DW310 | DeWalt DW310 CUT SAW Type 2 instruction manual

382014 - 78 BAL
DW310
DW311
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
13
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
21
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
29
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
e
k
d
m
xxxx-xx-xx
l
g
c
f
b
a
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
g
d
h
e
f
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
j
i
c
j
i
c
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
4
SLOVENŠČINA
SABLJASTA ŽAGA
DW310, DW311
Čestitamo!
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Tehnični podatki
DW310
230
230/115
2
1.200
DW311
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
160
4,2
0–2.600
28
300/130
160
4,2
dB(A)
90
89
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
dB(A
dB(A)
3
101
3
100
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
dB(A)
3
3
Priključna napetost
Venosmerna
Velika Britanija in Irska Venosmerna
Tip
Vhodna moč
W
Hitrost delovanja
brez obremenitve
Dolžina hoda
mm
Hod žage v lesu/
mm
kovinski profili/plastične cevi
Teža
kg
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost zvočnega
tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne
moči)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah,CW =
m/s²
Negotovost K =
m/s²
23,7
2,5
23,3
2,2
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Varovalke
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna
varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 13 A, varovalka v vtiču
Velika Britanija in Irska 115 V orodja 16 A, varovalka v vtiču
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali hudo
telesno poškodbo.
SVARILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
5
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DW310, DW311
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
«tehničnimi podatki» v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ti izdelki so tudi v skladu z direktivo
2004/108/ES. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to privede
do električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in urejeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b) Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih
področjih, kot na primer v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali prahu. Električno orodje
6
c)
ustvarja iskrice, ki lahko povzročijo vžig
prahu ali pare.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča
na kakršnkoli način. Ne uporabljajte
adapterja v kombinaciji z drugimi
kabelskimi električni orodji. Originalni
oziroma nespremenjene vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so
cevi, grelci, štedilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c) Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Kabel ne sme biti izpostavljen
vročini, oljem, ostrim robovom in
vrtečim se delom orodja. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za
električni udar.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f) Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega
toka RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
SLOVENŠČINA
c)
d)
e)
f)
g)
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
Izognite se naključnemu vklopu orodja.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Ne prenašajte
priključenega orodja s prstom na sprožilcu,
ker lahko to vodi do nezgode.
Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki
ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu,
lahko povzroči telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Oblecite se primerno. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Lasje, oblačilo in
rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim
delom orodja.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
c) Izvlecite vtič iz električnega omrežja,
preden se lotite nastavljanja aparata,
menjave orodij ali pred shranjevanjem.
Ta previdnost zmanjšuje tveganje za zagon
električnega orodja po nesreči.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e) Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
f)
g)
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Če je katerikoli
del poškodovan, mora biti pred
nadaljnjo uporabo orodja zamenjan pri
serviserju. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Če se
orodje uporablja za druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5) SERVIS
a) Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru
popravila električnega orodja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje
in varnost orodja.
Dodatni varnostni ukrepi pri
uporabi sabljastih žag
OPOZORILO: VEDNO uporabljajte
odobrena zaščitna sredstva za dihala.
Orodje pri uporabi sprošča in/ali
razpršuje prah, ki lahko povzroči hude
telesne poškodbe.
• Ko opravljate taka opravila, kjer se
lahko rezalni pripomoček dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega kabla,
električno orodje vedno držite za izolirano
površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
• Po izklopu orodja nikoli ne poskušajte ustaviti
lista žage z roko ali s prsti.
• Nikoli ne odložite žage na mizo ali klop, če
orodja predhodno ne izključite. Rezilo žage se
bo takoj po izklopu orodja premikalo še nekaj
trenutkov.
• Če uporabljate liste žage, ki so posebej
namenjeni žaganju lesa, pred začetkom
dela odstranite iz obdelovanca vse žeblje in
kovinske predmete.
• Če je le mogoče, trdno pritrdite obdelovanec
z vpenjalnimi kleščami ali primežem.
• Ne žagajte izredno majhnih obdelovancev.
7
SLOVENŠČINA
• Ne nagibajte se predaleč naprej. Prepričajte
se, da je stojite varno, še posebej če stojite na
odrih in lestvah.
• Vedno držite žago z obema rokama.
• Za žaganje krivin in žepov uporabite za to delo
primeren list.
• Uporabljajte samo liste žage, ki ustrezajo
tehničnim podatkom, navedenim v teh
navodilih.
• Uporabljajte samo ostre liste v brezhibnem
stanju; počene ali zvite liste morate
nemudoma zamenjati in jih odstraniti.
• Preverite, ali je list varno in trdno pritrjen.
Ostale nevarnosti
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo orodja preberite
uporabniški priročnik.
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Datumska koda (l), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na imenski ploščici.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 sabljasta žaga
1 univerzalni komplet listov
1 komplet orodja (samo K modeli)
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
8
• Vzemite si čas in pred uporabo natančno
preberite ta priročnik, dokler ga v celoti ne
razumete.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja
ali njegovih sestavnih delov nikoli ne
predelujte. Spreminjanje orodja lahko
privede do telesnih poškodb.
a. Stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Regulator za spreminjanje hitrosti (DW311)
c. Selektor nihalnega hoda (DW311)
d. Vpetje rezila
e. Prislon žage
f. Ročica za sprostitev prislona
g. Obroč držala rezila
NAMEN UPORABE
Sabljasta žaga serije DW310/DW311 je namenjena
profesionalnemu žaganju lesa, kovine in cevi.
Kompaktna oblika orodja omogoča žaganje/
rezanje blizu do robov v ozkih kotih.
ORODJA NE UPORABLJAJTE v mokrih delovnih
pogojih in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Te žage so profesionalna električna orodja.
NE DOVOLITE otrokom, da pridejo v stik
z orodjem. Neizkušeni uporabniki morajo orodje
uporabljati pod ustreznim nadzorom inštruktorja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali dejanska napetost
ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Vašo DEWALT orodje je dvojno
izolirano v skladu s standardom
EN 60745, zato dodatna ozemljitev ni
potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
SLOVENŠČINA
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla
(samo za Veliko Britanijo in
Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Podaljšek priključnega kabla uporabljajte le,
če je to nujno potrebno. Uporabite podaljšek
priključnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti
polnilnika (glejte tehnične podatke). Najmanjši
premer kabla mora znašati 1 mm2; maksimalna
dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz električnega
omrežja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. Sprožilno stikalo
mora biti na poziciji OFF (IZKLOP).
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Montaža rezila žage (sl. 2)
1. Odprite obroč držala rezila (g), da sprostite
vpenjalni mehanizem rezila.
Rezila žage
material
kovina z železom
kovina brez železa
les
plastika
opeka
priporočeni list
fini zobje
veliki zobje
veliki zobje
fini zobje
karbidni zobje
Kot dodatna oprema je na voljo širok izbor
posebnih žaginih rezil.
OPOZORILO: Vedno skrbno izberite
rezilo.
Nastavitev nastavljivega
prislona žage (sl. 3)
Prislon žage lahko nastavite tako, da omejuje
globino žaganja in tako podaljša življenjsko dobo
rezila.
1. Potisnite ročica za sprostitev (f) navzdol.
2. Potisnite prislon žage (e) v želen položaj.
3. Potisnite ročico navzgor in tako zaklenite
prislon v ležišču.
NASTAVITEV NIHALNEGA HODA (SL. 4) DW311
Nastavljivi nihalni hod je jamstvo za optimalni
rez v različnih vrstah materiala. Orodje lahko
uporabljate v naslednjih delovnih načinih:
Gibanje rezila naprej in nazaj: za žaganje
lesa in cevi in za končno obdelavo lesa.
Krožno gibanje: za hitro rezanje lesa.
• Zavrtite selektor (c) na zahtevani položaj, da
poravnate znak (i) s puščico (j).
Pred uporabo
Montirajte ustrezni tip rezila. Uporabljajte ozke
liste za ukrivljene reze. Uporabljajte fleksibilna
dvokovinska rezila za težko dosegljiva mesta (npr.
blizu sten itd.).
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
2. Vstavite rezilo (h) v vpetje (d), da se zaskoči.
Rezilo lahko vstavite tako, da so zobje
obrnjeni navzgor ali navzdol.
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
3. Zaprite obroč držala rezila (g), da zaklenete
vpenjalni mehanizem rezila.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
Rezilo odstranite po zgornjih napotkih v obratnem
vrstnem redu.
9
SLOVENŠČINA
OPOZORILO:
• Prepričajte se, da je obdelovanec
trdno pritrjen.
• Uporabite samo lahen pritisk
na orodje in ne vzpostavljajte
stranskega pritiska na rezilo. Če
je mogoče, pritisnite prislon žage
ob obdelovanec. Tako preprečite
poškodbe lista in poskakovanje in
tresenje orodja.
• Če žagate stene ali tla, predhodno
preverite za lego cevi in električne
napeljave. Vedno držite žago za
držalo.
• Ne preobremenjujte orodja.
• Preden začnete žagati, pustite rezilo
delovati nekaj sekund v praznem
teku. Nikoli ne vključite žage, če je
list zagozden v obdelovancu ali če je
v stiku z materialom.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 6)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na stranskem
sprednjem držalu (k) in druga roka na zadnjem
držalu (m).
Vklop in izklop (sl. 1)
Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
spreminjanje hitrosti (a). Pritisk, s katerim pritisnete
na stikalo za spreminjanje hitrosti, določa hitrost
orodja.
Za izklop orodja sprostite stikalo.
Po končanem delu in pred izklopom iz električnega
omrežja vedno izključite orodje.
NASTAVITEV ELEKTRONSKEGA NADZORA
HITROSTI (SL. 1) - DW311
Regulator za spreminjanje hitrosti (b) lahko
uporabljate za vnaprejšnjo nastavitev zahtevanega
hitrostnega območja.
Zavrtite regulator za spreminjanje hitrosti na
zahtevano raven. Nastavitev je odvisna od
debeline in vrste materiala.
10
Uporabljajte visoke hitrosti za žaganje mehkih
materialov, npr. lesa. Nizke hitrosti uporabljajte za
žaganje kovine.
OPOZORILO: Po daljši uporabi orodja
z nastavitvijo nizke hitrosti naj orodje
deluje pribl. 3 minute pri maksimalni
hitrosti brez obremenitve.
Žaganje lesa
1. Trdno in varno pritrdite obdelovanec in
odstranite iz njega vse žeblje in kovinske
predmete.
2. Držite orodje z obema rokama ter žagajte
s čevljem žage pritisnjenim ob obdelovanec.
Potopno žaganje v lesu (sl. 5)
1. Postavite čevelj žage na obdelovanec v tak
položaj, da list tvori ustrezen kot za potopni
rez.
2. Vključite orodje in počasi potiskajte list
v obdelovanec. Prislon žage mora biti ves čas
v stiku z obdelovancem.
Žaganje žepov
1. Izmerite in označite vrez.
2. Z uporabo ozkega lista postavite prislon žage
na obdelovanec in preverite, ali se rezilo
žage nahaja na črti reza. Če je potrebno,
npr. v tesnih prostorih, uporabite zunanji rob
prislona žage kot vodilo.
3. Vključite orodje in s polno hitrostjo potisnite
rezilo v obdelovanec ter pri tem trdno
potiskajte orodje ob obdelovanec.
Rezanje kovine
Pri žaganju tankih kovinskih plošč vedno na obeh
straneh stabilizirajte obdelovanec s kosi lesa.
To omogoča čiste reze in preprečuje poškodbe
materiala.
Za dolge, ravne reze narišite na obdelovanec črto.
Nanesite tanek sloj maziva vzdolž črte, vključite
orodje in sledite narisani črti.
Rezanje plastike
Vedno delajte z zmanjšano hitrostjo. Opravite
poskusni rez in tako preverite, ali je material
občutljiv na vročino.
SLOVENŠČINA
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
Rezanje betona
OPOZORILO: Pri žaganju azbestnega
cementalahkonastajazdravjunevarenprah.
Upoštevajte veljavne predpise in navodila
proizvajalcev azbesta.
Rezanje proti štrlečemu robu
(sl. 6)
Pri žaganju proti štrlečemu robu uporabljate
običajno rezilo, ki je obrnjeno navzdol.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz električnega
omrežja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden
izberete in zamenjate nastavitve
ter pred popravili. Sprožilno stikalo
mora biti na poziciji OFF (IZKLOP).
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Odsesavanje prahu
Če orodje dalj časa uporabljate v zaprtih prostorih,
uporabite ustrezno napravo za odsesavanje prahu,
ki je v skladu s predpisi, ki urejajo emisije prahu.
Mazanje
Če orodja dalj časa ne boste uporabljali, namažite
list z malo olja (npr. strojnega olja).
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih
delov orodja ne uporabljajte kemičnih
sredstev ali drugih močnih kemikalij.
Take kemikalije lahko oslabijo
materiale, iz katerih so izdelani ti
deli. Uporabite samo krpo, navlaženo
z vodo oz. milnico. Pazite, da voda
ne prodre v notranjost orodja; nikoli
ne potopite nobenega dela orodja
v tekočino.
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
telesnih poškodb, z izdelkom
uporabljajte le pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
11
SLOVENŠČINA
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
12
HRVATSKI
PILA LISIČJI REP DW310, DW311
Čestitamo!
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste DeWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DeWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
DW310
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
160
4,2
DW311
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
160
4,2
dB(A)
90
89
dB(A
dB(A)
3
101
3
100
dB(A)
3
3
Napon
VDC
Velika Britanija i Irska VDC
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina bez opterećenja
Duljina uboda
mm
Kapacitet rezanja drva/
mm
metalnih profila/plastičnih cijevi
Masa
kg
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost
zvučnog tlaka)
LWA (snaga zvuka)
KWA (nesigurnost
zvučnog tlaka)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Vibracije ah
ah,CW =
m/s²
23,7
23,3
Nesigurnost K =
m/s²
2,5
2,2
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V za alate,
230 V alati
115 V alati
10 Ampera, mreža
13 ampera, u utikačima
16 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednje
teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
13
HRVATSKI
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW310, DW311
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u poglavlju «Tehnički podaci» u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz „električni alat” u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
14
c)
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade
nestručni korisnici.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
f)
g)
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za pile lisičji rep
UPOZORENJE: UVIJEK koristite
odobrenu zaštitu dišnog sustava.
Korištenje ovog alata možete proizvesti
i/ili proširiti prašinu koja može izazvati
ozbiljne ozljede.
• Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir
sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
• Nakon isključivanja nikad ne pokušavajte
prstima zaustaviti kretanje pile.
• Pilu nikad ne odlažite na stol ili radnu površinu
ako nije isključena. List pile će nastaviti
s kretanjem tijekom kraćeg razdoblja nakon
isključivanja pile.
• Tijekom upotrebe listova pila koji su posebno
dizajnirani za rad s drvom, iz radnog materijala
uklonite sve čavle i metalne objekte prije nego
započnete s radom.
• Kad god je moguće upotrijebite stege
i spone kako biste radni materijal osigurali od
pomicanja.
• Ne pokušavajte piliti iznimno male komade.
• Ne naginjite se previše prema naprijed. Uvijek
zauzmite stabilan položaj, osobito kad ste na
skelama ili ljestvama.
15
HRVATSKI
• Pilu uvijek držite objema rukama.
• Za izrezivanje krivulja i džepova upotrijebite
prilagođeni list pile.
• Upotrebljavajte isključivo listove koji su
usklađeni sa specifikacijama u ovim uputama
za rukovanje.
• Rabite isključivo oštre listove u savršenom
stanju. Napukli ili savijeni list treba odmah
odbaciti i zamijeniti novim.
• Provjerite je li list pile sigurno pričvršćen.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Regulator brzine (DW311)
c. Birač hoda klipa (DW311)
d. Držač oštrice
e. Papučica pile
f. Ručica za oslobađanje papučice
g. Prsten za pritezanje oštrice
NAMJENA
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih
čestica.
Vaša pila lisičji rep DW310/DW311 projektirana je
za profesionalne radove u drvu, metalu i cijevima.
Kompaktni dizajn omogućuje rezanje blizu samog
ruba zahtjevnih područja.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
Nemojte koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Šifra datuma (l), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na nazivnoj pločici.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Pila lisičji rep
1 Komplet listova za opće namjene
1 Kutija s kompletom (samo modeli K)
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove i pribor provjerite radi eventualnih
oštećenja nastalih tijekom transporta.
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
16
Ove pile profesionalni su električni alati.
Ne dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat tvrtke DeWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Upozorenje: alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
HRVATSKI
Upozorenje: Na priključak uzemljenja
nije potrebno ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Prilagođavanje podesive papuče (crtež 3)
Papuča pile može se podesiti kako bi se ograničila
dubina rezanja i produljio vijek trajnosti lista pile.
Upotreba produžnog kabela
1. Polugu za oslobađanje (f) pritisnite prema
dolje.
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je
to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren produžni
kabel koji je pogodan za ulaznu snagu vašeg
punjača (pogledajte tehničke podatke). Najmanja
debljina vodiča je 1 mm2, a najveća duljina je
30 m.
2. Papučicu pile (e) klizno pomaknite u željeni
položaj.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
Upozorenje: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je li
okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Postavljanje lista pile (sl. 2)
1. Otvorite zateznu spojnicu lista (g) kako biste
oslobodili mehanizam zatezanja lista.
2. List pile (h) umetnite u držač (d) tako da ga
mehanizam zahvati. List se može postaviti sa
zupcima okrenutim prema gore ili prema dolje.
3. Zatvorite zateznu spojnicu lista (g) kako biste
zabravili mehanizam zatezanja lista.
Za uklanjanje lista primijenite prethodni postupak
obrnutim redoslijedom.
Listovi pile
materijal
željezni metal
neželjezni mteal
drvo
plastika
zidovi
preporučeni list pile
s finim zupcima
s grubim zupcima
grubi zupci
fini zupci
karbidni vrh
U dodatnoj ponudi dostupan je velik broj
namjenskih listova.
Upozorenje: List pile uvijek birajte uz
posebnu pažnju.
3. Polugu povucite prema gore kako biste
papučicu učvrstili u njezinu položaju.
PRILAGOĐAVANJE HODA NJIHALA (SL. 4)
DW311
Podesivi hod klipa jamči savršeni hod tijekom
rezanja za različite materijale. Alat je moguće
koristiti za sljedeće načine rada:
Ravna recipročna putanja: za rezanje
metala i cijevi, kao i za završnu obradu
drva.
Kružno kretanje koristi se za brzo rezanje
drva.
• Birač (c) zakrenite u željeni položaj,
poravnavajući oznaku (i) sa strelicom (j).
Prije rada
Postavite list pile odgovarajuće vrste. Za rezanje
krivulju upotrijebite uske listove. Za teško dostupna
mjesta, npr. u blizini zida, upotrijebite fleksibilne
listove od bimetala.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
Upozorenje: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Upozorenje:
• Pobrinite se da radni materijal bude
učvršćen u svom položaju.
• Na alat primijenite isključivo blagi
pritisak, a na list pile ne primjenjujte
bočni pritisak. Ako je moguće, radite
tako da je papuča pile prislonjena
na radni materijal. Na ovaj se
način sprječava oštećivanje lista
i onemogućuje trzanje i vibriranje
alata.
17
HRVATSKI
• Tijekom rada u zidovima ili podovima
obratite pažnju na položaj cijevi i žica.
Alat uvijek pridržavajte za rukohvat.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
• Prije započinjanja reza pustite list pile
da nekoliko sekundi slobodno radi.
Alat nikad ne uključujte ako je list
pile zaglavljen u radnom materijalu ili
u dodiru s radnim materijalom.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda Uvijek
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, uvijek
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite prednji rukohvat (k), dok drugom rukom
držite stražnji rukohvat (m).
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
2. Pridržavajući alat objema rukama, radite tako
da papučica pile bude prislonjena na radni
materijal.
Žlijebno urezivanje drva (sl. 5)
1. Papučicu pile položite na radni materijal tako
da list pile čini odgovarajući kut za žlijebno
urezivanje.
2. Uključite alat i polako uvodite list pile.
Papučica pile u svakom trenutku mora
obavezno ostati u dodiru s radnim materijalom.
Rezanje džepova
1. Izmjerite i označite potreban rez.
2. Upotrijebite uski list pile i dno papučice pile
položite na radni materijal i provjerite je li list
postavljen na liniju reza. Ako je potrebno, npr.
u stiješnjenim prostorima, kao vodilicu za rad
upotrijebite vanjski rub papuče pile.
3. Uključite alat i list uvodite u radni materijal
pri punoj brzini, čvrsto pridržavajući alat na
radnom materijalu.
Rezanje metala
Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (a). Jačina pritiska na
prekidač s regulatorom brzine određuje brzinu rada
alata.
Tijekom rezanja tankog metala, radni materijal
uvijek sa svake strane stabilizirajte komadima
drva. To jamči čisti rez i sprječava oštećivanje
radnog materijala.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Za potrebe dugih, ravnih rezova na radni komad
ucrtajte liniju.
Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
PODEŠAVANJE ELEKTRONIČKE REGULACIJE
BRZINE (SL. 1) - DW311
Birač brzine (b) može se koristiti za napredno
prilagođavanje potrebnog raspona brzina.
Elektronički birač brzine zakrenite u potrebnu
razinu. Potrebna postavka ovisi o debljini i vrsti
radnog materijala.
Za rezanje mekanih materijala poput drva
upotrijebite velike brzine. Za rezanje metala
upotrijebite male brzine.
UPOZORENJE: Nakon upotrebe
alata pri niskoj postavki brzine
tijekom produljenog razdoblja, alat
držite pokrenutim približno 3 minute
pri najbržoj postavki i bez ikakvog
opterećenja.
Rezanje drva
1. Radni materijal čvrsto osigurajte i uklonite sve
čavle i metalne predmete.
18
Duž linije reza nanesite tanki sloj sredstva za
podmazivanje, uključite alat i pratite liniju.
Rezanje plastike
Uvijek radite pri smanjenoj brzini. Izvedite probni
rez kako biste provjerili je li radni materijal osjetljiv
na toplinu.
Rezanje u zidarstvu
UPOZORENJE: Tijekom rezanja
azbestnog cementa može se proizvesti
prašina opasna po zdravlje. Slijedite
propisane smjernice i pridržavajte se
preporuka proizvođača azbestnog
cementa.
Rezanje do izlaznog ruba
(sl. 6)
Upotrebom običnog lista koji je obrnuto postavljen,
izrežite do unutarnjeg ruba.
HRVATSKI
ODRŽAVANJE
Vaš DeWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je li
okidač u isključenom položaju (OFF).
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Odvođenje prašine
Tijekom upotrebe alata u zatvorenom prostoru
tijekom produljenog razdoblja, upotrijebite pogodan
uređaj za odvođenje prašine koji je projektiran
u skladu s važećim propisima o emisijama prašine.
Podmazivanje
Ako alat neće biti upotrebljavan tijekom duljeg
razdoblja, alat prekrijte manjom količinom ulja (npr.
strojnog ulja).
Čišćenje
Upozorenje: prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka nosite zaštitu za oči
i odobrenu masku protiv prašine.
Upozorenje: Za čišćenje nemetalnih
dijelova alata nikad ne upotrebljavajte
otapala ili druge jake kemikalije. Te
kemikalije mogu štetiti materijalima
upotrijebljenima u tim dijelovima.
Upotrebljavajte isključivo krpu
natopljenu vodom i blagim sapunom.
Nikad ne dopustite da bilo kakva
tekućina prodre u unutrašnjost alata.
Nikad ne potapajte bilo koji dio alata
u tekućinu.
Dodatni pribor
Upozorenje: Budući da pribor koji
nije proizvela tvrtka DeWALT nije
testiran uz ovaj proizvod, upotreba
takvog pribora s ovim alatom može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DeWALT.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DeWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DeWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DeWALT proizvoda nakon što su dostigli kraj svog
životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove
usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem
ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svog
lokalnog ureda tvrtke DeWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DeWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
19
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
♦
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
♦
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
♦
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
20
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
TESTERA LISIČJI REP
DW310, DW311
Čestitamo!
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Tehnički podaci
DW310
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
160
4,2
DW311
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
160
4,2
dB(A)
90
89
dB(A
dB(A)
3
101
3
100
dB(A)
3
3
Napon
VDC
UK i Irska
VDC
Tip
Ulazna snaga
W
Brzina bez opterećenja
Dužina hoda
mm
Kapacitet sečenja u drvo/
mm
metalnih profila/plastičnih cevi
Težina
kg
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah,CW =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
23,7
2,5
23,3
2,2
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
115 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
16 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako se ne
izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
21
SRPSKI
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW310, DW311
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
22
c)
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
f)
g)
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Specijalna dodatna bezbednosna pravila za testere
UPOZORENJE: UVEK koristite
odgovarajuću zaštitu za disajne
organe. Korišćenjem ovog alata može
se stvoriti i/ili raspršiti prašina, što
može dovesti do ozbiljne povrede.
• Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
• Nakon isključivanja nikad ne pokušavajte
zaustaviti list testere prstima.
• Nikad ne spuštajte testeru na sto ili radnu
klupu ako nije isključena. List testere
će nastaviti da radi još neko vreme po
isključivanju alata.
• Kada koristite listove testera koji su specijalno
dizajnirani za rezanje drveta, uklonite sve
eksere i metalne predmete sa radnog komada
pre nego što počnete rad.
• Kadgod je moguće koristite stezaljke ili stege
za bezbedno fiksiranje radnog komada.
• Ne pokušavajte da testerišete veoma male
radne komade.
• Nemojte se previše naginjati. Pobrinite se
da uvek stojite stabilno, naročito na skelama
i merdevinama.
• Testeru uvek držite obema rukama.
23
SRPSKI
• Za rezanje krivina i džepova, koristite
prilagođeni list testere.
• Koristite samo listove testera koji odgovaraju
specifikacijama koje se nalaze u ovom
uputstvu za upotrebu.
• Treba koristiti samo oštre listove testera
u savršenom radnom stanju; napukli ili savijeni
listovi testera treba da se bace i odmah
zamene.
• Obezbedite da list testere bude bezbedno
fiksiran.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (I), koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na nazivnoj pločici.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Testera lisičji rep
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za regulaciju brzine
b. Točkić za biranje brzine (DW311)
c. Birač hoda njihanja (DW311)
d. Držač lista testere
e. Stopa testere
f. Poluga za oslobađanje stope
g. Stezni prsten lista testere
NAMENA
Vaša DW310/DW311 testera lisičji rep je
dizajnirana za profesionalno testerisanje drveta,
metala i cevi. Kompaktan dizajn omogućava
sečenje veoma blizu ivici u teškim uslovima.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove testere su profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
1 Kutija za opremu (samo K-modeli)
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
1 Uputstvo za upotrebu
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
1 komplet listova testere opšte namene
1 Sklopni crtež
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
24
SRPSKI
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije
nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za ulazni priključak vašeg punjača
(pogledajte tehničke podatke). Minimalni poprečni
presek provodnika je 1 mm2; maksimalna dužina
je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Montiranje lista testere (sl. 2)
1. Otvorite stezni prsten lista testere (g) da biste
oslobodili stezni mehanizam lista testere.
Podešavanje stope testere
(sl. 3)
Stopa testere se može podesiti tako da ograniči
dužinu reza i produži vek trajanja lista testere.
1. Spustite polugu za oslobađanje (f).
2. Pomerite stopu testere (e) u željeni položaj.
3. Podignite polugu da biste fiksirali stopu na tom
mestu.
PODEŠAVANJE HODA NJIHANJA (SL. 4)
DW311
Podesivi hod njihanja garantuje savršeni hod
rezanja kod različitih materijala. Ovaj alat se može
koristiti u sledećim režimima rada:
Pravi rezovi: za rezanje metala i cevi
i završnu obradu drveta.
Orbitalno kretanje: za brzo sečenje
drveta.
• Okrenite birač (c) u željeni položaj
poravnavajući oznaku (i) sa strelicom (j).
Pre radova
Montirajte odgovarajući tip lista testere. Koristite
uzane listove testere za rezanje krivina. Koristite
elastične, bimetalne listove testere za teško
pristupačne položaje (npr. blizu zidova itd.).
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
2. Umetnite list testere (h) u držač (d) tako da se
ukopča. List testere se može montirati tako da
zupci budu usmereni nadole ili nagore.
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
3. Zatvorite stezni prsten lista testere (g) da biste
zaključali stezni mehanizam lista testere.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Da biste uklonili list testere, postupite obrnutim
redosledom.
Listovi testere
materijal
gvožđevit metal
metali bez gvožđa
drvo
plastika
građevinski materijal
preporučeni list testere
sa finim zupcima
sa grubim zupcima
sa grubim zupcima
sa finim zupcima
sa karbidnim vrhovima
Širok asortiman listova testere dostupne su kao
opcija za specijalne namene.
UPOZORENJE: Uvek pažljivo
izaberite svoj list testere.
UPOZORENJE:
• Obezbedite da materijal koji treba
testerisati bude fiksiran na mestu.
• Primenjujte samo blagi pritisak na
alat i pazite da ne primenite preveliki
bočni pritisak na list testere. Ako je
moguće, radite sa stopom testere
postavljenom na radni komad. Time
se sprečavaju oštećenja lista testere
i sprečava odskakanje i vibriranje
alata.
• Vodite računa o položaju vodovodnih
cevi i električnih kablova prilikom
25
SRPSKI
rezanja zidova ili podova. Uvek držite
alat držeći ga za njegovu dršku.
• Izbegavajte preopterećenje.
• Pustite da se list testere slobodno
kreće nekoliko sekundi pre
započinjanja sečenja. Nikad ne
uključujte alat kada je list testere
zaglavljen u radnom komadu ili
u dodiru sa materijalom.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Rezanje drveta
1. Radni komad stegnite tako da bude bezbedan
i uklonite sve eksere i metalne predmete.
2. Držeći alat obema rukama, radite sa stopom
testere na radnom komadu.
Rezanje sa uranjanjem u drvetu (sl. 5)
1. Stopu testere postavite na radni komad tako
da list testere formira odgovarajući ugao za
rezanje sa uranjanjem (ukošeno).
2. Uključite alat i postepeno uranjajte list testere.
Uverite se da stopa testere ostaje u dodiru sa
radnim komadom u bilo kom trenutku.
Izrezivanje džepova
1. Izmerite i označite potreban izrez.
Pravilan položaj ruke znači da jedna ruka treba da
bude na prednjem bočnom rukohvatu (k), a druga
na zadnjoj dršci (m).
2. Donji deo stope testere oslonite na radni
komad i uzani list testere (koji treba koristiti)
postavite na liniju rezanja. Ako je potrebno,
npr. u ograničenim prostorima, koristite spoljnu
ivicu stope testere kao vođicu.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
3. Uključite alat i uronite list testere u materijal
pri punoj brzini, držeći pritom alat čvrsto na
radnom komadu.
Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(a). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
Rezanje metala
Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
Kada sečete metalne limove, uvek stabilizujte radni
komad pomoću komada drveta sa obe strane.
Time se garantuju čisti rezovi i sprečava oštećenje
materijala.
Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što
ga isključite iz struje.
Za duge i prave rezove najbolje je da iscrtate liniju
na radnom komadu.
PODEŠAVANJE ELEKTRONSKOG
REGULATORA BRZINE REZANJA (SL. 1) DW311
Nanesite tanak sloj maziva duž linije rezanja,
uključite alat i pratite liniju rezanja.
Točkić za biranje brzine (b) može se koristiti za
prethodno podešavanje potrebnog opsega brzina.
Okrenite točkić za elektronsko biranje brzine na
željeni nivo. Potrebno podešenje zavisi od debljine
i vrste materijala.
Velike brzine koristite za rezanje mekih materijala,
kao što je drvo. Male brzine koristite za rezanje
metala.
UPOZORENJE: Ako alat duže vreme
koristite sa malim brzinama, pustite ga
da radi oko 3 minuta na maksimalnoj
brzini bez opterećenja.
26
Rezanje plastike
Uvek radite sa manjom brzinom. Napravite probni
rez da biste proverili da li je materijal osetljiv na
toplotu.
Rezanje građevinskog materijala
UPOZORENJE: Pri rezanju
azbestnog cementa može se stvoriti
opasna prašina. Pridržavajte se
zakonskih smernica i vodite računa
o preporukama koje su naveli
proizvođači azbestnog cementa.
SRPSKI
Rezanje do isturene ivice
(sl. 6)
Korišćenjem standardnog lista testere naopačke,
razrežite do isturene ivice.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Izbacivanje prašine
Kada se alat koristi unutra duže vreme, koristite
odgovarajući usisivač prašine koji je projektovan
u skladu sa primenljivim smernicama u vezi sa
emisijom prašine.
Podmazivanje
Ako alat ne nameravate da koristite duže vreme,
list testere premažite sa malo ulja (npr. mašinsko
ulje).
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
27
SRPSKI
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
28
МАКЕДОНСКИ
ПОТЕЗНА ПИЛА
DW310, DW311
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DW310
230
230/115
2
1.200
0–2600
28
DW311
230
230/115
2
1.200
0–2.600
28
300/130
300/130
160
4,2
160
4,2
dB(A)
90
89
dB(A
dB(A)
3
101
3
100
dB(A)
3
3
Напон
VDC
Велика Британија и ИрскаVDC
Tип
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување
Должина на поместување mm
Капацитет на сечење
во дрво/
mm
метални профили/пластични
цевки
Тежина
kg
LPA (звучен притисок)
KPA(отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на
звучна моќност)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah,CW =
m/s²
23,7
Отстапување K =
m/s²
2,5
23,3
2,2
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230V осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V осигурувач од
13 ампери во
приклучокот за струја
Велика Британија
и Ирска
алатки од 115 V осигурувач од
16 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
29
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
EC-Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW310, DW311
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕК. За повеќе
информации ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
30
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
г)
д)
ѓ)
е)
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
31
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни безбедносни
правила за секачки пили
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
носете соодветна заштитна
маска. Употребата на оваа алатка
може да создаде и/или рашири прав,
што може да предизвика сериозна
повреда.
• Фаќајте ги електричните алатки за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која додатокот за
сечење може да дојде во допир со скриени
жици или со сопствениот кабел. Додаток
за сечење што се допира на гола жица
може да ги наелектризира изложените
32
метални делови од електричната алатка
и да му нанесе електричен удар на
ракувачот.
• Откако ќе ја исклучите алатката,
никогаш не се обидувајте да го запрете
листот со прсти.
• Никогаш не ја спуштајте пилата на маса
или работна површина ако не е исклучена.
Листот ќе продолжи да работи уште
малку откако ќе се исклучи алатката.
• Кога користите листови специјално
дизајнирани за сечење на дрво, извадете
ги сите шајки и метални предмети од
работниот материјал пред да започнете
со работа.
• Кога е можно, користете стегачи
и менгемиња за зацврстување на
работниот материјал.
• Не се обидувајте да сечете екстремно
мали работни материјали.
• Не се виткајте премногу нанапред.
Обезбедете секогаш да стоите цврсто,
особено кога сте на скеле или скала.
• Секогаш држете ја пилата со двете раце.
• За сечење на закривени и тешко достапни
делови, користете адаптиран лист.
• Користете само листови што се во
согласност со спецификациите содржани
во овие инструкции за работа.
• Само остри листови во совршени
работни услови треба да се користат;
пукнати или свиткани листови треба да
се отстранат и веднаш да се заменат.
• Обезбедете дека листот е добро
зацврстен.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Ослабување на слух.
– Ризик од повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревањето
на додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
МАКЕДОНСКИ
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (l), која исто така
ја вклучува и годината на производство,
е испечатена на етикетата.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Потезна пила
1 Сет од листови за општа употреба
1 Кутија за прибор (само за моделите K)
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Прекинувач на менлива брзина
b. Копче за контрола на брзината (DW311)
c. Избирач на нишачки удар (DW311)
d. Држач на лист
e. Кочница на пила
f. Рачка за ослободување на кочница
g. Прстен на стегач за лист
НАМЕНА
Вашата потезна пила DW310/DW311
е дизајнирана за професионално сечење на
дрво, метал и пластични цевки. Компактниот
дизајн овозможува сечење екстремно блиску до
работ на тешки делови.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие пили се професионални електрични
алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во согласност со
EN 60745; затоа не е потребна жица
за заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT .
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно фрлете го стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
33
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на Вашиот полнач (погледнете во техничките
податоци). Минималниот попречен пресек на
проводникот е 1 mm2; максималната должина
е 30 метри.
Широк спектар од листови со специјална
намена е достапен како опција.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
избирајте го листот внимателно.
Поставување на подесливата кочница на пила (скица 3)
Кочницата на пилата може да биде подесена
да ја ограничи длабочината на сечењето и да го
продолжи траењето на вашиот лист.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
1. Притиснете ја рачката за ослободување (f)
надолу.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
2. Лизнете ја кочницата за пилата (е) до
саканата позиција.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање на листот
(скица 2)
1. Отворете го прстено на стегачот за листот
(g) за да го ослободте механизмот за
стегање на листот.
2. Вметнете го листот (h) во држачот (d)
додека не се намести. Листот може да биде
монтиран со запците нагоре или надолу.
3. Затворете го прстено на стегачот за листот
(g) за да го заклучите механизмот за
стегање на листот.
За да го извадите листот, направете го истото
во обратен редослед.
Листови
материјал
црн метал
обоен метал
дрво
пластика
ѕидна конструкција
34
препорачани листови
со ситни запци
со крупни запци
со крупни запци
со ситни запци
со карбидни врвови
3. Кренете ја рачката за да ја фиксирате
кочницата.
ПОДЕСУВАЊЕ НА УДАРИТЕ НА КЛАТНОТО
(СКИЦА 4) DW311
Прилагодливото клатно за удари гарантира
совршени удари при сечење за различни
материјали. Алатката може да се употребува во
следните режими на работа:
Право потезно движење: за сечење
на метал и цевки и за декорирање на
дрво.
Кружно движење: за брзо сечење на
дрво.
• Наместете го избирачот (c) во саканата
позиција, порамнувајќи ја ознаката (i) со
стрелката (ј).
Пред употреба
Монтирајте го соодветниот тип на лист.
Користете тесни листови за сечење на
закривени делови. Користете флексибилни
биметални листови за позиции што тешко се
достигнуваат (на пр. близу до ѕидови итн.).
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
МАКЕДОНСКИ
да монтирате и одстранувате
додатоци.
За да ја запрете алатката, ослободете го
прекинувачот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од изворот
на струја.
• Осигурајте се дека материјалот
што треба да се сече е зацрстен.
• Применете само нежен притисок
врз алатката и не применувајте
страничен притисок на листот.
Ако е можно, работете со
кочницата на пилата притисната
врз работниот материјал. Ова
спречува оштетување на листот
и не и дозволува на алатката да
се исклучи или да се затресе.
• Кога сечете во ѕидови или
подови, земете ја во предвид
местоположбата на цевките
и на електричната инсталација.
Секогаш држете ја алатката за
дршката.
• Избегнувајте преоптоварување.
• Дозволете му на листот да
работи слободно неколку секунди
пред да започнете со сечењето.
Никогаш не ја вклучувајте
алатката кога листот е заглавен
во работниот материјал или е во
контакт со истиот.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува
едната рака да биде на страничната предна
рачка (k), а другата рака на задната рачка (m).
Вклучување и исклучување
(скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот на менливата брзина (а).
Притисокот што е нанесен на прекинувачот за
менување на брзината ја определува брзината
на алатката.
ПОДЕСУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА
КОНТРОЛА НА БРЗИНАТА НА ПИЛАТА
(СКИЦА 1) - DW311
Бројчаникот за контрола на брзината (b) може
да се употрени за напредно поставување на
бараната брзина.
Подесете го бројчаникот за контрола на
брзината до потребното ниво. Бараното
поставување зависи од дебелината и видот на
материјалот.
Употребувајте поголеми брзини за сечење
на меки материјали, како што е дрвото.
Употребувајте помали брзини за сечење на
метал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откако
ќе ја употребите алатката
подолго време со мала брзина,
пуштете ја околу 3 минути да
работи на максимална брзина без
оптоварување.
Сечење на дрво
1. Стегнете го работниот материјал цврсто
и извадете ги сите клинци и метални
делови.
2. Држете ја алатката со двете раце, работете
со кочницата на пилата притисната врз
работниот материјал.
Длабинско сечење на дрво
(скица 5)
1. Наместете ја кочницата на пилата врз
работниот материјал во таква позиција
за листот да формира соодветен агол за
сечењето на џебот.
2. Вклучете ја алатката и полека навлегувајте
со листот во материјалот. Обезбедете дека
кочницата на пилата е постојано во допир
со работниот материјал.
Сечење на џебови
1. Измерете и обележете го потребното
сечење на џеб.
2. Со употреба на тесен лист, поставете го
долниот дел од кочницата на пилата врз
работниот материјал и осигурајте се дека
листот е позициониран врз обележаната
линија за сечење. Ако има потреба, на
35
МАКЕДОНСКИ
пр. во затворени простории, користете го
надврешниот раб од кочницата на пилата
како водилка.
3. Вклучете ја алатката и полека навлегувајте
со листот во материјалот со полна брзина,
притоа држејќи ја алатката цврсто врз
работниот материјал.
Сечење метал
Кога сечете тенок метал, секогаш
стабилизирајте го работниот материјал со
дрво од двете страни. Ова гарантира прецизни
засеци и спречува оштетување на материјалот.
За долги и прави засеци, нацртајте линија на
работниот материјал.
Ставете мал слој лубрикант врз линијата за
сечење, вклучете ја алатката и следете ја
линијата.
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Екстракција на прав
Кога алатката се користи во затворена
просторија подолго време, користете соодветен
екстрактор за прав дизајниран согласно со
директивите за емисија на прав.
Сечење на пластика
Секогаш работете со пониска брзина.
Направете тест сечење за да проверите дали
материјалот е осетлив на топлина.
Сечење на ѕидна
конструкција
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Сечењето
на азбестен цемент може да
создаде опасен прав. Следете ги
законските упатства и следете
ги препораките издадени од
производителите на азбестен
цемент.
Пресекување на испакнат
раб (скица 6)
Со употреба на конвенционален лист монтиран
наопаку, пресечете го испакнатиот раб.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
36
Подмачкување
Ако алатката нема се користи долго време,
поминете го листот со малку масло (на пример,
масло за подмачкување на машини).
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
МАКЕДОНСКИ
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT , не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
zst00273904 - 01-07-2015
37
38
39
Download PDF

advertising