RSP1050 | Black&Decker RSP1050 RECIPROCATING SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-15 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
RSP1050
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Orrfűrészéhez. Ezt
a készüléket fa, műanyagok és fémlemezek vágására terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyermekeket vagy az arrajárókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugaszának olyan
kialakításúnak kell lennie, amely megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne
alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámot. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnő az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkal-
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
mas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel
ellátott áramforrás használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/
vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe
veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón tartja,
vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, azzal
balesetet okozhat.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen
hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
a helyére elteszi, húzza ki a szerszám dugaszát
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Ha csövet vagy vezetőcsövet vág, bizonyosodjon
meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos
vezeték stb.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után ne
nyúljon a munkadarabhoz, illetve a fűrészlaphoz.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
♦
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal,
padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦
A fűrészlap a kapcsológomb felengedése után
még egy ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, és várja meg a fűrészlap leállását,
mielőtt leteszi a szerszámot.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e
fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Mások biztonsága
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
♦
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további biztonsági figyelmeztetések
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A szerszám használata közben keletkező por
belégzése által okozott egészségi veszély (például: - fa, különösen tölgy, bükk és MDF lapok
megmunkálásakor.)
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések kézifűrészekhez.
♦
♦
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Munka közben az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogantyúinál fogja, mert előfordulhat,
hogy a vágótartozék rejtett kábelhez vagy éppen
a szerszám saját tápkábeléhez ér. Ha a vágótartozék áram alatt lévő vezetékkel érintkezik, az
elektromos szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon szorítót vagy más praktikus módszert
a munkadarab szilárd felülethez való rögzítésére
és alátámasztására. Ha a munkadarabot a kezében
tartja vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha
semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne
tegye ujjait vagy hüvelykujját a mozgó fűrészlap
és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne próbálja a talp
megfogásával stabilizálni a fűrészt.
Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
5
felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, ki van húzva
a konnektorból és a fűrészlap már leállt. Használat után
a fűrészlap forró lehet.
A fűrészlap felszerelése (D ábra)
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
♦
♦
Tartsa a szerszámot távol a testétől
Forgassa a fűrészlap befogó gallérját (2) a D ábrán
jelzett irányban.
♦
Illessze bele a fűrészlap szárát teljesen a fűrészlap
beszorító gallérjába (2)
♦
Oldja ki a fűrészlap befogó gallérját (2), hogy a fűrészlap a helyére rögzítődjön.
Megjegyzés: A fűrészlap fogakkal felfelé is beszerelhető
szintre vágáshoz
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A fűrészlap leszerelése (D ábra)
Figyelmeztetés! Égési sérülés veszélye: Közvetlenül
használat után ne érjen a fűrészlaphoz. Ha hozzáér,
személyi sérülést szenvedhet.
♦
Fordítsa a fűrészlap befogó gallérját (2) kioldott
helyzetbe
♦
Vegye ki a fűrészlapot (8)
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Pótfogantyú
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
A pótfogantyú széles markolati lehetőséget biztosít. Nyolc
különböző pozícióban rögzíthető a készülékre.
Elektromos biztonság
A pótfogantyú felszerelése (B ábra)
♦
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egy hivatalos
Black & Decker szakszervizzel.
♦
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék teljesítményfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatoknál). Kültéri alkalmazáshoz megfelelő és ilyen
értelmű jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. Legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm2 keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító kábel használható a termék
teljesítményvesztesége nélkül. Használat előtt ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító
kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Ha kábeldobot
használ, mindig teljesen csévélje le a kábelt.
Burkolja a fogantyút (3) és a pántot a fűrész elülső
markolati területére.
Ügyeljen rá, hogy a fogantyú (3) és a pánt jelölők
(7) egybe illeszkedjenek.
Akassza a reteszt és a pántot egybe és nyomja
a rögzítő kart a fogantyúra (3) a biztonságos rögzítéséhez.
Ellenőrizze és ügyeljen rá, hogy a fogantyú (3) biztonságosan legyen rögzítve, mielőtt a készülékkel
munkához látna.
A pótfogantyú leszerelése.
♦
♦
Emelje meg a rögzítőkart és akassza ki a reteszt
a pántból.
Válassza le és távolítsa el a fogantyút (3) és a pántot
a fűrészről.
Állítható fűrésztalp (F ábra)
A fűrésztalp (1) beállítható a vágásmélység behatárolásához.
♦
Nyomja meg a fűrésztalp kioldógombját (6).
♦
Csúsztassa a fűrésztalpat (1) a kívánt helyzetbe.
Figyelmeztetés! A fűrészt talp nélkül soha ne használja,
mert elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Állítható fűrésztalp
2. Fűrészlap-befogó gallér
3. Pótfogantyú
4. Pengeelőtolás választó kapcsoló
5. Változtatható sebességű be- és kikapcsoló
6. Fűrésztalp kioldó gombja
A szerszám használata
Be- és kikapcsolás (C ábra)
A változtatható sebességű be- és kikapcsolóval (5)
többféle vágási sebesség állítható be a különböző anyagoknak megfelelően.
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a be- és
kikapcsolót (5).
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg
6
♦
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje fel a be- és
kikapcsolót (5).
Pengeelőtolás választó kapcsoló (E ábra)
Ágak vágása
Az RSP1050 típusú fűrésznek kétféle mozgása lehet:
egyenes ingamozgás vagy orbitális mozgás.
Egyenes ingamozgást állítunk be fémek vágásához,
illetve faanyag vágásához, ahol a felületmegmunkálás
fontosabb, mint a sebesség.
♦
Az egyenes ingamozgás beállításához fordítsa
a választókapcsolót a
jelölésű állásba.
Orbitális mozgást alkalmazunk faanyag gyors vágásához.
♦
Az orbitális mozgás beállításához fordítsa a válaszjelölésű állásba.
tókapcsolót a
A szerszámmal max. 25 mm-es átmérőjű ágakat vághatunk.
Figyelmeztetés! Ne használja a szerszámot létrán, fán
ülve, vagy más instabil felületen. Figyeljen arra, hová
fog leesni az ág.
♦
Mindig lefelé és testétől távol vágjon.
♦
A fa törzséhez vagy a legnagyobb ágához minél
közelebb fűrészeljen.
Függőleges vágás
A szerszámmal sarkokban és más nehezen elérhető
helyeken is fűrészelhetünk.
♦
Tegye a fűrészlap szárát a fűrészlap-befogóba úgy,
hogy a fűrészlap fogai felfelé nézzenek.
♦
Tartsa a szerszámot a fűrésztalppal (1) lefelé, hogy
a lehető legközelebb legyen a munkafelülethez.
♦
Előrefelé, a testétől távol vágjon.
Fűrészelés (A ábra)
♦
♦
♦
♦
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány
másodpercig szabadon járni.
Vágás közben csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra.
Ha lehetséges, a fűrésztalpat (1) nyomja a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható, és kisebb
a vibrációja, és megelőzi a fűrészlap sérülését.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozékoktól.
A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és
tervezésüknél a szerszám teljesítményének növelése
volt a cél. A legjobb teljesítményt ezen tartozékok felhasználásával érheti el.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Faanyagok vágása
♦
♦
Biztonságosan rögzítse a munkadarabot, és távolítson el belőle minden szöget vagy fém tárgyat.
Tartsa a készüléket mindkét kezével, és nyomja
a fűrésztalpat (1) a munkadarabhoz.
Fűrészlapok
A fűrésszel legfeljebb 305 mm hosszú fűrészlapokat
használhatunk. Mindig az adott feladathoz illő legrövidebb
fűrészlapot használja, de az legyen elég hosszú ahhoz,
hogy átvághassa az anyagot. A hosszabb fűrészlapok
a használat során könnyebben elgörbülhetnek vagy
megsérülhetnek. A használat közben egyes hosszabb
fűrészlapok beremeghetnek, ha a fűrész nincs a munkadarabbal folyamatos érintkezésben.
Szintre vágás (G ábra)
A fűrész motorházának kompakt formája és a forgatható
fűrésztalp lehetővé teszik a szintre vágást padló közelében, sarkokban és más nehezen hozzáférhető helyeken.
A szintre vágási kapacitás maximalizálásához:
♦
Helyezze a fűrészlap szárát a befogóba fogakkal
felfelé.
♦
Fordítsa a fűrészt fejjel lefelé úgy, hogy minél közelebb legyen a munkafelülethez.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Fémek fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
♦
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy préselt
falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészelje.
♦
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Zsebek vágása fában (I ábra)
♦
♦
♦
Kapcsolja be a készüléket, és lassan vezesse be
a fűrészlapot az anyagba. Ügyeljen rá, hogy a fűrésztalp (1) mindig érjen a munkadarabhoz.
Mérje ki és jelölje meg a vágás helyét.
Használjon keskeny fűrészlapot.
Tegye a fűrésztalpat (1) a munkadarabra olyan
pozícióban, amelyben a fűrészlap a zsebvágáshoz
megfelelő szöget zárjon be.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
♦
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 10 A.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
RSP1050
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
2010. 10. 21.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
RSP1050 (1. típus)
Bemenő feszültség
VAC 230
Felvett teljesítmény
W 1050
Üresjárati löketszám
min-1 0 – 3500
Fűrészlap legnagyobb hosszúsága
Súly
mm 305
kg 3,5
LpA (hangnyomás) 87,2 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
LWA (hangerő) 98,2 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fa fűrészelése (ah, CW) 15,8 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
Fémlemez fűrészelése (ah, CM) 13,4 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
zst00244014 - 18-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising