DC547 | DeWalt DC547 CAULK GUN Type 11 instruction manual

371000-28 LV
DC540
DC542
DC547
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
19
Attēls / Рисунок 1
3
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
 = uzstādīts uz korpusa
 = uzstādīts uz plunžera stieņa
 = устанавливается на корпусе
 = устанавливается на штоке плунжера
Attēls / Рисунок 4
4
Attēls / Рисунок 5
5
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES BEZVADU LĪMPISTOLE
DC540, DC542, DC547
Apsveicam!
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības līmenis
visā darba laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Veids
DC540
DC542
DC547
12
12
18
11
11
11
Izspiešanas
spēks
N
2900
2900
2900
kg
295
295
295
Izspiešanas
ātrums
mm/
min
25-584
25-584
50-635
Svars (bez
akumulatora)
kg
1,67*
1,77*
1,70*
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem vērā
arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts
vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos
var ievērojami samazināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu
un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas
būtu siltas, jāorganizē darba gaita.
* svarā neietilpst kasetnes vai līmes tūbas turētājs
LPA (skaņas
spiediens)
dB(A)
67
67
68
KPA (skaņas
spiediena
neprecizitāte)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (skaņas
jauda)
dB(A)
78
78
79
KWA (skaņas
jaudas
neprecizitāte)
DE9501
DE9503
Akumulatora veids
NiMH
NiMH
18
Spriegums
VDC
12
Jauda
Ah
2,6
2,6
Svars
kg
0,7
1,0
DE9116
DE9135
VAC
230
230
Akumulatora
veids
NiCd/
NiMH
NiCd/
NiMH/ litija
jonu
Aptuvenais
60 (2,0 Ah
uzlādes laiks, akumulatori)
min
40 (2,0 Ah
akumulatori)
Svars
0,52
Lādētājs
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Vibrāciju kopējais daudzums (trīs asu vektoru summa)
ir noteikts atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas
vērtība ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
6
Akumulators
Elektrotīkla
spriegums
kg
0,52
Drošinātāji
Eiropa
230 V
instrumenti
Apvienotā
230 V
Karaliste un Īrija instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
13 ampēri,
spraudkontaktā
LATVIEŠU
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja
to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DC540, DC542, DC547
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/
EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja
netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota.
Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā
var rasties negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
7
LATVIEŠU
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
8
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA
EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu.
Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz
labāk un drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē
neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav
kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
LATVIEŠU
f)
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus.
Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla
priekšmetiem, kuri var savienot abas
spailes.
Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai
ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam.
Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam,
noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni.
Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums,
kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt
kairinājumu vai apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
līmpistolēm
•
Veicot darbu, turiet instrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
•
•
•
•
•
•
•
•
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Netuviniet rokas līmpistoles plunžerim un
plunžera stienim. Rezultātā pirksti var tikt
iespiesti starp tūbas turētāju un plunžeri.
Veicot ar līmpistoli darbus virs galvas,
neturiet plunžera stieni tā, ka tas varētu
ievainot jūsu acis vai galvu. Plunžera
stienis var izslīdēt ārā jūsu virzienā. Strādājot
ar līmpistoli, vienmēr jāvalkā aizsargbrilles.
Vienmēr strādājiet pietiekami labi vēdinātā
vietā un valkājiet piemērotu elpošanas
aizsargsistēmu, ja vajadzīgs. Dažu tepju un
līmju izgarojumi var būt indīgi.
Pirms piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, pirms regulēšanas vai
remontdarbiem izslēdziet ierīci un
atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos
piederumus, kas piemēroti šim
modelim. Piederumi, kas piemēroti vienam
instrumentam, var būt bīstami, lietojot kopā
ar citu instrumentu. Lietojot nepareizus
piederumus, var gūt ievainojumus.
Ja instruments netiek ekspluatēts,
nobloķējiet mēlīti izslēgtā pozīcijā, lai
novērstu līmvielas nejaušu izdalīšanos.
Raugieties, lai tepe vai līme nenokļūtu uz
akumulatoru saskares punktiem.
Noteikti jāizlasa un jāievēro visi ražotāja
norādījumi attiecībā uz tepi vai līmi.
Neievērojot tos, var gūt ievainojumus.
BĪSTAMI! Netuviniet rokas plunžerim un
plunžera stienim.
BRĪDINĀJUMS! Nestrādājiet ar
instrumentu, stāvot uz kāpnēm.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– pirkstu saspiešanas vai sadragāšanas risks;
– izgarojumu ieelpošanas risks, ja strādājat ar
līmvielām.
9
LATVIEŠU
Apzīmējumi uz instrumenta
•
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
•
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
•
Svarīgi drošības norādījumi visiem
akumulatoru lādētājiem
•
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DE9116/DE9135
akumulatoru lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un ierīces, kurā tiek
izmantots akumulators.
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva.
Nebāziet tajā elektrību vadošus
priekšmetus.
Var izraisīt elektriskās strāvas vai
nāvējošu triecienu.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot iekārtu.
UZMANĪBU! Laikā, kad lādētājs ir
pievienots elektrotīklam, zināmos
gadījumos svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja uzlādes
kontaktos. Lādētāja tuvumā nedrīkst
novietot vadītspējīgus materiālus,
piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija foliju
vai uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla.
Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai
Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī šo ierīci nedrīkst
novietot uz mīkstas pamatnes, lai
nenosprostotu ventilācijas atveres un
neizraisītu pārlieku pārkaršanu tās
iekšpusē. Novietojiet lādētāju vietā, kur
nav karstuma avotu. Lādētāja vēdināšanu
nodrošina atveres korpusa augšpusē un
apakšpusē.
Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazināsies
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nebūs mazāks, ja tikai izņemsiet akumulatoru.
NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2 lādētājus.
Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
LATVIEŠU
Lādētāji
Modeļa DE9116 lādētājam ir piemēroti 7,2–18 V
DEWALT NiCd un NiMH akumulatori.
Lādētājam DE9135 ir piemēroti 7,2–18 V NiCd,
NiMH un litija jonu akumulatori.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes gaita (2. att.)
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva.
Nebāziet tajā elektrību vadošus
priekšmetus. Elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risks.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (o) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (d).
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa
(p), norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu NiCd, NiMH un litija
jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, pirms lietošanas uzsākšanas
lādējiet to vismaz 10 stundas.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā.
Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts
maksimāls kalpošanas laiks.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi visiem
akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
Uzlādes kārtība
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
kļūme
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automātiska atsvaidze
Automātiskās atsvaidzes režīmā atsevišķi
akumulatoru elementi tiek uzlādēti vai vienādoti,
lai sniegtu maksimālo jaudu. Akumulatoru
vajadzētu atsvaidzināt reizi nedēļā vai tad, ja tā
jauda ir mazinājusies.
•
•
•
•
Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
Lai veiktu atsvaidzi, ievietojiet akumulatoru
lādētājā, kā parasti. Atstājiet akumulatoru lādētājā
vismaz 10 stundas.
11
LATVIEŠU
BĪSTAMI! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss ir
ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst ievietot
lādētājā. Akumulatoru nedrīkst lauzt,
nomest zemē vai bojāt.
Neekspluatējiet akumulatoru vai lādētāju,
ja tas ir saņēmis asu triecienu, ticis
nomests vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var izraisīt elektriskās strāvas
vai nāvējošu triecienu. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos nodotu
pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas
virsmas, no kuras tas nevar nokrist
zemē. Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz tā,
taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NiCd) VAI NIĶEĻA METĀLA
HIDRĪDA (NiMH) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru nepiemērotos
apstākļos vai temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet
skarto vietu ar ziepēm un ūdeni;
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar
tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet
medicīnisku palīdzību. (Piezīme
medicīniskai palīdzībai. Šis šķidrums ir
25–35% kālija hidroksīda šķīdums.)
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
Sadedzinot litija jonu akumulatoru, rodas
toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
12
•
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulatora aizsargaizsegs (2. att.)
Komplektācijā ir iekļauts akumulatora
aizsargaizsegs (q), ar ko nosedz atvienota
akumulatoru kontaktus. Ja šis aizsargaizsegs
nav uzstādīts, vaļīgi metāla priekšmeti var izraisīt
kontaktos īssavienojumu, radot ugunsgrēka risku
un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora (d) ievietošanas lādētājā
vai instrumentā noņemiet tā aizsargaizsegu
(q).
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties uz kontaktiem
novietojiet aizsargaizsegu.
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Akumulators (1. att.)
AKUMULATORA VEIDS: DC540, DC542, DC547
Instrumenta modeļi DC540 un DC542 darbojas
ar 12 voltu akumulatoru. Instrumenta modelis
DCL510 darbojas ar 18 voltu akumulatoru.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to
istabas temperatūrā.
PIEZĪME. Glabāšanas laikā litija jonu
akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek glabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var glabāt 5 gadus.
LATVIEŠU
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Iepakojuma saturs
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Iepakojumā ietilpst:
1 tepes un līmes pistole
1 lādētājs (tikai modeļiem ar piederumiem)
1 akumulators (tikai modeļiem ar piederumiem)
1 310 ml kasetnes turētājs (DC540, DC542,
DC547)
1 600 ml tūbas turētājs (tikai DC542, DC547)
2 plunžeri (modelim DC540 ir tikai 1 plunžeris)
2 plunžera skrūves (modelim DC540 ir tikai
1 skrūve)
2 starplikas (modelim DC540 ir tikai 1 starplika)
1 smērvielas tūba
1 uzgriežņu atslēga (DC542, DC547)
2 plunžera stieņi (modelim DC540 ir tikai
1 plunžera stienis)
Sprausla(-as) (DC542, DC547)
Gredzenblīve(-es) (DC542, DC547)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Regulāri jāieeļļo gredzenblīves.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Uzlādējiet tikai DEWALT
akumulatorus, jo citi var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un sabojājot
instrumentu.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties
jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
NiMH, NiCd+ un litija jonu
akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts NiMH un NiCd
akumulatoru uzlādēšanai.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
•
•
Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai
tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt
vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
plunžera stieņa atlaišanas mēlīte
slēdža mēlīte
slēdža mēlītes bloķētājs
akumulators
regulējama ātruma ciparripa
plunžera stieņa rokturis
plunžera stienis
plunžeris
atlaišanas pogas
kasetnes turētājs
caurduršanas stienis
tūbas turētājs
sprauslas uzgalis
sprausla
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šīs DC540, DC542 un DC547 bezvadu
līmpistoles ir paredzētas daudzu un dažādu līmes
un tepes veidu izspiešanai. Tās NEDRĪKST lietot
mitros apstākļos vai viegli izliesmojošu šķidrumu
un gāzu klātbūtnē.
DC540, DC542 un DC547 līmpistoles
ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
13
LATVIEŠU
NEĻAUJIET bērniem aiztikt
instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
12 V modelim DC540 var pievienot tikai 310 ml
kasetni.
Savukārt 12 V modelim DC542 var pievienot
gan 310 ml kasetni, gan 600 ml tūbu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT
lādētājam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN 60335, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot
pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas instruments
ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā
un izņemšana no tā (2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas
un noņemšanas izslēdziet instrumentu
un izņemiet no tā akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties, var
gūt ievainojumus.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators (p) ir
pilnībā uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru ar ierobu instrumenta
rokturī (1. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan klikšķis
un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(i) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
Elektroniska jaudas vadība
Šis instruments ir paredzēts daudzu un dažādu
līmes un tepes veidu izspiešanai, un tas spēj
noteikt, vai līmviela netiek nemaz vai tiek pārāk
lēni izspiesta. Ja no instrumenta nevar pareizi
izspiest materiālu, tam var būt vairāki iemesli:
līme ir sacietējusi, tūbā vai korpusā ir caurumi,
līmviela ir sasalusi u.tml. Šajā gadījumā iebūvētā
elektroniskā jaudas vadība izslēdz instrumentu.
Lai mazinātu tūbas vai korpusa bojājumu risku,
vienmēr jāievēro ražotāja ieteikumi attiecībā
uz sacietējušām līmēm, caurumiem tūbā vai
korpusā, sasalušām līmvielām u.c.
Izņemiet akumulatoru un nomainiet līmvielas
tūbu vai korpusu, ievērojot ražotāja norādījumus
14
LATVIEŠU
un sadaļā Līmvielas iepildīšana minētos
norādījumus. Nogādājiet instrumentu DEWALT
apkopes centrā, ja instruments joprojām
izslēdzas.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz spala (bb), bet otru — uz plunžera stieņa
roktura (f).
Sēdža mēlīte (1. att.)
Nemainīgs ātrums
Nemainīga ātruma funkcija ļauj līmvielai virzīties
nemainīgā ātrumā, neņemot vērā dažādu ātrumu
iestatījumus vai līmvielas daudzumu kasetnē.
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (b).
Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet slēdža mēlīti. Šis
instruments ir aprīkots ar slēdža mēlītes bloķētāju
(c), lai novērstu nejaušu līmvielas izdalīšanos.
Sēdža mēlītes bloķētājs (1. att.)
Šim instrumentam ir ievilkšanas funkcija, kas
atkarībā no izmantotās līmvielas un instrumenta
ātruma atvelk plunžeri atpakaļ.
1. Lai nobloķētu slēdža mēlīti, spiediet tās
bloķētāju (c) augšup. Instruments nedarbojas,
ja slēdzis ir nobloķētā pozīcijā.
2. Lai atbloķētu slēdža mēlīti, spiediet tās
bloķētāju (c) lejup.
SALIKŠANA
Regulējama ātruma ciparripa (1. att.)
Modelis DC540 ir pilnībā aprīkots ar 310 ml
kasetni.
1. Lai tepe vai līme tiktu izspiesta minimāli,
grieziet regulējama ātruma ciparripu (e)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai tepe
vai līme tiktu izspiesta maksimāli, grieziet šo
ciparripu pulksteņrādītāja virzienā.
2. Lai sāktu izspiest līmvielu, nospiediet slēdža
mēlīti (b).
Elektronisks ievilkšanas mehānisms
Modeļi DC542 un DC547ir pilnībā aprīkoti ar
600 ml kasetni, kā arī to komplektācijā ir iekļauta
310 ml kasetne.
Pirms ekspluatācijas
Pirms darba pārbaudiet, vai akumulators
ir (pilnībā) uzlādēts.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pareizs rokas novietojums (5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet roku
pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet
ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai
reakcijai.
Grozāms kasetnes turētājs
Kasetnes turētāju var pagriezt par 360˚, lai
jebkurā leņķī varētu uzklāt līmvielu.
Plunžera stieņa rokturis (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Ja gatavojaties
instrumentu uzkārt uz vadža vai nolikt
nost, vispirms izslēdziet instrumentu un
atvienojiet akumulatoru. Ja instruments
netiek darbināts, nobloķējiet slēdža mēlīti.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, NEIEKARIET plunžera
stieņa rokturī nekādus priekšmetus. Tie
var izraisīt smagus ievainojumus.
Ja instruments netiek ekspluatēts vai ir novietots
glabāšanā uz stabilas virsmas, to drīkst iekārt
plunžera stieņa rokturī.
Plunžera stieņa regulēšana (1. att.)
1. Lai plunžera stieni (g) regulētu ar roku,
nospiediet un turiet nospiestu plunžera stieņa
atlaišanas mēlīti (a).
2. Spiediet vai velciet plunžera stieņa rokturi
(f) līdz vēlamajai pozīcijai, pēc tam atlaidiet
plunžera stieņa atlaišanas mēlīti.
15
LATVIEŠU
Līmvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS! Sprādzienbīstamība!
Līmviela, kas palikusi kasetnes vai
tūbas turētājā, var izžūt. Lai mazinātu
ievainojuma risku, ievērojiet ražotāja
ieteikumus attiecībā uz tepes vai līmvielas
lietošanu.
KASETNES TURĒTĀJS (1. ATT.)
1. Instrumentam pareizi jāuzstāda piemērots
kasetnes turētājs.
2. Lai nobloķētu slēdža mēlīti (b), nospiediet tās
bloķētāju (c).
3. Nogrieziet tepes vai līmes tūbas sprauslas
galu.
Lai līmvielu izspiestu ārā pa nelielu atveri,
ir vajadzīga lielāka jauda, kā rezultātā var
saīsināties akumulatoru kalpošanas laiks.
Atkarībā no līmvielas faktūras un izspiešanas
ātruma mainās līmvielas vienmērīgums un
plūsma.
4. Ar caurduršanas stieni (k), kas atrodas
kasetnes turētāja apakšpusē, caurduriet
tepes vai līmvielas tūbas iekšējo blīvējumu.
IEVĒRĪBAI! Instrumenta bojājuma risks.
Ja iekšējais blīvējums netiek caurdurts,
līmviela var tikt izspiesta pa tūbas
aizmugurējo daļu un sabojāt instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Instrumenta bojājuma risks.
Raugieties, lai līmviela nenokļūtu uz
plunžera stieņa, kasetnes turētāja un
kasetnes. Ievelkot uz iekšu plunžera
stieni, kurš ir pārklāts ar izžuvušu
līmvielu, var sabojāt instrumenta iekšējās
detaļas un nepareizi noregulēt tūbu.
5. Lai plunžera stieni (g) atbrīvotu, cieši turiet
instrumentu un nospiediet plunžera stieņa
atlaišanas mēlīti (a). Ar plunžera stieņa
roktura (f) palīdzību ievelciet plunžera stieni
(g) atpakaļ, lai tepes vai līmes tūba nofiksētos
kasetnes turētājā.
6. Ievietojiet tepes vai līmes tūbu.
7. Nospiediet un turiet nospiestu plunžera
stieņa atlaišanas mēlīti (a), vienlaikus spiežot
plunžera stieņa rokturi (f) uz priekšu, līdz
plunžeris (h) atrodas pretī tūbas iekšpusei.
8. Atbrīvojiet plunžera stieņa atlaišanas mēlīti.
9. Pagrieziet kasetnes turētāju vēlamajā leņķī.
TŪBAS TURĒTĀJS (1. ATT.)
SVARĪGI! Ievietojiet tūbu tās turētājā un
nogrieziet tūbas galu (gala sprauslas pusē)
saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Šo tūbas
turētāju paredzēts lietot tikai KOPĀ ar tūbu.
16
NEIZSPIEDIET tepi vai līmvielu no tūbas.
NEMĒRCIET sprauslas galu jebkāda veida
materiālā.
IEVĒRĪBAI! Instrumenta sabojāšanas
risks.
Neizspiediet visu tūbu tukšu, jo plunžeris
var saskarties ar uzgali un instruments
var tikt sabojāts.
1. Atskrūvējiet sprauslas uzgali (m) un noņemiet
sprauslu (n).
2. Nospiediet un turiet nospiestu plunžera stieņa
atlaišanas mēlīti (a).
Ar plunžera stieņa roktura (f) palīdzību
ievelciet plunžera stieni (g) atpakaļ, lai tepes
vai līmes tūba nofiksētos tūbas turētājā (l).
3. Ievietojiet tūbu tās turētājā un nogrieziet
tūbas galu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
4. Turot sprauslas galu pavērstu prom no
instrumenta, pieskrūvējiet sprauslas uzgali
atpakaļ uz tūbas turētāja.
5. Nogrieziet sprauslas uzgaļa galu atbilstoši
veicamajam darbam.
Turētāju nomainīšana (3., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas, pirms
regulēšanas vai remontdarbiem izslēdziet
ierīci un atvienojiet akumulatoru. Ja
instruments netiek darbināts, nobloķējiet
slēdža mēlīti.
KASETNES TURĒTĀJA NOŅEMŠANA (3. ATT.)
1. No kasetnes turētāja (j) iekšpuses izņemiet
plunžera skrūvi (r) un kasetnes plunžeri (s).
2. Lai piekļūtu cilindrveida uzgrieznim (t),
nospiediet un turiet nospiestu plunžera stieņa
atlaišanas mēlīti (a), tad velciet plunžera
stieņa rokturi (f) atpakaļ. Atbrīvojiet plunžera
stieņa atlaišanas mēlīti.
3. Izmantojot 13 mm (1/2 collas) kvadrātveida
galatslēgu, grieziet cilindrveida uzgriezni
(t) pretēji pulksteņrādītāja virzienam un
noņemiet.
4. Tagad var viegli noņemt paplāksni (x),
starpliku (u) un kasetnes turētāju (j), kas
atrodas aizmugurējā galā.
TŪBAS TURĒTĀJA UZSTĀDĪŠANA (4. ATT.)
1. Uz instrumenta priekšējā gala novietojiet
aizmugurējā uzgaļa starpliku (v) un
aizmugurējā gala uzgali (w) [sīki vītņots].
PIEZĪME. Aizmugurējā uzgaļa starplikas
malai ar dubulto uzmavu jābūt vērstai
instrumentam pretējā virzienā.
LATVIEŠU
2. Uz aizmugurējā gala uzgaļa (w) novietojiet
aizmugurējā gala paplāksni (x), un
instrumenta priekšējam galam uzskrūvējiet
cilindrveida uzgriezni (t). Izmantojot 13
mm (1/2 collas) kvadrātveida galatslēgu,
pievelciet cilindrveida uzgriezni. Šī līmpistole
ir veidota tā, lai aizmugurējais uzgalis brīvi
grieztos.
3. Nospiediet un turiet nospiestu plunžera stieņa
atlaišanas mēlīti, tad spiediet plunžera stieni
(g) līdz galam uz priekšu. Atlaidiet mēlīti.
4. Uz aizmugurējā uzgaļa (w) uzskrūvējiet tūbas
turētāju (l).
5. Uzstādiet cilindrveida plunžeri (y) uz plunžera
stieņa (g), tad ievietojiet plunžera stienī
plunžera skrūvi (aa), kā norādīts 4. attēlā.
Tādējādi tiek nostiprināts cilindrveida
plunžeris (y).
Cieši pievelciet skrūvi.
PIEZĪME. Pirms tūbas turētāja (l) salikšanas
pārbaudiet, vai gredzenblīve (z) ir rūpīgi
ieeļļota. Ja ne, pirms salikšanas rūpīgi ieeļļojiet
gredzenblīvi, izmantojot komplektācijā iekļauto
smērvielu. Parasti plunžera gredzenblīve (z) ir
vairākkārtīgi jāieeļļo līmpistoles kalpošanas laikā.
Lai līmviela tiktu vienmērīgi izspiesta, uzklājiet
uz gredzenblīves ārējās virsmas plānu kārtiņu
smērvielas.
SVARĪGI!
• Ja līmpistoles komplektācijā iekļauto
smērvielu lieto, kā paredzēts, tā
neizraisa acu kairinājumu. Acu
kairinājums var rasties nepietiekami
vēdinātās telpās vai tad, ja smērviela
iekļūst acīs.
• Ja smērviela uz īsu brīdi nonākusi
saskarē ar ādu, parasti nerodas
ādas kairinājums. Ādas kairinājums
un apsārtums var rasties tikai tad, ja
notikusi tieša, atkārtota vai ilgstoša
saskare ar līmvielu.
6. Pirms līmvielas iepildīšanas nospiediet un
turiet nospiestu plunžera stieņa atlaišanas
mēlīti, tad velciet plunžera stieņa rokturi
atpakaļ. Pavelkot cilindrveida plunžeri
atpakaļ, tiek ieeļļota tūbas turētāja (l)
iekšpuse.
Sākumā var būt jūtama plunžera stieņa
pretestība, līdz cilindrveida plunžeris ir pilnībā
atvilkts atpakaļ.
7. Novietojiet sprauslu (n) uz tūbas turētāja (l),
tad uz sprauslas uzskrūvējiet sprauslas
uzgali (m).
Lai noņemtu tūbas turētāju, veiciet minēto
procedūru apgrieztā secībā.
PIEZĪME. Iespējams, ka cilindrveida uzgrieznis
(t) ir laiku pa laikam jāpievelk, lai instruments
darbotos pareizi. Ja cilindrveida uzgrieznis
kļūst vaļīgs, pievelciet to ar 13 mm (1/2 collas)
kvadrātveida galatslēgu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas
un noņemšanas izslēdziet instrumentu
un izņemiet no tā akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties, var
gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis instruments nav jāeļļo.
PIEZĪME. Parasti plunžera gredzenblīve
(z) ir vairākkārtīgi jāieeļļo līmpistoles
kalpošanas laikā. Lai līmviela tiktu
vienmērīgi izspiesta, uzklājiet uz
gredzenblīves ārējās virsmas plānu
kārtiņu smērvielas.
IEVĒRĪBAI! Neeļļojiet instrumentu, jo
tādējādi var sabojāt iekšējās detaļas.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu un
putekļu masku.
17
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
IEVĒRĪBAI! Instrumenta bojājuma risks.
Līmviela, kas palikusi kasetnes vai tūbas
turētājā, var izžūt. Nemēģiniet šādā
gadījumā izspiest līmvielu. Lai mazinātu
instrumenta bojājuma risku, ievērojiet
ražotāja ieteikumus attiecībā uz tepes
vai līmvielas lietošanu.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt
un izmantot atkārtoti. Izmantojot
pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Lai iztīrītu kasetnes turētāju, ievērojiet ražotāja
ieteikumus attiecībā uz līmvielas iztīrīšanu no
sprauslas, cilindrveida plunžera un plunžera
stieņa.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Lai iztīrītu tūbas turētāju, atskrūvējiet sprauslas
uzgali (m) un tūbas turētāju (l), tad noņemiet tos
no instrumenta.
Lai no sprauslas, cilindrveida plunžera, plunžera
stieņa un tūbas turētāja iztīrītu līmvielu, ievērojiet
ražotāja ieteikumus.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
18
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus
iespējams pārstrādāt. Nogādājiet tos savam
pārstāvim vai vietējai pārstrādes iestādei.
Savāktie akumulatori tiek pareizi otrreizēji
pārstrādāti vai likvidēti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОЙ
МОЩНОСТИ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ
DC540, DC542, DC547
Поздравляем Вас!
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только к основным
видам применения инструмента. Однако если инструмент применяется не
по основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится в ненадлежащем порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной величины.
Это может значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего периода работы инструментом.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
питания
Тип
Толкающее усилие
В пост.
тока
Н
кг
DC540
DC542
DC547
12
11
2900
295
12
11
2900
295
18
11
2900
295
Скорость
подачи
мм/мин.
25-584 25-584
Вес
(без аккумулятора)
кг
1,67*
1,77*
*в вес не включен вес держателя картриджа/тубы
LpA (звуковое
давление)
дБ(А)
KpA (погрешность
измерения звукового
давления)
дБ(А)
LwA
(акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
50-635
1,70*
67
67
68
2,8
2,8
2,8
78
78
79
2,8
2,8
2,8
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN60745:
Значения вибрационного
воздействия аh =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
Аккумулятор
Тип
аккумулятора
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
Зарядное устройство
Напряжение питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки мин.
DE9501
DE9503
NiMH
NiMH
12
2,6
0,7
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(Аккумуляторы (Аккумуляторы
Вес
кг
2,0 Ач)
0,52
2,0 Ач)
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО:
Означает
чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы
легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может
привести к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим током!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DC540, DC542, DC547
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
20
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем
месте может привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали, а
также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе с
электроинструментами может привести к
серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
c)
d)
e)
f)
g)
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если
электроинструмент
снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте
аккумулятор
зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его
использования с аккумуляторами другого
типа.
b) Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора
22
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если жидкость попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза, обращайтесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.
Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при работе с пистолетами для
герметиков
•
•
•
Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую проводку или собственный кабель. Контакт
с находящимся под напряжением проводом
делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создает опасность поражения
электрическим током.
Держите руки вне зоны работы плунжера и штока плунжера пистолета для герметиков. Пальцы могут быть раздавлены
между держателем картриджа/тубы и плунжером.
При выполнении пистолетом для герметиков работ выше уровня головы, следите, чтобы шток плунжера не был на
одной линии с Вашими глазами или головой. Шток плунжера может соскользнуть
назад в сторону пользователя. При исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
зовании пистолета для герметиков всегда
надевайте защитные очки или маску.
Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении и при необходимости
надевайте соответствующие средства
защиты органов дыхания. Пары некоторых герметиков и клеев могут быть токсичными.
Выключите инструмент и извлеките аккумулятор перед установкой или снятием насадок, регулировкой или во время ремонта. Непреднамеренный запуск
устройства может привести к получению
травмы.
Используйте только те дополнительные
приспособления, которые рекомендованы производителем для Вашей модели
инструмента. Принадлежности, предназначенные для работы с электроинструментом одной модели, могут представлять
опасность при использовании с другими
моделями. Использование неподходящей
принадлежности может привести к получению травмы.
Блокируйте
клавишу
выключателя
в положении «ВЫКЛ» на неиспользуемом электроинструменте для предотвращения непреднамеренного выпуска состава
Не допускайте попадания герметика или
клея на контакты аккумулятора.
Всегда внимательно читайте и выполняйте все инструкции производителя клея или герметика. Несоблюдение этих требований может привести
к получению телесной травмы.
ОПАСНО: Держите руки вне зоны работы плунжера и штока плунжера.
ВНИМАНИЕ: Не работайте инструментом, стоя на лестнице.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
– Риск защемления или раздробления пальцев.
– Риск вдыхания паров при работе с герметиками.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции по
эксплуатации и технике безопасности для зарядных устройств DE9116/DE9135.
•
Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь токопроводящими предметами контактов
аккумулятора и зарядного устройства.
Это может привести к поражению электрическим током или смерти от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. Для снижения риска
получения травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению инструмента.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его корпуса могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов, таких как
тонкая стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металли ческих частиц,
и другие подобные материалы, в гнезда
зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
•
•
•
•
•
•
•
24
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного использования.
Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув за кабель! Это снизит риск
повреждения электрической вилки и кабеля.
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным способом повредить или сильно натянуть!
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости! Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев! Располагайте зарядное устройство вдали от источника
тепла. Вентиляция зарядного устройства
происходит через прорези, расположенные
в верхней и нижней части кожуха.
•
•
•
•
•
•
Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте поврежденные
детали.
Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения или
иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Не разбирайте зарядное устройство; обращайтесь в авторизованный центр для
проведения технического обслуживания
или ремонта! Неправильная сборка может
привести к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск поражения электрическим током. Извлечение аккумулятора из
зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
DEWALT мощностью в диапазоне от 7,2 В до
18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют регулировки и являются наиболее простыми в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь токопроводящими пред метами контактов
аккумулятора и зарядного устройства.
Опасность поражения электрическим током или смерти от электрического тока!
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Подключите вилку зарядного устройства
(о) к соответствующей сетевой розетке прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (d) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки (р)
начнет непрерывно мигать, указывая на начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного свечения. Аккумулятор полностью
заряжен, и его можно использовать
с инструментом или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
смотрите
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое поддержание заряда
Режим автоматического поддержания заряда
обеспечивает выравнивание заряда или дополнительную зарядку каждого элемента аккумулятора до полного уровня заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать еженедельно или в
том случае, если они не обеспечивают достаточную мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно. Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве минимум на 10 часов.
матически инициируется пауза для согревания/
охлаждения, в течение которой аккумулятор
достигает оптимальной для зарядки температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается на режим зарядки. Данная функция увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной Системы инструмент автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
•
•
•
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы
могут воспламениться.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет, авто25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. Не
вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет
или были повреждены каким-либо другим образом (например, проткнуты гвоздем, попали под удар молотка или под
ноги). Это может привести к поражению
электрическим током или смерти от
электрического тока. Поврежденные
аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не используемый инструмент набок на
устойчивую поверхность в месте,
в котором он не создает опасность,
что об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые инструменты с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры возможна незначительная утечка жидкости (электролита) из аккумулятора. Это не указывает на неисправность.
Однако если повреждено наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой водой
в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. (Справка для врача: Жидкость представляет
собой 25-30% раствор гидроксида калия).
26
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (Li-Ion)
АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
При горении литий-ионных аккумуляторов
выделяются токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора попало
на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом.
Если аккумуляторная жидкость попала
в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за
медицинской помощью, медиков следует
поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение
органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость может
воспламениться при попадании искры
или пламени.
Колпачок аккумулятора (Рис. 2)
Защитный колпачок (q), служащий для предохранения контактов отсоединенного аккумулятора, входит в комплект поставки. Без установленного защитного колпачка посторонние
металлические предметы могут вызвать короткое замыкание контактов, что может привести
к пожару или повреждению аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок (q) прежде,
чем вставить аккумулятор (d) в зарядное
устройство или электроинструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора
из зарядного устройства или электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или переноской отсоединенного аккумулятора
проверьте, что защитный колпачок находится на своем месте.
Аккумулятор (Рис. 1)
ТИП АККУМУЛЯТОРА DC540, DC542, DC547,
Модели DC540 и DC542 работают от аккумуляторов напряжением 12 В. Модели DC547и работают от 18 В аккумуляторов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом!
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от
прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные аккумуляторы должны убираться на хранение в полностью заряженном состоянии.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Символы на зарядном устройстве
и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Требуется рег ул ярн ая с м аз к а
уплотнительного кольца.
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор.
Используйте только с аккумуляторами марки DEWALT, другие аккумуляторы могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного устройства.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пистолет для герметиков
1 Зарядное устройство (только модели с набором принадлежностей)
1 Аккумулятор (только модели с набором
принадлежностей)
1 Держатель картриджа, 310 мл (DC540,
DC542, DC547)
1 Держатель тубы, 600 мл (DC542, DC547)
2 Плунжера (с моделью DC540 поставляется
только 1 плунжер)
2 Винта плунжера (с моделью DC540 поставляется только 1 винт плунжера)
2 Промежуточных кольца (с моделью DC540
поставляется только 1 промежуточное
кольцо)
1 Туба с герметиком
1 Гаечный ключ (DC542, DC547)
2 Штока плунжера (с моделью DC540 поставляется только 1 шток плунжера)
Наконечник(и) (DC542, DC547)
Уплотнительные кольца (DC542, DC547)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
•
•
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство
и принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Описание (Рис. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте инструмент или какую-либо его деталь. Это может привести
к получению травмы или повреждению
инструмента.
Клавиша фиксации штока плунжера
Курковый пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Аккумулятор
Дисковой переключатель скорости
Рукоятка штока плунжера
Шток плунжера
Плунжер
Кнопки освобождения аккумулятора
Держатель картриджа
Пика
Держатель тубы
Гайка наконечника
Наконечник
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные пистолеты для герметиков DC540, DC542, DC547, предназначены для
распыления разнообразных герметиков и клеев. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
Аккумуляторные пистолеты для герметиков
DC540, DC542, DC547, являются профессиональными электроинструментов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
12 В DC540 применяется только с 310 мл картриджами. 12 В DC542 и 18 В DC547 применяются только с 600 мл тубами.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора соответствовало напряжению, обозначенному на паспортной табличке инструмента.
Также убедитесь, что напряжение Вашего зарядного устройства соответствует напряжению
электросети.
28
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартом EN 60335, что исключает потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной мощности Вашего зарядного устройства (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента всегда извлекайте
аккумулятор. Перед установкой или извлечением аккумулятора всегда выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, выключайте инструмент и извлекайте аккумулятор перед каждой операцией регулировки или снятием/установкой
принадлежностей или насадок. Непреднамеренный запуск инструмента
может привести к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (р)
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор с бороздками внутри рукоятки инструмента (Рис. 1).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
Вы не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки освобождения аккумулятора (i) и извлеките аккумулятор из ручки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как описано в разделе «Зарядное устройство» данного руководства.
Электронный регулятор подачи
Данный инструмент предназначен для нанесения разнообразных клеев и герметиков и срабатывает определенным образом,
когда состав распределяется медленно
или вовсе не распределяется. Причиной
неэффективной работы пистолета могут быть
загустевший клей, проколы, замерзшие составы и т.п. В этих случаях, встроенный электронный модуль регулировки подачи автоматически
выключает инструмент.
Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно загустевшего клея, проколов,
замерзших составов и т. д. для снижения риска
повреждения тубы или картриджа.
Извлеките аккумулятор и замените картридж
или тубу с составом, следуя инструкциям производителя и инструкциям раздела «Загрузка
состава». Если инструмент продолжает автоматически отключаться, обратитесь в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Подготовка к эксплуатации
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что
аккумулятор заряжен (полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук во время работы (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте инструмент,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска получения тяжелой травмы, ВСЕГДА надежно удерживайте инструмент, предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(bb), другой рукой удерживайте рукоятку штока
плунжера (f).
Курковый пусковой выключатель
(Рис. 1)
Постоянная скорость подачи
Функция постоянной скорости подачи обеспечивает непрерывную подачу состава, независимо от установленной скорости подачи или
количества состава в картридже.
Электронный автореверс
Данный инструмент оснащен функцией автореверса, которая меняет направление хода плунжера в зависимости от свойств используемого
состава и скорости инструмента.
СБОРКА
Аккумуляторные пистолеты для герметиков DC540, DC542, DC547 и поставляются
в полностью собранном виде.
Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (b). Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель. Ваш инструмент оборудован кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (с) для
предотвращения случайного выброса состава.
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска (Рис. 1)
1. Для блокировки куркового пускового выключателя переведите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска вверх (с). Инструмент не будет работать при заблокированном пусковом выключателе.
2. Для разблокировки куркового пускового выключателя переведите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска вниз.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дисковой переключатель скорости
(Рис. 1)
1. Для уменьшения объема выпуска герметика или клея, поверните дисковой переключатель скорости (е) против часовой
стрелки. Для увеличения объема выпуска
герметика или клея, поверните дисковой
переключатель скорости по часовой стрелке.
2. Для включения выпуска состава нажмите
на курковый пусковой выключатель (b).
Поворотный держатель картриджа
Держатель картриджа поворачивается на 360°
для нанесения состава по любым углом.
Рукоятка штока плунжера (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед тем как убрать инструмент на хранение выключайте его
и извлекайте аккумулятор. Всегда блокируйте пусковой выключатель, если
инструмент не используется и убирая
его на хранение.
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения
тяжелой травмы, НЕ ВЕШАЙТЕ на
рукоятку штока плунжера какие-либо
предметы. Это может привести к получению телесной травмы.
Инструмент может подвешиваться за рукоятку
штока плунжера на устойчивой поверхности,
когда он не используется или при хранении.
Регулировка рукоятки штока плунжера (Рис. 1)
1. Для ручной регулировки штока плунжера
(g), нажмите и удерживайте клавишу фиксации штока плунжера (а).
2. Установите рукоятку штока плунжера (f)
в требуемое положение, затем отпустите
клавишу фиксации штока плунжера.
Загрузка состава
ВНИМАНИЕ:
Взрывоопасность!
Состав, оставшийся в держателе
картриджа/тубы, может высохнуть.
Следуйте рекомендациям производителя по применению герметика
или клея для снижения риска получения травмы.
ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТРИДЖА (РИС. 1)
1. Проверьте, что держатель картриджа установлен должным образом.
30
2. Для блокировки куркового пускового выключателя (b) используйте кнопку защиты
от непреднамеренного пуска (с).
3. Отрежьте кончик картриджа с герметиком/
клеем. Маленькие отверстия требуют большего усилия для выпуска состава, возможно сокращая срок службы аккумулятора.
Текстура состава и скорость выполнения
операции влияют на равномерность выброса состава.
4. Проткните внутреннее уплотнение картриджа с герметиком/клеем пикой (к), расположенной под держателем картриджа.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск повреждения инструмента! Если не проткнуть внутреннее уплотнение, состав под давлением может выйти из задней части картриджа и повредить инструмент.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск повреждения инструмента! Не допускайте попадания любого состава на шток плунжера,
держатель картриджа и картридж. Шток
плунжера, покрытый засохшим составом,
при втягивании внутрь может повредить
внутренние части инструмента и нарушить точность совмещения картриджа.
5. Крепко удерживая инструмент, нажмите
клавишу фиксации штока плунжера (а) для
расцепления и освобождения штока плунжера (g). При помощи рукоятки штока плунжера (f) сдвиньте шток плунжера (g) назад
для установки картриджа с герметиком/клеем в держатель.
6. Вставьте картридж с герметиком/клеем.
7. Нажмите и удерживайте клавишу фиксации
штока плунжера (а) и одновременно сдвигайте рукоятку штока плунжера (f) вперед,
пока плунжер (h) не коснется внутренней
части картриджа.
8. Отпустите клавишу фиксации штока плунжера.
9. Поверните держатель картриджа под требуемым углом.
ДЕРЖАТЕЛЬ ТУБЫ (РИС. 1)
ВАЖНО: Вставьте тубу в держатель и обрежьте
оболочку тубы (вблизи от наконечника), согласно инструкциям производителя тубы. Данный
держатель предназначен только для использования СОВМЕСТНО с тубами с клеем/герметиком. НЕ ВЫДАВЛИВАЙТЕ клей/герметик
из тубы. НИКОГДА не погружайте наконечник
тубы в какой-либо раствор или материал.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск повреждения инструмента! Не опорожняйте тубу
до конца, так как плунжер может войти
в контакт с торцевым концом тубы, что
приведет к повреждению инструмента.
1. Открутите гайку (m) наконечника и снимите
наконечник (n).
2. Нажмите и удерживайте клавишу фиксации
штока плунжера (а). При помощи рукоятки
штока плунжера (f) сдвиньте шток плунжера
(g) назад для установки тубы с герметиком/
клеем в держатель (l).
3. Вставьте тубу в держатель и обрежьте кончик согласно инструкциям производителя
тубы.
4. Наверните гайку наконечника на держатель
тубы, направив наконечник в сторону от инструмента.
5. Отрегулируйте наконечник в соответствии
с применением.
Замена держателей (Рис. 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Выключите инструмент
и извлеките аккумулятор перед установкой или снятием насадок, регулировкой или во время ремонта. Всегда
блокируйте пусковой выключатель,
если инструмент не используется и убирая его на хранение.
СНЯТИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТРИДЖА (РИС. 3)
1. Выкрутите винт плунжера (r) и извлеките
плунжер картриджа (s) из держателя картриджа (l).
2. Нажмите и удерживайте клавишу фиксации
штока плунжера (а) и сдвиньте рукоятку
штока плунжера (f) назад для доступа к цилиндрической гайке (t). Отпустите клавишу
фиксации штока плунжера.
3. Снимите цилиндрическую гайку (t), отвернув ее против часовой стрелки гаечным
ключом 13 мм.
4. Задняя шайба (х), промежуточное кольцо
(u) и держатель картриджа (j) теперь легко
снимаются с инструмента.
УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ТУБЫ (РИС. 4)
1. Поместите промежуточное кольцо (v) и заднюю гайку (w) [мелкая резьба] на головную
часть инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточное кольцо
должно устанавливаться так, чтобы сторона с двойным буртиком была направлена от инструмента.
2. Поместите заднюю шайбу (х) на верхнюю
часть задней гайки (w) и вверните цилиндрическую гайку (t) в головную часть инструмента. Затяните цилиндрическую гайку
(t) гаечным ключом 13 мм. Конструкция данного пистолета для герметиков позволяет
свободное вращение задней гайки (w).
3. Нажмите и удерживайте клавишу фиксации
штока плунжера и сдвиньте шток плунжера
(g) полностью вперед. Отпустите клавишу
фиксации.
4. Навинтите держатель тубы (l) на заднюю
гайку (w).
5. Наденьте шайбу плунжера (y) на шток
плунжера (g) и вкрутите винт плунжера (аа)
в шток плунжера в последовательности,
показанной на Рис. 4. Данное действие зафиксирует шайбу плунжера (у) на месте.
Затяните с усилием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой держателя
тубы (l) убедитесь, что уплотнительное кольцо
(z) полностью смазано. Если это не так, перед
сборкой самостоятельно смажьте уплотнительное кольцо смазкой, входящей в комплект поставки инструмента. В течение срока службы
пистолета для герметиков может потребоваться
регулярная смазка уплотнительного кольца (z)
плунжера. Для обеспечения гладкого и равномерного выброса состава наносите тонкий слой
смазки, входящей в комплект поставки, на внешнюю поверхность уплотнительного кольца.
ВАЖНО:
• При нормальном использовании инструмента смазочное вещество, входящее
в комплект поставки пистолета для герметиков, не вызывает раздражения глаз.
Раздражение слизистой оболочки глаз
может произойти при непосредственном контакте с составом или при работе
в плохо вентилируемом помещении.
• Краткий контакт смазки с кожей не вызовет раздражения. Прямой, частый или
продолжительный контакт со смазкой
может стать причиной раздражения или
покраснения кожи.
6. Перед загрузкой тубы с составом, нажмите
и удерживайте клавишу фиксации штока
плунжера и передвиньте рукоятку штока
плунжера назад. Смещение шайбы плунжера назад способствует смазке внутренней части держателя тубы (l). При полном
смещении шайбы плунжера назад может
присутствовать начальное сопротивление
штока плунжера.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Установите на держатель тубы (l) наконечник (h) и закрепите его гайкой (m).
Для снятия держателя тубы выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения правильного
функционирования инструмента может потребоваться дополнительная затяжка цилиндрической гайки (t). Для затяжки открутившейся
цилиндрической гайки используйте гаечный
ключ 13 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы, выключайте инструмент и извлекайте аккумулятор перед каждой операцией регулировки или снятием/установкой
принадлежностей или насадок. Непреднамеренный запуск инструмента
может привести к получению травмы.
Смазка
Данный инструмент не требует смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В течение срока службы пистолета для герметиков может
потребоваться регулярная смазка
уплотнительного кольца (z) плунжера.
Для обеспечения гладкого и равномерного выброса состава наносите тонкий
слой смазки, входящей в комплект
поставки, на внешнюю поверхность
уплотнительного кольца.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не смазывайте
данный инструмент - это может привести к повреждению его внутренних
частей.
32
Чистка
ВНИМАНИЕ:
Выдувайте
грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Риск повреждения инструмента! Состав, оставшийся в держателе картриджа/тубы, может
высохнуть. Ни в коем случае не выдавливайте состав при данных условиях. Следуйте рекомендациям производителя по применению герметика или
клея для снижения риска повреждения
инструмента.
Для выполнения очистки держателя картриджа, следуйте рекомендациям производителя по удалению состава с наконечника, плунжера и штока плунжера.
Для
выполнения
очистки
держателя
тубы, отвинтите гайку наконечника (m)
и держатель тубы (l) и снимите их с инструмента. Следуйте рекомендациям производителя
по удалению состава с наконечника, плунжера
и штока плунжера и держателя тубы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНСТРУКЦИИ
УСТРОЙСТВА
ПО
ЧИСТКЕ
ЗАРЯДНОГО
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство от розетки сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду
или любой чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только
рекомендованные DEWALT дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный
сбор.
Данное
изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по
нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
33
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LĪMPISTOLE / ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 1
©
DC540K
LĪMPISTOLE / ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 1
©
DC542K
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising