D26200K | DeWalt D26200K ROUTER instruction manual

588777-00 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26200
D26203
D26204
Obrázek 1
c
z
d
h
y
b
i
D26200
a
e
g
k
f
u
gg
ff
o
D26203,
D26204
r
p
aa
m
n
2
Obrázek 2
D26200
a
g
r
i
Obrázek 3
e
u
3
Obrázek 4
s
i
Obrázek 5A
D26200
t
ll
ll
Obrázek 5B
D26203, D26204
ll
ll
t
4
Obrázek 6
b
b
h
h
i
Obrázek 7A
D26200
j
mm
q
Obrázek 7C
Obrázek 7B
D26203, D26204
D26203, D26204
tt
qq
vv
ss
rr
vv
uu
qq
uu
qq
5
Obrázek 8
v
w
Obrázek 9
l
kk
x
ii
jj
hh
Obrázek 10
b
6
ee
Obrázek 11
dd
bb
p
n
o
cc
pp
Obrázek 12
1
2
4
3
Obrázek 13
ww
D26200
D26203, D26204
7
VÝKONNÉ KOMPAKTNÍ FRÉZKY
D26200, D26203, D26204
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
mm
mm
kg
D26200
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
1 sloupek
55
5 poloh
se stupnicí
8 (GB: 1/4")
30
4,4
D26203
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
2 sloupky
55
5 poloh
se stupnicí
8 (GB: 1/4")
30
6,4
D26204
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
2 sloupky
55
5 poloh
se stupnicí
8 (GB: 1/4")
30
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Typ základny frézky
Zdvih frézky
Revolverový hloubkový doraz
V
V
W
min-1
Velikost kleštiny
Max. průměr frézy
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
8
7,0
2,7
7,0
2,7
7,0
2,7
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Velká Británie
& Irsko
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
D26200, D26203, D26204
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 8. 2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a všechny
pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
9
b)
c)
d)
e)
f)
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
10
e)
f)
g)
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro kompaktní
frézky
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za části doporučené pro úchop. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• NEOBRÁBĚJTE kov.
• Udržujte rukojeti a části určené pro
úchop čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy. Tak bude umožněna lepší
ovladatelnost nářadí.
• Držte frézku pevně oběma rukama, abyste
byli připraveni na momentové reakce při
spuštění nářadí.
• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
řezného prostoru. Ze žádného důvodu
nikdy nesahejte pod obrobek. Během
frézování udržujte základnu frézky pevně
v kontaktu s obrobkem. Tato opatření omezí
riziko způsobení zranění.
• Nikdy neuvádějte motor nářadí do chodu,
není-li vložen do jedné ze základen frézky.
Motor není určen pro použití v ruce.
• Udržujte při frézování konstantní tlak.
Nepřetěžujte motor.
• Proveďte vizuální kontrolu, zda nedošlo
k zachycení napájecího kabelu, což by
mohlo způsobit problémy při frézování.
• Používejte ostré frézy. Tupé frézy mohou
při práci pod tlakem způsobit vychýlení nebo
zablokování frézy.
• Před odložením frézky se ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení motoru. Bude-li
se po odložení nářadí frézovací hlava stále
otáčet, může dojít k zranění nebo k poškození.
• Před spuštěním motoru se ujistěte, zda
je fréza mimo obrobek. Je-li při spuštění
motoru fréza v kontaktu s obrobkem, mohlo
by dojít k poskočení frézky a k následnému
zranění nebo poškození.
• Před seřízením frézky nebo před výměnou
frézy VŽDY odpojte nářadí od zdroje
napájení.
• Je-li motor v chodu, udržujte ruce
v bezpečné vzdálenosti od frézy, abyste
zabránili zranění.
• Nikdy se nedotýkejte frézy ihned po
ukončení práce. Fréza může být velmi horká.
• Bude-li fréza procházet celou tloušťkou
materiálu, nechejte si pod obrobkem
dostatek volného místa.
• Utáhněte řádně matici kleštiny, abyste
zabránili prokluzování frézy.
• Nikdy neutahujte matici kleštiny, ve které
není fréza.
• Nepoužívejte v tomto nářadí frézy, jejichž
průměr je větší než 30 mm.
• Vyvarujte se frézování v opačném směru,
než je frézování, které je zobrazeno na
obr. 12. Tento způsob frézování v opačném
směru zvyšuje riziko ztráty kontroly nad
nářadím, což může vést k zranění uživatele.
Je-li při některých úkonech vyžadováno
frézování v opačném směru (zpětný pohyb
frézky kolem rohu), musí být ovládání frézky
věnována maximální pozornost. Provádějte
menší pracovní zářezy a odstraňujte při
každém průchodu frézy minimální množství
materiálu.
• Vždy používejte přímé frézy, žlábkovací frézy,
profilové frézy, drážkovací frézy a drážkovací
nože s průměrem upínací stopky 6 - 8 mm,
který odpovídá velikosti upínací kleštiny
vašeho nářadí.
• Vždy používejte frézy s provozními otáčkami
minimálně 30 000 min-1, které jsou takto
i označeny.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte
frézy s průměrem, který je větší než
maximálně povolený průměr uvedený
v technických údajích.
11
Jiná nebezpečí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")
1 klíč
1 vodicí pouzdro 17 mm
1 středicí kužel
– Poškození sluchu.
1 návod k obsluze
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
1 výkresovou dokumentaci
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
D26204
Balení obsahuje:
1 frézku s ponornou základnou
1 pevnou základnu
1 odsávací systém na základně frézky
1 odsávací systém na ponorné základně
1 paralelní vodítko s vodicími tyčemi
1 základní paralelní vodítko (D262003)
1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")
1 klíč
1 vodicí pouzdro 17 mm
1 středicí kužel
1 kufřík
Používejte ochranu zraku.
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (y), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na štítku nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
D26200
Balení obsahuje:
1 frézku s pevnou základnou
1 odsávací systém na základně frézky
1 základní paralelní vodítko (D262003)
1 upínací kleštinu 8 mm (GB: 1/4")
1 klíč
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
D26203
Balení obsahuje:
1 frézku s ponornou základnou
1 odsávací systém na ponorné základně
1 paralelní vodítko s vodicími tyčemi
12
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1 - 11)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Rychloupínací výstupky
b. Kroužek pro nastavení hloubky frézování
c. Regulátor otáček
d. Spínač zapnuto/vypnuto (I/O)
e. Zajišťovací tlačítko hřídele
f. Diodová svítilna
g. Drážka vodicího kolíku
h. Měřítko jemného seřízení
i. Zajišťovací páčka
j. Drážka pro paralelní vodítko (pevná základna)
k. Přídavná základna (kulatá základna (ff)
a základna ve tvaru D (gg) jsou dodávány jako
příslušenství)
l. Příslušenství pro odsávání (pro použití
s ponornou základnou)
m. Otvory pro paralelní vodítko Premium
(D26203, D26204)
n. Doraz revolverové hlavy
o. Nastavitelný hloubkový doraz
p. Zajišťovací páčka ponoru
q. Paralelní vodítko
r. Vodicí kolíky
s. Seřizovací šroub zajišťovací páčky
t. Středicí nástroj
u. Matice upínací kleštiny
v Příslušenství pro odsávání (pevná základna)
w. Šrouby (příslušenství pro odsávání, pevná
základna)
x. Drážka pro paralelní vodítko (ponorná
základna)
y. Datový kód
z. Motor
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
aa. Doraz motoru
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
bb. Šroub s křídlovou hlavou
cc. Rýhovaný šroub
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
dd. Měřítko pro nastavení hloubky
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
ee. Výstupek pro nastavení nuly
ff. Kruhová přídavná základna
gg. Přídavná základna ve tvaru D
hh. Výstupek (příslušenství pro odsávání, ponorná
základna)
ii. Západka (příslušenství pro odsávání)
jj. Plastová podložka (příslušenství pro odsávání)
kk. Šroub s křídlovou hlavou (příslušenství pro
odsávání)
ll. Šrouby přídavné základny
mm.Šrouby paralelního vodítka
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše výkonná kompaktní frézka je určena
pro profesionální a náročné frézování dřeva,
dřevěných výrobků a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto kompaktní frézky jsou nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění by mohlo
způsobit úraz.
13
Frézy
MONTÁŽ FRÉZY
Frézování může být prováděno s kompletní řadou
běžně dostupných fréz (například: přímé, žlábkovací, profilové, drážkovací nebo drážkovací nůž)
s následujícími parametry:
1. Průměr upínací stopky 6 - 8 mm
2. Minimální provozní otáčky frézy 30 000/min
VAROVÁNÍ: Maximální průměr pro
použití:
• Pro přímé, žlábkovací a profilové
frézy MUSÍ BÝT maximální průměr
upínací stopky 8 mm, maximální
průměr frézy MUSÍ BÝT 36 mm
a maximální hloubka frézování MUSÍ
BÝT 10 mm.
• Pro drážkovací frézy MUSÍ BÝT
maximální průměr upínací stopky
8 mm a maximální průměr frézy
MUSÍ BÝT 25 mm.
• Pro drážkovací nože MUSÍ BÝT
maximální průměr upínací stopky
8 mm, maximální průměr MUSÍ BÝT
40 mm a maximální šířka frézování
MUSÍ BÝT 4 mm.
Rychloupínání motoru (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
1. Uvolněte zajišťovací páčku (i) na základně.
2. Jednou rukou uchopte motor a stiskněte oba
rychloupínací výstupky (a).
3. Druhou rukou uchopte základnu a vytáhněte
motor ze základny.
Montáž a demontáž frézy
(obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
14
1. Je-li to nutné, vyjměte motor ze základny, viz
Rychloupínání motoru.
2. Očistěte a zasuňte kulatou upínací stopku
požadované frézy co nejdále do uvolněné
upínací kleštiny a potom ji povytáhněte ven asi
o 1,6 mm.
3. Při otáčení matice kleštiny (u) ve směru
pohybu hodinových ručiček pomocí dodaného
klíče stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (e),
aby došlo k zablokování hřídele.
POZNÁMKA: Nářadí je opatřeno západkami
pro zajištění hřídele, které umožňují utahování
frézy pomocí metody ručního západkového
mechanismu.
Utažení pomocí metody ručního
západkového mechanismu:
a. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u)
uvolněte stisk zajišťovacího tlačítka hřídele
(e).
b. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u)
změňte směr utahování, aby se klíč vrátil
do původní polohy.
c. Opět stiskněte zajišťovací tlačítko (e)
a otáčejte klíčem ve směru pohybu
hodinových ručiček.
d. Opakujte postup, dokud nebude matice
upínací kleštiny (u) řádně utažena.
POZNÁMKA: Vyvarujte se možného
poškození kleštiny. Nikdy neutahujte
matici kleštiny, ve které není fréza.
DEMONTÁŽ FRÉZY
1. Vyjměte motor ze základny, viz
Rychloupínání motoru.
2. Při otáčení matice kleštiny (u) proti směru
pohybu hodinových ručiček pomocí dodaného
klíče stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (e),
aby došlo k zablokování hřídele.
Uvolnění pomocí metody ručního
západkového mechanismu:
a. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u)
uvolněte stisk zajišťovacího tlačítka hřídele
(e).
b. S klíčem stále na matici upínací kleštiny (u)
změňte směr uvolňování, aby se klíč vrátil
do původní polohy.
c. Opět stiskněte zajišťovací tlačítko (e)
a otáčejte klíčem proti směru pohybu
hodinových ručiček.
d. Opakujte postup, dokud nebude matice
upínací kleštiny (u) uvolněna tak, aby
mohla být fréza vyjmuta z kleštiny.
Upínací kleštiny
POZNÁMKA: Upínací kleštinu nikdy neutahujte,
dokud v ní nebude nejdříve usazena fréza.
Utahování prázdné kleštiny, dokonce i pouhou
rukou, může způsobit poškození kleštiny.
Chcete-li změnit velikost upínací kleštiny,
proveďte vyšroubování sestavy kleštiny
podle výše uvedeného postupu. Namontujte
požadovanou kleštinu podle stejného postupu
v obráceném pořadí jednotlivých kroků. Upínací
kleština a matice upínací kleštiny jsou spojeny.
Nepokoušejte se upínací kleštinu z matice upínací
kleštiny sejmout.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNí: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění vždy před každým
nastavením nebo před každou
montáží a demontáží vypněte nářadí
a odpojte nářadí od zdroje napájení.
VAROVÁNí: Nepoužívejte v tomto
nářadí frézy, jejichž průměr je větší
než 30 mm.
Správná poloha rukou (obr. 13)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
D26200
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli obě
ruce položeny na základně, jako na uvedeném
obrázku.
D26203, D26204
Správná poloha rukou při práci s ponornou
základnou vyžaduje, abyste měli na každé rukojeti
jednu ruku, jako na uvedeném obrázku.
Spuštění a zastavení motoru
(obr. 1)
UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním
nářadí odstraňte z pracovního prostoru
všechny cizí předměty. Držte nářadí
pevně, abyste byli připraveni na
momentové reakce při spuštění nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Před odložením nářadí
počkejte, dokud nedojde k ÚPLNÉMU
ZASTAVENÍ nářadí, abyste zabránili
zranění nebo poškození dokončeného
obrobku.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte část spínače
s prachovou krytkou, která způsobí zapnutí frézky
a která odpovídá symbolu „I“.
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte část spínače
s prachovou krytkou, která způsobí vypnutí frézky
a která odpovídá symbolu „O“.
Nastavení zajišťovací páčky
(obr. 4)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Pro upnutí zajišťovací páčky by neměla být
používána nadměrná síla. Použití nadměrné síly
může způsobit poškození základny.
Je-li zajišťovací páčka (i) upnuta, motor by se
v základně neměl pohybovat.
Seřízení je nutné, je-li zajišťovací páčka upnuta
pouze při použití nadměrné síly nebo pohybuje-li
se motor po upnutí v základně.
Nastavení upínací síly zajišťovací páčky:
1. Uvolněte zajišťovací páčku (i).
2. Otáčejte šroubem (s) v malých krocích pomocí
šestihranného klíče.
POZNÁMKA: Otáčení šroubu ve směru
pohybu hodinových ručiček páčku utahuje
a otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček páčku uvolňuje.
Vystředění přídavné základny
(obr. 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
15
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Musíte-li provést seřízení , výměnu nebo náhradu
přídavné základny, doporučujeme použití
středicího nástroje, viz Příslušenství. Středicí
nástroj se skládá z kužele a kolíku. Chcete
přídavnou základnu nastavit, postupujte podle níže
uvedených kroků.
1. Povolte, ale nesnímejte šrouby přídavné
základny (ll) tak, aby se přídavná základna
volně pohybovala.
1. Vyberte si a upněte požadovanou frézu. Viz
Montáž a demontáž frézy.
2. Sestavte motor se základnou a ujistěte se,
zda je základna připevněna ke kroužku pro
nastavení hloubky frézování (b). Postavte
frézku na obrobek.
3. Uvolněte zajišťovací páčku (i) a otáčejte
kroužkem pro nastavení hloubky frézování
(b), dokud se fréza nedostane do kontaktu
s povrchem obrobku. Otáčení kroužku ve
směru pohybu hodinových ručiček frézovací
hlavu zvedá a otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček frézovací hlavu spouští.
3. Vložte motor do základny a upněte zajišťovací
páčku na základně.
4. Otáčejte měřítkem jemného seřízení (h) ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nebude 0 na měřítku srovnána s ukazatelem
na spodní části kroužku pro nastavení hloubky
frézování.
4. Nasaďte kužel na kolík (t) a tlačte kužel zlehka
dolů, dokud se nezastaví, jako na uvedeném
obrázku. Tímto způsobem dojde k vystředění
přídavné základny.
5. Otáčejte kroužkem pro nastavení hloubky
frézování, dokud nebude ukazatel srovnán
s požadovanou hloubkou frézování, která je
vyznačena na měřítku jemného seřízení.
2. Vložte kolík do upínací kleštiny a utáhněte
matici upínací kleštiny.
5. Přitlačujte kužel a současně utahujte šrouby
přídavné základny.
Použití vodicích šablon
Ponorná základna může pracovat s vodicími
šablonami. U pevné základny musí být použita
přídavná základna, která umožní použití vodicích
šablon. Doporučené příslušenství pro použití
s vaším nářadím lze zakoupit u nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu.
POZNÁMKA: Přídavná základna ve tvaru D
neumožňuje použití vodicích šablon a je určena
pro práci s frézami až do průměru 30 mm.
POUŽITÍ VODICÍCH ŠABLON
1. Připevněte vodicí šablonu k přídavné základně
pomocí dvou šroubů a řádně tyto šrouby
utáhněte.
2. Vystřeďte přídavnou základnu. Viz část
Vystředění přídavné základny.
Nastavení hloubky frézování
(obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
16
POZNÁMKA: Každá značka na nastavitelném
měřítku představuje změnu hloubky o 0,5 mm
a jedna celá otáčka kroužku (360°) změní
hloubku frézování o 12,7 mm.
6. Upněte zajišťovací páčku (i), aby došlo
k zajištění základny.
Použití paralelního vodítka
(obr. 7A)
Základní paralelní vodítko je dodáváno s modely
D26200 a D26204 a toto vodítko může být použito
s pevnou i ponornou základnou. Pro ostatní
modely je základní paralelní vodítko D262003XJ k dispozici jako volitelné příslušenství, které
si můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
1. Vyjměte motor ze základny, viz
Rychloupínání motoru.
2. Vyšroubujte z úložných otvorů na paralelním
vodítku šrouby s plochou hlavou (mm).
3. Nasuňte paralelní vodítko do drážky pro
paralelní vodítko (j) na boční části základny.
Vložte dva šrouby s plochou hlavou do
příslušných otvorů na přídavné základně,
aby došlo k připevnění paralelního vodítka.
Utáhněte montážní prvky.
4. Dodržujte všechny pokyny týkající se
paralelního vodítka.
POZNÁMKA: Chcete-li paralelní vodítko sejmout,
provádějte výše uvedené kroky v obráceném
pořadí. Po sejmutí paralelního vodítka vždy vraťte
dva šrouby s plochou hlavou (mm) do úložných
otvorů na paralelním vodítku, abyste zabránili jejich
ztrátě.
Použití paralelního vodítka
s vodicími tyčemi (pouze
ponorná základna: D26203,
D26204)
Paralelní vodítko s vodicími tyčemi může být
použito s ponornou základnou. Paralelní vodítko
Premium (model DE6913) si můžete zakoupit také
u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném
servisu.
MONTÁŽ PARALELNÍHO VODÍTKA (OBR. 7B)
1. Připevněte vodicí tyče (rr) k základně frézky
(ss).
2. Připevněte k základně šrouby s křídlovou
hlavou (tt) a pružiny (qq).
3. Utáhněte šrouby s křídlovou hlavou (tt).
4. Nasuňte na tyče paralelní vodítko (uu).
5. Přišroubujte k paralelnímu vodítku šrouby
s křídlovou hlavou (tt) a pružiny (qq).
6. Dočasně přitáhněte šrouby s křídlovou hlavou
(v v). Viz Seřízení paralelního vodítka.
Chcete-li při odsávání prachu připojit k frézce
vysavač, postupujte podle následujících kroků:
1. Vyjměte motor ze základny, viz
Rychloupínání motoru.
2. Připojte k základně frézky příslušenství pro
odsávání (v), jako na uvedeném obrázku.
Řádně rukou utáhněte šrouby s křídlovou
hlavou (w).
3. Připojte k příslušenství pro odsávání hadicový
adaptér.
4. Používáte-li příslušenství pro odsávání,
dávejte pozor na umístění vysavače. Zajistěte,
aby byl vysavač ve stabilní poloze a aby jeho
hadice nepřekážela při práci.
Příslušenství pro odsávání
(pouze ponorná základna,
obr. 9)
1. Vyjměte motor z ponorné základny, viz
Rychloupínání motoru.
2. Zasuňte výstupek (hh, detail) na příslušenství
pro odsávání do drážky v ponorné základně
a zaklapněte výstupek (ii, detail) do otvoru
v ponorné základně.
SEŘÍZENÍ PARALELNÍHO VODÍTKA (OBR. 1,
7C)
3. Proveďte připevnění k základně pomocí
dodaných plastových podložek (jj) a šroubů
s křídlovou hlavou (kk). Řádně rukou utáhněte
šrouby s křídlovou hlavou.
Dodržujte montážní pokyny týkající se paralelního
vodítka.
4 Připevněte hadicový adaptér k příslušenství
pro odsávání.
1. Narýsujte čáru řezu na materiál.
2. Spouštějte frézku, dokud se fréza nedostane
do kontaktu s povrchem obrobku.
3. Uvolněním zajišťovací páčky ponoru (p)
zajistěte ponorný mechanismus.
4. Umístěte frézu na čáru řezu. Vnější frézovací
hrana frézy musí být srovnána s čárou řezu.
5. Posuňte paralelní vodítko (uu) směrem
k obrobku a přitáhněte šrouby s křídlovou
hlavou (v v).
Příslušenství pro odsávání
(pouze pevná základna, obr. 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
5. Používáte-li příslušenství pro odsávání,
dávejte pozor na umístění vysavače. Zajistěte,
aby byl vysavač ve stabilní poloze a aby jeho
hadice nepřekážela při práci.
Nastavení: Pevná základna
VLOŽENÍ MOTORU DO PEVNÉ ZÁKLADNY
(OBR. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
1. Uvolněte zajišťovací páčku (i) na základně.
2. Není-li kroužek pro nastavení hloubky
frézování (b) na motoru, našroubujte tento
kroužek (b) na motor tak, aby byl kroužek
zhruba uprostřed mezi horní a spodní částí
motoru, jako na uvedeném obrázku. Vložte
17
motor do základny srovnáním drážky na
motoru (g) s vodicími kolíky (r) na základně.
Posunujte motor dolů, dokud kroužek pro
nastavení hloubky frézování nedosedne na
své místo.
2. Uvolněním zajišťovací páčky ponoru (p)
zajistěte ponorný mechanismus.
POZNÁMKA: Drážky pro vodicí kolíky (g) se
nachází na obou stranách motoru, a proto
může být motor uložen dvěma různými
způsoby.
4. Posuňte nastavitelný hloubkový doraz (o) dolů
tak, aby se dostal do kontaktu s nejnižším
dorazem revolverové hlavy (n).
3. Nastavte hloubku frézování otáčením kroužku
pro nastavení pracovní hloubky. Viz Nastavení
hloubky frézování.
4. Jakmile bude dosaženo požadované hloubky,
zajistěte zajišťovací páčku (i). Informace
týkající nastavení hloubky frézování, viz
Nastavení hloubky frézování.
Nastavení: Ponorná základna
VLOŽENÍ MOTORU DO PONORNÉ ZÁKLADNY
(OBR. 1, 10)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
1. Sejměte z motoru kroužek pro nastavení
hloubky frézování (b). Tento kroužek není
u ponorné základny používán.
POZNÁMKA: Nasaďte nepoužívaný kroužek
pro nastavení hloubky frézování na pevnou
základnu, aby nedošlo k jeho ztrátě (obr. 10).
2. Vložte motor do základny srovnáním drážky
na motoru (g) s vodicími kolíky (r) na
základně. Posunujte motor dolů, dokud motor
nedosedne na dorazy (aa).
3. Upněte zajišťovací páčku (i).
NASTAVENÍ HLOUBKY PŘI PONORNÉM FRÉZOVÁNÍ (OBR. 11)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství,
před jakýmkoli seřízením nebo před
prováděním oprav. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
1. Odblokujte ponorný mechanismus stažením
zajišťovací páčky ponoru (p) do spodní polohy.
Spusťte frézku do nejnižší polohy tak, aby se
fréza (pp) dostala do kontaktu s povrchem
obrobku.
18
3. Otočením šroubu s křídlovou hlavou (bb) proti
směru pohybu hodinových ručiček uvolněte
nastavitelný hloubkový doraz (o).
5. Posuňte výstupek pro nastavení nuly (ee) na
nastavitelném hloubkovém dorazu směrem
dolů tak, aby se jeho horní část srovnala
s nulou na měřítku pro nastavení hloubky
frézování (dd).
6. Uchopte horní rýhovanou část nastavitelného
hloubkového dorazu (o) a posunujte ji
nahoru tak, aby byl výstupek (ee) srovnán
s požadovanou hloubkou frézování na měřítku
pro nastavení hloubky frézování (dd).
7. Utáhněte šroub s křídlovou hlavou (bb),
aby držel nastavitelný hloubkový dorazv
požadované poloze.
8. Držte obě ruce na rukojetích a nastavením
zajišťovací páčky ponoru (p) směrem dolů
odblokujte ponorný mechanismus. Ponorný
mechanismus a motor se budou pohybovat
směrem nahoru. Je-li frézka spuštěna,
nastavitelný hloubkový doraz se zastaví
o doraz revolverové hlavy, což umožní
frézce přesné dosažení požadované hloubky
frézování.
POUŽITÍ OTOČNÉ REVOLVEROVÉ HLAVY PRO
POSTUPNÉ FRÉZOVÁNÍ (OBR. 11)
Je-li frézovací hloubka větší než frézovací hloubka
proveditelná jedním úkonem, otočte revolverovou
hlavu tak, aby byl hloubkový doraz (o) nejdříve
srovnán s vyšším dorazem revolverové hlavy. Po
každém frézovacím úkonu otočte revolverovou
hlavu tak, aby byl hloubkový doraz (o) srovnán
s nižším dorazem revolverové hlavy, dokud
nebude dosaženo požadované hloubky frézování.
VAROVÁNÍ: Neměňte doraz
revolverové hlavy, je-li frézka
v chodu. Vaše ruce by se dostaly do
nebezpečné blízkosti frézovací hlavy.
JEMNÉ NASTAVENÍ HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ
(OBR. 11)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství,
před jakýmkoli seřízením nebo před
prováděním oprav. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Rýhovaný šroub (cc) na spodní části
nastavitelného hloubkového dorazu může být
použit pro jemné nastavení hloubky frézování.
1. Chcete-li hloubku frézování zmenšit, otáčejte
šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček
(při pohledu z horní části frézky směrem dolů).
2. Chcete-li hloubku frézování zvětšit, otáčejte
šroubem proti směru pohybu hodinových
ručiček (při pohledu z horní části frézky
směrem dolů).
POZNÁMKA: Jedna kompletní otáčka šroubu
znamená změnu hloubky frézování asi o 1 mm.
FRÉZOVÁNÍ S PONORNOU ZÁKLADNOU
(OBR. 11)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením nebo před prováděním
oprav. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
POZNÁMKA: Hloubka frézování je u výchozího
nastavení ponorné základny zajištěna. Uživatel
musí uvolnit pojistku ponoru, aby bylo umožněno
„uvolnění pojistky“ ponorného mechanismu.
1. Stiskněte zajišťovací páčku ponoru (p)
a spusťte frézku dolů tak, aby se fréza dostala
do nastavené hloubky frézování.
obvodu je pohyb frézky proti směru pohybu
hodinových ručiček a při frézování po vnitřním
obvodu je pohyb frézky ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Frézujte vnější hrany obrobku podle následujících
kroků:
1. Frézujte čelo obrobku zleva doprava.
2. Frézujte boční hranu obrobku zleva doprava.
3. Frézujte druhé čelo obrobku.
4. Dokončete obrobek frézováním zbývající
boční hrany obrobku.
VOLBA OTÁČEK FRÉZKY (OBR. 1)
Nastavení otáček frézky, viz Tabulka pro volbu
otáček frézky. Otáčejte regulátorem otáček (c),
abyste nastavili požadované otáčky frézky.
FUNKCE PLYNULÉHO ROZBĚHU
Kompaktní frézky jsou vybaveny elektronickou
funkcí umožňující plynulý rozběh nářadí, která
minimalizuje momentové reakce při spuštění
motoru.
PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK (OBR. 1)
Tato frézka je vybavena regulátorem otáček
(c), který umožňuje plynulé nastavení otáček
v rozsahu od 16 000 do 27 000 ot./min. Nastavte
požadované otáčky otáčením regulátoru otáček
(c).
POZNÁMKA: Při frézování s nízkými
nebo středními otáčkami zabraňuje
regulace otáček snížení otáček motoru.
Očekáváte-li, že uslyšíte změnu otáček
a budete-li pokračovat v zatěžování
motoru, mohlo by dojít k poškození
motoru přehřátím. Zmenšete hloubku
frézování nebo snižte rychlost posuvu,
abyste zabránili poškození frézky.
2. Po dosažení požadované hloubky uvolněte
zajišťovací páčku ponoru (p).
POZNÁMKA: Uvolnění zajišťovací páčky
ponoru automaticky zajistí polohu motor.
POZNÁMKA: Je-li to nutné, použijte pro
stlačení zajišťovací páčky ponoru ruku.
POZNÁMKA: Je-li potřebná větší upínací síla,
stlačte zajišťovací páčku ve směru pohybu
hodinových ručiček ještě více, aby došlo
k utažení.
3. Proveďte frézování.
4. Stisknutí zajišťovací páčky ponoru vyřadí
zajišťovací mechanismus, což umožní
uvolnění frézy z obrobku.
5. Vypněte frézku.
Obsluha: Všechny základny
SMĚR POSUVU (OBR. 12)
Směr posuvu je při frézování velmi důležitý
a může vytvořit značný rozdíl mezi úspěšnou
prací a zničeným projektem. Obrázek zobrazuje
správný směr posuvu pro některé typy frézování.
Základním pravidlem při frézování po vnějším
Kompaktní frézky jsou vybaveny elektronickou
funkcí, která monitoruje a udržuje otáčky nářadí
během frézování.
TABULKA PRO VOLBU OTÁČEK
NASTAVENÍ
REGULÁTORU
1
2
3
4
5
6
PŘIBLIŽNÉ
OT./MIN
16 000
18 200
20 400
22 600
24 800
27 000
POUŽITÍ
Frézy
s velkým
průměrem
Frézy
s malým
průměrem.
Měkké dřevo,
plasty, vrstvené materiály.
19
POZNÁMKA: Chcete-li zajistit lepší kvalitu
obrobku, provádějte frézování raději v několika
tenkých vrstvách než pomocí jedné silné vrstvy.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění by mohlo
způsobit úraz.
Kontrola uhlíků
Z důvodu zajištění nepřetržité bezpečnosti
a elektrické ochrany by měla být kontrola a výměna
uhlíků u tohoto prováděna POUZE v servisu
výrobního závodu DEWALT, v autorizovaném
servisu DEWALT nebo u jiného kvalifikovaného
servisního technika.
Přibližně po 100 provozních hodinách odevzdejte
nebo zašlete nářadí do servisu výrobního závodu
DEWALT nebo do nejbližšího autorizovaného
servisu DEWALT, kde bude provedena kompletní
kontrola a vyčištění nářadí. Nechejte vyměnit
opotřebované díly a promazat nářadí vhodným
mazivem. Nechejte namontovat nové uhlíky
a vyzkoušet výkon nářadí.
Jakékoli snížení výkonu před výše uvedenou
údržbou může indikovat nutnost provedení
okamžitého servisu vašeho nářadí. V TAKOVÉ
SITUACI NEPOKRAČUJTE V POUŽÍVÁNÍ
NÁŘADÍ. Je-li k dispozici správné napájecí napětí,
vraťte nářadí do autorizovaného servisu a vyžádejte
si okamžitou opravu.
Voskování motoru a základny
Z důvodu zajištění plynulého chodu při pohybu
motoru v základně mohou být vnější povrch
motoru a vnitřní část základny navoskovány
pomocí standardní pasty nebo tekutého vosku.
Podle pokynů výrobců naneste vosk na vnější
průměr motoru a na vnitřní průměr základny.
Nechejte vosk zaschnout a potom vosk rozleštěte
měkkou tkaninou.
20
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
21
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky
1 roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
zst00144517 - 07-01-2011
22
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
23
D26200K
Kryt
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
24
D26200K
Motor
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
25
D26203K
Sloup
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
26
D26203K
Motor
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
27
D26204K
Motor
FRÉZOVACÍ STROJ 1
©
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising