BDV090 | Black&Decker BDV090 BATTERY BOOSTER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-34 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BDV090
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
♦
Vaša nabíjačka Black & Decker je určená na nabíjanie
akumulátorov s elektrolytom. Tento výrobok je určený iba
na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Kontroly a opravy
♦
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
Varovanie: Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Nikdy nerobte žiadne úpravy na prívodnom kábli alebo na zástrčke. Ak sa koncovky
nemôžu použiť, zverte prosím montáž správnej
koncovky alebo zásuvky kvalifikovanému elektrotechnikovi. Nesprávne zapojenie môže viesť
k úrazu spôsobenému elektrickým prúdom.
Osobitné bezpečnostné pokyny pre
nabíjačky
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Výrobok nenamáčajte.
♦
Používajte toto zariadenie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa zariadenie dostalo do vlhkého
prostredia.
♦
Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať. Vnútri
výrobku sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
♦
Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Na nabíjačke nájdete nasledujúce symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Toto náradie je vybavené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Nepoužívajte pílu vo vlhkom prostredí a nevystavujte ju dažďu.
Akumulátory nespaľujte.
Varovanie! Výbušné plyny. Chráňte pred
otvoreným plameňom a iskrami. V priebehu
nabíjania zaistite adekvátne vetranie.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny:
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nesnažte sa demontovať kryt nabíjačky.
♦
Nikdy nedovoľte, aby došlo k vzájomnému kontaktu
medzi červenou a čiernou svorkou alebo k ich
kontaktu s iným kovovým vodičom. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zariadení alebo k iskreniu a k následnému riziku explózie.
Po použití
♦
♦
♦
Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Bezpečnosť prívodného kábla
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií,
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
♦
Prístroj by mal byť chránený pred priamym slnečným
žiarením, teplom a vlhkosťou.
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu
detí.
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené
tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
3
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre batérie,
ktoré nie sú určené na nabíjanie
Bezpečnosť obsluhy
♦
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nabíjať
zmrznutý akumulátor.
♦
♦
♦
Pri extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Akonáhle zistíte únik kvapaliny
z akumulátora, otrite ho starostlivo handričkou.
Dbajte na to, aby sa táto kvapalina nedostala do
kontaktu s pokožkou.
Ak dôjde ku kontaktu pokožky s touto kvapalinou,
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
♦
♦
Varovanie! Kvapalina v akumulátore je zriedená kyselina sírová, ktorá môže spôsobiť
zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade
zasiahnutia pokožky opláchnite ihneď zasiahnuté miesto vodou. Ak dôjde k začervenaniu,
bolesti alebo podráždeniu zasiahnutého
miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a ihneď vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
♦
♦
♦
♦
Príprava pred nabíjaním
♦
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Doplňte do každého článku také množstvo destilovanej vody, aby hladina elektrolytu dosahovala úroveň
predpísanú výrobcom akumulátora.
Takto napomôžete unikaniu prebytočných plynov
z článkov akumulátora. Nedoplňujte do článkov
nadmerné množstvo vody. Pri akumulátoroch bez
uzáverov na jednotlivých článkoch (bezúdržbové
typy) starostlivo dodržujte počas nabíjania pokyny
uvedené výrobcom akumulátora.
Naštudujte si všetky špecifické pokyny výrobcu
akumulátora. Napríklad, či pri nabíjaní snímať či
nesnímať krytky jednotlivých článkov a odporučené
prúdové hodnoty pre nabíjanie.
Uistite sa, či pri prvom nabíjaní nedôjde k prekročeniu hodnôt odporučených výrobcom akumulátora.
♦
♦
Nabíjačka môže byť pripojená iba k olovenému
akumulátoru obsahujúcemu elektrolyt s napätím 12V
(6 článkový) alebo 6V (3 článkový). Pred nabíjaním
skontrolujte podľa výkonového štítku na akumulátore
alebo podľa návodu na použitie automobilu, či je
napätie akumulátora 12V alebo 6V.
Zariadenie je schopné pracovať s akumulátorom
s kapacitou až 100 Ah.
Nepoužívajte nabíjačku na nabíjanie akumulátorov
so suchými článkami, ktoré sa bežne používajú v prístrojoch pre domácnosť. Tieto akumulátory môžu
prasknúť a spôsobiť poranenie alebo iné škody.
Varovanie! Pri nabíjaní môže z oloveného akumulátora unikať výbušný plyn. Pred nabíjaním
sa uistite, či je pracovný priestor dobre vetraný
a odstráňte všetky zdroje možného vznietenia.
♦
Umiestnite nabíjačku od akumulátora do takej vzdialenosti, akú umožnia prepájacie káble. V nabíjačke
sú vypínače, ktoré môžu spôsobovať iskrenie.
♦
Neumiestňujte nabíjačku nad akumulátor a nestavajte nabíjačku na hornú časť akumulátora.
♦
Pri zemi môže dochádzať k hromadeniu výbušných
plynov. Umiestnite nabíjačku akumulátora pokiaľ
možno čo najvyššie nad úroveň zeme.
♦
Nepoužívajte v priestore nabíjania akumulátora
žiadne elektrické náradie.
♦
V priestoru nabíjania akumulátora nefajčite a nemanipulujte s otvoreným plameňom.
♦
Dodržujte pokyny na pripojenie a odpojenie káblov
nabíjačky alebo svoriek akumulátora.
Vozidlá môžu byť vybavené elektrickými alebo elektronickými systémami (napríklad systém riadenia motora,
mobilný telefón), ktoré môžu byť poškodené, ak sú
počas štartovania vystavené vysokým hodnotám napätia
a špičkám napätia. Pred pripojením zariadenia k vozidlu
si prečítajte návod na obsluhu vozidla, aby ste sa uistili,
či je povolené externé nabíjanie akumulátora.
♦
Dodržujte tieto pokyny a pokyny, ktoré sú dodané
výrobcom akumulátora a výrobcom vozidla.
♦
Po odpojení prívodného kábla zo zásuvky len
pripojte a odpojte výstupné svorky jednosmerného
Varovanie! Nebezpečenstvo zmesi výbušných
plynov. Práca v blízkosti olovených akumulátorov je nebezpečná. V priebehu bežnej
prevádzky sa v akumulátore vytvárajú výbušné
plyny. Preto je veľmi dôležité, aby ste si prečítali
tento návod a aby ste vždy dodržovali pokyny,
ktoré sú v ňom uvedené.
♦
Používajte kompletnú ochranu zraku a vhodný odev,
aby ste boli dostatočne chránení pred kontaktom
s kvapalinou z akumulátora.
Ak pracujete s akumulátorom, nedotýkajte sa očí.
Elektrolyt, častice v elektrolytu alebo čiastočky hrdze
by sa mohli dostať do očí.
Pri práci s oloveným akumulátorom si dajte dole
osobné veci z kovu, ako sú prstene, náramky,
náhrdelníky a hodinky. Olovený akumulátor môže
produkovať dostatočne vysoké skratové prúdy, ktoré
môžu spôsobiť vážne popáleniny.
Buďte veľmi opatrní, aby ste znížili riziko pádu
kovového objektu na akumulátor. Mohlo by dôjsť
k iskreniu alebo ku skratu akumulátora alebo iných
elektrických častí, čo by mohlo spôsobiť výbuch.
Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporučené alebo
predávané spoločnosťou Black & Decker môže viesť
k spôsobeniu požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo zraneniu osôb.
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Použitie nevhodného predlžovacieho
kábla by mohlo viesť k riziku spôsobenia požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom, a tiež spôsobí
neplatnosť záruky.
4
prúdu. Nikdy nedovoľte, aby sa svorky dostali do
vzájomného kontaktu.
♦
Pred pripojením nabíjačky vždy skontrolujte polaritu
svoriek akumulátora vozidla. Ako prvý vždy odpojte
kábel pre záporný pól (čierny) a potom odpojte kábel
pre kladný pól (červený).
Pri nabíjaní akumulátora, ktorý je nainštalovaný v elektrickom okruhu vozidla, postupujte podľa pokynov
výrobcu pre prístup k akumulátoru a dodržujte nasledujúce pokyny:
♦
Nenabíjajte akumulátor, ak je motor vozidla v chode.
♦
Dávajte pozor na komponenty motora, ktoré sa môžu
zapnúť automaticky - napríklad ventilátor chladiča.
Nepribližujte ruky a telo do blízkosti komponentov
motora a umiestnite nabíjačku akumulátora i jej
káble do takej polohy, v ktorej nemôže dôjsť k žiadnemu kontaktu.
♦
Uistite sa, či sú nabíjačka a jej káble umiestnené
tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu zavretím dverí
alebo kapoty motora.
♦
Uistite sa, či sa môžu vykonať pripojenia, bez toho,
aby došlo ku kontaktu s kovovým materiálom alebo
kovovými časťami nachádzajúcimi sa v blízkosti
akumulátora.
♦
Ak používate toto zariadenie v blízkosti motora
a akumulátora vozidla, postavte toto zariadenie na
rovný a stabilný povrch a uistite sa, či sú všetky svorky, káble, Vaše oblečenie a časti tela v dostatočnej
vzdialenosti od pohyblivých častí vozidla.
♦
Ak musíte pri nabíjaní alebo pri čistení svoriek vybrať akumulátor z vozidla, uistite sa, či je vo vozidle
vypnuté všetko príslušenstvo, aby nemohlo dôjsť
k iskreniu.
♦
Pred vykonávaním údržby alebo čistením odpojte
nabíjačku od zdroja napätia z dôvodu zníženia rizika
úrazu elektrickým prúdom. Vypnutie všetkých ovládacích prvkov bez odpojenia nabíjačky neznižuje
toto riziko úrazu elektrickým prúdom.
v kapitole „Nabíjanie akumulátora odpojeného od
obvodu“.
Varovanie! Akumulátor na použitie v motorových člnoch
musí byť vybratý z člnu a musí sa vždy nabíjať na brehu.
Ak chcete nabíjanie akumulátora robiť na palube člnu,
musíte mať k dispozícii špeciálne vybavenie, ktoré je
určené na použitie na vode.
Nabíjanie akumulátora zapojeného
v obvode
Nesprávne zapojenie, skrat akumulátora, umiestnenie
akumulátora a umiestnenie nabíjačky môžu spôsobiť
poruchy. Pred začatím nabíjania sa uistite, či bola vykonaná zodpovedajúca príprava.
Varovanie! Ak sa nemôžete k akumulátoru dostať alebo
ak dochádza ku kontaktu svoriek nabíjačky s karosériou
vozidla alebo s inými kovovými diely v blízkosti akumulátora, akumulátor musí byť pred nabíjaním demontovaný
z vozidla. Pri demontáži akumulátora dodržujte pokyny
výrobcu.
Skontrolujte polaritu oboch pólov akumulátora. Kladný
pól akumulátora (POS, P, +) má obvykle väčší priemer
než záporný pól akumulátora (NEG, N, -).
Pri demontáži krytov úložného priestoru akumulátora
postupujte podľa pokynov výrobcu.
Pripojte kladnú (červenú) svorku nabíjačky ku kladnému
pólu akumulátora (POS, P, +).
Pripojte zápornú (čiernu) svorku nabíjačky k zápornému
pólu akumulátora (NEG, N, -).
Pri odpájaní nabíjačky od akumulátora vždy postupujte
nasledovne:
♦
Vypnite nabíjačku a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Najskôr odpojte zápornú (čiernu) svorku.
♦
Potom odpojte kladnú (červenú) svorku.
♦
Nasaďte na póly akumulátora odobraté izolačné
kryty.
Nabíjanie akumulátora odpojeného od
obvodu
Popis
Varovanie! Nesprávne zapojenie, skrat akumulátora, nevhodné umiestnenie akumulátora a nabíjačky môžu viesť
k vzniku nebezpečných situácií. Pred začatím nabíjania
sa uistite, či bola vykonaná zodpovedajúca príprava.
Ak ešte nie je akumulátor odpojený od okruhu, dodržujte
pred začatím nabíjania pokyny výrobcu pre demontáž
akumulátora.
Skontrolujte polaritu oboch pólov akumulátora. Kladný
pól akumulátora (POS, P, +) má obvykle väčší priemer
než záporný pól akumulátora (NEG, N, -).
Pripojte kladnú (červenú) svorku nabíjačky ku kladnému
pólu akumulátora (POS, P, +).
Pripojte zápornú (čiernu) svorku nabíjačky k zápornému
pólu akumulátora (NEG, N, -).
Pri odpájaní nabíjačky od akumulátora vždy postupujte
nasledovne:
♦
Vypnite nabíjačku a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Najskôr odpojte zápornú (čiernu) svorku.
♦
Potom odpojte kladnú (červenú) svorku.
♦
Nasaďte na póly akumulátora odobraté izolačné
kryty.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Volič nabíjacieho napätia
2. Indikátory nabíjania
3. Svorky akumulátora
4. Kruhové pripájacie svorky
5. Konektor jednosmerného príslušenstva vozidla
6. Spojovací konektor
Pripojenie nabíjačky
Po ukončení všetkých príprav pre nabíjanie akumulátora
a ochranu osôb postupujte nasledovne:
♦
Väčšina automobilov a podobných prostriedkov
môže mať nabíjačku pripojenú k akumulátoru, ktorý
je pripojený k elektrickému okruhu s jednosmerným
napätím. Ak je to prijateľné, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Nabíjanie akumulátora
zapojeného v obvode“.
♦
Ak sa musí akumulátor pred nabíjaním z obvodu
odpojiť, postupujte podľa pokynov uvedených
5
Použitie
♦
Pripojenie akumulátorových svoriek
k nabíjačke (obr. A)
♦
Varovanie! Pred pripojením alebo pred odpojením
nabíjačky od akumulátora vždy vytiahnite zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Varovanie! Nikdy vzájomne nespájajte so sebou žiaden
z káblov nabíjačky, mohlo by tak dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie. Káble nabíjačky by mali byť vždy prepojené
iba pomocou spojovacieho konektora (6).
♦
Akumulátorové svorky (3) pripojte k nabíjačke pomocou spojovacieho konektora (6).
♦
Výstupné káble nabíjačky majú farebne rozlíšené
akumulátorové svorky (3) (červená - kladný pól
a čierna - záporný pól). Tieto svorky pripojte priamo
k pólom akumulátora.
♦
Riaďte sa pokynmi uvedenými v časti „Bezpečnostné
pokyny“ v počiatočnej časti tohto návodu.
♦
Sieťovú zástrčku nabíjačky zasuňte do sieťovej
zásuvky v stene.
Konektor jednosmerného príslušenstva vozidla (5)
zasuňte do zásuvky palubnej siete vozidla.
Sieťovú zástrčku nabíjačky zasuňte do sieťovej
zásuvky v stene.
Indikátory nabíjania
♦
Červená LED (2) - nesprávne zapojenie, akumulátor sa nenabíja alebo bola zistená opačná polarita
zapojenia.
♦
Blikajúca zelená LED (2) - správne zapojenie a akumulátor sa nabíja.
♦
Trvale svietiaca zelená LED (2) - akumulátor je plne
nabitý.
Pri správnom pripojení nabíjačky sa rozsvieti žltá LED, čo
znamená, že je inteligentný elektronický modul celkom
funkčný na vyhodnotenie stavu akumulátora. Pokiaľ je
napájanie akumulátora nižšie ako 12,8 V, môže tento
proces trvať až 2 minúty.
Nabíjačka je plne automatická; podľa potreby sa zapína
a po plnom nabití akumulátoru sa vypne.
Nabíjačka má vstavanú ochranu zapojeného okruhu,
ktorá ju chráni pred preťažením alebo skratom.
Pripojenie kruhových pripájacích svoriek
k nabíjačke (obr. A a B)
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
♦
Volič nabíjacieho napätia (1) prepnite podľa potreby
do polohy 6V alebo 12V.
♦
Nabíjačku ponechajte zapnutú.
♦
Občas akumulátor skontrolujte.
Poznámka: Behom nabíjania môžete z nabíjačky počuť zvuky cvakania, ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu poruchu.
♦
Pokiaľ zelená LED (2) svieti trvale, akumulátor je
plne nabitý.
♦
Sieťovú zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
♦
Z akumulátora vyberte nabíjacie káble.
Varovanie! Pred pripojením alebo pred odpojením
nabíjačky od akumulátora vždy vytiahnite zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Varovanie! Nikdy vzájomne nespájajte so sebou žiaden
z káblov nabíjačky, mohlo by tak dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie. Káble nabíjačky by mali byť vždy prepojené
iba pomocou spojovacieho konektora (6).
♦
Kruhové pripájacie svorky (4) pripojte k nabíjačke
pomocou spojovacieho konektora (6).
♦
Výstupné káble nabíjačky majú nalisované, farebne
rozlíšené kruhové pripájacie svorky (4) (červená
- kladný pól a čierna - záporný pól). Kruhové pripájacie svorky (4) pripojte priamo k zodpovedajúcim
konektorom na póloch akumulátora.
♦
Zo skrutiek konektorov pólov akumulátora vyberte
matice (obr. B).
♦
Červenú kruhovú svorku (4) nasaďte na skrutku
kladného pólu akumulátora a naskrutkujte späť
maticu.
♦
Čiernu kruhovú svorku (4) nasaďte na skrutku záporného pólu akumulátora a naskrutkujte späť maticu.
♦
Sieťovú zástrčku nabíjačky zasuňte do sieťovej
zásuvky v stene.
Riešenie problémov
Pokiaľ nabíjačka nenabíja:
♦
Uistite sa, či je nabíjačka pripojená k funkčnému
zdroju s napätím 230 V (LED sa rozsvieti).
♦
Skontrolujte, či ste pre nabíjaný akumulátor zvolili
správnu hodnotu nabíjacieho napätia.
♦
Pokiaľ úroveň napätia nabíjaného akumulátora
klesne pod 3,75 V, akumulátor nie je možné touto
nabíjačkou nabiť.
Údržba
Vaše zariadenie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu.
Riadna starostlivosť o tento výrobok a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobku/
náradia napájaného z akumulátora/prívodným káblom:
♦
Sieťovú zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
♦
Pravidelne čistite nabíjačku mäkkou handričkou.
Pri odstraňovaní prichytených nečistôt môžete
handričku navlhčiť v mydlovom roztoku.
♦
Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.
♦
Výrobok nenamáčajte.
Pripojenie nabíjačky pomocou konektora
jednosmerného príslušenstva vozidla
(obr. A)
Varovanie! Pred pripojením alebo pred odpojením
nabíjačky od akumulátora vždy vytiahnite zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Varovanie! Nikdy vzájomne nespájajte so sebou žiaden
z káblov nabíjačky, mohlo by tak dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie. Káble nabíjačky by mali byť vždy prepojené
iba pomocou spojovacieho konektora (6).
♦
Konektor jednosmerného príslušenstva vozidla (5)
pripojte k nabíjačke pomocou spojovacieho konektora (6).
6
Výmena poistky v konektore jednosmerného
príslušenstva vozidla (obr. C)
♦
♦
♦
♦
♦
Technické údaje
Sieťovú zástrčku vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
Konektor jednosmerného príslušenstva vozidla
odpojte od nabíjačky.
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
vyberte plastový kryt (7) a stredový kolík (8).
Vymeňte poistku za novú rovnakého typu a rovnakej
veľkosti (5 A)
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
plastový kryt (8) a stredový kolík (7) nasaďte späť.
Napájacie napätie
Menovitý príkon
Výstupné napätie
Výstupný prúd
Maximálna kapacita akumulátora
Hmotnosť
V
W
V
A
Ah
kg
BDV090
(typ 1)
230
25
6,0/12,0
1,0
100
0,4
Záruka
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker. Ak požadujete
záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo
zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad
o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného
servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
7
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00142162 - 13-12-2010
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising