(H1)
WD9610ECN
(H1)
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Feszültség
Vegyenáram 4,8
Akkumulátor
Súly
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
7,2
Típus NiMH
kg 0,95
Töltő
9,6
NiMH
NiMH
1,04
1,12
BA090020D BA110020D BA140020D
VA090020D VA110020D VA140020D
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Bemenő feszültség Vváltakozó
230
230
230
Kimenő feszültség
9
11
14
200
200
200
16
16
16
0,17
0,17
0,22
Vváltakozó
Áramerősség
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
mA
ó
kg
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00234844 - 06-06-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje
a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba
tekintetében újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerĦ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthetĘ.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történĘ átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x a hiba okát
x a javítás módját
x a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredĘ hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítĘ készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
8
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
9
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising