RSP1050 | Black&Decker RSP1050 RECIPROCATING SAW instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-39 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
RSP1050
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša ručná mečová píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a tabuľových plechov. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Po uvoľnení hlavného vypínača bude pílový list
pokračovať v pohybe. Pred odložením píly vždy
uvoľnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu pílového listu.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Zvyškové riziká
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (napríklad:
práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým
a MDF materiálom.)
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa ručných píl
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezného priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte
do priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo
palec do blízkosti pílového listu a upínacej svorky
pílového listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu
uchopením pätky píly.
Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo
zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ
pílového listu zodpovedajúci materiálu obrobku
a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu
ihneď po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
5
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Poznámka: Pílový list možno upnúť s ozubením smerujúcim hore na podporu vzostupných rezov.
Demontáž pílových listov (obr. D)
Varovanie! Riziko popálenia: Nikdy sa nedotýkajte pílového listu ihneď po ukončení práce. Nedodržanie môže
mať za následok vznik úrazu.
♦
Upínaciu objímku pílového listu (2) otočením uvoľnite.
♦
Vyberte pílový list (8).
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Prídavná rukoväť
Prídavná rukoväť poskytuje väčší výber polôh na uchopenie náradia.
Pre montáž prídavnej rukoväti je k dispozícii 8 upínacích
polôh.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Nasadenie prídavnej rukoväti (obr. B)
♦
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie a musí byť tiež tak označený. Môže sa použiť predlžovací kábel HO5V V-F s dĺžkou až 30 m a s prierezom
vodiča 1,5 mm² bez toho, aby dochádzalo k výkonovým
stratám pri prevádzke náradia. Pred použitím predlžovací
kábel riadne prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Nasaďte prídavnú rukoväť (3) so strmeňom na
prednej časti v mieste uchopenia píly.
Uistite sa, či došlo k riadnemu usadeniu rukoväti (3)
do upínacích drážok (7) v náradí.
Spojte k sebe svorku so strmeňom a stlačte upínaciu
páčku k rukoväti (3), aby došlo k riadnemu zaisteniu
prídavnej rukoväti.
Pred začatím rezania vykonajte kontrolu, aby ste sa
uistili, či je rukoväť (3) riadne zaistená.
Odobratie prídavnej rukoväti
♦
♦
Zdvihnite upínaciu páčku a odpojte svorku od strmeňa.
Oddeľte a vyberte prídavnú rukoväť (3) so strmeňom
z náradia.
Nastaviteľná pätka (obr. F)
Pätka píly (1) môže byť nastavená tak, aby obmedzovala
hĺbku rezu.
♦
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo pätky píly (6).
♦
Presuňte pätku píly (1) do požadovanej polohy.
Varovanie! Aby nedošlo k strate kontroly nad náradím,
nikdy ho nepoužívajte bez nasadenej pätky.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Nastaviteľná pätka
2. Upínacia objímka pílového listu
3. Prídavná rukoväť
4. Volič predkmitu
5. Vypínač s reguláciou otáčok
6. Uvoľňovacie tlačidlo pätky píly
Použitie
Zapnutie a vypnutie (obr. C)
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa
uistite, či je náradie vypnuté, odpojené od zdroja napätia
a či došlo k úplnému zastaveniu pílového listu. Použité
pílové listy môžu byť horúce.
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje meniť pracovné
otáčky píly s ohľadom na rôzne materiály obrobku.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
s reguláciou otáčok (5).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
s reguláciou otáčok (5).
Upnutie pílového listu (obr. D)
Volič predkmitu (obr. E)
Zostavenie
♦
♦
♦
♦
Model RSP1050 má dvojitý pohyb pílového listu: priame
kmitanie alebo okružný pohyb.
Priamy recipročný pohyb sa používa pri rezaní všetkých
typov kovov a pri rezaní dreva, kde sa preferuje hladké
zakončenie rezu pred rýchlosťou.
♦
Nastavenie píly na priamy recipročný pohyb spravte
otočením voliča do polohy označenej
.
Okružný pohyb sa používa na rýchle rezanie dreva.
Pílu držte ďalej od tela.
Upínacou objímkou pílového listu (2) otočte v smere
uvedenom na obrázku D.
Násadu príslušenstva zasuňte do upínacej objímky
(2).
Upínaciu objímku pílového listu (2) uvoľnite, aby
došlo k zaisteniu upínacieho mechanizmu pílového
listu.
6
♦
Zvislé rezy
Nastavenie píly na okružný pohyb spravte otočením
voliča do polohy označenej
.
Toto náradie môže vykonávať rezy v blízkosti rohov a na
iných ťažko prístupných miestach.
♦
Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly
tak, aby boli jeho zuby otočené nahor.
♦
Držte náradie s pätkou píly (1) otočenou smerom
dole tak, aby bola čo najbližšie k pracovnému
povrchu.
♦
Režte smerom dole a smerom od Vášho tela.
Rezanie (obr. A)
♦
♦
♦
♦
Vždy držte náradie oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko
sekúnd v chode naprázdno.
Pri rezaní vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte s pätkou píly (1) pritlačenou
k obrobku. Týmto spôsobom bude zaistené lepšie
ovládanie píly, budú obmedzené vibrácie a zabráni
sa poškodeniu pílového listu.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Rady na optimálne použitie pri rezaní dreva
♦
♦
Upnite si bezpečne obrobok a pred rezaním z neho
odstráňte všetky klince a kovové predmety.
Uchopte náradie oboma rukami, pracujte s pätkou
píly (1) pritlačenou k obrobku.
Pílové listy
Rezanie pri stenách (obr. G)
Táto mečová píla môže používať pílové listy s dĺžkou
až 305 mm. Vždy používajte čo najkratšie pílové listy,
ktoré sú vhodné pre vykonávané rezy, ale ktoré sú tiež
dostatočne dlhé, aby mohli prerezať materiál obrobku. Pri
dlhších pílových listoch je počas použitia väčšia pravdepodobnosť ohybu a poškodenia. Počas použitia, keď nie
je píla udržiavaná v stálom kontakte s obrobkom, môžu
niektoré dlhšie pílové listy vibrovať alebo sa môžu trepať.
Kompaktná konštrukcia krytu motora tejto píly a otočná
pätka píly umožňujú vykonávanie rezov v blízkosti podlahy, rohov a na iných zle prístupných miestach.
Ak chcete maximalizovať možnosť rezov na zle prístupných miestach:
♦
Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly
s ozubením smerujúcim nahor.
♦
Otočte pílu do obrátenej polohy tak, aby bola čo
najbližšie k pracovnému povrchu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Rezanie kovu (obr. H)
Uvedomte si, že rezanie kovu zaberie omnoho viac času
než rezanie dreva.
♦
Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu.
Na rezanie železných kovov používajte pílové listy
s jemnými zubami a na rezanie neželezných kovov
pílové listy s hrubšími zubami.
♦
Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite na
spodnú stranu obrobku kúsok odpadového dreva
a urobte rez cez celú túto zostavu.
♦
Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Ponorné rezy do dreva (obr. I)
♦
♦
♦
♦
Zmerajte si a označte na obrobku požadovaný zárez.
Upnite do píly pílový list vhodný pre ponorné rezy.
Oprite pätku píly (1) o obrobok v takej polohe, aby
pílový list vytváral zodpovedajúci uhol pre ponorný
rez.
Zapnite náradie a pomaly zavádzajte pílový list do
obrobku. Zaistite, aby bola pätka píly (1) po celý čas
rezu v kontakte s obrobkom.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 10 A.
Rezanie vetiev
Táto mečová píla môže rezať vetvy až do priemeru
25 mm.
Varovanie! Nepracujte s náradím, ak ste v korune stromu, na rebríku alebo na inej nestabilnej podpere. Dávajte
pozor, na aké miesto padajú odrezané vetvy.
♦
Režte smerom dole a smerom od Vášho tela.
♦
Vykonávajte rezy v blízkosti hlavnej vetvy alebo
kmeňa stromu.
7
Ochrana životného prostredia
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
10
RSP1050
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Veľká Británia
21/10/2010
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Technické údaje
RSP1050 (Typ 1)
Napájacie napätie
V 230
Príkon
W 1050
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Otáčky naprázdno
(počet kmitov za minútu)
Max. dĺžka pílového listu
Hmotnosť
min-1 0 - 3500
mm 305
kg 3,5
LpA (akustický tlak) 87,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 98,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie dreva (ah, CW) 15,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Rezanie tabuľových plechov (ah, CM) 13,4 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
8
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
9
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00144864 - 24-01-2011
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
01/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising