DW310 | DeWalt DW310 CUT SAW Type 2 instruction manual

555777-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW310
DW311
Obrázek 1
e
k
d
m
xxxx-xx-xx
l
g
b
c
f
a
Obrázek 2
Obrázek 3
g
d
h
2
e
f
Obrázek 4
Obrázek 5
j
i
c
j
i
c
Obrázek 6
3
MEČOVÁ PILA
DW310, DW311
Blahopřejeme Vám!
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
W
Otáčky naprázdno
Zdvih mm
Kapacita řezu - dřevo / mm
ocelové profily /
plastové potrubí
Hmotnost
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
DW310 DW311
V 230
230
2
2
1200
1200
0–2600 0–2600
28
28
300/130 300/130
m/s²
m/s²
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
160
4,2
Definice: Bezpečnostní pokyny
90
89
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
3
101
3
100
3
3
23,7
2,5
23,3
2,2
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
4
Pojistky
Evropa
160
4,2
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah,CW =
Odchylka K =
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW310, DW311
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Elektrické
nářadí je zdrojem jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavin.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
6
d)
e)
f)
g)
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro mečové
pily
VAROVÁNÍ: VŽDY používejte
schválený respirátor. Při použití tohoto
nářadí se může vytvářet prach, který
může způsobit vážné zranění.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• Po vypnutí pily se nikdy nepokoušejte zastavit
dobíhající pilový list prsty.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuta. Po
vypnutí pily se bude pilový list ještě chvíli
pohybovat.
• Pokud používáte pilové listy speciálně určené
k řezání dřeva, odstraňte před zahájením
práce z obrobku všechny hřebíky a jiné
kovové části.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 mečovou pilu
• Kdekoli je to možné, používejte k bezpečnému
uchycení obrobku svěrák a upínací svorky.
1 sadu univerzálních pilových listů
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
1 návod k obsluze
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se, zda
vždy stojíte ve stabilní poloze, to platí zejména
na lešení a žebřících.
• Pilu držte vždy oběma rukama.
• Pro řezání oblouků a prohlubní použijte k tomu
účelu přizpůsobený pilový list.
• Používejte výhradně pilové listy splňující
požadavky uvedené v těchto provozních
pokynech.
• Používejte pouze ostré pilové listy
v perfektním stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy by měly být okamžitě vyměněny
a vyhozeny.
• Zajistěte, aby byl pilový list bezpečně
upevněn.
1 kufřík (pouze modely K)
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
a. Spínač s plynulou regulací otáček
b. Volič rozsahu otáček (DW311)
c. Volič předkmitu (DW311)
Zbytková rizika
d. Držák pilového listu
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
e. Patka pily
f. Páčka uvolnění patky pily
g. Upínací objímka pilového listu
– Poškození sluchu.
POUŽITÍ VÝROBKU
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
Vaše mečová pila DW310/DW311 je určena
pro profesionální řezání dřeva, kovu a potrubí.
Kompaktní design umožňuje řezání v extrémní
blízkosti hrany obrobku na těžko přístupných
místech.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (l), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na štítku nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Tyto pily jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
7
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
nářadí může způsobit zranění.
Výměna pilového listu (obr. 2)
1. Otevřete upínací objímku pilového listu (g),
aby došlo k uvolnění upínacího mechanismu
pilového listu.
2. Zasuňte pilový list (h) do držáku (d) tak, aby
byl řádně usazen. Pilový list může být upnut
dvěma způsoby. Zuby pilového listu mohou
směřovat nahoru nebo dolů.
3. Uzavřete upínací objímku pilového listu (g),
aby došlo k zajištění upínacího mechanismu
pilového listu.
Chcete-li pilový list vyjmout, postupujte
v obráceném pořadí.
Pilové listy
materiál
železné
neželezné kovy
dřevo
plasty
zdivo
8
doporučený pilový list
kovy jemné ozubení
hrubé ozubení
hrubé ozubení
jemné ozubení
zuby s karbidovými hroty
K dispozici je celá řada speciálních pilových listů,
které jsou dodávány jako příslušenství na přání.
VAROVÁNÍ: Pilový list volte vždy velmi
pečlivě.
Seřízení nastavitelné patky
pily (obr. 3)
Patka pily může být seřízena z důvodu omezení
hloubky řezu a z důvodu prodloužení provozní
životnosti pilového listu.
1. Stlačte uvolňovací páčku (f) směrem dolů.
2. Nastavte patku pily (e) do požadované polohy.
3. Zatlačte páčku nahoru, aby došlo k zajištění
patky pily v požadované poloze.
NASTAVENÍ PŘEDKMITU (OBR. 4)
DW311
Nastavitelný předkmit zaručuje perfektní provedení
řezu v různých materiálech. Nářadí může být
použito v následujících provozních režimech:
Přímý vratný pohyb: pro řezání kovů
a potrubí a pro dokončovací řezy dřeva
Orbitální pohyb: pro rychlé řezání dřeva.
• Srovnáním značky (i) se šipkou (j) nastavte
volič (c) do požadované polohy.
Před použitím nářadí
Upněte do pily vhodný typ pilového listu. Pro
řezání oblouků používejte úzké pilové listy. Pro
řezy na těžko přístupných místech (například
v blízkosti stěn) používejte bimetalové pilové listy.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak a nevyvíjejte boční tlak na
pilový list. Je-li to možné, pracujte
s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Tak předejdete poškození pilového
listu a zabráníte trhavým pohybům
a vibracím nářadí.
• Při řezání zdiva nebo podlah
berte v úvahu umístění potrubí
a elektrického vedení. Nářadí držte
vždy za rukojeť.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Před zahájením řezu nechejte
pilový list několik sekund v chodu
naprázdno. Nikdy nezapínejte pilu,
je-li pilový list zaseknutý v obrobku
nebo je-li v kontaktu s materiálem.
Správná poloha rukou (obr. 1,
6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ:Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na přední rukojeti (k) a druhou ruku na zadní
rukojeti (m).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený na
tento spínač určuje otáčky nářadí.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Po ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ OTÁČEK
(OBR. 1) - DW311
Volič rozsahu otáček (b) může být použit
k nastavení požadovaného rozsahu otáček.
Nastavte elektronický regulátor otáček na
požadovanou hodnotu. Požadované nastavení
závisí na tloušťce a typu materiálu.
Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
VAROVÁNÍ: Po dlouhodobém chodu
nářadí v nízkých otáčkách nechejte
nářadí zhruba 3 minuty v chodu
v maximálních otáčkách naprázdno.
Řezání dřeva
1. Upněte si bezpečně obrobek a před řezáním
z něj odstraňte všechny hřebíky a kovové
předměty.
2. Uchopte nářadí oběma rukama a pracujte
s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Ponorné řezy do dřeva (obr. 5)
1. Opřete patku pily o obrobek v takové poloze,
aby pilový list vytvářel odpovídající úhel pro
ponorný řez.
2. Zapněte pilu a pomalu zařezávejte pilový list
do obrobku. Zajistěte, aby po celou dobu řezu
byla patka pily v kontaktu s obrobkem.
Vybrání
1. Změřte si a označte na obrobku požadované
vybrání.
2. Použijte úzký pilový list, spodní část patky
pily opřete o obrobek a dávejte pozor, aby byl
pilový list umístěn na čáře řezu. Je-li to nutné,
například při řezání v omezeném prostoru,
použijte vnější hranu patky pily jako vodítko.
3. Zapněte pilu, držte ji pevně opřenou o obrobek
a v maximálních otáčkách zařežte pilový list
do materiálu obrobku.
Řezání kovu
Pokud řežete tenké kovy, vždy obrobek vyztužte
z obou stran pomocí dřeva. Tak budou zaručeny
čisté řezy a bude zabráněno poškození materiálu.
U dlouhých přímých řezů si na obrobku vyznačte
čáru řezu.
Podél celé čáry řezu naneste tenkou vrstvu
maziva, zapněte nářadí a veďte pilový list po čáře
řezu.
Řezání plastů
Vždy pracujte s nižšími otáčkami. Proveďte na
kousku materiálu zkušební řez, abyste se ujistili,
zda není tento materiál citlivý na teplo.
Řezání zdiva
VAROVÁNÍ: Při řezání
azbestocementových materiálů může
vznikat nebezpečný prach. Dodržujte
platné předpisy a dodržujte doporučení
vydaná výrobci azbestocementových
materiálů.
9
Řezání po hranu (obr. 6)
Pomocí běžného pilového listu, který je upnutý
obráceně, proveďte řez až k plánované hraně.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
nářadí může způsobit zranění.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Odsávání prachu
Pokud je nářadí dlouhodobě používáno ve
vnitřních prostorách, používejte vhodný systém
odsávání prachu, který je zkonstruován v souladu
s platnými nařízeními, které se týkají prachových
emisí.
Mazání
Nebude-li nářadí používáno delší dobu, naneste
na pilový list tenkou vrstvu oleje (například strojní
olej).
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
10
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241339- 17-07-2014
DW310
MEČOVÁ PILA S OTOČNOU DESKOU
©
11
DW311
MEČOVÁ PILA S OTOČNOU DESKOU
©
12
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising