DC547 | DeWalt DC547 CAULK GUN Type 11 instruction manual

359204-22 BG
Превод на оригиналните инструкции
DC540
DC542
DC547
Фигура 1
2
Фигура 2
Фигура 3
 = монтиран към корпуса
 = монтиран на бутало
Фигура 4
3
Фигура 5
4
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН АКУМУЛАТОРЕН
ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО
DC540, DC542, DC547
Честито!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
DC540 DC542 DC547
Напрежение
12
12
11
11
11
N
2900
2900
2900
кг
295
295
295
VDC
Тип
Сила на
натиска
Скорост
на натиска
18
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил включен,
но без да извършва работа. Това
може значително да намали нивото
на излъчване в рамките на целия
период на работа.
мм/мин. 25-584 25-584 50-635
Тегло (без
батерийния
пакет)
кг
1,67*
1,77*
1,70*
* теглото не включва картушата или държача за
салама
LPA (звуково
налягане)
dB(A)
67
67
68
KPA (звуково
налягане,
колебание
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (звукова
мощност)
dB(A)
78
78
79
KWA (звукова
мощност,
колебание)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Идентифицирайте допълнителните
мерки за сигурност, за да се
защити оператора от ефектите
на вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид батерии
Обща стойност на вибрациите (сума на векторите
в трите посоки) утвърдени според EN60745:
Стойност на
излъчваните
вибрации ah=
м/с2
Колебание K =
м/с
2
< 2,5
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, дадени
в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
1,5
DE9501
DE9503
NiMH
NiMH
Напрежение
VDC
12
18
Капацитет
Ah
2,6
2,6
Тегло
кг
0,7
1,0
DE9116
DE9135
230
230
Вид батерии
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/
Li-Ion
Приблизително
време за зареждане мин.
60 (2,0 Ah)
батерийни
пакети
40 (2,0 Ah)
батерийни
пакети
0,52
0,52
Зарядно
устройство
Волтаж на
електрическото
захранване
Тегло
VAC
кг
5
Предпазители
Европа
230 V
инструменти
Великобритания 230 V
и Ирландия
инструменти
10 Ампера,
електрическа
мрежа
13 Ампера,
в щепселите
Определения: Насоки
за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
DC540, DC542, DC547
DEWALT декларира, че продуктите описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
6
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции Неспазването на
предупрежденията
и указанията, изброени по-долу,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Терминът „електроинструмент“ във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Разсейванията
могат да ви принудят да загубите
контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за
щепсела със заземени електрически
инструменти. Непроменените щепсели
и контакти намаляват риска от токов
удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен
риск от токов удар, ако тялото ви
е заземено.
в) Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване на
електроинструмента. Пазете кабела
далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска от
токов удар.
е) Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно
място, използвайте захранване
с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лично защитно
оборудване.
Винаги носете защита за очите.
Защитни средства като дихателна
маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента и преди
да го свържете към източника на
захранване и/или към батерийното
устройство се уверете, че
превключвача е на позиция „изключен“.
Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или
стартирането на електроинструменти,
когато превключвателя е на позиция
„включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове, понеже могат да
доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър контрол
над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите
се части.
Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
7
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа.
Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което
е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента,
ако превключвателя не го включва
и изключва. Всеки електроинструмент,
който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди
извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да
работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните други
звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите.
При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди
да го използвате отново. Много
трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета потрудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
ж) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
8
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА
АКУМУЛАТОРЕН ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един тип
батерии може да създаде риск от пожар,
когато се използват с друг тип батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него батерии.
Използването на друг вид батерии може
да предизвика нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети,
които могат да направят връзка от
един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт,
облейте с вода. Ако докоснете
очите си с течност, потърсете
допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може
да причини дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни инструкции за
безопасност за лепилни пистолети
•
Дръжте инструмента за изолираните
повърхности при извършване на
операция, при която представката
за рязане може да засегне скрито
Неспазването на това може да доведе до
телесни наранявания.
окабеляване или собствения си кабел.
Контакт с „жива“ жица също може да
зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
•
Дръжте ръцете си извън зоната на
буталото и пръчката на буталото
на лепилния пистолет. Можете да си
счупите пръстите между тръбата на
държача и буталото.
•
Когато работите с лепилния
пистолет над главата си, не
допускайте пръчката на буталото
пред очите или главата си. Пръчката
на буталото може да се изплъзне назад
по посока на потребителя. Винаги
носете защита за очите, когато
използвате лепилен пистолет.
•
Винаги работете в подходящо
проветрена зона и носете подходяща
защита за дихателните органи при
необходимост. Изпаренията от някои
силикони и лепила могат да бъдат
вредни.
•
Изключете устройството и извадете
батерията, преди да сложите
или свалите аксесоар, преди да
коригирате или при извършване на
ремонтни дейности.
Едно нежелано включване може да
задейства инструмента и да предизвика
наранявания.
•
С вашия модел използвайте само
аксесоари, които са препоръчани от
производителя. Аксесоари, които може
да са подходящи за един инструмент,
може да създадат риск от нараняване,
когато се използват с друг инструмент.
Използването на неподходящи аксесоари
може да причини риск от наранявания.
•
Заключете пусковия превключвател
на позиция ИЗКЛ., когато не
е в употреба, за да избегнете
непреднамерено освобождаване на
материал.
•
Погрижете се да не попадат силикони
или лепила по контактните точки на
батерията.
•
Винаги четете и следвайте
инструкциите на производителя по
отношение на всички видове силикон
или лепило.
ОПАСНОСТ: Пазете ръцете си от
зоната на буталото и буталната
пръчка.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте
инструмента на стълба.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати.
Това са:
– Риск от прищипване или счупване на
пръсти.
– Риск от вдишване на изпарения при
работа с лепила.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност
за всички батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Tова
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасността и работата с батерийните
зарядни устройства DE9116/DE9135.
•
Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и табелки за внимание по
зарядното устройство, по батерийния
пакет и продукта, който го използва.
9
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта са в наличност при
зареждащия терминал.
Не докосвайте с проводими
предмети.
Може да се стигне до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
акумулаторни батерии на DEWALT.
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност, изложените
зарядни контакти в зарядното
устройство може да получат късо
съединение от чужд материал.
Чужди проводни материали като
например стоманена вълна,
алуминиево фолио или натрупване
на метални частици, както и други
подобни трябва да се държат
далече от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
•
НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
•
Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на акумулаторните
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
•
Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
•
Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
10
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
•
Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
•
Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
•
Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това
да доведе до прекалено вътрешно
загряване. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени
уреди. Зарядното устройство се охлажда
чрез отвори отгоре и отдолу на корпуса.
•
Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
•
Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в авторизиран
сервизен център.
•
Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в авторизиран сервизен център.
Неправилното сглобяване може да
доведе до токов удар, късо съединение
или пожар.
•
Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали риска от
токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
•
НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
•
Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DE9116 приема
DEWALT батерийни пакети NiCd и NiMH
от 7,2 V до 18 V.
Зарядното устройство DE9135 приема
7,2 – 18 V NiCd, NiMH или Li-Ion батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане (фиг. 2)
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта са в момента на
зареждане на клемите.
Не докосвайте с проводими
предмети. Опасност от токов удар
или късо съединение.
1. Включете зарядното устройство (о)
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет (d)
в зарядното устроиство. Червената
светлина (зареждане) (р) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на NiCd, NiMH и Li-Ion
батерии, зареждайте батерията минимум
10 часа преди първата употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
се обновяват седмично или когато пакета вече
не осигурява същото количество работа.
За да възобновите своя батериен пакет,
сложете батерията в зарядното устройство,
както обикновено. Оставете батерийния пакет
поне за 10 часа в зарядното устройство.
Горещ/студен пакет закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното
устройство тогава автоматично се превключва
към режим на зареждане. Тази характеристика
осигурява максимален живот на батерията.
САМО Li-Ion БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ
Li-Ion батериите са направени със система
за електронна защита, която да защитава
батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Важни инструкции за безопасност
за всички батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу. След това следвайте дадената
процедура за зареждане.
Състояние на зарядност
зареждане
––––––
напълно заредени
–––––––––––
горещ/студен пакет закъснение
––– – ––– –
сменете батерийния пакет
•••••••••••
проблем
•• •• •• ••
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ
•
Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
•
Зареждайте батерийния пакет само
в зарядни устройства на DEWALT.
Автоматично обновяване
Автоматичният режим на обновяване ще
изравни или балансира отделните клетки
в батерийния пакет при най-върховия си
капацитет. Батерийните пакети трябва да
11
•
НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
•
Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет на
места, където температурата може
да достигне или надхвърли 40° C (105°
F) (като например външни навеси или
метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Никога и по никаква
причина не се опитвайте да
отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по някакъв
начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да стоят
изправени на батерийния пакет, но
могат да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ КАДМИЙ (NiCd)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИД (NiMH)
•
•
Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
течност от батерийния пакет. Това
не означава повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
12
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на
калиев хидроксид.)
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЛИТИЕВО ЙОННА
(Li-Ion) БАТЕРИЯ
•
Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
При изгарянето на литиево-йонен
батериен пакет се образуват токсични
изпарения и материали.
•
Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати
и литиеви соли.
•
Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Капаче на батерия (фиг. 2)
Предоставено е капаче за батерията (q), за
да покрие контактите на свързания батериен
пакет. Без предпазното капаче, свободните
метални обекти могат да предизвикат късо
съединение в контактите, което да причини
опасност от пожар и да повреди батерийния
пакет.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
(q) преди да поставите батерийния пакет
(d) в зарядното устройство или
в инструмента.
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Батериен пакет (фиг. 1)
DC540, DC542, DC547 БАТЕРИЕН ТИП
DC540 и DC542 работи на 12 волтови
батерийни пакети. DC547 работи
на 18 волтови батерийни пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Li-Ion батерийни пакети
трябва да са напълно заредени, когато
се прибират за съхранение.
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години.
Етикети на зарядното устройство
и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Изисква се периодично смазване
на o-пръстена
Зареждане на батерия
Заредена батерия
Дефектна батерия
Закъснение при горещ/студен пакет
Не докосвайте с проводими
предмети.
Не зареждайте повредени
батерийни пакети
Използвайте само с батерийни
пакети на DEWALT, различни
батерии може да избухнат, което
може да доведе до нараняване
и повреда.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C
и 40 °C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийния пакет
NiMH, NiCd+ и Li-Ion.
Зарежда NiMH и NiCd батерийни
пакети.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте техническите данни за
времето за зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Пистолет за силикон
1 Зарядно устройство (само за комплект
модели)
1 Батерийни пакети (само за комплект модели)
1 310 мл. държач за картуша (DC540, DC542,
DC547)
1 600 мл. държач за салама (DC542, DC547)
2 Бутало (DC540 съдържа само 1 бутало)
2 Бутални винта (DC540 съдържа само 1 винт)
2 Разредки (DC540 съдържа само 1 разредка)
1 Туба със смазка
1 Гаечен ключ (DC542, DC547)
2 Бутални пръчки (DC540 съдържа само
1 бутална пръчка)
13
Дюза(и) (DC542, DC547)
O-пръстен(и) (DC542, DC547)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
•
Проверете инструмента за повреда
на частите или аксесоарите, която
може да е възникнала по време на
транспортирането.
•
Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
12V DC540 приема само 310 мл картуши.
12V DC542 и 18V DC547 приема и двете
310 мл картуши и 600 мл саламни пакети.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не е необходима
заземителна жица.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Спусък за освобождаване на буталната
пръчка
b. Пусков превключвател
c. Заключване на пусков превключвател
d. Пусков превключвател
e. Скала за променливи обороти
f
Дръжка на буталната пръчка
g
Бутална пръчка
h. Бутало
i
Бутони за освобождаване
j.
Държач за картуша
k. Шило
l.
Държач за салама
m. Капачка на дюзата
n. Дюза
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Акумулаторните лепилни пистолети DC540,
DC542, DC547 са създадени за прилагане на
широк спектър от лепила и силикони.
Не използвайте при влажни условия или
в присъствието на запалителни течности или
газове.
Акумулаторните лепични пистолети
DC540, DC542, DC547 са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент
се използва от неопитен оператор.
14
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да получите чрез сервиза на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(Само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
•
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
•
Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
•
Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен кабел, удобен
за входящата мощност на зарядното
ви устройство (виж технически данни).
Минималният размер на проводника е 1 mm2;
максимална дължина 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT бателийни комплекти
и зарядни устройства.
Вкарване и сваляне на батерията
Пакет от инструмента (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
електронен контрол на силата ще спре
инструмента.
Винаги следвайте препоръките на
производителя относно втвърденото лепило,
цепнатини, замразени материали и т.н., за да
се намали риска от увреждане на тръбата или
корпуса.
Свалете батерията и сменене тубата/
обвивката на материала, като следвате
препоръките на производителя и инструкциите
в раздел Вкарване на материал. Занесете
този инструмент в сервизен център на
DEWALT, ако инструмента продължава да
се изключва.
Постоянна скорост
Функцията постоянна скорост позволява
на материала да тече с една и съща степен
на скоростта, независимо от настройката
на променливата скорост или количеството
на материала в касетата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния
пакет (p) е напълно зареден.
Електронно автоматично
обръщане
МОНТИРАНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
Този инструмент има функция за автоматично
обръщане, която обръща буталото
в зависимост от използвания материал
и скорост на инструмента.
1. Подравнете прореза вътре в дръжката на
инструмента с батерийния пакет (фиг. 1).
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
в дръжката и изчакайте да чуете леко
щракване.
СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутоните за освобождаване (i)
и силно издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
МОНТАЖ
DC540 идва напълно сглобен с 310 мл касета.
DC542 и DC547 идват напълно сглобени с 600
мл картуша, и в допълнение има включена
310 мл.
Преди започване на работа
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Преди започване на работа се уверете,
че батерийния пакет е напълно зареден.
Електронно управление на силата
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Инструкции за употреба
Инструментът е предназначен за прилагане
на широк спектър от лепила и силикони,
и може да открива кога един материал не
се прилага или се подава бавно. Причината
за неприлагане на материал може да бъде
втвърден лепилен материал, цепнатини,
замръзнали материали и други такива.
В такива случаи, интегрирания модул за
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
15
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
Правилна позиция на ръцете (фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, Винаги използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, винаги дръжте здраво
в очакване на внезапна реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на основната дръжка (bb), а другата
да е на допълнителната дръжка (f).
Пусков превключвател (фиг. 1)
За да включите инструмента, стиснете
пусковият превключвател (b).
За да изключите инструмента, освободете
пусковия превключвател. Вашият инструмент
е оборудван със заключване на пусковия
превключвател (c) за предпазване пред
непреднамерено освобождаване на
материала.
Заключване на пусковия
превключвател (фиг. 1)
1. За заключване на пусковия превключвател
натиснете заключването на пусковия
превключвател (c) нагоре. Инструментът
няма да работи с превключвателя
в заключена позиция.
2. За да отключите пусковият превключвател,
натиснете надолу заключването на
пусковия превключвател.
Скала на променливата скорост
(фиг. 1)
1. Завъртете скалата на променливата
скорост (e) по посока обратна на
часовниковата стрелка за минимален
приток на силикон или лепило. Завъртете
скалата по посока на часовниковата
стрелка за максимален приток на силикон
или лепило.
16
2. Натиснете пусковия превключвател (b),
за да стартирате притока на материал.
Въртене на държача на картушата
Държача на картушата се завърта на 360˚
за прилагане на материал при всеки ъгъл.
Дръжка на буталната пръчка (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете
инструмента и извадете
батерийния пакет преди
окачване или прибиране на
инструмента. Заключете
пусковият превключвател, когато
инструмента не се използва,
и когато съхранявате
инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване
на риска от сериозни наранявания,
НЕ използвайте дръжката на
буталната пръчка за окачване на
предмети. Може да се стигне до
сериозни наранявания.
Дръжката на буталната пръчка може да се
използва за окачване на инструмента на
стабилно място, когато не е в употреба или за
съхранение.
За регулиране на буталната
пръчка (фиг. 1)
1. За ръчно регулиране на буталната пръчка
(g), натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка (a).
2. Натиснете или дръпнете дръжката на
буталната пръчка (f) до желаната позиция,
след това освободете спусъка
за освобождаване на буталната пръчка.
За вкарване на материал
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
избухване. Останалия материал
в държача на картушата/
салама може да се изсуши, ако
бъде оставен без наблюдение.
Следвайте препоръките на
производителя при използване на
силикон или лепило, за да се намали
рискът от нараняване.
ДЪРЖАЧ НА КАРТУШАТА (ФИГ. 1)
ДЪРЖАЧ НА САЛАМА (ФИГ. 1)
1. Уверете се, че подходащия държач
за картушата е инсталиран правилно.
ВАЖНО: Вкарайте пакета на салама
в държача и срежете обвивката (най-близкия
край до дюзата) съгласно с инструкциите
на производителя. Tози държач за салам
е създаден за използване само с С пакети
тип салам. НЕ сваляйте силикони/лепила от
опаковката. НИКОГА не потапяйте връхчето
на дюзата в какъвто и да е материал.
2. Използвайте заключването на пусковия
превключвател (c) за да заключите
пусковия превключвател (b).
3. Подрязване на края на дюзата на тубата със
силикон/лепило. Малките отвори изискват
повече сила за избутване на материала,
с което е възможно да се повлияе на живота
на батерията. Структурата на материала
и скоростта на прилагане засяга гладкостта
и подаването на материала.
4. Счупете вътрешния печат на силиконовата
тръба или лепилния материал с помощта
на шиша (k) който се намира под държача
на картушата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Риск от повреда на
инструмента.
Ако вътрешния печат не е счупен,
материала може да премине насила
през задната част на тубата и да
повреди инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Риск от повреда на
инструмента.
Поддържайте буталната
пръчка, държача на картушата
и самата картуша чисти от
всякакъв материал. Прибиране
на бутало, което е покрито
с изсушен материал може да
повреди вътрешните части на
инструмента и да предизвика
разместване на тръбата.
5. Дръжте здраво инструмента, натиснете
спусъка за освобождаване буталната
пръчка (а), за да откачите и освободите
буталото (g). Като използвате дръжката
на буталната пръчка (f), издърпайте
буталната пръчка (g) назад, за да може
тубата със силикон/лепило да се вмести
в държача на картушата.
6. Вкарайте тръбата със силикон/лепило.
7. Натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка (a)
докато бутате дръжката на буталната
пръчка (f) напред, докато буталото (h) не
достигне до вътрешната част на тръбата.
8. Освободете спусъка за освобождаване на
буталната пръчка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Риск от повреда на
инструмента.
Не стартирайте с празна обвивка
от салама, буталото може да се
свърже с крайното капаче и може
да се стигне до счупване.
1. Отвийте капачето на дюзата (m) и свалете
дюзата (n).
2. Натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка (a).
С помощта на дръжката на буталната
пръчка (f), издърпайте буталната пръчка
(g) назад, за да може пакета със силикон/
лепило да се вмести в държача за салам
(l).
3. Вкарайте пакета тип салам в държача
за салама и срешете обвивката според
инструкциите на производителя.
4. С върха на дузата, насочен далече от
инструмента, завийте обратно капачето на
дюзата в държача за салам.
5. Подрежете връхчео на капачето на дюзата
за подходящо прилагане.
Смяна на държачите (фиг. 3, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете
устройството и извадете
батерията, преди да сложите
или свалите аксесоар, преди да
коригирате или при извършване на
ремонтни дейности. Заключете
пусковият превключвател, когато
инструмента не се използва,
и когато съхранявате
инструмента.
СВАЛЯНЕ НА ДЪРЖАЧА НА КАРТУШАТА
(ФИГ. 3)
1. Свалете винта на буталото (r) и буталото
на картушата (s) от вътрешната страна на
държача на картушата (j).
9. Завъртете държача на касетата до
желания ъгъл.
17
2. Натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка (a)
и издърпайте дръжката на буталната
пръчка (f) назад, за да достигнете до
гайката на тялото (t). Освободете спусъка
за освобождаване на буталната пръчка.
3. С 13 мм (1/2 „) квадратен инструмент за
отвинтване, завъртете гайката (t) обратно
на часовниковата стрелка, за да я свалите.
4. Шайбата за задната част (x), разредката
(u) и държача на картушата (j) сега могат
лесно да се свалят.
ИНСТАЛИРАНЕ НА ДЪРЖАЧА НА САЛАМА
(ФИГ. 4)
1. Поставете разредката на задното капаче
(v) и задното капаче (w) [фина резбовка]
на носа на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Страната на разредката
на задното капаче с двойния лагер
е обърната далече от инструмента.
2. Сложете задната шайба (x) отгоре на
задното капаче (w) и завийте гайката
(t) в носа на инструмента. Затегнете
и обезопасете гайката с 13 мм (1/2“)
квадратен инструмент за завинтване. Този
силиконов пистолет е направен така, че
задното капаче да се върти свободно.
3. Натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка
и натиснете буталната пръчка (g) напълно
напред. Освободете спусъка.
4. Завийте държача за салама (l) на задното
капаче (w).
5. Сглобете буталото (y) на буталната пръчка
(g) и завийте винта на буталото (aa)
в буталната пръчка, по реда, показан на
Фигура 4. Това ще подсигури буталото (y)
на място. Затегнете здраво.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди сглобяването на държача
за салам (l), уверете се, че o-пръстена (z)
е напълно смазан. Ако не е, използвайте
включената смазка, за да смажете напълно
o-пръстена преди сглобяването. Периодичното
смазване на буталния o-пръстен (z) може да
е необходимо по време на работния живот
на силиконовия пистолет. За да поддържате
гладка работа при прилагането на материала,
нанесете лек слой от смазката на външната
повърхност на o-пръстена.
18
ВАЖНО:
• При нормална употреба,
включената със силиконовия
пистолет смазка не би трябвало
да причини дразнене на очите.
Дразненето на очите може да се
получи при директен контакт или
при лошо проветриви зони.
• При краткотраен контакт на кожата
със смазката не се очаква поява на
дразнене. Директо, повторяемо или
продължително излагане може да
доведе до дразнене на кожата
и зачервяване.
6. Натиснете и задръжте спусъка за
освобождаване на буталната пръчка
и издърпайте дръжката на буталната пръчка
назад, преди да заредите материала.
Издърпването на буталото назад ще смаже
вътрешната част на държача за салами (l).
Очаква се първоначално съпротивление
на буталната пръчка до напълното
издърпване на буталната пръчка назад.
7. Поставете дюзата (n) на държача на
салама (l) и завийте капачето на дюзата
(m) над дюзата.
За да свалите държача на салама, извършете
по-горната процедура в обратен ред.
ЗАБЕЛЕЖКА: Гайката (t) да се нуждае от
затягане от време на време, за да се осигури
правилното функциониране на инструмента.
Ако гайката в носача се разхлаби, използвайте
13 мм (1/2”) квадратен инструмент за
завинтване, за да я затегнете.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент от DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Смазване
Този инструмент няма нужда от смазка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Периодичното
смазване на буталния o-пръстен
(z) може да е необходимо по време
на работния живот на силиконовия
пистолет. За да се поддържа
гладка работа при нанасяне на
материалите, нанесете тънък слой от
предоставената смазка на външната
повърхност на о-пръстена.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не смазвайте
инструмента, защото ще
повредите вътрешните части.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори. Носете
одобрена защита за очите
и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Риск от повреда на
инструмента.
Останалия материал в държача на
картушата/салама може да се изсуши,
ако бъде оставен без наблюдение. Не се
опитвайте да прилагате материал при
тези условия. Следвайте препоръките на
производителя, когато използвате силикон
или лепило, за да намалите риска от щети.
За да почистите държача на картушата,
следвайте препоръките на производителя за
почистване на материал от дюзата, буталото
и буталната пръчка.
За почистване на държача на салама,
отвийте капачето на дюзата (m) и държача на
салама (l) и го свалете от инструмента.
Следвайте препоръките на производителя за
почистване на материала от дюзата, буталото,
буталната пръчка и държача на салама.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част на
зарядното устройство можете да
почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от препоръчаните от
DEWALT аксесоари не са тествани
с този продукт, използването на
такива аксесоари с този продукт
може да е опасно. За да намалите
риска от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за поподробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
19
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането
на материалите и нановото
им използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент
за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият
най-близък авторизиран сервизен агент, като
се свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване
и контакти са на разположение на интернет
адрес: www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
•
Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
zst00238818 - 01-07-2014
20
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО 1
©
DC540K
21
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО 1
©
DC542K
22
Download PDF

advertising