DW310 | DeWalt DW310 CUT SAW Type 2 instruction manual

371000-45 LV
DW310
DW311
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
Attēls / Рисунок 1
e
k
d
m
xxxx-xx-xx
l
g
c
f
b
a
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
g
d
h
e
f
3
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
j
i
c
j
i
c
Attēls / Рисунок 6
4
LATVIEŠU
ZOBENZĀĢIS
DW310, DW311
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Apvienotā Karaliste un Īrija VDC
Veids
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
Gājiena garums
mm
Zāģēšanas jauda koksnē/
mm
metāla profilos/ plastmasas caurulēs
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
DW310
230
230/115
2
1200
0–2600
28
300/130
160
4,2
DW311
230
230/115
2
1200
0–2600
28
300/130
160
4,2
dB(A)
90
89
dB(A
dB(A)
3
101
3
100
dB(A)
3
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah,CW =
m/s²
23,7
23,3
Neprecizitāte K =
m/s²
2,5
2,2
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avots
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti 16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
b)
DW310, DW311
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
6
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu savācēju,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
d)
e)
f)
g)
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi zobenzāģiem
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR lietojiet
atzītu elpošanas aizsarglīdzekli.
Darbinot šo instrumentu, var rasties
un/vai izplatīties putekļi, kas var izraisīt
smagus ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
7
LATVIEŠU
• Izslēdzot zāģi, tā asmens darbību nedrīkst
apturēt ar pirkstu palīdzību.
• Zāģi nedrīkst novietot uz galda vai darbagalda,
ja tas nav izslēgts. Zāģi izslēdzot, tā asmens
vēl neilgu brīdi darbosies.
Iepakojumā ietilpst:
1 zobenzāģis
1 universālu zāģa asmeņu komplekts
• Zāģējot ar asmeņiem, kas īpaši paredzēti
koksnes zāģēšanai, pirms darba sākšanas no
apstrādājamā materiāla izņemiet visas naglas
un metāla priekšmetus.
1 piederumu kārba (tikai modeļiem ar „K” burtu)
• Ja iespējams, apstrādājamā materiāla
nostiprināšanai izmantojiet skavas un
skrūvspīles.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Ar šo zāģi nedrīkst zāģēt ļoti mazus materiāla
gabaliņus.
• Nesalieciet zāģi pārāk tālu uz priekšu. Vienmēr
ir stingri jāstāv uz kājām, īpaši uz sastatnēm
un kāpnēm.
• Zāģis ir jātur ar abām rokām.
• Zāģējot izliektas līnijas un iedobumus, lietojiet
piemērotu zāģa asmeni.
• Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, kas atbilst
šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītājiem
tehniskajiem datiem.
• Jāizmanto tikai asi zāģa asmeņi, kas ir
nevainojamā darba kārtībā, bet salūzuši vai
saliekti asmeņi ir jāizmet un uzreiz jānomaina.
• Zāģa asmenim ir jābūt cieši nostiprinātam.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. regulējama ātruma slēdzis
b. ātruma regulēšanas ciparripa (DW311)
c. svārsta gājiena izvēles slēdzis (DW311)
d. asmens turētājs
e. zāģa sliece
f. slieces atlaišanas svira
g. asmens skavas uzmava
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis DW310/DW311 zobenzāģis ir paredzēts
profesionāliem koksnes, metāla un cauruļu
zāģēšanas darbiem. Tā kā zāģim ir kompakta
uzbūve, ar to iespējams zāģēt ļoti tuvu grūti
pieejamu vietu malām.
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
Šis zobenzāģis ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (l), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts datu plāksnītē.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
8
Iepakojuma saturs
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
LATVIEŠU
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Zāģa asmens uzstādīšana
(2. att.)
1. Atveriet asmens skavas uzmavu (g), lai
atbrīvotu asmens stiprinājuma mehānismu.
2. Ievietojiet zāģa asmeni (h) turētājā (d), līdz tas
nofiksējas. Asmeni iespējams uzstādīt tā, lai
zobi būtu vērsti gan augšup, gan lejup.
3. Aizveriet asmens skavas uzmavu (g), lai
nofiksētu asmens stiprinājuma mehānismu.
Lai izņemtu zāģa asmeni, rīkojieties salikšanai
pretējā kārtībā.
Zāģa asmeņi
Materiāls
Melnais metāls
Krāsainais metāls
Koksne
Plastmasa
Mūris
Ieteicamais zāģa asmens
Ar smalkiem zobiem
Ar raupjiem zobiem
Ar raupjiem zobiem
Ar smalkiem zobiem
Stiegrots ar karbīdu
Kā papildpiederumi ir pieejami daudzi un dažādi
īpaši zāģa asmeņi.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ļoti rūpīgi
izvēlieties darbam piemērotu zāģa
asmeni.
Zāģa slieces regulēšana (3. att.)
Zāģa slieci var noregulēt, lai ierobežotu zāģēšanas
dziļumu un paildzinātu zāģa asmens kalpošanas
laiku.
1. Spiediet atlaišanas sviru (f) lejup.
2. Bīdiet zāģa slieci (e) līdz vajadzīgajai pozīcijai.
3. Spiediet sviru augšup, lai nofiksētu slieci vietā.
SVĀRSTA GĀJIENA IESTATĪŠANA (4. ATT.),
DW311
Svārsta gājienu var noregulēt tā, lai precīzi
atbilstu dažādu materiālu zāģēšanai. Instrumentu
iespējams lietot šādos darbības režīmos:
taisna turpatpakaļkustība: metāla un
cauruļu zāģēšanai, kā arī koksnes
apdarei;
orbitāla kustība: koksnes ātrai zāģēšanai.
• Pagrieziet izvēles slēdzi (c) vajadzīgajā
pozīcijā, savietojot atzīmi (i) ar bultiņu (j).
Pirms ekspluatācijas
Uzstādiet piemērota veida zāģa asmeni. Zāģējot
izliektas līnijas, lietojiet šaurus asmeņus. Grūti
aizsniedzamās vietās (piem., tuvu sienām u.c.)
jālieto lokani bimetāla zāģa asmeņi.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
9
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
ELEKTRONISKĀ ZĀĢĒŠANAS ĀTRUMA IESTATĪŠANA (1. ATT.), DW311
Ātruma regulēšanas ciparripu (b) var izmantot
vajadzīgā ātruma diapazona iestatīšanas
papildfunkcijai.
Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu līdz vajadzīgajiem apgriezieniem.
Vajadzīgais iestatījums atkarīgs no materiāla
biezuma un veida.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa
asmeni nedrīkst spiest no sāniem.
Ja iespējams, darba laikā zāģa
slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla. Tādējādi nesabojāsiet
asmeni, kā arī instruments
neraustīsies un nevibrēs.
Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet ar
lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu zāģa
ātrumu.
• Zāģējot sienās vai grīdās, jums jāzina
cauruļvadu un elektroinstalācijas
atrašanās vietas. Instruments ir jātur
aiz tā roktura.
Koksnes zāģēšana
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pirms zāģēšanas uzsākšanas
ļaujiet asmenim dažas sekundes
darboties brīvgaitā. Ja zāģa asmens
ir iestrēdzis apstrādājamajā materiālā
vai atrodas saskarē ar to, instrumentu
nedrīkst ieslēgt.
Pareizs rokas novietojums (1.,
6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz priekšējā sānu roktura (k), bet otru — uz
aizmugurējā roktura (m).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Lai darbinātu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (a). Spiežot spēcīgāk uz regulējamā
ātruma slēdža, instrumenta ātrums ir lielāks, un
otrādi.
BRĪDINĀJUMS! Ilgstoši ekspluatējot
instrumentu ar mazu ātrumu, tas ir
aptuveni 3 minūtes jāpadarbina ar
maksimālo ātrumu bez noslodzes.
1. Cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu un
izņemiet visas naglas un metāla priekšmetus.
2. Turot instrumentu ar abām rokām, darba
laikā zāģa slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla.
Iezāģēšana koksnē (5. att.)
1. Novietojiet zāģa slieci uz apstrādājamā
materiāla tā, lai asmens veidotu pareizu leņķi
iezāģēšanai.
2. Ieslēdziet instrumentu un lēnām virziet
asmeni materiālā. Raugieties, lai zāģa sliece
neatrautos no materiāla un cieši turētos pie tā.
Iedobumu zāģēšana
1. Nomēriet un atzīmējiet vēlamo iedobumu.
2. Uzstādiet šauru zāģa asmeni, tad novietojiet
zāģa slieces apakšdaļu uz apstrādājamā
materiāla, raugoties, lai asmens būtu novietots
uz zāģējamās līnijas. Ja vajadzīgs, piemēram,
norobežotās vietās, zāģa slieces ārējo malu
izmantojiet par vadīklu.
3. Ieslēdziet instrumentu un ar pilni jaudu virziet
asmeni apstrādājamajā materiālā, cieši turot
instrumentu pret materiālu.
Metāla zāģēšana
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Zāģējot plāna metāla materiālu, tas ir obligāti
no abām pusēm jānostiprina ar koka gabaliem.
Tādējādi panāksiet precīzu zāģēšanu un
nesabojāsiet materiālu.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir jāizslēdz.
Lai zāģētu garā un taisnā līnijā, uz apstrādājamā
materiāla uzzīmējiet šo līniju.
10
LATVIEŠU
Visā zāģējamās līnijas garumā uzklājiet plānu
smērvielas kārtiņu, ieslēdziet instrumentu un
zāģējiet pa šo līniju.
Plastmasas zāģēšana
Darba laikā zāģa ātrumam jābūt nelielam. Veiciet
pārbaudes zāģējumu, lai zinātu, vai materiāls ir
siltumizturīgs.
Mūra zāģēšana
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot azbesta betonu, var rasties kaitīgi putekļi. Ievērojiet
azbesta betona ražotāju noteiktos obligātos nosacījumus un ieteikumus.
Zāģēšana līdz apcilnim (6. att.)
Uzstādot standarta asmeni ar aso malu uz augšu,
iezāģējiet līdz apcilnim.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Putekļu savākšana
Ja instrumentu ilglaicīgi ekspluatē telpās, tam
ir jāpievieno piemērota putekļu savākšanas
sistēma, kas izgatavota saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem par putekļu emisiju.
Eļļošana
Ja instrumentu nelietosiet ilgāku laiku, uzklājiet
uz zāģa asmens nedaudz eļļas (piemēram,
mašīneļļu).
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
11
LATVIEŠU
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
DW310, DW311
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW310 DW311
Напряжение питания
В пост. тока 230
230
Тип
2
2
Потребляемая мощность
Вт
1200
1200
Скорость без нагрузки
0–2600 0–2600
Величина хода
мм
28
28
Глубина пиления
Древесина
мм
300
300
Металлический профиль мм
130
130
Пластиковые трубы
мм
160
160
Вес
кг
4,2
4,2
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая
мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
90
89
дБ(А)
3
3
дБ(А)
101
100
дБ(А)
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah,CW =
м/с2
23,7
23,3
Погрешность K =
м/с2
2,5
2,2
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по
эксплуатации и обратите внимание на
данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DW310, DW311
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от имени
фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
14
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым
b)
c)
d)
e)
f)
смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
16
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы сабельными пилами
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА работайте
в респираторе утвержденного
типа. При использовании данного
инструмента вырабатывается
пыль, что может привести
к серьезным травмам.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
РУССКИЙ ЯЗЫК
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы удалите
из обрабатываемой заготовки все гвозди
и другие металлические предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (l), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
фирменной табличке инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Сабельная пила
1 Комплект пильных полотен широкого
применения
• Всегда держите пилу двумя руками.
1 Чемодан (только K-модели)
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам, которые
указаны в данном руководстве.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
• Убедитесь в надежной фиксации полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
– Ухудшение слуха.
b. Дисковой регулятор скорости (DW311)
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
d. Держатель пильного полотна
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
c. Регулятор маятникового хода (DW311)
e. Подошва
f. Рычаг фиксатора подошвы
g. Зажимное кольцо держателя пильного
полотна
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша сабельная пила DW310/DW311
предназначена для профессионального
пиления древесины, металла и пластиковых
труб. Компактная конструкция позволяет
выполнять резку у самого края сложных
участков.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять
настройки, а также перед проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
Данные сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент
под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
исключающей потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
18
Установка пильного полотна
(Рис. 2)
1. Раскройте зажимное кольцо (g), чтобы
ослабить зажимной механизм держателя.
2. Вставьте пильное полотно (h) в держатель
(d) до упора. Полотно можно устанавливать
зубьями вверх или вниз.
3. Закройте зажимное кольцо (g), чтобы
заблокировать зажимной механизм
держателя пильного полотна.
Для извлечения пильного полотна,
действуйте в обратном порядке.
Пильные полотна
Материал
Рекомендуемое пильное полотно
черные металлы
с мелкими зубьями
цветные металлы с крупными зубьями
древесина
с крупными зубьями
пластик
с мелкими зубьями
камень, кирпич
пластинами
с твердосплавными режущими
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ВНИМАНИЕ: Всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
Установка регулируемой подошвы (Рис. 3)
Подошву пилы можно настраивать для
ограничения глубины распила и продления
срока службы пильного полотна.
1. Опустите вниз рычаг фиксатора подошвы (f).
2. Передвиньте подошву (е) в желаемое
положение.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Поднимите рычаг вверх, фиксируя подошву
на месте.
УСТАНОВКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА (РИС. 4)
DW311
Система регулировки маятникового
хода обеспечивает возможность
оптимальной настройки для пиления
различных материалов. Инструмент может
использоваться в следующих режимах работы:
Прямое возвратно-поступательное
движение: Для пиления металла
и пластиковых труб, а также для
обработки древесины.
Круговое движение: Для быстрого
пиления древесины.
• Установите регулятор маятникового хода (с)
на необходимую позицию, совместив метку
(i) с указательной стрелкой (j).
Подготовка к эксплуатации
Установите пильное полотно
соответствующего типа. Для фасонного
пиления используйте узкие пильные
полотна. В труднодоступных местах
(например, вблизи стен и т.д.) используйте
гибкие биметаллические пильные полотна.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному полотну.
По возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
• При обработке стен и полов определите местоположение отопительных труб и электропроводки.
Всегда держите инструмент за
рукоятку.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному полотну поработать
без нагрузки в течение нескольких
секунд. Никогда не включайте
инструмент, если зажато
полотно или оно касается
заготовки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время
работы: одной рукой возьмитесь за
переднюю боковую рукоятку (k), другой рукой
удерживайте заднюю рукоятку (m).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
НАСТРОЙКА ДИСКОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО
РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ (РИС. 1) - DW311
Дисковой регулятор скорости (b) можно
использовать для предварительной
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
настройки необходимой частоты ходов
пильного полотна.
При выполнении прямых длинных разрезов
проведите на заготовке разметочную линию.
Поверните регулятор и установите его на
необходимый уровень. Правильная установка
зависит от толщины и материала заготовки.
По всей длине линии нанесите тонкий слой
смазки, включите инструмент и ведите
полотно вдоль линии.
Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина. Для
пиления металла используйте низкую скорость.
Резка пластмасс
ВНИМАНИЕ: После использования
инструмента в течение
длительного времени на низкой
скорости дайте ему поработать
приблизительно 3 минуты на
максимальной скорости на
холостом ходу.
Резка дерева
1. Надежно закрепите заготовку и удалите
из нее все гвозди и другие металлические
предметы.
2. Выполняйте резку, удерживая пилу двумя
руками и плотно прижимая подошву пилы
к поверхности обрабатываемой заготовки.
Врезное пиление дерева
(Рис. 5)
1. Установите подошву пилы на
обрабатываемой заготовке таким образом,
чтобы полотно находилось под нужным
углом для проникающей резки.
2. Включите пилу и медленно подавайте
полотно. Следите, чтобы подошва все
время опиралась на заготовку.
Фасонная резка
1. Произведите замеры и нанесите разметку
для резки.
2. Установите узкое полотно, обоприте
нижнюю часть подошвы пилы на заготовку
и расположите полотно над линией
реза. При необходимости, например,
в ограниченном пространстве, используйте
внешний край подошвы в качестве
направляющей.
3. Включите инструмент и погрузите полотно
в материал на максимальной скорости,
крепко прижимая инструмент к заготовке.
Резка металлов
При резке тонких металлических заготовок
всегда закрепляйте их между двумя
деревянными брусками. Это обеспечит чистый
рез и предотвратит повреждение материала.
20
Всегда работайте на пониженной скорости.
Выполните пробный разрез, чтобы
проверить, не будет ли плавиться материал.
Резка кирпича
ВНИМАНИЕ: При резке
асбоцементных материалов
образуется вредная для здоровья
пыль. Следуйте установленным
правилам безопасности
и рекомендациям производителей
асбоцементных материалов.
Распил до выступающей
кромки (Рис. 6)
Распил до выступающей кромки
выполняется с помощью стандартного
полотна, установленного в перевернутом
положении.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пылеудаление
Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии
с нормами по выбросу пыли.
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Если инструмент не будет использоваться
в течение длительного периода времени,
смажьте пильное полотно небольшим
количеством масла (например, машинным
маслом).
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201666 - 03-04-2013
21
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
DW310
ZOBENZĀĢIS / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
©
24
DW311
ZOBENZĀĢIS / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
©
25
26
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising