DW310 | DeWalt DW310 CUT SAW Type 2 instruction manual

DW310
DW311
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)9
English (original instructions)15
Español (traducido de las instrucciones originales)21
Français (traduction de la notice d’instructions originale)27
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)33
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)39
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)45
Português (traduzido das instruções originais)50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)73
Copyright DeWALT
B
Fig. A
11
4
13
7
5
6
12
2
3
Fig. B
1
Fig. C
7
8
4
5
6
1
Fig. D
10
3
9
10
9
3
Fig. F
2
Fig. E
Dansk
FREM- OG TILBAGEGÅENDE SAV
DW310, DW311
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Slaglængde
Skærekapacitet i træ/ metalprofiler/
plastikrør
Væg
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745:
dB(A)
90
89
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
101
100
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
3
3
Vibrationsemissionsværdi ah,CW = m/s2
23,7
23,3
Usikkerhed K =
2,5
2,2
m/s2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Frem- og tilbagegående sav
DW310, DW311
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
3
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
4
g )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
Dansk
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
skæresave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ALTID godkendt åndedrætsværn. Brug
af dette værktøj kan generere og/eller sprede støv, som kan
medføre alvorlig personskade.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller
sit eget kabel. Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Efter strømmen er slået fra, forsøg aldrig at stoppe savklingen
med dine fingre.
Læg aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk, medmindre
strømmen er slået fra. Savklingen vil fortsætte med at køre kort
tid, efter der er slukket for værktøjet.
Når du bruger savklinger, der er specielt designet til
træskæring, fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før du starter med at arbejde.
Hvor det er muligt brug skruetvingere og skruestik til sikker
fastgørelse af arbejdsemnet.
Forsøg ikke at save meget små arbejdsemner.
Læn dig ikke for langt fremover. Sørg for at du altid står på fast
underlag, specielt på stilladser og stiger.
Hold altid saven med begge hænder.
Til skæring af kurver og dyksnit brug en specielt
indrettet savklinge.
Brug kun savklinger der er i overensstemmelse med
specifikationerne i disse driftsinstruktioner.
Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt tilstand;
revnede eller beskadigede savklinger bør omgående kasseres
og udskiftes.
Sørg for at savklingen er sikkert fastgjort.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Frem- og tilbagegående sav
1 Savklingesæt til generelt formål
1 Sætboks (kun model K)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 12 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedskontakt
5
Dansk
2 Hastighedskontrolviser (DW311)
3 Pendul slagvælger (DW311)
4 Klingeholder
5 Savsko
6 Sko udløsergreb
7 Klinge spændekrave
Indstilling af indstillelige savsko (Fig. C)
Savskoen kan indstilles til at begrænse snitdybden og til at
forlænge levetiden for din savklinge.
1. Skub udløsergrebet 6 ned.
2. Lad savskoen 5 glide til den ønskede position.
3. Skub grebet op for at sikre, at skoen er på plads.
Tilsigtet Brug
Indstilling af pendulslag (Fig. D)
Din DW310/DW311 frem- og tilbagegående sav er blevet
designet til professionel savning af træ, metal og rør. Det
kompakte design tillader savningmeget tæt på kanten af
vanskelige områder.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse skæresave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
DW311
Det indstillelige pendulslag garanterer for et perfekt skæreslag
i forskellige materialer. Værktøjet kan bruges i de følgende
driftsfunktioner:
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Montering af savklingen (Fig. B)
1. Åbn klingens spændekrave 7 for at udløse
klingens fastspændingsmekanisme.
2. Indsæt savklingen 8 i holderen 4 , indtil den sidder fast.
Klingen kan installeres med tænderne vendende opad
eller nedad.
3. Åbn klingens spændekrave 7 for at låse
klingens fastspændingsmekanisme.
Du fjerner savklingen ved at gennemgå processen i
omvendt rækkefølge.
Savklinger
Materiale
jernholdigt
ikke jernholdigt metal
træ
plastik
murværk
Anbefalede savklinger
metal fine tænder
grove tænder
grove tænder
fine tænder
karbid-stålskær
Der findes et stort udvalg af specielle savklinger
som ekstraudstyr.
ADVARSEL: Udvælg altid meget omhyggeligt
din savklinge.
6
Lige frem- og tilbagegående bevægelse: for
skæring i metal og rør og for færdiggørelse af træ.
Kredsende bevægelse: til hurtig skæring af træ.
• Drej vælgeren 3 til den ønskede position ved at rette
mærket 9 ind efter pilen 10 .
Før brugen
Montér den passende savklingetype. Brug smalle savklinger
til savning af kurver. Brug fleksible bimetalliske savklinger til
positioner, der er svære at komme til (fx tæt ved vægge osv.).
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL:
• Sørg for at det materiale, der skal saves, sidder fast.
• Tryk kun blidt på værktøjet og anvend ikke sidepres
på savklingen. Hvis muligt arbejd med savskoen
trykket ind imod arbejdsemnet. Dette forhindrer
beskadigelser på klingen og forhindrer, at værktøjet
rykker og vibrerer.
• Ved savning i vægge eller gulve sørg for at være klar
over, hvor rør og ledninger er placeret. Hold altid
værktøjet i håndtaget.
• Undgå overstyring.
• Lad klingen køre frit i få sekunder før start på savning.
Tænd aldrig for værktøjet, hvis savklingen sidder fast i
arbejdsemnet eller har kontakt til materialet
Korrekt håndposition (Fig. A, F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Dansk
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
sidehåndtag 11 og den anden hånd på det bagerste
håndtag 13 .
Savning i plastik
Arbejd altid med nedsat hastighed. Lav et kontrolsnit for at
kontrollere, om materialet er følsomt over for varme.
Tænde og slukke (Fig. A)
Tryk på den variable hastighedskontakt 1 for at starte værktøjet.
Det tryk, der lægges på den variable hastighedskontakt, afgør
værktøjets hastighed.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og inden stikket
tages ud.
Indstilling af elektronisk savehastighed (Fig. A)
DW311
Hastighedskontrolviseren 2 kan bruges til avanceret indstilling
af det ønskede hastighedsområde.
Drej den elektroniske hastighedskontrolviser til det
ønskede niveau. Den nødvendige indstilling afhænger af
materialetykkelse og -art.
Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som fx træ.
Brug lave hastigheder til savning i metal.
ADVARSEL: Efter værktøjet er brugt i en længere periode
med lave hastighedsindstillinger, kør det i ca. 3 minutter
med maksimum ingen-belastningshastighed.
Savning i træ
1. Spænd arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm
og metalgenstande.
2. Hold på værktøjet med begge hænder, arbejd med
savskoen trykket ind imod arbejdsemnet.
Stiksavning i træ (Fig. E)
1. Lad savskoen hvile på arbejdsemnet i en sådan position, at
klingen danner en passende vinkel til stiksavningen.
2. Slå værktøjet til og indfør langsomt klingen. Sørg for at
savskoen hele tiden forbliver i kontakt med arbejdsemnet.
Dyksnit
1. Mål og afmærk det ønskede dyksnit.
2. Ved brug af en snæver savklinge lad bunden på savskoen
hvile på arbejdsemnet og sørg for, at klingen placeres på
skærelinjen. Om nødvendigt fx i snævre områder, brug den
yderste kant på savskoen som din retningslinje.
3. Slå værktøjet til og indfør klingen i materialet med fuld fart,
idet du holder værktøjet fast imod arbejdsemnet.
Savning i metal
Ved savning i tyndt metal stabilisér altid arbejdsemnet med
træ på begge sider. Dette garanterer rene snit og forhindrer
ødelæggelse af materialet.
For lange, lige snit tegn en linje på arbejdsemnet.
Anbring et tyndt lag smøremiddel langs med skærelinjen, slå
værktøjet til og følg skærelinjen.
Savning i murværk
ADVARSEL: Ved savning i asbestcement kan der blive
produceret støv, der er specielt farligt for helbredet. Følg
de lovbestemte retningslinjer og overhold de anbefalinger,
der gives af asbestcement producenterne.
Save op til et fremskudt hjørne (Fig. F)
Brug en konventionel klinge, der installeres med bunden i vejret
og skær op til det fremskudte hjørne.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Støvopsamling
Hvis værktøjet anvendes indendørs i en længere periode, brug
en passende støvopsamler, designet i overensstemmelse med
de gældende direktiver vedrørende støvemission.
Smøring
Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere periode, smør
savklingen med lidt olie (fx maskinolie).
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
7
Dansk
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
8
Deutsch
SÄBELSÄGE
DW310, DW311
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Säbelsäge
DW310, DW311
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Hub
Schnittlänge in Holz/ Metallprofilen/
Kunststoffrohren
Gewicht
VWS
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745.
dB(A)
90
89
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
101
100
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
3
Vibrationskennwert ah,CW =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
29.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
9
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
10
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Säbelsägen
•
•
•
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER eine zugelassene
Atemschutzvorrichtung. Bei Verwendung dieses
Werkzeugs kann Staub erzeugt und/oder verteilt werden,
was zu schweren Verletzungen führen kann.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidewerkzeug versteckte
Leitungen oder die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter nicht mit den
Fingern abgebremst werden.
Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in ausgeschaltetem
Zustand auf den Arbeitstisch oder auf die Werkbank ab. Die
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sägeblätter laufen nach dem Ausschalten der Säge noch
kurz weiter.
Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.
Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen,
um das Werkstück zu sichern.
Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit vor. Stellen Sie
sicher, dass Sie immer einen festen Stand haben, vor allem auf
Bühnen und Leitern.
Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
Verwenden Sie für Kurven- und Einsatzschnitte ein
geeignetes Sägeblatt.
Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Daten in dieser
Anleitung entsprechen.
Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei arbeitende
Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene
Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sicher befestigt ist.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
11
Deutsch
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Säbelsäge
1Universal-Sägeblattsatz
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 12 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Drehzahl-Regelschalter
Geschwindigkeitswähler (DW311)
Pendelhubwähler (DW311)
Sägeblattaufnahme
Sägeschuh
Sägeschuh-Lösehebel
Sägeblatt-Einspannring
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihre DW310/DW311K Säbelsäge wurde zum professionellen
Sägen von Holz, Metall und Rohren konzipiert. Die
kompakte Konstruktion erlaubt den Einsatz nahe am Rand
schwieriger Bereiche.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Säbelsäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
12
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montage des Sägeblatts (Abb. B)
1. Öffnen Sie den Sägeblatt-Einspannring 7 , um den
Sägeblatt-Einspannmechanismus zu lösen.
2. Stecken Sie das Sägeblatt 8 in die Aufnahme 4 , bis es
einrastet. Das Sägeblatt kann mit den Zähnen nach oben
oder nach unten montiert werden.
3. Schließen Sie den Sägeblatt-Einspannring 7 , um den
Sägeblatt-Einspannmechanismus zu sichern.
Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Sägeblätter
Material
Eisenmetalle
Nichteisenmetalle
Holz
Kunststoff
Mauerwerk
Empfohlenes Sägeblatt
feinverzahnt
grobverzahnt
grobverzahnt
feinverzahnt
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich.
WARNUNG: Wählen Sie das Sägeblatt mit Sorgfalt.
Einstellen des Sägeschuhs (Abb. C)
Der Sägeschuh kann eingestellt werden, um die Schnitttiefe zu
begrenzen und die Lebensdauer Ihres Sägeblatts zu verlängern.
1. Drücken Sie den Lösehebel 6 nach unten.
2. Schieben Sie den Sägeschuh 5 in die gewünschte Position.
3. Schieben Sie den Hebel nach oben, um den Sägeschuh in
seiner Lage zu sichern.
Einstellen des Pendelhubs (Abb. D)
DW311
Der einstellbare Pendelhub gewährleistet einen perfekten
Schnitthub für unterschiedliche Werkstoffe. Dieses Gerät lässt
sich in folgenden Betriebsarten benutzen:
Gerade Pendelhubbewegung: Zum Schneiden
von Metall und Rohren sowie zur Bearbeitung
von Holz.
Deutsch
Exzenterbewegung: Zum schnellen Schneiden
von Holz.
• Drehen Sie den Pendelhubwähler 3 in die gewünschte
Position und richten Sie die Markierung 9 mit dem
Pfeil 10 aus.
Vor dem Betrieb
Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt. Verwenden Sie für
Kurvenschnitte schmale Sägeblätter. Verwenden Sie für schwer
zugängliche Stellen (z.B. in der Nähe von Wänden, usw.) flexible
Bi-Metall-Sägeblätter.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das zu sägende Material
gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und
üben Sie nie seitlichen Druck auf die Sägeblätter aus.
Drücken Sie wenn möglich den Sägeschuh auf das
Werkstück, um Beschädigung des Sägeblatts sowie ein
Schütteln und Schwingen der Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden sägen, informieren
Sie sich vor dem Arbeiten über den genauen Verlauf
von Leitungen und Verkabelungen. Halten Sie das
Werkzeug immer am Griff fest.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
• Lassen Sie das Sägeblatt einige Sekunden im Leerlauf
bewegen, bevor Sie den Schnitt vornehmen. Schalten
Sie das Werkzeug nie ein, wenn das Sägeblatt im
Werkstück festgefahren ist oder das Werkstück berührt.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A, F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 11 und die andere auf dem hinteren Griff 13 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den DrehzahlRegelschalter 1 . Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt
wird, um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Einstellen des elektronischen
Geschwindigkeitsreglers (Abb. A)
DW311
Der Geschwindigkeitsregler 2 kann zur Voreinstellung des
erforderlichen Geschwindigkeitsbereichs verwendet werden.
Drehen Sie den elektronischen Regler auf den gewünschten
Wert. Die erforderliche Einstellung hängt von der Dicke und Art
des Materials ab.
Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie
beispielsweise Holz hohe Drehzahlen. Verwenden Sie für das
Sägen von Metall niedrige Drehzahlen.
WARNUNG: Nachdem das Gerät längere Zeit mit
langsamen Geschwindigkeitseinstellungen verwendet
wurde, lassen Sie es ca. 3 Minuten mit maximaler
Geschwindigkeit im Leerlauf laufen.
Sägen von Holz
1. Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und entfernen Sie
sämtliche Nägel und anderen Metallgegenstände.
2. Halten Sie die Säge mit beiden Händen und drücken Sie den
Sägeschuh auf das Werkstück.
Einstechsägen in Holz (Abb. E)
1. Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem Werkstück rasten,
dass das Sägeblatt einen für das Einstechsägen geeigneten
Winkel bildet.
2. Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das Sägeblatt
langsam vor. Stellen Sie sicher, dass der Sägeschuh das
Werkstück jederzeit berührt.
Einsatzschnitte
1. Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen Sie
eine Schnittlinie.
2. Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen Sie die
Unterseite des Sägeschuhs auf dem Werkstück rasten und
stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt auf der Schnittlinie
positioniert ist. Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden
Sie die äußere Kante des Sägeschuhs als Führung.
3. Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das Sägeblatt bei
voller Geschwindigkeit in das Werkstück vor. Halten Sie die
Säge hierbei fest gegen das Werkstück.
Sägen von Metall
Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten das Werkstück an
beiden Seiten mit Holz. Dies gewährleistet saubere Schnitte und
verhindert eine Beschädigung des Werkstückes.
Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine Schnittlinie auf
dem Werkstück.
Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne Schicht
Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein und folgen Sie
der Schnittlinie.
13
Deutsch
Sägen von Kunststoff
Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit.
Machen Sie einen Probeschnitt, um zu prüfen, ob das Werkstück
wärmeempfindlich ist.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
Sägen von Mauerwerk
WARNUNG: Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen. Halten Sie die
gesetzlichen Richtlinien ein und befolgen Sie die von
Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Heransägen an eine überstehende Kante
(Abb. F)
Verwenden Sie ein herkömmliches und anders herum
montiertes Sägeblatt und sägen Sie an die überstehende
Kante heran.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Staubabsaugung
Wenn das Werkzeug längere Zeit im Inneren von Gebäuden
verwendet wird, muss eine geeignete Staubabsaugvorrichtung
verwendet werden, die den geltenden Richtlinien in Bezug auf
Staubemissionen entspricht.
Schmierung
Falls die Säge längere Zeit nicht gebraucht wird, schmieren Sie
das Sägeblatt mit etwas Öl (z.B. Maschinenöl)
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
14
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
RECIPROCATING SAW
DW310, DW311
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Stroke length
Cutting capacity in wood/metal
profiles/plastic tubes
Weight
VAC
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
230/115
230/115
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4.2
Vibration emission value ah,CW =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
3
3
23.7
2.5
23.3
2.2
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
4.2
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
90
89
LPA(emission sound pressure level) dB(A)
dB(A)
101
100
LWA(sound power level)
K(uncertainty for the given sound dB(A)
level)
Reciprocating Saw
DW310, DW311
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.03.18
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
15
English
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
16
d )
e )
f )
g )
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
English
Additional Specific Safety Rules for Cutsaws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: ALWAYS use approved respiratory protection.
Use of this tool can generate and/or disburse dust, which
may cause serious injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator an
electric shock.
After switching off, never attempt to stop the saw blade with
your fingers.
Never put the saw down on a table or work bench unless
switched off. The saw blade will keep running briefly after the
tool has been switched off.
When using saw blades specially designed for cutting wood
remove all nails and metal objects from the workpiece before
starting work.
Wherever possible, use clamps and vices to fasten the
workpiece securely.
Do not attempt to saw extremely small workpieces.
Do not bend too far forward. Make sure that you always stand
firmly, particularly on scaffolding and ladders.
Always hold the saw with both hands.
For cutting curves and pockets, use an adapted saw blade.
Only use saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions.
Only sharp saw blades in perfect working condition should
be used; cracked or bent saw blades should be discarded and
replaced at once.
Ensure that the saw blade is securely fixed.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Reciprocating saw
1 General purpose saw blade set
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
The date code 12 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Electrical Safety
Description (Fig. A)
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Date Code Position (Fig. A)
1
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
2
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
4
3
5
6
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Variable speed switch
Speed control dial (DW311)
Pendulum stroke selector (DW311)
Blade holder
Saw shoe
Shoe release lever
17
English
7 Blade clamp collar
2. Slide the saw shoe 5 into the desired position.
3. Push the lever up to secure the shoe in place.
Intended Use
Your DW310/DW311 reciprocating saw has been designed for
professional sawing of wood, metal and tubes. The compact
design permits cutting extremely close to the edge of
difficult areas.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These cutsaws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Mounting the Saw Blade (Fig. B)
1. Open the blade clamp collar 7 to release the blade
clamping mechanism.
2. Insert the saw blade 8 into the holder 4 until it engages.
The blade can be installed with the teeth pointing down
or up.
3. Close the blade clamp collar 7 to lock the blade
clamping mechanism.
To remove the saw blade, proceed in reverse order.
Saw Blades
Material
ferrous
non ferrous metal
wood
plastic
masonry
Recommended Saw Blade
metal fine-toothed
coarse-toothed
coarse-toothed
fine-toothed
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available as an option.
WARNING: Always select your saw blade with great care.
Setting the Adjustable Saw Shoe (Fig. C)
The saw shoe can be adjusted to limit the depth of cut and
prolong the life of your saw blade.
1. Push the release lever 6 down.
18
Setting the Pendulum Stroke (Fig. D)
DW311
The adjustable pendulum stroke guarantees a perfect cutting
stroke for different materials. The tool can be used in the
following operating modes:
Straight reciprocating motion: for cutting metal
and tubes and for finishing wood.
Orbital motion: for fast cutting of wood.
• Turn the selector 3 into the required position aligning the
mark 9 with the arrow 10 .
Prior to Operation
Mount the appropriate type of saw blade. Use narrow saw
blades for cutting curves. Use flexible bimetal saw blades for
hard-to-reach positions (e.g. close to walls, etc.).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING:
• Ensure the material to be sawn is secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not
exert side pressure on the saw blade. If possible, work
with the saw shoe pressed against the workpiece. This
prevents damage to the blade and stops the tool from
jerking and vibrating.
• When sawing in walls or floors be aware of the
location of pipework and wiring. Always hold the tool
by its handle.
• Avoid overloading.
• Let the blade run freely for a few seconds before
starting the cut. Never switch on the tool when the
saw blade is jammed in the workpiece or in contact
with the material.
Proper Hand Position (Fig. A, F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side front
grip 11 , with the other hand on the back
handle 13 .
English
Switching On and Off (Fig. A)
To run the tool, press the variable speed switch 1 . The pressure
exerted on the variable speed switch determines the tool speed.
To stop the tool, release the switch.
Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Setting the Electronic Sawing Speed (Fig. A)
DW311
The speed control dial 2 can be used for advance setting of the
required range of speed.
Turn the electronic speed control dial to the required level. The
required setting depends on the thickness and kind of material.
Use high speeds for sawing soft materials such as wood. Use
low speeds for sawing metal.
WARNING: After using the tool for an extended period
on low speed settings, run it for approx. 3 minutes on
maximum no-load speed.
Cutting Wood
1. Clamp the workpiece securely and remove all nails and
metal objects.
2. Holding the tool with both hands, work with the saw shoe
pressed against the workpiece.
Plunge Cutting in Wood (Fig. E)
1. Rest the saw shoe on the workpiece in such a position that
the blade forms an appropriate angle for the plunge cut.
2. Switch the tool on and slowly feed in the blade. Make sure
that the saw shoe remains in contact with the workpiece at
all times.
Pocket Cuts
1. Measure and mark the required pocket cut.
2. Using a narrow saw blade rest the bottom of the saw shoe
on the workpiece and make sure that the blade is positioned
on the cutting line. If necessary, e.g. in confined spaces, use
the outer edge of the saw shoe as your guideline.
3. Switch on the tool and feed the blade into the material at
full speed, holding the tool firmly against the workpiece.
Cutting Metal
When cutting thin metal always stabilize the workpiece with
wood on both sides. This guarantees clean cuts and prevents
damaging of the material.
For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
Apply a thin film of lubricant along the cutting line, switch on
the tool and follow the cutting line.
Cutting Plastics
Always work at reduced speed. Carry out a test cut to check
whether the material is sensitive to heat.
Cutting Masonry
WARNING: When sawing asbestos cement hazardous
dust may be produced. Follow the statutory guidelines
and observe the recommendations issued by the asbestos
cement manufacturers.
Sawing Up to a Projecting Edge (Fig. F)
Using a conventional blade installed upside down, cut up to the
projected edge.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Dust Extraction
When the tool is used indoor for extended periods of time,
use a suitable dust extractor designed in compliance with the
applicable Directives regarding dust emission.
Lubrication
If the tool will not be used for a long period of time, coat the
saw blade with a little oil (e.g., machine oil).
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
19
English
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com
20
Español
SIERRA ALTERNATIVA
DW310, DW311
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Capacidad de corte en madera/perfiles
metálicos/tubos de plástico
Peso
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60745.
dB(A)
90
89
LPA(nivel de presión sonora de
emisión)
dB(A)
101
100
LWA(nivel de potencia sonora)
K(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
dB(A)
3
3
Valor de la emisión de vibración
ah,CW =
Incertidumbre K =
m/s2
23,7
23,3
m/s2
2,5
2,2
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
Sierra alternativa
DW310, DW311
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
29.03.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
21
Español
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
22
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
Español
c )
d )
e )
f )
g )
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas específicas de seguridad adicional
para las sierras de corte
•
•
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE una protección
respiratoria adecuada. El uso de esta herramienta puede
generar o emitir polvo, que podrá conllevar daños graves.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en la
que el accesorio de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado, puede cargar
las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Tras apagarla, no intente nunca detener la cuchilla de la sierra
con sus dedos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No ponga nunca la sierra en una mesa o banco de trabajo
a menos que esté apagada. La cuchilla de la sierra seguirá
girando brevemente después de haber sido apagada.
Cuando utilice cuchillas de sierra especialmente diseñadas
para el corte de madera, retire todos los clavos y objetos
metálicos de la pieza de trabajo antes de empezar a trabajar.
Cuando sea posible, utilice fijaciones y tornillos para apretar la
pieza de trabajo con seguridad.
No intente cortar piezas de trabajo demasiado pequeñas.
No se incline hacia delante demasiado. Compruebe que
mantiene una postura firme, concretamente en los andamios
y escaleras.
Sostenga siempre su sierra con ambas manos.
Para cortar curvas y bolsas, utilice una cuchilla de
sierra adaptada.
Utilice sólo cuchillas de sierra que cumplan con las
especificaciones incluidas en las presentes instrucciones
de funcionamiento.
Tan sólo se deberán utilizar las cuchillas de sierra afiladas
en perfecto estado; las cuchillas de sierra rotas o dobladas
deberán eliminarse y sustituirse por otras.
Compruebe que la cuchilla de la sierra se haya fijado
con seguridad.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
23
Español
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra alternativa
1 Equipo de cuchillas de sierra para fines generales
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 12 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de velocidad variable
Rueda de control de velocidad (DW311)
Selector de recorrido pendular (DW311)
Soporte de cuchilla
Pie de sierra
Palanca de liberación de pie
Anilla de fijación de cuchilla
Uso Previsto
Su sierra alternativa DW310/DW311 ha sido diseñada para
cortes profesionales de madera, metal y tubos. El diseño
compacto permite realizar cortes muy cerca del borde de
zonas difíciles.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas sierras de corte son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
24
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Montaje de la cuchilla de la sierra (Fig. B)
1. Abra la anilla de fijación de la cuchilla 7 para liberar el
mecanismo de ajuste de la cuchilla.
2. Introduzca la cuchilla de la sierra 8 en el soporte 4 hasta
que se quede encajada. La cuchilla podrá instalarse con los
dientes hacia arriba o hacia abajo.
3. Cierre la anilla de fijación de la cuchilla 7 para bloquear el
mecanismo de ajuste de la cuchilla.
Para retirar la cuchilla de la sierra, proceda en el orden contrario.
Cuchillas de sierra
Material
férrico
metales no ferrosos
madera
plástico
ladrillos
Cuchilla de sierra aconsejada
metal fino con dientes
materiales gruesos con dientes
materiales gruesos con dientes
fino con dientes
punta de carbono
Como opción, se encuentra disponible una amplia variedad de
cuchillas de sierra dedicadas.
ADVERTENCIA: Seleccione siempre su cuchilla de sierra
con extremo cuidado.
Fijación del pie de sierra ajustable (Fig. C)
El pie de sierra puede ajustarse para limitar la profundidad de
corte y prolongar la duración de su cuchilla de sierra.
1. Empuje la palanca de liberación 6 hacia abajo.
2. Introduzca el pie de sierra 5 en la posición deseada.
3. Empuje la palanca hacia arriba para fijar el pie en su sitio.
Fijación del recorrido pendular (Fig. D)
DW311
El recorrido pendular ajustable garantiza un recorrido de corte
perfecto para distintos materiales. La herramienta puede
utilizarse en los siguientes modos de funcionamiento:
Movimiento alternativo recto: para cortar metales
y tubos y para acabados de madera.
Movimiento orbital: para cortar rápidamente la
madera
• Gire el selector 3 hacia la posición deseada alineando la
marca 9 con la flecha 10 .
Español
Antes de usar la máquina
Monte el tipo de cuchilla de sierra adecuada. Utilice cuchillas
de sierra estrechas para cortar curvas. Utilice cuchillas de sierra
bimetales flexibles para las posiciones difíciles (por ejemplo,
cerca de paredes, etc.).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material que va a cortar está fijado
en su lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en la herramienta y
no ejerza presiones laterales en la cuchilla de la sierra.
Si es posible, trabaje con el pie de sierra ajustado con
la pieza de trabajo. Esto evitará dañar la cuchilla y
evitará que la herramienta chispee o vibre.
• Cuando realice cortes en paredes o suelos, conozca
previamente la ubicación de tuberías y cableados.
Sostenga siempre la herramienta por su empuñadura
• Evite las sobrecargas.
• Deje que la cuchilla gire libremente durante varios
segundos antes de empezar el corte. No encienda
nunca la herramienta cuando la cuchilla esté
atascada en la pieza de trabajo o en contacto con
el material.
Posición adecuada de las manos (Fig. A, F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano
se coloque en la empuñadura frontal 11 y la otra en la
empuñadura trasera 13 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
velocidad variable 1 . La presión ejercida en el interruptor de
velocidad variable determinará la velocidad de la herramienta.
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y
antes de desconectarla.
Fijación de la velocidad de corte electrónica
(Fig. A)
DW311
La rueda de control de velocidad 2 puede utilizarse para
configurar de forma avanzada la franja de velocidad necesaria.
Gire la rueda de control de velocidad electrónica hacia el nivel
deseado. La configuración necesaria depende del grosor y del
tipo de material.
Utilice altas velocidades para cortar materiales suaves como la
madera. Utilice bajas velocidades para cortar metal.
ADVERTENCIA: Tras utilizar la herramienta durante
un periodo prolongado con baja velocidad, déjela girar
durante unos 3 minutos a máxima velocidad en vacío.
Corte de madera
1. Fije la pieza de trabajo con seguridad y retire todos los
clavos y objetos metálicos.
2. Mientras sostiene la herramienta con ambas manos, trabaje
con el pie de sierra ajustado junto a la pieza de trabajo.
Corte de penetración en madera (Fig. E)
1. Deje el pie de sierra en la pieza de trabajo de manera
que la cuchilla forme un ángulo adecuado para el corte
de penetración.
2. Encienda la herramienta y gire lentamente la cuchilla.
Compruebe que el pie de sierra sigue estando en contacto
con la pieza de trabajo en todo momento.
Cortes de bolsillo
1. Mida y marque el corte de bolsillo requerido.
2. Utilizando una cuchilla de sierra estrecha, coloque la
parte inferior del pie de sierra sobre la pieza de trabajo
y compruebe que la cuchilla está ubicada en la línea de
corte. Si es necesario, en espacios limitados, utilice el borde
exterior de la cuchilla de sierra como guía.
3. Encienda la herramienta y coloque la cuchilla junto al
material a plena velocidad, sosteniendo firmemente la
herramienta frente a la pieza de trabajo.
Corte de metal
Cuando corte metales finos, estabilice siempre la pieza de
trabajo con madera en ambos lados. Esto garantiza cortes
limpios y evitará dañar el material.
Para realizar cortes rectos y largos, dibuje una línea en la pieza
de trabajo.
Aplique una fina capa de lubricante a lo largo de la línea,
encienda la herramienta y siga la línea de corte.
Corte de plásticos
Trabaje siempre a velocidad reducida. Realice un corte de
prueba para comprobar si el material es sensible al calor.
25
Español
Accesorios opcionales
Corte hasta un borde de proyección (Fig. F)
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Utilizando una cuchilla convencional instalada boca abajo, corte
hasta el borde previsto.
Proteger el medio ambiente
Corte de ladrillos
ADVERTENCIA: Cuando corte cemento con amianto,
podrá emitirse polvo peligroso. Siga las instrucciones y
observe las recomendaciones emitidas por los fabricantes
de cemento con amianto.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Extracción de polvo
Cuando la herramienta se utilice en interiores durante largos
periodos de tiempo, utilice un extractor de polvo adecuado,
diseñado de conformidad con las directivas aplicables en
materia de emisión de polvo.
Lubricación
Si la herramienta no va a utilizarse durante mucho tiempo,
cubra la cuchilla de la sierra con un poco de aceite (aceite
de máquina).
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
26
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
SCIE ALTERNATIVE
DW310, DW311
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Longueur de course
Capacité de coupe dans le bois/ les
profilés en métal/les tubes en plastique
Poids
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax)
selon EN60745.
90
LPA(niveau d’émission de pression dB(A)
acoustique)
dB(A)
101
LWA(niveau de puissance
acoustique)
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration
ah,CW =
Incertitude K =
4,2
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:201, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
89
100
3
m/s2
23,7
23,3
m/s2
2,5
2,2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
Scie alternative
DW310, DW311
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
29.03.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
27
Français
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
28
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
Français
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
scies de découpe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : utilisez TOUJOURS une protection
respiratoire approuvée. Cet outil peut produire et
répandre de la poussière susceptible de causer des
dommages sérieux.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocuter l’utilisateur.
Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main après la mise
à l’arrêt.
Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de la poser
sur une table ou un établi. La lame de la scie continuera à
fonctionner pendant un instant après l’arrêt de l’outil.
Lors de l’utilisation de lames de scie spécialement conçues
pour la coupe du bois, retirez tous les clous et les objets
métalliques de la pièce avant de commencer le travail.
Si possible, serrer solidement la pièce au moyen des brides et
d’un étau.
N’essayez pas de scier des pièces trop petites.
Ne vous penchez pas trop en avant. Assurez-vous que votre
position est toujours stable, notamment sur les échafaudages
et les échelles.
Tenez toujours la scie avec les deux mains.
Pour la découpe de courbes et de poches, utilisez une lame de
scie adaptée.
•
•
•
Utiliser uniquement des lames de scie dont les caractéristiques
sont conformes à ces instructions.
Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait
état. Les lames de scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
Assurez-vous que l’établi de sciage est bien fixé.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie alternative
1 Jeu de lames universelles
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
1 Notice d’instructions
29
Français
•
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
•
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 12 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur à variateur de vitesse
Variateur de vitesse (DW311)
Sélecteur de course du balancier (DW311)
Support de lame
Semelle
Levier de déblocage de sabot
Collier de serrage de lame
Montage de la lame de scie (Fig. B)
1. Ouvrez le collier de serrage de lame 7 pour débloquer le
dispositif de serrage de lame.
2. Insérez la lame 8 dans le porte-lame 4 jusqu’à ce qu’elle
s’engage. La lame s’installe indifféremment les dents
dirigées vers le bas ou vers le haut.
3. Fermez le collier de serrage de lame 7 pour bloquer le
dispositif de serrage de lame.
Pour enlever la lame de scie, procédez en ordre inverse.
Lames de scie
Matériau
métaux ferreux
métaux non ferreux
bois
plastique
maçonnerie
Lame de scie recommandée
métal denture fine
denture grosse
denture grosse
denture fine
lame carbure
Tout un éventail de lames de scie dédiées est disponible
en option.
AVERTISSEMENT : toujours sélectionner vos lames
avec soin.
Réglage du sabot réglable (Fig. C)
Le sabot peut être ajusté afin de limiter la profondeur de coupe
et de prolonger la durée de fonctionnement de la lame de scie.
1. Enfoncez le bouton de déblocage 6 vers le bas.
2. Faites glisser le sabot 5 dans la position désirée.
3. Relevez le levier pour bloquer le sabot en place.
Utilisation Prévue
Réglage de la course du balancier (Fig. D)
Votre scie alternative DW310/DW311 a été mise au point pour
scier le bois, le métal et les tubes. Grâce à un design compact,
l’outil est particulièrement indiqué pour scier dans des endroits
d’accès difficile.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces scies de découpe sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
DW311
La course réglable du balancier garantit une course de coupe
parfaite pour différents matériaux. L’outil s’utilise pour les modes
de travail suivants :
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
30
Mouvement alternatif droit : pour la coupe des
métaux et tubes et la finition du bois.
Mouvement orbital : la coupe rapide du bois.
• Tournez le sélecteur 3 sur la position requise en alignant le
repère 9 avec la flèche 10 .
Avant tout utilisation
Montez une lame de scie adaptée. Pour découper des courbes,
utilisez des lames très étroites. Utilisez des lames bimétalliques
pour les endroits difficiles d’accès (à ras des parois, etc.).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
Français
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous que le matériel à scier est bien fixé.
• Appliquez une force modérée sur l’outil et n’exercez
pas de pression latérale sur la lame de scie. Travailler
de préférence avec le sabot appuyé contre la pièce
pour ménager la lame et éviter les rebonds et
les vibrations.
• Appliquez une force modérée sur l’outil et n’exercez
pas de pression latérale sur la lame de scie. Travailler
de préférence avec le sabot appuyé contre la pièce
pour ménager la lame et éviter les rebonds et
les vibrations.
• Éviter toute surcharge.
• Laisser fonctionner la machine librement durant
quelques secondes avant de commencer à scier.
Ne jamais mettre la machine en marche quand la
lame est bloquée dans la pièce ou en contact avec
le matériau.
Pour couper le bois
1. Serrer la pièce fermement et enlever les clous et autres
objets en métal.
2. Maintenir l’outil des deux mains et appuyer la semelle
contre le matériau à scier.
Coupe en plongée dans le bois (Fig. E)
1. Placer la semelle sur la pièce de telle manière que la lame
forme un angle qui convient pour la coupe en plongée.
2. Mettre la scie en marche et engager la lame lentement.
Assurez-vous que la semelle reste en permanence en
contact avec la pièce.
Coupes de poche
1. Mesurez et repérez la coupe de poche requise.
2. Utiliser une lame étroite et placer la semelle sur la pièce.
Assurez-vous que la lame est positionnée sur la ligne de
coupe. Si nécessaire, par ex. dans des endroits difficiles
d’accès, le bord extérieur de la semelle peut servir de guide.
3. Mettre l’outil en marche et engager la lame dans le matériau
à pleine vitesse, tout en maintenant l’outil fermement
contre la pièce.
Position correcte des mains (Fig. A, F)
Pour couper le métal
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée frontale latérale 11 et l’autre main sur la poignée
arrière 13 .
Dans le cas de coupe de tôle mince, stabiliser la pièce avec du
bois de part et d’autre pour obtenir des coupes nettes et éviter
d’endommager le matériau.
Pour les coupes longues et rectilignes, tracer une ligne de coupe
sur le matériau.
Appliquer une fine pellicule de lubrifiant sur la ligne de coupe,
mettre la scie en marche et suivre la ligne.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Appuyez sur l’interrupteur à variateur 1 pour mettre l’outil
en marche. La pression exercée sur l’interrupteur à variateur
détermine la vitesse de l’outil.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Réglage électronique de la vitesse de sciage
(Fig. A)
DW311
Le régulateur de vitesse 2 peut être utilisé pour le préréglage
de la plage de vitesse requise.
Tournez le régulateur de vitesse électronique au niveau requis.
Le réglage requis dépend de l’épaisseur et du type de matériau.
Utilisez les vitesses élevées pour les matériaux tendres comme le
bois. Utilisez les vitesses basses pour le sciage du métal.
AVERTISSEMENT : après une utilisation prolongée de
l’outil à faible vitesse, faites-le tourner environ 3 minutes à
vitesse maximum à vide.
Pour couper le plastique
Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un essai pour
vérifier si le matériau résiste à la chaleur.
Pour couper la maçonnerie
AVERTISSEMENT : lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se dégager. Respecter
les réglementations en vigueur et les recommandations
des fabricants de ciment à l’amiante.
Sciage jusqu’à une arête vive (Fig. F)
À l’aide d’une lame conventionnelle installée à l’envers, coupez
jusqu’à l’arête vive.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
31
Français
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Aspiration de poussière
Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une période
prolongée, utiliser un système d’aspiration de poussière mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de
la poussière.
Lubrification
Si l’outil n’est pas utilisé pendant une période prolongée,
graissez légèrement la lame (par ex. avec de l’huile
pour machines).
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
32
Italiano
SEGHETTO ALTERNATIVO
DW310, DW311
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Profondità max taglio
Capacità di taglio per legno/profilati
metallici/tubi di plastica
Peso
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745
90
89
LPA(livello pressione sonora delle dB(A)
emissioni)
dB(A)
101
100
LWA(livello potenza sonora)
K(incertezza per il livello sonoro
dato)
dB(A)
Valore di emissione delle vibrazioni m/s2
ah,CW =
Incertezza K =
m/s2
3
3
23,7
23,3
2,5
2,2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
Seghetto alternativo
DW310, DW311
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
33
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
34
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Italiano
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per le seghe
di taglio
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: utilizzare SEMPRE dispositivi di
respirazione approvati. L’uso di questo apparato può
generare e/ disperdere nell’aria polvere, che può provocare
lesioni grav.
Eseguendo lavori in cui l'apparato da taglio può
entrare in contatto con cavi nascosti o con il proprio
cavo di alimentazione, afferrarlo tramite le apposite
impugnature isolanti. Gli accessori da taglio che vengono a
contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte dell’apparato e
possono provocare la folgorazione dell’operatore.
Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di fermarne le
lame con le dita.
Non riporre mai la sega su un tavolo o su un banco da lavoro
senza averla precedentemente spenta. Ricordare che le lame
continueranno a funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le parti
metalliche dal pezzo in lavorazione quando si utilizzano lame
appositamente ideate per tagliare il legno.
Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi simili per
bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.
•
•
•
•
•
•
•
Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
Non piegarsi troppo in avanti. Accertarsi di essere sempre in
una posizione di equilibrio sicura, soprattutto quando ci si
trova su ponteggi o su scale.
Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Per tagliare curve e tasche, utilizzare una lama adatta.
Utilizzare solo lame per seghe conformi alle specifiche
contenute in questo libretto di istruzioni.
Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni di
funzionamento; le lame rotte o piegate devono essere scartate
e sostituite immediatamente.
Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Seghetto alternativo
35
Italiano
1
1
1
•
•
Set di lame per impieghi generici
Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
Manuale di istruzioni
Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 12 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore a velocità variabile
Regolatore velocità (DW311)
Selettore corsa del pendolo (DW311)
Portalama
Scarpa della sega
Leva di rilascio della scarpa
Collare di serraggio della lama
Utilizzo Previsto
Il seghetto alternativo DW310/DW311 è stato concepito
per lavorazioni professionali su legno, metallo e tubi. La sua
configurazione compatta consente di tagliare estremamente
vicino ai bordi di aree difficili.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Queste seghe di taglio sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
36
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Montaggio della lama della sega (Fig. B)
1. Aprire il collare di serraggio della lama 7 per sbloccare il
meccanismo di fissaggio lama.
2. Inserire la lama 8 nel portalama 4 fino a quando non si
innesta. La lama può essere montata con i denti rivolti verso
l’alto o verso il basso.
3. Chiudere il collare di serraggio della lama 7 per bloccare il
meccanismo di fissaggio lama.
Per estrarre la lama procedere nell’ordine inverso.
Lame della sega
Materiale
metallo
metallo non ferroso
legno
plastica
muratura
Lama raccomandata
ferroso denti fini
denti grossi
denti grossi
denti fini
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un’ampia scelta di lame per
usi specifici.
AVVERTENZA: scegliere sempre la lama con
estrema attenzione.
Regolazione della scarpa della sega (Fig. C)
La scarpa della sega può essere regolata in modo da limitare la
profondità di taglio e prolungare la durata in vita della lama.
1. Spingere in basso la leva di rilascio 6 .
2. Far scorrere la scarpa della sega 5 nella
posizione desiderata.
3. Sollevare la leva per fissare la piastra d’appoggio
in posizione.
Impostazione della corsa del movimento
pendolare (Fig. D)
DW311
La corsa regolabile del movimento pendolare garantisce una
perfetta profondità di taglio per vari materiali. L’apparato
elettrico può essere adoperato nei seguenti modi:
ovimento rettilineo alternato: per tagliare metalli
M
e tubi e per rifinire il legno.
Movimento orbitale: per un taglio veloce
del legno.
• Ruotare il selettore 3 nella posizione richiesta allineando il
contrassegno 9 con la freccia 10 .
Prima di cominciare
Montare il tipo di lama appropriato. Utilizzare lame strette per
realizzare tagli curvi. Utilizzare lame flessibili bimetalliche per
raggiungere punti difficili (ad esempio vicino ai muri, ecc.).
Italiano
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione esclusivamente
sull’apparato senza premere lateralmente sulla
lama. Se possibile, lavorare tenendo la scarpa della
sega premuto contro il pezzo in lavorazione. Questo
serve al fine di evitare danni alla lama e per impedire
all’apparato di strappare e di vibrare.
• Quando si effettuano tagli nei muri e nei pavimenti,
fare attenzione alla posizione delle tubazioni e dei
cavi elettrici. Impugnare sempre l’apparato tenendolo
per l’impugnatura.
• Evitare i sovraccarichi.
• Lasciare funzionare liberamente la lama per alcuni
secondi prima di iniziare il taglio. Non avviare mai
l’apparato con la lama inserita nel pezzo o a contatto
con il materiale.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. A, F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura laterale anteriore 11 , e l’altra mano
sull’impugnatura posteriore 13 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore a velocità
variabile 1 . La pressione esercitata sul interruttore determina la
velocità dell’apparato.
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
Regolazione elettronica della velocità di taglio
(Fig. A)
DW311
Per impostare preventivamente il valore della velocità si può
utilizzare il dispositivo di controllo della velocità 2 .
Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato.
L’impostazione richiesta dipende dallo spessore e dal tipo
di materiale.
Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il
legno. Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
AVVERTENZA: dopo aver utilizzato l’apparato elettrico
per un lungo periodo a bassa velocità, azionarlo per circa
3 minuti a velocità massima senza carico.
Taglio nel legno
1. Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti i chiodi e gli
oggetti metallici.
2. Impugnare l’apparato elettrico con entrambe le mani e
lavorare mantenendo la scarpa della sega premuta contro il
pezzo in lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno (Fig. E)
1. Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie del pezzo
in lavorazione in una posizione in cui la lama formi il giusto
angolo per il taglio a tuffo.
2. Avviare la sega e fare avanzare lentamente la lama nel
legno. Assicurarsi che la scarpa rimanga sempre a contatto
con il pezzo.
Taglio a scavare
1. Misurare ed evidenziare la parte in cui praticare la tasca.
2. Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte inferiore della
scarpa della sega sul pezzo in lavorazione e assicurarsi che
la lama sia posizionata sulla linea di taglio. Se necessario,
ad esempio quando occorre tagliare in spazi ristretti,
utilizzare il bordo esterno della scarpa della sega come linea
di riferimento.
3. Avviare l’apparato e fare avanzare la lama nel materiale
alla massima velocità, mantenendo l’apparato saldamente
contro il pezzo in lavorazione.
Taglio nel metallo
Quando occorre tagliare lamiere molto sottili, bloccare il pezzo
su entrambi i lati con spessori di legno. In questo modo si
ottengono tagli puliti e si evita di danneggiare il metallo.
Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una riga sul pezzo
in lavorazione.
Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la linea di taglio,
avviare l’apparato e seguire la linea di taglio.
Taglio nella plastica
Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta. Eseguire sempre
un taglio di prova al fine di verificare se il materiale plastico è
sensibile al calore.
Taglio di parti in muratura
AVVERTENZA: quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di cemento pericolosa
per la salute. Attenersi alle indicazioni stabilite dalla legge
37
Italiano
e osservare le raccomandazioni fornite dai fabbricanti di
cemento amianto.
Segare fino ad un bordo sporgente (Fig. F)
Utilizzando una lama convenzionale montata al contrario,
tagliare fino al bordo sporgente.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Aspirazione polveri
Quando l’apparato viene utilizzato in ambienti chiusi per periodi
di tempo prolungati, collegarlo a un appropriato aspiratore di
polveri. Impiegare esclusivamente aspiratori di polveri conformi
alle direttive pertinenti relative all’emissione di polvere.
Lubrificazione
Se l’apparato elettrico non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, rivestire le lame con una piccola quantità
d’olio (ad esempio olio per macchine).
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
38
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
RECIPROZAAG
DW310, DW311
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Reciprozaag
DW310, DW311
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Slaglengte
Zaagcapaciteit in hout /metalen
profielen/kunststof buizen
Gewicht
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
dB(A)
90
89
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
101
100
LWA(niveau geluidsvermogen)
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
3
3
Vibratie-emissiewaarde ah,CW =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
29.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
39
Nederlands
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
40
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
Nederlands
c )
d )
e )
f )
g )
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Speciale Veiligheidsregels
voor Zagen
•
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD goedgekeurde
bescherming voor de luchtwegen. Gebruik van dit
gereedschap kan stof genereren en/of verspreiden, dat
ernstig letsel kan veroorzaken.
Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij het
accessoire van het zaaggereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Accessoires van het zaaggereedschap die in contact komen
met bedrading die onder stroom staat, kunnen ijzeren
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer na het uitschakelen nooit het zaagblad te stoppen
met uw vingers.
Zet de zaag nooit op een tafel of werkbank als u het
gereedschap niet eerst heeft uitgeschakeld. Het zaagblad
blijft gedurende korte tijd draaien nadat het gereedschap
is uitgeschakeld.
Gebruikt u zaagbladen die speciaal ontworpen zijn
voor het zagen van hout, verwijder dan alle spijkers en
metalen voorwerpen uit het werkstuk voordat u met de
werkzaamheden begint.
Zet, wanneer maar mogelijk, het werkstuk stevig vast met
klemmen en een bankschroef.
Probeer niet werkstukken te zagen die al te klein zijn.
Buig niet te ver naar voren. Let erop dat u altijd stevig staat,
vooral op steigers en ladders.
Houd de zaag altijd met beide handen vast.
Gebruik voor het zagen van bochten en gaten een
aangepast zaagblad.
Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de specificaties die
in deze bedieningsinstructies zijn opgenomen.
U kunt beter alleen scherpe zaagbladen in een perfecte
werkconditie gebruiken; gescheurde of gebogen zaagbladen
kunt u beter vervangen en afdanken.
Controleer dat het zaagblad stevig is vastgezet.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
41
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Reciprozaag
1 Zaagblad-set voor algemene toepassing
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 12 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Schakelaar voor variabele snelheid
Kiezer snelheidsregeling (DW311)
Slingerslag-selectieschakelaar (DW311)
Zaagbladhouder
Zaagschoen
Hendel schoenvrijgave
Zaagbladklemkraag
Gebruiksdoel
Uw reciprozaag DW310/DW311 is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout, metaal en buizen. Door het
compacte ontwerp kunt u bijzonder dicht bij de rand van
moeilijk bereikbare plekken zagen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
42
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Het zaagblad monteren (Afb. B)
1. Open de zaagbladklemkraag 7 en geef zo het
klemmechanisme van het zaagblad vrij.
2. Steek het zaagblad 8 in de houder 4 totdat het vastzit.
U kunt het zaagblad installeren met de tanden omlaag
of omhoog.
3. Sluit de zaagbladklemkraag 7 en vergrendel zo het
klemmechanisme van het zaagblad.
4. U kunt het zaagblad verwijderen door in omgekeerde
volgorde te werk te gaan.
Zaagbladen
Materiaal
ijzerhoudend
niet-ijzerhoudend metaal
hout
kunststof
metselwerk
Aanbevolen zaagblad
metaal fijntandig
groftandig
groftandig
fijntandig
carbidetip
Er is een breed assortiment van speciale zaagbladen verkrijgbaar
als optie.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad altijd met
grote zorg.
De verstelbare zaagschoen instellen (Afb. C)
De zaagschoen kan zo worden afgesteld dat de diepte van de
zaagsnede wordt beperkt en de levensduur van uw zaagblad
wordt verlengd.
1. Duw de vrijgavehendel 6 omlaag.
2. Schuif de zaagschoen 5 in de gewenste positie.
3. Duw de hendel omhoog zodat de schoen op zijn plaats
wordt vastgezet.
De slingerslag instellen (Afb. D)
DW311
De verstelbare slingerslag gegarandeert een perfecte zaagslag
voor verschillende materialen. Het gereedschap kan worden
gebruikt in de volgende werkstanden:
Rechte beweging heen en weer: Voor het zagen
van metaal en buizen en voor het afwerken
van hout.
Nederlands
Ronddraaiende beweging: voor het snel zagen
van hout.
• Draai de selectieknop 3 in de gewenste positie waarbij u
het merkteken 9 op één lijn zet met de pijl 10 .
Voor ingebruikneming
Monteer het geschikte type zaagblad. Gebruik smalle
zaagbladen voor het zagen van bochten. Gebruik flexibele
bimetalen zaagbladen voor moeilijk te bereiken posities (bijv.
dicht bij wanden, enz.)
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat gezaagd gaat worden
stevig op zijn plaats zit.
• Pas slechts een lichte druk uit op het gereedschap
en oefen geen zijwaartse druk uit op het zaagblad.
Werk, als het mogelijk is, met de zaagschoen tegen
het werkstuk gedrukt. Dit voorkomt dat het zaagblad
beschadigt en dat het gereedschap trekt en trilt.
• Wanneer u in wanden of vloeren zaagt, let dan goed
op de locatie van leiding- en bedradingswerk. Houd
het gereedschap altijd vast bij de handgreep.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het zaagblad gedurende enkele seconden vrij
bewegen voordat u met zagen begint. Schakel het
gereedschap nooit in wanneer het zaagblad vastzit in
het werkstuk of in contact is met het materiaal.
Juiste positie van de handen (Fig. A, F)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één hand
op de voorste zijhandgreep 11 en de andere op de
achterhandgreep 13 .
In- en uitschakelen (Fig. A)
U kunt de machine in werking zetten door op de schakelaar
voor variabele snelheid te drukken 1 . De druk die u uitoefent
op de schakelaar voor variabele snelheid bepaalt de snelheid
van het gereedschap.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid
en voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
De elektronische zaagsnelheid instellen (Afb. A)
DW311
Met de kiezer snelheidsregeling 2 kunt u het gewenste
snelheidsbereik van tevoren instellen.
Draai de kiezer voor de elektronische snelheidsregeling naar het
gewenste niveau. De gewenste instelling is afhankelijk van de
dikte en de aard van het materiaal.
Gebruik hoge snelheden voor het zagen van zachte materialen
zoals hout. Gebruik lage snelheden voor het zagen van metaal.
WAARSCHUWING: Laat het gereedschap, na gebruik
gedurende een langere periode bij lage snelheden,
ongeveer 3 minuten op de maximale onbelaste
snelheid werken.
Hout zagen
1. Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle spijkers en
metalen voorwerpen.
2. Houd het gereedschap met beide handen vast en werk met
de zaagschoen tegen het werkstuk gedrukt.
Insteekzagen in hout (Afb. E)
1. Laat de zaagschoen zo op het werkstuk rusten dat het
zaagblad een geschikte hoek vormt voor het insteekzagen.
2. Schakel het gereedschap in en breng langzaam het
zaagblad naar voren. Zorg ervoor dat de zaagschoen te allen
tijde in contact blijft met het werkstuk.
Gaten zagen
1. Meet en markeer het gewenste gat.
2. Laat met een dun zaagblad de onderzijde van de
zaagschoen op het werkstuk rusten en controleer dat
het zaagblad op de zaaglijn is geplaatst. Gebruik, als dat
nodig is, bijv. in kleine ruimten, de buitenste rand van de
zaagschoen als uw richtlijn.
3. Schakel het gereedschap in en breng het zaagblad op volle
snelheid in het materiaal, terwijl u het gereedschap stevig
tegen het werkstuk gedrukt houdt.
Metaal zagen
Stabiliseer wanneer u in metaal zaagt, het werkstuk altijd aan
beide zijden met hout. Dit garandeert mooie zaagsneden en
voorkomt dat het materiaal beschadigd raakt.
Voor lange rechte zaagsneden tekent u een lijn op het werkstuk.
Breng een dunne film van smeermiddel aan langs de zaaglijn,
schakel het gereedschap in en volg de zaaglijn.
Kunststof zagen
Werk altijd op verminderde snelheid. Voer een testzaagsnede uit
om te controleren of het materiaal gevoelig is voor hitte.
43
Nederlands
Optionele accessoires
Naar een uitstekende punt toezagen (Afb. F)
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Zaag met een conventioneel zaagblad ondersteboven in de
zaag geplaatst naar de uitstekende rand.
Bescherming van het milieu
Metselwerk zagen
WAARSCHUWING: Wanneer u asbestcement zaagt, zal
mogelijk gevaarlijke stof worden geproduceerd. Volg de
wettelijke richtlijnen en neem de aanbevelingen in acht die
door fabrikanten van asbestcement zijn uitgevaardigd.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Stofafzuiging
Wanneer het gereedschap gedurende lange tijd binnenshuis
wordt gebruikt, gebruik dan een geschikt stofafzuigsysteem dat
is ontworpen in overeenstemming met de geldende richtlijnen
ten aanzien van de stofemissie.
Smering
Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt, smeer dan
wat olie op het zaagblad (bijv. machineolie).
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
44
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Norsk
STIKKSAG
DW310, DW311
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Slaglengde
Kappekapasitet i treverk /metallprofiler/
plastrør
Vekt
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
dB(A)
90
89
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
101
100
LWA(lydeffektnivå)
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah,CW =
Usikkerhet K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Stikksag
DW310, DW311
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
29.03.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
45
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
46
e )
f )
g )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
Norsk
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
kappsager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ALLTID godkjent åndedrettsbeskyttelse.
Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv,
som kan forårsake alvorlig skade.
Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeoverflatene
fordi freseutstyret kan komme i kontakt med sin egen
ledning. Kapping av en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
Etter å ha skrudd av verktøyet, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet med fingrene.
Sett aldri sagen ned på et bord eller arbeidsbenk med mindre
den er skrudd av. Sagbladet fortsetter å gå en liten stund etter
at verktøyet er skrudd av.
Ved bruk av sagblader spesielt laget for kapping av treverk,
fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før
arbeidet påbegynnes.
Bruk klemmer og skrutvinger for å feste arbeidsstykket der det
er mulig.
Ikke forsøk å sage meget små arbeidsstykker.
Ikke bøy deg for langt fremover. Påse at du står godt, særlig på
stillaser og stiger.
Hold alltid sagen med begge hender.
For saging av buer og lommer, bruk tilpasset sagbald.
Bruk kun sagblader som samsvarer med spesifikasjonene i
denne bruksanvisningen.
Bruk kun skarpe blader som fungere perfekt; sprukkede eller
bøyde sagblader skal kastes og byttes ut med en gang.
Påse at sagbladet er godt festet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Stikksag
1 Sett av sagbald til generelt bruk
1 Koffert (kun K-modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 12 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Bryter for variabel hastighet
Hastighetskontrollhjul (DW311)
Pendelslag velger (DW311)
Bladholder
Sagplate
Plateutløser
Bladfestekrage
47
Norsk
Tiltenkt Bruk
Innstilling av pendelslaget (Fig. D)
DW310/DW311 stikksag er designet for profesjonell saging
av treverk, metall og rør. Det kompakte designet lar deg sage
veldig nær kanten av vanskelige områder.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne kappsagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
DW311
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt kappeslag
for forskjellige materialer. Verktøy kan brukes i følgende
driftsmoduser:
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Montering av sagbladet (Fig. B)
1. Åpne bladfestekragen 7 for å løsne
fbladets festemekanisme.
2. Skyv sagbladet 8 inn i holderen 4 til det er på plass.
Bladet kan installeres med tennene pekende nedover
eller oppover.
3. Lukk bladfestekragen 7 for å låse bladets festemekanisme.
For å ta ut sagbladet, gjør dette i motsatt rekkefølge.
Sagblader
Materiale
jernholdig
ikke-jernholdig metall
treverk
plast
murverk
Anbefalt sagblad
metall fin-tannet
grov-tannet
grov-tannet
fin-tannet
karbid-tannet
Et bredt utvalg av tilpassede sagblader er tilgjengelig som
et tillegg.
ADVARSEL: Velg alltid sagbladet med stor nøyaktighet.
Innstilling av den justerbare sagplaten
(Fig. C)
Sagplaten kan justeres for å begrensen kuttdybden og forlenge
sagbladets levetid.
1. Trykk utløserspaken 6 ned.
2. Skyv sagplaten 5 i ønsket stilling.
3. Trykk spaken opp for å feste platen på plass.
Rett opp og ned bevegelse: for kapping av metall
og rør og for saging i treverk.
Sirkelbevegelse: for rask kapping av treverk.
• Vri velgeren 3 til ønsket posisjon, rett inn merket 9 med
pilen 10 .
Før bruk
Monter riktig type sagblad. Bruk smale blader ved saging av
buer. Bruk fleksible bimetall sagblader der det er vanskelig å
komme til (f.eks. nær vegger osv.).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal sages er
godt festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke bruk
sidekrefter på sagbladet. Arbeid om mulig med
sagplaten trykket mot arbeidsstykket. Dette forhindrer
skader på bladet og at verktøyet rykker og vibrerer.
• Vær oppmerksom på beliggenhet av rør og ledninger
ved saging i vegg eller gulv. Hold alltid verktøyet
i håndtaket.
• Unngå overbelastning.
• La bladet løper fritt i noen sekunder før du begynner å
sage. Skru aldri på verktøyet når sagbladet er fastklemt
i arbeidsstykket eller i kontakt med materialet.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A, F)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 11 og den andre på bak håndtaket 13 .
Slå på og av (Fig. A)
For å sette i gang verktøyet trykk inn bryteren for variabel
hastighet 1 . Trykket på bryteren for variabel hastighet
bestemmer vertøyets hastighet.
48
Norsk
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du
kopler fra strømtilførselen.
Stille inn den elektroniske sagehastigheten
(Fig. A)
DW311
Hastighetskontrollhjulet 2 kan brukes for å stille inn ønsket
hastighetsområde på forhånd.
Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket nivå.
Ønsket nivå avhenger av materialets tykkelse og type.
Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer slik som
treverk. Bruk lave hastigheter for saging i metall.
ADVARSEL: Etter bruk av verktøyet over lengre tid på
lave hastighetsinnstillinger, kjør det i ca. 3 minutter på
maksimum ubelastet hastighet.
Saging av treverk
1. Fest arbeidsstykket på sikkert vis og fjern alle spikre
og metallobjekter.
2. Hold verktøyet med begge hender og arbeide med
sagplaten trykket mot arbeidsstykket.
Dykksaging i treverk (Fig. E)
1. Hvil sagplaten på arbeidsstykket slik at bladet er i en
passende vinkel for dykkuttet.
2. Skru på verktøyet og mat bladet inn langsomt. Sørg for at
sagplaten er i kontakt med arbeidsstykket til enhver tid.
Lommesaging
1. Mål opp og merk lommen som skal sages ut.
2. Bruk et smalt sagblad, hvil bunnen av sagplaten på
arbeidsstykket og påse at bladet er plassert på skjærelinjen.
Dersom nødvendig, f.eks. der det er trangt, bruk den ytre
kanten av sagen som siktelinje.
3. Skru på verktøyet og mat bladet inn i materialet i full
hastighet mens du holder verktøy fast mot arbeidsstykket.
Saging av metall
Ved saging av tynt metall, strabiliser arbeidsstykket med
trestykker på hver side. Dette garanterer rene kutt og forhindrer
skader på materialet.
For lange, rette kutt tegn en linje på arbeidsstykket.
Påfør et tynt lag med smøremiddel langs skjærelinjen, skru på
verktøyet og følg skjærelinjen.
Saging mot en utstikkende kant (Fig. F)
Bruk et vanlig blad installert opp-ned, sag frem til den
utstikkende kanten.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Støvavsug
Når verktøyet brukes i lengre perioder, bruk en passende
støvavsuger som er designet i samsvar med gjeldene direktiver
om støvutslipp.
Smøring
Dersom verktøyet kun skal brukes en kort stund, smør inn
sagbladet med litt olje ((f.eks. maskinolje).
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
Saging av plast
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Jobb alltid med nedsatt hastighet. Utfør et testkutt for å
kontrollere om materialet er følsomt for varme.
Beskyttelse av miljøet
Saging av murverk
ADVARSEL: Ved saging av asbestsement kan det dannes
farlig støv. Følg gjeldende lovverk og anbefalinger utgitt av
produsentene av asbestsementen.
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
49
Português
SERRA DE VAIVÉM
DW310, DW311
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Comprimento do curso
Capacidade de corte em madeira/perfis
metálicos /tubos de plástico
Peso
VCA
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
dB(A)
90
89
LPA(nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A)
101
100
LWA(nível de potência acústica)
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
Valor de emissão de vibrações
ah,CW =
K de variabilidade =
dB(A)
3
3
m/s2
23,7
23,3
m/s2
2,5
2,2
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
50
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra de vaivém
DW310, DW311
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
29.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Português
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
51
Português
c )
d )
e )
f )
g )
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança específicas adicionais
para serras de corte
•
52
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE equipamento de protecção
respiratória aprovado. A utilização desta ferramenta pode
gerar e/ou espalhar serradura, provocando lesões graves.
Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies de
fixação isoladas quando efectuar uma operação em
que o acessório de corte pode entrar em contacto com
cablagem escondida ou o próprio fio. Um acessório
de corte que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderá fazer com que as peças de metal expostas
da ferramenta conduzam electricidade e electrocutem
o utilizador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depois de desligar o equipamento, nunca tente parar a
lâmina da serra com os dedos.
Nunca coloque a serra sobre uma mesa ou uma bancada,
a menos que esteja desligada. A lâmina da serra não pára
imediatamente depois da ferramenta ter sido desligada.
Quando utilizar lâminas de serra especialmente concebidas
para cortar madeira, retire todos os pregos e objectos
metálicos do material a serrar antes de iniciar o corte.
Sempre que possível, utilize grampos e tornos para apertar a
peça com firmeza.
Não tente serrar peças muito pequenas.
Não dobre a lâmina demasiado no avanço. Certifique-se de
que está bem apoiado quando utilizar a serra, especialmente
em andaimes e escadas.
Segure sempre a serra com as duas mãos.
Quando cortar curvas e bolsas, utilize uma lâmina de
serra adaptada.
Utilize apenas lâminas de serra de acordo com as
especificações indicadas nestas instruções de funcionamento.
Só devem ser utilizadas lâminas de serra afiadas e em perfeitas
condições; as lâminas com rachas ou dobradas devem ser
eliminadas e substituídas de imediato.
Certifique-se de que a lâmina da serra está fixada
com segurança.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
Português
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm ; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
2
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de vaivém
1 Conjunto de lâminas de serra para utilização geral
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 12 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Interruptor de velocidade variável
Botão de controlo de velocidade (DW311)
Selector do curso de trabalho (DW311)
Fixador da lâmina
Apoio da serra
Alavanca de libertação do apoio
Cinta de fixação da lâmina
Utilização Adequada
A serra de vaivém DW310/DW311 foi concebida para a
serragem profissional de madeira, metal e tubos. A concepção
compacta permite cortar a uma grande proximidade da
extremidade de áreas difíceis.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de corte são ferramentas eléctricas profissionais.ols.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Montagem da lâmina da serra (Fig. B)
1. Abra a cinta de fixação da lâmina 7 para libertar o
respectivo mecanismo de fixação.
2. Insira a lâmina da serra 8 no fixador 4 até ficar encaixada.
A lâmina pode ser colocada com os dentes apontados para
baixo ou para cima.
3. Feche a cinta de fixação da lâmina 7 para fixar o respectivo
mecanismo de fixação.
Para remover a lâmina da serra, siga o procedimento oposto.
Lâminas de serra
Material
ferroso
metal não ferroso
madeira
plástico
alvenaria
Lâmina de serra recomendada
metálico, com dentes pequenos
dentes grandes
dentes grandes
dentes pequenos
rebordo de carboneto
Está disponível uma grande variedade de lâminas de serra
específicas opcionais.
ATENÇÃO: seleccione sempre a lâmina de serra com
muito cuidado.
Regulação do apoio da serra ajustável
(Fig. C)
O apoio da serra pode ser regulado para limitar a profundidade
de corte e prolongar a duração da lâmina de serra.
1. Empurre para baixo a alavanca de desbloqueio 6 .
2. Faça deslizar o apoio da serra 5 para a posição pretendida.
3. Empurre a alavanca para cima para fixar o apoio.
Regular o curso de trabalho (Fig. D)
DW311
O curso de trabalho ajustável garante um curso de corte perfeito
para os diferentes materiais. A ferramenta pode ser utilizada nos
seguintes modos de funcionamento:
Movimento de vaivém em linha recta: para o corte
de metal e tubos e acabamento de madeira.
Movimento orbital: para o corte rápido
de madeira.
53
Português
• Rode o selector 3 para a posição pretendida, alinhando a
marca 9 com a seta 10 .
Antes de qualquer utilização
Monte o tipo de lâmina de serra adequado. Utilize lâminas
de serra estreitas para o corte de curvas. Utilize lâminas de
serra bimetálicas flexíveis para posições de difícil alcance (por
exemplo, junto de paredes, etc.).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a serra está fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta
e não exerça pressão lateral na lâmina da serra. Se
possível, trabalhe com o apoio da serra pressionado
contra a peça a serrar. Isto impede a ocorrência de
danos na lâmina e que a máquina tenha movimentos
bruscos ou vibratórios.
• Quando serrar em paredes ou no chão, tenha em
atenção a presença de tubagens ou fios eléctricos.
Segure sempre a ferramenta pela pega.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
• Deixe a lâmina a trabalhar livremente durante alguns
segundos antes de iniciar o corte. Nunca ligue a
ferramenta se a lâmina da serra estiver entalada na
peça ou em contacto com o materia
Posição correcta das mãos (Fig. A, F)
Regular a velocidade electrónica da serra (Fig. A)
DW311
O botão de controlo de velocidade 2 pode ser utilizado para a
regulação antecipada da gama de velocidades pretendida.
Rode o botão electrónico de controlo de velocidade para o nível
pretendido. A regulação pretendida depende da espessura e do
tipo de material.
Utilize velocidades elevadas para serrar materiais macios, tais
como madeira. Utilize velocidades baixas para serrar metal.
ATENÇÃO: depois de utilizar a ferramenta durante um
longo de período a velocidades baixas, deixe-a a funcionar
durante aproximadamente 3 minutos com a velocidade
máxima sem carga.
Corte de madeira
1. Fixe a peça com firmeza e retire todos os pregos e
objectos metálicos.
2. Segure a ferramenta com as duas mãos, trabalhe com o
apoio da serra pressionado contra a peça.
Corte de madeira em profundidade (Fig. E)
1. Encoste o apoio da serra sobre a peça de modo a que a
posição da lâmina forme um ângulo adequado para o corte
em profundidade.
2. Ligue a ferramenta e insira lentamente a lâmina. Certifiquese de que o apoio da lâmina se mantém sempre em
contacto com a peça.
Cortes de bolsas
1. Meça e marque o corte de bolsas pretendido.
2. Utilizando a lâmina de serra estreita, encoste a parte inferior
do apoio da serra sobre a peça e certifique-se de que a
lâmina está colocada na linha de corte. Se necessário, por
exemplo, em espaços confinados, utilize a parte exterior do
apoio da serra como guia.
3. Ligue a ferramenta e insira a lâmina no material à velocidade
máxima, segurando a ferramenta com firmeza contra a peça.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
parte da frente estriada 11 e a outra na pega posterior 13 .
Corte de metal
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
Corte de plásticos
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de velocidade
variável 1 . A pressão exercida no interruptor de velocidade
variável determina a velocidade da ferramenta.
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e
antes de desligar o aparelho da corrente.
54
Quando cortar placas finas de metal, estabilize sempre a peça
com madeira em ambos os lados. Isto garante um corte rigoroso
e impede a ocorrência de danos no material.
Para cortes longos e direitos, desenhe uma linha na peça.
Aplique uma fina película de lubrificante ao longo da linha de
corte, ligue a ferramenta e siga a linha de corte.
Trabalhe sempre a velocidade reduzida. Realize um teste de
corte para verificar se o material é sensível ao calor.
Corte de alvenaria
ATENÇÃO: quando serrar fibrocimento, podem produzirse poeiras perigosas. Siga as orientações estatutárias e
Português
cumpra as recomendações indicadas pelos fabricantes
de fibrocimento.
Serrar uma extremidade saliente (Fig. F)
Utilizando uma lâmina convencional montada ao contrário,
corte a extremidade saliente.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Extracção de serradura
Se utilizar a ferramenta em interiores durante períodos
prolongados, utilize um extractor de serradura adequado,
concebido de acordo com as directivas aplicáveis, respeitantes à
produção de serradura.
Lubrificação
Se não utilizar a ferramenta durante muito tempo, cubra a
lâmina da serra com um pouco de óleo (por exemplo, óleo
de máquina).
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
55
Suomi
PUUKKOSAHA
DW310, DW311
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Iskun pituus
Leikkauskapasiteetti puulle/
metalliprofiilit/muoviputket
Paino
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745
mukaisesti:
dB(A)
90
89
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
101
100
LWA(äänitehotaso)
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah,CW =
Vaihtelu K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Puukkosaha
DW310, DW311
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
56
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
57
Suomi
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä katkaisusahoille
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Käytä AINA hyväksyttyä hengityssuojainta.
Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä
voi aiheuttaa vakavan vamman.
Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai
työkalun omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää sormillasi työkalun
sammuttamisen jälkeen.
Älä koskaan laita sahaa pöydälle tai työpenkille, jos sitä
ei ole sammutettu. Sahanterä pyörii vielä hetken aikaa
sammuttamisen jälkeen.
Kun käytät erityisesti puun sahaamiseen suunniteltuja
sahanteriä, poista työkappaleesta kaikki naulat ja
metalliesineet ennen työn aloittamista.
Käytä mahdollisuuksien mukaan kiinnikkeitä ja
ruuvipuristimia työkappaleen kiinnittämiseen varmasti.
Älä yritä sahata erityisen pieniä työkappaleita.
Älä nojaa liian kauas eteenpäin. Varmista, että seisot aina
vakaasti varsinkin silloin, kun käytät rakennustelineitä
ja tikkaita.
Pidä sahaa aina molemmilla käsillä.
Kun leikkaat kaarteita ja koloja, käytä erikoissahanterää.
Käytä vain sahanteriä, jotka ovat näiden
käyttöohjeiden mukaisia.
Käytä vain teräviä sahanteriä, jotka ovat täydellisessä
käyttökunnossa. Murtuneet tai taipuneet sahanterät tulee
vaihtaa välittömästi.
Varmista, että sahanterä on kiinnitetty huolellisesti.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
58
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Puukkosaha
1 Yleiskäyttöön tarkoitettu sahanteräsarja
1 Laukku (vain K-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 12 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Säädettävä nopeuskytkin
Nopeudensäädön valitsin (DW311)
Heiluri-iskun valitsin (DW311)
Terän pidike
Sahakenkä
Kengän vapautusvipu
Terän kiinnitysrengas
Käyttötarkoitus
DW310/DW311-puukkosaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, metallin ja putkien sahaamiseen. Pieni koko mahdollistaa
leikkaamisen erittäin lähellä vaikeiden alueiden reunoja.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä katkaisusahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Suomi
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Sahanterän asentaminen (Kuva B)
1. Avaa terän kiinnitysrengas 7 ja vapauta
terän kiinnitysmekanismi.
2. Laita sahanterä 8 pidikkeeseen 4 kunnes se napsahtaa
paikalleen. Terä voidaan asentaa niin, että hampaat
osoittavat alas tai ylös.
3. Sulje terän kiinnitysrengas 7 ja lukitse
terän kiinnitysmekanismi.
Poista sahanterä päinvastaisessa järjestyksessä.
Sahanterät
Materiaali
rautametalli
raudaton metalli
puu
muovi
muuratut rakenteet
Suositeltu sahanterä
metallinen hienohampainen
karkeahampainen
karkeahampainen
hienohampainen
karbidikärkinen
Lisävarusteena on saavana laaja valikoima erityissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolellisesti.
Säädettävän sahakengän asentaminen
(Kuva C)
Sahakenkä voidaan säätää rajoittamaan leikkauksen syvyyttä ja
pidentämään sahanterän käyttöikää.
1. Työnnä vapautusvipu 6 alas.
2. Liu’uta sahakenkä 5 haluttuun paikkaan.
3. Työnnä vipua ylös lukitaksesi kengän paikalleen.
Heiluri-iskun asettaminen (Kuva D)
DW311
Säädettävä heiluri-iskun varmistaa täydellisen leikkausiskun
eri materiaaleille. Työkalua voidaan käyttää seuraavissa
toimintatiloissa:
Suora edestakaisin liikkuva toiminto: metallin ja
putkien leikkaamiseen ja puun viimeistelyyn.
Pyörivä liike: puun nopeaan leikkaamiseen.
• Käännä valitsin 3 vaadittuun asentoon kohdistamalla
merkki 9 nuolen kanssa 10 .
Ennen käyttämistä
Asenna sopivan tyyppinen sahanterä. Käytä kapeita sahanteriä
kaarteiden leikkaamiseen. Käytä joustavia bimetallisia sahanteriä
vaikeasti saavutettaviin kohteisiin (esim. lähellä seiniä jne.).
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina sahanterää
sivusta. Työskentele jos mahdollista sahakenkä
painettuna työkappaletta vasten. Tämä estää terän
vahingoittumisen ja estää työkalun nykimisen
ja tärinän.
• Kun sahaat seiniä tai lattioita, huomioi putkistojen ja
johtojen sijainti. Pidä työkalua aina kahvasta kiinni.
• Vältä ylikuormittamista.
• Anna terän pyöriä vapaasti muutaman sekunnin
ajan ennen leikkaamisen aloittamista. Älä koskaan
käynnistä työkalua, kun sahanterä on jumissa
työkappaleessa tai kosketuksissa materiaalin kanssa.
Käsien oikea asento (Kuvat A, F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut etukahvaan 11 yhdellä kädellä ja toisella kädellä takakahvaan 13 .
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä 1 . Säädettävä
nopeuskytkimeen kohdistuva paine määrittää
työkalun nopeuden.
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat
pistokkeen pois pistorasiasta.
Elektronisen sahausnopeuden asettaminen
(Kuva A)
DW311
Nopeudensäädön valitsinta 2 voidaan käyttää vaaditun
nopeusalueen asettamiseen etukäteen.
Käännä elektronista nopeudensäädön valitsinta vaaditulle
tasolle. Vaadittu asetus riippuu materiaalin paksuudesta
ja tyypistä.
Käytä korkeita nopeuksia pehmeiden materiaalien kuten puun
sahaamiseen. Käytä alhaisia nopeuksia metallin sahaamiseen.
59
Suomi
VAROITUS: Kun olet käyttänyt työkalua
pidemmän aikaa alhaisella nopeudella, käytä
sitä noin 3 minuuttia suurimmalla mahdollisella
kuormittamattomalla nopeudella.
Puun leikkaaminen
1. Kiinnitä työkappale huolellisesti ja poista kaikki naulat
ja metalliesineet.
2. Pidä työkalua molemmilla käsillä ja työskentele jos
mahdollista sahakenkä painettuna työkappaletta vasten.
Upotusleikkaus puuhun (Kuva E)
1. Lepuuta sahakenkää työkappaleella sellaisessa
asennossa, että terä muodostaa sopivan kulman
upotusleikkausta varten.
2. Käynnistä työkalu ja syötä terää hitaasti. Varmista, että
sahakenkä pysyy kosketuksissa työkappaleen kanssa
koko ajan.
Kolojen leikkaaminen
1. Mittaa ja merkitse haluttu kolo.
2. Käytä kapeaa sahanterää ja sijoita sahakengän pohja
työkappaleelle ja varmista, että terä on sijoitettu
leikkuulinjalle. Voit tarpeen mukaan, esimerkiksi ahtaissa
paikoissa, käyttää sahakengän ulkoreunaa ohjaimena.
3. Käynnistä työkalu ja syötä terää materiaaliin täydellä
nopeudella ja pidä työkalua vakaasti työkappaletta vasten.
Metallin leikkaaminen
Kun leikkaat ohutta metallia, tue työkappale aina puulla
molemmilta puolilta. Tämä varmistaa puhtaat leikkaukset ja
estää materiaalin vahingoittumisen.
Jos haluat leikata pitkiä, suoria leikkauksia, vedä
työkappaleeseen viiva.
Vedä ohut kerros voiteluaihetta leikkuulinjaa pitkiä, käynnistä
työkalua ja seuraa leikkuulinjaa.
Muovin leikkaaminen
Työskentele aina alhaisella nopeudella. Suorita testi ja tarkista,
onko materiaali lämmönarkaa.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Pölynpoisto
Kun työkalua käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, käytä
sopivaa pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa
koskevien sovellettavien direktiivien mukaan.
Voiteleminen
Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita sahanterään hieman
öljyä (esim. koneöljyä).
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Kivimateriaalien leikkaaminen
VAROITUS: Kun leikkaat asbestisementtiä, voi syntyä
vaarallista pölyä. Noudata virallisia ohjeita ja huomioi
asbestisementin valmistajien suositukset.
Ulkonevan reunan katkaisu (Kuva F)
Käytä tavallista terää asennettuna ylösalaisin ja katkaise
ulkoneva reuna.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
60
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Svenska
PENDELSÅG
DW310, DW311
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Pendelsåg
DW310, DW311
Spänning
VAC
Typ
Strömförsörjning
W
Varvtal obelastad
Slaglängd
mm
Sågkapacitet i trä / metallprofiler/plaströr mm
Vikt
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
dB(A)
90
89
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
101
100
LWA(ljudeffektnivå)
K(osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
3
Vibration, emissionsvärde ah,CW = m/s
Osäkerhet K =
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
29.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
61
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
62
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Svenska
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för kapsågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd ALLTID godkända andningsskydd.
Användning av detta verktyg kan generera och/eller blåsa
ut damm som kan orsaka allvarliga skador.
Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när arbete
utförs där sågtillbehöret kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller dess egen sladd. Kaptillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande och
kan ge användaren en elektrisk stöt.
Efter avstängning försök aldrig att stoppa sågbladet med
dina fingrar.
Lägg aldrig ned sågen på ett bord eller arbetsbänk såvida den
inte är avstängd. Sågbladet kommer att köra en kort stund
efter att verktyget stängts av.
När sågblad används som särskilt konstruerats för att såga trä,
ta bort alla spikar och metallföremål från arbetsstycket innan
arbetet startar.
När så är möjligt använd skruvtvingar och skruvstäd för att
fästa arbetsstycket säkert.
Försök inte att såga extremt små arbetsstycken.
Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid står stadigt,
särskilt på byggnadsställningar och stegar.
Håll alltid sågen med båda händerna.
För sågning av bågar och hålsågning använd
ett adaptersågblad.
Använd endast sågblad som uppfyller specifikationerna i
denna bruksanvisning.
Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick; spruckna eller
böjda blad måste kastas och ersättas med nya.
Se till att sågbladet är ordentligt fastsatt.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: •
•
•
Hörselnedsättning.
Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
•
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Pendelsåg
1 Uppsättning universalsågblad
1 Materiallåda (endast K-modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 12 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
1
2
3
4
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Variabel hastighetskontroll
Hastighetskontroll (DW311)
Väljare pendelslag (DW311)
Bladhållare
63
Svenska
5 Sågfot
Inställning av pendelslaget (Fig. D)
6 Spärrspak för fot
DW311
Det inställbara pendelslaget garanterar ett perfekt sågdrag för
olika material. Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
7 Bladets klämkrage
Avsedd Användning
Din DW310/DW311 pendelsåg har konstruerats för professionell
sågning av trä, metall och rör. Den kompakta designen
möjliggör sågning extremt nära kanten på svåra områden.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa kapsågar är professionella arbetsverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Montering av sågbladet (Fig. B)
1. Öppna bladets klämkrage 7 för att frigöra
bladets klämmekanism.
2. För in sågbladet 8 i hållaren 4 till den fastnar. Bladet kan
installeras med tänderna riktade uppåt eller nedåt.
3. Stäng bladets klämkrage 7 för att låsa
bladets klämmekanism.
För att ta bort sågbladet förfar i motsatt ordning.
Sågblad
Material
järnhaltig
lättmetall
trä
plast
murverk
Rekommenderade sågblad
metall fintandat
grovtandat
grovtandat
fintandat
hårmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad att välja
som tillval.
VARNING: Var alltid mycket noggrann när du
väljer sågblad.
Inställning av sågfoten (Fig. C)
Sågfoten kan ställas in för att begränsa sågdjupet, så att
sågbladet håller längre.
1. Tryck spärrspaken 6 nedåt.
2. Skjut sågfoten 5 till önskat läge.
3. Tryck spaken uppåt för att spärra foten på plats.
64
Rät pendling: för sågning av metall och rör och för
fin sågning av trä.
Svängande pendling: snabb sågning av trä.
• Vrid omkopplaren 3 till önskat läge så att markeringen 9 är
riktad mot pilen 10 .
Före användning
Sätt in rätt slags sågblad. Använd smala sågblad när du
sågar kurvor. Använd flexibla blad av bimetall vid sågning på
svåråtkomliga platser (t.ex. nära väggar etc.).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och tryck aldrig i
bladets sidriktning. Tryck sågfoten mot arbetsstycket
när du sågar, om det är möjligt. Detta förebygger
skador på bladet och gör att verktyget rycker och
vibrerar mindre.
• Ta alltid reda på var rör och kablar sitter när du sågar i
väggar eller golv. Håll alltid fast verktyget i handtaget.
• Undvik överbelastning.
• Låt sågbladet löpa fritt några sekunder innan du
använder sågen. Slå aldrig på verktyget när sågbladet
sitter fast i arbetsstycket eller när det har kontakt
med materialet.
Korrekt Handplacering (Fig. A, F)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver ena handen på fronthandtaget 11 och den andra handen på bakre handtaget 13 .
Att sätta på och stänga av (Fig. A)
För att köra verktyget, tryck på den variabla
hastighetsomkopplaren 1 . Hastigheten beror på hur hårt den
variabla hastighetsomkopplaren trycks in.
Svenska
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och innan sladden
dras ur.
Inställning av den elektroniska såghastigheten
(Fig. A)
DW311
Hastighetskontrollen 2 kan användas till att ställa in
hastighetsområdet i förväg.
Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad nivå. Vilken
inställning som krävs beror på tjockleken och typ av material.
Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material som
trä. Använd låga hastigheter för metall.
VARNING: När verktyget har använts en längre tid vid låg
hastighetsinställning bör du låta den löpa obelastad i ca.
3 minuter vid maximal hastighet.
Sågning i trä
1. Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla spikar
och metallföremål.
2. Håll fast verktyget med båda händerna och tryck sågfoten
mot arbetsstycket när du arbetar.
Instickssågning i trä (Fig. E)
1. Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant läge att bladet
ligger i en lämplig vinkel för instickssågningen.
2. Slå på verktyget och för in bladet långsamt. Se till att
sågfoten och arbetsstycket har kontakt hela tiden.
Hålsågning
1. Mät och markera det område som ska sågas hål i.
2. Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens underkant mot
arbetsstycket och se till att bladet följer den markerade
linjen. Om det behövs, t.ex. på begränsade ytor, kan
sågfotens ytterkant användas som riktlinje.
3. Slå på verktyget och för in bladet i materialet med full
hastighet, tryck verktyget hårt mot arbetsstycket.
Sågning i metall
Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna trä på båda
sidorna när du sågar i tunn metall. Detta garanterar raka spår
och förebygger att materialet skadas.
Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga långa, raka spår.
Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på verktyget och
såga längs linjen.
Sågning i plast
Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en testsågning för
att kontrollera om materialet är värmebeständigt.
Såga fram till en utskjutande kant (Fig. F)
Montera ett vanligt blad upp och ned och såga fram till den
utskjutande kanten.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Dammsugning
Om verktyget används inomhus under längre perioder måste
det kopplas till en lämplig dammutsugare som uppfyller de
aktuella direktiven för dammutsugning.
Smörjning
Om verktyget inte kommer att användas under längre tid stryk
in sågbladet med en liten mängd olja (t.ex. maskinolja).
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Sågning i murverk
VARNING: När du sågar i asbesthaltig cement kan farligt
damm produceras. Följ de gällande riktlinjerna och ta reda
på vilka rekommendationer som tillverkare av asbesthaltig
cement har.
65
Svenska
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
66
Türkçe
PISTONLU TESTERE
DW310, DW311
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Pistonlu testere
DW310, DW311
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hız
Strok uzunluğu
Kesme kapasitesi ahşap/metal profiller/
plastik borular
Ağırlık
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
EN60745’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
dB(A)
90
89
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
101
100
LWA(akustik güç düzeyi)
K(akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah,CW =
Belirsizlik K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
23,7
2,5
23,3
2,2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
29.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
67
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
b )
c )
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
68
d )
e )
f )
g )
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımıı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
Türkçe
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Testereler için Özel Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: DAİMA onaylı solunum koruması kullanın. Bu
aletin kullanımı ciddi yaralanmalara neden olabilecek toz
üretip yayabilir.
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek durumlarda
elektrikli aleti izole edilmiş saplarından tutun. Kesici
aletin, elektrik akımı bulunan kablolarla teması halinde akım
elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden operatöre
iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
Kapattıktan sonra, asla bıçakları elle durdurmaya çalışmayın.
Asla testereyi kapatmadan bir masa veya tezgah üzerine
bırakmayın. Alet kapatıldıktan sonra testere bıçağı kısa bir süre
için çalışmaya devam eder.
Özellikle ahşap kesimi için tasarlanmış bıçaklar kullanırken
çalışmaya başlamadan önce, iş parçası üzerindeki tüm çivi ve
metal nesneleri çıkarın.
Uygun olan tüm durumlarda, iş parçasını sabitlemek için
kelepçe veya mengene kullanın.
Aşırı küçük iş parçalarını kesmeye çalışmayın.
Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle iskele ve merdiven
üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun.
Testereyi daima iki elinizle tutun.
Dairesel veya cep kesimi yaparken, uygun testere
bıçağı kullanın.
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen teknik özelliklere uygun testere
bıçakları kullanın.
Yalnızca keskin ve kusursuz durumdaki bıçaklar
kullanılmalıdır; kırık veya eğri testere bıçakları bir an önce
atılıp değiştirilmelidir.
Testere bıçağının güvenli bir şekilde sabitlendiğinden
emin olun.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik Özellikleri bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Pistonlu testere
1 Genel amaçlı testere bıçak seti
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 12 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hız anahtarı
69
Türkçe
2 Hız kontrol kadranı (DW311)
3 Sarkaç strok seçicisi (DW311)
4 Bıçak tutucu
5 Testere tabanı
6 Taban gevşetme kolu
7 Bıçak kelepçe bileziği
Kullanim Amaci
DW310/DW311 pistonlu testere profesyonel ahşap, metal ve
boru kesme işlemleri için tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı zor
alanların köşelerinde çok yakın kesim yapmaya izin verir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Testere Bıçağının Takılması (Şek. B)
1. Bıçak kelepçe mekanizmasını gevşetmek için, bıçak kelepçe
bileziğini 7 açın.
2. Testere bıçağını 8 tutucuya 4 yerleştirin. Bıçak dişler yukarı
veya aşağı gelecek şekilde takılabilir.
3. Bıçak kelepçe mekanizmasını kilitlemek için, bıçak kelepçe
bileziğini 7 kapatın.
4. Testere bıçağını çıkarmak için, işlemi ters yönde izleyin.
Testere Bıçakları
Malzeme
demir
demir olmayan metal
ahşap
plastik
duvar
Önerilen testere bıçağı
ince dişli metal
kaba dişli
kaba dişli
ince dişli
karbür uçlu
Temin edilebilecek, geniş bir özel amaçlı testere bıçak
çeşitliliği bulunur.
UYARI: Testere bıçağınızı daima büyük bir dikkatle seçin.
70
Ayarlanabilir Testere Tabanının ayarlanması
(Şek. C)
Testere tabanı kesme derinliğini sınırlamak ve bıçak ömrünü
uzatmak için ayarlanabilir.
1. Gevşetme kolu’nu 6 aşağı itin.
2. Testere tabanını 5 istenen konuma kaydırın.
3. Tabanı yerinde sabitlemek için kolu yukarı itin.
Sarkaç Strok’unun ayarlanması (Şek. D)
DW311
Ayarlanabilir sarkaç stroku farklı malzemeler için kusursuz
bir kesme stroku sağlar. Alet aşağıdaki çalışma modlarında
kullanılabilir:
Düz piston hareketi: metal ve boru kesimi ve ahşap
bitim işlemleri için.
Çevresel hareket: hızlı ahşap kesimi için.
• Seçiciyi 3 ok 10 ile işareti 9 hizalayarak istenen
konuma çevirin.
Çalıştırmadan Önce
Uygun testere bıçağını takın. Dairesel kesimler için dar testere
bıçağı kullanın. Ulaşması zor konumlar için (örn. duvara yakın vs.)
esnek iki metalli testere bıçakları kullanın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden
emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç uygulayın ve testere
bıçağına yan basınç uygulamayın. mümkünse,
testere tabanı iş parçasına bastırılmış şekilde çalışın.
Bu, bıçağın hasar görmesini, aletin sarsılmasını ve
titreşimi önler.
• Duvar ve zeminler üzerinde kesme işlemi yaparken
boru ve kablo konumlarına dikkat edin. Aleti daima
kolundan tutun.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Kesmeye başlamadan önce bıçağın bir kaç saniye
serbest çalışmasına izin verin. Aleti asla bıçak iş
parçasına sıkışmışken veya malzeme ile temas
halindeyken çalıştırmayın.
Türkçe
Uygun El Pozisyonu (Şek. A, F)
Plastik Kesimi
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el konumu bir elin ön yan kol 11 diğer elin de arka
kol 13 üzerinde olduğu konumdur.
Daima düşük hızlarda çalışın. Bir test yapıp, malzemenin ısıya
duyarlı olup olmadığını kontrol edin.
Açma Kapama (Şek. A)
Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine 1 basın. Değişken
hız düğmesi üzerine uygulanan basınç aletin hızını belirler.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
Elektronik Kesme Hızının Ayarlanması (Şek. A)
DW311
Hız kontrol kadranı 2 gerekli hız aralığının ilerleme ayarı
için kullanılabilir.
Elektronik hız kontrol kadranını gerekli seviyeye çevirin. Gerekli
ayar malzeme kalınlığı ve türüne bağlıdır.
Yüksek kesme hızlarını ahşap gibi yumuşak malzemeler için
kullanın. Metal için düşük hızları kullanın.
UYARI: Aleti uzun bir süre düşük hız ayarında kullandıktan
sonra, yaklaşık 3 dakika yüksüz hızda çalıştırın.
Ahşap Kesimi
1. İş parçasını güvenli bir şekilde kelepçeleyin, tüm çivi ve
metal nesneleri çıkarın.
2. Aleti her iki elinizle de tutarak, testere tabanı iş parçasına
basılı şekilde çalışın.
Ahşap Daldırma Kesimi (Şek. E)
1. Bıçak daldırma kesimi için uygun bir açı oluşturacak şekilde
testere tabanını iş parçası üzerine koyun.
2. Aleti çalıştırın ve bıçağı yavaşça itin. Testere tabanının daima
iş parçası ile temas ettiğinden emin olun.
Cep Kesimi
1. Gerekli cep kesimini ölçüp işaretleyin.
2. Dar bir bıçak kullanarak testere tabanını iş parçası üzerine
koyun, bıçağın kesme hattı üzerinde olduğundan emin
olun. Gerektiğinde, örn. dar alanlarda, testere tabanının dış
kenarını kılavuz olarak kullanın.
3. Aleti çalıştırın, iş parçasına sağlam bir şekilde bastırın ve tam
hızla çalışan bıçağı malzemeye itin.
Metal Kesimi
İnce metal keserken iş parçasını daima her iki yanından ağaç
kullanarak sabitleyin. Bu, temiz kesim sağlar ve malzemenin
zarar görmesini önler.
Uzun, düz kesimlerde iş parçası üzerine bir çizgi çizin.
Kesme hattı üzerine ince film şeklinde bir yağlayıcı uygulayın,
aleti çalıştırıp kesme hattını izleyin.
Duvar Kesimi
UYARI: Asbestli beton keserken sağlığa zararlı toz ortaya
çıkabilir. Yasal kuralları ve asbestli çimento üreticileri
tarafından bildirilen önerileri göz önünde bulundurun.
Çıkıntılı bir Kenarın Kesilmesi (Şek. F)
Üst kısmı aşağı doğru takılmış geleneksel bir bıçak kullanarak,
çıkıntılı kenarı kesin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Toz Emme
Alet uzun süre iç mekanlarda kullanıldığında, uygulanan toz
emme yönergelerine uygun şekilde tasarlanmış bir toz emme
sistemi kullanın.
Yağlama
alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, testere bıçağını bir miktar
yağ ile kaplayın (örn. makine yağı).
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
71
Türkçe
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
72
Ελληνικά
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ
DW310, DW311
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Ικανότητα κοπής σε ξύλο/ μεταλλικά
προφίλ/πλαστικούς σωλήνες
Βάρος
VAC
W
mm
mm
kg
DW310
DW311
230
230
2
2
1200
1200
0–2600
0–2600
28
28
300/130 /160 300/130/160
4,2
4,2
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745:
dB(A)
90
89
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
101
100
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών
ah,CW =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
23,7
23,3
m/s2
2,5
2,2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
Παλινδρομικο πριονι
DW310, DW311
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
29.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
73
Ελληνικά
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
74
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
Ελληνικά
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
πριόνια κοπής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη
διάταξη αναπνευστικής προστασίας. Η χρήση του
εργαλείου αυτού μπορεί να παράγει και/ή να διασκορπίσει
σκόνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
σωματική βλάβη.
Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες λαβής
όταν εκτελείτε εργασία όπου το κοπτικό εξάρτημα
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση ή με το
ίδιο το καλώδιο του εργαλείου. Αν το κοπτικό εξάρτημα
κόψει καλώδιο υπό τάση, μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην επιχειρήσετε να
σταματήσετε τη λεπίδα του πριονιού με τα δάχτυλά σας.
Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας έως
ότου απενεργοποιηθεί. Η λεπίδα πριονιού θα εξακολουθεί να
κινείται για λίγο μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Όταν χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού ειδικά σχεδιασμένες
για κοπή ξύλου αφαιρείτε όλα τα καρφιά και τα μεταλλικά
αντικείμενο από το τεμάχιο εργασίας πριν την έναρξη
της εργασίας.
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες και μέγγενες για
να στερεώσετε καλά το τεμάχιο εργασίας.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια εργασίας.
Μη σκύβετε πολύ προς τα εμπρός. Να διασφαλίζετε πάντα ότι
στέκεστε σταθερά, ειδικά πάνω σε σκαλωσιές και σκάλες.
Πάντα κρατάτε το πριόνι και με τα δύο χέρια.
Για κοπή καμπύλων και εσωτερικών ανοιγμάτων,
χρησιμοποιείτε ειδική λεπίδα πριονιού.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού σύμφωνες με
τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις παρούσες
οδηγίες χρήσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κοφτερές λεπίδες
πριονιού σε τέλεια λειτουργική κατάσταση. Οι ραγισμένες ή
λυγισμένες λεπίδες πριονιού θα πρέπει να απορρίπτονται και
να αντικαθίστανται άμεσα.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
75
Ελληνικά
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Παλινδρομικό πριόνι
1 Σετ λεπίδων πριονιού για γενικές εργασίες
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 12 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
1
2
3
4
5
76
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
Επιλογέας ελέγχου ταχύτητας (DW311)
Επιλογέας διαδρομής ταλάντωσης (DW311)
Βάση λεπίδας
Πέδιλο πριονιού
6 Μοχλός απελευθέρωσης πέδιλου
7 Κολάρο σύσφιξης λεπίδας
Προοριζομενη Χρηση
Το παλινδρομικό σας πριόνι DW310/DW311 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, μετάλλου και σωλήνων. Ο συμπαγής
σχεδιασμός επιτρέπει κοπή εξαιρετικά κοντά στην άκρη
δύσκολων περιοχών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα πριόνια κοπής είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού (εικ. B)
1. Ανοίξτε το κολάρο 7 σύσφιξης της λεπίδας για να
ελευθερώσετε το μηχανισμό σύσφιξης της λεπίδας.
2. Εισάγετε τη λεπίδα πριονιού 8 στη βάση 4 έως ότου
ασφαλιστεί. Η λεπίδα μπορεί να εγκατασταθεί με τα δόντια
να δείχνουν προς τα κάτω ή πάνω.
3. Κλείστε το κολάρο 7 σύσφιξης της λεπίδας για να
ασφαλίσετε το μηχανισμό σύσφιξης της λεπίδας.
Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού, ενεργήστε με την
αντίστροφη σειρά.
Λεπίδες πριονιού
Υλικό
σιδηρούχο
μη σιδηρούχο μέταλλο
ξύλο
πλαστικό
τοιχοποιία
Συνιστώμενη λεπίδα πριονιού
μετάλλου με μικρά δόντια
με μεγάλα δόντια
με μεγάλα δόντια
με μικρά δόντια
με μύτες καρβιδίου
Ως προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται μεγάλη ποικιλία λεπίδων
πριονιού για εξειδικευμένες εργασίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πάντα επιλέγετε προσεκτικά τη
λεπίδα πριονιού.
Ελληνικά
Ρύθμιση του προσαρμόσιμου πέδιλου
πριονιού (εικ. C)
Το πέδιλο του πριονιού μπορεί να ρυθμιστεί για να περιορίζει
το βάθος κοπής και να παρατείνει την ωφέλιμη ζωή της
λεπίδας σας.
1. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης 6 προς τα κάτω.
2. Σύρετε το πέδιλο του πριονιού 5 στην επιθυμητή θέση.
3. Σπρώξτε το μοχλό προς τα πάνω για να ασφαλίσετε το
πέδιλο στη θέση του.
Ρύθμιση της διαδρομής ταλάντωσης (εικ. D)
DW311
Η ρυθμιζόμενη διαδρομή ταλάντωσης διασφαλίζει τέλεια
διαδρομή κοπής για διαφορετικά υλικά. Το εργαλείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τους εξής τρόπους λειτουργίας:
Ευθεία παλινδρομική κίνηση: για κοπή μετάλλου
και σωλήνων και για φινίρισμα ξύλου.
εριστροφική παλινδρομική κίνηση: για ταχεία
Π
κοπή ξύλου.
• Περιστρέψτε τον επιλογέα 3 στην επιθυμητή θέση
ευθυγραμμίζοντας το σημάδι 9 με το βέλος 10 Πριν τη λειτουργία
Τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο λεπίδας πριονιού.
Χρησιμοποιείτε στενές λεπίδες πριονιού για να κόψετε καμπύλες.
Χρησιμοποιείτε εύκαμπτες διμεταλλικές λεπίδες πριονιού
για θέσεις με δύσκολη προσπελασιμότητα (π.χ. κοντά σε
τοίχους κλπ.).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που πρόκειται να κόψετε είναι
καλά στερεωμένο στη θέση του.
• Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση στο εργαλείο και μην
ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού. Αν είναι
εφικτό, εργάζεστε με το πέδιλο του πριονιού πιεσμένο
πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Έτσι αποτρέπεται ζημιά
στη λεπίδα και εμποδίζεται η αναπήδηση και οι
δονήσεις στο εργαλείο.
• Όταν κόβετε σε τοίχους ή δάπεδα, να λαμβάνετε
υπόψη σας τη θέση των σωληνώσεων και των
καλωδιώσεων. Πάντα κρατάτε το εργαλείο από τη
λαβή του.
•
•
Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του εργαλείου.
Αφήνετε τη λεπίδα να κινείται ελεύθερα για λίγα
δευτερόλεπτα πριν αρχίσετε την κοπή. Ποτέ μην
ενεργοποιείτε το εργαλείο όταν η λεπίδα πριονιού
είναι σφηνωμένη στο τεμάχιο εργασίας ή σε επαφή με
το υλικό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. A, F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να έχετε ένα
χέρι στην πλευρική μπροστινή λαβή 11 και το άλλο χέρι στην
πίσω λαβή 13 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ρύθμισης ταχύτητας 1 . Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη
ρύθμισης ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα κίνησης
του εργαλείου.
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί η
εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
Ρύθμιση της ηλεκτρονικής ταχύτητας κοπής
(εικ. A)
DW311
Ο επιλογέας ελέγχου ταχύτητας 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προρύθμιση της απαιτούμενης περιοχής ταχύτητας.
Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας στο
επιθυμητό επίπεδο. Η απαιτούμενη ρύθμιση εξαρτάται από το
πάχος και το είδος του υλικού.
Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για κοπή μαλακών
υλικών όπως ξύλου. Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για
κοπή μετάλλων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση του εργαλείου για
παρατεταμένη περίοδο σε ρυθμίσεις χαμηλής ταχύτητας,
αφήστε το να λειτουργήσει περ. 3 λεπτά στη μέγιστη
ταχύτητα χωρίς φορτίο.
Κοπή ξύλου
1. Συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας καλά και αφαιρέστε απ’ αυτό
όλα τα καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα.
2. Κρατώντας το εργαλείο και με τα δύο χέρια, εργαστείτε με το
πέδιλο του εργαλείου πιεσμένο πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Κοπή βύθισης σε ξύλο (εικ. E)
1. Τοποθετήστε το πέδιλο του πριονιού πάνω στο τεμάχιο
εργασίας σε θέση ώστε η λεπίδα να σχηματίζει κατάλληλη
γωνία για την κοπή βύθισης.
77
Ελληνικά
2. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αργά προωθήστε τη λεπίδα.
Βεβαιωθείτε ότι το πέδιλο του πριονιού παραμένει πάντα σε
επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
Κοπές εσωτερικών ανοιγμάτων
1. Μετρήστε και σημαδέψτε την απαιτούμενη κοπή
εσωτερικού ανοίγματος.
2. Χρησιμοποιώντας μια στενή λεπίδα πριονιού τοποθετήστε
το κάτω μέρος του πέδιλου του πριονιού στο τεμάχιο
εργασίας και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει τοποθετηθεί
πάνω στη γραμμή κοπής. Αν χρειάζεται, π.χ. αν ο χώρος είναι
περιορισμένος, χρησιμοποιήστε την εξωτερική άκρη του
πέδιλου πριονιού ως γραμμή οδήγησης.
3. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και προωθήστε τη
λεπίδα στο υλικό ενώ κινείται σε πλήρη ταχύτητα,
κρατώντας ταυτόχρονα το εργαλείο σταθερά πάνω στο
τεμάχιο εργασίας.
Κοπή μετάλλου
Όταν κόβετε λεπτό μέταλλο, πάντα σταθεροποιείτε το τεμάχιο
εργασίας με ξύλο και στις δύο πλευρές. Έτσι εξασφαλίζονται
καθαρές κοπές και αποτρέπεται ζημιά στο υλικό.
Για μεγάλου μήκους, ευθείες κοπές, σχεδιάστε μια γραμμή στο
τεμάχιο εργασίας.
Απλώστε λεπτή επικάλυψη λιπαντικού κατά μήκος της γραμμής
κοπής, ενεργοποιήστε το εργαλείο και ακολουθήστε τη
γραμμή κοπής.
Κοπή πλαστικών
Πάντα να εργάζεστε με μειωμένη ταχύτητα. Κάνετε μια δοκιμή
για να ελέγξετε αν το υλικό είναι ευαίσθητο στη θερμότητα.
Κοπή τοιχοποιίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την κοπή αμιαντοτσιμέντου
μπορεί να παραχθεί σκόνη επικίνδυνη για την υγεία.
Ακολουθείτε τις νομικά καθορισμένες οδηγίες
και τηρείτε τις υποδείξεις που έχουν εκδώσει οι
κατασκευαστές αμιαντοτσιμέντου.
Κοπή έως προεξέχουσα άκρη (εικ. F)
Κόψτε ως την προεξέχουσα άκρη χρησιμοποιώντας μια
συμβατική λεπίδα τοποθετημένη ανάποδα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
78
Απομάκρυνση σκόνης
Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους, χρησιμοποιείτε κατάλληλη
διάταξη απομάκρυνσης σκόνης η οποία έχει σχεδιαστεί σε
συμμόρφωση με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες που αφορούν την
εκπομπή σκόνης.
Λίπανση
Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη
χρονική περίοδο, καλύψτε τη λεπίδα πριονιού με λίγο λάδι
(π.χ. μηχανέλαιο).
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
79
80
81
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N599819
82
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
03/18
Download PDF

advertising