DCT410 | DeWalt DCT410 INSPECTION CAMERA instruction manual

www.
.eu
DCT410
DCT411
DCT412
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
18
English (original instructions)
34
Español (traducido de las instrucciones originales)
48
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
64
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
80
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
95
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
111
Português (traduzido das instruções originais)
125
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
141
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
155
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
170
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
185
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
Figure 2
h
d
e
f
g
c
b
a
Figure 3
r
j
k
m
l
s
i
h
q
p
n
o
1
Figure 5
Figure 4
e
c
d
g
Figure 6A
Figure 6B
t
v
u
Figure 7
Figure 8
w
x
w
y
Figure 9
Figure 10
a
aa
z
2
bb
DANSK
TRÅDLØST INSPEKTIONSKAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Kameraets
kabeldiameter
Kabellængde
Opløsning
Skærmstørrelse
Vægt
(uden batteripakke)
VDC
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50 69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
Batteripakke
Batteritype
Spænding
VDC
Ydeevne
Ah
Vægt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Oplader
Netspænding VAC
Batteritype
Ca.
min
opladningstid
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,3
Vægt
Sikringer
Europa
kg
DCT412
10,8
1
Li-Ion
0,60
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripakker) pakker)
0,49
genbrug kontrollér, at der ikke længere
er statisk spænding og aktivér resetknappen ved hjælp af den behørige stift.
Derefter virker kameraets display.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Læs disse instruktioner.
• Opbevar disse instruktioner.
• Bemærk alle advarsler.
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
ADVARSEL: Dette er et klasse A
produkt. I et hjemligt miljø kan dette
produkt forårsage radiointerferens,
hvilket kan medføre, at brugeren skal
tage passende forholdsregler.
ADVARSEL: Øget elektrostatisk
spænding kan medføre fejl på displayet,
og alle ikke gemte data vil gå tabt. Før
• Følg alle instruktioner.
• Brug kun det tilbehør/ekstraudstyr, der er
angivet af producenten.
• Overlad alt servicearbejde til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet, hvis
apparatet på en eller anden måde er blevet
ødelagt, hvis det har været udsat for regn eller
fugtighed, ikke virker normalt eller er blevet tabt.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER FOR
FREMTIDIG REFERENCE
3
DANSK
Sikkerhed i arbejdsområdet
a)
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rod eller mørke lokaler forøger
risikoen for ulykker.
b) Hold børn og omkringstående på
afstand, når inspektionskameraet
anvendes. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
Personlig sikkerhed
a)
Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du bruger et inspektionskamera. Betjen
ikke inspektionskameraet, hvis du er
træt, påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under
brugen af inspektionskameraet kan resultere i
alvorlige personskader.
b) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Bær altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, som fx støvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm
eller høreværn, brugt når omstændighederne
foreskriver det, reducerer omfanget af
personskader.
c) Undlad at række for langt. Hold hele
tiden en god fodstilling og balance.
Dette giver dig bedre kontrol over
inspektionskameraet i uventede situationer.
d) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Brug og pleje
a)
Opbevar et inspektionskamera
uden for børns rækkevidde, og
tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med inspektionskameraet
eller disse instruktioner, at betjene
inspektionskameraet. Inspektionskameraer
er farlige i hænderne på uøvede brugere.
b) Brug inspektionskameraer, tilbehør,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af inspektionskameraet til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
Brug og pleje af batteriværktøj
a)
4
Genoplad kun værktøjet ved brug af den
oplader, der er angivet af DEWALT. En
oplader, der passer til en type batteripakke,
kan udgøre en risiko for brand, når den
bruges til en anden type.
b) Når batteripakken ikke er i brug, hold
den på afstand af andre metalgenstande
som fx papirclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande,
som kan frembringe en kortslutning
fra en pol til en anden. Kortslutning af
batteriets poler kan medføre forbrændinger
eller brand.
c) Under grove forhold kan væske sive ud
fra batteriet; undgå kontakt. Hvis der
opstår kontakt ved et uheld, skyl med
vand. Hvis væske kommer ind i øjnene,
søg omgående lægehjælp. Væske, der
siver ud fra batteriet, kan fremkalde irritationer
eller forbrændinger.
Sikkerhedsinformationer for
inspektionskameraer
ADVARSEL: Inspektionskameraet
må ikke adskilles eller modificeres.
Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren. Hvis du har
brug for assistance, kontakt din lokale
forhandler.
• Brug ikke inspektionskameraer i områder
med eksplosionsfare som fx i nærheden af
letantændelige væsker, gasser eller støv.
Inspektionskameraer kan danne gnister, som
kan antænde støv eller dampe.
• Brug kun inspektionskameraet med de
specifikt angivne DEWALT batterier. Bruges
andre batterier, kan der opstå brandfare.
• Opbevar inspektionskameraet uden
for børns eller andre uøvede personers
rækkevidde. Værktøj er farligt i hænderne på
uøvede brugere.
• Inspektionskameraet må ikke adskilles.
Der er ingen dele, der kan vedligeholdes af
brugeren, indeni.
• Brug det ikke, hvor enheden kan blive
udsat for bevægelige dele, farlige
kemikalier eller elektriske opladninger.
Sådanne situationer kan resultere i alvorlige
skader eller død; som fx vægge, rør, biler og
maskineri.
• Arbejd ikke med inspektionskameraet tæt
ved bevægeligt maskineri. Det kan resultere
i skader, hvis kameraets kabel bliver fanget i
bevægelige dele og trækker brugeren ind i dem.
• Kontrollér at arbejdsområdet er fri for
strømførende dele under arbejdsprocessen.
• Brug ikke inspektionskameraet i nærheden
af ætsende kemikalier. Udsættelse for
DANSK
ætsende, olieholdige miljøer kan ødelægge
plastikdækslet på kamerahovedet og ødelægge
billedkvaliteten.
• Anvend ikke kameraet, hvis der er
kondensvand på indersiden af linserne. Lad
vandet fordampe, før det bruges igen.
• Fjern eller overdæk ikke
advarselsmærkater.
• For at undgå at beskadige inspektionskameraet
eller det udstyr, der skal måles, skal du beskytte
det mod følgende:
– EMF (elektromagnetiske felter) som fx fra
svejseapparater, induktionsvarmere osv.
– ESD (elektrostatisk udladning).
– Termisk shock (forårsaget af pludselige
ændringer i omgivelsestemperaturen for
at opnå højest nøjagtighed, skal du lade
termometret stabilisere sig i 30 minutter
før brug).
ADVARSEL: Udsæt ikke kamera,
monitor eller batteri for voldsom varme
som fx solskin, ild eller lignende.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke kablet på inspektionskameraet
kommer i kontakt med
strømførende ledninger. Slå
sikringerne fra til hele området for at
undgå skader.
ADVARSEL: Brug det ikke på
mennesker eller dyr. Dette er ikke
beregnet til brug på mennesker eller dyr
og kan i givet fald medføre skader.
ADVARSEL: Brug ALTID
sikkerhedsbriller. Glas i almindelige briller
er IKKE sikkerhedsglas. Brug også
ansigts- eller støvmaske, hvis savningen
støver. BÆR ALTID CERTIFICERET
SIKKERHEDSUDSTYR.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg inspektionskameraet på siden
på en stabil overflade, hvor det
ikke vil vælte eller falde ned. Nogle
værktøjer med store batteripakker vil
stå lodret på batteripakken, men kan let
væltes.
ADVARSEL: Ændringer, der ikke er
autoriseret af producenten, kan gøre
brugerens bemyndigelse til at anvende
dette apparat ugyldig.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for personskade på grund af utilsigtet
kontakt med strømførende dele under
arbejdsprocessen.
Afmærkninger på
inspektionskameraet
Følgende piktogrammer er vist på
inspektionskameraet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2011 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB100 og DCB105 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
5
DANSK
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB100 og DCB105 opladere accepterer 10,8 V
Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
6
Opladningsprocedure (fig. 1)
1. Forbind opladeren med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (a) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
DANSK
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batteripakke
BATTERITYPE
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
DCT410, DCT411 og DCT412 bruger 10,8 volt
batterier.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
Anbefalet opbevaring
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
7
DANSK
100%
Batteri oplader.
100%
Batteri opladt.
Batteri defekt.
1
1
1
1
Oplader
Værktøjskasse
Brugsvejledning
Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Beskrivelse (fig. 2, 3)
ADVARSEL: Foretag aldrig ændringer
på inspektionskameraet eller nogen af
dets dele. Det kan medføre materialeeller personskade.
a. 10,8 V lithium-ion batteri
b. Kamera med lysdioder
Må ikke udsættes for vand.
c. 0,9 m kamerakabel
d. Kamerastik
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
e. Skærm
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
g. Håndtagssæt
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
f. Tænd-/slukkontakt til kamerakabel / styrekontakt
til lysddiodens lysstyrke
h. Mikro SD rille til mikro SD hukommelseskort
16 GB eller mindre
i.
Strømknap til skærmen: Såvel
skærmen som kamerakablet (f) skal
slås til.
j.
Zoom-/sletteknap:
Destruér ikke batteripakken.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Knappen har to funktioner:
Zoom: Denne skal bruges,
når du har brug at
kigge nærmere på en
genstand (3x zoom).
Kun til indendørs brug.
Delete: Når du er i
mappemenuen, kan
billeder slettes ved
hjælp af denne knap.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Inspektionskamera
1 Kamerakabel 17 mm (DCT410)
k.
1 Kamerakabel 9 mm (DCT411)
1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412)
Play: Tryk på knappen for at komme til
den mappe, hvor du har gemt fotos og
videoer.
ELLER
1 Krog (DCT410, DCT411)
Tryk på knappen for at afspille videoer.
1 Magnet (DCT410, DCT411)
1 Spejl (DCT411)
1 Batteripakke
8
l.
Kamera: Tryk på denne knap for at
tage et foto.
DANSK
m.
Record: Tryk på denne knap for at
starte og stoppe optagelse af
en video.
Elektrisk sikkerhed
Opladeren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer
til spændingen på mærkepladen. Sørg også for at
spændingen på din oplader svarer til spændingen
på dit værktøj.
n.
Hovedmenu: Tryk på denne knap for
at få vist en liste over valgmuligheder
for arbejde med inspektionskameraet
eller for at forlade et skærmbillede.
o.
Tilbage pil: Tryk på denne kanp for at
gå tilbage.
p.
OK: Tryk på denne knap for at gemme
ændringer.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
q.
Fremad pil: Tryk på denne knap for at
gå fremad.
Brug af forlængerledning
Strømindikator for
håndtagssættet: Når det grønne
lys er tændt, angiver det, at
håndtagssættet er tilsluttet.
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
r.
s. Reset-knap
TILSIGTET BRUG
Inspektionskameraet er designet til at afspille
realtidsvideo, mens det kigger ind i vægge og/eller
snævre rum. Værktøjet kan med et mikro SD kort
(sælges separat) tage fotos eller optage videoer til
dokumentationsformål.
Fotos gemmes i JPG format og videoer gemmes
som AVI. Dette DEWALT inspektionskamera er
kompatibelt med mikro SD hukommelseskort op til
16 gigabytes.
Opgaverne består af selvbevægende inspektion,
inspektion af sanitære indretninger, HVAC inspektion
eller kabelføring. Læs hele vejledningen, før du
anvender dette inspektionskamera.
Anvend det IKKE tæt ved brændbare væsker
eller gasarter. Kamerakablets forlængerledning
er vandtæt op til kamerastikket. ANVEND IKKE
håndtagssættet under fugtige forhold eller nedsænk
det i en væske.
Inspektionskameraet er et værktøj til professionelle.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer og/eller viden, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene for at lege med dette produkt.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Fjern altid batteripakken
før samling og justering. Slå altid
inspektionskameraet fra, før du
indsætter eller fjerner batteripakken.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Skærm (fig. 4)
Når skærmen er fastgjort til håndtagssættet med et
batteri, vil det blive opladet fra batteriet. Sørg for at
skærmen er fuldt opladet før brug.
Når skærmen er frigjort fra håndtagssættet, vises
et batterisymbol i øverste venstre hjørne. Symbolet
viser også den aktuelle opladning af skærmen.
Sådan installeres skærmen (e) i håndtagssættet (g),
ret skærmen ind efter rillerne på håndtagssættet
og skub den godt ind i håndtaget, indtil du hører, at
låsen klikker på plads.
Du fjerner skærmen fra håndtagssættet ved at lade
skærmen glide op fra værktøjshåndtaget.
Skærmen kan drejes og kan ses, når den ikke er
fastgjort til håndtagssættet, der gør det lettere at
manøvrere kameraet.
9
DANSK
Kamerakabel (fig. 5)
Ret kamerakablet (c) ind efter kamerastikket
(d). Skub den ind og drej stikket mod uret
(kameraskærmen vender imod dig) for at fastgøre
den godt.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af
bæltekrogen, brug kun den skrue (z), der
medleveres.
Du fjerner kamerakablet ved at dreje stikket med
uret (pilens retning).
Bæltekrogen (aa) kan monteres på begge sider af
værktøjet blot med den medfølgende skrue (z), så
både venstre- og højrehåndede kan bruge den. Hvis
krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra
værktøjet.
Ekstra kamerakabel og forlængerledninger kan
købes som ekstraudstyr. Kontakt din forhandler for
flere informationer.
Du kan fjerne bæltekrogen ved at fjerne skruen (z),
der holder bæltebøjlen på plads og montere den
igen på den anden side.
Krog og magnet (fig. 6)
BETJENING
Brugsvejledning
DCT410
Krogen er god til at trække kablet eller ledningen
tilbage fra snævre steder. Magneten er god til at
trække metalgenstande tilbage fra snævre steder.
Du fastgør krogen eller magneten ved at dreje den
riflede side på kameraet mod uret, indtil den stopper.
Ret krogen eller magneten ind efter den grå rille (t),
og derefter skubbe den ned, indtil tappene (u) øverst
på krogen/magneten sidder godt fast i indhakkene
(v), som findes i kameralinserne.
Drej den riflede del med uret for at låse fundamentet
på krogen og magneten.
Krog, magnet og spejl (fig. 7, 8)
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra
inspektionskameraet (fig. 10)
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke (a) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
DCT411
1. Ret batteripakken ind efter rillerne inde i
håndtaget.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at samle
krog, magnet og spejl til DCT411 9 mm kameraet.
2. Skub den helt ind, indtil du hører, at låsen falder
i hak.
1. Med bøsningen (w) på tilbehøret indsættes
bunden på tilbehøret (bøjet tråd) i hullet (x) på
9 mm kamerakablet.
2. Sørg for at tilbehøret sidder i indhakket (y) på
bøsningen og skyd bøsningen på kameraet
indtil den dækker hullet (x).
FORSIGTIG: Risko for snitsår. Vær
forsigtig ved håndtering af krogen.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløserknappen (bb) og træk
batteripakken ud fra kameraets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Komme i gang
STARTINDSTILLING
Bæltekrog (fig. 9) (valgfrit tilbehør)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, MÅ DU
IKKE hænge kameraet op i loftet eller
hænge genstande i bæltekrogen. Du
må KUN hænge kameraets bæltekrog i
et arbejdsbælte.
Indstilling af sprog [LANGUAGE]
1. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk eller
Hollandsk.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader skal
du sikre, at skruen (z) , der holder
bæltekrogen, er fastskruet.
2. Tryk på OK knappen for at bekræfte og afslut.
10
DANSK
Indstilling af dato og tid [DATE/TIME]
1. Tryk på pilen frem eller tilbage for at markere det
felt, der skal ændres.
Kameraet vil oprette en mappe på mikro SD kortet
for denne dag. Alle fotos eller videoer, der er optaget
på den dag, vil blive gemt i denne mappe.
Se fotos eller videoer
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
mappe [FOLDER].
2. Tryk på OK knappen for at aktivere feltet (feltet
bliver grønt).
3. Tryk på pilen frem eller tilbage for at ændre det
aktiverede felt.
4. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer
(feltet bliver gult).
5. Gentag ovennævnte trin for at ændre de
resterende felter.
6. Tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge en
dateret mappe.
GRUNDLÆGGENDE DRIFT
BEMÆRK: På et hvilket som helst tidspunkt
under betjening af kameraet, vil tryk på
hovedmenuknappen returnere til den foregående
menu.
Optagelse af fotos eller videoer (fig. 2, 3)
Kontrollér at et SD kort (sælges separat) er indsat i
kortrillen (h).
1. Slå både kameraet (b) og håndtagssættet (g) til.
2. Ret kameraet imod bestemmelsesstedet.
A. Tryk på kameraknappen (l) for at tage et foto.
Der vises et bekræftelsessymbol i øverste
højre side af skærmen.
5. Tryk på OK knappen for at vælge den daterede
mappe.
6. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge et
foto eller en video.
7. Tryk på OK knappen for at se fotoet eller
videoen.
ELLER
B Tryk på optageknappen (m) for at starte
optagelsen.
En rød prik vises i øverste højre side af
skærmen. Du stopper optagelsen ved igen
at trykke på optageknappen.
11
DANSK
8. Tryk på pilen frem eller tilbage for at fortsætte til
det næste foto eller video.
7. Tryk på sletknappen. Vælg ja [YES] for at slette
et enkelt foto eller en video.
9. Når du er færdig, tryk på hovedmenuknappen
for at afslutte.
Sletning af individuelle fotos eller videoer
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
mappe [FOLDER].
8. Tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
Sletning af et foto eller en video, mens du ser
det/den
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
mappe [FOLDER].
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge en
dateret mappe.
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge en
dateret mappe.
5. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
6. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge et
foto eller en video.
5. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
6. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge et
foto eller en video.
12
DANSK
7. Tryk på OK knappen for at se.
Ændring af dato og tid [DATE/TIME]
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge dato/
tid [DATE/TIME].
8. Tryk på sletknappen. Vælg ja [YES] for at slette
et enkelt foto eller en video.
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at markere et
felt, der skal ændres.
Ændring af sprog [LANGUAGES]
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
sprog [LANGUAGE].
5. Tryk på OK knappen for at aktivere feltet (feltet
bliver grønt).
6. Tryk på pilen frem eller tilbage for at ændre det
aktiverede felt.
7. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer.
8. Gentag ovennævnte trin for at ændre de
resterende felter.
3. Tryk på OK knappen for at vælge.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk eller
Hollandsk.
9. Tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
Aktivering af tidsstempel [TIME STAMP]
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
tidsstempel [TIME STAMP].
5. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer.
6. Tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
13
DANSK
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge FRA
[OFF] eller TIL [ON].
5. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer
og afslutte.
Ændring af standardindstilling [DEFAULT
SETUP]
BEMÆRK: Ændring til
standardindstilling vil slette alle
aktuelle indstillinger og genindsætte
fabriksindstillingerne.
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
standardindstilling [DEFAULT SETUP].
5. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer.
6. Tryk på hovedmenuknappen for at afslutte.
Formatering af mikro SD kort [FORMAT DISK]
BEMÆRK: Formatering af mikro SD
kortet vil slette alle data.
1. Tryk på hovedmenuknappen for at få vist
hovedmenuen [MAIN MENU].
2. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge
formatering [FORMAT DISK].
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge NEJ
[NO] eller JA [YES].
3. Tryk på OK knappen for at flytte til den næste
skærm.
4. Tryk på pilen frem eller tilbage for at vælge NEJ
[NO] eller JA [YES].
5. Tryk på OK knappen for at gemme ændringer
og afslutte.
14
DANSK
Tips til betjening
• Brug kun 10,8 V DEWALT lithium-ion-batteri.
• Kontrollér at DEWALT batteriet er i god stand.
Hvis indikatoren for lav batteristand lyser på
skærmen, skal batteriet genoplades.
• Du forlænger batteriets levetid ved at sørge for
at slå både skærm og håndtagssæt fra, når
kameraet ikke er i brug.
• Sørg for at skærmen er fuldt opladet før brug.
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
ANBEFALET TILBEHØR
• DCT4101 – 17 mm diameter kamerakabel
• DCT4102 – 9 mm diameter kamerakabel
• DCT4105 – 5,8 mm diameter kamerakabel
• DCT4103 – 17 mm diameter, 0,9 m lang
kabelforlængerledning
VEDLIGEHOLD
• Krog og magnet DCT410 (fås kun som
reservedele)
Dit DEWALT kamera er designet til at arbejde i lang
tid med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende
tilfredstillende funktion er afhængig af, om værktøjet
plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
• Krog, magnet og spejl DCT411 (fås kun som
reservedele)
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Problemløsning
• Sørg for at 10,8 V batteriet er opladet.
• Sørg for at skærmen er fuldt opladet.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs snavs og støv
af med ren, tør luft mindst en gang
om ugen. Bær altid velegnede
beskyttelsesbriller for at minimere
risikoen for øjenskader, når du udfører
dette:
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
• Sørg for at skærmen altid er fastgjort til
håndtagssættet. Billedet kan fryse, hvis du
forsøger at fjerne skærmen fra håndtagssættet,
mens du tager et foto eller en video.
• Kontrollér at batteriet er installeret på
håndtagssættet, når det er i brug.
• Kontrollér at kamerakablet er korrekt fastgjort til
håndtagssættet.
• Kontrollér at såvel håndtagssæt som skærm er
tilsluttet.
• Kontrollér at bagsiden på håndtagssættet ikke
er dækket af snavs, så skærmen let glider på,
og der ikke opstår skader på skærmen.
• Hvis skærmen fryser eller ikke kan tilsluttes,
indsæt en lille genstand (fx enden af en
papirclips) i nulstillingsknappen (s), der findes
bag på skærmen.
• Hvis billedet er sløret, rul på
lysstyrkestyrekontakten for at lysne diodelyset.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
15
DANSK
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
16
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
17
DEUTSCH
AKKU-INSPEKTIONSKAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Kamerakabeldurchmesser
Kabellänge
Auflösung
Bildschirmgröße
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung VWS
Akkutyp
Ungefähre
min
Ladezeit
Gewicht
kg
VGS
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50 69 x 50 69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,3
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
1,3-Ah (1,5-Ah
-Akkus) -Akkus)
0,49
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
WARNUNG: Dies ist ein Produkt
der Klasse A. In einem Wohnbereich
kann dieses Produkt Funkstörungen
verursachen. Ist dies der Fall, muss der
Betreiber gegebenenfalls entsprechende
Maßnahmen zur Behebung einleiten.
WARNUNG: Durch erhöhte
elektrostatische Spannung kann das
Display ausfallen und ungespeicherte
18
Daten gehen verloren. Stellen Sie
vor der Wiederverwendung sicher,
dass keine elektrostatische Spannung
mehr vorhanden ist, und betätigen
Sei die Reset-Taste mithilfe des
entsprechenden Stifte. Danach ist das
Kameradisplay wieder funktionsbereit.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Wichtige Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese Anweisungen.
• Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
• Beachten Sie alle Warnungen.
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verwenden Sie nur Anbaugeräte/Zubehörteile,
die vom Hersteller angegeben wurden.
• Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von
DEUTSCH
qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eine
Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät
beschädigt wurde, Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder
fallen gelassen wurde.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ALLE
ANWEISUNGEN AUF
Sicherheit im Arbeitsbereich
a)
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte
oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie eine Inspektionskamera
betreiben. Ablenkung kann dazu führen,
dass Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren.
Persönliche Sicherheit
a)
Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einer
Inspektionskamera. Benutzen Sie keine
Inspektionskamera, wenn Sie müde sind
oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb
der Inspektionskamera kann zu schweren
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie immer
einen Augenschutz. Das Tragen den
Umständen entsprechender persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, verringert das Risiko von
Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine anormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie die Inspektionskamera in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
d) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und
keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von
beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Gebrauch und Pflege
a)
Bewahren Sie eine nicht verwendete
Inspektionskamera für Kinder
unerreichbar auf und lassen Sie nicht
zu, dass Personen ohne Erfahrung mit
der Inspektionskamera oder mit diesen
Anweisungen die Inspektionskamera
bedienen. Inspektionskameras sind in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
b) Verwenden Sie Inspektionskameras,
Zubehör usw. gemäß
diesen Anweisungen und
unter Berücksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie die Inspektionskamera
für Aufgaben verwenden, die nicht
bestimmungsgemäß sind, kann dies zu
gefährlichen Situationen führen.
Gebrauch und Pflege von
Akkuwerkzeugen
a)
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die von DEWALT angegeben
wurden. Für ein Ladegerät, das nur für eine
bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.
b) Halten Sie den nicht benutzten Akku
fern von Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegenständen,
die eine Überbrückung der Kontakte
verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
c) Bei falscher Anwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die
Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche
Hilfe hinzu. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
Sicherheitsinformationen für
Inspektionskameras
WARNUNG: Inspektionskameras
dürfen weder zerlegt noch
verändert werden. Es gibt im
Inneren keine vom Benutzer
zu wartenden Teile. Wenn Sie
Unterstützung benötigen, wenden Sie
sich an Ihre örtliche Niederlassung.
• Betreiben Sie die Inspektionskamera nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Inspektionskamera erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
19
DEUTSCH
• Verwenden Sie die Inspektionskamera
nur mit von DEWALT empfohlenen Akkus.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Brandgefahr führen.
• Bewahren Sie die Inspektionskamera für
Kinder und Personen ohne Erfahrung
unerreichbar auf. Werkzeuge sind in den
Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder
in Kontakt mit stromführenden
Drähten kommen. Schalten Sie im
gesamten Bereich die Trennschalter
aus, um Verletzungen zu vermeiden.
• Die Inspektionskamera darf nicht zerlegt
werden. Es gibt keine vom Benutzer zu
wartenden Teile im Inneren.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht an Menschen oder
Tieren. Die Verwendung an Menschen
oder Tieren kann zu Verletzungen
führen.
• Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn
sie in Kontakt mit beweglichen Teilen,
gefährlichen Chemikalien oder elektrischer
Ladung kommen kann. Solche Situationen
können zu schweren Verletzungen oder zum
Tod führen; der Kontakt kann z.B. bei Wänden,
Rohren, Fahrzeugen und Maschinen entstehen.
WARNUNG: Benutzen Sie
IMMER eine Schutzbrille. Normale
Brillen sind KEINE Schutzbrillen.
Verwenden Sie eine Atemmaske
bei stauberzeugenden Arbeiten.
TRAGEN SIE IMMER ZERTIFIZIERTE
SCHUTZAUSRÜSTUNG.
• Die Inspektionskamera darf nicht in der
Nähe beweglicher Maschinen verwendet
werden. Wenn das Kamerakabel sich in
beweglichen Teilen verfängt, kann der Bediener
in die Maschine gezogen und verletzt werden.
VORSICHT: Wenn die
Inspektionskamera nicht in
Gebrauch ist, muss sie seitlich auf
eine stabile Fläche gelegt werden,
wo es kein Stolperrisiko darstellt
und sie nicht herunterfallen kann.
Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus
stehen aufrecht auf dem Akku und
können leicht umgeworfen werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich
während der Arbeit frei von stromführenden
Teilen ist.
• Die Inspektionskamera darf nicht in
der Nähe korrodierender Chemikalien
verwendet werden. Korrodierende, ölige
Umgebungen können die Kunststoffabdeckung
auf der Kamera und die Bildqualität zerstören.
• Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn
sich im Objektiv Kondensatwasser gebildet
hat. Lassen Sie das Wasser vor der weiteren
Verwendung verdunsten.
• Entfernen Sie keine Warnschilder und
machen Sie sie nicht unkenntlich.
• Um Schäden an der Inspektionskamera oder
der geprüften Ausrüstung zu vermeiden,
schützen Sie beide vor Folgendem:
– EMF (elektromagnetische Felder)
wie von Lichtbogenschweißgeräten,
Induktionsheizgeräten, etc.
– ESD (elektrostatische Entladung).
– Thermoschock (verursacht durch plötzliche
Temperaturänderungen; um höchste
Genauigkeit zu erreichen, lassen Sie das
Thermometer sich vor der Verwendung 30
Minuten stabilisieren).
WARNUNG: Setzen Sie weder Kamera
noch Monitor oder Akku übermäßiger
Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer
oder ähnliches aus.
20
WARNUNG: Durch Änderungen, die
nicht vom Hersteller genehmigt wurden,
erlischt die Genehmigung zur Benutzung
dieses Geräts.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten
Kontakt mit den stromführenden Teilen während
der Arbeit.
Markierungen an der
Inspektionskamera
Die folgenden Bildzeichen sind an der
Inspektionskamera sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2011 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB100
und DCB105.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
21
DEUTSCH
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB100 und DCB105 können 10,8
V Li-Ion-Akkus laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 1)
1. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete
Steckdose an, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (a) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
22
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
DEUTSCH
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
100%
Akku wird geladen.
100%
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
AKKUTYP
Die Modell DCT410, DCT411 und DCT412 werden
mit 10,8 Volt-Akkus betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
Akku umweltgerecht entsorgen.
Den Akku nicht verbrennen.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
23
DEUTSCH
Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.
j.
Taste Zoom/Löschen:
Die Taste hat 2 Funktionen:
Zoom:
Nur in Innenräumen verwenden.
Packungsinhalt
Löschen: Im Ordnermenü
können mit dieser
Taste Bilder gelöscht
werden.
Die Packung enthält:
1 Inspektionskamera
1 Kamerakabel 17 mm (DCT410)
Hiermit können
Sie sich den
Gegenstand näher
ansehen (3x-Zoom).
k.
1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412)
Play: Mit dieser Taste gehen Sie zu
dem Ordner, in dem Fotos und Videos
gespeichert sind.
1 Haken (DCT410, DCT411)
ODER
1 Magnet (DCT410, DCT411)
Drücken Sie diese Taste, um Videos
abzuspielen.
1 Kamerakabel 9 mm (DCT411)
1 Spiegel (DCT411)
1 Akku
l.
1 Ladegerät
1 Transportkoffer
1 Betriebsanleitung
m.
Aufnahme: Drücken Sie diese Taste,
um die Aufnahme eines Videos zu
beginnen oder anzuhalten.
n.
Hauptmenü: Drücken Sie diese
Taste, um eine Liste mit Optionen
zum Betrieb der Inspektionskamera
anzuzeigen, oder um einen Bildschirm
zu verlassen.
o.
Rückwärts-Pfeil: Drücken Sie diese
Taste, um rückwärts zu gehen.
p.
OK: Drücken Sie diese Taste, um
Änderungen zu speichern.
q.
Vorwärts-Pfeil: Drücken Sie diese
Taste, um vorwärts zu gehen.
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 2, 3)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an der Inspektionskamera
oder ihren Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. 10,8 V Lithium-Ionen-Akku
b. Kamera mit LEDs
c. 0,9 m Kamerakabel
d. Kameraanschluss
Kamera: Drücken Sie diese Taste, um
ein Foto zu machen.
r.
Leistungsanzeige für den Griff:
Wenn das grüne Licht leuchtet, ist der
Griff eingeschaltet.
s. Reset-Taste
e. Bildschirm
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
f. Kamerakabel Ein-/Aus-Schalter / LEDHelligkeitskontrollschalter
Die Inspektionskamera gibt Videos in Echtzeit
wider, während mit ihr in Wände und/oder enge
Zwischenräume geblickt wird. Auf einer Mikro-SDKarte (separat erhältlich) kann das Gerät dann Fotos
oder Videos für Dokumentationszwecke aufnehmen.
g. Griffset
h. Mikro-SD-Einschub für Mikro-SD-Speicherkarten
mit 16 GB oder weniger
i.
24
Einschalttaste für den Bildschirm:
Sowohl Bildschirm als auch
Kamerakabel (f) müssen eingeschaltet
werden.
Fotos werden im JPG-Format und Videos als AVIDateien gespeichert. Diese Inspektionskamera von
DEWALT ist mit Mikro-SD-Speicherkarten bis zu
16 GB kompatibel.
DEUTSCH
Anwendungsbereiche sind Inspektionen von
Fahrzeugen, Sanitär- und HLK-Anlagen sowie
Kabelführungen. Lesen Sie vor der Verwendung der
Inspektionskamera die gesamte Betriebsanleitung.
VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT in
der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen. Das Kameraverlängerungskabel ist bis zum
Kameraanschluss wasserdicht. VERWENDEN SIE
DEN GRIFF NICHT bei Nässe und tauchen Sie ihn
nicht in Flüssigkeiten.
Die Inspektionskamera ist ein Werkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden. Lassen Sie nicht
zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Spannung des Akkus der Spannung auf dem
Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch, dass
die Spannung des Ladegeräts der Ihres Stromnetzes
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technischen Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen
immer den Akku. Schalten Sie die
Inspektionskamera immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Bildschirm (Abb. 4)
Wenn der Bildschirm an den Griff mit einem Akku
angebracht wird, wird er über den Akku geladen.
Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm vor der
Verwendung vollständig geladen ist.
Wenn der Bildschirm vom Griff entfernt
wird, erscheint in der oberen linken Ecke ein
Batteriesymbol. Dieses Symbol zeigt auch den
Ladezustand des Bildschirms an.
Zur Installation des Bildschirms (e) am Griff (g) richten
Sie den Bildschirm an den Schienen am Griff aus
und schieben Sie ihn fest in den Griff, bis sie ihn
einrasten hören.
Zum Entfernen des Bildschirms vom Griff schieben
Sie den Bildschirm fest vom Werkzeuggriff ab.
Der Bildschirm kann eingeschaltet und angesehen
werden, wenn er nicht am Griff befestigt ist, wodurch
sich die Kameraverwendung vereinfacht.
Kamerakabel (Abb. 5)
Richten Sie das Kamerakabel (c) am
Kameraanschluss (d) aus. Schieben Sie den
Anschluss herein und drehen Sie ihn dabei gegen
den Uhrzeigersinn (der Kamerabildschirm ist Ihnen
zugewandt), um ihn fest anzubringen.
Zum Entfernen des Kamerakabels drehen Sie den
Anschluss im Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung).
Zusätzliche Kamerakabel und Verlängerungskabel
sind optional erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler
nach weiteren Informationen.
25
DEUTSCH
Haken und Magnet (Abb. 6)
DCT410
Der Haken dient zum Einholen von Kabeln oder
Drähten aus engen Räumen. Der Magnet dient zum
Einholen von metallischen Gegenständen aus engen
Räumen.
Der Riemenhaken (aa) kann an jeder Werkzeugseite
einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube (z)
befestigt werden, damit das Werkzeug für Linksoder Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der
Haken gar nicht verwendet werden soll, kann er vom
Werkzeug abgenommen werden.
Zur Befestigung von Haken oder Magnet drehen
Sie den gerändelten Teil der Kamera gegen den
Uhrzeigersinn, bis er anhält.
Um die Position des Riemenhakens zu ändern,
entfernen Sie die Schraube (z), durch die er
befestigt ist, und montieren Sie ihn dann an der
gegenüberliegenden Seite.
Richten Sie den Haken oder Magnet an der grauen
Nut (t) aus und schieben Sie ihn dann abwärts, bis
die Laschen (u) oben am Haken/Magnet sicher in
den Einkerbungen (v) im Kameraobjektiv sitzen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
Drehen Sie den gerändelten Teil im Uhrzeigersinn,
um die Basis von Haken und Magnet zu verriegeln.
Haken, Magnet und Spiegel
(Abb. 7, 8)
DCT411
Befolgen Sie das Verfahren unten, um Haken,
Magnet oder Spiegel an der DCT411 9 mm-Kamera
zu befestigen.
1. Setzen Sie das Unterteil des Zubehörs
(gebogener Draht) mit der daran befestigten
Manschette (w) in die Öffnung (x) im 9 mm
Kamerakabel.
2. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör in der Nut
(y) der Manschette sitzt, und schieben Sie die
Manschette auf die Kamera, bis die Manschette
die Öffnung (x) abdeckt.
VORSICHT: Gefahr von
Schnittverletzungen. Vorsicht beim
Umgang mit dem Haken.
Riemenhaken (Abb. 9)
(Optionales Zubehör)
WARNUNG: Halten Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen die Kamera NIE über
Kopf oder lassen Sie Gegenstände vom
Riemenhaken hängen. Hängen Sie den
Riemenhaken des Werkzeugs NUR an
einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Stellen Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen sicher, dass die
Schraube (z), die den Riemenhaken
hält, sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen
oder Austauschen des Riemenhakens nur die
mitgelieferte Schraube (z).
26
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus der Inspektionskamera
(Abb. 10)
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku (a)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku an den Führungen im
Werkzeuggriff aus.
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie den Löseknopf (bb) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Kameragriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
Erste Schritte
ERSTEINSTELLUNG
Einstellung der Sprache
1. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um zwischen Englisch, Deutsch, Spanisch,
Französisch, Italienisch oder Niederländisch zu
wählen.
DEUTSCH
2. Drücken Sie die OK-Taste, um den Vorgang zu
bestätigen und zu beenden.
Einstellung von Datum und Uhrzeit
1. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um das zu ändernde Feld hervorzuheben.
ODER
B. Drücken Sie die Aufnahmetaste (m), um die
Aufnahme zu beginnen.
In der oberen rechten Ecke des Bildschirms
erscheint ein roter Punkt. Um die Aufnahme
anzuhalten, drücken Sie die Aufnahmetaste
erneut.
Die Kamera erstellt auf der Mikro-SD-Karte
einen Ordner für diesen Tag. Alle an diesem Tag
aufgenommenen Fotos oder Videos werden in
diesem Ordner gespeichert.
Anzeige von Fotos oder Videos
2. Drücken Sie die OK-Taste, um das Feld zu
aktivieren (das Feld wird grün).
3. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um das aktive Feld zu ändern.
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Ordner” auszuwählen.
4. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern (das Feld wird gelb).
5. Wiederholen Sie die Schritte oben, um die
übrigen Felder zu ändern.
6. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den
Vorgang zu beenden.
GRUNDLEGENDER BETRIEB
HINWEIS: Sie können während der
Kameraverwendung jederzeit die Hauptmenü-Taste
drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Aufnahme von Fotos oder Videos (Abb. 2, 3)
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um einen Ordner mit einem Datum
auszuwählen.
Stellen Sie sicher, dass eine Mikro-SD-Karte (separat
erhältlich) in den Karteneinschub (h) eingesetzt ist.
1. Schalten Sie Kamera (b) und den Griff (g) ein.
2. Richten Sie die Kamera auf das Ziel.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um den
entsprechenden Ordner auszuwählen.
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um das Foto oder Video auszuwählen.
A. Drücken Sie die Kamerataste (l), um ein
Foto zu machen. In der oberen rechten
Ecke des Bildschirms erscheint ein
Bestätigungssymbol.
27
DEUTSCH
7. Drücken Sie die OK-Taste, um das Foto oder
Video anzuzeigen.
7. Drücken Sie die Löschen-Taste. Wählen Sie JA,
um das einzelne Foto oder Video zu löschen.
8. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um zum nächsten Foto oder Video zu
gehen.
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Beenden
die Hauptmenü-Taste.
Löschen von einzelnen Fotos oder Videos
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Ordner” auszuwählen.
8. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den
Vorgang zu beenden.
Löschen eines Fotos oder Videos während des
Betrachtens
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Ordner” auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um einen Ordner mit einem Datum
auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um einen Ordner mit einem Datum
auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um ein Foto oder Video auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
28
DEUTSCH
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um ein Foto oder Video auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern.
7. Drücken Sie die OK-Taste, um das Foto oder
Video anzuzeigen.
6. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den
Vorgang zu beenden.
Ändern von Datum/Uhrzeit
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Datum/Uhrzeit”
auszuwählen.
8. Drücken Sie die Löschen-Taste. Wählen Sie JA,
um das einzelne Foto oder Video zu löschen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um ein zu änderndes Feld hervorzuheben.
Sprachen wechseln
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Sprache” auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um das Feld zu
aktivieren (das Feld wird grün).
6. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um das aktive Feld zu ändern.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Option
auszuwählen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um zwischen Englisch, Deutsch, Spanisch,
Französisch, Italienisch oder Niederländisch zu
wählen.
7. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern.
8. Wiederholen Sie die Schritte oben, um die
übrigen Felder zu ändern.
9. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den
Vorgang zu beenden.
Aktivierung des Zeitstempels
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Zeitstempel” auszuwählen.
29
DEUTSCH
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um NEIN oder JA auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um AUS oder EIN auszuwählen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern und den Vorgang zu beenden.
Ändern der Standardeinstellung
HINWEIS: Das Ändern der
Standardeinstellung löscht die
aktuellen Einstellungen und stellt
die Werkseinstellungen wieder her.
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
5. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern.
6. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um den
Vorgang zu beenden.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Standardeinstellung”
auszuwählen.
Löschen der Daten auf der Mikro-SD-Karte
HINWEIS: Beim Formatieren werden
alle Daten gelöscht.
1. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um die Option “Daten Löschen”
auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zum nächsten
Bildschirm zu gehen.
4. Drücken Sie auf den Vorwärts- oder RückwärtsPfeil, um NEIN oder JA auszuwählen.
30
DEUTSCH
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
5. Drücken Sie die OK-Taste, um Änderungen zu
speichern und den Vorgang zu beenden.
Tipps zum Betrieb
• Verwenden Sie nur en 10,8 V Lithium-IonenAkku von DEWALT.
• Vergewissern Sie sich, dass der DEWALT-Akku
in einem einwandfreien Zustand ist. Wenn die
Batteriestandsanzeige auf dem Bildschirm
blinkt, muss der Akku aufgeladen werden.
• Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern,
schalten Sie Bildschirm und Griff ab, wenn sie
nicht verwendet werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm vor
der Verwendung vollständig geladen ist.
WARTUNG
Ihre DEWALT-Inspektionskamera wurde
für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen
Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen
Reinigung ab.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
EMPFOHLENES ZUBEHÖR
• DCT4101 – 17 mm Durchmesser Kamerakabel
• DCT4102 – 9 mm Durchmesser Kamerakabel
• DCT4105 – 5,8 mm Durchmesser Kamerakabel
• DCT4103 – 17 mm Durchmesser, 0,9 m langes
Verlängerungskabel
• Haken und Magnet DCT410 (nur als Ersatzteile
erhältlich)
• Haken, Magnet und Spiegel DCT411 (nur als
Ersatzteile erhältlich)
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
mindestens einmal wöchentlich
Schmutz und Staub aus der Kamera.
Tragen Sie bei dieser Arbeit immer
einen geeigneten Augenschutz, um
Augenverletzungen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Fehlerbehebung
• Vergewissern Sie sich, dass der 10,8 V Akku
aufgeladen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm
vollständig geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm
immer am Griff angebracht ist. Das Bild kann
einfrieren, wenn Sie versuchen, den Bildschirm
vom Griff zu entfernen, während gerade ein
Foto oder Video gemacht wird.
• Vergewissern Sie sich, dass bei der
Verwendung der Akku am Griff eingesetzt ist.
31
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, dass das Kamerakabel
korrekt am Griff angebracht ist.
• Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Griff als
auch der Bildschirm eingeschaltet ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Griffs
nicht verschmutzt ist, damit der Bildschirm
problemlos aufgesteckt werden kann und nicht
beschädigt wird.
• Wenn der Bildschirm einfriert oder sich nicht
einschalten lässt, stecken Sie einen kleinen
Gegenstand (z.B. das Ende einer Büroklammer)
in die Reset-Taste (s) auf der Rückseite des
Bildschirms.
• Wenn das Bild dunkel erscheint, drehen Sie den
Helligkeitskontrollschalter, um die Helligkeit der
LED zu erhöhen.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
32
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
33
EN GLI S H
CORDLESS INSPECTION CAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
DCT410 DCT411 DCT412
10.8
10.8
10.8
Voltage
VDC
Type
1
1
1
Battery Type
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Camera cable
diameter
mm
17
9
5.8
Cable length
m
0.9
0.9
0.9
Resolution
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
Screen size
mm 69 x 50
69 x 50 69 x 50
Weight
(without battery pack) kg
0.77
0.69
0.60
Battery pack
Battery type
Voltage
VDC
Capacity
Ah
Weight
kg
DCB121
Li-Ion
10.8
1.3
0.2
DCB123
Li-Ion
10.8
1.5
0.2
Charger
DCB100
Mains voltage VAC
230
Battery type
Li-Ion
Approx.
min
40
40
charging
(1.3 Ah
(1.5 Ah
time
battery
battery
packs)
packs)
Weight
kg
0.3
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1.3 Ah (1.5 Ah
battery
battery
packs)
packs)
0.49
WARNING: Increased electrostatic
voltage may cause display to fail and
all unsaved data will be lost. Before
reusing, ensure that the electrostatic
voltage has stopped occuring and
actuate the reset button using the
appropriate pin. Afterwards the camera
display will function.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
Important Safety Instructions
• Read these instructions.
• Keep these instructions.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
WARNING: This is a Class A product.
In a domestic environment this product
may cause radio interference in which
case the user may be required to take
adequate measures.
34
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Only use attachments/accessories specified by
the manufacturer.
• Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
ENGLISH
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE
Work Area Safety
a)
Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Keep children and bystanders away
while operating an inspection camera.
Distractions can cause you to lose control.
Personal Safety
a)
Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
an inspection camera. Do not use an
inspection camera while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating the inspection camera may result in
serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the inspection camera in
unexpected situations.
d) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
Use and Care
a)
Store an idle inspection camera out of
the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the inspection
camera or these instructions to operate
the inspection camera. Inspection cameras
are dangerous in the hands of untrained
users.
b) Use the inspection camera, accessories,
etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the inspection camera
for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
Battery Tool Use and Care
a)
Recharge only with the charger
specified by DEWALT. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
c) Under abusive conditions, liquid may
be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation
or burns.
Safety Information for Inspection
Cameras
WARNING: Do not disassemble
or modify the inspection camera.
There are no serviceable parts
inside. If you need assistance contact
your local dealer.
• Do not operate the inspection camera in
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases, or
dust. Inspection cameras create sparks which
may ignite the dust or fumes.
• The inspection camera should only be
used with specifically designated DEWALT
batteries. Use of any other batteries may
create a risk of fire.
• Store the inspection camera out of reach
of children and other untrained persons.
Tools are dangerous in the hands of untrained
users.
• Do not disassemble the inspection camera.
There are no user serviceable parts inside.
• Do not use anywhere the unit may
come into exposure with moving parts,
hazardous chemicals, or electrical charges.
Such situations may result in serious injury or
death; such as walls, pipes, automobiles, and
machinery.
• Do not operate inspection camera near
moving machinery. Can result in injury if the
camera cable gets caught into moving parts
and pulls the user in.
• Ensure the work area is free of current-carrying
parts during the work process.
35
EN GLI S H
• Do not use the inspection camera around
corrosive chemicals. Exposure to corrosive,
oily environments can ruin the plastic covering
on the camera head and ruin the picture quality.
• Do not use the camera if condensation
forms inside the lens. Let the water evaporate
before using again.
• Do not remove or deface warning labels.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of personal injury due to unintentional
contact with current-carrying parts during the
work process.
Markings on Inspection Camera
The following pictograms are shown on the
inspection camera:
• To avoid damaging the inspection camera or
the equipment under test, protect them from
the following:
– EMF (electromagnetic fields) like from arc
welders, induction heaters, etc.
– ESD (electrostatic discharge).
– Thermal shock (caused by abrupt ambient
temperature changes for highest accuracy;
allow 30 minutes for thermometer to stabilize
before use).
WARNING: Do not expose camera,
monitor or battery to excessive heat
such as sunshine, fire or the like.
WARNING: Shock hazard. Do not
allow the inspection camera cable
to come into contact with live wires.
Shut off circuit breakers to the entire
area to avoid injury.
WARNING: Do not use on humans
or animals. This is not for human or
animal use and can cause injury if used.
WARNING: ALWAYS use safety
glasses. Everyday eyeglasses are
NOT safety glasses. Also use face or
dust mask if cutting operation is dusty.
ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY
EQUIPMENT.
CAUTION: When not in use, place
inspection camera on its side on
a stable surface where it will not
cause a tripping or falling hazard.
Some tools with large battery packs will
stand upright on the battery pack but
may be easily knocked over.
WARNING: Modifications not
authorised by the manufacturer may
void user’s authority to operate this
device.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
36
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2011 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB100 and DCB105 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
ENGLISH
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB100 and DCB105 chargers accept 10.8 V
Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 1)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (a) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
37
EN GLI S H
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
Battery Pack
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
The DCT410, DCT411 and DCT412 operate on
10.8 volt battery packs.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
Storage Recommendations
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
BATTERY TYPE
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
100%
Battery charging.
100%
Battery charged.
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
Battery defective.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
Do not probe with conductive objects.
38
Hot/cold pack delay.
Do not charge damaged battery packs.
ENGLISH
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Description (fig. 2, 3)
WARNING: Never modify the inspection
camera or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not expose to water.
a. 10.8 V lithium ion battery
Have defective cords replaced
immediately.
b. Camera with LED’s
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
d. Camera connector
c. 0.9 m Camera cable
e. Screen
Discard the battery pack with due care for
the environment.
f. Camera cable on/off switch / LED brightness
control switch
g. Handle set
Do not incinerate the battery pack.
See Technical data for charging time.
h. Micro SD slot for micro SD memory cards
16 GB or less
i.
Power button for the screen: Both
the screen and the camera cable (f)
need to be turned on.
j.
Zoom/Delete button:
Only for indoor use.
The button has 2 functions:
Package Contents
The package contains:
Zoom:
This is to be used
when you need a
closer look at the
object (3x zoom).
Delete:
When in the folder
menu, pictures can
be deleted by using
this button.
1 Inspection camera
1 Camera Cable 17 mm (DCT410)
1 Camera Cable 9 mm (DCT411)
1 Camera Cable 5.8 mm (DCT412)
1 Hook (DCT410, DCT411)
1 Magnet (DCT410, DCT411)
k.
1 Mirror (DCT411)
1 Battery pack
Play: Press the button to go to the
folder where photos and videos are
saved.
OR
1 Charger
Press the button to play videos.
1 Kit box
l.
Camera: Press this button for taking a
photo.
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
m.
Record: Press this button to start and
stop recording a video.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
n.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Main Menu: Press this button to
show a list of options for operating the
inspection camera or to exit a screen.
o.
Back Arrow: Press this button to
navigate backward.
p.
OK: Press this button to save
changes.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
39
EN GLI S H
q.
Forward Arrow: Press this button to
navigate forward.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
r.
Power indicator for the handle set:
When the green light is on it indicates
that the handle set is on.
If a new mains plug needs to be fitted:
s. Reset button
INTENDED USE
The inspection camera is designed to play real-time
video while looking into walls and/or tight spaces.
With a micro SD card (sold separately), the tool can
then take photos or record videos for documentation
purposes.
Photos are saved in JPG format and videos are
saved as AVI. This DEWALT inspection camera is
compatible with micro SD memory cards up to
16 gigabytes.
Applications consist of automotive inspection,
plumbing inspection, HVAC inspection or cable
routing. Read the entire manual before using this
inspection camera.
DO NOT use in presence of flammable liquids or
gases. The camera cable extension is waterproof up
to the camera connector. DO NOT USE the handle
set under wet conditions or submerge in liquid.
The inspection camera is a professional tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities, or for lack
of experience and/or for want of knowledge or
skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should
never be left alone to play with this product.
Electrical Safety
The charger has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
40
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always turn the inspection camera
off before inserting or removing the
battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Screen (fig. 4)
When the screen is attached to the handle set with
a battery, it will receive a charge from the battery.
Ensure the screen is fully charged before use.
When the screen is disengaged from the handle set,
a battery icon appears in the upper left corner. This
icon also displays the current charge of the screen.
To install the screen (e) into the handle set (g), align
the screen with the rails on the handle set and slide
it firmly into the handle until you hear the lock snap
into place.
To remove the screen from the handle set, firmly
slide the screen up from the tool handle.
The screen can be turned on and viewed when it
is not attached to the handle set, allowing easier
maneuverability of the camera.
ENGLISH
Camera Cable (fig. 5)
Align the camera cable (c) with the camera
connector (d). Push in and turn the connector
counterclockwise (camera screen facing you) to
firmly attach.
To remove the camera cable, turn the connector
clockwise (direction of arrow).
Additional camera cable and extensions are available
at additional cost. Consult your dealer for further
information.
Hook and Magnet (fig. 6)
DCT410
The hook is beneficial for retrieving cable or wire
located in tight spaces. The magnet is beneficial for
retrieving metal objects in tight spaces.
To attach the hook or magnet, turn the knurled part
of the camera counterclockwise until it stops.
Align the hook or magnet with the gray groove (t)
then slide it down until the tabs (u) at the top of the
hook/magnet are securely in the notches (v) located
in the camera lens.
Turn the knurled part clockwise to lock the base of
the hook and magnet.
Hook, Magnet and Mirror (fig. 7, 8)
DCT411
Follow the process below to assemble the hook,
magnet or mirror onto the DCT411 9 mm camera.
1. With the sleeve (w) on the accessory, insert the
bottom of accessory (bent wire) into the hole (x)
in the 9 mm camera cable.
2. Make sure the accessory is in the groove (y) on
the sleeve and slide the sleeve onto the camera
until the sleeve covers the hole (x).
CAUTION: Cut Hazard. Use care when
handling hook.
Belt Hook (fig. 9)
(Optional Accessory)
IMPORTANT: When attaching or removing the belt
hook, use only the screw (z) that is provided.
The belt hook (aa) can be attached to either side
of the tool using only the screw (z) provided, to
accommodate left- or right-handed users. If the
hook is not desired at all, it can be removed from
the tool.
To move belt hook, remove the screw (z) that holds
the belt hook in place then reassemble on the
opposite side.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Inspection
Camera (fig. 10)
NOTE: Make sure your battery pack (a) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack with the rails inside the
handle.
2. Slide it firmly into place until you hear the lock
snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release button (bb) and firmly pull the
battery pack out of the camera handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Getting Started
INITIAL SETUP
Language Setup
1. Press the forward or back arrow to select
English, German, Spanish, French, Italian or
Dutch.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend camera overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang
camera’s belt hook from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw (z) holding the belt hook is
secure.
2. Press the OK button to confirm and exit.
41
EN GLI S H
Date and Time Setup
1. Press the forward or back arrow to highlight the
field to change.
The camera will create a folder on the micro SD card
for that day. All photos or videos taken that day will
be stored in this folder.
To View Photos or Videos
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select the
Folder option.
2. Press the OK button to activate the field (field
turns green).
3. Press the forward or back arrow to change the
activated field.
4. Press the OK button to save changes (field
turns yellow).
5. Repeat above steps to change remaining fields.
6. Press the main menu button to exit.
BASIC OPERATION
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select a
dated folder.
NOTE: At any time during the camera operation,
pressing the main menu button will return to the
previous menu.
To Record Photos or Videos (fig. 2, 3)
Be sure a micro SD card (sold separately) is loaded
in the card slot (h).
1. Turn both the camera (b) and the handle set (g)
on.
2. Aim camera at destination.
A. Press the camera button (l) to take a photo.
A confirmation icon will appear in the top
right side of screen.
5. Press the OK button to select the dated folder.
6. Press the forward or back arrow to select the
photo or video.
7. Press the OK button to view the photo or video.
OR
B. Press the record button (m) to start
recording.
A red dot will appear in the top right side
of the screen. To stop recording, press the
record button again.
8. Press the forward or back arrow to advance to
the next photo or video.
42
ENGLISH
9. When finished, press the main menu button to
exit.
To Delete Individual Photos or Videos
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select the
Folder option.
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select a
dated folder.
8. Press the main menu button to exit.
To Delete a Photo or Video While Viewing
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select the
Folder option.
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select a
dated folder.
5. Press the OK button to navigate to the next
screen.
5. Press the OK button to navigate to the next
screen.
6. Press the forward or back arrow to select a
photo or video.
6. Press the forward or back arrow to select a
photo or video.
7. Press the OK button to view.
7. Press the delete button. Select YES to delete
the individual photo or video.
8. Press the delete button. Select YES to delete
the individual photo or video.
43
EN GLI S H
To Change Languages
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
4. Press the forward or back arrow to highlight a
field to change.
2. Press the forward or back arrow to select the
Language option.
5. Press the OK button to activate the field (field
turns green).
6. Press the forward or back arrow to change the
activated field.
3. Press the OK button to select.
7. Press the OK button to save changes.
4. Press the forward or back arrow to select
English, German, Spanish, French, Italian or
Dutch.
8. Repeat above steps to change remaining fields.
9. Press the main menu button to exit.
To Activate the Time Stamp
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select the
Time Stamp option.
5. Press the OK button to save changes.
6. Press the main menu button to exit.
To Change Date/Time
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select Date/
Time option.
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
44
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select OFF
or ON.
ENGLISH
5. Press the OK button to save changes.
6. Press the main menu button to exit.
2. Press the forward or back arrow to select the
Default Setup option.
To Format Micro SD Card
NOTICE: Formatting the micro SD
card will erase all data.
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
2. Press the forward or back arrow to select the
Format Disk option.
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select NO or
YES.
3. Press the OK button to navigate to the next
screen.
4. Press the forward or back arrow to select NO or
YES.
5. Press the OK button to save changes and exit.
Operating Tips
• Use only DEWALT 10.8 V lithium ion battery.
• Ensure the DEWALT battery is in good working
condition. If the low battery indicator light on
the screen is flashing, the battery needs to be
recharged.
5. Press the OK button to save changes and exit.
To Change Default Setup
NOTICE: Changing to default setup
will erase current settings and
restore factory settings.
1. Press the main menu button to show the Main
Menu.
• To extend battery life, make sure to turn both
the screen and the handle set off when not in
use.
• Make sure the screen is fully charged before
operation.
MAINTENANCE
Your DEWALT inspection camera has been designed
to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
45
EN GLI S H
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Troubleshooting
• Make sure the 10.8 V battery is charged.
• Make sure the screen is fully charged.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust off with
clean, dry air at least once a week. To
minimize the risk of eye injury, always
wear proper eye protection when
performing this.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
RECOMMENDED ACCESSORIES
• DCT4101 – 17 mm diameter camera cable
• DCT4102 – 9 mm diameter camera cable
• DCT4105 – 5.8 mm diameter camera cable
• DCT4103 – 17 mm diameter, 0.9 m long cable
extension
• Hook and magnet DCT410 (available only as
spare parts)
• Hook, magnet and mirror DCT411 (available
only as spare parts)
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
46
• Make sure the screen is always attached to
the handle set. The picture may freeze if you
attempt to remove the screen from the handle
set while taking a photo or video.
• Make sure the battery is installed on the handle
set when in use.
• Make sure the camera cable is attached to the
handle set properly.
• Make sure the handle set is turned on as well
as the screen.
• Make sure the back of the handle set is not
covered with debris so the screen slides on
easily and no damage to the screen occurs.
• If the screen freezes or won’t turn on, insert a
small object (i.e., paper clip end) into the reset
button (s) located on the back of the screen.
• If the picture is dim, roll the brightness control
switch to brighten the LED light.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
ENGLISH
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
47
ESPAÑOL
CÁMARA DE INSPECCIÓN INALÁMBRICA
DCT410, DCT411, DCT412
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Diámetro del cable
de la cámara
Longitud del cable
Resolución
Tamaño de la pantalla
Peso (sin la batería)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
VDC
Capacidad Ah
Peso
kg
VDC
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411 DCT412
10,8
10,8
1
1
Li-Ion
Li-Ion
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
ppp 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50 69 x 50 69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Cargador
DCB100
DCB105
Voltaje
VAC
230
230
de la red
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Tiempo de min
40
40
30
30
carga
(baterías (baterías (baterías (baterías
approx.
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
ADVERTENCIA: Este es un producto
de Clase A. En un ambiente residencial
este producto podría causar radio
interferencias, en cuyo caso el usuario
podría verse en la necesidad de tomar
las medidas apropiadas.
ADVERTENCIA: El aumento de la
corriente electroestática podría provocar
48
fallos en la pantalla y se perderán todos
los datos no guardados. Antes de volver
a utilizar el aparato, compruebe que la
corriente electroestática se ha detenido
y activo el botón de reinicio utilizando
la clavija adecuada. Posteriormente,
la pantalla de la cámara volverá a
funcionar.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Instrucciones importantes de
seguridad
• Lea estas instrucciones.
• Guarde las presentes instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• Utilice sólo los complementos/accesorios
indicados por el fabricante.
• Todas las operaciones de mantenimiento o
ESPAÑOL
reparación deben ser realizadas por personal
cualificado. El aparato necesitará ser reparado
cuando haya registrado cualquier tipo de
daños, se haya expuesto a la lluvia o a la
humedad, no funcione con normalidad o se
haya caído.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR A ELLAS CON
POSTERIORIDAD
Seguridad en la zona de trabajo
a)
Mantenga su área de trabajo limpia y
bien iluminada. Las áreas en desorden u
oscuras pueden provocar accidentes.
b) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
opera una cámara de inspección. Las
distracciones pueden provocarle la pérdida
de control.
Seguridad personal
a)
Permanezca atento, observe lo que
está haciendo y utilice el sentido
común cuando opere una cámara de
inspección. No utilice una cámara
de inspección si está cansado o
bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de descuido
mientras se opera la cámara de inspección
puede provocar lesiones personales graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de protección, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) No se estire demasiado. Mantenga un
equilibrio adecuado y la estabilidad
constantemente. Esto permite un mejor
control de la cámara de inspección en
situaciones inesperadas.
d) Use la vestimenta adecuada. No utilice
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
Uso y cuidado
a)
Guarde la cámara de inspección cuando
no esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen con la cámara de
inspección. Las cámaras de inspección son
peligrosas si son operadas por usuarios que
no tienen formación.
b) Use la cámara de inspección, los
accesorios, etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo que
vaya a realizarse. El uso de la cámara de
inspección para operaciones diferentes de
aquellas para las que fue diseñada podría
originar una situación peligrosa.
Uso y cuidado de la herramienta con
batería
a)
Recargue exclusivamente con el
cargador indicado por el DEWALT. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de pilas puede provocar riesgos de incendio
al ser utilizado con otro paquete de pilas.
b) Cuando el paquete de baterías no esté
en uso, manténgalo alejado de otros
objetos metálicos como los clips de
papel, las llaves, los clavos, las tuercas
u otros objetos metálicos pequeños
que puedan conectar ente sí ambos
terminales. La unión de los terminales de
las pilas puede provocar quemaduras o
incendios.
c) En condiciones abusivas, podrá salir
líquido de la batería, evite el contacto.
Si se produce el contacto de forma
accidental, limpie con agua. Si el líquido
se pone en contacto con los ojos, acuda
además a un médico. El líquido expulsado
de la batería podrá provocar irritaciones o
quemaduras.
Información de seguridad para las
cámaras de inspección
ADVERTENCIA: No desmonte ni
cambie la cámara de inspección.
Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario
en su interior. Si necesita ayuda,
póngase en contacto con su distribuidor
local.
• No haga funcionar la cámara de inspección
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las cámaras de inspección
originan chispas que pueden encender el polvo
o producir humo.
• Utilice la cámara de inspección
exclusivamente con las baterías
49
ESPAÑOL
específicamente diseñadas por DEWALT.
El uso de cualquier otro tipo de baterías puede
crear riesgos de incendios.
• Guarde la cámara de inspección fuera del
alcance de los niños y de otras personas
sin formación. Las herramientas son
peligrosas si son operadas por usuarios que no
tienen formación.
• No desmonte la cámara de inspección.
Este aparato no incluye piezas que puedan ser
reparadas por el usuario en su interior.
• No utilice la unidad cuando pueda
exponerse a piezas en movimiento,
sustancias químicas peligrosas o cargas
eléctricas. Algunas situaciones podrán
provocar daños graves o hasta la muerte,
como las paredes, tuberías, automóviles y la
maquinaria.
• No opere la cámara de inspección junto
a una máquina en movimiento. Podrá
provocar daños si el cable de la cámara queda
atrapado en las piezas en movimiento y empuja
al usuario hacia las mismas.
• Compruebe que la zona de trabajo carece de
partículas cargadas de electricidad durante el
proceso de trabajo.
• No utilice la cámara de inspección junto
a sustancias químicas corrosivas. La
exposición en entornos grasientos o corrosivos
puede dañar la cubierta de plástico del cabezal
de la cámara y estropear la calidad de la
imagen.
• No utilice la cámara si se forma
condensación dentro de las lentes. Deje
que se evapore el agua antes de volver a
utilizarla de nuevo.
• No retire ni deshaga las etiquetas de
advertencia.
• Para evitar dañar la cámara de inspección o el
equipo bajo prueba, protéjalos de lo siguiente:
– EMF (campos electromagnéticos) como las
soldadoras de arco, los calentadores de
inducción, etc.
– ESD (descargas electrostáticas).
– Los choques térmicos (provocados por
cambios abruptos de la temperatura
ambiente – para lograr mayor precisión, deje
que el termómetro se estabilice durante 30
minutos antes de utilizarlo).
ADVERTENCIA: No exponga la
cámara, el monitor o la batería a un
calor excesivo como los rayos del sol, el
fuego o situaciones similares.
50
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No deje que el
cable de la cámara de inspección
entre en contacto con cables
cargados. Apague los cortocircuitos en
toda la zona para evitar daños.
ADVERTENCIA: No utilice en
humanos o animales. No se destina
a un uso en humanos y animales y de
hacerlo, puede provocar daños.
ADVERTENCIA: SIEMPRE utilice
gafas de seguridad. Las gafas de
diario NO son gafas de seguridad.
Utilice igualmente máscara facial o
antipolvo si la operación de corte emite
polvo. LLEVE SIEMPRE EQUIPOS DE
SEGURIDAD CERTIFICADOS.
CUIDADO: Cuando no la utilice,
coloque la cámara de inspección
de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún
peligro de caídas u obstáculos.
Algunas herramientas con grandes
paquetes de baterías permanecerán de
pie sobre el paquete de baterías, pero
podrán volcarse con facilidad.
ADVERTENCIA: Los cambios no
autorizados por el fabricante podrán
anular la facultad del usuario de operar
este dispositivo.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de daños personales debido a un
contacto no intencionado con las piezas
cargadas durante el proceso de trabajo.
Señalizaciones en la cámara de
inspección
En la cámara de inspección se muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2011 XX XX
Año de fabricación
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
pilas DCB100 y DCB105.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables de
DEWALT. Otros tipos de baterías podrán
provocar daños materiales y daños
personales.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado — haga que se lo reparen de
inmediato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
51
ESPAÑOL
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Cargadores
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Los cargadores DCB100 y DCB105 aceptan
baterías de litio-ión de 10,8 V.
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
Procedimiento de carga (fig. 1)
1. Enchufe el cargador en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (a) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
52
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
Proceso de carga
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
100%
La batería se está cargando.
100%
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCT410, DCT411 y DCT412 operan con
paquetes de pilas de 10,8 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No queme el paquete de baterías.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Sólo para uso en interior.
53
ESPAÑOL
Contenido del embalaje
Zoom:
Debe utilizarse
cuando necesita
observar más de
cerca un objeto
(3x zoom).
Borrar:
Cuando se
encuentra en el
menú de carpeta,
se pueden borrar
las imágenes
utilizando este
botón.
El embalaje contiene:
1 Cámara de inspección
1 Cable de la cámara 17 mm (DCT410)
1 Cable de la cámara 9 mm (DCT411)
1 Cable de la cámara 5,8 mm (DCT412)
1 Gancho (DCT410, DCT411)
1 Imán (DCT410, DCT411)
1 Espejo (DCT411)
1 Bloque de baterías
k.
1 Cargador
1 Caja de herramientas
O
1 Manual de instrucciones
Pulse el botón para reproducir los
vídeos.
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
Reproducir: Pulse el botón para
acceder a la carpeta en la que se
guardan las imágenes y los vídeos.
l.
Cámara: Pulse este botón para tomar
una fotografía.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
m.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Grabar: Pulse este botón para
empezar y detener una grabación de
vídeo.
n.
Menú principal: Pulse este botón
para mostrar una lista de opciones
para operar la cámara de inspección o
salir de una pantalla.
o.
Flecha hacia atrás: Pulse este botón
para navegar hacia atrás.
p.
OK: Pulse este botón para guardar los
cambios.
q.
Flecha hacia delante: Pulse este
botón para navegar hacia delante.
r.
Indicador de alimentación para
el mango: Cuando se enciende la
luz verde, indica que el mango está
activado.
Descripción (fig. 2, 3)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
cámara de inspección ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Batería de litio-ión de 10,8 V
b. Cámara con LED
c. Cable de cámara de 0,9 m
d. Conector de la cámara
e. Pantalla
f. Interruptor encendido/apagado del cable de
la cámara/ interruptor de control del brillo de
la LED
s. Botón de reinicio
g. Mango
h. Micro ranura SD para las micro tarjetas de
memoria SD de 16 GB o inferior
i.
Botón de encendido de la pantalla:
Deben encenderse tanto la pantalla
como el cable de la cámara (f).
j.
Botón Zoom/Borrar:
El botón tiene 2 funciones:
54
USO PREVISTO
La cámara de inspección ha sido diseñada para
reproducir vídeos en tiempo real mientras observa
en paredes y/o espacios ajustados. Dotada de
una micro tarjeta SD (vendida por separado), la
herramienta puede tomar fotografías o grabar vídeos
para fines de documentación.
Las fotografías se guardan en formato JPG y los
vídeos en AVI. Esta cámara de inspección de
ESPAÑOL
DEWALT es compatible con las micro tarjetas de
memoria SD de hasta 16 gigabytes.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar
cualquier ensamblaje o ajuste, retire
siempre el paquete de baterías. Apague
siempre la cámara de inspección antes
de introducir o retirar el paquete de
baterías.
Las aplicaciones consisten en la inspección de
automóviles, la inspección de tuberías, la inspección
de la climatización o del cableado. Lea todo el
manual al completo antes de utilizar la presente
cámara de inspección.
NO la utilice en presencia de líquidos o gases
inflamables. La alargadera de la cámara es
resistente al agua hasta el conector de la cámara.
NO utilice el mango en condiciones húmedas ni lo
sumerja en líquido.
La cámara de inspección es una herramienta
profesional. NO permita que los niños toquen
la herramienta. El uso por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un único voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje del paquete de
baterías corresponda al indicado en la placa de
características. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador corresponda al de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ADVERTENCIA: Utilice sólo paquetes
de baterías y cargadores de DEWALT.
Pantalla (fig. 4)
Cuando la pantalla se una al mango con una
batería, recibirá una carga de la batería. Compruebe
que la pantalla se ha recargado al completo antes
de utilizarla.
Cuando la pantalla se desconecta del mango,
aparecerá un icono de batería en la esquina superior
izquierda. Este icono también indica la carga actual
de la pantalla.
Para instalar la pantalla (e) en el mango (g) alinee
la pantalla con los rieles del mango y deslícela
firmemente por el mango hasta que oiga un clic de
ajuste.
Para retirar la pantalla del mango, deslice
firmemente la pantalla hacia arriba del mango de la
herramienta.
La pantalla puede encenderse y visualizarse
cuando no esté unida al mango, permitiendo una
maniobrabilidad más fácil de la cámara.
Cable de la cámara (fig. 5)
Alinee el cable de la cámara (c) con el conector de
la cámara (d). Empuje y gire el conector en sentido
contrario al de las agujas del reloj (con la pantalla de
la cámara hacia Vd.) y una firmemente.
Para retirar el cable de la cámara, gire el conector
en sentido de las agujas del reloj (dirección de la
flecha).
Podrá adquirir cables de cámara y extensiones
adicionales a un coste adicional. Consulte con su
distribuidor para más información al respecto.
Gancho e imán (fig. 6)
DCT410
El gancho es ideal para retirar el cable o los cables
ubicados en espacios ajustados. El imán es ideal
para retirar objetos metálicos en espacios ajustados.
Para unir el gancho o el imán, gire la parte ranurada
de la cámara en sentido contrario al de las agujas
del reloj hasta que se detenga.
Alinee el gancho o el imán con la ranura gris (t) y
a continuación, deslícelo hacia abajo hasta que
55
ESPAÑOL
las pestañas (u) ubicadas en la parte superior del
gancho/imán se ubiquen fijamente en las muescas
(v) ubicadas en la lente de la cámara.
Gire la parte ranurada en sentido de las agujas del
reloj para bloquear la base del gancho y del imán.
Gancho, imán y espejo (fig. 7, 8)
DCT411
Siga el proceso indicado a continuación para unir
el gancho, el imán o el espejo a la cámara DCT411
de 9 mm.
1. Con la funda (w) en el accesorio, introduzca la
parte inferior del accesorio (cable torcido) en el
orificio (x) del cable de cámara de 9 mm.
2. Compruebe que el accesorio se encuentra
en la ranura (y) de la funda y deslícelo hacia la
cámara hasta que la funda cubra el orificio (x).
ATENCIÓN: Peligro de corte. Preste
cuidado cuando manipule el gancho.
Gancho de cinturón (fig. 9)
(Accesorio opcional)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
NO cuelgue la cámara por el cuello
ni suspenda objetos del gancho del
cinturón. SÓLO cuelgue el gancho del
cinturón de la cámara en un cinturón de
trabajo.
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la cámara de inspección
(fig. 10)
NOTA: Compruebe que su paquete de baterías (a)
esté completamente recargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de batería con los rieles
ubicados en el interior del asa.
2. Deslícelo firmemente en su lugar hasta que oiga
el clic de introducción en su lugar.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación (bb) y tire
firmemente del paquete de baterías para
sacarlo del mango de la cámara.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
Iniciación
CONFIGURACIÓN INICIAL
Configuración de idioma
1. Pulse la tecla hacia delante o hacia atrás para
seleccionar Inglés, Alemán, Español, Francés,
Italiano u Holandés.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
compruebe que la sujeción de la
tuerca (z) del gancho del cinturón es
segura.
IMPORTANTE: Al unir o retirar el gancho del
cinturón, utilice sólo la tuerca (z) suministrada.
El gancho del cinturón (aa) puede unirse a ambos
lados de la herramienta utilizando exclusivamente
la tuerca (z) suministrada, para facilitar su uso a los
usuarios diestros y zurdos. Si no desea utilizar el
gancho, podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón, retire la tuerca (z)
que sostiene el gancho del cinturón en su lugar y a
continuación, móntela en el lado opuesto.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
56
2. Pulse el botón OK para confirmar y salir.
Configuración de fecha y hora
1. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
resaltar el campo a cambiar.
ESPAÑOL
2. Pulse el botón OK para activar el campo (el
campo pasa a verde).
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Carpeta.
3. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
cambiar el campo activado.
4. Pulse el botón OK para guardar los cambios (el
campo pasa a amarillo).
5. Repita las etapas indicadas previamente para
cambiar los otros campos.
6. Pulse el botón del menú principal para salir.
OPERACIONES BÁSICAS
NOTA: En cualquier momento durante el
funcionamiento de la cámara, pulse el botón del
menú principal para regresar al menú anterior.
Grabar fotografías o vídeos (fig. 2, 3)
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar una carpeta fechada.
Compruebe que ha cargado una micro tarjeta SD
(vendida por separado) en la ranura de tarjetas (h).
1. Encienda tanto la cámara (b) como el
mango (g).
2. Oriente la cámara hacia el destino.
5. Pulse el botón OK para seleccionar la carpeta
fechada.
6. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la fotografía o el vídeo.
A. Pulse el botón de la cámara (l) para tomar
una fotografía. Aparecerá un icono de
confirmación en la parte superior derecha de
la pantalla.
O
B. Pulse el botón de grabación (m) para
empezar a grabar.
7. Pulse el botón OK para ver la fotografía o el
vídeo.
Aparecerá un punto rojo en la parte superior
derecha de la pantalla. Para detener su
grabación, pulse el botón de grabación de
nuevo.
La cámara creará una carpeta en la micro tarjeta
SD para dicho día. Todas las fotografías o vídeos
grabados en dicho día se almacenarán en esta
carpeta.
Visualizar fotografías o vídeos
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
8. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
avanzar hacia la siguiente fotografía o vídeo.
57
ESPAÑOL
9. Cuando haya acabado, pulse el botón del menú
principal para salir.
Borrar fotografías o vídeos individuales
8. Pulse el botón del menú principal para salir.
Borrar una fotografía o un vídeo mientras que
lo visualiza
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Carpeta
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Carpeta.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar una carpeta fechada.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar una carpeta fechada.
5. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
5. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
6. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar una fotografía o un vídeo.
6. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar una fotografía o un vídeo.
7. Pulse el botón OK para visualizar.
7. Pulse el botón de supresión. Seleccione SÍ para
borrar la fotografía o el vídeo individual.
58
8. Pulse el botón de supresión. Seleccione SÍ para
borrar la fotografía o el vídeo individual.
ESPAÑOL
Cambiar Idiomas
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Idioma.
5. Pulse el botón OK para activar el campo (el
campo pasa a verde).
6. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
cambiar el campo activado.
7. Pulse el botón OK para guardar los cambios.
3. Pulse el botón OK para seleccionar.
4. Pulse la tecla hacia delante o hacia atrás para
seleccionar Inglés, Alemán, Español, Francés,
Italiano u Holandés.
8. Repita las etapas indicadas previamente para
cambiar los otros campos.
9. Pulse el botón del menú principal para salir.
Activar el Sello de Fecha
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Sello de Fecha.
5. Pulse el botón OK para guardar los cambios.
6. Pulse el botón del menú principal para salir.
Cambiar la Fecha/Hora
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Fecha/Hora.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar DESACTIVADO o ACTIVADO.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
resaltar un campo a cambiar.
59
ESPAÑOL
5. Pulse el botón OK para guardar los cambios.
6. Pulse el botón del menú principal para salir.
Formatear la micro tarjeta SD
AVISO: Si formatea la micro tarjeta
SD, borrara todos los datos.
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Formatear Disco.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar NO o SÍ.
3. Pulse el botón OK para pasar a la siguiente
pantalla.
4. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar NO o SÍ.
5. Pulse el botón OK para guardar los cambios y
salir.
Consejos operativos
• Utilice sólo las baterías de litio-ión de 10,8 V de
DEWALT.
• Compruebe que la batería de DEWALT se
encuentra en buen estado de funcionamiento.
Si el indicador de batería baja pestañea en
pantalla, deberá recargar la batería.
5. Pulse el botón OK para guardar los cambios y
salir.
Cambiar el Ajuste predeterminado
AVISO: Si cambia su configuración
por la configuración predefinida,
borrará todos los parámetros
actuales y recuperará los
parámetros de fábrica.
1. Pulse el botón del menú principal para mostrar
el Menú Principal.
2. Pulse la flecha hacia delante o hacia atrás para
seleccionar la opción de Ajuste predeterminado.
60
• Para ampliar la vida de su batería, compruebe
que apaga tanto la pantalla como el mango
cuando no los utilice.
• Compruebe que la pantalla se ha recargado al
completo antes de utilizarla.
MANTENIMIENTO
Su cámara de inspección de DEWALT ha sido
diseñada para funcionar durante largos periodos
de tiempo con un mantenimiento mínimo. El
funcionamiento satisfactorio continuo depende del
buen cuidado de la herramienta y de una limpieza
frecuente.
ESPAÑOL
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
• DCT4103 – Cable de extensión de 17 mm de
diámetro y 0,9 m de largo
• Gancho e imán DCT410 (disponibles
exclusivamente como piezas de recambio)
• Gancho, imán y espejo DCT411 (disponibles
exclusivamente como piezas de recambio)
Limpieza
ADVERTENCIA: Retire el polvo y
la suciedad con aire limpio y seco al
menos una vez a la semana. Para
reducir los riesgos de daños visuales,
lleve siempre una protección ocular
adecuada cuando lo haga.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
ACCESORIOS RECOMENDADOS
• DCT4101 – Cable de la cámara de un diámetro
de 17 mm
• DCT4102 – Cable de la cámara de un diámetro
de 9 mm
• DCT4105 – Cable de la cámara de un diámetro
de 5,8 mm
Consulte con su distribuidor para obtener más
información acerca de los accesorios adecuados.
Resolución de problemas
• Compruebe que haya cargado la batería de
10,8 V.
• Compruebe que la pantalla se ha recargado al
completo.
• Compruebe que la pantalla siempre esté unida
al mango. La imagen podrá congelarse si
intenta retirar la pantalla del mango mientras
toma una fotografía o un vídeo.
• Compruebe que la batería esté instalada en el
mango cuando la utilice.
• Compruebe que el cable de la cámara siempre
esté unido adecuadamente al mango.
• Compruebe que el mango está encendido así
como la pantalla.
• Compruebe que la parte trasera del mango no
está cubierta de suciedad para que la pantalla
se deslice fácilmente y no se registren daños en
ella.
• Si la pantalla se congela o no se enciende,
introduzca un objeto pequeño (por ejemplo, el
extremo de un clip) en el botón de reinicio (s)
ubicado en la parte trasera de la pantalla.
• Si la imagen no es clara, gire el interruptor de
control de brillo para iluminar la luz LED.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
61
ESPAÑOL
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
62
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
63
FRANÇAIS
CAMÉRA D’INSPECTION SANS FIL
DCT410, DCT411, DCT412
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Diamètre du câble
de la caméra
Longueur de câble
Résolution
Taille d’écran
Poids (sans batterie)
Batterie
Type de batterie
Tension
VDC
Capacité
Ah
Poids
kg
VDC
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Chargeur
DCB100
Tension
VAC
230
secteur
Type de batterie
Li-Ion
Durée de
min
40
40
charge
(batteries (batteries
approx.
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Poids
kg
0,3
Fusibles
Europe
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(batteries (batteries
1,3 Ah) 1,5 Ah)
0,49
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Outils 230 V
10 ampères, secteur
AVERTISSEMENT : Ce produit
appartient à la classe A. Dans un
environnement domestique, ce produit
peut causer des interférences pour
lesquelles l’utilisateur peut être amené à
prendre des mesures adéquates.
AVERTISSEMENT : Une augmentation
de la tension électrostatique peut causer
64
une défaillance de l’écran et la perte de
toutes les données non sauvegardées.
Avant la réutilisation, assurez-vous que
la tension électrostatique a cessé de
se produire et actionnez le bouton de
réinitialisation en utilisant la goupille
appropriée. Après quoi, l’écran de la
caméra fonctionnera.
Consignes de sécurité importantes
• Lisez ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Respectez tous les avertissements.
• Suivez toutes les instructions.
• N’utilisez que des accessoires spécifiés par le
fabricant.
FRANÇAIS
• Confiez toute réparation au personnel de service
qualifié. La réparation est nécessaire lorsque
l’appareil a été endommagé, exposé à la pluie
ou à l’humidité, ne fonctionne pas correctement
ou est tombé.
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE
Sécurité de l’espace de travail
a)
Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’une
caméra d’inspection. Toute distraction
pourrait faire perdre la maîtrise de l’appareil.
Sécurité personnelle
a)
Rester systématiquement vigilant et
faire preuve de jugement lorsqu’on
utilise une caméra d’inspection. Ne pas
utiliser de caméra d’inspection en cas de
fatigue ou sous l’influence de drogues,
d’alcool ou de médicaments. Tout
moment d’inattention pendant l’utilisation
d’une caméra d’inspection comporte des
risques de dommages corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement
un dispositif de protection oculaire. Le
fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Adopter une position stable. Maintenir
les pieds bien ancrés au sol et conserver
son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser la caméra
d’inspection en cas de situations imprévues.
d) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Conservez les cheveux, les vêtements et
les gants éloignés des parties mobiles.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
Utilisation et entretien
a)
Après utilisation, ranger la caméra
d’inspection hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne
non familière avec son fonctionnement
(ou sa notice d’instructions) de
l’utiliser. Les caméras d’inspection
peuvent être dangereuses entre des mains
inexpérimentées.
b) Utiliser la caméra d’inspection, ses
accessoires, etc., conformément à ces
instructions en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche
à effectuer. L’utilisation de la caméra
d’inspection à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
Utilisation et entretien de la batterie
de l’outil
a)
Recharger uniquement avec le chargeur
spécifié par DEWALT. Un chargeur
approprié pour un type de bloc batterie peut
créer un risque d’incendie s’il est utilisé avec
un autre bloc batterie.
b) Lorsque le bloc batterie n’est pas utilisé,
le tenir éloigné de tout autre objet
métallique, par ex. trombones, pièces
de monnaie, clous, vis ou autre petits
objets métallique pouvant réaliser une
connexion entre une borne et l’autre. Le
court-circuit des bornes de la batterie peut
causer des brûlures ou un incendie.
c) En cas d’utilisation abusive, du liquide
peut être éjecté de la batterie et il faut
éviter tout contact avec ce dernier. En
cas de contact accidentel, rincer à l’eau.
Si le liquide entre en contact avec les
yeux, consulter également un médecin.
Le liquide projeté de la batterie peut causer
des irritations ou des brûlures.
Informations de sécurité pour les
caméras d’inspection
AVERTISSEMENT : ne pas démonter
ou modifier la caméra d’inspection.
L’appareil ne comprend aucune
pièce destinée à être entretenue
par l’utilisateur. Si vous avez besoin
d’assistance, contactez votre revendeur.
• Ne pas utiliser la caméra d’inspection
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les caméras d’inspection
peuvent produire des étincelles qui pourraient
enflammer toute émanation ou poussière
ambiante.
• La caméra d’inspection doit être utilisée
uniquement avec les batteries DEWALT
spécialement conçues. L’utilisation d’autres
batteries peut créer un risque d’incendie.
• Conservez la caméra d’inspection hors
de portée des enfants et des autres
personnes inexpérimentées. Les outils
65
FRANÇAIS
Cet appareil n’est pas prévu pour
l’utilisation sur les personnes ou les
animaux et peut causer des blessures
dans le cas contraire.
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
• Ne pas démonter la caméra d’inspection.
L’appareil ne comprend aucune pièce destinée
à être entretenue par l’utilisateur.
AVERTISSEMENT : TOUJOURS
utiliser des lunettes de protection. Les
lunettes de vue NE SONT PAS des
lunettes de sécurité. Utilisez également
un masque intégral ou à poussière
si l’opération de coupe génère de la
poussière. TOUJOURS PORTER UN
EQUIPEMENT CERTIFIE.
• Ne pas utiliser l’appareil où il pourrait être
exposé aux parties mobiles, aux produits
chimiques dangereux ou aux charges
électriques. Ces situations (par exemple murs,
tuyaux, automobiles et machines) peuvent
causer de graves blessures ou la mort.
• Ne pas utiliser la caméra d’inspection à
proximité de machines en mouvement.
Cela peut provoquer des blessures si le câble
de la caméra est pris dans les pièces mobiles et
entraîne l’utilisateur.
ATTENTION : après utilisation,
ranger la caméra d’inspection à
plat, sur une surface stable là où
elle ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’un gros bloc batterie
peuvent tenir à la verticale sur celui-ci,
mais manquent alors de stabilité.
• Assurez-vous que la zone de travail est libre de
toute partie sous tension durant l’opération.
• Ne pas utiliser la caméra d’inspection à
proximité de produits chimiques corrosifs.
L’exposition aux environnements corrosifs ou
gras peut abimer la couverture en plastique
de la tête de la caméra et nuire à la qualité de
l’image.
• Ne pas utiliser la caméra si de la
condensation se forme dans la lentille.
Laissez l’eau s’évaporer avant de la réutiliser.
• Ne pas retirer ou endommager les
étiquettes d’avertissement.
• Pour éviter d’endommager la caméra
d’inspection ou l’équipement objet de l’essai,
protégez-les contre les éléments suivants :
– EMF (champs électromagnétiques), générés
par les postes de soudage à l’arc, les
chauffages à induction, etc.
– ESD (décharge électrostatique).
– Choc thermique (causé par des
changements brusques de température –
pour une plus grande précision, laissez
le thermomètre se stabiliser pendant 30
minutes avant l’utilisation).
AVERTISSEMENT : ne pas exposer la
caméra, le moniteur ou la batterie à une
chaleur excessive (par ex. en plein soleil,
feu ou autres).
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser le câble de la caméra
d’inspection entrer en contact
avec les fils sous tension. Coupez le
disjoncteur de toute la zone pour éviter
les blessures.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser
sur les personnes ou les animaux.
66
AVERTISSEMENT : les modifications
non autorisées par le fabricant peuvent
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser
cet appareil.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
– Risque de blessures dû au contact involontaire
avec des parties sous tension durant
l’opération.
Marquage sur la caméra
d’inspection
On trouve les diagrammes suivants sur la caméra
d’inspection :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2011 XX XX
Année de fabrication
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation deschargeurs de batteries
DCB100 et DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placer aucun objet au-dessus du
chargeur et ne pas placer le chargeur
sur une surface souple qui peut obstruer
les fentes de ventilations et entraîner une
chaleur interne excessive. Placer le chargeur
dans une position éloignée de toute source de
chaleur. Le chargeur est ventilé à travers des
fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
67
FRANÇAIS
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Les chargeurs DCB100 et DCB105 sont
compatibles avec les batteries Li-Ion de 10,8 V.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Procédure de charge (fig. 1)
1. Brancher le chargeur dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (a) dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
68
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (105 ˚F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
FRANÇAIS
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
100%
Charge en cours.
100%
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
TYPE DE BATTERIE
Les modèles DCT410, DCT411 et DCT412
fonctionnent avec des blocs batterie de 10,8 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
69
FRANÇAIS
Zoom :
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Caméra d’inspection
Supprimer : Dans le menu
dossier, les images
peuvent être
supprimées en
utilisant ce bouton.
1 Câble de caméra 17 mm (DCT410)
1 Câble de caméra 9 mm (DCT411)
1 Câble de caméra 5,8 mm (DCT412)
1 Crochet (DCT410, DCT411)
1 Aimant (DCT410, DCT411)
Utilisé lorsque vous
devez observer un
objet de plus près
(zoom x3).
k.
1 Miroir (DCT411)
1 Bloc batterie
Lecture : Appuyez sur le bouton pour
aller dans le dossier ou les photos et
les vidéos sont sauvegardées.
OU
1 Chargeur
Appuyez sur le bouton pour lire des
vidéos.
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
l.
Caméra : Appuyez sur ce bouton
pour prendre des photos.
m.
Enregistrement : Appuyez sur ce
bouton pour démarrer et arrêter
l’enregistrement
d’une vidéo.
n.
Menu principal : Appuyez sur
ce bouton pour afficher une liste
d’options pour l’utilisation de la
caméra d’inspection ou pour quitter
un écran.
o.
Flèche retour : Appuyez sur ce
bouton pour naviguer vers l’arrière.
p.
OK : Appuyez sur ce bouton pour
sauvegarder les modifications.
q.
Flèche suivant : Appuyez sur ce
bouton pour naviguer vers l’avant.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 2, 3)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
la caméra d’inspection ou l’une de
ses pièces. Dans le cas contraire, des
dégâts ou des blessures peuvent se
produire.
a. Batterie Lithium Ion 10,8 V
b. Caméra avec DEL
c. Câble de caméra de 0,9 m
d. Connecteur de caméra
r.
e. Ecran
f. Interrupteur marche/arrêt du câble de caméra/
interrupteur de contrôle de luminosité de la DEL
g. Poignée
h. Emplacement Micro SD pour cartes mémoire
micro SD de 16 Go maximum
i.
Bouton de mise en marche de
l’écran : L’écran et le câble de
la caméra (f) doivent être mise en
marche.
j.
Bouton zoom/supprimer :
Le bouton possède 2 fonctions :
70
Indicateur d’alimentation pour la
poignée : Lorsque le témoin vert est
allumé, il indique que la poignée est
active.
s. Bouton réinitialisation
USAGE PRÉVU
La caméra d’inspection est prévue pour lire des
vidéos en temps réel pendant l’observation à
l’intérieur des parois et/ou des espaces étroits.
Avec une carte micro SD (vendu à part), l’outil peut
ensuite prendre des photos ou enregistrer des
vidéos à des fins de documentation.
Les photos sont sauvegardées au format JPG et
les vidéos sont sauvegardées en AVI. Cette caméra
d’inspection DEWALT est compatible avec les cartes
mémoire micro SD jusqu’à 16 Go.
FRANÇAIS
Les applications comprennent l’inspection
des automobiles, l’inspection de la plomberie,
l’inspection des systèmes de climatisation et de
chauffage ou le cheminement des câbles. Lisez le
manuel dans son intégralité avant d’utiliser cette
caméra d’inspection.
NE L’UTILISEZ PAS en présence de liquides ou
de gaz explosifs. La rallonge du câble de la caméra
est étanche jusqu’au connecteur de la caméra. NE
PAS UTILISER la poignée dans des conditions
d’humidité ou immergée dans les liquides.
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : avant el montage
et les réglages, retirez toujours le bloc
batterie. Toujours éteindre la caméra
d’inspection avant d’insérer ou de retirer
le bloc batterie.
La caméra d’inspection est un outil professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
et/ou de connaissances et d’aptitudes sauf si
ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne
jamais laisser les enfants seuls jouer avec ce
produit.
Sécurité électrique
Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du bloc batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Vérifiez également que la tension de votre chargeur
correspond à celle du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Ecran (fig. 4)
Lorsque l’écran est raccordé à la poignée avec une
batterie, il reçoit la charge de la batterie. Assurezvous que l’écran est bien chargé avant l’utilisation.
Lorsque l’écran est retiré de la poignée, une icône
de batterie s’affiche en haut à gauche. Cette icône
affiche également la charge actuelle de l’écran.
Pour installer l’écran (e) dans la poignée (g), alignez
l’écran avec les guides sur la poignée et faitesle coulissez fermement dans la poignée jusqu’à
entendre le déclic de positionnement.
Pour retirer l’écran de la poignée, faites coulissement
fermement l’écran vers le haut de la poignée.
L’écran peut être pivoté et vu lorsqu’il n’est pas
raccordé à la poignée, permettant une utilisation
plus pratique de la caméra.
Câble de caméra (fig. 5)
Alignez le câble de caméra (c) avec le connecteur
de la caméra (d). Enfoncez et tournez le connecteur
vers la gauche (écran de caméra vers vous) pour
l’attacher solidement.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Pour retirer le câble de la caméra, tournez le
connecteur vers la droite (direction de la flèche).
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Un câble de caméra supplémentaire et des
rallonges sont disponibles en option. consultez votre
revendeur pour davantage d’informations.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
AVERTISSEMENT : utiliser uniquement
des blocs batterie et de chargeurs
DEWALT.
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
Crochet et aimant (fig. 6)
DCT410
Le crochet est pratique pour attraper le câble ou le
fil situés dans des espaces étroits. L’aimant sert à
récupérer les objets métalliques dans les espaces
étroits.
Pour fixer le crochet ou l’aimant, tournez la partie
moletée de la caméra vers la gauche jusqu’en
butée.
71
FRANÇAIS
Alignez le crochet ou l’aimant avec la rainure grise
(t), puis faites-le coulissez vers le bas jusqu’à ce que
les onglets (u) au sommet du crochet/aimant soient
bien fixés dans les encoches (v) situées sur la lentille
de la caméra.
tournez la partie moletée vers la droite pour
verrouiller la base du crochet et de l’aimant.
Crochet, aimant et miroir (fig. 7, 8)
DCT411
Suivez l’opération ci-dessous pour assembler le
crochet, l’aimant ou le miroir sur la caméra DCT411
de 9 mm.
1. Avec le manchon (w) sur l’accessoire,
introduisez le fond de l’accessoire (fil plié) dans
le trou (x) du câble de caméra 9 mm.
2. Assurez-vous que l’accessoire se trouve dans
la rainure (y) du manchon et faites coulisser le
manchon sur la caméra jusqu’à ce qu’il couvre
le trou (x).
ATTENTION : risque de coupe. Faites
attention lors de la manipulation du
crochet.
Crochet pour ceinture (fig. 9)
(accessoire en option)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures graves, NE
PAS suspendre la caméra au-dessus
de la tête ni suspendre d’autres objets
au crochet de ceinture. Accrochez
UNIQUEMENT le crochet de ceinture
de la caméra à une ceinture de travail.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Insertion et retrait du bloc batterie
de la caméra d’inspection (fig. 10)
REMARQUE : s’assurer que le bloc batterie (a) est
entièrement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie avec le rail à l’intérieur de
la poignée.
2. Le faire coulisser fermement en place jusqu’à
entendre le déclic du blocage.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération (bb) et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée
de la caméra.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
Démarrage
CONFIGURATION INITIALE
Configuration de langue
1. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Italien ou Néerlandais.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, assurezvous que la vis (z) qui retient le
crochet de ceinture est bien fixée.
IMPORTANT : lors de la fixation ou du retrait du
crochet de ceinture, n’utilisez que la vis (z) prévue à
cet effet.
Le crochet de ceinture (aa) peut être attaché d’un
côté ou de l’autre de l’outil en utilisant seulement la
vis (z) prévue, pour convenir aux utilisateurs droitiers
ou gauchers. Si le crochet n’est pas nécessaire, il
peut être retiré de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture, retirez la vis
(z) qui retient le crochet de ceinture en place, puis
remontez-le du côté opposé.
72
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer et
quitter.
Configuration de la date et de l’heure
1. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
mettre en surbrillance le champ à modifier.
FRANÇAIS
2. Appuyez sur le bouton OK pour activer le
champ (il devient vert).
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Dossier.
3. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
modifier le champ activé.
4. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les
modifications (le champ devient jaune).
5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier les
autres champs.
6. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
quitter.
UTILISATION DE BASE
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
REMARQUE : a tout moment durant l’utilisation de
la caméra, l’appui sur le bouton du menu principal
vous ramène au menu précédent.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner un dossier daté.
Pour enregistrer des photos ou des vidéos
(fig. 2, 3)
Assurez-vous qu’une carte micro SD (vendue à part)
est placée dans l’emplacement pour carte (h).
1. Mettez en marche la caméra (b) et la
poignée (g).
2. Orientez la caméra vers la destination.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le
dossier daté.
6. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner la photo ou la vidéo.
A. Appuyez sur le bouton de la caméra (l)
pour prendre une photo. Une icône de
confirmation s’affiche en haut à droite de
l’écran.
OU
7. Appuyez sur le bouton OK pour afficher la
photo ou la vidéo.
B. Appuyez sur le bouton d’enregistrement (m)
pour commencer l’enregistrement.
Un point rouge s’affiche en haut à droite
de l’écran. Pour arrêter l’enregistrement,
appuyez à nouveau sur le bouton
d’enregistrement.
La caméra créé un dossier sur la carte micro
SD pour ce jour. Toutes les photos ou les vidéos
enregistrées ce jour seront stockées dans ce
dossier.
Pour afficher les photos ou les vidéos
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
8. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
passer à la photo ou la vidéo suivante.
9. Une fois terminé, appuyez sur le bouton du
menu principal pour quitter.
73
FRANÇAIS
Pour supprimer les photos ou les vidéos 1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Dossier.
8. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
quitter.
Pour supprimer une photo ou une vidéo en
mode reproduction
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Dossier.
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner un dossier daté.
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner un dossier daté.
5. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
6. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner une photo ou une vidéo.
5. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
6. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner une photo ou une vidéo.
7. Appuyez sur le bouton OK pour afficher.
7. Appuyer sur le bouton de suppression.
Sélectionnez OUI pour supprimer la photo ou la
vidéo.
74
FRANÇAIS
8. Appuyer sur le bouton de suppression.
Sélectionnez OUI pour supprimer la photo ou la
vidéo.
Pour modifier les langues
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Date/Heure.
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
mettre en surbrillance un champ à modifier.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Langue.
5. Appuyez sur le bouton OK pour activer le
champ (il devient vert).
3. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner Anglais, Allemand, Espagnol,
Français, Italien ou Néerlandais.
6. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
modifier le champ activé.
7. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder
les modifications.
8. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier les
autres champs.
9. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
quitter.
Pour activer l’horodatage
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder
les modifications.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Horodatage.
6. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
quitter.
Pour modifier la date/heure
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
75
FRANÇAIS
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner ARRÊT ou MARCHE.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les
modifications et quitter.
Pour modifier la configuration par défaut
AVIS : la modification de la
configuration par défaut effacera
les réglages actuels et rétablira les
paramètres d’usine.
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder
les modifications.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Config. de base.
6. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
quitter.
Pour formater la carte Micro SD
AVIS : le formatage de la carte
micro SD supprimera toutes les
données.
1. Appuyez sur le bouton du menu principal pour
afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner l’option Formater disque.
MENU PRINCIPAL
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner NON ou OUI.
3. Appuyez sur le bouton OK pour passer à
l’écran suivant.
4. Appuyez sur la flèche retour ou suivant pour
sélectionner NON ou OUI.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder les
modifications et quitter.
76
FRANÇAIS
Conseils d’utilisation
• Utilisez exclusivement la batterie DEWALT
10,8 V au Lithium Ion.
• Assurez-vous que la batterie DEWALT est en
bon état de marche. Si l’indicateur de batterie
faible clignote sur l’écran, la batterie doit être
rechargée.
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie,
assurez-vous d’arrêter l’écran et la poignée
lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
• Assurez-vous que l’écran est bien chargé avant
l’utilisation.
MAINTENANCE
Votre caméra d’inspection DEWALT a été conçue
pour fonctionner longtemps avec un minimum
de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
• DCT4101 – câble de caméra de diamètre
17 mm
• DCT4102 – câble de caméra de diamètre 9 mm
• DCT4105 – câble de caméra de diamètre
5,8 mm
• DCT4103 – rallonge de câble de diamètre
17 mm et 0,9 m de long
• Crochet et aimant DCT410 (disponibles
uniquement comme pièces de rechange)
• Crochet, aimant et miroir DCT411 (disponibles
uniquement comme pièces de rechange)
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Entretien
AVERTISSEMENT : soufflez la saleté
et la poussière avec de l’air propre et
sec au moins une fois par semaine.
Pour réduire le risque de blessures,
portez toujours des protection oculaires
appropriées lors de cette opération.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Dépannage
• Assurez-vous que la batterie de 10,8 V est
chargée.
• Assurez-vous que l’écran est bien chargé.
• Assurez-vous que l’écran est toujours fixé à
la poignée. L’image peut se congeler si vous
tentez de retirer l’écran de la poignée pendant
l’enregistrement d’une photo ou d’une vidéo.
• Assurez-vous que la batterie est installée sur la
poignée lors de l’utilisation.
• Assurez-vous que le câble de la caméra est
correctement fixé à la poignée.
• Assurez-vous que la poignée et l’écran sont mis
en marche.
• Assurez-vous que l’arrière de la poignée n’est
pas recouvert de débris afin que l’écran coulisse
aisément et qu’il ne subisse aucun dégât.
• Si l’écran se congèle ou ne s’allume pas,
insérez un petit objet (par ex. trombone) dans
le bouton de réinitialisation (s) situé à l’arrière de
l’écran.
• Si l’image est faible, tournez l’interrupteur de
contrôle de luminosité pour éclaircir l’éclairage
à DEL.
77
FRANÇAIS
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
78
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
79
ITALIANO
TELECAMERA PER ISPEZIONI SENZA FILI
DCT410, DCT411, DCT412
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Diametro cavo
della telecamera
Lunghezza cavo
Risoluzione
Formato dello
schermo
Peso (senza
pacco batteria)
VDC
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
VDC
Capacità
Ah
Peso
kg
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
mm
69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Caricabatteria
DCB100
DCB105
Tensione
VAC
230
230
di rete
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Tempo
min
40
40
30
30
di carica
(pacchi da (pacchi da (pacchi da (pacchi da
approssimativo
1,3 Ah) 1,5 Ah)
1,3 Ah) 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusibili
Europa
AVVERTENZA: l’aumento della
tensione elettrostatica potrebbe causare
un guasto al display e tutti i dati non
salvati andranno perduti. Prima di
riutilizzare il dispositivo, assicurarsi che
la tensione elettrostatica si sia fermata
e azionare il pulsante reset con il
relativo pin. Dopodiché il display della
telecamera tornerà a funzionare.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Importanti istruzioni sulla sicurezza
• Leggere queste istruzioni.
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
• Conservare queste istruzioni.
• Fare attenzione agli avvisi.
AVVERTENZA: questo è un prodotto
di Classe A. In un ambiente domestico,
questo prodotto potrebbe causare
interferenze radio, nel cui caso l’utente
è obbligato a prendere gli adeguati
provvedimenti.
80
• Seguire tutte le istruzioni.
• Utilizzare solamente collegamenti/accessori
specificati dal costruttore.
• Per la manutenzione rivolgersi a personale
tecnico qualificato. La riparazione è necessaria
ITALIANO
quando l’apparato è stato danneggiato in
qualsiasi modo, è stato esposto alla pioggia o
all’umidità, non funziona normalmente o è stato
fatto cadere.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE
Sicurezza dell’area di lavoro
a)
Tenere pulita e ben illuminata la
zona di lavoro. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Durante l’uso di una telecamera per
ispezioni, tenere lontani i bambini e
chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
Sicurezza personale
a)
Rimanere all’erta, fare attenzione a ciò
che si sta facendo e usare il buon senso
quando si utilizza una telecamera per
ispezioni. Non usare una telecamera
per ispezioni mentre si è stanchi o sotto
l’influenza di droghe, alcol o farmaci. Un
momento di disattenzione mentre si utilizza la
telecamera per ispezioni potrebbe risultare in
gravi lesioni.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Utilizzare sempre protezioni oculari. Se
si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento
protettivo, ad esempio una maschera
antipolvere, delle calzature antiscivolo, un
casco o delle otoprotezioni, si ridurrà il rischio
di infortuni.
c) Non sporgersi troppo. Mantenere
sempre un appoggio ed equilibrio
adeguati. Ciò consente un migliore controllo
della telecamera per ispezioni nelle situazioni
impreviste.
d) Vestirsi adeguatamente. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli.
Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontano dalle parti mobili. Vestiti larghi,
gioielli o capelli lunghi potrebbero impigliarsi
nei componenti in movimento.
Uso e manutenzione
a)
Ritirare una telecamera per ispezioni
inattiva lontano dalla portata dei bambini
e non permettere a persone che non
hanno esperienza con la telecamera
o con queste istruzioni di utilizzare
l’apparato. Le telecamere per ispezioni sono
pericolose in mano a persone inesperte.
b) Utilizzare la telecamera per ispezioni, gli
accessori, ecc., rispettando le presenti
istruzioni e tenendo in considerazione le
condizioni di funzionamento e il lavoro
da eseguire. L’impiego della telecamera per
ispezioni per usi diversi da quelli previsti può
dar luogo a situazioni di pericolo.
Uso e cura degli apparati a batteria
a)
Ricaricare la batteria esclusivamente
con il caricabatteria specificato da
DEWALT. Un caricabatteria adatto per un
tipo di gruppo batterie può esporre al rischio
d’incendio se usato con gruppo batterie
diverso.
b) Quando non è in uso, il gruppo batterie
va conservato lontano da oggetti
metallici come graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altre minuterie in metallo
che possono creare contatto tra i poli. Il
cortocircuito dei poli del gruppo batterie può
causare ustioni o incendi.
c) In condizioni di sovraccarico, le batterie
possono perdere liquido: evitare di
toccarlo. In caso di contatto accidentale,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
a contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
Informazioni di sicurezza per le
telecamere per ispezioni
AVVERTENZA: non smontare
né modificare la telecamera per
ispezioni. Non vi sono parti riparabili
all’interno. In caso di assistenza,
rivolgersi al proprio rivenditore locale.
• Non azionare la telecamera per ispezioni
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Le telecamere per ispezioni
generano scintille che possono provocare
l’accensione di polvere o fumi.
• Utilizzare la telecamera per ispezioni
esclusivamente con le apposite batterie
DEWALT. L’uso di gruppi batterie diversi può
esporre al rischio di incendi.
• Conservare la telecamera per ispezioni
dalla portata dei bambini e di altre persone
inesperte. Gli apparati sono pericolosi in mano
a persone inesperte.
• Non smontare la telecamera per ispezioni.
Non vi sono parti riparabili dall’utente all’interno.
• Non utilizzare l’unità in nessun luogo in cui
potrebbe rimanere esposta a parti mobili,
sostanze chimiche pericolose o scariche
81
ITALIANO
polvere per le operazioni di taglio
che producono polvere. UTILIZZARE
APPARECCHIATURE DI SICUREZZA
OMOLOGATE.
elettriche. Tali situazioni possono causare
lesioni gravi o morte; per es., pareti, tubature,
automobili e macchinari.
• Non utilizzare la telecamera per ispezioni
nei pressi di macchinari in movimento.
Si potrebbero verificare lesioni se il cavo della
telecamera rimane impigliato nelle parti mobili e
trascina l’utente.
ATTENZIONE: quando non viene
usata, appoggiare la telecamera per
ispezioni su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
• Assicurarsi che l’area di lavoro sia libera da parti
portatrici di corrente durante la lavorazione.
• Non utilizzare la telecamera per ispezioni
attorno a sostanze chimiche corrosive.
L’esposizione ad ambienti corrosivi e unti può
rovinare il rivestimento in plastica sulla testa
della telecamera e compromettere la qualità
delle immagini.
• Non utilizzare la telecamera se si forma
della condensa all’interno della lente.
Lasciare che l’acqua evapori prima di riutilizzarla.
• Non rimuovere o cancellare le etichette di
avvertenza.
• Per evitare di danneggiare la telecamera per
ispezioni o le apparecchiature sottoposte a test,
proteggerli da quanto segue:
–
EMF (campi elettromagnetici), per esempio
saldatori ad arco, riscaldatori a induzione,
ecc.
– ESD (scarica elettrostatica).
– Shock termico (causato da sbalzi improvvisi
della temperatura ambiente per la massima
precisione, lasciare che il termometro si
stabilizzi per 30 minuti prima dell’uso).
AVVERTENZA: non esporre la
telecamera, il monitor o la batteria a
calore eccessivo come sole, fuoco o
simili.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non lasciare che il cavo
della telecamera per ispezioni entri
a contatto con i fili elettrici attivi.
Disattivare gli interruttori differenziali in
tutta la zona per evitare lesioni.
AVVERTENZA: non usare sulle
persone o sugli animali. Questo
apparato non è fatto per essere utilizzato
su persone o animali e può causare
lesioni se utilizzato.
AVVERTENZA: utilizzare SEMPRE
occhiali di sicurezza. Gli occhiali
da vista indossati quotidianamente
NON sono occhiali di protezione.
Indossare inoltre una maschera anti82
AVVERTENZA: le modifiche non
autorizzate dal fabbricante possono
annullare il diritto dell’utente a utilizzare
questo dispositivo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Rischio di lesioni personali a causa di un
contatto accidentale con parti portatrici di
corrente durante la lavorazione.
Simbolo sulla telecamera per
ispezioni
Sulla telecamera per ispezioni sono presenti i
seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2011 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB100 e
DCB105.
ITALIANO
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
II caricabatteria DCB100 e DCB105 sono compatibili
con batterie da 10,8 V Li-Ion.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 1)
1. Innestare il caricabatterie in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
83
ITALIANO
2. Inserire il pacco batteria (a) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
84
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
ITALIANO
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
I modelli DCT410, DCT411 e DCT412 funzionano
con pacchi batteria da 10,8 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i
cavi difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C and 40 ˚C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Non bruciare il pacco batteria.
Vedere i Dati tecnici per il tempo
di ricarica.
Solo per uso interno.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Telecamera per ispezioni
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
1 Cavo della telecamera 17 mm (DCT410)
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
1 Cavo della telecamera 5,8 mm (DCT412)
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
1 Cavo della telecamera 9 mm (DCT411)
1 Gancio (DCT410, DCT411)
1 Magnete (DCT410, DCT411)
1 Specchio (DCT411)
1 Gruppo batterie
1 Caricabatteria
100%
100%
Batteria in carica.
Batteria carica.
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
85
ITALIANO
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatteria non sono
compresi nei modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
m.
Record (Registra): premere questo
pulsante per avviare e arrestare la
registrazione di un video.
n.
Main Menu (Menu principale):
premere questo pulsante per
visualizzare un elenco di opzioni per
utilizzare la telecamera per ispezioni o
per uscire da uno schermo.
o.
Back Arrow (Freccia indietro):
premere questo pulsante per navigare
indietro.
p.
OK: premere questo pulsante per
salvare le modifiche.
q.
Forward Arrow (Freccia avanti):
premere questo pulsante per navigare
avanti.
r.
Indicatore di accensione per il set
impugnature: quando la luce verde è
accesa indica che il set impugnature è
acceso.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 2, 3)
AVVERTENZA: non modificare mai la
telecamera per ispezioni o alcuna parte
di essa. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
a. Batteria agli ioni di litio 10,8 V
b. Telecamera con LED
c. Cavo della telecamera 0,9 m
d. Connettore della telecamera
e. Schermo
f. Interruttore acceso/spento cavo della
telecamera / interruttore di controllo luminosità
LED
g. Set impugnature
s. Pulsante reset
h. Slot micro SD per schede di memoria micro SD
da 16 GB o inferiore
i.
Pulsante di accensione per lo
schermo: è necessario accendere
sia lo schermo che il cavo della
telecamera (f).
j.
Pulsante Zoom/Delete (Zoom/
Elimina):
il pulsante ha 2 funzioni:
Zoom:
da utilizzare quando
è necessario vedere
l’oggetto più da vicino
(3x zoom).
Delete
(Elimina): nel menu cartella, è
possibile eliminare le
immagini utilizzando
questo pulsante.
k.
Play (Riproduci): premere il pulsante
per andare alla cartella dove sono
salvate le foto e i video.
OPPURE
Premete il pulsante per riprodurre i
video.
l.
86
Camera (Fotocamera): premere
questo pulsante per scattare una foto.
DESTINAZIONE D’USO
La telecamera per ispezioni è progettata per
riprodurre video in tempo reale mentre ispezionate
pareti e/o spazi ristretti. Con una scheda micro SD
(venduta separatamente), questo apparato è in
grado di scattare foto o registrare video da utilizzare
per scopi documentativi.
Le foto vengono salvate in formato JPG e i video
in formato AVI. Questa telecamera per ispezioni
DEWALT è compatibile con schede di memoria
micro SD fino a 16 gigabyte.
Le applicazioni consistono in ispezioni
automobilistiche, ispezioni idrauliche, ispezioni di
impianti di climatizzazione o instradamento dei cavi.
Leggere tutto il manuale prima di utilizzare questa
telecamera per ispezioni.
NON usare in presenza di liquidi o gas infiammabili.
La prolunga del cavo della telecamera è
impermeabile fino al connettore della telecamera.
NON USARE il set impugnature in condizioni umide
e non immergerlo nell’acqua.
La telecamera per ispezioni è un apparato elettrico
professionale. NON consentire a bambini di entrare
in contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo apparato non è destinato all’uso da
parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
ITALIANO
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
a giocare con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il caricatore è stato progettato per essere alimentato
con un solo livello di tensione. Verificare sempre che
la tensione della batteria corrisponda alla tensione
della targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione del
caricatore corrisponda a quella della presa elettrica.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
CH
dalla batteria. Assicurarsi che lo schermo sia
completamente carico prima dell’uso.
Quando lo schermo è scollegato dal set di
impugnature, un’icona batteria compare nell’angolo
in alto a sinistra. Questa icona visualizza anche la
carica corrente dello schermo.
Per installare lo schermo (e) nel set impugnature (g),
allineare lo schermo alle guide sul set impugnature
e farlo scorrere saldamente nell’impugnatura finché
non si sente la chiusura scattare in posizione.
Per togliere lo schermo dal set di impugnature, farlo
scorrere saldamente verso l’alto dall’impugnatura
dell’apparato.
Lo schermo può essere acceso e visualizzato
quando non è fissato al set di impugnature,
facilitando la manovrabilità della telecamera.
Cavo della telecamera (fig. 5)
Allineare il cavo della telecamera (c) al connettore
della telecamera (d). Premere e ruotare il connettore
in senso anti-orario (con lo schermo della telecamera
rivolto verso di sè) per fissarlo saldamente.
Per rimuovere il cavo della telecamera, ruotare il
connettore in senso orario (in direzione della freccia).
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Cavi di telecamera e prolunghe aggiuntivi sono
disponibili a un costo extra. Rivolgersi al rivenditore
per ottenere ulteriori informazioni.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Gancio e magnete (fig. 6)
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare il
montaggio o la regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie. Spegnere
sempre la telecamera per ispezioni
prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie.
AVVERTENZA: usare esclusivamente
batterie e caricatori DEWALT.
Schermo (fig. 4)
Quando lo schermo è collegato al set di
impugnature con una batteria, riceverà una carica
DCT410
Il gancio è utile per recuperare il cavo o il filo
quando si trova in spazi stretti. Il magnete serve per
recuperare gli oggetti metallici in spazi stretti.
Per fissare il gancio o il magnete, ruotare la parte
zigrinata della telecamera in senso anti-orario finché
non si ferma.
Allineare il gancio o il magnete alla scanalatura
grigia (t) quindi farlo scorrere verso il basso finché
le linguette (u) sopra il gancio/magnete non si
posizionano saldamente nelle tacche (v) situate nella
lente della telecamera.
Ruotare la parte zigrinata in senso orario per
bloccare la base del gancio e il magnete.
Gancio, magnete e specchio
(fig. 7, 8)
DCT411
Seguire la procedura in basso per assemblare il
gancio, il magnete o lo specchio sulla telecamera
DCT411 9 mm.
1. Con il manicotto (w) sull’accessorio, inserire la
parte inferiore dell’accessorio (filo piegato) nel
87
ITALIANO
foro (x) all’interno del cavo della telecamera
9 mm.
2. Assicurarsi che l’accessorio si trovi nella
scanalatura (y) sul manicotto e far scorrere il
manicotto sulla telecamera finché il manicotto
non va a coprire il foro (x).
ATTENZIONE: pericolo di taglio.
Prestare attenzione quandi si maneggia
il gancio.
Gancio per cintura (fig. 9)
(Accessorio opzionale)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, NON
appendere la telecamera in alto o
fissare oggetti al gancio per la cintura.
Appendere il gancio per cintura della
telecamera ESCLUSIVAMENTE a una
cintura da lavoro.
2. Farlo scorrere in posizione finché non si sente
un clic.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio (bb) ed estrarre
il pacco batteria dall’impugnatura della
telecamera.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
Guida introduttiva
CONFIGURAZIONE INIZIALE
Impostazione lingua
1. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare inglese, tedesco, spagnolo,
francese, italiano o olandese.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, accertarsi
che la vite (z) che fissa il gancio per
cintura sia avvitata saldamente.
IMPORTANTE: durante il montaggio o la rimozione
del gancio per cintura, utilizzare esclusivamente la
vite (z) fornita in dotazione.
Il gancio per cintura (aa) può essere fissato
su entrambi i lati dell’apparato utilizzando
esclusivamente la vite (z) in dotazione, a seconda
che l’utilizzatore sia mancino o destrimano. Se lo
si desidera, è possibile rimuovere completamente il
gancio dall’apparato.
2. Premere il pulsante OK per confermare e uscire.
Impostazione data e ora
1. Premere la freccia avanti o indietro per
evidenziare il campo da modificare.
Per spostare il gancio per cintura, svitare la vite (z)
che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dalla telecamera
per ispezioni (fig. 10)
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (a) sia
completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria alle guide all’interno
dell’impugnatura.
88
2. Premere il pulsante OK per attivare il campo (il
campo diventa verde).
3. Premere la freccia avanti o indietro per
modificare il campo attivato.
4. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche
(il campo diventa giallo).
5. Ripetere i passi di sopra per modificare i campi
rimanenti.
6. Premere il pulsante menu principale per uscire.
FUNZIONAMENTO DI BASE
NOTA: in qualsiasi momento durante l’utilizzo della
telecamera, premendo il pulsante menu principale si
verrà riportati al menu precedente.
ITALIANO
Per registrare foto o video (fig. 2, 3)
Assicurarsi che una scheda micro SD (venduta
separatamente) sia caricata nello slot della
scheda (h).
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare una cartella datata.
1. Accendere sia la telecamera (b) che il set di
impugnature (g).
2. Puntare la telecamera verso la destinazione.
5. Premere il pulsante OK per selezionare la
cartella datata.
6. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare la foto o il video.
A. Premere il pulsante fotocamera (l) per
scattare una foto. Nel lato in alto a destra
dello schermo viene visualizzata un’icona di
conferma.
OPPURE
B. Premere il pulsante registra (m) per avviare la
registrazione.
Comparirà un puntino rosso nel lato in
alto a destra dello schermo. Per fermare
la registrazione, premere nuovamente il
pulsante registra.
7. Premere il pulsante OK per visualizzare la foto o
il video.
La telecamera creerà una cartella sulla scheda micro
SD per quel giorno. Tutte le foto e i video ripresi in
quel giorno saranno archiviati in questa cartella.
Per visualizzare foto o video
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Cartella.
8. Premere la freccia avanti o indietro per avanzare
alla foto o video successivi.
9. Al termine, premere il pulsante menu principale
per uscire.
Per eliminare foto o video singoli
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Cartella.
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
89
ITALIANO
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare una cartella datata.
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare una cartella datata.
5. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
6. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare una foto o video.
7. Premere il pulsante elimina. Selezionare SÌ per
eliminare la foto o video singoli.
8. Premere il pulsante menu principale per uscire.
Per eliminare una foto o un video durante la
visualizzazione
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
5. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
6. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare una foto o video.
7. Premere il pulsante OK per visualizzare.
8. Premere il pulsante elimina. Selezionare SÌ per
eliminare la foto o video singoli.
Per modificare le lingue
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Lingua.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Cartella.
3. Premere il pulsante OK per selezionare.
90
ITALIANO
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare inglese, tedesco, spagnolo,
francese, italiano o olandese.
5. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche.
6. Premere il pulsante menu principale per uscire.
Per cambiare la Data/Ora
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Inserimento dettagli.
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare SPENTO o ACCESO.
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Data/Ora.
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
4. Premere la freccia avanti o indietro per
evidenziare un campo da modificare.
5. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche.
6. Premere il pulsante menu principale per uscire.
Per formattare la scheda Micro SD
AVVISO: la formattazione della
scheda micro SD cancellerà tutti
i dati.
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
5. Premere il pulsante OK per attivare il campo (il
campo diventa verde).
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Formatta disco.
6. Premere la freccia avanti o indietro per
modificare il campo attivato.
7. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche.
8. Ripetere i passi di sopra per modificare i campi
rimanenti.
9. Premere il pulsante menu principale per uscire.
Per attivare l’Inserimento dettagli
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
91
ITALIANO
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare NO o SÌ.
Consigli di funzionamento
• Utilizzare esclusivamente la batteria agli ioni di
litio da 10,8 V DEWALT.
• Assicurarsi che la batteria DEWALT sia in buone
condizioni. Se la spia dell’indicatore di batteria
scarica sullo schermo lampeggia, è necessario
ricaricare la batteria.
5. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche
e uscire.
Per cambiare la Config. predefinita
AVVISO: passando alla config.
predefinita le impostazioni correnti
verranno eliminate e verranno
ripristinate le impostazioni di
fabbrica.
1. Premere il pulsante menu principale per
visualizzare il Menu Principale.
2. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare l’opzione Config. predefinita.
• Per prolungare la durata della batteria,
assicurarsi di spegnere sia che lo schermo che
il set di impugnature quando non sono in uso.
• Assicurarsi che lo schermo sia completamente
carico prima dell’uso.
MANUTENZIONE
La telecamera per ispezioni DEWALT è stata studiata
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti
dipendono da una cura appropriata e da una pulizia
regolare.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Pulizia
3. Premere il pulsante OK per navigare alla
schermata successiva.
4. Premere la freccia avanti o indietro per
selezionare NO o SÌ.
AVVERTENZA: aspirare lo sporco e la
polvere con aria secca e pulita almeno
una volta a settimana. Per minimizzare
il rischio di lesioni agli occhi, indossare
una protezione oculare adeguata
durante tale procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
5. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche
e uscire.
92
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
ITALIANO
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
ACCESSORI CONSIGLIATI
• DCT4101 – cavo della telecamera diametro
17 mm
• DCT4102 – cavo della telecamera diametro
9 mm
• DCT4105 – cavo della telecamera diametro
5,8 mm
• DCT4103 – prolunga per cavo diametro 17 mm,
lunghezza 0,9 m
• Gancio e magnete DCT410 (disponibili solo
come parti di ricambio)
• Gancio, magnete e specchio DCT411
(disponibili solo come parti di ricambio)
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Ricerca guasti
• Assicurarsi che la batteria da 10,8 V sia carica.
• Assicurarsi che lo schermo sia completamente
carico.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
• Accertarsi che lo schermo sia sempre fissato
al set di impugnature. L’immagine potrebbe
bloccarsi se si tenta di rimuovere lo (schermo)
dal set di impugnature mentre si sta scattando
una foto o video.
• Assicurarsi che la batteria sia installata sul set di
impugnature quando è in uso.
• Assicurarsi che il cavo della telecamera sia
correttamente fissato al set di impugnature.
• Assicurarsi che il set di impugnature sia acceso,
così come lo schermo.
• Assicurarsi che la parte posteriore del set di
impugnature non sia ricoperta da detriti in modo
che lo schermo possa scorrere facilmente e non
si verifichino danni allo schermo.
• Se lo schermo si blocca o non si accende,
inserire un oggetto di piccole dimensioni (es.,
l’estremità di una graffetta) nel pulsante reset (s)
situato sul retro dello schermo.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
• Se l’immagine è scura, ruotare l’interruttore di
controllo della luminosità per illuminare la spia
LED.
93
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
94
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
DRAADLOZE INSPECTIECAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Accutype
Diameter
camerakabel
Kabellengte
Resolutie
Schermgrootte
Gewicht
(zonder accu)
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
VDC
DCT410
10,8
1
Li-Ion
mm
17
m
0,9
dpi 320 x 480
mm 69 x 50
kg
VDC
Ah
kg
0,77
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Lader
DCB100
Netspanning VAC
230
Accutype
Li-Ion
Oplaadtijd min
40
40
(ong,)
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
Gewicht
kg
0,3
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
9
5,8
0,9
0,9
320 x 480 320 x 480
69 x 50
69 x 50
0,69
0,60
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
accu’s) accu’s)
0,49
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
WAARSCHUWING: Dit is een Klasse
A-product. In een huiselijke omgeving
kan dit product radio-interferentie geven
en de gebruiker moet in dat geval
toereikende maatregelen treffen.
WAARSCHUWING: Verhoogde
elektrostatische spanning kan de display
doen uitvallen en alle niet-opgeslagen
gegevens kunnen dan verloren gaan.
Controleer, voordat u het toestel weer
gebruikt, dat de elektrostatisch spanning
niet meer voorkomt en activeer de
reset-knop met een geschikt scherp
voorwerp. Daarna zal de display van de
camera weer functioneren.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
• Lees deze instructies.
• Bewaar deze instructies.
• Neem alle waarschuwingen in acht.
• Volg alle instructies op.
• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die
worden opgegeven door de fabrikant.
• Laat alle servicewerkzaamheden over aan
vakbekwaam onderhoudspersoneel. Onderhoud
95
NEDERLANDS
is nodig wanneer het apparaat op welke
wijze dan ook beschadigd is, het apparaat
blootgesteld is geweest aan regen of vocht, niet
normaal werkt of is gevallen.
instructies waarbij u rekening houdt met
de werkomstandigheden en het werk
dat moet worden uitgevoerd. Gebruik van
de inspectiecamera voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ZODAT U DEZE LATER OOK NOG KUNT RAADPLEGEN
Veiligheid op de werkplek
a)
Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere werkplekken
leiden tot ongelukken.
b) Houd kinderen en omstanders op een
afstand terwijl u met een inspectie
camera werkt. Als u wordt afgeleid kunt u
de controle over het apparaat verliezen.
Persoonlijke veiligheid
a)
Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand wanneer u met een
inspectiecamera werkt. Gebruik niet
een inspectiecamera als u vermoeid
bent of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicatie bent. Een moment
van onoplettendheid tijdens het bedienen van
een inspectiecamera kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
b) Draag persoonlijke beschermende
kleding. Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een
helm, of gehoorbescherming, gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit geeft u
voor betere controle over de inspectiecamera
in onverwachte situaties.
d) Draag de juiste kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Gebruik en onderhoud
a)
Bewaar een inspectiecamera die
niet wordt gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat niet toe dat
personen die onbekend zijn met de
inspectiecamera of deze instructies,
de inspectiecamera bedienen.
Inspectiecamera’s zijn gevaarlijk in handen
van ongetrainde gebruikers.
b) Gebruik de inspectiecamera,
accessoires, enz., volgens deze
96
Gebruik en onderhoud van
accugereedschap
a)
Laad de accu alleen op met de oplader
die door DEWALT wordt opgegeven. Een
lader die geschikt is voor het ene type accu,
kan een risico van brand doen ontstaan bij
gebruik met een andere accu.
b) Houd de accu, wanneer u deze niet
gebruikt, weg bij andere metalen
objecten zoals paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een
verbinding tot stand kunnen brengen
tussen de ene pool en de andere.
Wanneer kortsluiting ontstaat tussen de polen
van de accu, kan dat brandwonden of brand
veroorzaken.
c) Wanneer de accu slecht wordt
behandeld, kan er vloeistof uit de accu
spuiten, vermijd contact met deze
vloeistof. Als er per ongeluk contact
ontstaat, spoel dan met water. Als de
vloeistof in de ogen komt, roep dan
tevens medische hulp in. Vloeistof die uit
de batterij komt, kan irritatie en brandwonden
veroorzaken.
Veiligheidsinformatie voor
inspectiecamera’s
WAARSCHUWING: Demonteer of
modificeer de inspectiecamera
niet. Er zitten in het apparaat
geen onderdelen die
onderhoudswerkzaamheden door
de gebruiker vereisen. Neem contact
op met uw dealer ter plaatste, als u hulp
nodig hebt.
• Werk niet met de inspectiecamera in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stof. Inspectiecamera’s veroorzaken vonken
die het stof of de dampen kunnen doen
ontbranden.
• De inspectiecamera mag uitsluitend
worden gebruikt met de specifiek
aangeduide DEWALT-accu’s. Gebruik van alle
andere accu’s kan het risico van brand doen
ontstaan.
NEDERLANDS
• Berg de inspectiecamera op buiten bereik
van kinderen en andere personen die
niet met het gereedschap hebben leren
werken. Gereedschap is gevaarlijk in handen
van ongetrainde gebruikers.
• Demonteer de inspectiecamera niet.
Binnenin bevinden zich geen onderdelen waar u
als gebruiker onderhoud aan kunt verrichten.
• Gebruik het toestel niet waar het in
contact kan komen met bewegende
onderdelen, gevaarlijke chemicaliën of
elektrische ladingen. In dergelijke situaties
kan zich ernstig letsel of een ongeval met
dodelijke afloop voordoen; houd het toestel weg
bij bijvoorbeeld wanden, leidingen, auto’s en
machines.
• Werk niet met de inspectiecamera in de
buurt van bewegende machines. Dit kan
leiden tot letsel als de camerakabel bekneld
raakt tussen bewegende onderdelen en de
gebruiker naar de machine toe wordt getrokken.
• Controleer dat de werkplek vrij is van
stroomvoerende onderdelen tijdens het
werkproces.
• Gebruik de inspectiecamera niet bij
corrosieve chemicaliën. Blootstelling aan
corrosieve, oliehoudende omgevingen kan
de kunststof bedekking bovenop de camera
beschadigen en de beeldkwaliteit ernstig
verslechteren.
• Gebruik de camera niet als er zich condens
vormt aan de binnenzijde van de lens.
Gebruik het toestel pas weer als het water is
verdampt.
• Verwijder of beschadig de
waarschuwingslabels niet.
• Voorkom beschadiging van de inspectiecamera
of de apparatuur die wordt getest, zorg voor
bescherming tegen:
– EMF (elektromagnetische velden)
zoals van lasapparatuur, inductieverwarmingstoestellen, enz.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat de kabel van
de inspectiecamera niet in contact
komen met draden waar spanning
op staat. Voorkom letsel, sluit de
circuitonderbrekers af voor de gehele
werkplek.
WAARSCHUWING: Niet gebruiken
voor mensen of dieren. Dit toestel is
niet bedoeld voor gebruik op mensen of
dieren, verwondingen zouden het gevolg
kunnen zijn.
WAARSCHUWING: Draag ALTIJD een
veiligheidsbril. Een bril die u dagelijks
draagt is NIET een veiligheidsbril.
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker
als bij het werken stof vrijkomt. DRAAG
ALTIJD EEN GECERTIFICEERDE
VEILIGHEIDSUITRUSTING.
VOORZICHTIG: Plaats de
inspectiecamera wanneer deze niet
in gebruik is, op z’n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het toestel
niet kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
WAARSCHUWING: Wanneer
wijzigingen worden aangebracht die niet
worden goedgekeurd door de fabrikant,
kan het recht van de gebruiker het
toestel te bedienen komen te vervallen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
onbedoeld contact met stroomvoerende
onderdelen tijdens het werkproces.
– ESD (elektrostatische ontlading).
– Thermische schok (veroorzaakt
door abrupte veranderingen van de
omgevingstemperatuur; u bereikt de hoogste
nauwkeurigheid wanneer u de thermometer
vóór gebruik 30 minuten laat acclimatiseren).
WAARSCHUWING: Stel de camera
camera, beeldscherm of accu niet bloot
aan zeer grote hitte zoals die van de
zon, een vuur en dergelijke.
Markeringen op de inspectiecamera
De volgende pictogrammen staan op de
inspectiecamera vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
97
NEDERLANDS
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
Voorbeeld:
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
POSITIE DATUMCODE
2011 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DCB100 en DCB105.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
98
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
NEDERLANDS
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders DCB100 en DCB105 werken met accu’s
van het type
10,8 V Li-Ion.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 1)
1. Steek de acculader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (a) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
99
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z’n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s
kunnen rechtop staan op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgegooid.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCT410, DCT411 en DCT412 werken op
10,8 volt accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
100%
Accu bezig met opladen.
100%
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu’s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
100
NEDERLANDS
Zoom:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Inspectiecamera
1 Camerakabel 17 mm (DCT410)
Wissen: In het mapmenu kunt
u met deze knop
beelden wissen.
1 Camerakabel 9 mm (DCT411)
1 Camerakabel 5,8 mm (DCT412)
Deze wordt gebruikt
wanneer u het object
van dichterbij moet
bekijken (3x zoom).
k.
1 Magneet (DCT410, DCT411)
Afspelen: Druk op deze knop als u
naar de map wilt gaan waar foto’s en
videobeelden zijn opgeslagen.
1 Spiegel (DCT411)
OF
1 Accu
Druk op de knop als u videobeelden
wilt afspelen.
1 Haak (DCT410, DCT411)
1 Lader
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
l.
Camera: Druk op deze knop als u
een foto wilt maken.
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 2, 3)
WAARSCHUWING: Breng nooit
modificaties aan in de inspectiecamera
of in welk deel dan ook ervan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. 10,8 V Lithium-Ion accu
b. Camera met LED’s
c. 0,9 m Camerakabel
d. Cameraconnector
e. Scherm
f. Aan/Uit-schakelaar / regelschakelaar LEDhelderheid op camerakabel
g. Handgrepen
h. Micro SD-sleuf voor micro SD-geheugenkaarten
van 16 GB of minder
i.
j.
Aan/Uit-knop voor het scherm:
Zowel het scherm als de camerakabel
(f) moeten worden ingeschakeld.
Zoomen/Wissen-knop:
De knop heeft 2 functies:
m.
Opnemen: Druk op deze knop als u
het vastleggen van videobeelden wilt
starten en stoppen.
n.
Hoofdmenu: Druk op deze knop voor
een lijst van opties voor het bedienen
van de inspectiecamera of voor het
afsluiten van een scherm.
o.
Pijl terug: Druk op deze knop als u
achterwaarts wilt navigeren.
p.
OK: Druk op deze knop als u
veranderingen wilt opslaan.
q.
Pijl vooruit: Druk op deze knop als u
voorwaarts wilt navigeren.
r.
Aan/Uit-Indicator voor de
handgreep: Wanneer het groene
licht brandt, betekent dat dat de
handgreep is ingeschakeld.
s. Reset-knop
GEBRUIKSDOEL
De inspectiecamera is ontworpen voor het afspelen
van real-time videobeelden wanneer u binnen in
wanden en/of kleine ruimten kijkt. Wanneer een
micro SD-kaartje (wordt apart verkocht) is geplaatst,
kan het toestel foto’s maken of videobeelden
vastleggen voor documentatiedoeleinden.
Foto’s worden opgeslagen in JPG-formaat en
videobeelden worden opgeslagen als AVI. Deze
DEWALT inspectiecamera is geschikt voor micro
SD-geheugenkaarten van maximaal 16 GB.
Toepassingen zijn onder meer inspectie van auto’s,
installaties (afvoeren, verwarming, ventilatie) en
kabelleidingen. Lees de gehele handleiding voordat
u de inspectiecamera in gebruik neemt.
101
NEDERLANDS
NIET gebruiken in aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen of gassen. De verlengkabel van de
camera is waterproef tot aan de cameraconnector.
De handgreep NIET GEBRUIKEN onder natte
omstandigheden en niet onderdompelen in vloeistof.
De inspectiecamera is professioneel gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid Kinderen
mogen nooit alleen met dit product spelen.
Elektrische veiligheid
De lader is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje. Let
er ook op dat het voltage van uw lader overeenkomt
met dat van uw netstroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder altijd
eerst de accu voordat u het toestel
monteert of afstelt. Schakel altijd de
inspectiecamera uit, voordat u de accu
insteekt of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
DEWALT-accu’s en -laders.
gevoerd door de accu. Het is belangrijk dat het
scherm volledig opgeladen is, voordat u het in
gebruik neemt.
Wanneer het scherm is losgekoppeld van de
handgreep, verschijnt een accupictogram in de
linkerbovenhoek. Dit pictogram geeft ook de actuele
lading van het scherm aan.
U kunt het scherm (e) in de handgreep (g) plaatsen
door het scherm op één lijn te brengen met de rails
op de handgreep en het stevig in de handgreep te
schuiven totdat u hoort dat het vastklikt.
U kunt het scherm uit de handgreep verwijderen
door het stevig omhoog uit de handgreep te
schuiven.
Het scherm kan worden ingeschakeld en bekeken
wanneer het niet op de handgreep is bevestigd,
zodat de camera gemakkelijker kan worden
gemanoeuvreerd.
Camerakabel (afb. 5)
Houd de camerakabel (c) tegen over de
cameraconnector (d). Duw en draai de connector
stevig naar links vast (het camerascherm is naar u
toe gericht).
U kunt de camera kabel verwijderen door de
connector naar rechts te draaien (richting van de pijl).
Aanvullende camerakabels en verlengkabels zijn
verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag uw leverancier
nadere informatie.
Haak en magneet (afb. 6)
DCT410
De haak doet dienst bij het terughalen van de kabel
of de draad uit kleine ruimten. De magneet doet
dienst bij het terughalen van metalen objecten uit
kleine ruimten.
U kunt de haak of de magneet bevestigen door het
geribbelde gedeelte van de camera zoveel mogelijk
naar links te draaien.
Houd de haak of de magneet tegenover de grijze
groef (t) en schuif deze dan omlaag totdat de tabs
(u) boven op de haak/magneet stevig zijn bevestigd
in de uitsparingen (v) in de cameralens.
Draai het geribbelde gedeelte naar rechts en
vergrendel de onderzijde van de haak en de
magneet.
Haak, magneet en spiegel (afb. 7, 8)
DCT411
Scherm (afb. 4)
Wanneer het scherm wordt bevestigd op de
handgreep met een accu, wordt het scherm
102
Volg de procedure hieronder om de haak, magneet
of spiegel op de DCT411 9 mm camera te
monteren.
NEDERLANDS
1. Met de hoes (w) op het accessoire, steek de
onderkant van het accessoire (gebogen kabel)
in het gat (x) in de 9 mm camerakabel
2. Zorg ervoor dat het accessoire in de groef
(y) van de hoes zit en schuif de hoes over de
camera totdat de hoes het gat (x) bedekt.
VOORZICHTIG: Snijgevaar. Wees
voorzichtig met het gebruik van de haak.
Riemhaak (afb. 9)
(Als optie verkrijgbaar accessoire)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, hang
NIET de camera of andere voorwerpen
boven uw hoofd aan de riemhaak. Hang
ALLEEN camera’s aan de riemhaak aan
een gereedschapsgordel.
2. Schuif de accu stevig op z’n plaats totdat u de
vergrendeling hoort vastklikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de vergrendelknop (bb) en trek de
accu met een krachtige beweging uit de
camerahandgreep.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
Aan De Slag
BEGININSTELLINGEN
Taalinstelling
1. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer
Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans of
Nederlands.
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk
letsel, controleer dat de schroef (z)
waarmee de riemhaak vastzit, stevig
is aangedraaid.
BELANGRIJK: Gebruik, wanneer u de riemhaak
bevestigt of verwijdert, alleen de bijgeleverde
schroef (z).
De riemhaak (aa) kan voor links- over rechtshandige
gebruikers, maar uitsluitend met de bijgeleverde
schroef (z), aan beide zijden van het gereedschap
worden bevestigd. Als u de haak helemaal niet
wilt gebruiken kunt u deze van het gereedschap
verwijderen.
2. Bevestig met een druk op de OK-knop en
sluit af.
Installatie van datum en tijd
1. Druk op de pijl vooruit of terug en geef het te
veranderen veld geaccentueerd weer.
U kunt de riemhaak verplaatsen door de schroef (z)
die de riemhaak op z’n plaats houdt, te verwijderen
en aan andere zijde weer te monteren.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
De accu in de inspectiecamera
plaatsen en eruit verwijderen
(afb. 10)
OPMERKING: Controleer dat uw accu (a) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails in de
handgreep.
2. Druk op de OK-knop en activeer het veld (veld
wordt groen).
3. Druk op de pijl vooruit of terug en verander het
geactiveerde veld.
4. Druk op OK-knop als u de veranderingen wilt
opslaan (veld wordt geel).
5. Herhaal bovenstaande stappen als u de overige
velden wilt wijzigen.
6. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop.
EENVOUDIGE BEDIENING
OPMERKING: Tijdens de bediening van de camera
keert u met een druk op de hoofdmenuknop altijd
terug naar het vorige menu.
103
NEDERLANDS
Foto’s of videobeelden vastleggen (afb. 2, 3)
Het is belangrijk dat er een micro SD-kaartje (wordt
apart verkocht) in de kaartsleuf (h) is geplaatst.
1. Schakel zowel de camera (b) als de handgreep
(g) in.
5. Druk op de OK-knop en selecteer de
gedateerde map.
6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
foto of video-opname.
2. Richt de camera op het onderwerp.
7. U kunt de foto of de video-opname bekijken
door op de OK-knop te drukken.
A. Druk op de cameraknop (l) als u een
foto wilt maken. Er verschijnt een
bevestigingspictogram rechts bovenin het
scherm.
OF
B. Druk op de opnameknop (m) als u een
opname wilt starten.
Er verschijnt een rode stip rechts bovenin het
scherm. Druk weer op de opnameknop als u
de opname wilt stoppen.
8. Druk op de pijl vooruit of terug als u naar de
volgende of vorige foto of video-opname wilt
gaan.
De camera maakt op het micro SD-kaartje een map
aan voor die dag. Alle foto’s en videobeelden die die
dag zijn gemaakt, worden in die map opgeslagen.
9. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop,
wanneer u klaar bent.
Foto’s of videobeelden bekijken
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Map.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een
gedateerde map.
104
Afzonderlijke foto’s of video-opnamen wissen
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Map.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een
gedateerde map.
NEDERLANDS
5. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een
foto of video-opname.
6. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een
foto of video-opname.
7. Bekijk het beeld door op de OK-knop te
drukken.
7. Druk op de Wis-knop. Selecteer Ja als u de
individuele foto of video-opname wilt wissen.
8. Druk op de Wis-knop. Selecteer Ja als u de
individuele foto of video-opname wilt wissen.
8. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop.
Een foto of video-opname wissen tijdens
het bekijken
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Map.
Andere talen kiezen
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Taal.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
3. Selecteer het beeld door op de OK-knop te
drukken.
4. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer een
gedateerde map.
4. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer
Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans of
Nederlands.
5. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
105
NEDERLANDS
5. Sla veranderingen op door op de OK-knop te
drukken.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
6. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop.
4. Selecteer met een druk op de pijl vooruit of
terug UIT of AAN.
Datum en tijd wijzigen
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Datum/Tijd.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
4. Druk op de pijl vooruit of terug en geef een te
veranderen veld geaccentueerd weer.
5. Sla veranderingen op door op de OK-knop te
drukken.
6. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop.
Micro SD Card formatteren
OPMERKING: Wanneer u het micro
SD-kaartje formatteert, worden alle
gegevens gewist.
5. Druk op de OK-knop en activeer het veld (veld
wordt groen).
6. Druk op de pijl vooruit of terug en verander het
geactiveerde veld.
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Schijf formatteren.
7. Sla veranderingen op door op de OK-knop te
drukken.
8. Herhaal bovenstaande stappen als u de overige
velden wilt wijzigen.
9. Sluit af met een druk op de hoofdmenuknop.
Het tijdstempel activeren
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Tijdstempel.
4. Selecteer met een druk op de pijl vooruit of
terug NEE of JA.
106
NEDERLANDS
Bedieningstips
• Gebruik alleen de 10,8 V lithium-ionaccu van
DEWALT.
• Controleer dat de DEWALT-accu in goede staat
van functioneren is. Als de indicator voor gering
accuvermogen knippert, moet de accu weer
opgeladen worden.
5. Sla veranderingen op en sluit af door op de
OK-knop te drukken.
De standaardinstellingen wijzigen
OPMERKING: Wanneer u
de standaardinstellingen
wijzigt, worden de actuele
instellingen gewist en worden de
fabrieksinstellingen hersteld.
1. Breng het Hoofdmenu op het scherm door op
de hoofdmenuknop te drukken.
2. Druk op de pijl vooruit of terug en selecteer de
optie Standaardinstellingen.
• De accu gaat langer mee als u zowel het
scherm als de handgreep uitschakelt wanneer
het apparaat niet in gebruik is.
• Controleer dat het scherm geheel is opgeladen
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT inspectiecamera is ontworpen voor
langdurig functioneren met een minimum aan
onderhoud. Voortdurende werking naar volle
tevredenheid van de gebruiker is afhankelijk van het
juiste onderhoud en de reiniging van het apparaat.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Reiniging
3. Navigeer naar het volgende scherm door op de
OK-knop te drukken.
4. Selecteer met een druk op de pijl vooruit of
terug NEE of JA.
WAARSCHUWING: Blaas stof en
vuil weg ten minste eenmaal per week
weg met schone en droge lucht.
Beperk het risico van oogletsel tot
een minimum, draag altijd de juiste
oogbescherming wanneer u deze
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
5. Sla veranderingen op en sluit af door op de
OK-knop te drukken.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
107
NEDERLANDS
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
AANBEVOLEN ACCESSOIRES
• DCT4101 – camerakabel van 17 mm diameter
• DCT4102 – camerakabel van 9 mm diameter
• DCT4105 – camerakabel van 5,8 mm diameter
• DCT4103 – verlengkabel van 17 mm diameter,
0.9 m lengte
• Haak en magneet DCT410 (alleen verkrijgbaar
als reserveonderdelen)
• Haak, magneet en spiegel DCT411 (alleen
verkrijgbaar als reserveonderdelen)
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste
accessoires.
Problemen oplossen
• Controleer dat de 10,8 V-accu is opgeladen.
• Controleer dat het scherm geheel is opgeladen.
• Controleer altijd dat het scherm op de
handgreep is bevestigd. Het beeld kan
bevriezen als u probeert het scherm van de
handgreep te verwijderen tijdens het maken van
een foto of video-opname.
• Controleer dat de accu in de handgreep is
geïnstalleerd wanneer u het apparaat gebruikt.
• Controleer dat de camerakabel goed aan de
handgreep is bevestigd.
(bijv. een punt van een paperclip) in de resetknop (s) aan de achterzijde van het scherm.
• Als het scherm donker is, zet de LED-verlichting
dan helderder door de regelknop voor de
helderheid te rollen.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• Controleer dat de handgreep en ook het
scherm zijn ingeschakeld.
• Controleer dat de achterzijde van de handgreep
niet vuil is zodat u het scherm gemakkelijk op
de handgreep kunt schuiven en het scherm niet
wordt beschadigd.
• Als het scherm bevriest of u kunt het niet
inschakelen, steek dan met een klein voorwerp
108
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
NEDERLANDS
dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden,
met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
109
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
110
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
TRÅDLØST INSPEKSJONSKAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Kamerakabel
diameter
Kabellengde
Oppløsing
Skjermstørrelse
Vekt
(uten batteripakke)
VDC
mm
m
dpi
mm
kg
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
17
9
5,8
0,9
0,9
0,9
320 x 480 320 x 480 320 x 480
69 x 50
69 x 50
69 x 50
0,77
0,69
Batteripakke
Batteritype
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
Vekt
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Lader
Netspanning VAC
Batteritype
Ca, ladetid min
DCB100
230
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,3
Vekt
kg
DCT412
10,8
1
Li-Ion
0,60
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB105
230
Li-Ion
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri
batteri
pakker) pakker)
0,49
er borte og utløs reset-knappen med
passende pinne. Etter det vil kameratets
skjerm fungere igjen.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
• Les disse instruksene.
• Ta vare på disse instruksene.
Sikringer
Europa
• Følg alle advarsler.
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
ADVARSEL: Dette er et Klasse A
produkt. I hjemmemiljø kan dette
produktet føre til radiointerferens, i så fall
kan brukeren måtte foreta nødvendige
tiltak.
ADVARSEL: Økt elektrostatisk
spenning kan føre til at skjermen feiler
og at ikke lagrede data går tapt. Før ny
bruk, pass på at elektrostatisk spenning
• Følg alle instruksene.
• Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som spesifisert
av produsenten.
• Overlat alt vedlikehold til kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig dersom
apparatet er skadet på noen måte, dersom
apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet,
ikke fungerer korrekt eller har falt i bakken.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR
FREMTIDIG BRUK
111
NORSK
Sikkerhet på arbeidsområdet
a)
Hold arbeidsområdet rent og godt
opplyst. Rotete eller mørke områder er en
invitasjon til ulykker.
b) Hold barn og tilskuere borte mens
du bruker et inspeksjonskamera.
Distraksjoner kan føre til at du mister
kontrollen.
Personlig sikkerhet
a)
Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et inspeksjonskamera. Ikke bruk et
inspeksjonskamera dersom du er trøtt
eller er påvirket av medikamenter,
narkotika eller alkohol. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøy kan
føre til alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette gir
deg bedre kontroll over verktøyet i uventede
situasjoner.
d) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Bruk og stell
a)
Lagre inspeksjonskamera som ikke
er i bruk utilgjengelig for barn, og
la ikke personer som ikke er kjent
med inspeksjonskameraet eller
disse instruksjonene bruke det.
Inspeksjonskameraer er farlige i hendene på
utrenede brukere.
b) Bruk inspeksjonskameraet, tilbehøret
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
inspeksjonskameraet for oppgaver som er
forskjellige fra det som er tiltenkt kan føre til
en farlig situasjon.
Bruk og stell av batteriverktøy
a)
112
Lades kun opp med lader som
spesifisert av DEWALT. En lader som
passer for en type batteripakke kan føre til
risiko for brann dersom den brukes på en
annen batteripakke.
b) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den unna metallgjenstander som
binderser, mynter, nøkler, filer, skruer
eller andre små metallgjenstander som
kan skape en kobling fra en pol til den
andre. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller
brann.
c) Ved feilaktig bruk kan det komme væske
ut av batteriet, unngå kontakt med
den. Dersom du kommer i kontakt med
den, skyll av med vann. Dersom du får
væsken i øynene, søk legehjelp. Væske
som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller branskader.
Sikkerhetsinformasjon for
inspeksjonskameraer
ADVARSEL: Ikke demonter eller
modifiser inspeksjonskameraet.
Det er ingen deler inne i den
som brukeren kan vedlikeholde.
Dersom du trenger assistanse, kontakt
forhandleren.
• Ikke bruk inspeksjonskameraet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Inspeksjonskameraer skaper gnister som kan
antenne støvet eller gasser.
• Bruk inspeksjonskameraet kun med de
angitte DEWALT batterier. Bruk av andre
batterier kan føre til risiko for brann.
• Oppbevar inspeksjonskameraet
utilgjengelig for barn og andre uopplærte
personer. Verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
• Ikke demonter inspeksjonskameraet.
Verktøyet inneholder ingen deler som kan
vedlikeholdes av brukeren.
• Ikke bruk apparatet der det kan komme
i kontakt med bevegelige deler, farlige
kjemikalier eller elektriske ladninger. Slike
situasjoner kan føre til alvorlig personskade eller
død: som vegger, rør, biler og maskiner.
• Ikke bruk inspeksjonskameraet nært
maskineri i bevegelse. Kan føre til
personskade dersom kamerakabelen fanges av
bevegelige deler og trekker inn brukeren.
• Forsikre deg om at arbeidsområdet er fritt for
strømførende deler under arbeidsprosessen.
• Ikke bruk inspeksjonskameraet i nærheten
av korroderende kjemikalier. Eksponering
for korroderende eller oljeholdige omgivelser
NORSK
kan ødelegge plastdekselet på kamerahodet og
ødelegge billedkvaliteten.
• Ikke bruk kameraet dersom det dannes
kondens på innsiden av linsen. La vanet
fordampe før du bruker det igjen.
• Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter
uleselig.
– Fare for personskade ved utilsiktet kontakt med
strømførende deler under arbeidet.
Merking på inspeksjonskameraet
Følgende piktogrammer er vist på
inspeksjonskameraet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• For å unngå skade på inspeksjonskameraet eller
utstyret som testes, beskytt dem mot følgende:
– EMF (elektromagnetiske felt) som fra
buesveising, induksjonsvarmeapparat osv.
– ESD (elektrostatisk utladning).
– Termisk sjokk (forårsaket av plutselig
endring i omgivelsestemperatur – for beste
nøyaktighet, la termometeret stabilisere seg i
30 minutter før bruk).
ADVARSEL: Ikke utsett kameraet,
skjermen eller batteriet for høy
temperatur så som solskinn, ild eller
lignende.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke
la inspeksjonskameraets kabel
komme i kontakt med strømførede
ledninger. Steng av sikringene for hele
området for å unngå personskader.
ADVARSEL: Skal ikke brukes på
mennesker eller dyr. Det er ikke ment
for bruk på mennesker eller dyr, og kan
føre til skader dersom det gjøres.
ADVARSEL: BRUK ALLTID
vernebriller. Vanlige briller er IKKE
vernebriller. Bruk også ansiktsmaske
eller støvmaske dersom det foregår
støvutviklende operasjoner. BRUK
ALLTID GODKJENT VERNEUTSTYR.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk,
plasser inspeksjonskameraet på
siden på en stabil overflate der
det ikke skaper fare for snubling
eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken,
men kan lettes slås overende.
ADVARSEL: Modifikasjoner som ikke
er autorisert av produsenten kan gjøre
brukstillatelsen for apparatet ugyldig.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2011 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for DCB100 og DCB105
batteriladere.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
113
NORSK
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
fjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Ladeprosedyre (fig. 1)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (a) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DCB100 og DCB105 laderen lader 10,8 V Li-Ion
batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
114
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
NORSK
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
DCT410, DCT411 og DCT412 bruker 10,8 volt
batteripakker.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
Anbefalinger for lagring
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt
i denne håndboken, viser merkene på
laderen og batteriet følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
100%
Batteriet lader.
100%
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
115
NORSK
f. Kamerakabel på/av bryter / LED lyskontrollbryter
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
g. Håndtaksett
h. Micro SD spor for micro SD minnekort 16 GB
eller mindre
i.
Strømbryter for skjermen: Både
skjerm og kamerakabel (f) må slås på.
j.
Zoom/Delete knapp:
Knappen har 2 funksjoner:
Ikke brenn batteripakken.
Zoom: Denne brukes når du vil
se nærmere på objektet
(3x zoom).
Se Tekniske data for ladetid.
Delete: Når du er i mappemenyen, kan du slette
bilder med denne
knappen.
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
k.
Pakken inneholder:
1 Inspeksjonskamera
Spill av: Trykk knappen for å gå
til mappen med lagrede bilder og
videoer.
ELLER
1 Kamerakabel 17 mm (DCT410)
Trykk knappen for å spille videoer.
1 Kamerakabel 9 mm (DCT411)
l.
Kamera: Trykk denne knappen for å
ta et bilde.
m.
Opptak: Trykk denne knappen for å
starte og stoppe opptak av video.
n.
Hovedmeny: Trykk på denne
knappen for å vise valgmuligheter ved
bruk av inspeksjonskameratet eller for
å gå ut av en meny.
o.
Tilbake pil: Trykk denne knappen for
å navigere tilbake.
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
p.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
OK: Trykk denne knappen for å lagre
endringer.
q.
Forover pil: Trykk denne knappen for
å navigere forover.
1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412)
1 Krok (DCT410, DCT411)
1 Magnet (DCT410, DCT411)
1 Speil (DCT411)
1 Batteripakke
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 2, 3)
ADVARSEL: Modifiser aldri
inspeksjonskameraet eller deler av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
a. 10,8 V Litium-ione batteri
b. Kamera med LEDs
c. 0,9 m Kamerakabel
d. Kamerakontakt
e. Skjerm
116
r.
Strømindikator for håndtaksett:
Når det grønne lyset er på indikerer
det at håndtaksettet er på.
s. Reset-knapp
BRUKSOMRÅDE
Inspeksjonskameraet er designet for å spille sanntids
video mens du ser inn i vegger og/eller trange rom.
Med et micro SD kort (kjøpes separat), kan lameraet
ta bilder eller ta opp videoer for dokumentasjon.
Bilder lagres i JPG format og videoer som AVI. Dette
DEWALT inspeksjonskameraet kan bruke micro SD
minnekort opp til 16 gigabytes.
NORSK
Bruksområdet er inspeksjon av biler, rørledninger,
HVAC-inspeksjon og kabelruting. Les hele manualen
før du bruker dette inspeksjonskameraet.
Når skjermen kobles fra håndtaksettet, vil et
batterisymbol tennes i øvre venstre hjørne. Dette
symbolet angir også ladestatusen til skjermen.
IKKE bruk i nærheten av brennbare væsker eller
gasser. Kameraets kabelforlengelse er vanntett frem
til kabelkontakten. IKKE BRUK håndtaksettet under
våte forhold eller dypp det i væske.
For å montere skjermen (e) på håndtaksettet (g), rett
inn skjermen med skinnene på håndtaksettet og
skyv den fast inn på håndtaket til du hører at den
går i lås.
Inspeksjonskameraet er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
For å ta skjermen av håndtaksettet, trekk skjermen
fast opp fra verktøyhåndtaket.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene slik at de kan leke med
produktet.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er designet for kun en spenning. Kontroller
alltid at batteripakkens spenning stemmer med
spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at
spenningen på batteriladeren stemmer overnes med
strømnettet hos deg.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før montering og justering
skal batteripakken alltid fjernes. Slå alltid
av inspeksjonskameraet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Skjerm (fig. 4)
Skjermen kan slås på og brukes når den ikke
er koblet til håndtaksettet, det gjør det lettere å
manøvrere kameraet.
Kamerakabel (fig. 5)
Rett inn kamerakabelen (c) med kamerakontakten
(d). Skyv inn og vri kontakten mot klokka (med
kameraet rettet mot deg) for å feste den.
For å ta av kamerakabelen, vri kontakten med
klokka (pilens retning).
Ekstra kamerakabel og forlengere kan kjøpes
separat. Kontakt forhandleren for mer informasjon.
Krok og magnet (fig. 6)
DCT410
Kroken er nyttig for å hente inn kabelen eller
ledninger i trange rom. Magneten er nyttig for å
hente metallobjekter i trange rom.
For å feste krok eller magnet, vri den riflede delen på
kameraet mot klokka til den stopper.
Rett inn krok eller magnet med det grå sporet (t) og
skyv ned til knastene (u) på toppen av krok/magnet
er festet godt i sporene (v) på kameralinsen.
Vri den riflede delen med klokka for å låse
basisplaten på krok og magnet.
Krok, magnet og speil (fig. 7, 8)
DCT411
Følg prosessen under for å montere krok, magnet
eller speil på DCT411 9 mm kamera.
1. Med hylsen (w) på tilbehøret, sett inn bunnen av
tilbehøret (bøyd ståltråd) i hullet (x) i kabelen på
9 mm kameraet.
2. Pass på at tilbehøret er i sporet (y) på hylsen,
og skyv hylsen inn på kameraet til hylsen dekker
hullet (x).
FORSIKTIG: Kuttfare. Vær forsiktig ved
håndtering av kroken.
Når skjermen er koblet til håndtaksett med batteri,
vil den motta lading fra batteriet. Forsikre deg om at
skjermen er fullt oppladet før bruk.
117
NORSK
Beltekrok (fig. 9) (valgfritt tilbehør)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, IKKE
heng opp kameraet i beltekroken, eller
heng objekter i beltekroken. BRUK
KUN kameraets beltekrok til å henge
kameraet i brukeres eget belte.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlig personskade, sørg for at
skruen (z) som holder beltekroken
sitter godt.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken bruk
kun den medfølgende skruen (z).
2. Trykk OK tasten for å bekrefte og avslutte.
Stille dato og tid [DATE/TIME]
1. Trykk piltast forover eller bakover for å markere
feltet som skal endres.
Beltekroken (aa) kan festes på hvilken som helst side
av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue
(z), for å tilpasses venstre- og høyrehendte brukere.
Dersom kroken ikke ønskes kan den fjernes fra
verktøyet.
For å flytte beltekroken, fjern skruen (z) som holder
beltekroken på plass og monter på andre siden.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Sette inn og ta av batteripakke på
inspeksjonskameraet (fig. 10)
2. Trykk OK-tasten for å aktivere feltet (feltet blir
grønt).
3. Trykk piltast forover eller bakover for å endre det
aktiverte feltet.
4. Trykk OK-tasten for å lagre endringene (feltet blir
gult).
5. Gjenta trinnene over for å endre de andre
feltene.
6. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
MERK: Påse at batteripakken (a) er fullt ladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken mot skinnene i
håndtaket.
2. Skyv det bestemt inn til du hører det går i lås.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på festeknappen (bb) og trekk bestemt i
batteriet for å få det ut av kamerahåndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Komme i gang
FØRSTE GANGS INNSTILLING
Språkvalg [LANGUAGE]
1. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk eller
nederlandsk.
118
BASIS BRUK
MERK: Ved all bruk av kameraet så vil trykk på
knappen for hovedmeny bringe deg tilbake til forrige
meny.
Å ta bilder eller videoer (fig. 2, 3)
Pass på at et micro SD kort (kjøpes separat) er satt
inn i kortsporet (h).
1. Slå på både kamera (b) og håndtaksettet (g).
2. Rett kameraet mot målet.
NORSK
A. Trykk kamera knappen (l) for å ta et bilde.
Et symbol for bekreftelse vil tennes på øvre
høyre side av skjermen.
7. Trykk OK-tasten for å se det valgte bildet eller
videoen.
ELLER
B. Trykk opptaksknappen (m) for å starte
opptak.
En rød prikk vil vises i øvre høyre side av
skjermen, For å avslutte opptak, trykk på
opptaksknappen en gang til.
Kameraet vil lage en mappe på micro SD kortet for
dagens dato. Alle bilder og videoer tatt opp i dag
lagres i denne mappen.
Å se på bilder eller videoer
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
mappealternativ [FOLDER].
8. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
neste bilde eller video.
9. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
Å slette enkelte bilder eller videoer:
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
mappealternativ [FOLDER].
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
datert mappe.
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
datert mappe.
5. Trykk OK-tasten for å velge datert mappe.
6. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
bilde eller video.
5. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
6. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
bilde eller video.
119
NORSK
7. Trykk på “Delete” knappen for å slette. Velg JA
[YES] for å slette bildet eller videoen.
8. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
Å slette et bilde eller video når du ser på
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
mappealternativ [FOLDER].
8. Trykk på “Delete” knappen for å slette. Velg JA
[YES] for å slette bildet eller videoen.
Å endre språk [LANGUAGES]
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
språk [LANGUAGE].
3. Trykk OK-tasten for å velge.
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
datert mappe.
5. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
6. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
bilde eller video.
7. Trykk OK-tasten for å se.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk eller
nederlandsk.
5. Trykk OK-tasten for å lagre endringer.
6. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
Endre dato og tid [DATE/TIME]
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
dato/tid [DATE/TIME].
120
NORSK
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
5. Trykk OK-tasten for å lagre endringer.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å markere
feltet som skal endres.
6. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
For å formatere Micro SD kort [FORMAT DISK]
MERK: Formatering av micro SD
kortet vil slette alle data.
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
diskformatering [FORMAT DISK].
5. Trykk OK-tasten for å aktivere feltet (feltet blir
grønt).
6. Trykk piltast forover eller bakover for å endre det
aktiverte feltet.
7. Trykk OK-tasten for å lagre endringer.
8. Gjenta trinnene over for å endre de andre
feltene.
9. Trykk knappen for hovedmenyen for å avslutte.
For å aktivere tidsstempling [TIME STAMP]
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge NEI
[NO] eller JA [YES].
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
tidsstempling [TIME STAMP].
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge Av
[OFF] eller PÅ [ON].
5. Trykk OK-tasten for å lagre endringer og
avslutte.
For å endre til standard oppsett [DEFAULT
SETUP]
MERK: Ved å endre til standard
oppsett vil alle gjeldende
innstillinger slettes og
fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
1. Trykk på knappen for hovedmenyen for å vise
hovedmenyen [MAIN MENU].
121
NORSK
2. Trykk piltast forover eller bakover for å velge
standard oppsett [DEFAULT SETUP].
Rengjøring
ADVARSEL: Blås ut smuss og støv
med ren, tørr luft minst en gang i uken.
For å redusere faren for øyeskader, bruk
alltid vernebriller når det utføres.
3. Trykk OK-tasten for å navigere til neste meny.
4. Trykk piltast forover eller bakover for å velge NEI
[NO] eller JA [YES].
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
5. Trykk OK-tasten for å lagre endringer og
avslutte.
Tips for bruk
• Bruk kun DEWALT 10.8 V litium-ione batteri.
• Pass på at DEWALT batteriet er i god stand.
Dersom indikator for lav batteri blinker på
skjermen må batteriet lades opp.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
ANBEFALT TILBEHØR
• DCT4101 – 17 mm diameter kamerakabel
• DCT4102 – 9 mm diameter kamerakabel
• For å forlenge batteriets levetid, pass på å slå av
både skjermen og håndtaksettet når de ikke er i
bruk.
• DCT4105 – 5,8 mm diameter kamerakabel
• Forsikre deg om at skjermen er fullt oppladet før
bruk.
• Krok og magnet DCT410 (kun som
reservedeler)
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT inspeksjonskamera er designet for
å brukes over lang tid med minimum vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
122
• DCT4103 – 17 mm diameter, 0,9 m lang
kabelforlenger
• Krok, magnet og speil DCT411 (kun som
reservedeler)
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Feilsøking
• Sørg for at 10,8 V batteriet er ladet.
• Forsikre deg om at skjermen er fullt oppladet.
NORSK
• Pass på at skjermen alltid er festet til
håndtaksettet. Bildet kan fryse dersom du
forsøker å ta av skjermen fra håndtaksettet
mens du er i ferd med å ta et bilde eller en
video.
• Pass på at batteriet er satt inn i hådtaksettet
ved bruk.
• Pass på at kamerakabelen alltid er godt festet til
håndtaksettet.
• Pass på at både håndtaksettet og skjermen er
slått på.
• Pass på at baksiden av håndtaksettet ikke er
dekket med støv e.l., slik at skjermen kan gli lett
på plass og ikke ta skade.
• Dersom skjermen fryser eller ikke slår seg på,
sett inn et lite objekt (f.eks. enden av en binders)
i reset-knappen (s) på baksiden av skjermen.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
• Dersom bildet er mørkt, rull på kontrollbryteren
for lyshet for å øke lysstyrken på LED-en.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
123
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
124
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
CÂMARA DE INSPECÇÃO SEM FIOS
DCT410, DCT411, DCT412
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Diâmetro do
cabo da câmara
Comprimento
do cabo
Resolução
Tamanho do ecrã
Peso (sem bateria)
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
VDC
Capacidade Ah
Peso
kg
VCC
mm
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
ppp 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Carregador
DCB100
DCB105
Voltagem da VAC
230
230
rede eléctrica
Tipo de bateria
Li-Ion
Li-Ion
Tempo de min
40
40
30
30
arregamento
(baterias (baterias (baterias (baterias
aproximado
de 1,3 Ah) de 1,5 Ah) de 1,3 Ah) de 1,5 Ah)
Peso
kg
0,3
0,49
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
ATENÇÃO: este é um produto
de Classe A. Num ambiente
doméstico, este produto pode
causar radiointerferência, pelo que o
utilizador poderá ter de tomar medidas
adequadas.
ATENÇÃO: o aumento de tensão
electrostática pode causar uma avaria
do dispositivo e a consequente perda
de todos os dados. Antes de voltar a
utilizar a câmara, certifique-se de que
a tensão electrostática parou e prima
o botão de reposição utilizando o pino
adequado. Em seguida, o visor da
câmara é activado.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Instruções importantes de
segurança
• Leia estas instruções.
• Guarde estas instruções.
• Preste atenção a todos os avisos.
• Siga todas as instruções.
125
PORTUGUÊS
• Utilize apenas os acessórios/dispositivos
complementares especificados pelo
fabricante.
• Todas as reparações devem ser realizadas
por técnicos de assistência qualificados. A
reparação é necessária se o equipamento
apresentar danos, tiver sido exposto a chuva ou
humidade, não funcionar normalmente ou tiver
sofrido uma queda.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
FUTURA REFERÊNCIA
Segurança na área de trabalho
a)
Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas
ou escuras são propensas a acidentes.
b) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma câmara
de inspecção. As distracções podem levar
à perda do controlo da ferramenta.
Segurança pessoal
a)
Mantenha-se alerta, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso de
bom senso ao utilizar uma câmara de
inspecção. Não utilize uma câmara
de inspecção quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização da câmara
de inspecção poderá resultar em ferimentos
graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a câmara de inspecção em
situações inesperadas.
d) Use vestuário adequado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo, a
roupa e as luvas afastados das peças
móveis. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
Utilização e cuidados a ter
a)
126
Guarde a câmara de inspecção que não
estiver a ser utilizada fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas
instruções. As câmaras de inspecção são
perigosas nas mãos de pessoas que não
possuam as qualificações necessárias para
as manusear.
b) Utilize a câmara de inspecção,
acessórios, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada. A
utilização da câmara de inspecção para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
Utilização e cuidados a ter com
a pilha
a)
Recarregue apenas com o carregador
especificado pela DEWALT. Um carregador
adequado para um tipo de pilha pode causar
um incêndio se for utilizado com outra pilha.
b) Quando não utilizar a pilha, mantenha-a
afastada de outros objectos metálicos,
tais como clipes para papel, moedas,
chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que
permitam fazer a ligação de um terminal
para outro. O curto-circuito dos terminais
da bateria pode causar queimaduras ou um
incêndio.
c) Em condições abusivas, pode derramar
líquido da pilha, devendo evitar o
contacto. Se tocar acidentalmente
no líquido, lave bem com água. Se o
líquido entrar em contacto com os
olhos, consulte um médico. O líquido
derramado da pilha pode causar irritação ou
queimaduras.
Informações de segurança para
câmaras de inspecção
ATENÇÃO: não desmonte nem
modifique a câmara de inspecção.
O aparelho não tem peças no
interior que possam ser reparadas
pelo utilizador. Se for necessário
assistência, contacte o fornecedor local.
• Não utilize a câmara de inspecção em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As câmaras de inspecção criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Utilize a câmara de inspecção apenas com
as pilhas especificamente concebidas da
PORTUGUÊS
DEWALT. A utilização de quaisquer outras
pilhas pode dar origem a incêndios.
• Guarde a câmara de inspecção fora do
alcance das crianças e de pessoas que não
possuam as qualificações necessárias para
as manusear. As ferramentas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
• Não desmonte a câmara de inspecção.
O equipamento não possui peças que possam
ser reparadas a nível interno.
• Não utilize a câmara em qualquer locais
onde esteja em contacto com peças
móveis, produtos químicos perigosos ou
cargas eléctricas. Esse tipo de situações
podem resultam em ferimentos graves ou na
morte, tais como paredes, tubos, automóveis e
maquinaria.
• Não utilize a câmara de inspecção perto
de maquinaria em movimento. Se o cabo
da câmara ficar preso nas peças móveis, o
utilizador pode ser puxado e sofrer ferimentos.
• Durante o trabalho, certifique-se de que a
área de trabalho não está obstruída por peças
condutoras de electricidade.
• Não utilize a câmara de inspecção perto de
produtos químicos corrosivos. A exposição
a ambientes corrosivos ou com óleo pode
danificar a cobertura de plástico na parte
superior da câmara e deteriorar a qualidade de
imagem.
• Não utilize a câmara se houver
condensação de vapor no interior da lente.
Permita a evaporação da água antes de voltar a
utilizar a câmara.
• Não retire nem estrague as etiquetas de
aviso.
• Para evitar danos na câmara de inspecção ou
no equipamento sujeito a teste, proteja-os dos
seguintes perigos:
– Campos electromagnéticos, tais como
soldadores a arco, aquecedores por
indução, etc.
– Descarga electrostática.
– Choque térmico (causado por alterações de
temperatura ambiente abruptas; para obter
uma maior precisão, deixe o termómetro
estabilizar durante 30 minutos antes de o
utilizar).
ATENÇÃO: não exponha a câmara,
o monitor ou a pilha a fontes de calor
excessivas, tais como luz solar, lume ou
semelhante.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
deixe que o cabo da câmara de
inspecção entre em contacto com
fio eléctricos. Desligue os disjuntores
de toda a área para evitar ferimentos.
ATENÇÃO: não utilize em pessoas
ou animais. Este aparelho não se
destina a ser utilizado em pessoas ou
animais e pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize SEMPRE óculos
de protecção. Os óculos de utilização
comum NÃO são óculos de protecção.
Utilize também uma máscara facial ou
contra o pó caso haja poeira resultante
das operações de corte. USE SEMPRE
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
CERTIFICADO.
CUIDADO: quando não utilizar a
câmara de inspecção, deve colocála de lado numa superfície estável,
de modo a que ninguém tropece
nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes
ficam na vertical dentro da bateria, mas
podem ser facilmente derrubadas.
ATENÇÃO: as modificações não
autorizadas por parte do fabricante
poderão anular a autoridade do
utilizador no que respeita à utilização
deste dispositivo.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
– Risco de ferimentos pessoais devido a
contacto acidental com peças condutores de
electricidade durante o processo de trabalho.
Marcas na câmara de inspecção
A câmara de inspecção apresenta os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
127
PORTUGUÊS
Exemplo:
2011 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas
DCB100 e DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
128
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
PORTUGUÊS
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB100 e DCB105 aceitam pilhas
de iões de lítio
de 10,8 V.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Procedimento de carregamento
(fig. 1)
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
1. Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
2. Insira a bateria (a) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada
e poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
129
PORTUGUÊS
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
100%
Bateria a carregar.
100%
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Bateria
TIPO DE BATERIA
Os modelos DCT410, DCT411 e DCT412 funcionam
com pilhas de 10,8 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
130
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não queime a pilha.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Apenas para uso dentro de casa.
PORTUGUÊS
Zoom:
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Câmara de inspecção
1 Cabo para câmara de 17 mm (DCT410)
Eliminar: Quando se encontra
no menu de pastas,
pode eliminar imagens
utilizando este botão.
1 Cabo para câmara de 9 mm (DCT411)
1 Cabo para câmara de 5,8 mm (DCT412)
1 Gancho (DCT410, DCT411)
1 Íman (DCT410, DCT411)
Esta função deve
ser utilizada quando
necessita de observar
objectos de mais perto
(zoom 3x).
k.
1 Espelho (DCT411)
1 Compartimento das pilhas
Reproduzir: Prima o botão para ir
para a pasta onde estão guardados os
vídeos e fotografias.
OU
1 Carregador
Prima o botão para reproduzir vídeos.
1 Caixa de ferramentas
l.
Câmara: Prima este botão para tirar
fotografias.
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
m.
Gravar: Prima este botão para iniciar
e parar a gravação de vídeo.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
n.
Menu principal: Prima este botão
para apresentar uma lista de opções
relacionadas com o funcionamento da
câmara de inspecção ou sair de um
ecrã.
o.
Seta para trás: Prima este botão
para recuar.
p.
OK: Prima este botão para guardar as
alterações.
q.
Seta para a frente: Prima este botão
para avançar na navegação.
r.
Indicador de potência do punho:
Quando o indicador luminoso verde
se acende, isso significa que o punho
está operacional.
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 2, 3)
ATENÇÃO: nunca modifique a câmara
de inspecção nem qualquer peça
pertencente. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos.
a. Pilha de iões de lítio de 10,8 V
b. Câmara com LED
c. Cabo da câmara de 0,9 m
d. Conector da câmara
e. Ecrã
f. Interruptor de ligar/desligar o cabo da câmara /
interruptor de controlo da luminosidade dos
LED
g. Punho
h. Ranhura Micro SD para cartões de memória
micro SD de 16 GB ou inferior
i.
j.
Botão de alimentação do ecrã: É
necessário ligar o ecrã e inserir o cabo
da câmara (f).
Botão Zoom/Eliminar:
O botão tem 2 funções:
s. Botão Repor
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A câmara de inspecção foi concebida para
reproduzir imagens em tempo real enquanto
examina paredes e/ou espaços confinados. Com
um cartão micro SD (vendido em separado), a
ferramenta pode tirar fotografias ou gravar vídeos
para fins de documentação.
As fotografias são guardadas no formato JPG e os
vídeos no formato AVI. Esta câmara de inspecção
da DEWALT é compatível com cartões de memória
micro SD com capacidade até 16 gigabytes.
131
PORTUGUÊS
As aplicações consistem em inspecção de
automóveis, canalizações, aquecimento, ventilação
e ar condicionado ou encaminhamento de cabos.
Leia o manual por completo antes de utilizar esta
câmara de inspecção.
NÃO o utilize num ambiente de líquidos ou gases
explosivos. A extensão do cabo da câmara é
impermeável até ao conector da câmara. NÃO
utilize o punho em locais com muita humidade nem
a mergulhe dentro de água.
A câmara de inspecção é uma ferramenta
profissional. NÃO permita que crianças entrem em
contacto com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não se destina a pessoas
(incluindo crianças) que sofram de falta de
capacidades físicas, sensoriais ou mentais,
ou da falta de experiência e/ou vontade
de conhecimento, a menos que sejam
acompanhadas por um responsável pela sua
segurança. As crianças nunca devem utilizar
este produto sozinhas.
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a
voltagem da bateria corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta. Certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar a
montagem e ajuste, retire sempre a
pilha. Desligue sempre a câmara de
inspecção antes de inserir ou remover a
pilha.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Ecrã (fig. 4)
Quando o ecrã é montado no punho com uma
pilha, recebe carga da pilha. Certifique-se de que o
ecrã está totalmente carregado antes de o utilizar.
Quando desliga o ecrã do punho, é apresentado
um ícone de pilha no canto superior esquerdo. Este
ícone também mostra a carga actual do ecrã.
Para instalar o ecrã (e) no punho (g), alinhe o ecrã
com as calhas no punho e faça deslizá-lo com
firmeza para dentro do punho até ouvir o fecho a
encaixar.
Para remover o ecrã do punho, faça deslizar o ecrã
com firmeza do punho.
O ecrã pode ser ligado e visualizado quando não
estiver montado no punho, permitindo uma maior
manobrabilidade da câmara.
Cabo da câmara (fig. 5)
Alinhe o cabo da câmara (c) com o conector da
câmara (d). Empurre e rode o conector para a
esquerda (de modo a ficar com o ecrã da câmara
virado para si) para fixá-lo com firmeza.
Para retirar o cabo da câmara, rode o conector para
a direita (na direcção da seta).
O cabo da câmara e as extensões adicionais estão
disponíveis a um custo adicional. Consulte o seu
fornecedor para obter mais informações.
Gancho e íman (fig. 6)
Utilizar uma extensão
DCT410
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
O gancho é útil para recuperar o cabo ou os fios
que se encontram espaços confinados. O íman é
útil para recuperar objectos metálicos em espaços
confinados.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Para montar o gancho ou o íman, rode a parte
enroscada da câmara para a esquerda, até parar.
Alinhe o gancho ou o íman com a ranhura cinzenta
(t) e, em seguida, faça-o deslizar até as patilhas (u)
na parte superior do gancho/íman ficarem fixas nas
ranhuras (v) localizadas na lente da câmara.
Rode a parte enroscada para a direita para bloquear
a base do gancho e do íman.
132
PORTUGUÊS
Gancho, íman e espelho (fig. 7, 8)
DCT411
Siga o procedimento indicado abaixo para proceder
à montagem do gancho, íman ou do espelho na
câmara DCT411 de 9 mm.
1. Com a manga (w) inserida no acessório, insira
a parte inferior do acessório (fio dobrado) no
orifício (x) no cabo da câmara de 9 mm.
2. Certifique-se de que o acessório se encontra
na ranhura (y) da manga e faça deslizá-la
para dentro da câmara até a manga cobrir o
orifício (x).
ATENÇÃO: perigo de corte. Tenha
cuidado quando utilizar o gancho.
Gancho de correia (fig. 9)
(Acessório opcional)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO suspenda
a câmara nem pendure objectos no
gancho da correia. Pendure APENAS o
gancho da correia da câmara APENAS
numa correia de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se de
que o parafuso (z) que fixa o gancho
da correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou retirar o gancho
da correia, utilize apenas o parafuso (z) fornecido
para o efeito.
O gancho da correia (aa) pode ser montado em
qualquer lado da ferramenta utilizando apenas o
parafuso (z) fornecido, adaptado tanto para pessoas
que utilizem a mão esquerda como a direita. Se não
for necessário utilizar o gancho, pode removê-lo da
ferramenta.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com as calhas que se
encontram dentro da pega.
2. Faça deslizá-la com firmeza até ouvir um clique,
o que significa que está encaixada.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima o botão de libertação (bb) e puxe a pilha
com firmeza para fora da pega da câmara.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
Introdução
CONFIGURAÇÃO INICIAL
Configurar idioma [LANGUAGE]
1. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar Inglês, Alemão, Espanhol, Francês,
Italiano ou Neerlandês.
2. Prima o botão OK para confirmar e sair.
Configurar data e hora [DATE/TIME]
1. Prima a seta para a frente ou para trás para
realçar o campo que pretende alterar.
Para deslocar o gancho da correia, retire o parafuso
(z) que fixa o gancho e depois volte a montá-lo no
lado oposto.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Inserir e retirar a pilha da câmara
de inspecção (fig. 10)
NOTA: certifique-se de que a pilha (a) está
totalmente carregada.
2. Prima o botão OK para activar o campo (a cor
deste aparece a verde).
3. Prima a seta para a frente ou para trás para
alterar o campo activado.
4. Prima o botão OK para guardar as alterações
(a cor do campo aparece a amarelo).
5. Repita os passos indicados acima para alterar
os campos restantes.
6. Prima o botão do menu principal para sair.
133
PORTUGUÊS
FUNCIONAMENTO BÁSICO
NOTA: se premir o botão do menu principal em
qualquer altura durante o funcionamento da câmara,
volta para o menu anterior.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar uma pasta com data.
Gravar fotografias ou vídeos (fig. 2, 3)
Assegure-se de que inseriu um cartão micro SD
(vendido em separado) na ranhura do cartão (h).
1. Ligue a câmara (b) e o punho (g).
2. Aponte a câmara para o local pretendido.
5. Prima o botão OK para seleccionar a pasta
com data.
6. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a fotografia ou vídeo.
A. Prima o botão da câmara (l) para tirar uma
fotografia. É apresentado um ícone de
confirmação no canto superior direito do
ecrã.
OU
B. Prima o botão de gravação (m) para iniciá-la.
7. Prima o botão OK para ver a fotografia ou
vídeo.
É apresentado um círculo vermelho no
canto superior direito do ecrã. Para parar
a gravação, prima de novo o botão de
gravação.
A câmara cria uma pasta no cartão micro SD
relativa a esse dia. Todas as fotografias ou vídeos
gravados durante esse dia serão guardadas nesta
pasta.
Ver fotografias ou vídeos
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Pasta [FOLDER].
8. Prima a seta para a frente ou para trás para
avançar para a fotografia ou vídeo seguinte.
9. Quando terminar, prima o botão do menu
principal para sair.
Eliminar fotografias ou vídeos individuais
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Pasta [FOLDER].
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
134
PORTUGUÊS
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar uma pasta com data.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar uma pasta com data.
5. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
6. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar uma fotografia ou vídeo.
7. Prima o botão Eliminar. Seleccione SIM [YES]
para eliminar a fotografia ou vídeo individual.
8. Prima o botão do menu principal para sair.
Eliminar uma fotografia ou vídeo durante a
visualização
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
5. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
6. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar uma fotografia ou vídeo.
7. Prima o botão OK para visualizar.
8. Prima o botão Eliminar. Seleccione SIM [YES]
para eliminar a fotografia ou vídeo individual.
Alterar idioma [LANGUAGES]
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Idioma [LANGUAGE].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Pasta [FOLDER].
135
PORTUGUÊS
3. Prima o botão OK para seleccionar.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar Inglês, Alemão, Espanhol, Francês,
Italiano ou Neerlandês.
Activar a marca de hora [TIME STAMP]
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Marca de hora [TIME
STAMP].
5. Prima o botão OK para guardar as alterações.
6. Prima o botão do menu principal para sair.
Alterar data e hora [DATE/TIME]
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar Desligado [OFF] ou Ligado [ON].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Data/Hora [DATE/TIME].
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
realçar o campo que pretende alterar.
5. Prima o botão OK para guardar as alterações.
6. Prima o botão do menu principal para sair.
Formatar o cartão Micro SD [FORMAT DISK]
AVISO: Se formatar o cartão micro
SD, todos os dados serão apagados.
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
5. Prima o botão OK para activar o campo (a cor
deste aparece a verde).
6. Prima a seta para a frente ou para trás para
alterar o campo activado.
7. Prima o botão OK para guardar as alterações.
8. Repita os passos indicados acima para alterar
os campos restantes.
9. Prima o botão do menu principal para sair.
136
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Formatar disco [FORMAT
DISK].
PORTUGUÊS
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar NÃO [NO] ou SIM [YES].
5. Prima o botão OK para guardar as alterações
e sair.
Sugestões relacionadas com o
funcionamento
• Utilize apenas pilhas de iões de lítio de 10,8 V
da DEWALT.
5. Prima o botão OK para guardar as alterações e
sair.
Alterar a configuração predefinida [DEFAULT
SETUP]
AVISO: Se alterar a configuração
predefinida, as definições actuais
serão apagadas e as predefinições
repostas.
1. Prima o botão do menu principal para ver o
Menu principal [MAIN MENU].
2. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar a opção Configuração predefinida
[DEFAULT SETUP].
• Assegure-se de que a pilha DEWALT está
em boas condições de funcionamento.
Se o indicador de pilha fraca no ecrã ficar
intermitente, é necessário recarregar a pilha.
• Para prolongar a duração das pilhas, assegurese de que desliga o ecrã e o punho quando
não os utilizar.
• Certifique-se de que o ecrã está totalmente
carregado antes de o utilizar.
MANUTENÇÃO
A câmara de inspecção DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com um mínimo de manutenção. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Limpeza
3. Prima o botão OK para navegar para o ecrã
seguinte.
4. Prima a seta para a frente ou para trás para
seleccionar NÃO [NO] ou SIM [YES].
ATENÇÃO: retire os detritos e
partículas com ar comprimido pelo
menos uma vez por semana. Quando
efectuar esta operação, use sempre
protecção ocular adequada para
minimizar o risco de lesões oculares.
137
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
• DCT4101 – Cabo de câmara com 17 mm de
diâmetro
• DCT4102 – Cabo de câmara com 9 mm de
diâmetro
• DCT4105 – Cabo de câmara com 5,8 mm de
diâmetro
• DCT4103 – 17 mm de diâmetro, extensão com
0,9 m de comprimento
• Gancho e íman DCT410 (disponíveis apenas
como peças sobresselentes)
• Gancho, íman e espelho DCT411 (disponíveis
apenas como peças sobresselentes)
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Resolução de problemas
• Certifique-se de que a pilha de 10,8 V tem
carga.
138
• Certifique-se de que o ecrã está totalmente
carregado.
• Certifique-se de que o ecrã está sempre
encaixado no punho. A imagem pode bloquear
se tentar remover (o ecrã) do punho quando
tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
• Quando utilizar a câmara, certifique-se de que
insere a pilha no punho.
• Certifique-se de que o cabo da câmara está
devidamente montado no punho.
• Certifique-se de que o punho está ligado, bem
como o ecrã.
• Certifique-se de que a parte de trás do punho
não está coberta de sujidade, para que o ecrã
deslize facilmente e não ocorram danos no
ecrã.
• Se o ecrã bloquear ou não ligar, insira um
pequeno objecto (ou seja, a ponta de um clipe
de papel) no botão de reposição (s) que se
encontra na parte de trás do ecrã.
• Se a imagem ficar esbatida, rode o interruptor
de controlo de luminosidade para aumentar o
brilho dos indicadores LED.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
PORTUGUÊS
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
139
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
140
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LANGATON TARKASTUSKAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Kameran
johdon halkaisija
Johdon pituus
Resoluutio
Näytön koko
Paino (ilman akkua)
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
VDC
DCT410
10,8
1
Li-Ion
DCT411
10,8
1
Li-Ion
DCT412
10,8
1
Li-Ion
mm
17
9
5,8
m
0,9
0,9
0,9
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
mm 69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Latauslaite
DCB100
DCB105
230
230
Verkkojännite VAC
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Latausaika vähintään 40
40
30
30
(1,3 Ah:n (1,5 Ah:n (1,3 Ah:n (1,5 Ah:n
akut)
akut)
akut)
akut)
Paino
kg
0,3
0,49
Ennen laitteen uudelleen käyttämistä
tulee varmistaa, ettei sähköstaattista
jännitettä enää ole. Se voidaan
käynnistää tämän jälkeen uudelleen
painamalla resetointipainiketta
asianmukaisella neulalla. Kameran
näyttö toimii jälleen resetoinnin jälkeen.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Tärkeät turvallisuusohjeet
• Lue nämä ohjeet.
• Säilytä nämä ohjeet.
Sulakkeet
Eurooppa
• Kiinnitä huomiota varoituksiin.
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
VAROITUS: Tämä on A-luokan
tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa
kotiympäristössä radiohäiriötä, jonka
korjaaminen voi vaatia asianmukaisia
toimenpiteitä.
VAROITUS: Huomattava
sähköstaattinen jännite voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä näyttöön ja kaikkien
tallentamattomien tietojen menetyksen.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä
liitososia/lisävarusteita.
• Jätä huolto ainoastaan pätevän
huoltohenkilöstön vastuulle. Huolto on tarpeen
silloin, kun laite on vaurioitunut jollakin tavalla,
laite on altistunut vesisateelle tai kosteudelle, se
ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
141
SUOMI
Työalueen turvallisuus
a)
Pidä työalue puhtaana ja varmista
sen hyvä valaistus. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi tarkastuskameraa.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Henkilökohtainen turvallisuus
a)
Käyttäessäsi tarkastuskameraa
pysy valppaana, keskity työhön
ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä
tarkastuskameraa ollessasi väsynyt
tai alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
tarkastuskameraa käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Älä kurkottele. Huolehdi siitä, että sinulla
on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino. Näin voit hallita tarkastuskameraa
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
d) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset,
vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käyttö ja hoito
a)
Varastoi tarkastuskameraa lasten
ulottumattomissa. Älä anna
tarkastuskameroihin tottumattomien
tai näihin ohjeisiin perehtymättömien
henkiöiden käyttää tarkastuskameraa.
Tarkastuskamerat ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
b) Käytä tarkastuskameraa ja sen
tarvikkeita, jne. näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet
ja tehtävä työ huomioon. Jos
tarkastuskameraa käytetään näiden ohjeiden
vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
Akkutyökalun käyttö ja huolto
a)
142
Lataa vain DEWALT-yhtiön määrittämällä
laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden
tyyppiselle akkuyksikölle, voi aiheuttaa
tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen
tyyppiselle akkuyksikölle.
b) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä
se poissa muista metalliesineistä, kuten
paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat,
ruuvit tai muut pienet metalliesineet,
jotka voivat muodostaa kytkennän
yhdestä kennon pinnestä toiseen.
Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa
palovammoja tai tulipalon.
c) Väärinkäytön yhteydessä akusta voi tulla
ulos nestettä; älä kosketa nesteeseen.
Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu
silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon.
Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa
ärsytystä tai palovammoja.
Tarkastuskameroiden
turvallisuustiedot
VAROITUS: Älä pura tai muokkaa
tarkastuskameraa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia. Mikäli
tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.
• Älä käytä tarkastuskameraa
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Tarkastuskameroiden aiheuttamat
kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
• Tarkastuskameraa tulee käyttää vain
erityisillä DEWALT-akuilla. Muiden akkujen
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalon
riskin.
• Säilytä tarkastuskameraa lasten ja
muiden kouluttamattomien henkilöiden
ulottumattomissa. Tarkastuskamerat ovat
vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
• Älä pura tarkastuskameraa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa
se voi päästä kosketuksiin liikkuviin
osiin,vaarallisiin kemikaaleihin tai
sähkölatauksiin. Muutoin seurauksena
voivat olla vakavat henkilövahingot tai
kuolemantapaukset. Käyttökohteita ovat seinät,
putket, ajoneuvot ja koneet.
• Älä käytä tarkastuskameraa liikkuvien
koneiden lähellä. Muutoin seurauksena
voivat olla henkilövahingot, sillä johto voi tarttua
liikkuviin osiin ja vetää käyttäjän mukanaan.
• Varmista, ettei työalueella ole virranalaisia osia
työtoimenpiteen aikana.
• Älä käytä tarkastuskameraa syövyttävien
kemikaalien lähellä. Jos kamera altistuu
SUOMI
syövyttäville, öljyisille ympäristöille, kamerapään
muovisuoja voi vaurioitua ja kuvan laatu
heikentyä.
• Älä käytä kameraa, jos linssien sisälle
muodostuu huurua. Anna veden haihtua
ennen kameran uudelleen käyttämistä.
• Älä poista tai tahri varoitusmerkkejä.
• Suojaa tarkastuskamera ja testattavat laitteet
seuraavilta:
– EMF (sähkömagneettiset kentät) kuten
sähköhitsauskoneista, imuilman lämmittimistä
jne.
– ESD (staattinen purkaus).
– Lämpöshokki (jonka aiheuttaa nopea
ympäröivän lämpötilan muutos – jotta
varmistat parhaimman tarkkuuden; anna
lämpömittarin tasaantua 30 minuuttia ennen
käyttöä).
VAROITUS: Älä altista kameraa, näyttöä
tai akkua liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle jne.
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Älä
anna tarkastuskameran johdon
päästä kosketuksiin virranalaisiin
johtoihin. Katkaise koko alueen
piirikatkaisimet henkilövahinkojen
välttämiseksi.
VAROITUS: Älä käytä ihmisiin tai
eläimiin. Tuotetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ihmisiin tai eläimiin,
muutoin seurauksena voi olla
vammautuminen.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA
suojalaseja. Tavalliset silmälasit
EIVÄT ole suojalaseja. Käytä myös
kasvosuojaa tai hengityssuojaa, jos
leikkaustoimenpiteestä aiheutuu
pölyä. KÄYTÄ AINA SERTIFIOITUJA
TURVAVARUSTEITA.
HUOMIO: Kun tarkastuskameraa
ei käytetä, aseta se sivulleen
vakaalle alustalle paikkaan, jossa
se ei aiheuta kompastumis- tai
putoamisvaaraa. Jotkut työkalut, joissa
on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
VAROITUS: Jos tuotteeseen tehdään
muita kuin valmistajan valtuuttamia
muutoksia, käyttäjän valtuutus käyttää
laitetta voi mitätöityä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– Henkilövahingot, jotka voivat aiheutua laitteen
kosketuksesta virranalaisiin osiin toimenpiteen
aikana.
Tarkastuskamerassa olevat
merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät tarkastuskamerassa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2011 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB100 ja
DCB105 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
143
SUOMI
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
Latauslaitteet
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
Lataaminen (kuva [fig.] 1)
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut – vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
DCB100 ja DCB105 -latureissa voi ladata 10,8 V:n
Li-Ion-akkuja. Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää.
Ne on suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (a) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
–
– –
–––––––––––
–
–– – ––
•••••••••••
–
Liian kuumaa tai kylmää akkua
ei ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
VAIN LI-ION-AKUT
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
144
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
SUOMI
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
Akkuyksikkö
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
Säilytyssuositukset
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
AKUN TYYPPI
DCT410, DCT411 ja DCT412 toimivat 10,8 voltin
akuilla.
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAUTUS: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
100%
Akkua ladataan.
100%
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
145
SUOMI
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Kuvaus (kuvat 2, 3)
VAROITUS: Älä tee tarkastuskameraan
tai sen osiin mitään muutoksia.
Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
a. 10,8 V Litiumioniakku
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
b. Kamera ja LED-valot
Älä altista vedelle.
d. Kameran liitin
c. 0,9 m kameran johto
e. Näyttö
Vaihdata vialliset akut heti.
f. Kameran johdon virtakytkin / LED-valojen
kirkkauden säädin
Lataa vain lämpötilassa 4 – 40 ˚C.
g. Kahvasarja
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
h. Mikro-SD-korttipaikka mikro-SD-muistikortille,
jossa on korkeintaan 16 Gt tilaa
i.
Näytön virtakytkin: Sekä näyttö että
kameran johto (f) on kytkettävä päälle.
j.
Tarkennus/Poisto-painike:
Painikkeella on kaksi toimintoa:
Tarkenna: Painike mahdollistaa
tarkemman kuvan
saamisen kohteesta
(3x tarkennus).
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
Poista:
Pakkauksen sisältö
1 Tarkastuskamera
Toista: Tällä painikkeella voit siirtyä
kansioon, johon kuvat ja videot on
tallennettu.
1 Kameran johto 17 mm (DCT410)
TAI
1 Kameran johto 9 mm (DCT411)
Painikkeella voidaan toistaa videoita.
Pakkauksen sisältö:
k.
Kansiovalikossa kuvat
voidaan poistaa tätä
painiketta painamalla.
1 Kameran johto 5,8 mm (DCT412)
1 Koukku (DCT410, DCT411)
l.
1 Magneetti (DCT410, DCT411)
Kamera: Ota kuva tätä painiketta
painamalla.
m.
Tallenna: Tällä painikkeella voidaan
käynnistää tai pysäyttää videon
tallennus.
n.
Päävalikko: Tätä painiketta
painamalla näkyviin tulee luettelo
tarkastuskameran toiminnoista tai sitä
painamalla voidaan poistua näytöstä.
HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
o.
Nuoli taakse: Tällä painikkeella voit
siirtyä taaksepäin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
p.
OK: Tällä painikkeella voit tallentaa
muutokset.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
q.
Nuoli eteen: Tällä painikkeella voit
siirtyä eteenpäin.
1 Peili (DCT411)
1 Akku
1 Laturi
1 Säilytyskotelo
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
146
SUOMI
r.
Kahvasarjan virran merkkivalo:
Kun vihreä valo palaa, kahvasetti on
päällä.
s. Resetointipainike
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Ennen kokoamista ja
säätöjä irrota akku aina työkalusta.
Sammuta tarkastuskamera aina ennen
kuin laitat akun paikalleen tai irrotat sen.
KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkastuskamera näyttää reaaliaikaista videota seiniin
ja/tai ahtaisiin paikkoihin katsoessa. Mikro-SD-kortin
avulla (myydään erikseen) laitteella voidaan ottaa
kuvia tai tallentaa videoita dokumentointia varten.
Valokuvat tallennetaan JPG-formaatissa ja videot
AVI-muodossa. Tämä DEWALT-tarkastuskamera
sopii mikro-SD-muistikortteihin, joissa on tilaa
korkeintaan 16 Gt.
Kameraa voidaan käyttää ajoneuvojen, putkien
tai LVI-laitteistojen tarkastamiseen tai johtojen
reitittämiseen. Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti
ennen tämän tarkastuskameran käyttämistä.
ÄLÄ käytä, jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai
kaasuja. Kameran jatkojohto on vesitiivis kameran
liittimeen saakka. ÄLÄ KÄYTÄ kahvasarjaa kosteissa
olosuhteissa, älä myöskään upota sitä nesteisiin.
Tarkastuskamera on ammattimainen työkalu. ÄLÄ
anna lasten käyttää työkalua. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALT
yhtiön valmistamia akkuja ja latureita.
Näyttö (kuva 4)
Kun näyttö on liitetty akulla varustettuun
kahvasarjaan, se saa virtaa akusta. Varmista, että
näyttö on ladattu täyteen ennen sen käyttämistä.
Kun näyttö irrotetaan kahvasarjasta, vasempaan
yläkulmaan ilmestyy akun kuvake. Kuvakkeessa
näkyy myös näytön sen hetkinen lataustila.
Asenna näyttö (e) kahvasarjaan (g) kohdistamalla
näyttö kahvasarjan kiskoihin ja liu’uttamalla se hyvin
kahvaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Poista näyttö kahvasarjasta liu’uttamalla näyttö ylös
kahvasta.
Näyttö voidaan kytkeä päälle ja sitä voidaan käyttää,
kun se on irrotettu kahvasarjasta. Tämä helpottaa
kameran käsittelyä.
Kameran johto (kuva 5)
Kohdista kameran johto (c) kameran liittimeen (d).
Paina se sisään ja käännä liitintä vastapäivään
(kameran näyttö itseesi päin) sen kiinnittämiseksi.
Sähköturvallisuus
Poista kameran johto kääntämällä liitintä
myötäpäivään (nuolen suuntaan).
Laturi toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että laturin jännite vastaa
verkkovirran jännitettä.
Kameraan on saatavilla lisä- ja jatkojohtoja
lisämaksua vastaan. Kysy lisätietoa paikalliselta
jälleenmyyjältä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Koukku ja magneetti (kuva 6)
DCT410
Koukku on hyödyllinen johdon tai ahtaissa paikoissa
olevien johtojen palauttamiseen. Magneetti on
hyödyllinen ahtaissa paikoissa olevien metallisten
esineiden palauttamiseen.
Kiinnitä koukku tai magneetti kääntämällä kameran
pyällettyä osaa vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
Kohdista koukku harmaaseen uraan (t), liu’uta se
sitten alas, kunnes koukun/magneetin yläosassa
olevat kielekkeet (u) ovat kiinnittyneet kameran
linssissä oleviin syvennyksiin (v).
Käännä pyällettyä osaa myötäpäivään koukun ja
magneetin pohjan lukitsemiseksi.
147
SUOMI
Koukku, magneetti ja peili (kuva 7, 8)
DCT411
Noudata alla olevia ohjeita koukun, magneetin tai
peilin asentamiseksi DCT411 9 mm:n kameraan.
AKKUYKSIKÖN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (bb) ja vedä
akkuyksikkö ulos kameran kahvasta.
2. Laita akkuyksikkö laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
1. Kun lisävarusteessa on laippa (w), aseta
lisävarusteen pohja (taittunut lanka) 9 mm:n
kameran johdon reikään (x).
Käyttöönotto
2. Varmista, että lisävaruste on laipan
syvennyksessä (y) ja liu’uta laippa kameraan,
kunnes laippa peittää reiän (x).
Kielen asetus [LANGUAGE]
HUOMIO: Leikkausvaara. Käsittele
koukkua varoen.
ALUSTAVAT ASETUKSET
1. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
kielien englanti, saksa, espanja, ranska, italia tai
hollanti valitsemiseksi.
Vyökoukku (kuva 9) (lisävaruste)
VAROITUS: Jotta vähennetään
vakavan henkilöloukkaantumisen
riskiä, ÄLÄ ripusta kameraa pään
yläpuolelle tai älä ripusta esineitä
vyökoukusta. Ripusta kameran
vyökoukku VAIN vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista,
että vyökoukkua kiinnittävä ruuvi (z)
on kiinni varmasti.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai irrotat vyökoukkua,
käytä vain mukana toimitettua ruuvia (z).
2. Vahvista valinta ja poistu painamalla OK.
Päivämäärän ja ajan asettaminen [DATE/TIME]
1. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
muutettavan kentän korostamiseksi.
Vyökoukku (aa) voidaan kiinnittää työkalun
molemmille puolille käyttämällä vain mukana
toimitettua ruuvia (z), mikä mahdollistaa sekä oikeaettä vasenkätisten käyttäjien käytön. Jos koukkua ei
haluta lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta.
Irrota vyökoukku poistamalla ruuvi (z), joka pitää
vyökoukun paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
Akkuyksikön asentaminen ja
poistaminen tarkastuskamerasra
(kuva 10)
HUOMAUTUS: Varmista, että akkuyksikkö (a) on
täysin ladattu.
AKKUYKSIKÖN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akkuyksikkö kahvan sisällä oleviin
kiskoihin.
2. Liu’uta akkuyksikkö paikalleen, kunnes kuulet
napsahduksen.
148
2. Aktivoi kenttä painamalla OK (kenttä muuttuu
vihreäksi).
3. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
aktivoidun kentän muuttamiseksi.
4. Tallenna muutokset painamalla OK (kenttä
muuttuu keltaiseksi).
5. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevien
kenttien muuttamiseksi.
6. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
PERUSTOIMINNOT
HUOMAUTUS: Voit palata edelliseen valikkoon minä
hetkenä tahansa painamalla päävalikkopainiketta.
Kuvien tai videoiden tallentaminen (kuvat 2, 3)
Varmista, että mikro-SD-kortti (myydään erikseen)
asetetaan korttipaikkaan (h).
SUOMI
1. Kytke kamera (b) ja kahvasarja (g) päälle.
2. Kohdista kamera kuvattavaan kohteeseen.
A. Ota kuva painamalla kamerapainiketta (l).
Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin
vahvistuskuvake.
6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
kuvan tai videon valitsemiseksi.
7. Katsele kuvaa tai videota painamalla
OK-painiketta.
TAI
B. Käynnistä tallennus painamalla
tallennuspainiketta (m).
Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin
punainen piste. Pysäytä tallennus painamalla
tallennuspainiketta uudelleen.
Kamera luo kyseisen päivän kansion mikro-SDkorttiin. Kyseiseen kansioon tallentuvat kaikki sinä
päivänä otetut kuvat ja kuvatut videot.
8. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
siirtyäksesi seuraavaan kuvaan tai videoon.
Kuvien tai videoiden katseleminen
9. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
Yksittäisten kuvien tai videoiden poistaminen
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Kansio [FOLDER] -valinnan valitsemiseksi.
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Kansio [FOLDER] -valinnan valitsemiseksi.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
päivätyn kansion valitsemiseksi.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
päivätyn kansion valitsemiseksi.
5. Valitse päivätty kansio painamalla OK-painiketta.
149
SUOMI
5. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
5. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
kuvan tai videon valitsemiseksi.
6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
kuvan tai videon valitsemiseksi.
7. Katsele kuvaa tai videota painamalla OK.
7. Paina poistopainiketta. Valitse KYLLÄ [YES]
poistaaksesi yksittäisen kuvan tai videon.
8. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
Kuvan tai videon poistaminen katselun aikana
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Kansio [FOLDER] -valinnan valitsemiseksi.
8. Paina poistopainiketta. Valitse KYLLÄ [YES]
poistaaksesi yksittäisen kuvan tai videon.
Kielen vaihtaminen [LANGUAGES]
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Kieli [LANGUAGE] -valinnan valitsemiseksi.
3. Vahvista valinta painamalla OK.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
päivätyn kansion valitsemiseksi.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
kielien englanti, saksa, espanja, ranska, italia tai
hollanti valitsemiseksi.
5. Tallenna muutokset painamalla OK.
150
SUOMI
6. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
Päivämäärän/ajan muuttaminen [DATE/TIME]
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
POIS [OFF] tai PÄÄLLE [ON] -valinnan
valitsemiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Päivämäärä/Aika [DATE/TIME] -valinnan
valitsemiseksi.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
muutettavan kentän korostamiseksi.
5. Tallenna muutokset painamalla OK.
6. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
Mikro-SD-kortin formatoiminen [FORMAT
DISK]
5. Aktivoi kenttä painamalla OK (kenttä muuttuu
vihreäksi).
6. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
aktivoidun kentän muuttamiseksi.
7. Tallenna muutokset painamalla OK.
HUOMAUTUS: Kun SD-kortti
formatoidaan, kaikki tiedot
poistetaan.
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Formatoi levy [FORMAT DISK] -valinnan
valitsemiseksi.
8. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevien
kenttien muuttamiseksi.
9. Poistu valinnasta painamalla
päävalikkopainiketta.
Aikaleiman aktivoiminen [TIME STAMP]
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa
nuolta Aikaleima [TIME STAMP] -valinnan
valitsemiseksi.
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
151
SUOMI
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta EI
[NO] tai KYLLÄ [YES] -valinnan valitsemiseksi.
5. Tallenna muutokset ja poistu painamalla OK.
Käyttövinkkejä
• Käytä ainoastaan DEWALT 10,8 V
-litiumioniakkua.
• Varmista, että DEWALT-akku on hyvässä
käyttökunnossa. Jos akun alhaisen virtatason
merkkivalo vilkkuu näytössä, akku täytyy ladata.
5. Tallenna muutokset ja poistu painamalla OK.
Oletusasetuksien palauttaminen [DEFAULT
SETUP]
HUOMAUTUS: Kun oletusasetukset
palautetaan, kaikki sen hetkiset
asetukset poistetaan.
1. Paina päävalikkopainiketta päävalikon [MAIN
MENU] avaamiseksi.
2. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta
Oletusasetukset [DEFAULT SETUP] -valinnan
valitsemiseksi.
• Akun käyttöikä voidaan maksimoida
varmistamalla, että sekä näyttö että kahvasarja
kytketään pois päältä, kun kameraa ei käytetä.
• Varmista, että näyttö on ladattu täyteen ennen
sen käyttämistä.
HUOLTO
DEWALT-tarkastuskamerasi on suunniteltu
käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän
kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen
puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman
toiminnan.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Puhdistaminen
3. Siirry seuraavaan näyttöön painamalla
OK-painiketta.
4. Paina eteen- ja taaksepäin osoittavaa nuolta EI
[NO] tai KYLLÄ [YES] -valinnan valitsemiseksi.
VAROITUS: Puhalla liat ja pöly pois
vähintään kerran viikossa puhtaalla
ja kuivalla ilmalla. Silmävammojen
minimoimiseksi puhalluksen aikana tulee
aina käyttää asianmukaisia suojalaseja.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
152
SUOMI
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
VALMISTAJAN SUOSITTELEMAT LISÄVARUSTEET:
• DCT4101 – 17 mm halk. kameran johto
• DCT4102 – 9 mm halk. kameran johto
• DCT4105 – 5,8 mm halk. kameran johto
• DCT4103 – 17 mm halkaisija, 0,9 m pitkä
jatkojohto
• Koukku ja magneetti DCT410 (saatavilla vain
varaosina)
• Koukku, magneetti ja peili DCT411 (saatavilla
vain varaosina)
• Jos kuva on hämärä, säädä kirkkauden säädintä
parantaaksesi LED-valon voimakkuutta.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista
jälleenmyyjältäsi.
Vianetsintä
• Varmista, että 10,8 voltin akku on ladattu.
Ladattava akku
• Varmista, että näyttö on ladattu täyteen.
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Varmista, että näyttö on liitetty aina
kahvasarjaan. Kuva voi pysähtyä, jos yrität
poistaa näytön kahvasarjasta kuvan tai videon
kuvaamisen aikana.
• Varmista, että akku on asennettu kahvasarjaan
käytön aikana.
• Varmista, että kameran johto on liitetty oikein
kahvasarjaan.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
• Varmista, että kahvasarja on kytketty päälle
näytön ohella.
• Varmista, että kahvasarjan takaosan päällä ei ole
jäämiä niin, että näyttö liukuu helposti paikoilleen
ja ettei näyttö vaurioidu.
• Jos näyttö pysähtyy tai ei kytkeydy päälle,
aseta pieni esine (esim. klemmarin pää) näytön
takaosassa olevaan resetointipainikkeeseen (s).
153
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
154
SVENSKA
SLADDLÖS INSPEKTIONSKAMERA
DCT410, DCT411, DCT412
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Kabeldiameter
kamera
Kabellängd
Upplösning
Skärmstorlek
Vikt
(utan batteripaket)
DCT410
10,8
1
Li-Ion
VDC
mm
m
dpi
mm
kg
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCT412
10,8
1
Li-Ion
17
9
5,8
0,9
0,9
0,9
320 x 480 320 x 480 320 x 480
69 x 50
69 x 50
69 x 50
0,77
Batteripaket
Batterityp
Spänning
VDC
Kapacitet
Ah
Vikt
kg
Laddare
Starkströms- VAC
spänning
Batterityp
Ung.
min
laddningstid
DCT411
10,8
1
Li-Io
0,69
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
0,60
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB100
230
DCB105
230
Li-Ion
Li-Ion
40
40
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteri- batteripaket) paket)
0,3
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
batteribatteri
paket)
paket)
0,49
VARNING: Ökad elektrostatisk
spänning kan göra att displayen inte
fungerar och data som inte sparats
kommer att förloras. Innan den används
igen se till att förekomsten av den
elektrostatiska spänningen har stoppats
och tryck in återställningsknappen
(reset) med lämpligt spetsigt föremål.
Därefter kommer kameradisplayen att
fungera.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
VARNING: Detta är en klass A produkt.
I hemmamiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar och användaren kan
avkrävas att vidtaga lämpliga åtgärder i
dessa fall.
• Läs igenom dessa instruktioner.
• Spara dessa instruktioner.
• Uppmärksamma alla varningar.
• Följ alla instruktioner.
• Använd endast de tillsatser/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
155
SVENSKA
• Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på
något sätt, utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR
ATT KUNNA REFERERA TILL DEM SENARE
inspektionskameran för andra verksamheter
än de som det är avsett för skulle kunna
resultera i en farlig situation.
Användning och skötsel av
batteridrivet verktyg
a)
Säkerhet vid arbetsområdet
a)
Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Håll barn och åskådare borta medan en
inspektionskamera används. Störningarna
kan göra att du tappar kontrollen.
Personlig säkerhet
a)
Var uppmärksam, titta på vad du gör
och använd vanligt förnuft när du
arbetar med en inspektionskamera.
Använd inte en inspektionskamera när
du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Ett ögonblick
av ouppmärksamhet under arbete med
inspektionskameran kan resultera i allvarliga
personskador.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga
förhållanden minskar personskador.
c) Böj dig inte för långt. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden.
Detta möjliggör bättre kontroll av
inspektionskameran i oväntade situationer.
d) Klä dig på lämpligt sätt. Bär inte löst
sittande kläder eller smycken. Håll hår,
beklädnad och handskar borta från delar
i rörelse. Löst sittande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.
Användning och skötsel
a)
Förvara en inspektionskamera som
går på tomgång utom räckhåll för
barn och låt inte personer som är
ovana med inspektionskameran
eller dessa instruktioner använda
inspektionskameran. Inspektionskameror
är farliga i händerna på outbildade
användare.
b) Använd inspektionskameran, tillbehör
etc. i enlighet med dessa instruktioner,
ta också med i beräkningen
arbetsförhållandena och arbetet
som skall utföras. Användningen av
156
Ladda endast med den laddare som
specificerats av DEWALT. En laddare som
passar en batterityp kan medföra brandrisk
om den används ihop med ett annat batteri.
b) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
c) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
Säkerhetsinformation för
inspektionskameror
VARNING: Demontera inte eller
modifiera inspektionskameran.
Det finns inga servicebara delar på
insidan. Om du behöver hjälp kontakta
din lokala återförsäljare.
• Arbeta inte med inspektionskameran i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Inspektionskameror skapar gnistor vilka kan
antända dammet eller ångorna.
• Inspektionskameran bör endast användas
med de särkilt avsedda DEWALT
batterierna. Användning av några andra
batterier kan utgöra risk för brand.
• Förvara inspektionskameran utom räckhåll
för barn och andra outbildade personer.
Verktyg är farliga i händerna på outbildade
användare.
• Demontera inte inspektionskameran.
Det finns inga servicebara delar på insidan.
• Använd inte enheten någonstans där den
kan exponeras för rörliga delar, farliga
kemikalier eller elektriska laddningar.
Sådana situationer kan resultera i allvarliga
personskador eller dödsfall, såsom väggar, rör,
bilar och maskiner.
SVENSKA
• Använd inte inspektionskameran i
närheten av maskiner i rörelse. Det kan
resultera i skador om kamerakabeln fastnar i
rörliga delar och användaren dras in.
VARNING: Modifieringar som inte
godkänts av tillverkaren kan göra att
användare förlorar behörigheten att
använda enheten.
• Se till att arbetsområdet är fritt från
strömförande delar under arbetsprocessen.
Dolda risker
• Använd inte inspektionskameran i
närheten av frätande kemikalier. Exponering
för frätande, oljiga miljöer kan förstöra plasthöljet
på kameran och förstöra bildkvaliteten.
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
• Använd inte kameran om kondens samlas
innanför linsen. Låt vattnet avdunsta innan
den används igen.
• Ta inte bort eller utplåna varningsetiketter.
• För att undvika skador på inspektionskameran
eller utrustningen under tester, skydda dem mot
följande:
– EMF (elektromagnetiska fält) såsom från
svetsaggregat, induktionsvärmare etc.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för personskador på grund av oavsiktlig
kontakt med strömförande delar under
arbetsprocessen.
Märkningar på inspektionskameran
Följande bildikoner visas på inspektionskameran:
Läs instruktionshandbok före användning.
– ESD (elektrostatisk urladdning).
– Plötslig temperaturförändring (orsakad av
plötsliga ändring i omgivande temperatur – för
bästa korrekthet låt termometern stabiliseras i
30 minuter innan den används).
VARNING: Utsätt inte kameran,
monitorn eller batteriet för överdriven
värme såsom solsken, eld eller liknande.
VARNING: Risk för stötar. Låt
inte inspektionskamerans
kabel komma i kontakt med
strömförande ledningar. Stäng av
överspänningsskyddet för hela området
för att undvika skador.
VARNING: Använd inte den på
människor eller djur. Denna enhet är
inte avsedd att användas på människor
eller djur, den kan orsaka skador.
VARNING: Använd ALLTID
skyddsglasögon. Vanliga glasögon är
INTE skyddsglasögon. Använd också
ansiktsmask eller dammfilterskydd
om sågarbetet är dammigt.
ANVÄND ALLTID GODKÄND
SKYDDSUTRUSTNING.
SE UPP: När inspektionskameran
inte används skall den läggas på
sidan på en stabil plats så att ingen
riskerar att snubbla på den. Vissa
verktyg med stora batteripaket kan stå
upprätt på batteripaketet men lätt kan
vältas.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2011 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
bruksanvisningar för batteriladdarna DCB100 och
DCB105.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
157
SVENSKA
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddarna DCB100 och DCB105 lämpar sig för
10,8 V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 1)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
2. Sätt in batteripaketet (a) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
158
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
– – –
–
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
SVENSKA
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DCT410, DCT411 och DCT412 arbetar med
10,8 volt batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
159
SVENSKA
Etiketter på laddare och batteripaket
1 Kamerakabel 9 mm (DCT411)
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
1 Kamerakabel 5,8 mm (DCT412)
Läs instruktionshandbok före användning.
1 Krok (DCT410, DCT411)
1 Magnet (DCT410, DCT411)
1 Spegel (DCT411)
1 Batteripaket
1 Laddare
1 Låda
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 2, 3)
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
VARNING: Modifiera aldrig
inspektionskameran eller någon del
av den. Skada eller personskada kan
uppstå.
a. 10,8 V Litium jon batteri
b. Kamera med lysdioder
c. 0,9 m kamerakabel
d. Kamerakontakt
e. Skärm
f. Strömbrytare kamerakabel / manöverväljare
ljusstyrka lysdiod
g. Handtagsset
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
h. Mikro-SD-kortöppning för mikro-SD-minneskort
på 16 GB eller mindre
i.
Strömknapp för skärmen: Både
skärmen och kamerakabeln (f) behöver
slås på.
j.
Zoom-/raderaknapp:
Bränn inte batteripaketet.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Knappen har två funktioner:
Zoom:
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Inspektionskamera
1 Kamerakabel 17 mm (DCT410)
160
Detta används när
du behöver ta en
närmare titt på objektet
(3x zoom).
Delete
(radera): I mappmenyn kan
bilder raderas med
denna knapp.
SVENSKA
k.
Play (spela upp): Tryck på knappen
för att gå till mappen där bilder och
videoinspelningar sparas.
ELLER
Tryck på knappen för att spela upp
videoinspelningar.
l.
Kamera: Tryck på denna knapp för
att ta en bild.
m.
Record (inspelning): Tryck på
denna knapp för att starta och stoppa
inspelningen av video.
n.
Main Menu (huvudmeny): Tryck
på denna knapp för att visa en
lista med alternativ för hantering av
inspektionskameran eller för att lämna
en skärmbild.
o.
Pil bakåt: Tryck på denna knapp för
att navigera bakåt.
p.
OK: Tryck på denna knapp för att
spara ändringar.
q.
Pil framåt: Tryck på denna knapp för
att navigera framåt.
r.
Strömindikator för handtagssetet:
När det lyser grönt indikera det att
handtagssetet är påslaget.
s. Reset knapp (återställning)
AVSEDD ANVÄNDNING
Inspektionskameran är konstuerad för att spela
upp realtidsvideo vid titt i väggar och/eller andra
trånga utrymmen. Med ett mikro-SD-kort (säljs
separat) kan verktyget ta bilder eller spela in video i
dokumentationssyfte.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensam för att leka med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Laddaren har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Kontrollera
också att spänningen på din laddare är den samma
som i elnätet.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Ta alltid bort batteripaketet
innan montering och inställning. Stäng
alltid av inspektionskamreran innan
batteripaketet sätt i eller tas bort.
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Bilder sparas i JPG-format och video sparas
som AVI. Denna DEWALT inspektionskamera är
kompatibel med mikro-SD-minneskort upp till
16 gigabytes.
Skärm (fig. 4)
Användningsområdena är automatisk inspektion,
rörinspektion, HVAC inspektion eller kabeldragning.
Läs igenom hela manual innan denna
inspektionskamera används.
När skärmen är monterad på handtaget med
ett batteri kommer den att ta emot laddning från
batteriet. Se till att skärmen är fulladdad innan den
används.
ANVÄND INTE där det finns brännbara vätskor eller
gaser. Kamerans förlängningskabel är vattentät upp
till kamerakontakten. ANVÄND INTE handtagssetet
vid våta förhållanden eller sänk ned det i vätska.
När skärmen är frånkopplad från handtagssetet
visas en batteriikon i övre vänstra hörnet. Denna ikon
visar också aktuell laddning för skärmen.
Inspektionskameran är ett professionellt verktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
För att installera skärmen (e) i handtagssetet (g), rikta
in skärmen mot skenan på handtagssetet och skjut
den på handtaget tills du hör att låset snäpper på
plats.
161
SVENSKA
För att ta bort skärmen från handtagssetet
skjut skärmen med ett fast grepp upp från
verktygshandtaget.
Skärmen kan slås på och tittas på även när den
inte är monterad på handtagssetet, vilket ökar
manövrerbarheten hos kameran.
Kamerakabel (fig. 5)
Rikta in kamerakabeln (c) mot kamerakontakten (d).
Skjut in och vrid moturs (kameraskärmen riktad mot
dig) för fastsättning.
För att ta bort kamerkabeln vrid kontakten medurs
(i pilens riktning).
Ytterligare kamerakablar och förlängningssladdar
finns tillgängliga till extra kostnad. Rådfråga din
återförsäljare för ytterligare information.
Krok och magnet (fig. 6)
DCT410
Kroken nyttjas för att hämta kabel eller ledningar
som är placerade i trånga utrymmen. Magneten
nyttjas för att hämta metallföremål i trånga
utrymmen.
För montering av kroken eller magneten vrid den
räfflade delen av kameran moturs till stopp.
Rikta in kroken eller magneten mot de grå skårorna
(t) och skjut ned den tills flikarna (u) överst på
kroken/magneten fästs i hacken (v) på kameralinsen.
Vrid den räfflade delen medurs för att låsa basen på
kroken och magneten.
Krok, Magnet och spegel (fig. 7, 8)
DCT411
Följ processen nedan för att montera kroken,
magneten eller spegeln på DCT411 9 mm kameran.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador se till att
skruven (z) som håller bälteskroken
sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller borttagning av
bälteskroken använd endast den skruv (z) som
medföljer.
Bälteskroken (aa) kan monteras på båda sidorna
av verktyget med endast den medföljande skruven
(z) för att anpassas för höger- eller vänsterhänta
personer. Om kroken inte önskas kan den tas bort
från verktyget.
För att ta bort bälteskroken, ta bort skruven (z) som
håller bälteskroken på plats och montera den sedan
på motsatt sida.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Montering och borttagning av
batteriet från inspektionskameran
(fig. 10)
OBSERVERA: Se till att batteripaketet (a) är
fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet mot listerna inuti
handtaget.
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Med hylsan (w) på tillbehören sätt in botten
på tillbehöret (böjd tråd) i hålet (x) i 9 mm
kamerakabeln.
1. Tryck på låsknappen (bb) och dra med
en fast rörelse batteripaketet bort från
kamerahandtaget.
2. Se till att tillbehöret är i spåret (y) på hylsan
och skjut hylsan på kameran tills hyslan täcker
hålet (x).
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
VARNING: Risk för skärskador. Var
försiktig när kroken hanteras.
Bälteskrok (fig. 9) (tillvalt tillbehör)
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador SKALL INTE
verktyget hängas högt eller föremål
hängas i bälteskroken. Häng ENDAST
verktygets bälteskrok i ett arbetsbälte.
162
Komma igång
FÖRSTA INSTÄLLNING
Språkinställning [LANGUAGE]
1. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja
engelska, tyska, spanska, franska, italienska
elller holländska.
SVENSKA
A. Tryck på kameraknappen (l) för att ta en bild.
En bekräftelseikon visas på övre högra sidan
på skärmen.
ELLER
B. Tryck på inspelningsknappen (m) för att
starta inspelningen.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och
avsluta.
Datum- och tidsinställning [DATE/TIME]
1. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
fältet som skall ändras.
En röd punkt visas på övre högra sidan på
skärmen. För att stoppa inspelningen tryck
på inspelningsknappen igen.
Kameran kommer att skapa en mapp på mikro-SDkortet för den dagen. Alla bilder eller videos som
tagits den dagen kommer att sparas i denna mapp.
Visning av bilder eller video
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
mappalternativet [FOLDER].
2. Tryck på OK-knappen för att aktivera fältet (fältet
blir grönt).
3. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att ändra
det aktiverade fältet.
4. Tryck på OK-knappen för att spara ändringarna
(fältet blir gult).
5. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
6. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en
daterad mapp.
GRUNDLÄGGANDE HANTERING
OBSERVERA: När som helst under användningen
av kameran kan du trycka en gång på
huvudmenyknappen för att återgå till föregående
menyn.
Ta bilder eller spela in video (fig. 2, 3)
Se till att ett mikor-SD-kort (säljs separat) finns i
kortöppningen (h).
1. Slå på både kameran (b) och handtagssetet (g).
2. Rikta kameran mot destinationen.
5. Tryck på OK-knappen för att markera den
daterade mappen.
6. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
bilden eller videon.
7. Tryck på OK-knappen för att visa bilden eller
videon.
163
SVENSKA
8. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att fortsätta
till nästa bild eller video.
7. Tryck på delete-knappen. Välj JA [YES] för att
radera den enskilda bilden eller videon.
9. När du är klar tryck på huvudmenyknappen för
att avsluta.
Radera enskilda bilder eller videos
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
mappalternativet [FOLDER].
8. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
Radera en bild eller video under visningen
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
mappalternativet [FOLDER].
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en
daterad mapp.
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en
daterad mapp.
5. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
6. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en
bild eller video.
5. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
164
SVENSKA
6. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja en
bild eller video.
7. Tryck på OK-knappen för att visa.
5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringar.
6. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
Ändring av datum och tid [DATE/TIME]
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
datum-/tidsalternativet [DATE/TIME].
8. Tryck på delete-knappen. Välj JA [YES] för att
radera den enskilda bilden eller videon.
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
ett fält som skall ändras.
Ändra språk [LANGUAGES]
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
språkalternativ [LANGUAGE].
5. Tryck på OK-knappen för att aktivera fältet (fältet
blir grönt).
6. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att ändra
det aktiverade fältet.
7. Tryck på OK-knappen för att spara ändringar.
3. Tryck på OK-knappen för att markera.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att välja
engelska, tyska, spanska, franska, italienska
elller holländska.
8. Upprepa ovanstående steg för att ändra de
kvarvarande fälten.
9. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
Aktivering av tidsstämpel [TIME STAMP]
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
tidsstämpelalternativet [TIME STAMP].
165
SVENSKA
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
AV [OFF] eller PÅ [ON].
5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringarna
och avsluta.
Ändring av standardinställningen [DEFAULT
SETUP]
OBSERVERA: Ändring till
standardinställningen kommer att
radera aktuella inställningar och
återställa fabriksinställningen.
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
alternativ standardinställning [DEFAULT SETUP].
5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringar.
6. Tryck på huvudmenyknappen för att avsluta.
Formatering av mikro-SD-kort [FORMAT DISK]
OBSERVERA: Formatering av
mikro-SD-kortet kommer att radera
alla data.
1. Tryck på huvudmenyknappen för att visa
huvudmenyn [MAIN MENU].
2. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
alternativet formatera disk [FORMAT DISK].
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
NEJ [NO] eller JA [YES].
3. Tryck på OK-knappen för att navigera till nästa
skärm.
4. Tryck på pilen framåt eller bakåt för att markera
NEJ [NO] eller JA [YES].
5. Tryck på OK-knappen för att spara ändringarna
och avsluta.
166
SVENSKA
Hanteringstips
• Använd endast DEWALT 10,8 V litium jon
batterier.
• Se till att DEWALT batteriet är i gott skick. Om
indikatorn för låg batterinivå blinkar behöver
batteriet laddas.
• För att förlänga batteriets livslängd bör både
skärmen och handtagssetet stängas av när de
inte används.
• Se till att skärmen är fulladdad innan den
används.
UNDERHÅLL
Din DEWALT inspektionskamera har konstruerats för
att fungera under lång tid med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR
• DCT4101 – 17 mm diameter kamerakabel
• DCT4102 – 9 mm diameter kamerakabel
• DCT4105 – 5,8 mm diameter kamerakabel
• DCT4103 – 17 mm diameter, 0,9 m lång
förlängningskabel
• Krok och magnet DCT410 (endast tillgängliga
som reservdelar)
• Krok, magnet och spegel DCT411 (endast
tillgängliga som reservdelar)
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information
angående lämpliga tillbehör.
Felsökning
• Se till att det 10,8 V batteriet är laddat.
• Se till att skärmen är fulladdad.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
med ren och torr luft minst en gång
i veckan. För att minska risken för
ögonskador bör alltid skyddsglasögon
användas när detta görs.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
• Se till att skärmen alltid är monterad på
handtagssetet. Bilden kan frysa om du försöker
att ta bort skärmen från handtagssetet medan
en bild eller video tas.
• Se till att batteriet är installerat på handtagssetet
när det används.
• Se till att kamerakabeln är monterad korrekt på
handtagssetet.
• Se till att både handtagssetet och skärmen är
påslagna.
• Se till att baksidan av handtagssetet inte är
täckt med skräp så att skärmen lätt kan skjutas
på och så att skärmen inte skadas.
• Om skärmen fryses eller inte slås på, för in
ett litet föremål (t.ex. änden på ett gem) i
återställningsknappen (s) som är placeras på
baksidan av skärmen.
• Om bilden är dunkel, rulla på manöverväljaren
för ljusstyrkan för att göra lysdiodljuset ljusare.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
167
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
168
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
169
TÜRKÇE
KABLOSUZ INCELEME KAMERASI
DCT410, DCT411, DCT412
Tebrikler!
gerektirebilecek radyo enterferansına
neden olabilir.
UYARI: Elektrostatik voltajın artması,
ekranın kapanmasına neden olabilir
ve kaydedilmemiş tüm veriler
kaybolur. Yeniden kullanmadan önce,
elektrostatik voltaj durumunun ortadan
kalktığından emin olun ve ilgili pimi
kullanarak sıfırlama düğmesine basın.
Bu işlemden sonra kameranın ekranı
çalışır.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tip
Akü tipi
Kamera
kablo çapı
mm
Kablo uzunluğu m
DCT410
DCT411
DCT412
10,8
10,8
10,8
1
1
1
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
17
9
5,8
0,9
0,9
0,9
Çözünürlük
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
Ekran boyutu
mm
69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
Ağırlık
(akü hariç)
Akü
Akü tipi
DCB121
DCB123
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
10,8
10,8
Kapasite
Ah
1,3
1,5
Ağırlık
kg
0,2
0,2
Şarj Cihazı
Anaşebeke
voltajı
VAC
DCB100
DCB105
230
230
Li-Ion
Li-Ion
Yaklaşık dak
40
40
şarj süresi
(1,3 Ah) (1,5 Ah
akü)
akü)
kg
0,3
230 V aletler
0,49
10 Amper, ana şebeke
UYARI: Bu bir Sınıf A ürünüdür.
Evsel bir ortamda bu ürün,
kullanıcının gerekli önlemleri almasını
170
Yangın riskini belirtir.
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
akü)
akü)
Sigortalar
Avrupa
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Akü tipi
Ağırlık
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Önemli Güvenlik Talimatları
•
•
•
•
•
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları muhafaza edin.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatlara uyun.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçaları/aksesuarları kullanın.
TÜRKÇE
kameraları, eğitimsiz kullanıcıların elinde
tehlikelidir.
b) İnceleme kamerasını, aksesuarları vb.
kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve
yapılacak işin ne olduğunu göz önünde
bulundurun. İnceleme kamerasının
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için
kullanılması tehlikeli durumlara neden
olabilir.
• Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Cihaz herhangi bir
şekilde zarar gördüğünde, yağmur veya
neme maruz kaldığında, normal şekilde
çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis
işlemlerinin yapılması gerekir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN
Çalışma Alanının Güvenliği
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Bir inceleme kamerasını kullanırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
Akülü Alet Kullanım ve Bakımı
a) Yalnızca DeWALT tarafından belirtilen
cihazla şarj edin. Bir akü için uygun olan
şarj cihazı başka bir akü ile kullanıldığında
yangın tehlikesi yaratabilir.
b) Akü paketi kullanılmadığında, iki kutbu
birbirine temas ettirebilecek ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida ve diğer küçük
metal nesnelerden uzak tutun. Akü
kutuplarının kısa devre yaptırılması yanık
veya yangına neden olabilir.
c) Kötü şartlar altında, akü sıvı sızdırabilir,
temastan kaçının. Yanlışlıkla temas
halinde, suyla yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, ayrıca doktora da başvurun.
Aküden sızan sıvı tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
Kişisel Güvenlik
a) Bir inceleme kamerasını kullanırken
her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe
yoğunlaşın ve sağduyulu davranın.
İnceleme kamerasını yorgunken veya
ilaç ya da alkolün etkisi altındayken
kullanmayın. İnceleme kamerasını
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Koruyucu ekipman kullanın. Daima
koruyucu gözlük takın. Koşullara
uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik
ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi
koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
inceleme kamerasının daha iyi kontrol
edilmesine olanak tanır.
d) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
İnceleme Kameraları için
Güvenlik Bilgileri
•
•
Kullanım ve Bakım
a) İnceleme kamerasını, kullanmıyorsanız,
çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve inceleme kamerasını
tanımayan veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin inceleme kamerasını
kullanmasına izin vermeyin. İnceleme
•
•
UYARI: İnceleme kameralarını
parçalarına ayırmayın veya
üzerlerinde değişiklik yapmayın.
İçinde servisi yapılabilecek parça
yoktur. Yardıma ihtiyacınız olduğunda
yerel bayiniz ile temas kurun.
İnceleme kameralarını, yanıcı sıvılar,
gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
İnceleme kameralarını, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
İnceleme kameraları sadece özel
olarak tanımlanan DEWALT aküleri ile
kullanılmalıdır. Başka akülerin kullanımı
yangın riski oluşturabilir.
İnceleme kamerasını çocukların veya
diğer tecrübesiz kişilerin erişemeyecekleri
yerlerde saklayın. El aletleri, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
İnceleme kamerasını parçalarına ayırmayın.
İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek
parçalar yoktur.
171
TÜRKÇE
• Üniteyi, hareketli parçalarla temas
edebileceği, tehlikeli kimyasallara veya
elektrik akımına maruz kalabileceği
ortamlarda kullanmayın. Bu tür ortamlar (örn.
duvarlar, borular, otomobiller ve makineler)
ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.
• İnceleme kamerasını hareketli makinelerin
yakınında kullanmayın. Kamera kablosunun
hareketli parçalara takılması ve kullanıcıyı
çekmesi durumunda yaralanmalar meydana
gelebilir.
• Çalışma süresince çalışma alanında akım
taşıyan parçalar bulunmadığından emin olun.
• İnceleme kamerasını korozif kimyasalların
yakınında kullanmayın. Korozif, yağlı
ortamlara maruz kalma, kamera başlığındaki
plastik kaplamanın ve görüntü kalitesinin
bozulmasına neden olabilir.
• Kamerayı merceğin içinde yoğuşma
meydana gelen ortamlarda kullanmayın.
Tekrar kullanmadan önce suyun
buharlaşmasını bekleyin.
• Uyarı etiketleri çıkartmayın veya tahrif
etmeyin.
• İnceleme kamerası veya ölçülen donanımın
hasar görmesine engel olmak için, onları
aşağıdakilere karşı koruyun:
– Kaynak makineleri, endüksiyon ısıtıcı vb.
EMF (elektromanyetik alanlar).
– ESD (elektrostatik boşalma).
– Termal şok (beklenmedik ortam sıcaklığı
değişimlerinden kaynaklanan termal şok
(en yüksek derecede hassasiyet için),
kullanmadan önce termometrenin stabilize
olması için 30 dakika bekleyin).
UYARI: Kamera, monitör veya akünün
güneş ışığı, ateş vb. yüksek düzeyde
ısıya maruz kalmasını önleyin.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
İnceleme kamerası kablosunun
elektrik akımı içeren tellerle temas
etmesine izin vermeyin. Yaralanmayı
önlemek için tüm alanda devre
kesicileri kapatın.
UYARI: Hayvanlar ve insanlar üzerinde
kullanmayın. İnsanlar veya hayvanlar
üzerinde kullanıma yönelik değildir ve
kullanılırsa yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: DAİMA güvenlik gözlüğü
kullanın. Normal gözlükler güvenlik
gözlükleri DEĞİLDİR. Ayrıca toz ortaya
çıkan bir kesme işlemi söz konusuysa
172
yüz veya toz maskesi kullanın. DAİMA
SERTİFİKALI GÜVENLİK EKİPMANI
KULLANIN.
DİKKAT: İnceleme kamerasını
kullanmadığınız zaman, devrilme
veya düşme tehlikesine yol
açmayacağı dengeli bir yüzeye yan
tarafının üzerine yerleştirin. Büyük
akü paketlerine sahip bazı aletler akü
paketinin üzerinde dik durabilir, ancak
bunlar kolayca devrilebilir.
UYARI: Üreticinin izin vermediği
değişiklikler, kullanıcının bu cihazı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma süresince elektrik akımı içeren
parçalarla kazayla temastan kaynaklanan
yaralanma riski.
İnceleme Kamerasındaki
İşaretler
İnceleme kamerası üzerinde aşağıdaki semboller
gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2011 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB100
ve DCB105 şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
•
•
•
•
•
•
•
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB100 ve DCB105 şarj cihazları 10,8 V Lityum
İyon akülerle çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 1)
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (a) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
173
TÜRKÇE
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
–
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
••••••••••••••••••••
–
–
––
–
–
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra
belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında
şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
174
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine
basılmış) bir aküyü veya şarj cihazını
kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm
için servis merkezine gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü
AKÜ TİPİ
DCT410, DCT411 ve DCT412 10,8 voltluk pillerle
çalışır.
TÜRKÇE
Saklama Önerileri
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
Aküyü ateşe atmayın.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 İnceleme kamerası
1 Kamera Kablosu 17 mm (DCT410)
1 Kamera Kablosu 9 mm (DCT411)
1 Kamera Kablosu 5,8 mm (DCT412)
1 Kanca (DCT410, DCT411)
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
1 Mıknatıs (DCT410, DCT411)
1 Ayna (DCT411)
1 Akü paketi
100%
Akü şarj oluyor.
1 Şarj cihazı
1 Taşıma çantası
100%
Akü şarj oldu.
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 2, 3)
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında
şarj edin.
UYARI: İnceleme kamerasını
veya herhangi bir parçasını asla
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. 10,8 V Lityum İyon Akü
b. LED’li Kamera
c. 0,9 m Kamera kablosu
d. Kamera konnektörü
e. Ekran
175
TÜRKÇE
f. Kamera kablosu açma/kapama anahtarı / LED
parlaklık kontrol anahtarı
g. Kol seti
h. 16 GB veya altındaki micro SD hafıza kartları
için micro SD yuvası
i.
Ekran için güç düğmesi: Ekran
ve kamera kablosunun (f) açılması
gerekir.
j.
Yakınlaştırma/Silme düğmesi:
Düğmenin 2 fonksiyonu vardır:
Yakınlaştırma: Bu, nesneye
daha yakından
bakmak
istediğinizde
kullanılır (3x
yakınlaştırma).
Silme:
k.
Klasör
menüsündeyken,
bu düğme
kullanılarak
resimler silinebilir.
Oynatma: Fotoğraf ve videoların
bulunduğu klasöre gitmek için bu
düğmeye basın.
VEYA
Videoları oynatmak için düğmeye
basın.
l.
Kamera: Bir fotoğraf çekmek için bu
düğmeye basın.
m.
Kayıt: Bir video kaydını başlatma ve
durdurmak için bu düğmeye basın.
n.
Ana Menü: İnceleme kamerasının
kullanımıyla ilgili bir seçenek listesini
görüntülemek veya bir ekrandan
çıkmak için bu düğmeye basın.
o.
Geri Oku: Geriye doğru gitmek için
bu düğmeye basın.
p.
Tamam: Değişiklikleri kaydetmek için
bu düğmeye basın.
q.
İleri Oku: İleriye doğru gitmek için bu
düğmeye basın.
r.
Kol seti için güç göstergesi: Yeşil
ışığın yanması, kol setinin açık
olduğunu gösterir.
s. Sıfırlama düğmesi
176
KULLANIM ALANI
İnceleme kamerası, duvarlara ve/veya dar alanlara
bakılırken gerçek zamanlı video görüntülenecek
şekilde tasarlanmıştır. Alet, bir micro SD kart ile
(ayrı olarak satılır), belgeleme için kullanılacak
fotoğraflar çekebilir veya videolar kaydedebilir.
Fotoğraflar JPG formatında ve videolar AVI olarak
kaydedilir. Bu DEWALT inceleme kamerası,
16 gigabayt’a kadar olan micro SD hafıza kartları
ile uyumludur.
Otomotiv, sıhhi tesisat ve HVAC incelemeleri veya
kablo yönlendirmelerinden oluşan uygulamalar.
Bu inceleme kamerasını kullanmadan önce tüm
kılavuzu okuyun.
Yanıcı sıvı veya gazların bulunduğu ortamlarda
KULLANMAYIN. Kamera kablo uzatması, kamera
konnektörü kısmına kadar su geçirmez özelliktedir.
Kol setini ıslak ortamlarda KULLANMAYIN veya
sıvı içine daldırmayın.
İnceleme kamerası profesyonel kullanıma
yönelik bir alettir. Çocukların aleti ellemesine
İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi
veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında
tutulmalıdır.
Elektrik emniyeti
Şarj cihazı yalnızca tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman akü voltajının, aletin üretim etiketinde
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şar aletinizin voltajının ana şebeke
voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
TÜRKÇE
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
veriler bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlamadan
önce daima akü paketini çıkarın.
Akü paketini takıp sökmeden önce
inceleme kamerasını daima kapatın.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
Ekran (şek. 4)
Ekran, aküsü bulunan bir kol setine takıldığında,
aküden şarj alır. Kullanmadan önce ekranın
tamamen şarj olduğundan emin olun.
Ekran kol setinden ayrıldığında, sol üst köşede bir
akü simgesi görünür. Bu simge de ekranın mevcut
şarj durumunu gösterir.
Ekranı (e) kol setine (g) takmak için, ekranı kol
seti üzerindeki raylarla hizalayın ve yerine oturma
sesini duyana dek sıkı bir şekilde kola kaydırın.
Ekranı kol setinden çıkarmak için sıkı bir şekilde
aletin kolundan yukarı kaydırın.
Ekran, kameranın daha kolay kullanılmasını
sağlayacak şekilde, kol setine takılı değilken
çalıştırılabilir ve görüntü verebilir.
Kamera Kablosu (şek. 5)
Kamera kablosunu (c) kamera konnektörüyle (d)
hizalayın. Sıkı bir şekilde takmak için konnektörü
bastırın ve saat yönünün tersine döndürün (kamera
ekranı size doğru bakmalıdır).
Kamera kablosunu çıkarmak için konnektörü saat
yönünde (ok yönünde) döndürün.
Ek kamera kablosu ve uzatmalar, ek ücret
ödeyerek edinilebilir. Daha fazla bilgi için bayinizle
temas kurun
Kanca ve Mıknatıs (şek. 6)
DCT410
Kanca, dar alanlarda bulunan kablo veya telin
geri alınması için kullanılır. Mıknatıs, dar alanlarda
bulunan metal nesnelerin geri alınması için
kullanılır.
Kanca veya mıknatısı takmak için kameranın
tırtıklı kısmını durana dek saat yönünün tersine
döndürün.
Kanca veya mıknatısı gri yiv (t) ile hizalayın ve
kancanın/mıknatısın üst kısmındaki tırnaklar (u),
kamera merceğinde bulunan çentiklere (v) sıkıca
geçene dek aşağı kaydırın.
Kanca ve mıknatısın tabanını kilitlemek için tırtıklı
kısmı saat yönünde döndürün.
Kanca, Mıknatıs ve Ayna
(şek. 7, 8)
DCT411
Kanca, mıknatıs veya aynayı DCT411 9 mm
kameraya monte etmek için aşağıdaki işlemleri
uygulayın.
1. Aksesuar üzerindeki manşonu (w) kullanarak
aksesuarın alt kısmını (bükülmüş tel) 9 mm
kamera kablosundaki deliğe (x) takın.
2. Aksesuarın manşon üzerindeki yuvanın (y)
içinde olduğundan emin olun ve manşonu
deliği (x) kapatana kadar kamera üzerinde
kaydırın.
DIKKAT: Kesme Tehlikesi. Kancayı
kullanırken dikkatli olun.
Kemer Kancası (şek. 9)
(İsteğe Bağlı Aksesuar)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kamerayı baştan
yukarıya ASMAYIN veya nesneleri
kemer kancasına ASMAYIN. SADECE
kameranın kemer kancasını bir iş
kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancası tutan
vidanın (z) sağlam olduğundan emin
olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını takarken veya
çıkarırken, sadece birlikte verilen vidayı (z)
kullanın.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu
olması açısından kemer kancası (aa) sadece
birlikte verilen vida (z) kullanılmak suretiyle aletin
her iki tarafına da takılabilir. Kanca istenmiyorsa
aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını taşımak için kemer kancasını
yerinede tutan vidayı (z) sökün ardından ters tarafa
tekrar monte edin.
177
TÜRKÇE
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
İnceleme Kamerasına Akü
Paketi Takma ve Çıkarma
(şek. 10)
NOT: Akü paketinin (a) tamamen şarjlı olduğundan
emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Akü paketini kolun içindeki raylarla
hizalayın.
2. Kilidin yerine oturduğunu duyana kadar yerine
doğru sıkıca kaydırın.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (bb) basın ve akü
paketini sıkıca çekerek kameranın kolundan
çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
Başlarken
İLK AYAR
Dil Ayarı [LANGUAGE]
2. Alanı etkinleştirmek için Tamam düğmesine
basın (alan yeşile döner).
3. Etkinleştirdiğiniz alanı değiştirmek için ileri
veya geri okuna basın.
4. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam
düğmesine basın (alan sarıya döner).
5. Diğer alanları değiştirmek için yukarıdaki
adımları tekrarlayın.
6. Çıkmak için ana menü düğmesine basın.
TEMEL KULLANIM
NOT: Kameranın kullanıldığı herhangi bir anda,
ana menü düğmesine basıldığında bir önceki
menüye dönülür.
Fotoğraf veya Video Kaydetmek İçin (şek. 2, 3)
Kart yuvasına (h) bir micro SD kart (ayrı olarak
satılır) takılı olduğundan emin olun.
1. Kamerayı (b) ve kol setini (g) açın.
2. Kamerayı hedefe yönlendirin.
1. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca,
İtalyanca veya Felemenkçe’den birini seçmek
için ileri veya geri okuna basın.
A. Bir fotoğraf çekmek için kamera düğmesine
(l) basın. Ekranın sağ üst kısmında bir
onaylama simgesi görünür.
2. Onaylayıp çıkmak için Tamam düğmesine
basın.
Tarih ve Saat Ayarı [DATE/TIME]
1. Değiştirmek istediğiniz alanı vurgulamak için
ileri veya geri okuna basın.
VEYA
B. Kaydı başlatmak için kayıt düğmesine (m)
basın.
Ekranın sağ üst kısmında kırmızı bir
nokta görünür. Kaydı durdurmak için kayıt
düğmesine yeniden basın.
Kamera, o gün için micro SD kartta bir klasör
oluşturur. O gün alınan tüm fotoğraf ve videolar bu
klasörde saklanır.
178
TÜRKÇE
Fotoğraf veya Videoları Görüntülemek İçin
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Klasör seçeneğini [FOLDER] belirlemek için
ileri veya geri okuna basın.
9. İşiniz bittiğinde çıkmak için ana menü
düğmesine basın.
Fotoğraf veya Videoları Tek Tek Silmek İçin
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Klasör seçeneğini [FOLDER] belirlemek için
ileri veya geri okuna basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. Tarihli bir klasörü seçmek için ileri veya geri
okuna basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. Tarihli bir klasörü seçmek için ileri veya geri
okuna basın.
5. Tarihli klasörü seçmek için Tamam düğmesine
basın.
6. Fotoğraf veya videoyu seçmek için ileri veya
geri okuna basın.
5. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
6. Bir fotoğraf veya videoyu seçmek için ileri veya
geri okuna basın.
7. Fotoğraf veya videoyu görüntülemek için
Tamam düğmesine basın.
7. Silme düğmesine basın. Tek bir fotoğraf veya
videoyu silmek için EVET’i [YES] seçin.
8. Bir sonraki fotoğraf veya videoya geçmek için
ileri veya geri okuna basın.
8. Çıkmak için ana menü düğmesine basın.
179
TÜRKÇE
Görüntüleme Esnasında Bir Fotoğraf veya
Videoyu Silmek İçin
8. Silme düğmesine basın. Tek bir fotoğraf veya
videoyu silmek için EVET’i [YES] seçin.
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Klasör seçeneğini [FOLDER] belirlemek için
ileri veya geri okuna basın.
Dili [LANGUAGES] Değiştirmek İçin
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
2. Dil seçeneğini [LANGUAGE] belirlemek için
ileri veya geri okuna basın.
4. Tarihli bir klasörü seçmek için ileri veya geri
okuna basın.
3. Seçmek için Tamam düğmesine basın.
5. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca,
İtalyanca veya Felemenkçe’den birini seçmek
için ileri veya geri okuna basın.
6. Bir fotoğraf veya videoyu seçmek için ileri veya
geri okuna basın.
7. Görüntülemek için Tamam düğmesine basın.
5. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam
düğmesine basın.
6. Çıkmak için ana menü düğmesine basın.
Tarih/Saati [DATE/TIME] Değiştirmek İçin
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Tarih/Saat seçeneğini [DATE/TIME] belirlemek
için ileri veya geri okuna basın.
180
TÜRKÇE
4. KAPALI [OFF] veya AÇIK [ON] seçeneğini
belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. Değiştirmek istediğiniz bir alanı vurgulamak
için ileri veya geri okuna basın.
5. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam
düğmesine basın.
6. Çıkmak için ana menü düğmesine basın.
5. Alanı etkinleştirmek için Tamam düğmesine
basın (alan yeşile döner).
6. Etkinleştirdiğiniz alanı değiştirmek için ileri
veya geri okuna basın.
7. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam
düğmesine basın.
8. Diğer alanları değiştirmek için yukarıdaki
adımları tekrarlayın.
9. Çıkmak için ana menü düğmesine basın.
Micro SD Kartı Biçimlendirmek İçin [FORMAT
DISK]
İKAZ: Micro SD kart
biçimlendirildiğinde tüm veriler
silinir.
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2 Diski Biçimlendir seçeneğini [FORMAT DISK]
belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
Zaman Damgasını [TIME STAMP]
Etkinleştirmek İçin
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Zaman Damgası seçeneğini [TIME STAMP]
belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. HAYIR [NO] veya EVET [YES] seçeneğini
belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
181
TÜRKÇE
Çalıştırma İpuçları
• Sadece DEWALT 10,8 V lityum iyon akü
kullanın.
• DEWALT akünün iyi bir şekilde çalıştığından
emin olun. Eğer ekrandaki düşük akü gösterge
ışığı yanıp sönüyorsa, akünün şarj edilmesi
gerekir.
5. Değişiklikleri kaydedip çıkmak için Tamam
düğmesine basın.
Varsayılan Ayarları [DEFAULT SETUP]
Etkinleştirmek İçin
İKAZ: Varsayılan ayarlara geçiş
yapıldığında mevcut ayarlar silinir
ve fabrika ayarları geri yüklenir.
1. Ana Menüyü [MAIN MENU] görüntülemek için
ana menü düğmesine basın.
2. Varsayılan Ayarlar seçeneğini [DEFAULT
SETUP] belirlemek için ileri veya geri okuna
basın.
• Akü ömrünü uzatmak için kullanılmıyorken
ekranı ve kol setini kapattığınızdan emin olun.
• Kullanmadan önce ekranın tamamen şarj
olduğundan emin olun.
Bakım
DEWALT inceleme kameranız minimum bakımla
uzun süreli çalışma için tasarlanmıştır. Aletin uzun
süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Temizleme
3. Bir sonraki ekrana geçmek için Tamam
düğmesine basın.
4. HAYIR [NO] veya EVET [YES] seçeneğini
belirlemek için ileri veya geri okuna basın.
UYARI: Haftada en az bir kez temiz,
kuru hava ile kir ve tozları temizleyin.
Bu işlemi yaparken gözlerin zarar
görmesini önlemek için daima uygun
göz koruması kullanın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
5. Değişiklikleri kaydedip çıkmak için Tamam
düğmesine basın.
182
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TAVSIYE EDILEN AKSESUARLAR
• DCT4101 – 17 mm çapında kamera kablosu
• DCT4102 – 9 mm çapında kamera kablosu
• DCT4105 – 5,8 mm çapında kamera kablosu
• DCT4103 – 17 mm çapında, 0,9 m
uzunluğunda uzatma kablosu
• Kanca ve mıknatıs DCT410 (yalnızca yedek
parça olarak edinilebilir)
• Kanca, mıknatıs ve ayna DCT411 (yalnızca
yedek parça olarak edinilebilir)
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Sorun Giderme
• 10,8 V akünün şarj edildiğinden emin olun.
• Ekranın tamamen şarj olduğundan emin olun.
• Ekranın daima kol setine takılı olduğundan
emin olun. Bir fotoğraf veya video alırken
ekranı kol setinde çıkarmaya çalışırsanız
görüntü donabilir.
• Kullanım esnasında akünün kol setine takılı
olduğundan emin olun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
• Kamera kablosunun kol setine doğru şekilde
takıldığından emin olun.
• Ekranla birlikte kol setinin açık olduğundan
emin olun.
Şarj Edilebilir Aküler
• Ekranın rahatça kaydırılabilmesi ve zarar
görmemesi için kol setinin arka kısmının
biriken kirlerle kaplanmadığından emin olun.
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Ekran donarsa veya açılmazsa, ekranın arka
kısmında bulunan sıfırlama düğmesine (s)
küçük bir nesne (örn. bir atacın ucu) yerleştirin.
• Görüntü karanlıksa LED ışığının parlaklığını
artırmak için parlaklık kontrol anahtarını
döndürün.
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
183
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
184
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
DCT410, DCT411, DCT412
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
DCT410
DCT411
DCT412
10,8
10,8
10,8
1
1
1
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
VDC
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Διάμετρος
καλωδίου
κάμερας
mm
17
9
5,8
Μήκος
καλωδίου
m
0,9
0,9
0,9
Ανάλυση
dpi 320 x 480 320 x 480 320 x 480
Μέγεθος
οθόνης
mm
69 x 50
69 x 50
69 x 50
kg
0,77
0,69
0,60
Βάρος
(χωρίς την
μπαταρία)
Μπαταρία
DCB121
DCB123
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
10,8
10,8
Χωρητικότητα Ah
1,3
1,5
Βάρος
0,2
0,2
kg
Φορτιστής
DCB100
DCB105
230
230
Τάση
VAC
ηλεκτρικού
δικτύου
Τύπος μπαταρίας
Χρόνος λεπτά 40
φόρτισης
(μπαταρίες
κατά
των
προσέγγιση
1,3 Ah)
Βάρος
kg
Li-Ion
40
Li-Ion
30
30
(μπαταρίες (μπαταρίες (μπαταρίες
των
των
των
1,5 Ah)
1,3 Ah)
1,5 Ah)
0,3
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό είναι προϊόν
Κατηγορίας Α. Σε οικιακό περιβάλλον
το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει
ραδιοπαρεμβολές. Στην περίπτωση
αυτή ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να
λάβει πρόσθετα μέτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αυξημένη
ηλεκτροστατική τάση μπορεί να
προκαλέσει αστοχία της οθόνης
και απώλεια όλων των μη
αποθηκευμένων δεδομένων. Πριν την
επαναχρησιμοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η
ηλεκτροστατική τάση έχει σταματήσει να
υπάρχει και ενεργοποιήστε το κουμπί
επαναφοράς με χρήση κατάλληλης
λεπτής μύτης. Κατόπιν η οθόνη της
κάμερας θα λειτουργήσει.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που ορίζει ο κατασκευαστής.
• Αναθέτετε όλες τις εργασίες σέρβις σε
εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Σέρβις
απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε τρόπο, όταν η συσκευή έχει
εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ασφάλεια περιοχής εργασίας
α) Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή
και καλά φωτισμένη. Οι ατακτοποίητες ή
σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.
β) Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους
μακριά κατά τη χρήση μιας κάμερας
επιθεώρησης. Παράγοντες που αποσπούν
την προσοχή μπορεί να σας κάνουν να
χάσετε τον έλεγχο.
Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμένετε σε επαγρύπνηση, προσέχετε
τι κάνετε και εφαρμόζετε την κοινή
λογική όταν χρησιμοποιείτε κάμερα
επιθεώρησης. Μη χρησιμοποιείτε κάμερα
επιθεώρησης όταν είστε κουρασμένος/η
ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη
χρήση της κάμερας επιθεώρησης μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας. Πάντα φοράτε προστασία
ματιών. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως
μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστασία
ακοής, όταν χρησιμοποιείται για τις
κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους
τραυματισμούς.
γ) Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε
πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια
186
σας και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε
να έχετε καλύτερο έλεγχο της κάμερας
επιθεώρησης σε μη αναμενόμενες
καταστάσεις.
δ) Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα. Μη
φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή
κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα και
τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
Χρήση και φροντίδα
α) Όταν δεν χρησιμοποιείται η κάμερα
επιθεώρησης φυλάσσετέ τη μακριά
από παιδιά και μην αφήνετε να τη
χρησιμοποιούν άτομα μη εξοικειωμένα
με αυτήν ή με τις παρούσες οδηγίες. Οι
κάμερες επιθεώρησης είναι επικίνδυνες στα
χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
β) Χρησιμοποιείτε την κάμερα
επιθεώρησης, τα αξεσουάρ κλπ.
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες
εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία.
Η χρήση της κάμερας επιθεώρησης
για εργασίες διαφορετικές από τις
προβλεπόμενες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε επικίνδυνη κατάσταση.
Χρήση και φροντίδα
εργαλείων μπαταρίας
α) Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζει η DEWALT. Ένας φορτιστής
που είναι κατάλληλος για ένα τύπο πακέτων
μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
πακέτο μπαταριών.
β) Όταν ένα πακέτο μπαταριών δεν
χρησιμοποιείται, διατηρείτε το μακριά
από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, βίδες ή
άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση
από τον ένα πόλο στον άλλο. Αν
βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας
μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή
πυρκαγιά.
γ) Αν οι μπαταρίες υποστούν
κακομεταχείριση, μπορεί να διαρρεύσει
υγρό. Αποφύγετε την επαφή. Αν κατά
λάθος έρθετε σε επαφή, ξεπλύνετε με
νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ζητήστε επιπλέον και ιατρική
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
βοήθεια. Το υγρό που εξέρχεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
Πληροφορίες ασφαλείας για
κάμερες επιθεώρησης
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε
την κάμερα επιθεώρησης. Δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό της
εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Αν χρειάζεστε βοήθεια επικοινωνήστε
με το τοπικό κατάστημα.
Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα
επιθεώρησης σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Οι κάμερες επιθεώρησης
παράγουν σπινθήρες που μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
Η κάμερα επιθεώρησης θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο με ειδικά
προβλεπόμενες μπαταρίες DEWALT.
Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Φυλάσσετε την κάμερα επιθεώρησης
μακριά από παιδιά και άλλα μη
εκπαιδευμένα άτομα. Τα εργαλεία είναι
επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων
χρηστών.
Μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα
επιθεώρησης. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
του εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το
χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα οπουδήποτε
μπορεί να εκτεθεί σε κινούμενα μέρη,
επικίνδυνα χημικά ή ηλεκτρικά φορτία.
Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Όπως σε τοίχους, σωλήνες, αυτοκίνητα ή
μηχανήματα.
Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα
επιθεώρησης κοντά σε κινούμενα
μηχανήματα. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός αν το καλώδιο της κάμερας
πιαστεί σε κινούμενα μέρη και τραβήξει μέσα το
χρήστη.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας είναι
απαλλαγμένη από μέρη που βρίσκονται υπό
τάση κατά τη διαδικασία εργασίας.
Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα
επιθεώρησης κοντά σε διαβρωτικά
χημικά. Η έκθεση σε διαβρωτικά, ελαιώδη
περιβάλλοντα μπορεί να καταστρέψει το
πλαστικό κάλυμμα στην κεφαλή της κάμερας
και επομένως την ποιότητα της εικόνας.
• Μη χρησιμοποιήσετε την κάμερα αν
σχηματιστεί συμπύκνωση μέσα στο
φακό. Αφήστε να εξατμιστεί το νερό πριν την
επαναχρησιμοποιήσετε.
• Μην αφαιρείτε και μην αλλοιώνετε
προειδοποιητικές ετικέτες.
• Για να αποφύγετε ζημιά στην κάμερα
επιθεώρησης ή τον υπό έλεγχο εξοπλισμό,
προστατεύετε τα από τα εξής:
– EMF (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) όπως
από ηλεκτροσυγκολλήσεις, συστήματα
επαγωγικής θέρμανσης κλπ.
– ESD (ηλεκτροστατική εκφόρτιση).
– Θερμικό σοκ (που προκαλείται από
απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος–για την υψηλότερη
δυνατή ακρίβεια, περιμένετε 30 λεπτά να
σταθεροποιηθεί το θερμόμετρο πριν το
χρησιμοποιήσετε).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε
την κάμερα, την οθόνη ή τη μπαταρία
σε υπερβολική θέρμανση όπως από
ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες
πηγές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε
στο καλώδιο της κάμερας
επιθεώρησης να έρθει σε επαφή
με ηλεκτροφόρα σύρματα. Κλείστε
τους ασφαλειοδιακόπτες ολόκληρης
της περιοχής για να αποφύγετε
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μη
χρησιμοποιείται σε ανθρώπους
ή ζώα. Το προϊόν δεν προορίζεται
για χρήση σε ανθρώπους ή ζώα και
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό αν
χρησιμοποιηθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ
χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Τα
καθημερινά γυαλιά οράσεως ΔΕΝ είναι
γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε
πάντα μάσκα προσώπου ή
μάσκα σκόνης αν η εργασία κοπή
παράγει σκόνη. ΠΑΝΤΑ ΦΟΡΑΤΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται η κάμερα
επιθεώρησης, τοποθετείτε τη με την
πλευρά της σε σταθερή επιφάνεια,
όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο
λόγω παραπατήματος ή πτώσης.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλα πακέτα
μπαταριών μπορούν να στέκονται
όρθια πάνω στο πακέτο μπαταριών
αλλά μπορεί να πέσουν εύκολα αν
σπρωχτούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τροποποιήσεις
που δεν είναι εγκεκριμένες από τον
κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν
την εξουσιοδότηση της χρήσης της
συσκευής αυτής από το χρήστη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω αθέλητης
επαφής με μέρη που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα
κατά τη διαδικασία εργασίας.
Επισημάνσεις πάνω στην
κάμερα επιθεώρησης
Πάνω στην κάμερα επιθεώρησης εμφανίζονται τα
εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2011 XX XX
Έτος κατασκευής
188
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB100
και DCB105.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετήσετε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που θα
μπορούσε να αποφράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να γίνει αιτία ανάπτυξης
υπερβολικής εσωτερικής θερμότητας.
Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω ανοιγμάτων στο πάνω και στο
κάτω μέρος του περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά –
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB100 και DCB105 δέχονται
μπαταρίες 10,8 V Li-Ion.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να
είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 1)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (a) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
– –
–
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
––
–
–
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
190
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οι DCT410, DCT411 και DCT412 λειτουργούν με
πακέτα μπαταριών 10,8 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
100%
Φόρτιση μπαταρίας.
100%
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 ˚C έως 40 ˚C.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών
σε φωτιά.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Κάμερα επιθεώρησης
1 Καλώδιο κάμερας 17 mm (DCT410)
1 Καλώδιο κάμερας 9 mm (DCT411)
1 Καλώδιο κάμερας 5,8 mm (DCT412)
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διαγραφή: Όταν είστε στο
μενού φακέλων,
μπορούν να
διαγραφούν εικόνες
με χρήση αυτού του
πλήκτρου.
1 Άγκιστρο (DCT410, DCT411)
1 Μαγνήτης (DCT410, DCT411)
1 Καθρέπτης (DCT411)
1 Πακέτο μπαταριών
1 Φορτιστή
k.
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Ή
Πιέστε το πλήκτρο για αναπαραγωγή
βίντεο.
l.
a. Μπαταρία λιθίου-ιόντων 10,8 V
b. Κάμερα με λυχνίες LED
c. Καλώδιο κάμερας 0,9 m
d. Σύνδεσμος κάμερας
Εγγραφή: Πιέστε αυτό το πλήκτρο
για έναρξη και διακοπή εγγραφής
ενός βίντεο.
n.
Βασικό μενού: Πιέστε αυτό το
πλήκτρο για να εμφανιστεί μια λίστα
επιλογών χειρισμού της κάμερας
επιθεώρησης ή για έξοδο από μία
οθόνη.
o.
Βέλος Πίσω: Πιέστε αυτό το
πλήκτρο για πλοήγηση προς τα
πίσω.
p.
OK: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για
αποθήκευση αλλαγών.
q.
Βέλος Εμπρός: Πιέστε αυτό το
πλήκτρο για πλοήγηση προς τα
εμπρός.
r.
Ένδειξη λειτουργίας για το σετ
λαβής: Όταν η πράσινη λυχνία είναι
αναμμένη αυτό σημαίνει ότι το σετ
λαβής είναι ενεργοποιημένο.
e. Οθόνη
f. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
καλωδίου κάμερας
g. Σετ λαβής
h. Υποδοχή micro SD για κάρτες μνήμης micro
SD 16 GB ή μικρότερες
i.
j.
Κουμπί λειτουργίας για
την οθόνη: Χρειάζεται να
ενεργοποιηθούν και η οθόνη και το
καλώδιο της κάμερας (f).
Πλήκτρο Ζουμ/Διαγραφή:
Το πλήκτρο έχει 2 λειτουργίες:
Ζουμ:
192
Χρησιμοποιήστε
το όταν θέλετε μια
πιο κοντινή ματιά
στο αντικείμενο
(ζουμ 3x).
Κάμερα: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για
λήψη μιας φωτογραφίας.
m.
Περιγραφή (εικ. 2, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε την κάμερα
επιθεώρησης ή οποιοδήποτε μέρος
της. Θα μπορούσε να προκύψει ζημιά
ή τραυματισμός.
Αναπαραγωγή: Πιέστε αυτό το
πλήκτρο για να μεταβείτε στο
φάκελο όπου είναι αποθηκευμένες
φωτογραφίες και βίντεο.
s. Κουμπί επαναφοράς
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η κάμερα επιθεώρησης έχει σχεδιαστεί για την
αναπαραγωγή βίντεο σε πραγματικό χρόνο όταν
κοιτάζετε μέσα σε τοίχους ή περιορισμένους
χώρους. Με κάρτα micro SD (πωλείται χωριστά),
το εργαλείο μπορεί να καταγράψει φωτογραφίες ή
βίντεο για λόγους τεκμηρίωσης.
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG
και τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή AVI. Αυτή
η κάμερα επιθεώρησης DeWALT είναι συμβατή με
κάρτες μνήμης micro SD χωρητικότητας έως
16 gigabyte.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιθεώρηση
αυτοκινήτων, επιθεώρηση υδραυλικών
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης,
αερισμού και κλιματισμού (HVAC) ή διελεύσεων
καλωδιώσεων. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο
πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης.
ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε σε παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων. Η επέκταση καλωδίου κάμερας
είναι υδατοστεγής ως το σύνδεσμο κάμερας.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το σετ λαβής υπό υγρές
συνθήκες και μην τη βυθίζετε σε υγρό.
Η κάμερα επιθεώρησης είναι επαγγελματικό
εργαλείο. ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί μόνο για μία τάση.
Ελέγχετε πάντα ότι ή τάση του πακέτου μπαταριών
αντιστοιχεί στην τάση πάνω στην πινακίδα
στοιχείων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η τάση του
φορτιστή σας αντιστοιχεί σ’ αυτή του ρεύματος
δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση πάντα
αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών.
Πάντα απενεργοποιείτε την κάμερα
επιθεώρησης πριν την εισαγωγή ή την
αφαίρεση του πακέτου μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
DEWALT.
Οθόνη (εικ. 4)
Όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη στο σετ λαβής
με μπαταρία, θα παίρνει ρεύμα από την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι πλήρως φορτισμένη
πριν τη χρήση.
Όταν η οθόνη είναι αποσυνδεδεμένη από το σετ
λαβής, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μπαταρίας στην
πάνω αριστερή γωνία. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει
επίσης την τρέχουσα φόρτιση της οθόνης.
Για να τοποθετήσετε την οθόνη (e) στο σετ λαβής
(g), ευθυγραμμίστε την οθόνη με τις ράγες του σετ
λαβής και σύρετέ την σταθερά προς τα μέσα στη
λαβή έως ότου ακούσετε να ασφαλίζει στη
θέση της.
Για να αφαιρέσετε την οθόνη από το σετ λαβής,
σύρετε σταθερά την οθόνη προς τα πάνω από το
σετ λαβής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να
παρακολουθήσετε την οθόνη, όταν δεν είναι
συνδεδεμένη στο σετ λαβής, πράγμα που
επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία της κάμερας.
Καλώδιο κάμερας (εικ. 5)
Ευθυγραμμίστε το καλώδιο κάμερας (c) με το
σύνδεσμο κάμερας (d). Πιέστε προς τα μέσα και
περιστρέψτε το σύνδεσμο αριστερόστροφα (με την
οθόνη της κάμερας να κοιτάζει προς το μέρος σας)
για να συνδεθεί σταθερά.
Για να αφαιρέσετε το καλώδιο μπαταρίας,
περιστρέψτε το σύνδεσμο δεξιόστροφα (στην
κατεύθυνση του βέλους).
Πρόσθετο καλώδιο κάμερας και επεκτάσεις
διατίθενται με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο
κατάστημα.
193
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Άγκιστρο και μαγνήτης (εικ. 6)
DCT410
Το άγκιστρο διευκολύνει την ανάσυρση καλωδίων
ή συρμάτων από περιορισμένους χώρους. Ο
μαγνήτης διευκολύνει την ανάσυρση μεταλλικών
αντικειμένων από περιορισμένους χώρους.
Για να προσαρτήσετε το άγκιστρο ή το μαγνήτη,
περιστρέψτε το ραβδωτό μέρος της κάμερας
αριστερόστροφα έως ότου σταματήσει.
Ευθυγραμμίστε το άγκιστρο ή το μαγνήτη με την
γκρίζα αυλάκωση (t) και κατόπιν σύρετέ το προς
τα κάτω έως ότου οι προεξοχές (u) στο πάνω
μέρος του αγκίστρου/μαγνήτη έχουν ασφαλίσει στις
εγκοπές (v) που βρίσκονται στο φακό της κάμερας.
Περιστρέψτε το ραβδωτό μέρος δεξιόστροφα για
να ασφαλίσετε τη βάση του αγκίστρου και του
μαγνήτη.
Άγκιστρο, μαγνήτης και
καθρέπτης (εικ. 7, 8)
DCT411
Ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία για να
τοποθετήσετε το άγκιστρο, το μαγνήτη και τον
καθρέπτη στην κάμερα DCT411 9 mm.
1. Με το χιτώνιο (w) πάνω στο αξεσουάρ,
εισάγετε το κάτω μέρος του αξεσουάρ
(λυγισμένο σύρμα) μέσα στην οπή (x) στο
καλώδιο 9 mm της κάμερας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι στην
αυλάκωση (y) στο χιτώνιο και περάστε το
χιτώνιο πάνω στην κάμερα έως ότου το
χιτώνιο να καλύψει την οπή (x).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος κοψιμάτων.
Προσέχετε όταν χειρίζεστε το άγκιστρο.
Άγκιστρο ζώνης (εικ. 9)
(προαιρετικό αξεσουάρ)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, ΜΗΝ αναρτάτε την
κάμερα σε υπερυψωμένη θέση και
μην αναρτάτε αντικείμενα από το
άγκιστρο ζώνης. ΜΟΝΟ από ζώνη
εργασίας μπορείτε να αναρτήσετε το
άγκιστρο ζώνης της κάμερας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι είναι
καλά στερεωμένη η βίδα (z) που
συγκρατεί το άγκιστρο ζώνης.
194
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αφαιρείτε
το άγκιστρο ζώνης, χρησιμοποιείτε μόνο την
παρεχόμενη βίδα (z).
Το άγκιστρο ζώνης (aa) μπορεί να προσαρτηθεί σε
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του εργαλείου
με χρήση μόνο της παρεχόμενης βίδας (z), για
ευκολία χρήσης από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες
χρήστες. Αν το άγκιστρο δεν είναι επιθυμητό
μπορεί να αφαιρεθεί από το εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης, αφαιρέστε
τη βίδα (z) που συγκρατεί στη θέση του το
άγκιστρο ζώνης και κατόπιν συναρμολογήστε το
πάλι στην αντίθετη πλευρά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από την
κάμερα επιθεώρησης (εικ. 10)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών
σας (a) είναι πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών με τις
ράγες μέσα στη λαβή.
2. Σύρετέ το σταθερά στη θέση του έως ότου
ακούσετε να ασφαλίζει.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (bb) και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω
από τη λαβή της κάμερας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
Έναρξη χρήσης
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ρύθμιση γλώσσας [LANGUAGE]
1. Πιέστε το βέλος εμπρός ή το βέλος πίσω για
να επιλέξετε Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά ή Ολλανδικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
A. Πιέστε το πλήκτρο της κάμερας (l) για να
πάρετε μια φωτογραφία. Θα εμφανιστεί ένα
εικονίδιο επιβεβαίωσης στην πάνω δεξιά
πλευρά της οθόνης.
Ή
Β. Πιέστε το κουμπί εγγραφής (m) για να
αρχίσει η εγγραφή.
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και
έξοδο.
Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας [DATE/TIME]
1. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επισημάνετε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.
Θα εμφανιστεί μια κόκκινη κουκίδα στην
πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Για να
σταματήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το
πλήκτρο εγγραφής.
Η κάμερα θα δημιουργήσει ένα φάκελο στην
κάρτα micro SD για τη συγκεκριμένη ημέρα. Όλες
οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα ληφθούν τη
συγκεκριμένη ημέρα θα αποθηκευτούν σε αυτό το
φάκελο.
Για προβολή φωτογραφιών ή βίντεο
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποιήσετε το
πεδίο (το πεδίο γίνεται πράσινο).
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Φάκελος [FOLDER].
3. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
αλλάξετε το επισημασμένο πεδίο.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε
τις αλλαγές (το πεδίο γίνεται κίτρινο).
5. Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα για να
αλλάξετε τα υπολειπόμενα πεδία.
6. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
λειτουργία της κάμερας, πιέζοντας το πλήκτρο
βασικού μενού μπορείτε να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ένα φάκελο με ημερομηνία.
Για εγγραφή φωτογραφιών ή βίντεο (εικ. 2, 3)
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα micro SD
(πωλείται χωριστά) στην υποδοχή κάρτας (h).
1. Ενεργοποιήστε και την κάμερα (b) και το σετ
λαβής (g).
2. Σκοπεύστε την κάμερα στο στόχο.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε το
φάκελο με ημερομηνία.
6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
195
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο.
7. Πιέστε το πλήκτρο OK για προβολή της
φωτογραφίας ή του βίντεο.
7. Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής. Επιλέξτε ΝΑΙ
[YES] για να διαγράψετε τη μεμονωμένη
φωτογραφία ή το μεμονωμένο βίντεο.
8. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
προχωρήσετε στην επόμενη φωτογραφία ή το
επόμενο βίντεο.
9. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο βασικού
μενού για έξοδο.
Για διαγραφή μεμονωμένων φωτογραφιών
ή βίντεο
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Φάκελος [FOLDER].
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ένα φάκελο με ημερομηνία.
196
8. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο.
Για διαγραφή φωτογραφίας ή βίντεο κατά την
προβολή τους
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Φάκελος [FOLDER].
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ένα φάκελο με ημερομηνία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των
αλλαγών.
6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο.
6. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο.
7. Πιέστε το πλήκτρο OK για προβολή.
Για να ρυθμίσετε Ημερομηνία/Ώρα [DATE/TIME]
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Ημερομηνία/Ώρα [DATE/
TIME].
8. Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής. Επιλέξτε ΝΑΙ
[YES] για να διαγράψετε τη μεμονωμένη
φωτογραφία ή το μεμονωμένο βίντεο.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το πλήκτρο εμπρός ή πίσω για να
επισημάνετε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.
Για αλλαγή γλώσσας [LANGUAGES]
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Γλώσσα [LANGUAGE].
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποιήσετε το
πεδίο (το πεδίο γίνεται πράσινο).
6. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
αλλάξετε το επισημασμένο πεδίο.
7. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των
αλλαγών.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή το βέλος πίσω για
να επιλέξετε Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά ή Ολλανδικά.
8. Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα για να
αλλάξετε τα υπολειπόμενα πεδία.
9. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο.
Για να ενεργοποιήσετε τη Χρονοσήμανση
[TIME STAMP]
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Χρονοσήμανση [TIME
STAMP].
197
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ΟΧΙ [NO] ή ΝΑΙ [YES].
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ [OFF] ή
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ [ON].
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των
αλλαγών και έξοδο.
Για αλλαγή στην Προεπιλεγμένη ρύθμιση
[DEFAULT SETUP]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή στην
Προεπιλεγμένη ρύθμιση θα
διαγράψει τις τρέχουσες
ρυθμίσεις και θα επαναφέρει τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των
αλλαγών.
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
6. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για έξοδο.
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Προεπιλεγμένη ρύθμιση
[DEFAULT SETUP].
Για μορφοποίηση κάρτας Micro SD [FORMAT
DISK]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της
κάρτας Micro SD θα διαγράψει όλα
τα δεδομένα.
1. Πιέστε το πλήκτρο βασικού μενού για
εμφάνιση του Βασικού μενού [MAIN MENU].
2. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε το στοιχείο Μορφοποίηση δίσκου
[FORMAT DISK].
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για πλοήγηση στην
επόμενη οθόνη.
4. Πιέστε το βέλος εμπρός ή πίσω για να
επιλέξετε ΟΧΙ [NO] ή ΝΑΙ [YES].
198
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση των
αλλαγών και έξοδο.
Συμβουλές λειτουργίας
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία ιόντων-λιθίου
DEWALT 10,8 V.
• Να διασφαλίζετε ότι η μπαταρία DEWALT
είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Αν
αναβοσβήνει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
στην οθόνη, η μπαταρία χρειάζεται να
επαναφορτιστεί.
• Για επέκταση της ζωής της μπαταρίας,
να βεβαιώνεστε ότι απενεργοποιείτε και
την οθόνη και το σετ λαβής όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
• Να βεβαιώνεστε ότι η οθόνη είναι πλήρως
φορτισμένη πριν τη χρήση.
Συντήρηση
Η κάμερά σας επιθεώρησης DEWALT έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλη χρονική
περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα απομακρύνετε
ρύπους και σκόνη φυσώντας
με καθαρό, ξηρό αέρα. Για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού των ματιών, πάντα
φοράτε κατάλληλη προστασία των
ματιών όταν εκτελείτε αυτήν την
εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
• DCT4101 – Καλώδιο κάμερας διαμέτρου
17 mm
• DCT4102 – Καλώδιο κάμερας διαμέτρου
9 mm
• DCT4105 – Καλώδιο κάμερας διαμέτρου
5,8 mm
• DCT4103 – Επέκταση καλωδίου διαμέτρου
17 mm, μήκους 0,9 m
199
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Άγκιστρο και μαγνήτης DCT410 (διαθέσιμα
μόνον ως ανταλλακτικά)
• Άγκιστρο, μαγνήτης και καθρέπτης DCT411
(διαθέσιμα μόνον ως ανταλλακτικά)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα κατάλληλα αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
συνεργαζόμενο κατάστημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία 10,8 V είναι
φορτισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι πλήρως
φορτισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι πάντα
συνδεδεμένη στο σετ λαβής. Η εικόνα μπορεί
να παγώσει αν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε
την οθόνη από το σετ λαβής ενώ γίνεται λήψη
φωτογραφίας ή βίντεο.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
εγκατεστημένη στο σετ λαβής όταν αυτό είναι
σε χρήση.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οθόνης είναι
σωστά προσαρτημένο στο σετ λαβής.
• Βεβαιωθείτε ότι το σετ λαβής είναι
ενεργοποιημένο όπως και η οθόνη.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του σετ λαβής
δεν καλύπτεται με ακαθαρσίες ώστε η οθόνη
να μπορεί να γλιστρήσει πάνω του εύκολα και
να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
• Αν η οθόνη “παγώσει” ή δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί, εισάγετε ένα μικρό αντικείμενο
(π.χ. το άκρο ενός συνδετήρα) στο κουμπί
επαναφοράς (s) που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της οθόνης.
• Αν η οθόνη είναι σκοτεινή, περιστρέψτε το
διακόπτη φωτεινότητας για να αυξήσετε το
φωτισμό LED.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
200
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
201
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N124534
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising