DE7025 | DeWalt DE7025 BRACKET Type 2 instruction manual

www.
.eu
DE7025
DE7030
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
9
English (original instructions)
15
Español (traducido de las instrucciones originales)
20
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
26
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
32
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
38
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
44
Português (traduzido das instruções originais)
50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
73
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
c
b
Figure 2
Figure 3
a
d
a
1
Figure 4
+ 101.6 mm
25.5 mm
25.5 mm
9.5 mm
406.4 mm
381 mm
50.8 mm
25.5 mm
25.5 mm
Figure 5
e
i
19 mm
2
h
f
g
DANSK
MONTERINGSBESLAG TIL GERINGSAV
DE7025, DE7030
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Længde
mm
Højde
mm
Maksimum arbejdsbelastning kg
Vægt
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs betjeningsvejledningen for
geringsaven før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge
disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse
af geringsav standeren og dets tilbehør.
Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsinstruktioner
for tilbehør til standeren
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade:
• Bær ALTID beskyttelsesbriller.
Alle brugere og tilskuere skal bære
beskyttelsesbriller.
• Kontrollér ALTID geringsavstanderens
stabilitet og geringsavens fastgørelse til
det, før du tager standeren eller saven i
brug.
• Montér ALDRIG andre elværktøjer end
geringsaven på denne stander. Montering
af andre elværktøjer på denne stander
kan medføre alvorlige personskader.
• Overstig ALDRIG den vægt, som
disse beslag kan bære. Hvert beslag
kan understøtte op til 250 lbs (113 kg)
når der lastes direkte over standerens
hovedstang. Overstig ikke standerens
vægtberegning.
3
DANSK
• Følg omhyggeligt
monteringsinstruktionerne.
Fastgør geringsaven sikkert til
savmonteringsbeslagene som instrueret.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
• Du må ALDRIG ændre eller bruge
standeren til opgaver, som den ikke er
beregnet til.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Anvend ALDRIG standeren på ujævne
overflader. Standeren er designet til
anvendelse på en flad, stabil overflade.
SAMLING OG JUSTERING
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Risiko for personskade på grund af skarpe
kanter og klemning.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Brug øjeværn.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
2 Monteringsbeslag til geringsav
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Monteringsbeslag
b. Udløsergreb
c. Skridsikker fod
TILSIGTET BRUG
Dine monteringsbeslag er designet til at udvide
bevægeligheden af din DEWALT geringsav.
4
Disse monteringsbeslag er professionelle
el-værktøjer.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
DE7025 DEWALT metode til
montering af geringsav (fig. 2, 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskader, slå enheden fra,
frakobl maskinen fra strømkilden,
før du samler geringsaven på
geringsavstanderen. Start ved et
uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Stabilitetsrisiko. Du
skal bruge den Universale metode
til montering af geringsaven ved
montering af en geringsav, der ikke
er produceret af DEWALT på denne
geringsavstander.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, sørg for at geringsaven er
forsvarligt fastgjort til standeren.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs og forstå betjeningsvejledningen for
geringsaven før brug. Hvis du undlader
at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse af
geringsaven og tilbehøret.
1. Anbring saven i driftsposition med klingen
vendende imod dig. Ret ind efter mærkaten på
monteringsbeslaget, som viser forsiden.
2. Anbring et afstandsstykke under den ene
side af geringsaven for at holde savens
monteringsfødder oven over arbejdsoverfladen.
3. Hold et monteringsbeslag (a) under saven og
før en bræddebolt (hardwarepose) op gennem
beslaget og savens fod.
BEMÆRK: Se DE7025 Skema over valg
af hardware for de korrekte hardware
monteringsprocedurer for DEWALT geringsave.
Følg nøje alle instruktioner, ellers kan
geringsavens bordrotation blive vanskeliggjort.
DANSK
DE7025 SKEMA OVER VALG AF HARDWARE
Venstre
Højre
side
side
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 type 1
4
4
DW701 type 2
1
1
DW707 type 1
DW707 type 2
DW711 type 1
DW711 type 2
DW771
DW777
4
1
4
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1 = Lang skrue, hoved på
bund
2 = Kort skrue, hoved på
bund
3 = Lang skrue, hoved
på top
4 = Plastikskive og lille
skrue, hoved på bund
4. Når bræddebolten (hardwarepose) er installeret
ifølge DE7025 Skema over valg af hardware,
montér en flad spændeskive; låsespændeskive
og møtrik på bolten. Spænd boltene med en
fingertykkelse.
5. Gentag proceduren på den anden ende af
beslaget.
6. Flyt afstandsstykket til den anden side af saven
til at holde den anden ende af saven op for at få
adgang til savfundamentet.
7. Skub bræddebolten gennem det andet beslag
og savfundamentet som tidligere. Kontrollér at
beslagene er parallelle i forhold til hinanden.
8. Du anbringer saven på standeren, tag fat i og
løft saven ved monteringsbeslagenheden ved
hjælp af udløsergrebene. Disse greb låser ikke
saven lateralt på plads, men tjener mere som en
hjælp til at montere saven på stangen.
9. Nærm dig stangen med sav/beslagenheden let
vippende imod din krop. Tilkobl den konkave
forkant på monteringsbeslaget til det runde
hjørne på stangen. Et af beslagene skal sætte i
indgreb i lokaliseringsclipsen (d) for at forhindre
en lateral bevægelse af saven under brug.
10. Når forkanten på stangen og
låselokaliseringsclipsen er tilkoblede, vil en let
nedadgående drejetap tillade sikker fastgørelse
af udløsergrebene til bagsiden på stangen. Vip
forsigtigt saven på beslagene for at efterprøve,
at de er låst.
11. Justér om nødvendigt saven, så klingen står
vinkelret på stangen, når den er i 0 grader
geringposition.
12. Spænd de fire møtrikker, der holder saven på
beslagene, godt.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs og forstå betjeningsvejledningen for
geringsaven før brug. Hvis du undlader
at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse af
geringsaven og tilbehøret.
DE7025 Universal metode til
montering af geringssaven
(fig. 1, 3–5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskader, slå enheden fra,
frakobl maskinen fra strømkilden,
før du samler geringsaven på
geringsavstanderen. Start ved et
uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Stabilitetsrisiko. Du skal
bruge monteringsmetoden for krydsfinér,
der beskrives i de følgende instruktioner
ved montering af en geringsav, der ikke
er produceret af DEWALT på denne
geringsavstander.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, sørg for at geringsaven er
forsvarligt fastgjort til standeren.
5
DANSK
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs og forstå betjeningsvejledningen for
geringsaven før brug. Hvis du undlader
at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse af
geringsaven og tilbehøret.
BEMÆRK: Hvis du ikke har en DEWALT geringsav,
skal du bruge 19 mm krydsfinér til at montere din
geringsav.
Krydsfinéren skal være minimum 101,6 mm bredere
end den største bredde på geringsavens fundament.
Krydsfinéren skal være mindst lige så dyb som
den mindste dybde på geringsavens fundament
eller et minimum på 406,4 mm, hvis geringsavens
fundament er mindre. Kontrollér at krydsfinéren er
firkantet.
1. Når størrelsen på krydsfinéren er blevet fastlagt,
bor huller på 9,5 mm 25,5 mm fra de forreste
krydsfinérhjørner med 355 mm afstand og en
afstand på 25,5 mm fra siderne.
2. Anbring DE7025 monteringsbeslag på
standeren:
a. Tag fat i og tryk hårdt på udløsergrebene (b).
b. Tilkobl den konkave forkant på
monteringsbeslaget til det runde forreste
hjørne på stangen. Et af beslagene skal
sætte i indgreb i lokaliseringsclipsen (d) for
at forhindre en lateral bevægelse af saven
under brug.
3. Når forkanten på stangen og
låselokaliseringsclipsen er tilkoblede, vil en let
nedadgående drejetap tillade sikker fastgørelse
af udløsergrebene til bagsiden på stangen.
Følg den samme procedure med det andet
monteringsbeslag på en passende position på
stangen for størrelsen af krydsfinéren.
4. Anbring krydsfinéren på monteringsbeslagene
og ret de borede huller ind efter rillerne i
monteringsbeslagene. Se DE7025 Skema
over valg af hardware og brug enten
metode 1 eller 2 for at fastgøre krydsfinéren til
monteringsbeslagene.
5. Brug en skruenøgle på 13 mm til spænde
hardwaren.
6. Geringsaven skal monteres på krydsfinéren
ved hjælp af huller i geringssavfundamentet.
Hardwarens størrelse afgøres af hullerne
i geringsavfundamentet. Hardware skal
være 31,8 mm længere end maksimum
højden på geringssavfundamentet på hvert
monteringssted.
6
a. Overfør placering af monteringshuller fra
geringsavfundamentet til krydsfinéren.
b. Bor hullerne i henhold til størrelsen på det
valgte hardware. BEMÆRK: Hardwaren skal
være købt til montering af geringsaven på
krydsfinér. Alt indkøbt hardware skal være
minimum Grade 5 eller Class 8,8.
c. Fastgør geringsaven til krydsfinéren som
vist i figur 5. Savfundament (e), 19 mm
krydsfinér (i), flad afstandsskive (f),
låseskive (h) og møtrik (g).
BEMÆRK: Kontrollér at der anvendes en
flad afstandsskive (f) mellem krydsfinéren (i)
og låseskive (h).
d. Stram al hardware.
Flytning af saven
Når geringsaven er fastgjort til beslagene, kan den
flyttes ved at tage fat i udløsergrebene, trykke dem
lidt op for at komme fri af stangen og kan sættes på
en gummifod for transport eller rengøring.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
DANSK
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
SAMMENLIGNELIGE PRODUKTER
DE7023
Ekstra kraftig geringsavstander
DE7033
Kompakt geringsavstander
DE7035
Ekstra kraftig arbejdsstander
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
7
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
8
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
GEHRUNGSSÄGENGESTELL
DE7025, DE7030
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Länge
Höhe
Maximale Arbeitslast
Gewicht
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
WARNUNG: Beachten Sie
die Sicherheitshinweise in
der Bedienungsanleitung des
Gehrungssägengestells, bevor
Sie Zubehörteile verwenden. Das
Nichtbeachten von Warnhinweisen kann
zu Verletzungen und Sachschäden am
Gestell und Zubehör führen. Verwenden
Sie zur Wartung dieses Werkzeugs nur
identische Austauschteile.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Wichtige Sicherheitsvorschriften für
Gestellzubehör
WARNUNG: So reduzieren Sie die
Gefahr von Verletzungen:
• Tragen Sie IMMER einen
Augenschutz. Alle Benutzer und
Zuschauer müssen einen Augenschutz
tragen.
• Überprüfen Sie IMMER die Stabilität des
Gehrungssägengestells und der daran
befestigten Gehrungssäge, bevor Sie das
Gestell oder die Säge in Betrieb nehmen.
• Befestigen Sie KEINE anderen
Elektrowerkzeuge als Gehrungssägen an
diesem Gestell. Das Befestigen andere
Elektrowerkzeuge an diesem Gestell kann
zu Verletzungen führen.
• Überschreiten Sie NIEMALS die
maximale Arbeitslast der Halterungen.
Jede Halterung kann bis zu 113 kg
tragen, wenn sie direkt über dem
Hauptträger belastet wird. Überschreiten
Sie nicht das Gesamtgewicht des
Gestells.
• Befolgen Sie die Montageanweisungen
sorgfältig. Befestigen Sie die
9
DEUTSCH
Gehrungssäge gemäß der Anweisungen
an den Befestigungshalterungen der
Säge.
Das Gestell ist konstruiert, um die Fähigkeiten Ihrer
DEWALT Gehrungssäge zu unterstützen.
• Modifizieren Sie das Gestell NICHT und
benutzen Sie es ausschließlich für den
angegebenen Verwendungszweck.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
• Verwenden Sie das Gestell NICHT
auf unebenen Flächen. Das Gestell ist
zur Verwendung auf ebenen, stabilen,
rutschfesten Flächen konzipiert.
Diese Befestigungshalterungen sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und
Quetschen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Augenschutz.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
2 Befestigungshalterungen für Gehrungssäge
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Befestigungshalterungen
b. Freigabehebel
c. Gummifüße
10
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
DE7025 DEWALT GehrungssägenMontagemethode (Abb. 2, 3)
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz,
bevor Sie die Gehrungssäge am
Gehrungssägengestell anbringen.
Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Gefahr von Instabilität.
Sie müssen die Universelle
Gehrungssägen-Montagemethode
verwenden, wenn Sie eine
Gehrungssäge am Gestell montieren
möchten, die nicht von DEWALT
hergestellt wurde.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, stellen Sie
sicher, dass die Gehrungssäge sicher
auf dem Gestell verankert ist.
WARNUNG: Beachten Sie vor der
Verwendung die Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Gehrungssäge
und am Zubehör führen.
1. Bringen Sie die Säge in Betriebsposition, mit
dem Sägeblatt Ihnen zugewandt. Richten Sie
sie an dem Aufkleber der Befestigungshalterung
aus, der die Vorderseite anzeigt.
DEUTSCH
2. Legen Sie einen Abstandshalter unter eine Seite
der Gehrungssäge, um die Montagefüße der
Säge oberhalb der Arbeitsoberfläche zu halten.
3. Halten Sie eine Befestigungshalterung (a)
unter die Säge und schieben Sie eine
Schlossschraube (Tüte mit Befestigungsteilen)
nach oben durch die Halterung und den
Sägefuß.
HINWEIS: Siehe DE7025 Auswahltabelle für
Befestigungsteile zur korrekten Auswahl von
Befestigungsteilen für DEWALT-Gehrungssägen.
Befolgen Sie alle Anweisungen genauestens,
da sonst die Rotation des Sägetischs behindert
wird.
DE7025 AUSWAHLTABELLE FÜR
BEFESTIGUNGSTEILE
Linke
Rechte
Seite
Seite
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Typ 1
4
4
DW701 Typ 2
1
1
DW707 Typ 1
4
4
DW707 Typ 2
1
1
DW711 Typ 1
4
4
DW711 Typ 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Lange Schraube, Kopf
unten
2 = Kurze Schraube, Kopf
unten
3 = Lange Schraube, Kopf
oben
4 = Kunststoffscheibe und
kurze Schraube, Kopf
unten
4. Wenn die Schlossschraube (Tüte mit
Befestigungsteilen) gemäß der DE7025
Auswahltabelle für Befestigungsteile
montiert wurde, bringen Sie eine
Unterlegscheibe, einen Sicherungsring und
eine Mutter an der Schraube an. Ziehen Sie die
Schrauben handfest an.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen
Ende der Halterung.
6. Schieben Sie den Abstandshalter zur anderen
Seite der Säge, um ihr anderes Ende für den
Zugriff auf den Sägenfuß oben zu halten.
7. Führen Sie die Schlossschrauben wie zuvor
durch die andere Halterung und den Sägenfuß.
Die beiden Halterungen müssen parallel sein.
8. Um die Säge auf das Gestell zu setzen,
heben Sie sie an den Freigabehebeln an der
Befestigungshalterung an. Diese Hebel sichern
die Säge nicht seitlich sondern dienen nur dazu,
die Säge am Träger zu befestigen.
9. Bringen Sie den Träger mit der Säge/
Halterung in Übereinstimmung, indem Sie
letztere etwas gegen Ihren Körper kippen.
Drücken Sie auf die konkave vordere Lippe der
Befestigungshalterung mit der abgerundeten
Trägerkante. An einer der Halterungen muss
der Positionierungsclip (d) einrasten, um eine
seitliche Bewegung der Säge während der
Verwendung zu verhindern.
10. Wenn die vordere Kante des Trägers und
der Positionierungsclip eingerastet sind,
ermöglicht ein leichtes Abwärtskippen das
sichere Einrasten der Freigabehebel am hinteren
Trägerende. Bewegen Sie die Säge vorsichtig
auf den Halterungen hin und her, um den
sicheren Sitz zu überprüfen.
11. Passen Sie die Sägeposition gegebenenfalls an,
damit das Sägeblatt senkrecht auf dem Träger
steht, wenn es sich in der Gehrungsposition von
0-Grad befindet.
11
DEUTSCH
12. Ziehen Sie die vier Muttern fest an, mit denen
die Säge an den Halterungen befestigt ist.
WARNUNG: Beachten Sie vor der
Verwendung die Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Gehrungssäge
und am Zubehör führen.
DE7025 Universelle GehrungssägenMontagemethode (Abb. 1, 3–5)
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz,
bevor Sie die Gehrungssäge am
Gehrungssägengestell anbringen.
Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Gefahr von
Instabilität. Sie müssen die im
Folgenden beschriebene SperrholzMontagemethode verwenden, wenn Sie
eine Gehrungssäge an diesem Gestell
montieren möchten, die nicht von
DEWALT hergestellt wurde.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, stellen Sie
sicher, dass die Gehrungssäge sicher
auf dem Gestell verankert ist.
WARNUNG: Beachten Sie vor der
Verwendung die Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Gehrungssäge
und am Zubehör führen.
HINWEIS: Wenn Sie keine Gehrungssäge von
DEWALT verwenden, müssen Sie Ihre Gehrungssäge
mit eine Sperrholzplatte von 19 mm Dicke
befestigen.
2. Bringen Sie die DE7025
Befestigungshalterungen am Gestell an:
a. Nehmen Sie die Freigabehebel (b) und
drücken Sie sie zusammen.
b. Drücken Sie auf die konkave vordere
Lippe der Befestigungshalterung mit
der abgerundeten Trägerkante. An einer
der Befestigungshalterungen muss der
Positionierungsclip (d) einrasten, um eine
seitliche Bewegung der Säge bei der
Verwendung zu verhindern.
3. Wenn die vordere Kante des Trägers und
der Positionierungsclip eingerastet sind,
ermöglicht ein leichtes Abwärtskippen das
sichere Einrasten der Freigabehebel am
hinteren Trägerende. Gehen Sie mit der zweiten
Befestigungshalterung an der entsprechenden
Position am Träger für die Sperrholzplatte
ebenso vor.
4. Setzen Sie die Sperrholzplatte auf die
Befestigungshalterungen und richten
Sie die Bohrlöcher an den Schlitzen der
Befestigungshalterungen aus. Siehe DE7025
Auswahltabelle für Befestigungsteile und
verwenden Sie Methode 1 oder 2, um eine
Sperrholzplatte an den Befestigungshalterungen
anzubringen.
5. Verwenden Sie zum Befestigen einen
13 mm-Schlüssel.
6. Die Gehrungssäge muss unter Verwendung
der Bohrlöcher im Gehrungssägenfuß an
der Sperrholzplatte befestigt werden. Die
Größe der Befestigungsteile wird durch die
Bohrlöcher im Gehrungssägenfuß bestimmt. Die
Befestigungsteile müssen mindestens 31,8 mm
länger als der Gehrungssägenfuß an seiner
höchsten Stelle an jeder Befestigungsposition
sein.
a. Übertragen Sie die Position der Bohrlöcher
vom Gehrungssägenfuß auf die
Sperrholzplatte.
Die Sperrholzplatte muss mindestens 101,6 mm
breiter als der Gehrungssägenfuß an seiner
breitesten Stelle sein. Die Sperrholzplatte muss
mindestens so tief wie die geringste Tiefe des
Gehrungssägenfußes sein oder mindestens
406,4 mm, wenn der Gehrungssägenfuß kleiner ist.
Die Sperrholzplatte muss quadratisch sein.
b. Bohren Sie die Löcher entsprechend der
Größe der gewählten Befestigungsteile.
HINWEIS: Befestigungsteile zur Montage
der Gehrungssäge an einer Sperrholzplatte
müssen separat gekauft werden. Alle
gekauften Befestigungsteile müssen
mindestens Grad 5 oder Klasse 8,8
entsprechen.
1. Sobald die Größe der Sperrholzplatte bestimmt
wurde, bohren Sie Löcher von 9,5 mm Tiefe,
die sich 25,5 mm von den vorderen Ecken
der Sperrholzplatte, 355 mm auseinander und
25,5 mm von den Seiten befinden.
c. Befestigen Sie die Gehrungssäge wie in
Abbildung 5 gezeigt an der Sperrholzplatte.
Sägefuß (e), 19 mm Sperrholzplatte (i),
Unterlegscheibe (f), Sicherungsring (h) und
Mutter (g).
12
DEUTSCH
HINWEIS: Zwischen Sperrholzplatte (i)
und Sicherungsring (h) muss eine
Unterlegscheibe (f) verwendet werden.
d. Ziehen Sie alle Befestigungsteile gut fest.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Entfernen der Säge
Wenn die Gehrungssäge an den Halterungen
befestigt ist, kann sie entfernt werden, indem die
Freigabehebel gefasst werden, sie etwas nach oben
gezogen wird, um den Träger freizugeben, und dann
zum Transport oder Reinigen auf die Gummifüße
abgesetzt wird.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
KOMPATIBLE PRODUKTE:
DE7023
Schweres Gehrungssägengestell
DE7033
Kompaktes Gehrungssägengestell
DE7035
Schwerer Ständer
13
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
14
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
MITRE SAW MOUNTING BRACKETS
DE7025, DE7030
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Length
Height
Maximum working load
Weight
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0.9
DE7030
550
75
30.5
1.0
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
WARNING: For your own safety, read
the mitre saw stand instruction manual
before using any accessory. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw stand and the accessory.
When servicing this tool, use only
identical replacement parts.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Instructions for Stand
Accessories
WARNING: To reduce the risk of
personal injury:
• ALWAYS use eye protection. All
users and bystanders must wear eye
protection.
• ALWAYS check the stability of the mitre
saw stand and the mitre saw attached
to it before putting the stand or the saw
into use.
• DO NOT mount any power tool other
than a mitre saw to this stand. Mounting
other power tools to this stand could
result in severe personal injury.
• DO NOT exceed the weight these
brackets can hold. Each bracket can
support up to 250 lbs (113 kg) when
loaded directly over the stand main
beam. Do not exceed weight rating of
the stand.
• Follow the mounting instructions
carefully. Fasten the mitre saw to the saw
mounting brackets securely as instructed.
• DO NOT modify or use stand for
operations for which it is unintended.
15
EN GLI S H
• DO NOT use the stand on uneven
surfaces. The stand is designed to be
used on a flat, stable, non-slippery
surface.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Risk of personal injury by sharp edges and
squeezing.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear eye protection.
Package Contents
The package contains:
2 Mitre saw mounting brackets
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Mounting brackets
b. Release levers
c. Non-marring feet
INTENDED USE
Your mounting brackets have been designed to
extend the versaltility of your DEWALT mitre saw.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These mounting brackets are professional power
tools.
16
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
DE7025 DEWALT Mitre Saw Mounting
Method (fig. 2, 3)
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off, disconnect
machine from power source before
assembling the mitre saw to the
mitre saw stand. An accidental startup can cause injury.
WARNING: Stability Hazard. You
must use the Universal Mitre Saw
Mounting Method when mounting
a mitre saw not manufactured by
DEWALT to this mitre saw stand.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, be sure the mitre saw is
fully anchored on the stand.
WARNING: For your own safety,
read and understand the mitre saw
instruction manual before using. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw and the accessory.
1. Place saw in operational position with blade
facing you. Align with label on the mounting
bracket showing front.
2. Place a spacer under one side of the mitre saw
to hold the saw’s mounting feet above the work
surface.
3. Hold a mounting bracket (a) under the saw and
feed a carriage bolt (hardware bag) up through
the bracket and the foot of the saw.
NOTE: See DE7025 Hardware Selection
Chart for the correct mounting hardware
procedures for DEWALT mitre saws. Follow all
instructions properly, otherwise the mitre saw’s
table rotation may be obstructed.
E NG L I S H
DE7025 HARDWARE SELECTION CHART
Left Side
Right Side
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
DW707 Type 2
DW711 Type 1
DW711 Type 2
DW771
DW777
4
1
4
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1 = Long screw, head on
bottom
6. Move the spacer to the other side of the saw
to hold the other end of the saw up in order to
access the saw base.
7. Feed carriage bolts through the other bracket
and the base of the saw as before. Ensure both
brackets are parallel to each other.
8. To place the saw onto the stand, grasp and
lift saw by mounting bracket assembly by the
release levers. These levers do not lock the saw
laterally in place but merely serve as a means of
mounting the saw to the beam.
9. Approach the beam with saw/bracket assembly
tilting toward your body slightly. Engage the
concave front lip of the mounting bracket with
rounded edge of beam. One of the brackets
must engage the locator clip (d) to prohibit
lateral movement of the saw during use.
10. When the front edge of the beam and locking
locator clip are engaged, a slight downward
pivot will allow secure engagement of the
release levers to the back of the beam. Rock
the saw gently on the brackets to verify locking
in position.
11. Adjust the saw position as necessary to have
the blade perpendicular to the beam when in
the 0 degree mitre position.
12. Tighten the four nuts holding the saw to the
brackets securely.
2 = Short screw, head on
bottom
3 = Long screw, head on
top
4 = Plastic pad and small
screw, head on bottom
4. Once the carriage bolt (hardware bag) is
installed per DE7025 Hardware Selection
Chart, assemble a flat washer, lock washer and
nut onto the bolt. Tighten the bolts finger tight.
5. Repeat procedure on the other end of the
bracket.
WARNING: For your own safety,
read and understand the mitre saw
instruction manual before using. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw and the accessory.
DE7025 Universal Mitre Saw
Mounting Method (fig. 1, 3–5)
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off, disconnect
machine from power source before
assembling the mitre saw to the
mitre saw stand. An accidental startup can cause injury.
WARNING: Stability Hazard. You must
use the plywood mounting method
described in the following instructions
when mounting a mitre saw not
manufactured by DEWALT to this mitre
saw stand.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, be sure the mitre saw is
fully anchored on the stand.
17
EN GLI S H
WARNING: For your own safety,
read and understand the mitre saw
instruction manual before using. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw and the accessory.
NOTE: If you do not have a DEWALT mitre saw, you
must use 19 mm plywood to mount your mitre saw.
The plywood must be a minimum of 101.6 mm
wider than the the largest width of the mitre saw
base. The plywood should be at least as deep
as the smallest depth of the mitre saw base or a
minimum of 406.4 mm if mitre saw base is smaller.
Ensure the plywood is square.
1. Once the plywood size has been determined,
drill 9.5 mm holes 25.5 mm from the front
corners of plywood, 355 mm apart and
25.5 mm from the sides.
2. Place DE7025 mounting brackets onto the
stand:
c. Secure mitre saw to plywood as shown in
Figure 5. Saw base (e), 19 mm plywood (i),
flat washer (f), lock washer (h) and nut (g).
NOTE: Ensure a flat washer (f) is used
between plywood (i) and lock washer (h).
d. Tighten all hardware.
Removing the Saw
Once the mitre saw is fastened to the brackets,
it can be removed by grasping the release levers,
pulling up slightly to clear the beam and can be
set down on the rubber feet for transportation or
cleaning.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
a. Grasp and squeeze release levers (b).
b. Engage the concave front lip of the mounting
bracket with rounded front edge of beam.
One of the mounting brackets must be
engaged in the locator clip (d) to prohibit
lateral movement of the saw during use.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
3. When the front edge of the beam and locator
clip are engaged, a slight downward pivot
will allow secure engagement of the release
levers to the back of the beam. Follow same
procedure with second mounting bracket at the
appropriate position on the beam for the size of
the plywood.
4. Place plywood onto mounting brackets and
align drilled holes with slots in mounting
brackets. Refer to DE7025 Hardware
Selection Chart and use either Method 1 or 2
to secure plywood to mounting brackets.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
5. Use 13 mm wrench to tighten hardware.
6. The mitre saw should be mounted to the
plywood using holes in the mitre saw base. The
hardware size will be determined by the holes
in the mitre saw base. Hardware should be
31.8 mm longer than the maximum height of
the mitre saw base at each mounting location.
a. Transfer location of mounting holes from
mitre saw base to plywood.
b. Drill holes accordingly to the size of the
hardware chosen. NOTE: Hardware must
be purchased to mount mitre saw to
plywood. All purchased hardware should be
a minimum of Grade 5 or Class 8.8.
18
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
COMPATIBLE PRODUCTS
DE7023
Heavy-duty mitre saw stand
DE7033
Compact mitre saw stand
DE7035
Heavy-duty work stand
E NG L I S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
19
ESPAÑOL
BASES DE INSTALACIÓN PARA SIERRA DE INGLETES
DE7025, DE7030
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Longitud
Altura
Carga máxima de trabajo
Anchura
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
20
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea el manual de
instrucciones del soporte de la sierra
de ingletes antes de utilizar cualquier
accesorio. Si no aplica las presentes
advertencias, podrá dar lugar a daños
personales y daños graves en el soporte
de la sierra de ingletes y en el accesorio.
Cuando repare esta herramienta, utilice
exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Instrucciones de seguridad
generales para los accesorios del
soporte
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales:
• UTILICE SIEMPRE protección visual.
Todos los usuarios y las personas que los
rodeen deberán llevar protección visual.
• Compruebe SIEMPRE la estabilidad del
soporte de sierra de ingletes y la sierra de
ingletes unida al mismo antes de poner
en uso el soporte o la sierra.
• NO monte ninguna herramienta
eléctrica distinta a la sierra de ingletes
en este soporte. La instalación de otras
herramientas eléctricas en este soporte
podría dar lugar a daños personales
graves.
ESPAÑOL
• NO supere el límite de peso que estas
bases pueden aceptar. Cada base
puede soportar hasta un peso de
250 libras (113 kg) cuando se carga
directamente sobre la viga principal del
soporte. No supere el límite de peso del
soporte.
Descripción (fig. 1)
• Siga las instrucciones de instalación
detenidamente. Apriete la sierra de
ingletes a los soportes de instalación de
la sierra con firmeza tal y como se indica.
b. Palancas de liberación
USO PREVISTO
• NO cambie ni utilice el soporte en
operaciones para las cuales no se ha
previsto.
Sus bases de instalación han sido diseñadas para
ampliar la versatilidad de su sierra de ingletes de
DEWALT.
• NO utilice el soporte en superficies no
uniformes. El soporte ha sido diseñado
para ser utilizado en una superficie plana,
estable y no resbalosa.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Riesgo de daños personales provocados por el
corte y la captura de los bordes afilados.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para los ojos.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
2 Bases de instalación de la sierra de ingletes
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Bases de instalación
c. Pie superficial
Estas bases de instalación son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
DE7025 Método de instalación de la
sierra de ingletes de DEWALT
(fig. 2, 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, apague la unidad,
desconecte la máquina del suministro
de alimentación antes de unir la sierra
de ingletes a su soporte. El encendido
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Peligro de estabilidad.
Deberá utilizar el Método universal de
instalación de la sierra de ingletes al
instalar una sierra de ingletes que no haya
sido fabricada por DEWALT en este soporte
de sierra de ingletes.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
daños personales, compruebe que la sierra
de ingletes está completamente fijada al
soporte.
ADVERTENCIA: Por su propia seguridad,
lea y entienda el manual de instrucciones de
la sierra de ingletes antes de utilizarla. Si no
aplica las presentes advertencias, podrá dar
lugar a daños personales y daños graves en
la sierra de ingletes y en el accesorio.
21
ESPAÑOL
1. Coloque la sierra en una posición operativa con
la cuchilla frente a Vd. Alinee con etiqueta del
soporte de instalación hacia el frente.
2. Coloque una llave bajo un lado de la sierra de
ingletes para mantener el pie de instalación de
la sierra por encima de la superficie de trabajo.
3. Mantenga una base de instalación (a) bajo la
sierra e introduzca un perno de traslado (bolsa
de materiales) hacia arriba, mediante la base y
el pie de la sierra.
NOTA: Véase la DE7025 Gráfica de
selección de material para más información
sobre los procedimientos adecuados del
material de instalación de las sierras de ingletes
de DEWALT. Siga todas las instrucciones
adecuadamente, ya que de lo contrario, podrá
obstaculizar el giro de la mesa de la sierra de
ingletes.
DE7025 GRÁFICA DE SELECCIÓN DE MATERIAL
Lateral
Lateral
izquierdo
derecho
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tipo 1
4
4
DW701 Tipo 2
1
1
DW707 Tipo 1
4
4
DW707 Tipo 2
1
1
DW711 Tipo 1
4
4
DW711 Tipo 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Tornillo largo, cabezal
en la parte inferior
2 = Tornillo corto, cabezal
en la parte inferior
22
3 = Tornillo largo, cabezal
en la parte superior
4 = Soporte de plástico
y tornillo pequeño,
cabezal en la parte
inferior
4. Una vez que haya instalado el perno de traslado
(bolsa de materiales) tal y como se indica en la
DE7025 Gráfica de selección de material,
coloque una anilla plana, la anilla de bloqueo
y la tuerca en el perno. Apriete los pernos de
forma manual.
5. Repita el procedimiento con el otro extremo del
soporte.
6. Mueva el espaciador hacia el otro lado de la
sierra para mantener el otro extremo de la sierra
hacia arriba, para poder acceder a la base de la
sierra.
7. Introduzca los pernos de traslado mediante el
otro soporte y la base de la sierra, tal y como
lo hizo previamente. Compruebe que ambos
soportes son paralelos entre sí.
8. Para colocar la sierra en el soporte, agarre
y levante la sierra por el ensamblaje de la
base de instalación mediante las palancas de
liberación. Estas palancas no bloquean la sierra
lateralmente en su lugar, sino que actúan como
medio de instalación de la sierra en la viga.
9. Acerque la viga con el ensamblaje de sierra/
soporte, inclinándola ligeramente hacia su
cuerpo. Enganche la pestaña frontal cóncava
del soporte de instalación con el borde
redondo de la viga. Uno de los soportes debe
engancharse con el clip del ubicador (d) para
prohibir el movimiento lateral de la sierra durante
su uso.
10. Cuando el borde frontal de la viga y el clip del
ubicador de bloqueo estén enganchados, una
ligera rotación hacia abajo permitirá fijar con
seguridad las palancas de liberación en la parte
posterior de la viga. Mueva la sierra suavemente
por el soporte para comprobar que esté
bloqueada en su posición.
11. Ajuste la posición de la sierra si fuese necesario
para que la cuchilla esté en perpendicular con
la viga cuando la posición del inglete sea de
0 grados.
ESPAÑOL
12. Apriete los cuatro pernos que sostienen la sierra
en los soportes con firmeza.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea y entienda el manual de
instrucciones de la sierra de ingletes
antes de utilizarla. Si no aplica las
presentes advertencias, podrá dar lugar
a daños personales y daños graves en
la sierra de ingletes y en el accesorio.
DE7025 Método universal de
instalación de sierras de ingletes
(fig. 1, 3–5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales, apague
la unidad, desconecte la máquina
del suministro de alimentación
antes de unir la sierra de ingletes a
su soporte. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Peligro de
estabilidad. Deberá utilizar el método
de instalación de contrachapado
descrito en las siguientes instrucciones
al instalar una sierra de ingletes que no
haya sido fabricada por DEWALT en
este soporte de sierra de ingletes.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, compruebe que
la sierra de ingletes está completamente
fijada al soporte.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea y entienda el manual de
instrucciones de la sierra de ingletes
antes de utilizarla. Si no aplica las
presentes advertencias, podrá dar lugar
a daños personales y daños graves en
la sierra de ingletes y en el accesorio.
NOTA: Si no tiene una sierra de ingletes de
DEWALT, deberá utilizar un contrachapado de
19 mm para montar su sierra de ingletes.
El contrachapado deberá tener un ancho superior
en 101,6 mm como mínimo al mayor ancho de
la base de la sierra de ingletes. El contrachapado
deberá tener como mínimo una profundidad igual a
la profundidad más pequeña de la base de la sierra
de ingletes o un mínimo de 406,4 mm si la base de
la sierra de ingletes es más pequeña. Compruebe
que el contrachapado es cuadrado.
1. Una vez que se haya determinado el tamaño
del contrachapado, perfore orificios de 9,5 mm
a una distancia de 25,5 mm a partir de las
esquinas frontales del contrachapado, de
355 mm de margen y 25,5 mm de los lados.
2. Coloque las bases de instalación DE7025 en el
soporte:
a. Agarre y apriete las palancas de
liberación (b).
b. Enganche la pestaña frontal cóncava del
soporte de instalación con el borde redondo
frontal de la viga. Uno de los soportes de
instalación debe engancharse con el clip
del ubicador (d) para prohibir el movimiento
lateral de la sierra durante su uso.
3. Cuando el borde frontal de la viga y el clip
del ubicador estén enganchados, una ligera
rotación hacia abajo permitirá fijar con seguridad
las palancas de liberación en la parte posterior
de la viga. Siga el mismo procedimiento con el
segundo soporte de instalación en la posición
adecuada de la viga para el tamaño del
contrachapado.
4. Coloque el contrachapado en los soportes
de instalación y alinee los orificios perforados
con las ranuras de los soportes de instalación.
Véase la DE7025 Gráfica de selección de
material y utilice el Método 1 ó 2 para fijar el
contrachapado en los soportes de instalación.
5. Utilice una llave de 13 mm para apretar el
material.
6. La sierra de ingletes debe instalarse en el
contrachapado utilizando los orificios de la base
de la sierra de ingletes. El tamaño del material
será determinado por los orificios de la base
de la sierra de ingletes. El material deberá tener
una longitud superior en 31,8 mm a la altura
máxima de la base de la sierra de ingletes en
cada ubicación de instalación.
a. Transferir la ubicación de los orificios de
instalación de la base de la sierra de ingletes
al contrachapado.
b. Cree orificios de conformidad con el tamaño
del material elegido. NOTA: Deberá comprar
el material necesario para montar la sierra
de ingletes en el contrachapado. Todo el
material comprado deberá ser como mínimo
de Grado 5 o de Clase 8,8.
c. Fije la sierra de ingletes en el contrachapado
tal y como se indica en la Figura 5. Base de
sierra (e), contrachapado de 19 mm (i), anilla
plana (f), anilla de bloqueo (h) y perno (g).
NOTA: Compruebe que se utiliza una anilla
plana (f) entre el contrachapado (i) y la anilla
de bloqueo (h).
d. Apriete todo el material.
23
ESPAÑOL
Retirar la sierra
Una vez que la sierra de ingletes se haya apretado
en los soportes, podrá retirarla agarrando las
palancas de liberación, tirando de ella ligeramente
hacia arriba para sacar la viga y fijarla en un pie de
goma par el transporte o la limpieza.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
PRODUCTOS COMPATIBLES
DE7023
Soporte de la sierra de ingletes para
operaciones pesadas
DE7033
Soporte de la sierra de ingletes compacto
DE7035
Soporte de trabajo para operaciones
pesadas
24
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
25
FRANÇAIS
BRAS DE MONTAGE DE SCIE À ONGLET
DE7025, DE7030
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Longueur
mm
Hauteur
mm
Charge maximale de travail kg
Poids
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, lisez le manuel d’instruction
du support de scie à onglet avant
d’utiliser tout accessoire. Le nonrespect de ces avertissements peut
entraîner des blessures et de graves
dégâts au support de la scie à onglet
et à l’accessoire. Lors de la révision de
cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Consignes générales de sécurité
pour accessoires de support
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures :
• TOUJOURS utiliser une protection
oculaire. Tous les utilisateurs et les
personnes à proximité doivent porter une
protection oculaire.
• TOUJOURS vérifier la stabilité du
support de scie à onglets et de la scie à
onglet fixée dessus avant de commencer
à utiliser le support ou la scie.
• NE PAS monter d’outil électrique différent
d’une scie à onglet sur ce support. Le
montage d’autres outils électriques sur
cette support peut entraîner de graves
blessures.
• NE PAS dépasser le poids que ces
bras peuvent accepter. Chaque bras
peut supporter jusqu’à 250 lbs (113 kg)
lorsqu’il est chargé directement
26
FRANÇAIS
au-dessus de la poutre principale du
support. Ne pas dépasser la portée
nominale du support.
• Suivez attentivement les instructions
de montage. Fixez solidement la scie à
onglet sur les bras de montage de la scie
comme indiqué.
• NE PAS modifier ou utiliser le support
pour des opérations autres que celles
prévues.
• NE PAS utiliser le support sur des
surfaces inégales. Le support est conçu
pour être utilisé sur une surface non
glissante plane et stable.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité
en vigueur et de l’installation de dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels sont inévitables.
Il s’agit de :
– Risque de blessure dues aux bords tranchants
et d’écrasement.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
2 Bras de montage de scie à onglet
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Bras de montage
UTILISATION PRÉVUE
Vos bras de montage ont été conçus pour
augmenter la polyvalence de votre scie à onglet
DEWALT.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces bras de montage sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Méthode de montage de la scie à
onglet DEWALT DE7025 (fig. 2, 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures, arrêtez
l’appareil, débranchez la machine
de la source d’alimentation avant
de monter la scie à onglet sur le
support. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : risque de stabilité.
Vous devez utiliser la Méthode de
montage universelle de scie à
onglet lors du montage d’une scie
à onglet qui n’est pas de la marque
DEWALT sur ce support de scie à
onglet.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, assurez-vous que
la scie à onglet est bien ancrée sur le
support.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, veuillez lire et comprendre le
manuel d’instructions de la scie à onglet
avant l’utilisation. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie
à onglet et à l’accessoire.
1. Placez la scie en position d’utilisation avec
la lame vers vous. Alignez-la avec l’étiquette
indiquant le devant sur le bras de montage.
2. Placez une entretoise sous un côté de la scie
à onglet pour tenir les pieds de montage de la
scie au-dessous de la surface de travail.
b. Leviers de déblocage
c. Pieds antirayures
27
FRANÇAIS
3. Tenez un bras de montage (a) sous la scie
et passez un boulon de chariot (sachet de
quincaillerie) à travers le bras et le pied de
la scie.
REMARQUE : consultez le Tableau de
sélection du matériel DE7025 pour les
procédures de montage du matériel correctes
pour les scies à onglet DEWALT. Suivez
correctement toutes les instructions, sans quoi
la rotation de l’établi de sciage pourrait être
entravée.
TABLEAU DE SÉLECTION DU MATÉRIEL DE7025
Côté
Côté
gauche
droit
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = vis longue, tête en bas
2 = vis courte, tête en bas
4 = patin en plastique et vis
courte, tête en bas
4. Lorsque le boulon de chariot (sachet de
quincaillerie) est installé selon le Tableau de
sélection du matériel DE7025, assemblez
une rondelle plate, une rondelle de blocage et
un écrou sur le boulon. Serrez les boulons à la
main.
5. Répétez la procédure pour l’autre extrémité
du bras.
6. Déplacez l’entretoise de l’autre côté de la scie
pour tenir l’autre extrémité de la scie élevée afin
d’accéder à la base de la scie.
7. Passez les boulons de chariot à travers l’autre
bras et la base de la scie comme auparavant.
Assurez-vous que les deux bras sont parallèles.
8. Pour placez la scie sur le support, saisissez
et soulevez la scie par l’assemblage du bras
de montage à l’aide des leviers de déblocage.
Ces leviers ne bloquent pas la scie latéralement
en position, mais servent simplement pour le
montage de la scie sur la poutre.
9. Approchez de la poutre l’ensemble scie/bras
en l’inclinant légèrement vers vous. Engagez
la lèvre avant concave du bras de montage
avec le bord arrondi de la poutre. L’un des
bras doit s’engager sur le clip de repère (d)
pour empêcher le mouvement latéral de la scie
pendant l’utilisation.
10. lorsque le bord avant de la poutre et le clip
de repère de blocage sont engagés, pivotez
légèrement vers le bas pour fixer les leviers de
déblocage sur l’arrière de la poutre. Basculez
légèrement la scie sur les bras pour vérifier
qu’elle est bloquée en position.
11. ajustez la position de la scie au besoin afin
d’avoir la lame perpendiculaire à la poutre
lorsque la position d’onglet est à 0 degré.
12. Serrer solidement les quatre écrous retenant la
scie sur les bras.
3 = vis longue, tête en haut
28
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, veuillez lire et comprendre le
manuel d’instructions de la scie à onglet
avant l’utilisation. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie
à onglet et à l’accessoire.
FRANÇAIS
DE7025 Méthode de montage
universelle de scie à onglet
(fig. 1, 3–5)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures, arrêtez
l’appareil, débranchez la machine
de la source d’alimentation avant
de monter la scie à onglet sur le
support. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : risque de stabilité.
Vous devez utiliser la méthode de
montage du contreplaqué décrite
dans les instructions suivantes lors du
montage d’une scie à onglet qui n’est
pas de la marque DEWALT sur ce
support de scie à onglet.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, assurez-vous que
la scie à onglet est bien ancrée sur le
support.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, veuillez lire et comprendre le
manuel d’instructions de la scie à onglet
avant l’utilisation. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie
à onglet et à l’accessoire.
REMARQUE : si vous ne disposez pas de scie à
onglet DEWALT, vous devez utiliser du contreplaqué
de 19 mm pour monter votre scie à onglet.
Le contreplaqué doit être au moins 101,6 mm plus
large que la partie la plus large de la base de la scie
à onglet. Le contreplaqué doit être au moins aussi
profond que la profondeur minimale de la base
de scie à onglet ou d’une profondeur minimum
de 406,4 mm si la base de la scie à onglet est
plus petite. Assurez-vous que le contreplaqué soit
d’équerre.
1. Lorsque la taille du contreplaqué a été
déterminée, percer des trous de 9,5 mm à
25,5 mm des coins avant du contreplaqué,
espacés de 355 mm et 25,5 mm des côtés.
2. Placez les bras de montage DE7025 sur
le support :
a. Saisissez et pincez les leviers de
déblocage (b).
3. Lorsque le bord avant de la poutre et le clip de
repère sont engagés, pivotez légèrement vers
le bas pour fixer les leviers de déblocage sur
l’arrière de la poutre. Suivez la même procédure
avec le deuxième bras de montage à la position
appropriée sur la poutre en fonction de la taille
du contreplaqué.
4. Placez le contreplaqué sur les bras de montage
et alignez les trous avec les fentes dans les
bras de montage. Consultez le Tableau de
sélection du matériel DE7025 et utilisez la
méthode 1 ou 2 pour fixer le contreplaqué aux
bras de montage.
5. Utilisez la clé de 13 mm pour fixer la
quincaillerie.
6. La scie à onglet doit être montée sur le
contreplaqué en utilisant les trous dans la base
de la scie à onglet. La taille de la quincaillerie
sera déterminée par les trous dans la base de
la scie à onglet. La quincaillerie doit être plus
longue de 31,8 mm par rapport à la hauteur
maximum de la base de scie à onglet sur
chaque emplacement de montage.
a. Transférez l’emplacement des trous de
montage de la base de la scie à onglet au
contreplaqué.
b. Percer les trous en fonction de la taille
de quincaillerie choisie. REMARQUE : la
quincaillerie doit être achetée pour le
montage de la scie à onglet sur le
contreplaqué. Toute la quincaillerie achetée
doit être au minimum de degré 5 ou de
classe 8,8.
c. Fixez la scie à onglet sur le contreplaqué
comme illustré sur la figure 5. Base de la
scie (e), contreplaqué de 19 mm (i), rondelle
plate (f), rondelle de blocage (h) et écrou (g).
REMARQUE : assurez-vous d’utiliser une
rondelle plate (f) entre le contreplaqué (i) et la
rondelle de blocage (h).
d. Serrer toute la quincaillerie.
Retrait de la scie
Lorsque la scie à onglet est fixée aux bras, elle peut
être retirée en saisissant les leviers de déblocage,
puis en soulevant légèrement pour libérer la poutre
et elle peut être déposée sur le pied en caoutchouc
pour le transport ou le nettoyage.
b. Engagez la lèvre avant concave du bras
de montage avec le bord arrondi avant de
la poutre. L’un des bras de montage doit
s’engager sur le clip de repère (d) pour
empêcher le mouvement latéral de la scie
pendant l’utilisation.
29
FRANÇAIS
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
PRODUITS COMPATIBLES
DE7023
Support de scie à onglet robuste
DE7033
Support de scie à onglet compact
DE7035
Support de travail robuste
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
30
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
31
ITALIANO
STAFFE DI MONTAGGIO PER TRONCATRICE
DE7025, DE7030
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Lunghezza
Altezza
Carico di lavoro massimo
Peso
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
32
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: per la propria
sicurezza, leggere il manuale di istruzioni
del cavalletto per troncatrice prima
di utilizzare qualsiasi accessorio.
La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni
personali e danni gravi al cavalletto
e all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Istruzioni supplementari di sicurezza
sugli accessori per cavalletti
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali:
• INDOSSARE SEMPRE protezioni
oculari. Tutti gli utenti e gli astanti devono
indossare protezioni oculari.
• Verificare SEMPRE la stabilità del
cavalletto e della troncatrice fissata ad
esso prima di metterli in funzione.
• NON montare nessun altro apparato
elettrico diverso dalla troncatrice a questo
cavalletto. Il montaggio di altri apparati
elettrici a questo cavalletto potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
• NON superare il peso che queste staffe
sono in grado di sostenere. Ciascuna
staffa può sostenere fino a 250 lbs
(113 kg) quando è caricata direttamente
sulla trave centrale del cavalletto. Non
superare le specifiche tecniche di peso
del cavalletto.
ITALIANO
• Seguire attentamente le istruzioni di
montaggio. Fissare la troncatrice alle
staffe di montaggio della troncatrice in
modo sicuro seguendo le istruzioni.
• NON modificare né utilizzare il cavalletto
per operazioni a cui non è destinato.
• NON utilizzare il cavalletto su superfici
irregolari. Il cavalletto è progettato per
essere utilizzato su una superficie piana,
stabile e non scivolosa.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Rischio di lesioni personali causate da bordi
taglienti e schiacciamento.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni oculari.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
2 Staffe di montaggio
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Staffe di montaggio
b. Leve di rilascio
c. Piedini non abbinati
UTILIZZO PREVISTO
Le staffe di montaggio sono state messe a punto
per ampliare le capacità della troncatrice DEWALT.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Queste staffe di montaggio sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
DE7025 Metodo di montaggio della
troncatrice DEWALT (fig. 2, 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l’unità e scollegare la
macchina dalla presa di corrente prima
di montare la troncatrice al cavalletto.
Un avvio accidentale potrebbe provocare
lesioni.
AVVERTENZA: pericolo di stabilità.
È necessario utilizzare il Metodo di
montaggio della troncatrice universale
quando si monta una troncatrice non
fabbricata da DEWALT a questo cavalletto.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, assicurarsi che la troncatrice sia
completamente ancorata al cavalletto.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere e comprendere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima dell’uso. La
mancata osservanza di questi avvertimenti
potrebbe causare lesioni personali o danni
alla troncatrice e all’accessorio.
1. Posizionare la troncatrice nella posizione
operativa con la lama rivolta verso di sè.
Allineare l’etichetta sulla staffa di montaggio con
la parte anteriore in mostra.
2. Collocare un distanziale sotto un lato della
troncatrice per tenere i piedi di montaggio della
troncatrice sopra la superficie di lavoro.
3. Tenere una staffa di montaggio (a) al di sotto
della troncatrice e far passare un bullone di
trasporto (custodia dei dispositivi di fissaggio)
attraverso la staffa e il piedino della troncatrice.
33
ITALIANO
NOTA: Consultare la Tabella di selezione
dei dispositivi di fissaggio DE7025 per le
corrette procedure di montaggio dei dispositivi
di fissaggio per le troncatrici DEWALT. Seguire
tutte le istruzioni correttamente, altrimenti la
rotazione del banco della troncatrice potrebbe
risultare ostruita.
TABELLA DI SELEZIONE DEI DISPOSITIVI DI
FISSAGGIO DE7025
Lato
Lato
sinistro
destro
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tipo 1
4
4
DW701 Tipo 2
1
1
DW707 Tipo 1
4
4
DW707 Tipo 2
1
1
DW711 Tipo 1
4
4
DW711 Tipo 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Vite lunga, testa sul
fondo
2 = Vite corta, testa sul
fondo
4. Una volta inserito il bullone di trasporto (custodia
dei dispositivi di fissaggio) secondo la Tabella
di selezione dei dispositivi di fissaggio
DE7025, montare una rondella piatta, rondella
di bloccaggio e dado sul bullone. Serrare i
bulloni a mano.
5. Ripetere la procedura sull’altra estremità della
staffa.
6. Spostare il distanziale sull’altro lato della
troncatrice per tenere sollevata l’altra estremità
della troncatrice in modo da poter accedere alla
base.
7. Far passare i bulloni di trasporto attraverso
l’altra staffa e la base della troncatrice come
prima. Assicurarsi che entrambe le staffe siano
parallele l’una all’altra.
8. Per collocare la troncatrice sul cavalletto,
afferrare e sollevare la troncatrice per il
gruppo della staffa di montaggio tramite le
leve di rilascio. Queste leve non bloccano la
troncatrice lateralmente in posizione ma servono
semplicemente come mezzo per montare la
troncatrice alla trave.
9. Avvicinarsi alla trave con il gruppo troncatrice/
staffa leggermente inclinato verso il proprio
corpo. Impegnare la linguetta anteriore concava
della staffa di montaggio con l’estremità
arrotondata della trave. Una delle staffe deve
impegnare il fermo di blocco della posizione (d)
per impedire movimenti laterali della troncatrice
durante l’uso.
10. Una volta che l’estremità anteriore della trave e il
fermo di blocco della posizione sono impegnati,
una lieve rotazione verso il basso consentirà un
innesto sicuro delle leve di rilascio al retro della
trave. Far oscillare delicatamente la troncatrice
sulle staffe per verificare il bloccaggio in
posizione.
11. Regolare la posizione della troncatrice
secondo necessità per far sì che la lama sia
perpendicolare alla trave quando si trova nella
posizione di taglio a 0 gradi.
12. Serrare i quattro dadi che fissano la troncatrice
saldamente alle staffe.
3 = Vite lunga, testa sopra
4 = Cuscinetto in plastica
e vite corta, testa sul
fondo
34
AVVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere e comprendere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima dell’uso.
La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni
personali o danni alla troncatrice e
all’accessorio.
ITALIANO
DE7025 Metodo di montaggio della
troncatrice universale (fig. 1, 3–5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
scollegare la macchina dalla presa
di corrente prima di montare la
troncatrice al cavalletto. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: pericolo di stabilità.
È necessario utilizzare il metodo di
montaggio per legno compensato
descritto nelle istruzioni di seguito
quando si monta una troncatrice
non fabbricata da DEWALT a questo
cavalletto.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, assicurarsi che la
troncatrice sia completamente ancorata
al cavalletto.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere e comprendere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima dell’uso.
La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni
personali o danni alla troncatrice e
all’accessorio.
NOTA: se non si dispone di una troncatrice
DEWALT, è necessario utilizzare del legno
compensato da 19 mm per montare la troncatrice.
Il legno compensato deve avere una larghezza di
minimo 101,6 superiore alla larghezza più ampia
della base della troncatrice. Il legno compensato
deve avere una profondità almeno pari alla
profondità più piccola della base della troncatrice o
un minimo di 406,4 mm se la base della troncatrice
è più piccola. Assicurarsi che il legno compensato
sia quadrato.
1. Una volta determinate le dimensioni del legno
compensato, praticare dei fori da 9,5 mm a una
distanza di 25,5 mm dagli angoli anteriori del
legno compensato, ad una distanza di 355 mm
gli uni dagli altri e di 25,5 mm dai lati.
2. Collocare le staffe di montaggio DE7025 sul
cavalletto:
3. Una volta che l’estremità anteriore della trave e il
fermo di blocco della posizione sono impegnati,
una lieve rotazione verso il basso consentirà
un innesto sicuro delle leve di rilascio al retro
della trave. Seguire la stessa procedura con
la seconda staffa di montaggio nella posizione
corretta sulla trave per le dimensioni del legno
compensato.
4. Collocare il legno compensato sulle staffe
di montaggio e allineare i fori praticati alle
scanalature sulle staffe di montaggio. Consultare
la Tabella di selezione dei dispositivi di
fissaggio DE7025 e utilizzare il Metodo 1 o
2 per fissare il legno compensato alle staffe di
montaggio.
5. Utilizzare una chiave da 13 mm per serrare i
dispositivi di fissaggio.
6. La troncatrice deve essere montata al legno
compensato utilizzando i fori nella base della
troncatrice. Le dimensioni dei dispositivi di
fissaggio saranno determinate dai fori nella base
della troncatrice. I dispositivi di fissaggio devono
avere una lunghezza di 31,8 mm superiore
all’altezza massima della base della troncatrice
in ciascun punto di montaggio.
a. Trasferire la posizione dei fori di montaggio
dalla base della troncatrice al legno
compensato.
b. Praticare fori in base alle dimensioni dei
dispositivi di fissaggio selezionati. NOTA: È
necessario acquistare dei dispositivi di
fissaggio per montare la troncatrice al legno
compensato. Tutti i dispositivi di fissaggio
acquistati devono essere minimo di Grado 5
o Classe 8,8.
c. Fissare la troncatrice al legno compensato
come illustrato in Figura 5. Base della
troncatrice (e), legno compensato da
19 mm (i), rondella piatta (f), rondella di
bloccaggio (h) e dado (g).
NOTA: assicurarsi che una rondella piatta (f)
sia utilizzata tra il legno compensato (i) e la
rondella di bloccaggio (h).
d. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio.
a. Afferare e premere le leve di rilascio (b).
Rimozione della troncatrice
b. Impegnare la linguetta anteriore concava
della staffa di montaggio con l’estremità
arrotondata anteriore della trave. Una delle
staffe di montaggio deve essere impegnata
nel fermo di blocco della posizione (d) per
impedire movimenti laterali della troncatrice
durante l’uso.
Una volta che la troncatrice è fissata alle staffe, è
possibile rimuoverla afferrando le leve di rilascio,
tirando leggermente verso l’alto per liberare la trave
e quindi è possibile appoggiarla sui piedini in gomma
per il trasporto o la pulizia.
35
ITALIANO
MANUTENZIONE
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
PRODOTTI COMPATIBILI
DE7023
Cavalletto per troncatrice a uso intensivo
DE7033
Cavalletto per troncatrice compatta
DE7035
Cavalletto per uso intensivo
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
36
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
37
NEDERLANDS
VERSTEKZAAG-MONTAGEBEUGELS
DE7025, DE7030
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Lengte
Hoogte
Maximale werkbelasting
Gewicht
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING: Lees, voor uw
eigen veiligheid, de instructiehandleiding
bij de verstekzaagstandaard voordat
u één van de accessoires gebruikt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging
van de verstekzaag standaard en
het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke
vervangende onderdelen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Algemene veiligheidsinstructies en
accessoires voor de standaards
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel:
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
• Gebruik ALTIJD bescherming voor
de ogen. Alle gebruikers en omstanders
moeten bescherming voor de ogen
dragen.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
• Controleer ALTIJD de stabiliteit van de
verstekzaagstandaard en de verstekzaag
die erop is bevestigd voordat u de
standaard of de zaag in gebruik neemt.
Wijst op brandgevaar.
• Monteer NIET ander elektrisch
gereedschap dan de verstekzaag op deze
standaard. Wanneer u ander elektrisch
gereedschap op deze standaard
monteert, zou dat kunnen leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
• OVERSCHRIJD NIET het gewicht
dat deze beugels kunnen dragen.
38
NEDERLANDS
Iedere beugel kan tot 113 kilo dragen
bij directe belasting van de hoofdbalk
van de standaard. Overschrijd de
gewichtsbelasting van de standaard
niet.
• Volg de montage-instructies nauwgezet.
Zet de verstekzaag volgens de instructies
stevig vast op de montagebeugels.
• MODIFICEEER OF GEBRUIK
DE STANDAARD NIET voor
werkzaamheden waarvoor deze niet is
bedoeld.
• GEBRUIK DE STANDAARD niet op
een ongelijk oppervlak. De standaard
is ontworpen voor gebruik op een vlak,
stabiel oppervlak.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel door scherpe
randen en door bekneld raken.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag oogbescherming.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
2 Verstekzaag-montagebeugels
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. [fig.] 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Montagebeugels
b. Ontgrendelingshendels
c. Krasvrije voeten
GEBRUIKSDOEL
Uw montagebeugels zijn ontworpen voor een
veelzijdiger gebruik van uw DEWALT verstekzaag.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze montagebeugels zijn professioneel
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
DE7025 DEWALT
Verstekzaagmontagemethode
(afb. 2, 3)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet het apparaat uit,
trek de stekker uit het stopcontact
voordat u de verstekzaag op de
verstekzaagstandaard monteert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: Stabiliteitsrisico.
U moet de Universele
verstekzaagmontagemethode gebruiken
wanneer u een verstekzaag die niet is
vervaardigd door DEWALT, op deze
verstekzaagstandaard monteert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, controleer dat de
verstekzaag volledig op de standaard is
verankerd.
WAARSCHUWING: Lees en begrijp, voor
uw eigen veiligheid, de instructiehandleiding
bij de verstekzaag voordat u dit gereedschap
gebruikt. Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk letsel en
ernstige beschadiging van de verstekzaag en
het accessoire.
1. Plaats de zaag in bedrijfsstand met het
zaagblad naar u toe gericht. Lijn de stand uit
met het label op de montagebeugel aan de
voorzijde.
39
NEDERLANDS
2. Plaats een ring onder één zijde van de
verstekzaag zodat de montagevoeten van de
zaag boven het werkoppervlak blijven.
3. Houd een montagebeugel (a) onder de zaag
en steek een slotbout (zakje met ijzerwaren)
omhoog door de beugel en de voet van de
zaag.
OPMERKING: Zie DE7025 Hardwareselectietabel voor de juist montageprocedures
van de ijzerwaren voor DEWALT verstekzagen.
Volg alle instructies goed op, omdat anders
de tafelrotatie van de verstekzaag wordt
belemmerd.
DE7025 HARDWARE-SELECTIETABEL
Linkerzijde Rechterzijde
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
4 = Kunststof kussen en
kleine schroef, kop onder
4. Wanneer u de slotbout (zakje met ijzerwaren) is
geïnstalleerd volgens de DE7025 Hardwareselectietabel, monteert u een platte ring en
een moer op de bout. Zet de bouten handvast.
5. Herhaal deze procedure aan het andere uiteinde
van de beugel.
6. Verplaats de ring naar de andere zijde van
de zaag zodat het andere einde van de zaag
omhoog wordt gehouden en u toegang krijgt tot
de onderzijde.
7. Voer de slotbouten door de andere beugel
en de onderzijde van de zaag zoals u eerder
hebt gedaan. Controleer dat de beide beugels
parallel aan elkaar staan.
8. U plaatst nu de zaag op de standaard door
de zaag vast te pakken en op te tillen aan de
montagebeugel en de ontgrendelingshendels.
Deze hendels vergrendelen de zaag niet
zijwaarts op z’n plaats maar dienen alleen om
de zaag op de balk te monteren.
9. Benader de balk met de zaag en beugel
licht naar uw lichaam toe gekanteld. Laat de
holle voorste lip van de montagebeugel zich
hechten aan afgeronde rand van de balk. Één
van de beugels moet worden gehecht aan de
locatieklem (d) om te voorkomen dat de zaag
tijdens gebruik zijwaarts kan worden bewogen.
1 = Lange schroef, kop onder
10. Wanneer de voorste rand van de balk en de
vergrendelingsklem aan elkaar zijn verbonden
kunt u met een lichte neerwaartse draaiing
ervoor zorgen dat de vergrendelingshendels aan
de achterzijde van de balk vast komen te zitten.
Beweeg de zaag voorzichtig heen en weer op
de beugels zodat u zeker weet dat het apparaat
op z’n plaats is vergrendeld.
2 = Korte schroef, kop onder
11. Pas de positie van de zaag aan, als dat nodig
is, zodat het zaagblad in de verstekstand van
0 graden haaks op de balk staat.
12. Draai de zaag stevig vast met de vier moeren.
3 = Lange schroef, kop boven
40
WAARSCHUWING: Lees en
begrijp, voor uw eigen veiligheid, de
instructiehandleiding bij de verstekzaag
voordat u dit gereedschap gebruikt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging van de
verstekzaag en het accessoire.
NEDERLANDS
DE7025 Universele Verstekzaagmontagemethode (afb. 1, 3–5)
WAARSCHUWING: Beperk
het risico van letsel, zet het
apparaat uit, trek de stekker
uit het stopcontact voordat
u de verstekzaag op de
verstekzaagstandaard monteert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt
gestart.
WAARSCHUWING: Stabiliteitsrisico.
U moet de multiplex-montagemethode
gebruiken die in de volgende
instructies wordt beschreven wanneer
u een verstekzaag die niet is
vervaardigd door DEWALT, op deze
verstekzaagstandaard monteert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, controleer dat de
verstekzaag volledig op de standaard is
verankerd.
WAARSCHUWING: Lees en
begrijp, voor uw eigen veiligheid, de
instructiehandleiding bij de verstekzaag
voordat u dit gereedschap gebruikt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging van de
verstekzaag en het accessoire.
OPMERKING: Als u niet een DEWALT verstekzaag
hebt, moet u 19 mm multiplex gebruiken voor het
monteren van uw verstekzaag.
Het multiplex moet minimaal 101,6 mm breder zijn
dan de grootste breedte van de onderzijde van de
verstekzaag. Het multiplex moet tenminste even diep
zijn als de geringste diepte van de onderzijde van de
verstekzaag of minimaal 406,4 mm als de onderzijde
van de verstekzaag kleiner is. Het is belangrijk dat
het stuk multiplex vierkant is.
1. Wanneer het formaat van het stuk multiplex
is bepaald, boort u gaten van 9,5 mm 25,5
mm van de voorste hoeken van het multiplex,
355 mm uit elkaar (25,5 mm van de zijkanten).
2. Plaats de DE7025 montagebeugels op de
standaard:
a. Pak de vergrendelingshendels vast (b) en
knijp ze in.
b. Laat de holle voorste lip van de
montagebeugel zich hechten aan afgeronde
voorste rand van de balk. Één van de
montagebeugels moet worden vastgezet in
de locatieklem (d) om te voorkomen dat de
zaag tijdens gebruik zijwaarts kan worden
bewogen.
3. Wanneer de voorste rand van de balk en de
locatieklem aan elkaar zijn verbonden kunt u
met een lichte neerwaartse draaiing ervoor
zorgen dat de vergrendelingshendels aan de
achterzijde van de balk vast komen te zitten.
Volg dezelfde procedure met de tweede
montagebeugel op de juiste positie van de balk
voor het formaat van het stuk multiplex.
4. Plaats het multiplex op de montagebeugels en
houd de geboorde gaten tegenover de sleuven
in de montagebeugels. Raadpleeg de DE7025
Hardware-selectietabel en zet het multiplex
vast op de montagebeugels volgens Methode 1
of Methode 2.
5. Zet de hardware vast met de 13 mm
steeksleutel.
6. De verstekzaag moet op het multiplex worden
gemonteerd met behulp van de gaten in de
onderzijde van de verstekzaag. Het formaat van
de ijzerwaren wordt bepaald door de gaten in
de onderzijde van de verstekzaag. De ijzerwaren
moeten op iedere montagelocatie 31,8 mm
langer zijn dan de maximale hoogte van de
onderzijde van de verstekzaag.
a. Breng de locatie van de montagegaten van
de onderzijde van de verstekzaag over op
het multiplex.
b. Boor gaten uitgaande van het formaat van
de gekozen ijzerwaren. OPMERKING:
U moet ijzerwaren aanschaffen voor het
monteren van de verstekzaag op het
multiplex. Alle aangeschafte ijzerwaren
moeten minimaal van Kwaliteit 5 of Klasse
8,8 zijn.
c. Zet de verstekzaag vast op het multiplex
zoals in Afbeelding 5 wordt getoond. Zaag
onderzijde (e), 19 mm multiplex (i), platte
ring (f), borgring (h) en moer (g).
OPMERKING: Denk eraan een platte ring (f)
te gebruiken tussen het multiplex (i) en de
borgring (h).
d. Zet de onderdelen vast.
De zaag losnemen
Wanneer de verstekzaag eenmaal is bevestigd
op de beugels, kunt u deze losnemen door de
vergrendelingshendels vast te pakken, deze licht
omhoog- en lostrekken van de balk en vervolgens
neerzetten op de rubberen voeten voor transport of
reiniging.
41
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
PRODUCTEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET DE
STANDAARD
DE7023
Zwaar uitgevoerde verstekzaagstandaard
DE7033
Compact verstekzaagstandaard
DE7035
Zwaar uitgevoerde werkschraag
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
42
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
43
NORSK
GJÆRINGSSAG MONTERINGSBRAKETTER
DE7025, DE7030
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Lengde
Høyde
Maksimum arbeidslast
Vekt
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på gjærings stativet og tilbehøret.
Når verktøyet vedlikeholdes skal kun
identiske reservedeler brukes.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsanvisninger for
stativtilbehør
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade:
• BRUK ALLTID vernebriller. Alle brukere
og tilstedeværende må bruke vernebriller.
• Kontroller ALLTID stabiliteten til
gjærsagstativet og gjæringssagen festet
på det før stativet eller sagen tas i bruk.
• IKKE monter noe annet elektroverktøy
enn en gjæringssag på stativet. Montering
av andre elektroverktøy på stativet kan
resultere i alvorlig personskade.
• IKKE overgå vekten brakettene tåler.
Hver brakett tåler opp til 250 lbs
(113 kg) når det lastes rett over stativets
hovedbjelke. Ikke overskrid stativets
vektgrense.
• Følg monteringsanvisningen
nøye. Fest gjæringssagen godt til
sagmonteringsbrakettene som anvist.
• IKKE modifiser eller bruk stativet til
operasjoner det ikke er tiltenkt.
44
NORSK
• IKKE bruk stativet på ujevne overflater.
Stativet er designet for bruk på et flatt,
stabilt og sklisikkert grunnlag.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Faren for personskade på grunn av skarpe
kanter og fastklemming.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
2 Monteringsbraketter for gjæringssag
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Monteringsbraketter
b. Låsespaker
c. Skrapefrie føtter
TILTENKT BRUK
Monteringsbrakettene er designet for å gjøre
DEWALT gjæringssagen mer allsidig.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
DE7025 DEWALT gjæringssag
monteringsmetode (fig. 2, 3)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, kople maskinen
fra strømkilden før montering av
gjæringssagen på stativet. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Stabilitetsfare. Du
må bruke Universal gjæringssag
monteringsmetoden når du monterer
en gjæringssag som ikke er produsert av
DEWALT på detter gjæringssagstativet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
personskade, påse at gjæringssagen er riktig
forankret på stativet.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk av
tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan
resultere i personskade og alvorlig skade på
gjæringssagen og tilbehøret.
1. Plasser sagen i driftsstilling med bladet
mot deg. Rett inn med etiketten på
monteringsbraketten forover.
2. Plasser et avstandsstykke under den ene
siden av gjæringssagen for å holde sagens
monteringsføtter over arbeidsoverflaten.
3. Hold en monteringsbrakett (a) under sagens
føtter og før en låsebolt (jernvareposen) opp
gjennom braketten og foten av sagen.
MERK: Se DE7025 Festebraketter for korrekt
jernvaremontering prosedyrer for DEWALT
gjæringssager. Følg alle instruksjoner nøye,
ellers kan gjæringssagens bordrotasjon bli
blokkert.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Monteringsbrakettene er profesjonelle elektroverktøy.
45
NORSK
DE7025 FESTEBRAKETTER
Venstre
Høyre
Side
Side
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Lang skrue, hode på
bunn
2 = Kort skrue, hode på
bunn
6. Flytt avstandsstykket til den andre siden av
sagen for å holde opp den andre enden av
sagen for å få tilgang til sagbasen.
7. Før låseboltene gjennom den andre braketten
og sagbasen som før. Påse at begge brakettene
er parallelle.
8. For å plassere sagen på stativet, ta tak
i og løft sagen med låsespakene på
monteringsbrakettinnretningen. Disse spaker
låser ikke sagen på plass sideveis, men er kun
til for å montere sagen på bjelken.
9. Nærm deg bjelken med sag/brakett vippet
litt inn mot kroppen. Bring den konkave
frontkanten av monteringsbraketten i inngrep
med bjelkens avrundet kant. En av brakettene
må være i inngrep med posisjonslåsen (d) for å
hindre sideveis bevegelse av sagen under bruk.
10. Når frontkanten av bjelken og posisjonslåsen
er i inngrep med hverandre vil en liten helling
nedover la låsespakene gå i sikker inngrep med
baksiden av bjelken. Vipp sagen forsiktig på
brakettene for å sikre at den er låst i posisjon.
11. Juster sagens posisjon som nødvendig for å
ha bladet loddrett til bjelken når sagen er i
0 graders gjæringsposisjonen.
12. Stram godt de fire mutterne som fester sagen til
brakettene.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på gjæringssagen og tilbehøret.
DE7025 Universal gjæringssag
monteringsmetode (fig. 1, 3–5)
3 = Lang skrue, hode på
topp
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, kople maskinen
fra strømkilden før montering av
gjæringssagen på stativet. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
4 = Plastplate og liten
skrue, hode på bunn
ADVARSEL: Stabilitetsfare. Du må
bruke kryssfinér monteringsmetoden
beskrevet i følgende anvisning når
det monteres en gjæringssag ikke
produsert av DEWALT på dette
gjæringssagstativ.
4. Når låsebolten (jernvarepose) er installert iht
DE7025 Festebraketter, monter en flat skive;
låseskive og mutter på bolten. Stram boltene
med fingrene.
5. Gjenta prosedyren på den andre enden av
braketten.
46
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
personskade, påse at gjæringssagen er
riktig forankret på stativet.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
NORSK
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på gjæringssagen og tilbehøret.
MERK: Dersom du ikke har en DEWALT
gjæringssag må du bruke 19 mm kryssfinér til
montering av gjæringssagen.
Kryssfinéren må være minimum 101,6 mm bredere
enn den største bredden av gjæringssagbasen.
Kryssfinéren må være minst like dyp som den
minste dybden til gjæringssagbasen eller minimum
406,4 mm dersom gjæringssagbasen er mindre.
Påse at kryssfinéren er firkantet.
1. Når kryssfinérens størrelse er bestemt, bor
drill 9,5 mm hull 25,5 mm fra kryssfinérens
fronthjørner, 355 mm fra hverandre og 25,5 mm
fra sidene.
2. Plasser DE7025 monteringsbraketter på
stativet:
MERK: Påse at det brukes en flat skive (f)
mellom kryssfinéren (i) og låseskiven (h).
d. Stram alle skruer.
Ta av sagen
Når gjæringssagen er festet til brakettene kan den
fjernes ved å ta tak i låsespakene, dra litt oppover
for å komme løs fra bjelken og kan settes ned på de
gummiføttene for transport eller rengjøring.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
a. Ta tak i og klem låsespakene (b).
b. Bring den konkave frontkanten av
monteringsbraketten i inngrep med
bjelkens avrundet frontkant. En av
monteringsbrakettene må være i inngrep
med posisjonslåsen (d) for å hindre sideveis
bevegelse av sagen under bruk.
3. Når frontkanten av bjelken og posisjonslåsen
er i inngrep med hverandre vil en liten helling
nedover tillate sikker inngrep av låsespaken med
baksiden av bjelken. Følg samme prosedyre
med den andre monteringsbraketten på en
posisjon på bjelken som egner seg i forhold til
kryssfinérens størrelse.
Rengjøring
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
4. Plasser kryssfinéren på monteringsbraketter
og rett inn borede hullene med slissene
i monteringsbrakettene. Se DE7025
Festebraketter og bruk enten metode 1 eller 2
for å feste kryssfinéren til monteringsbrakettene.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
5. Bruk 13 mm nøkkel til stramming av skruene.
6. Gjæringssagen skal monteres på kryssfinér
ved bruk av hull i gjæringssagbasen.
Jernvarens størrelsen bestemmes av hullene
i gjæringssagbasen. Jernvaren må være
31,8 mm lengre enn maksimum høyde av
gjæringssagbasen på hvert monteringssted.
a. Kopier posisjon av hullene fra
gjæringssagbasen til kryssfinéren.
b. Bor hullene i henhold til størrelsen på den
valgte jernvaren. MERK: Jernvare må
kjøpes inn for å montere gjæringssagen på
kryssfinéren. All innkjøpt jernvare må være
minimum grad 5 eller klasse 8,8.
c. Fest gjæringssag til kryssfinéren som vist i
figur 5. Sagbase (e), 19 mm kryssfinér (i), flat
skive (f), låseskive (h) og mutter (g).
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
KOMPATIBLE PRODUKTER
DE7023
Ekstra kraftig gjæringssagstativ
DE7033
Kompakt gjæringssagstativ
DE7035
Ekstra kraftig arbeidsstativ
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
47
NORSK
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
48
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
49
PORTUGUÊS
SUPORTES DE MONTAGEM PARA
SERRA DE ESQUADRIA
DE7025, DE7030
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Comprimento
Altura
Carga máxima de trabalho
Peso
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
o manual de instruções do suporte de
esquadria antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes
avisos, podem ocorrer ferimentos e
danos graves no suporte de esquadria
e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Instruções gerais de segurança para
acessórios de bancada
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos:
• UTILIZE sempre protecção ocular.
Todos os utilizadores e outras pessoas à
distância devem utilizar protecção ocular.
• Verifique SEMPRE a estabilidade da
bancada da serra de esquadria e a serra
de esquadria montada antes de utilizar o
suporte ou a serra.
• NÃO monte nesta bancada qualquer
ferramenta eléctrica que não seja uma
serra de esquadria. A montagem de
outras ferramentas eléctricas nesta
bancada pode resultar em ferimentos
graves.
• NÃO exceda o peso suportado por
estes suportes. Cada suporte tem cada
capacidade para suportar 113 kg quando
colocados directamente sobre a viga
principal da bancada. Não exceda o peso
nominal da bancada.
50
PORTUGUÊS
• Siga as instruções de montagem com
cuidado. Aperte com segurança a serra
de esquadria nos suportes de montagem
da serra, tal como indicado.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
• NÃO modifique nem utilize a bancada
para operações para as quais não tenha
sido concebida.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
• NÃO utilize a bancada em superfícies
irregulares. A bancada foi concebida para
ser utilizada num superfície plana, estável
e antiderrapante.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Risco de ferimentos causados por arestas
afiadas e entalamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção ocular.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
2 Suportes de montagem da serra de esquadria
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Suportes de montagem
b. Alavancas de libertação
c. Pés anti-danos
Os seus suportes de montagem foram concebidos
para aumentar a versatilidade da sua serra de
esquadria DEWALT.
Estes suportes de montagem são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Método de montagem da serra de
esquadria DE7025 DEWALT (fig. 2, 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de montar a
serra de esquadria na respectiva
bancada. Um arranque acidental pode
causar lesões.
ATENÇÃO: perigo de falta de
estabilidade. Deve utilizar o Método de
montagem da serra de esquadria
universal quando montar uma serra de
esquadria que não seja da DEWalt nesta
bancada de serra de esquadria.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se de que a serra
de esquadria está totalmente fixada na
bancada.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
e compreenda o manual de instruções
da serra de esquadria antes de utilizar
qualquer acessório. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos
e danos graves na serra de esquadria e
no acessório.
1. Coloque a serra na posição de funcionamento
com a lâmina virada para si. Alinhe com a
etiqueta no suporte de montagem de modo a
mostrar a parte da frente.
2. Coloque um espaçador debaixo de um lado
da serra de esquadria para fixar os pés de
montagem da serra acima da superfície de
trabalho.
51
PORTUGUÊS
3. Segure um suporte de montagem (a) debaixo
da serra e insira um parafuso de pressão (saco
de ferramentas) até ao suporte e pé da serra.
NOTA: consulte Gráfico de selecção
de equipamento DE7025 para saber
quais os procedimentos de montagem de
equipamento adequados para serras de
esquadria da DEWALT. Siga todas as instruções
correctamente, caso contrário a rotação
da mesa da serra de esquadria pode ficar
impedida.
GRÁFICO DE SELECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE7025
Lado
Lado
esquerdo
direito
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tipo 1
4
4
DW701 Tipo 2
1
1
DW707 Tipo 1
4
4
DW707 Tipo 2
1
1
DW711 Tipo 1
4
4
DW711 Tipo 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Parafuso comprido,
parte inferior virada
para cima
2 = Parafuso curto, parte
inferior virada para cima
3 = Parafuso comprido,
parte inferior virada
para cima
52
4 = Almofada de plástico
e parafuso pequeno,
parte inferior virada
para cima
4. Depois do parafuso de pressão (saco de
ferramentas) ser instalado de acordo com
o Gráfico de selecção de equipamento
DE7025, monte uma anilha achatada; arruela
de pressão e a porca no parafuso. Aperte os
parafusos com a distância dos dedos.
5. Repita o procedimento na outra extremidade
do suporte.
6. Desloque o espaçador para o outro lado da
serra para manter a outra extremidade da serra
para cima para aceder à base da serra.
7. Insira os parafusos de pressão através do outro
suporte e a base da serra, tal como indicado
anteriormente. Certifique-se de que ambos os
suportes estão paralelos.
8. Para colocar a serra na bancada, agarre e
levante a serra pelo suporte de montagem
pelas alavancas de libertação. Estes alavancas
não bloqueiam a serra lateralmente no devido
mas servem para montar a serra à viga.
9. Aproxime a viga com o conjunto da serra/
suporte, rodando-o ligeiramente para o seu
corpo. Encaixe a extremidade frontal côncava
do suporte de montagem com a extremidade
arredonda da viga. Um dos suportes deve
ter montado o clipe de localização (d) para
impedir o movimento lateral da serra durante a
utilização.
10. Quando a extremidade frontal da viga e o
clipe de localização de bloqueio estiverem
encaixados, um eixo fixo ligeiramente para
baixo permite um encaixe fixo das alavancas
de libertação na parte traseira da viga. Oscile a
serra com cuidado nos suportes para verificar
se está devidamente bloqueado.
11. Ajuste a posição da serra conforme necessário
de modo a que a lâmina fique perpendicular à
viga quando estiver numa posição de esquadria
de 0 graus.
12. Aperte as quatro porcas, fixando a serra nos
suportes com firmeza.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
e compreenda o manual de instruções
da serra de esquadria antes de utilizar
qualquer acessório. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos
e danos graves na serra de esquadria e
no acessório.
PORTUGUÊS
DE7025 Método de montagem da
serra de esquadria universal
(fig. 1, 3–5)
de montagem deve encaixar no clipe de
localização (d) para impedir o movimento
lateral da serra durante a utilização.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de montar a
serra de esquadria na respectiva
bancada. Um arranque acidental pode
causar lesões.
3. Quando a extremidade frontal da viga e o clipe
de localização estiverem encaixados, um eixo
fixo ligeiramente para baixo permite um encaixe
fixo das alavancas de libertação na parte
traseira da viga. Siga o mesmo procedimento
com o segundo parafuso de montagem na
posição adequada na viga, no que respeita ao
tamanho do pedaço de contraplacado.
ATENÇÃO: perigo de falta de
estabilidade. Deve utilizar o método de
montagem de contraplacado descrito
nas seguintes instruções se montar
uma serra de esquadria não fabricada
pela DEWalta esta bancada de serra de
esquadria.
4. Coloque o pedaço de contraplacado nos
suportes de montagem e alinhe os furos
perfurados com as ranhuras nos suportes de
montagem. Consulte o Gráfico de selecção
do equipamento DE7025 e utilize o Método 1
ou 2 para fixar o pedaço de contraplacado nos
suportes de montagem.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se de que a serra
de esquadria está totalmente fixada na
bancada.
5. Utilize a chave de 13 mm para apertar o
equipamento.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
e compreenda o manual de instruções
da serra de esquadria antes de utilizar
qualquer acessório. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos
e danos graves na serra de esquadria e
no acessório.
NOTA: se não tiver uma serra de esquadria
da DEWALT, deve ser utilizar um pedaço de
contraplacado de 19 mm para montar a serra de
esquadria.
A placa de contraplacado deve ter um mínimo de
101,6 mm mais largo do que a largura máxima
da base da serra de esquadria. O pedaço de
contraplacado deve ter, pelo menos, a mesma
profundidade mais pequena da base da serra de
esquadria ou um mínimo de 406,4 mm, caso a
base da serra de esquadria seja mais pequena.
Certifique-se de que o pedaço de esquadria é
quadrado.
1. Depois de determinar o tamanho do pedaço
de contraplacado, faça furos de 9,5 mm a uma
distância de 25,5 mm dos cantos frontais do
contraplacado, a uma distância de 355 mm e
de 25,5 mm dos lados.
2. Coloque os suportes de montagem do modelo
DE7025 na base:
a. Agarre e aperte as alavancas de
libertação (b).
b. Encaixe a extremidade frontal côncava do
suporte de montagem com a extremidade
frontal arredonda da viga. Um dos suportes
6. A serra de esquadria deve ser montada no
pedaço de contraplacado utilizando os furos
na base da serra de esquadria. O tamanho do
equipamento será determinado pelos furos na
base da serra de esquadria. O material deve
ser 31,8 mm mais comprido do que a altura
máxima da base da serra de esquadria em
cada local de montagem.
a. Mude o local dos furos de montagem da
base da serra de esquadria para o pedaço
de contraplacado.
b. Faça os furos de acordo como tamanho
do material escolhido. NOTA: o material
deve ser adquirido para montar a serra de
esquadria no pedaço de contraplacado.
Todo o material adquirido deve ter um
mínimo de Classe 5 ou 8,8.
c. Fixe a serra de esquadria no pedaço
de contraplacado, tal como indicado
na Figura 5. Base da serra (e), pedaço
de contraplacado de 19 mm (i), anilha
achatada (f), anilha de bloqueio (h) e
porca (g).
NOTA: certifique-se de que utilize uma
anilha achatada (f) entre o pedaço de
contraplacado (i) e a anilha de bloqueio (h).
d. Aperte todo o material.
Remoção da serra
Depois de fixar a serra de esquadria nos suportes,
pode removê-lo agarrando as alavancas de
libertação, puxando-as para cima ligeiramente para
libertar a viga e pode ser regulada para baixo no pé
de borracha para transporte ou limpeza.
53
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
PRODUTOS COMPATÍVEIS
DE7023
Bancada de serra de esquadria de uso
industrial
DE7033
Bancada de serra de esquadria
compacta
DE7035
Bancada de trabalho de uso industrial
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
54
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
55
SUOMI
JIIRISAHAN KANNATTIMET
DE7025, DE7030
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Pituus
Korkeus
Maksimikuormitus
Paino
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea jiirisahan telineen
käyttöohjeet ennen lisävarusteiden
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja jiirisahan telineen
sekä lisävarusteen vaurioitumiseen.
Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
KANNATTIMEN LISÄVARUSTEIDEN YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttäminen:
• KÄYTÄ AINA suojalaseja. Kaikkien
käyttäjien ja sivullisten on käytettävä
suojalaseja.
• Tarkista AINA jiirisahan telineen ja siihen
asennetun jiirisahan vakaus ennen
kannattimen tai sahan käyttöä.
• ÄLÄ asenna tähän telineeseen muita
sähkölaitteita, ainoastaan jiirisaha. Muiden
sähkölaitteiden asentaminen telineeseen
voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
• ÄLÄ ylitä kannattimien
maksimikuormituspainoa. Kannattimien
maksimikuorma on 250 lbs (113 kg), kun
kuorma on asetettu suoraan kannattimen
päätangon päälle. Älä ylitä kannattimen
kuormituspainorajaa.
• Noudata asennusohjeita tarkasti. Kiinnitä
jiirisaha tiukasti sahan kannattimiin
ohjeiden mukaisesti.
56
SUOMI
• ÄLÄ muuta tai käytä telinettä muihin kuin
sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
• ÄLÄ käytä telinettä epätasaisilla alustoilla.
Teline on tarkoitettu käytettäväksi
tasaisella ja vakaalla alustalla, joka ei ole
liukas.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Terävien reunojen ja puristuksen aiheuttama
henkilövahinkovaara.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä suojalaseja.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
2 Jiirisahan kannatinta
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva [fig.] 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Kannattimet
b. Vapautusvivut
c. Paikoillaan pysyvät jalat
KÄYTTÖTARKOITUS
Kannattimet on suunniteltu DEWALT-jiirisahan
monipuolisempaa käyttöä varten.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
DE7025 DEWALT-jiirisahan
asennusohjeet (kuvat 2, 3)
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi laite tulee kytkeä
pois päältä ja se tulee irrottaa
verkkovirrasta ennen jiirisahan
asentamista jiirisahan telineeseen.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Vakausvaara. Käytä
Yleistä jiirisahan asennustapaa
asentaessasi muun kuin DEWalt -yhtiön
valmistaman jiirisahan tähän jiirisahan
telineeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi tulee varmistaa, että
jiirisaha on kiinnitetty hyvin telineeseen.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää
jiirisahan käyttöohjeet ennen laitteen
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja jiirisahan sekä
lisävarusteen vakavaan vaurioitumiseen.
1. Aseta saha käyttöasentoon niin, että terä
osoittaa sinuun itseesi päin. Kohdista
kannattimessa oleva merkki etuosaan.
2. Aseta jiirisahan toisen sivun alapuolella oleva
välikappale niin, että sahan jalat ovat työtason
yläpuolella.
3. Pidä kannatinta (a) sahan alapuolella ja vie
kohokantaruuvi (tarvikepussi) ylös kannattimen
ja sahan jalan läpi.
HUOMAA: Katso DE7025-Laitteiston
valintataulukosta DEWALT-jiirisahojen
oikeaoppiset asennusohjeet. Noudata ohjeita
tarkasti, muutoin jiirisahan tason kierto voi estyä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kannattimet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
sähkötoimisia työkaluja.
57
SUOMI
DE7025-LAITTEISTON VALINTATAULUKKO
Vasen puoli Oikea puoli
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tyyppi 1
4
4
DW701 Tyyppi 2
1
1
DW707 Tyyppi 1
4
4
DW707 Tyyppi 2
1
1
DW711 Tyyppi 1
4
4
DW711 Tyyppi 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Pitkä ruuvi, pää
alaosassa
2 = Lyhyt ruuvi, pää
alaosassa
3 = Pitkä ruuvi, pää
yläosassa
4 = Muovialusta ja pieni
ruuvi, pää alaosassa
4. Kun kohokantaruuvi (tarvikepussi) asennetaan
DE7025 -laitteiston valintataulukon mukaan,
asenna litteä aluslaatta, ja lukitse aluslaatta ja
mutteri ruuviin. Kiristä pultit kireiksi käsin.
5. Toista toimenpide kannattimen toiseen päähän.
6. Siirrä välikappale sahan toiselle puolelle
pitääksesi toisen sahan pään ylhäällä ja
päästäksesi sahan pohjaan.
58
7. Vie kohokantaruuvit toisen kannattimen ja sahan
pohjan läpi kuten aikaisemmin. Varmista, että
molemmat kannattimet ovat samansuuntaisesti
toisiinsa nähden.
8. Aseta saha telineeseen tarttumalla sahaan
ja nostamalla se kannattimelle käyttäen
vapautusvipuja. Vivut eivät lukitse sahaa
paikoilleen sivuttaissuunnassa, mutta niiden
avulla saha voidaan asentaa tankoon.
9. Vie tanko sahan/kannattimen lähelle
kallistamalla sitä kevyesti itseesi päin. Kiinnitä
kannattimen kovera etukieleke tangon pyöreään
reunaan. Yhden kannattimen tulee kiinnittyä
sijoituspidikkeeseen (d), jotta saha ei liikkuisi
sivuttaissuunnassa käytön aikana.
10. Kun tangon etureuna ja lukittuva sijoituspidike
ovat kiinnittyneet, hieman alaspäin menevä tappi
mahdollistaa vapautusvipujen kiinnittymisen
tiukasti tangon takaosaan. Tarkista sahan
hyvä kiinnittyminen heiluttamalla sitä kevyesti
kannattimilla.
11. Säädä sahan asento vaaditulla tavalla niin, että
terä on kohtisuorassa tankoon nähden, kun
jiirisahan kulma-aste on 0.
12. Kiristä tiukasti neljä mutteria, jotka pitävät sahan
paikoillaan kannattimissa.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää
jiirisahan käyttöohjeet ennen laitteen
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja jiirisahan sekä
lisävarusteen vakavaan vaurioitumiseen.
DE7025 Yleiset jiirisahan
asennusohjeet (kuvat 1, 3–5)
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi laite tulee kytkeä
pois päältä ja se tulee irrottaa
verkkovirrasta ennen jiirisahan
asentamista jiirisahan telineeseen.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Vakausvaara. Käytä
seuraavissa osioissa kuvattua vaneria
käyttävää asennustapaa asentaessasi
muun kuin DEWalt -yhtiön valmistaman
jiirisahan tähän jiirisahan telineeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi tulee varmistaa, että
jiirisaha on kiinnitetty hyvin telineeseen.
SUOMI
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää
jiirisahan käyttöohjeet ennen laitteen
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja jiirisahan sekä
lisävarusteen vakavaan vaurioitumiseen.
HUOMAA: Jos sinulla ei ole DEWALT-jiirisahaa,
asenna jiirisaha käyttäen 19 mm:n vaneria.
Vanerin on oltava vähintään 101,6 mm leveämpi
kuin jiirisahan pohjan levein kohta. Vanerin tulee
olla vähintään yhtä syvä kuin jiirisahan pohjan
minimisyvyys tai vähintään 406,4 mm, jos jiirisahan
pohja on sitä pienempi. Varmista, että vaneri on
neliskulmainen.
1. Kun vanerin koko on määritetty, poraa 9,5 mm:n
reiät 25,5 mm:n päähän vanerin etukulmista,
355 mm:n päähän toisistaan ja 25,5 mm:n
päähän reunoista.
2. Aseta DE7025-kannattimet telineeseen:
a. Tartu vapautusvipuihin (b) ja purista niitä.
b. Kiinnitä kannattimen kovera etukieleke
tangon pyöreään etureunaan.
Yhden kannattimen tulee kiinnittyä
sijoituspidikkeeseen (d), jotta saha ei liikkuisi
sivuttaissuunnassa käytön aikana.
c. Kiinnitä jiirisaha vaneriin kuten kuvassa 5.
Sahan pohja (e), 19 mm:n vaneri (i), litteä
aluslaatta (f), lukituksen aluslaatta (h) ja
mutteri (g).
HUOMAA: Varmista, että vanerin (i) ja
lukituksen välilevyn (h) välissä käytetään
litteää aluslaattaa (f).
d. Kiristä kaikki järjestelmän osat.
Sahan poistaminen
Kun jiirisaha on asennettu kannattimiin, se voidaan
poistaa tarttumalla vapautusvipuihin, vetämällä sitä
hiukan ylöspäin tangon asettamiseksi syrjään ja se
voidaan asettaa kumisien jalkojen päälle kuljetusta tai
puhdistusta varten.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
3. Kun tangon etureuna ja sijoituspidike ovat
kiinnittyneet, hieman alaspäin menevä tappi
mahdollistaa vapautusvipujen kiinnittymisen
tiukasti tangon takaosaan. Suorita samat
toimenpiteet toiseen kannattimeen, valitse oikea
kohta vanerin koon mukaan.
4. Aseta vaneri kannattimille ja kohdista porausreiät
kannattimissa oleviin syvennyksiin. Katso
DE7025 -laitteiston valintataulukko ja
käytä joko toimenpidettä 1 tai 2 vanerin
kiinnittämiseksi kannattimiin.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
5. Kiristä järjestelmän osat 13 mm:n ruuviavaimella.
6. Jiirisaha tulee asentaa vaneriin käyttäen jiirisahan
pohjassa olevia reikiä. Laitteiston koko määrittyy
jiirisahan pohjan reikien mukaan. Laitteiston
tulee olla 31,8 mm pitempi kuin jiirisahan pohjan
maksimikorkeus jokaisessa asennuskohteessa.
a. Siirrä asennusreiät jiirisahan pohjasta vaneriin.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
b. Poraa reiät valitun laitteiston koon mukaan.
HUOMAA: Laitteisto tulee hankkia jiirisahan
asentamiseksi vaneriin. Kaikkien uusien
laitteistojen tulee kuulua vähintään luokkaan 5
tai 8,8.
YHTEENSOPIVAT TUOTTEET
DE7023
Raskaaseen käyttöön tarkoitettu jiirisahan
teline
DE7033
Pienikoinen jiirisahan teline
DE7035
Raskaaseen käyttöön tarkoitettu työteline
59
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
60
SVENSKA
GERINGSSÅG MONTERINGSBYGLAR
DE7025, DE7030
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Längd
Höjd
Maximal arbetsbelastning
Vikt
mm
mm
kg
kg
DE7025
430
75
113
0,9
DE7030
550
75
30,5
1,0
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom bruksanvisningen till
geringssågens ställning innan några
tillbehör används. Om inte dessa
varningar följs kan det leda till
personskador och allvarliga skador på
geringssågens ställning och tillbehören.
Vid service på detta verktyg använd
identiska reservdelar.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Allmänna säkerhetsinstruktioner för
ställningstillbehör
VARNING: För att minska risken för
personskador:
• ANVÄND ALLTID ögonskydd. Alla
användare och åskådare måste använda
ögonskydd.
• Kontrollera ALLTID stabiliteten
hos geringssågens ställning och den
monterade geringssågen innan ställningen
och sågen används.
• MONTERA INTE några andra elverktyg
än en geringssåg på denna ställning.
Montering av andra elverktyg på
denna ställning kan resultera i allvarliga
personskador.
• ÖVERSKRID INTE vikten som dessa
byglar klarar av. Varje bygel kan stödja
upp till 113 kg (250 lbs) vid belastning
direkt över ställningens huvudbalk.
Överskrid inte vikten som är märkt på
ställningen.
• Följ monteringsinstruktionerna noga. Fäst
geringssågen på sågmonteringsbyglarna
såsom instruerats.
61
SVENSKA
• MODIFIERA INTE eller använd
ställningen för andra arbeten än vad som
avsetts.
• ANVÄND INTE ställningen på ojämna
underlag. Ställningen är avsedd att
användas på en plan, stabil och halkfri
yta.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
– Risk för personskador av vassa kanter och
klämning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär ögonskydd.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
2 Geringssåg monteringsbyglar
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Monteringsbyglar
b. Frigöringsspak
c. Skyddande fötter
AVSEDD ANVÄNDNING
Din geringssåg har konstruerat för att utöka
användbarheten av din DEWALT geringssåg.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
62
Dessa monteringsbyglar är professionella
kraftverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
DE7025 DEWALT geringssåg
monteringsmetod (fig. 2, 3)
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng av enheten, koppla
ifrån maskinen från strömkällan
innan geringssågen monteras på
geringssågsställningen. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
VARNING: Stabilitetsfara. Du
måste använda den Universella
monteringsmetoden för
geringssågen när du monterar en
geringssåg som inte tillverkats av DEWalt
på denna geringssågsställning.
VARNING: För att minska risken för
personskador se till att geringssågen är
helt förankrad i ställningen.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom och förstå geringssågens
bruksanvisning innan användning. Om
inte dessa varningar följs kan det leda till
personskador och allvarliga skador på
geringssågen och tillbehören.
1. Placera sågen i driftposition med bladet
riktat mot dig. Rikta in mot etiketten på
monteringsbygeln som visas i framkant.
2. Placera en bricka under enda sidan
av geringssågen för att hålla sågens
monteringsfötter ovanför monteringsytan.
3. Hålle ned monteringsbygel (a) under sågen och
mata en transportskruv (hårdvaruväskan) upp
genom bygeln och foten på sågen.
OBSERVERA: Se DE7025 Tabellen
hårdvaruval för korrekt monteringsprocedur
för hårdvaran för DEWALT geringssågar. Följ
alla instruktionern ordentligt i annat fall kan
sågbordets rotation för geringssågen hindras.
SVENSKA
DE7025 TABELLEN HÅRDVARUVAL
Vänster
Höger
sida
sida
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Typ 1
4
4
DW701 Typ 2
1
1
DW707 Typ 1
4
4
DW707 Typ 2
1
1
DW711 Typ 1
4
4
DW711 Typ 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = Lång skruv, huvudet
under
6. Flytta brickan till den andra sidan av sågen för
att hålla upp den andra sidan av sågen för att
komma åt sågbasen.
7. Mata transportskruven genom den andra bygeln
och basen till sågen såsom tidigare. Se till att
båda byglarna är parallella med varandra.
8. För att placera sågen på ställnignen grip tag
och lyft sågen med monteringsbygelmontaget
med frigöringspakarna. Dessa spakar låser inte
sågen på plats i sidled utan fungerar endast
som ett hjälpmedel för montering av sågen på
balken.
9. Närma dig balken med sågen/bygelmontaget
lätt lutat mot din kropp. Passa in den konkava
främre kanten på monteringsbygeln med den
rundade kanten på balken. En av byglarna
måste passa in positionsklämman (d) för att
förhindra sidoförflyttningar av sågen under
användning.
10. När framkanten på balken och
positionslåsklämman är inkopplade kommer
en lätt svängning nedåt möjliggöra en säker
inkoppling av frigöringsspakarna på baksidan
av balken. Rucka försiktigt på sågen för att
kontrollera att den är i låst läge.
11. Justera sågen position om så behövs för att
få bladet i rät vinkel mot balken när den är i
geringspositionen 0 grader.
12. Dra åt de fyra muttrarna som håller fast sågen
mot byglarna.
2 = Kort skruv, huvudet
under
3 = Lång skruv, huvudet
ovanpå
4 = Plastmellanlägg och
smal skruv, huvud
under
4. När transportskruven (hårdvaruväska) är
installerad enligt DE7025 tabellen hårdvaruval
montera en plan bricka, låsbricka och mutter på
skruven. Dra åt skruven med handkraft.
5. Upprepa proceduren på den andra sidan av
bygeln.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom och förstå geringssågens
bruksanvisning innan användning. Om
inte dessa varningar följs kan det leda till
personskador och allvarliga skador på
geringssågen och tillbehören.
DE7025 Universell monteringsmetod
av geringssågen (fig. 1, 3–5)
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng av enheten, koppla
ifrån maskinen från strömkällan
innan geringssågen monteras på
geringssågsställningen. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
VARNING: Stabilitetsfara.
Du måste använda den
plywoodmonteringsmetoden som
beskrivs i följande instruktion när
du monterar en geringssåg som
inte tillverkats av DEWalt på denna
geringssågsställning.
63
SVENSKA
VARNING: För att minska risken för
personskador se till att geringssågen är
helt förankrad i ställningen.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom och förstå geringssågens
bruksanvisning innan användning. Om
inte dessa varningar följs kan det leda till
personskador och allvarliga skador på
geringssågen och tillbehören.
OBSERVERA: Om du inte har en DEWALT
geringssåg måste du använda 19 mm plywood för
montering av geringssågen.
Plywooden måste vara minst 101,6 mm bredare
än den största bredden på geringssågens bas.
Plywooden bör vara minst så djup som det smalaste
djupet på geringssågens bas eller minst 406,4 mm
om geringssågens bas är mindre. Se till att
plywooden är kvadratisk.
1. När plywoodens storlek har bestämts, borra
9,5 mm hål 25,5 mm från främre hörnen på
plywooden, 355 mm mellanrum och 25,5 mm
från sidorna.
2. Placera DE7025 monteringsbyglarna på
ställningen:
a. Greppa och kläm på frigöringsspakarna (b).
b. Passa in den konkava främre kanten på
monteringsbygeln med den rundade främre
kanten på balken. En av byglarna måste
passa in positionsklämman (d) för att
förhindra sidoförflyttningar av sågen under
användning.
3. När framkanten på balken och
positionslåsklämman är inkopplade kommer
en lätt svängning nedåt möjliggöra en säker
inkoppling av frigöringsspakarna på baksidan
av balken. Följ samma procedur med andra
monteringsbygeln på lämplig plats på balken för
storleken på plywooden.
4. Placera plywooden på monterningsbyglarna
och rikta in de borrade hålen mot öppningarna
i monteringsbyglarna. Se DE7025 Tabellen
hårdvaruval och använd antingen metod
1 eller 2 för att fästa plywooden på
monteringsbyglarna.
5. Använd en 13 mm nyckel för att dra åt
utrustningen.
6. Geringssågen skall monteras på plywooden
med hålen i geringssågens bas. Utrustningens
storlek kommer att avgöras av hålen i
geringssågens bas. Utrustningen bör vara
31,8 mm längre än maximal höjd på
geringssågens bas på varje monteringsplats.
64
a. Förflyttningsplats för monteringshålen från
geringsågens bas till plywooden.
b. Borra hålen enligt storleken på vald
utrustning. OBSERVERA: Hårdvara måste
köps för montering av geringssåg på
plywood. All köpt hårdvara bör vara ett minst
grad 5 eller klass 8,8.
c. Fäst geringssågen på plywooden såsom
visas i figur 5. Sågbasen (e), 19 mm
plywood (i), plan bricka (f), låsbricka (h) och
mutter (g).
OBSERVERA: Se till att en plan
bricka (f) används mellan plywood (i) och
låsbrickan (h).
d. Dra åt all hårdvara.
Borttagning av sågen
När geringssågen är fäst vid bygeln kan den flyttas
genom att greppa frigöringsspakarna, dras lätt
uppåt för att frigöras från balken och sättas ned på
gummifötterna för transport eller rengöring.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
SVENSKA
KOMPATIBLA PRODUKTER
DE7023
Förstärkt geringssågsställning
DE7033
Kompakt geringssågsställning
DE7035
Förstärkts arbetsställning
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
65
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
66
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
GÖNYE TESTERE MONTAJ BRAKETLERİ
DE7025, DE7030
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Teknik veriler
DE7025
DE7030
Uzunluk
mm
430
550
Yükseklik
mm
75
75
Maksimum çalışma yükü
kg
113
30,5
Ağırlık
kg
0,9
1,0
UYARI: Güvenliğiniz için, herhangi bir
aksesuarı kullanmadan önce gönye
stand kullanım kılavuzunu okuyun.
Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye standın ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir. Bu alete bakım yaparken,
yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Stand Aksesuarları için Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için:
•
HER ZAMAN göz koruması kullanın.
Tüm kullanıcıların ve seyircilerin göz
koruması takması gerekir.
•
Gönye testere standının ve takılı
gönye testerenin dengesini standı veya
testereyi kullanıma sokmadan önce
HER ZAMAN kontrol edin.
•
Bu standa gönye testere dışında
herhangi bir güç aleti TAKMAYIN. Başka
güç aletlerinin bu standa takılması ciddi
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
•
Bu braketlerin kaldırabileceği
ağırlığı AŞMAYIN. Her bir braket
doğrudan stant ana kirişine doğrudan
yüklendiğinde 250 lbs.’ye (113 kg) kadar
olan bir ağırlığı destekleyebilir. Standın
ağırlık sınırını aşmayın.
•
Montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde
izleyin. Gönye testereyi testere montaj
braketine belirtildiği gibi sağlam bir
şekilde sabitleyin.
Yangın riskini belirtir.
67
TÜRKÇE
•
•
Standı tasarlanmayan işlemler
için DEĞİŞTİRMEYİN VEYA
KULLANMAYIN.
Standı dengeli olmayan yüzeylerde
KULLANMAYIN. Stant düz, dengeli,
kaygan olmayan bir yüzey üzerinde
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Keskin kenarlar veya sıkışma nedeniyle kişisel
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Göz koruması kullanın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
2 Gönye testere montaj braketleri
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. [fig.] 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Montaj braketleri
b. Bırakma kolları
c. Şekli değişmeyen ayaklar
KULLANIM ALANI
Montaj braketleriniz DEWALT gönye testerenizin
becerikliliğini attırmak için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
68
Bu montaj braketleri profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
DE7025 DEWALT Gönye
Testere Montaj Yöntemi
(şek. 2, 3)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, gönye testereyi gönye testere
standına takmadan önce üniteyi
kapatın, makinenin güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Denge Tehlikesi. DEWalt
tarafından üretilmemiş bir gönye
testereyi bu gönye testere standına
takarken Genel Gönye Testere
Montaj Yöntemini kullanmanız
gerekmektedir.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, gönye testerenin standa
tamamen zincirlenmiş olduğundan
emin olun.
UYARI: Güvenliğiniz için, kullanmadan
önce gönye testere kullanım
kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye testerenin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir.
1. Testereyi bıçak size bakacak şekilde çalışma
konumuna getirin. Montaj braketindeki etiket
önü gösterecek şekilde hizalayın.
2. Testerenin montaj ayakları çalışma yüzeyinin
üzerinde olacak şekilde gönye testerenin bir
yanının altına bir ara levhası yerleştirin.
3. Montaj braketini (a) testerenin altında tutun
ve brakete ve taşıma cıvatasını (donanım
çantası) testerenin ayağına doğru ilerletin.
NOT: DEWALT gönye testerelerin doğru
montaj donanım prosedürleri için DE7025
Donanım Seçme Şeması’na bakın. Tüm
talimatları uygun şekilde izleyin, aksi halde
gönye testerenin masa dönüşü engellenebilir.
TÜRKÇE
DE7025 DONANIM SEÇME ŞEMASI
Sol Yan
Sağ Yan
1
1
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
2
DW708
1
2
DW712
1
1
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
2
1
DW717
3
2
DW718
4
4
DW700
4
4
DW701 Tip 1
1
1
DW701 Tip 2
4
4
DW707 Tip 1
1
1
DW707 Tip 2
4
4
DW711 Tip 1
1
1
DW711 Tip 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1 = Uzun vida, düğme
üzerindeki başlık
6. Testere tabanına erişmek üzere testerenin
diğer ucunu tutmak için, ara levhayı testerenin
diğer yanına hareket ettirin.
7. Taşıma cıvatalarını diğer brakete ve testerenin
tabanına doğru önceden olduğu gibi ilerletin.
Her iki braketin de birbirine paralel olduğundan
emin olun.
8. Testereyi stant üzerine yerleştirmek için,
testereyi serbest bırakma kolları ile braket
kurulumuna monte ederek tutun ve kaldırın.
Bu kollar testereyi yatay olarak yerine
kilitlemez, yalnızca testereyi kirişe monte etme
aracı olarak kullanılır.
9. Kirişi testere/braket kurulumunu eğerek hafifçe
kendinize doğru yaklaştırın. Montaj braketinin
konkav ön ucunu kirişin yuvarlak kenarıyla
birlikte takın. Kullanım sırasında testerenin
yan hareketini önlemek için, braketlerin birisi
konumlandırıcı klipse (d) takılmalıdır.
10. Kirişin ve kilitleme konumlandırıcı klipsinin ön
kenarı takıldığında, aşağı doğru hafif bir eksen
serbest bırakma kollarının kirişin arkasına
güvenilir bir şekilde takılmasını sağlar.
Kilitlemenin güvenilir bir şekilde yapıldığını
doğrulamak için, testereyi yavaşça sallayın.
11. 0 derecelik gönye konumu elde edildiğinde
kirişe dik bir bıçak elde etmek için testere
konumunu gerektiği şekilde ayarlayın.
2 = Kısa vida, düğme
üzerindeki başlık
3 = Uzun vida, üstteki
başlık
4 = Plastik ped ve küçük
vida, düğme üzerindeki
başlık
4. Taşıma cıvatası (donanım çantası) DE7025
Donanım Seçme Şeması’na uygun olarak
takıldıktan sonra, düz bir rondela takın;
rondelayı ve somunu cıvata üzerinde kilitleyin.
Cıvataları parmak gücüyle sıkın.
5. Aynı prosedürü braketin diğer ucunda tekrar
edin.
12. Testereyi braketlere güvenilir bir şekilde
tutturmak için dört somunu sıkın.
UYARI: Güvenliğiniz için, kullanmadan
önce gönye testere kullanım
kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye testerenin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir.
DE7025 Genel Gönye Testere
Montaj Yöntemi (şek. 1, 3–5)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, gönye testereyi gönye testere
standına takmadan önce üniteyi
kapatın, makinenin güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Denge Tehlikesi. Bu gönye
testere standına DEWalt tarafından
üretilmemiş bir gönye testere monte
ederken aşağıdaki talimatlarda
69
TÜRKÇE
açıklanan kontrplak montaj yöntemini
kullanmalısınız.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, gönye testerenin standa
tamamen zincirlenmiş olduğundan
emin olun.
UYARI: Güvenliğiniz için, kullanmadan
önce gönye testere kullanım
kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye testerenin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir.
NOT: Bir DEWALT gönye testereye sahip
değilseniz, gönye testerenizi monte etmek için
19 mm’lik kontrplak kullanmanız gerekir.
Kontrplak, en yüksek gönye testere tabanı
genişliğinden minimum 101,6 mm daha geniş
olmalıdır. Kontrplak, gönye testere tabanının en
küçük derinliği kadar veya gönye testere tabanı
daha küçükse minimum 406,4 mm olmalıdır.
Kontrplağın kare olduğundan emin olun.
1. Kontrplak boyutu belirlendikten sonra,
kontrplağın ön köşelerinden 25,5 mm
uzaklıkta, yanlardan 355 mm ve 25,5 mm
uzaklıkta 9,5 mm’lik delikler delin.
2. DE7025 montaj braketlerini standa takın:
a. Serbest bırakma kollarını (b) tutun ve sıkın.
b. Montaj braketinin konkav ön ucunu ön
kirişin yuvarlak kenarıyla birlikte takın.
Kullanım sırasında testerenin yan hareketini
önlemek için, montaj braketlerinin birisi
konumlandırıcı klipste (d) takılı olmalıdır.
3. Kirişin ve konumlandırıcı klipsinin ön kenarı
takıldığında, aşağı doğru hafif bir eksen
serbest bırakma kollarının kirişin arkasına
güvenilir bir şekilde takılmasını sağlar. Aynı
prosedürü kiriş üzerinde kontrplak boyutuna
uygun konumdaki ikinci montaj braketinde
tekrarlayın.
4. Kontrplağı montaj braketlerine yerleştirin
ve delikleri montaj braketlerindeki yuvalarla
hizalayın. DE7025 Donanım Seçme
Şeması’na bakın ve kontrplak montaj
braketlerini sabitlemek için Yöntem 1 veya 2’yi
kullanın.
5. Donanımı sıkmak için 13 mm’lik İngiliz
anahtarı kullanın.
70
6. Gönye testere gönye testere tabanındaki
delikler kullanılarak kontrplağa monte
edilmelidir. Donanım boyutu gönye testere
tabanındaki deliklerle belirlenir. Donanım her
bir montaj konumunda gönye testere tabanının
maksimum uzunluğundan 31,8 mm daha uzun
olmalıdır.
a. Montaj deliklerinin gönye testereden
kontrplağa transfer konumu.
b. Delikleri seçilen donanım boyutuna göre
delin. NOT: Donanım gönye testereyi
kontrplağa monte etmek için satın
alınmalıdır. Satın alınan tüm donanım en az
Derece 5 veya Sınıf 8,8 olmalıdır.
c. Gönye testereyi Şekil 5’da gösterildiği
gibi sabitleyin. Testere tabanı (e), 19 mm
kontrplak (i), düz rondela (f), kilitleme
rondelası (h) ve somun (g).
NOT: Kontrplak ve (i) ve kilitleme
rondelası (h) arasında düz bir rondela (f)
kullanıldığından emin olun.
d. Tüm donanımı sıkın.
Testereyi Çıkarma
Gönye testere braketlere sabitlendikten sonra,
serbest bırakma kolları tutarak, kirişi uzaklaştırmak
için hafifçe yukarı doğru çekerek çıkarılabilir
ve taşıma veya temizleme için plastik ayaklar
üzerinde ayarlanabilir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Temizleme
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
UYUMLU ÜRÜNLER
DE7023 Ağır iş gönye testere standı
DE7033 Kompakt gönye testere standı
DE7035 Ağır iş çalışma standı
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
71
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
72
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
DE7025, DE7030
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DE7025
DE7030
550
Μήκος
mm
430
Ύψος
mm
75
75
Μέγιστο φορτίο εργασίας
kg
113
30,5
Βάρος
kg
0,9
1,0
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών του πάγκου φαλτσοπρίονου
πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
αξεσουάρ. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη
και σοβαρή ζημιά στο πάγκο
φαλτσοπρίονου και στο αξεσουάρ.
Όταν διενεργείτε σέρβις στο
εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε μόνο
ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το
αρχικό εξάρτημα.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας για
αξεσουάρ πάγκων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σωματικής βλάβης:
•
ΠΑΝΤΑ φοράτε προστασία ματιών.
Όλοι οι χρήστες και οι παρευρισκόμενοι
πρέπει να φορούν προστασία ματιών.
•
ΠΑΝΤΑ ελέγχετε την ευστάθεια του
πάγκου φαλτσοπρίονου και του
συνδεδεμένου σ’ αυτή φαλτσοπρίονου
πριν θέσετε σε χρήση τον πάγκο ή το
πριόνι.
•
ΜΗΝ εγκαταστήσετε στον πάγκο αυτόν
οποιοδήποτε άλλο εργαλείο εκτός από
φαλτσοπρίονο. Η εγκατάσταση άλλων
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
73
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτρικών εργαλείων στον πάγκο αυτόν
θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό.
•
•
ΜΗΝ υπερβείτε το βάρος που μπορούν
να συγκρατήσουν αυτά τα στηρίγματα.
Κάθε στήριγμα μπορεί να υποστηρίξει
έως 113 kg (250 λίβρες) όταν το φορτίο
έχει τοποθετηθεί απ’ ευθείας πάνω
από την κύρια δοκό του πάγκου. Μην
υπερβείτε το ονομαστικό βάρος του
πάγκου.
Περιγραφή (εικ. [fig.] 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Στηρίγματα εγκατάστασης
Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες
εγκατάστασης του εργαλείου. Στερεώστε
το φαλτσοπρίονο με ασφάλεια στα
στηρίγματα εγκατάστασης του πριονιού
σύμφωνα με τις οδηγίες.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
•
ΜΗΝ τροποποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε
τον πάγκο για εργασίες για τις οποίες δεν
προορίζεται.
Τα στηρίγματα συγκράτησης έχουν σχεδιαστεί να
επεκτείνουν την ευελιξία του φαλτσοπρίονού σας
DEWALT.
•
ΜΗ χρησιμοποιείτε τον πάγκο πάνω σε
ανομοιόμορφες επιφάνειες. Ο πάγκος
έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται σε
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης από αιχμηρές
ακμές και σύνθλιψη.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
2 Στηρίγματα εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
74
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
b. Μοχλοί απασφάλισης
c. Πόδια που δεν χαράζουν
Αυτά τα στηρίγματα συγκράτησης είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
DE7025 – Μέθοδος
εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
DEWALT (εικ. 2, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
πηγή ρεύματος πριν τοποθετήσετε
το φαλτσοπρίονο στον πάγκο
φαλτσοπρίονου. Τυχόν αθέλητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την
ευστάθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη Γενικής χρήσης μέθοδο
εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
όταν εγκαθιστάτε στον πάγκο αυτόν
ένα φαλτσοπρίονο που δεν έχει
κατασκευαστεί από τη DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, βεβαιωθείτε
ότι το φαλτσοπρίονο είναι πλήρως
αγκυρωμένο στον πάγκο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά
σας, διαβάστε και κατανοήστε το
εγχειρίδιο οδηγιών του φαλτσοπρίονου
πριν τη χρήση. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο φαλτσοπρίονο και
στο αξεσουάρ.
1. Τοποθετήστε το πριόνι σε θέση λειτουργίας
με τη λεπίδα να κοιτάζει προς το μέρος σας.
Ευθυγραμμίστε με την ετικέτα στο στήριγμα
εγκατάστασης να δείχνει προς τα εμπρός.
DW707 Τύπος 2
DW711 Τύπος 1
DW711 Τύπος 2
DW771
DW777
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1 = Μακριά βίδα, κεφαλή
κάτω
2 = Κοντή βίδα, κεφαλή
κάτω
2. Τοποθετήστε έναν αποστάτη κάτω από
μία πλευρά του φαλτσοπρίονου για να
συγκρατήσει τα πόδια εγκατάστασης του
φαλτσοπρίονου πάνω από την επιφάνεια
εργασίας.
3 = Μακριά βίδα, κεφαλή
πάνω
3. Κρατήστε ένα στήριγμα εγκατάστασης (a)
κάτω από το πριόνι και περάστε μια καρόβιδα
(από τη σακούλα εξαρτημάτων στερέωσης)
προς τα πάνω μέσα από το στήριγμα και το
πόδι του πριονιού.
4 = Πλαστική επιφάνεια
και μικρή βίδα, κεφαλή
κάτω
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. τον DE7025 – Πίνακα
επιλογής εξαρτημάτων στερέωσης
για τις σωστές διαδικασίες εξαρτημάτων
εγκατάστασης για φαλτσοπρίονα DEWALT.
Ακολουθήστε σωστά όλες τις οδηγίες, αλλιώς
μπορεί να εμποδίζεται η περιστροφή του
τραπεζιού του φαλτσοπρίονου.
DE7025 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Αριστερή
Δεξιά
πλευρά
πλευρά
1
1
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
2
DW708
1
2
DW712
1
1
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
2
1
DW717
3
2
DW718
4
4
DW700
4
4
DW701 Τύπος 1
1
1
DW701 Τύπος 2
4
4
DW707 Τύπος 1
4. Μόλις εγκατασταθεί η καρόβιδα (από τη
σακούλα εξαρτημάτων στερέωσης) σύμφωνα
με τον DE7025 – Πίνακα επιλογής
εξαρτημάτων στερέωσης, τοποθετήστε
πάνω στο μπουλόνι μια επίπεδη ροδέλα,
ροδέλα ασφάλισης και παξιμάδι. Σφίξτε τα
μπουλόνια με το χέρι.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά
του στηρίγματος.
6. Μετακινήστε τον αποστάτη στην άλλη πλευρά
του πριονιού για να συγκρατήσει το άλλο άκρο
του πριονιού πάνω για πρόσβαση στη βάση
του πριονιού.
7. Περάστε καρόβιδες μέσα από το άλλο
στήριγμα και τη βάση του πριονιού όπως
πριν. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο στηρίγματα είναι
παράλληλα μεταξύ τους.
8. Για να τοποθετήσετε το πριόνι πάνω στον
πάγκο, πιάστε και ανυψώστε το πριόνι από
το συγκρότημα στηρίγματος εγκατάστασης
από τους μοχλούς απασφάλισης. Αυτοί οι
μοχλοί δεν ασφαλίζουν το πριόνι πλευρικά στη
θέση του αλλά χρησιμεύουν απλά σαν μέσο
εγκατάστασης του πριονιού στη δοκό.
75
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9. Πλησιάστε τη δοκό, με το συγκρότημα
πριονιού/στηρίγματος να γέρνει ελαφρά προς
το σώμα σας. Πιάστε το κοίλο μπροστινό
χείλος του στηρίγματος εγκατάστασης με
τη στρογγυλεμένη άκρη της δοκού. Ένα
από τα στηρίγματα πρέπει να πιάνει το
κλιπ συγκράτησης (d) για να εμποδίζει την
πλευρική κίνηση του πριονιού κατά τη χρήση.
10. Όταν έχουν συνδεθεί η μπροστινή ακμή της
δοκού και το ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης
θέσης, μια ελαφρά περιστροφή προς τα κάτω
θα επιτρέψει ασφαλή σύμπλεξη των μοχλών
ασφάλισης στο πίσω μέρος της δοκού.
Κινήστε ελαφρά το πριόνι στα στηρίγματα για
να επαληθεύσετε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
11. Ρυθμίστε τη θέση του πριονιού όπως
χρειάζεται για να έχετε τη λεπίδα κάθετα
προς τη δοκό όταν βρίσκεται στη θέση λοξής
κοπής 0.
12. Σφίξτε καλά τα τέσσερα παξιμάδια που
συγκρατούν το πριόνι στα στηρίγματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά
σας, διαβάστε και κατανοήστε
το εεγχειρίδιο οδηγιών του
φαλτσοπρίονου πριν τη χρήση. Η μη
τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών
μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη
και σοβαρή ζημιά στο φαλτσοπρίονο
και στο αξεσουάρ.
DE7025 – Γενικής χρήσης
Μέθοδος εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου (εικ. 1, 3–5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
πηγή ρεύματος πριν τοποθετήσετε
το φαλτσοπρίονο στον πάγκο
φαλτσοπρίονου. Τυχόν αθέλητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την
ευστάθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη μέθοδο εγκατάστασης με κόντρα
πλακέ που περιγράφεται στις οδηγίες
που ακολουθούν όταν εγκαθιστάτε
σε αυτόν τον πάγκο φαλτσοπρίονου
ένα φαλτσοπρίονο που δεν είναι
κατασκευασμένο από τη DEWalt.
76
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, βεβαιωθείτε
ότι το φαλτσοπρίονο είναι πλήρως
αγκυρωμένο στον πάγκο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά
σας, διαβάστε και κατανοήστε
το εεγχειρίδιο οδηγιών του
φαλτσοπρίονου πριν τη χρήση. Η μη
τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών
μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη
και σοβαρή ζημιά στο φαλτσοπρίονο
και στο αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε φαλτσοπρίονο DEWALT,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε κόντρα πλακέ πάχους
19 mm για να εγκαταστήσετε το φαλτσοπρίονό
σας.
Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
101,6 mm πλατύτερο από το μεγαλύτερο πλάτος
της βάσης του φαλτσοπρίονου. Το κόντρα πλακέ
θα πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον ίσο με το
μικρότερο βάθος της βάσης του φαλτσοπρίονου
ή τουλάχιστον 406,4 mm αν η βάση του
φαλτσοπρίονου είναι μικρότερη. Βεβαιωθείτε ότι το
κόντρα πλακέ είναι τετράγωνο.
1. Αφού έχει προσδιοριστεί το μέγεθος του
κόντρα πλακέ, διατρήστε οπές 9,5 mm σε
απόσταση 25,5 mm από τις μπροστινές
γωνίες του κόντρα πλακέ, σε απόσταση
355 mm μεταξύ τους και 25,5 mm από τις
πλευρές.
2. Τοποθετήστε πάνω στον πάγκο τα DE7025
στηρίγματα εγκατάστασης:
a. Πιάστε και πιέστε τους μοχλούς
απασφάλισης (b).
b. Πιάστε το κοίλο μπροστινό χείλος
του στηρίγματος εγκατάστασης με τη
στρογγυλεμένη άκρη της δοκού. Ένα από
τα στηρίγματα συγκράτησης πρέπει να
πιάνει το κλιπ συγκράτησης (d) για να
εμποδίζει την πλευρική κίνηση του πριονιού
κατά τη χρήση.
3. Όταν έχουν πιαστεί η μπροστινή ακμή της
δοκού και το κλιπ ρύθμισης θέσης, μια ελαφρά
περιστροφή προς τα κάτω θα επιτρέψει
ασφαλή σύμπλεξη των μοχλών ασφάλισης
στο πίσω μέρος της δοκού. Ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με το δεύτερο στήριγμα
εγκατάστασης στην κατάλληλη θέση στη δοκό
για το μέγεθος του κόντρα πλακέ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Τοποθετήστε το κόντρα πλακέ πάνω στα
στηρίγματα εγκατάστασης και ευθυγραμμίστε
τις οπές που έχετε διατρήσει με τις επιμήκεις
οπές στα στηρίγματα εγκατάστασης.
Ανατρέξτε στον DE7025 – Πίνακα επιλογής
εξαρτημάτων στερέωσης και χρησιμοποιήστε
είτε τη Μέθοδο 1 είτε τη Μέθοδο 2 για να
στερεώσετε το κόντρα πλακέ στα στηρίγματα
εγκατάστασης.
5. Χρησιμοποιήστε κλειδί 13 mm για να σφίξετε
τα εξαρτήματα στερέωσης.
6. Το φαλτσοπρίονο θα πρέπει να εγκατασταθεί
στο κόντρα πλακέ χρησιμοποιώντας τις οπές
στη βάση του φαλτσοπρίονου. Το μέγεθος
των εξαρτημάτων στερέωσης θα καθοριστεί
από τις οπές στη βάση του φαλτσοπρίονου.
Τα εξαρτήματα στερέωσης θα πρέπει να
είναι 31,8 mm μακρύτερα από το ύψος της
βάσης του φαλτσοπρίονου σε κάθε θέση
εγκατάστασης.
a. Μεταφέρετε τη θέση των οπών
εγκατάστασης από τη βάση του
φαλτσοπρίονου στο κόντρα πλακέ.
b. Διατρήστε τις οπές σύμφωνα με το
μέγεθος των επιλεγμένων εξαρτημάτων
στερέωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να
προμηθευτείτε εξαρτήματα στερέωσης
για την εγκατάσταση του φαλτσοπρίονου
στο κόντρα πλακέ. Όλα τα εξαρτήματα
στερέωσης που θα προμηθευτείτε θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον Βαθμού 5 ή
Κατηγορίας 8,8.
c. Στερεώστε το φαλτσοπρίονο στο κόντρα
πλακέ όπως δείχνει η Εικόνα 5. Βάση
πριονιού (e), κόντρα πλακέ 19 mm (i),
επίπεδη ροδέλα (f), ροδέλα ασφάλισης (h)
και παξιμάδι (g).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείται επίπεδη ροδέλα (f)
ανάμεσα στο κόντρα πλακέ (i) και τη
ροδέλα ασφάλισης (h).
d. Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.
Αφαίρεση του πριονιού
Αφού το φαλτσοπρίονο στερεωθεί στα στηρίγματα,
μπορεί να αφαιρεθεί πιάνοντας τους μοχλούς
απασφάλισης, τραβώντας ελαφρά προς τα πάνω
για να αποσυνδεθεί από τη δοκό και να αποτεθεί
κάτω στα λαστιχένια πόδια για μεταφορά ή
καθαρισμό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
DE7023 Βαρέως τύπου πάγκος φαλτσοπρίονου
DE7033 Συμπαγούς μεγέθους πάγκος
φαλτσοπρίονου
DE7035 Βαρέως τύπου πάγκος εργασίας
77
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
78
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
79
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N085067
Dutch Tel: +32 70 220 063
French Tel: +32 70 220 062
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
Τηλ:
+30 210 8981-616 www.dewalt.gr
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
12/10
Download PDF

advertising