BDV090 | Black&Decker BDV090 BATTERY BOOSTER instruction manual

509111-53 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDV090
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kontrola i naprawy
Ładowarka Black & Decker jest przeznaczona do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Urządzenie
to nie nadaje się do celów przemysłowych.
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
♦
Ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy ładowarki
♦
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z urządzeń
sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, porażenia prądem elektrycznym, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
♦
♦
♦
Bezpieczne korzystanie z kabla sieciowego
Ostrzeżenie! Nie dokonuj żadnych przeróbek
w kablu ani we wtyczce. Gdyby wtyczka nie
pasowała do gniazda, zwróć się w tej sprawie
do wykwalifikowanego specjalisty elektryka.
Nieprawidłowe podłączenie grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie
i uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarek
Na ładowarce umieszczono następujące symbole:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem ładowarki przeczytaj
instrukcję obsługi.
Zastosowanie ładowarki
Z urządzeniem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
♦
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
♦
Używaj urządzenia tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
♦
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
♦
Urządzenie nie jest zabawką.
♦
Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
♦
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
Ostrzeżenie! Urządzenie to jest podwójnie
zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest
konieczna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną
na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie używaj ładowarki w wilgotnym otoczeniu
i chroń ją przed deszczem.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Ostrzeżenie! Wybuchowe gazy. Unikaj ognia
i iskrzenia. W czasie ładowania zapewnij wystarczającą wentylację.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem obeznanego z tym sprzętem fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Przed użyciem ładowarki przeczytaj instrukcję obsługi.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym.
♦
W żadnym przypadku nie próbuj ładować baterii.
♦
Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
♦
Uważaj, by do ładowarki nie dostała się woda.
♦
Nie próbuj otwierać obudowy ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
♦
Uważaj, by nie zewrzeć czerwonego i czarnego
zacisku szczękowego i by nie przytknąć ich jednocześnie do tego samego metalowego przewodnika.
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub
wybuch na skutek zaiskrzenia.
Po użyciu
♦
♦
♦
♦
Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawiera
ono jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie tego sprzętu.
Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jest
niesprawna.
W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.
Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Przy transportowaniu urządzenia w samochodzie
umieść je w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mogło się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
Chroń urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wilgocią.
3
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów
♦
♦
Ostrzeżenie! W żadnym przypadku nie próbuj
ładować zamarzniętego akumulatora.
♦
♦
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą się rozszczelnić. W razie zauważenia wycieku
elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą. Unikaj kontaktu ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
♦
Przed rozpoczęciem ładowania
♦
Ostrzeżenie! Elektrolit stanowi roztwór kwasu
siarkowego, który jest szkodliwy dla zdrowia
i innych przedmiotów. Gdyby środek ten zanieczyścił skórę, natychmiast obficie spłucz ją
wodą. W razie zaczerwienienia, podrażnienia
lub innych niepokojących objawów zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy,
natychmiast przepłucz je dużą ilością wody
i niezwłocznie udaj się do lekarza.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Do każdego ogniwa wlej wodę destylowaną do
poziomu określonego przez producenta. Pomaga to
w ulotnieniu się nadmiaru gazu z ogniw. Uważaj, by
woda się nie przelała. Przy braku dostępu do ogniw
(akumulator bezobsługowy) przestrzegaj instrukcji
ładowania wydanej przez producenta.
Nie przekraczaj zalecanego natężenia prądu ładowania i przestrzegaj odnośnych przepisów bezpieczeństwa, które określają np., czy przy ładowaniu
mają być zdjęte korki z ogniw.
Pilnuj, by początkowy prąd ładowania nie przekroczył wartości podanej przez producenta akumulatora.
♦
♦
Ładowarkę umieść możliwie jak najdalej od akumulatora. Ładowarka zawiera wyłącznik, który może
zaiskrzyć.
♦
Nie stawiaj ładowarki na ani nad akumulatorem.
♦
Wybuchowe gazy mogą się gromadzić w pobliżu
podłogi. Ustaw ładowarkę możliwie jak najwyżej nad
podłogą.
♦
W pobliżu ładowanego akumulatora nie używaj
żadnych urządzeń elektrycznych.
♦
W pobliżu ładowanego akumulatora nie posługuj się
otwartym ogniem ani nie pal.
♦
Przy przyłączaniu i odłączaniu kabli od ładowarki
i biegunów akumulatora przestrzegaj odnośnej
instrukcji.
Pojazdy na ogół zawierają układy elektryczne i elektroniczne (jak np. układ sterowania silnika lub telefon
komórkowy), które mogą ulec uszkodzeniu przez impulsy
napięciowe. Dlatego przed przyłączeniem ładowarki do
pojazdu przeczytaj jego instrukcję obsługi, by dowiedzieć
się, czy dozwolone jest zewnętrzne ładowanie.
♦
Stosuj się do wskazówek zamieszczonych w tej
instrukcji obsługi, a także w instrukcjach wydanych
przez producentów akumulatora i pojazdu.
♦
Przed przyłączeniem lub odłączeniem zacisków
wyjściowych ładowarki wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Uważaj, by nie zewrzeć zacisków
szczękowych.
♦
Przed przyłączeniem ładowarki zorientuj się, jaką
polaryzację mają bieguny akumulatora pojazdu.
Najpierw zawsze odłączaj kabel minusowy (czarny),
a następnie plusowy (czerwony).
Stosowanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez firmę Black & Decker może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym
lub urazu ciała.
Nie używaj przedłużacza, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Zastosowanie nieodpowiedniego przedłużacza może być przyczyną pożaru
i porażenia prądem elektrycznym, a ponadto powoduje utratę gwarancji.
Bezpieczeństwo osób
♦
Ładowarkę wolno przyłączać tylko do akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 12 V bądź
6 V. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy
napięcie akumulatora wynosi 12 V lub 6 V. Informacja taka jest podana na samym akumulatorze
lub w dokumentacji odnośnego urządzenia (jak np.
książka obsługi pojazdu).
Ładowarka ta nadaje się do ładowania akumulatorów
o pojemności do 100 Ah.
Przy użyciu tej ładowarki nie ładuj baterii suchych
często stosowanych w sprzęcie gospodarstwa
domowego. Baterie te mogą pęknąć, co niechybnie
prowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.
Ostrzeżenie! W czasie ładowania z akumulatorów kwasowo-ołowiowych może się wydzielać
wybuchowy gaz. Zapewnij wystarczającą
wentylację i wyeliminuj możliwe źródła zapłonu.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu
mieszaniny gazu. Praca w pobliżu akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest ryzykowna. Podczas normalnego użytkowania akumulatorów
mogą z nich wydzielać się wybuchowe gazy.
Dlatego przed użyciem ładowarki bezwzględnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i dokładnie przestrzegaj wszystkich zamieszczonych
w niej wskazówek.
♦
Podczas korzystania z akumulatora nie dotykaj oczu,
by nie przenieść na nie kwasu lub produktów korozji.
Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi nie noś metalowej biżuterii, jak obrączki,
bransolety, naszyjniki lub zegarki. Prąd zwarciowy
akumulatora kwasowo-ołowiowego może spowodować poważne oparzenia.
Szczególnie uważaj, by jakiś metalowy przedmiot nie
spadł na akumulator, gdyż mogłoby to doprowadzić
do wybuchu na skutek zaiskrzenia lub zwarcia.
Zakładaj okulary ochronne całkowicie osłaniające
oczy i odpowiednią odzież, by nie ryzykować zanieczyszczenia skóry elektrolitem.
4
Ostrzeżenie! Gdy dostęp do biegunów akumulatora
jest trudny lub istnieje ryzyko przypadkowego zetknięcia
się zacisków szczękowych ładowarki z sąsiadującymi
częściami samochodu, akumulator przed naładowaniem
trzeba wymontować. Zrób to zgodnie z instrukcją demontażu opracowaną przez producenta pojazdu.
Zorientuj się, jaką polaryzację mają bieguny akumulatora. Biegun dodatni (POS, P, +) najczęściej ma większą
średnicę niż biegun ujemny (NEG, N, -).
Zgodnie z instrukcją producenta zdejmij nakładki izolacyjne z biegunów akumulatora.
Plusowy (czerwony) zacisk szczękowy ładowarki przyłącz
do bieguna dodatniego (POS, P, +) akumulatora.
Minusowy (czarny) zacisk szczękowy ładowarki przyłącz
do bieguna ujemnego (NEG, N, -) akumulatora.
By odłączyć ładowarkę od akumulatora, zawsze wykonuj
następujące czynności:
♦
Wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Najpierw odłącz minusowy (czarny) zacisk szczękowy.
♦
Następnie odłącz plusowy (czerwony) zacisk szczękowy.
♦
Ponownie załóż nakładki izolacyjne na bieguny
akumulatora.
Przy ładowaniu zamontowanego akumulatora połączonego z instalacją elektryczną pojazdu przestrzegaj instrukcji
wydanej przez producenta oraz poniższych wskazówek:
♦
Nie ładuj akumulatora przy pracującym silniku.
♦
Pamiętaj, że niektóre zespoły silnika (jak np.
wentylator chłodnicy) mogą zostać automatycznie,
niespodziewanie uruchomione. Ręce i inne części
ciała trzymaj z dala od zespołów silnika i tak umieść
ładowarkę i kable, by nie mogło dojść do zwarcia.
♦
Tak usytuuj ładowarkę i kable, by nie mogły ulec
uszkodzeniu przy zamykaniu drzwi lub maski silnika.
♦
Uważaj, by przy przyłączaniu ładowarki nie dotknąć
metalowej obudowy ani sąsiadujących metalowych
elementów.
♦
Gdy ładowarka jest wykorzystywana w pobliżu
akumulatora i silnika pojazdu, umieść ją na płaskiej
i wystarczająco stabilnej podkładce. Nie zbliżaj
zacisków szczękowych ani elementów odzieży
i członków ciała do ruchomych części pojazdu.
♦
Gdy w celu naładowania lub oczyszczenia biegunów trzeba wyjąć akumulator z pojazdu, uprzednio
wyłącz wszystkie dodatkowe urządzenia, by uniemożliwić zaiskrzenie.
♦
Jeżeli zamierzasz wykonać jakieś czynności
związane z konserwacją lub czyszczeniem, odłącz
ładowarkę od sieci, by nie narażać się na porażenie
prądem elektrycznym. By wykluczyć to ryzyko, nie
wystarczy wyłączyć ładowarkę za pomocą odpowiednich elementów obsługi.
Ładowanie wymontowanego
akumulatora
Ostrzeżenie! Nieprawidłowe podłączenie, zwarcie biegunów akumulatora, niekorzystne usytuowanie akumulatora i ładowarki stanowią potencjalne źródła zagrożenia.
Upewnij się, czy wszystkie czynności przygotowawcze
zostały prawidłowo wykonane.
Gdy akumulator jeszcze nie jest wymontowany, zanim
rozpoczniesz ładowanie zrób to zgodnie ze wskazówkami
producenta.
Zorientuj się, jaką polaryzację mają bieguny akumulatora. Biegun dodatni (POS, P, +) najczęściej ma większą
średnicę niż biegun ujemny (NEG, N, -).
Plusowy (czerwony) zacisk szczękowy ładowarki przyłącz
do bieguna dodatniego (POS, P, +) akumulatora.
Minusowy (czarny) zacisk szczękowy ładowarki przyłącz
do bieguna ujemnego (NEG, N, -) akumulatora.
By odłączyć ładowarkę od akumulatora, zawsze wykonuj
następujące czynności:
♦
Wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Najpierw odłącz minusowy (czarny) zacisk szczękowy.
♦
Następnie odłącz plusowy (czerwony) zacisk szczękowy.
♦
Ponownie załóż nakładki izolacyjne na bieguny
akumulatora.
Elementy ładowarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przełącznik napięcia ładowania akumulatora
Wskaźniki ładowania
Zaciski szczękowe do biegunów akumulatora
Końcówki kablowe oczkowe
Wtyk do gniazda zapalniczki
Złącze
Przyłączenie ładowarki
Po odpowiednim, opisanym wyżej przygotowaniu dalej
postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:
♦
W większości pojazdów i podobnych urządzeń ładowarkę można przyłączyć do akumulatora, który jest
przyłączony do instalacji elektrycznej prądu stałego.
W takim przypadku postępuj zgodnie z punktem
„Ładowanie zamontowanego akumulatora”.
♦
Gdy przed naładowaniem trzeba odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej, postępuj zgodnie
ze wskazówkami podanymi w punkcie „Ładowanie
wymontowanego akumulatora”.
Ostrzeżenie! Akumulatory używane na statkach i łodziach muszą być wyjmowane i ładowane na lądzie.
Ładowanie na pokładzie jest możliwe tylko przy użyciu
specjalnie do tego celu opracowanych urządzeń.
Obsługa
Ładowanie zamontowanego akumulatora
Przyłączenie ładowarki przy użyciu zacisków
szczękowych (rys. A)
Nieprawidłowe podłączenie, zwarcie biegunów akumulatora, niekorzystne usytuowanie akumulatora i ładowarki
stanowią potencjalne źródła zagrożenia. Upewnij się, czy
wszystkie czynności przygotowawcze zostały prawidłowo
wykonane.
Ostrzeżenie! Przed przyłączeniem lub odłączeniem ładowarki od akumulatora najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
5
Ładowarka jest sterowana automatycznie. Załącza się
razie potrzeby i wyłącza po całkowitym naładowaniu
akumulatora.
Ładowarka zawiera wewnętrzny układ zabezpieczający,
który chroni przed przeładowaniem i zwarciem.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie przyłączaj do ładowarki jednocześnie kilku akumulatorów. Do przyłączania
służy wyłącznie złącze (6).
♦
Zaciski szczękowe (3) przyłącz do ładowarki poprzez
złącze (6),
♦
Zaciski szczękowe (3) są oznaczone kolorami (czerwony = plusowy, czarny = minusowy). Przyłącza
się je bezpośrednio do odpowiednich biegunów
akumulatora.
♦
Dalej postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” na początku tej
instrukcji obsługi.
♦
Wtyczkę kabla ładowarki wetknij w gniazdo sieciowe.
Ładowanie akumulatora (rys. C)
♦
Przełącznik napięcia ładowania akumulatora (1)
ustaw w żądanej pozycji („6 V” lub „12 V”).
♦
Załącz ładowarkę.
♦
Od czasu do czasu sprawdzaj akumulator.
Wskazówka: W czasie ładowania ładowarka wydaje
charakterystyczne odgłosy, ale jest to normalne zjawisko.
♦
Zapalenie się zielonej diody świecącej oznacza, że
akumulator jest całkowicie naładowany.
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Odłącz zaciski od akumulatora.
Przyłączenie ładowarki przy użyciu
końcówek kablowych oczkowych (rys. rys.
A i B)
Ostrzeżenie! Przed przyłączeniem lub odłączeniem ładowarki od akumulatora najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie przyłączaj do ładowarki jednocześnie kilku akumulatorów. Do przyłączania
służy wyłącznie złącze (6).
♦
Końcówki oczkowe (4) połącz z ładowarką poprzez
złącze (6).
♦
Końcówki oczkowe (4) są oznaczone kolorami
(czerwony = plusowy, czarny = minusowy). Przyłącza się je bezpośrednio do odpowiednich biegunów
akumulatora.
♦
Zdejmij nakrętki ze śrub mocujących klemy do
biegunów akumulatora (rys. B).
♦
Czerwoną końcówkę oczkową (4) załóż na śrubę
klemy plusowej i nakręć nakrętkę.
♦
Czarną końcówkę oczkową (4) załóż na śrubę klemy
minusowej i nakręć nakrętkę.
♦
Wtyczkę kabla ładowarki wetknij w gniazdo sieciowe.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdy ładowarka nie ładuje:
♦
Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo przyłączona do sieci prądu przemiennego 230 V (świeci się
dioda).
♦
Sprawdź, czy zostało nastawione odpowiednie
napięcie ładowania akumulatora.
♦
Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 3,75 V,
przy użyciu tej ładowarki nie da się go już naładować.
Konserwacja
Ładowarka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń
sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące
czynności:
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Regularnie przecieraj urządzenie miękką szmatą,
a stwardniałe plamy usuwaj wilgotną szmatą.
♦
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących,
♦
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Przyłączenie ładowarki przy użyciu wtyku do
gniazda zapalniczki (rys. A)
Ostrzeżenie! Przed przyłączeniem lub odłączeniem ładowarki od akumulatora najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie przyłączaj do ładowarki jednocześnie kilku akumulatorów. Do przyłączania
służy wyłącznie złącze (6).
♦
Wtyk (5) połącz z ładowarką poprzez złącze (6).
♦
Wtyk (5) włóż w gniazdo zapalniczki pojazdu.
♦
Wtyczkę kabla ładowarki wetknij w gniazdo sieciowe.
Wymiana bezpiecznika we wtyku do
zapalniczki samochodowej (rys. C)
♦
♦
♦
Wskaźniki ładowania
♦
♦
Czerwona dioda świecąca (2): złe połączenie. Akumulator nie daje się naładować lub został odwrotnie
przyłączony.
♦
Migająca zielona dioda świecąca (2): dobre połączenie. Akumulator jest ładowany.
♦
Zielona dioda (2) zapalona na stałe: akumulator jest
całkowicie naładowany.
Gdy ładowarka jest prawidłowo przyłączona, świeci się
żółta dioda, informując, że układ pomiarowy rejestruje
ładunek akumulatora. Gdy napięcie akumulatora jest
niższe niż 12,8 V, procedura ta może trwać do 2 minut.
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Odłącz wtyk do zapalniczki samochodowej od
ładowanego urządzenia.
Zdejmij plastikowy kapturek (7) i kołek centrujący
(8) przez obrócenie ich w lewo.
Wyjmij przepalony bezpiecznik i włóż nowy tego
samego rodzaju i o takim samym natężeniu prądu
(5 A).
Załóż kołek centrujący (8) i plastikowy kapturek (7)
przez obrócenie ich w prawo.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
6
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Pobór mocy
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu wyjściowego
Maks. pojemność akumulatora
Masa
VAC
W
VDC
A
Ah
kg
BDV090
(typ 1)
230
25
6,0/12,0
1,0
100
0,4
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00143135- 08-12-2010
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising