FSM1600 | Black&Decker FSM1600 STEAM MOP - 2 instruction manual

372000 - 06 EST
www.blackanddecker.eu
FSM1500
FSM1600
FSM1600D
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Hoiatus! Ärge kasutage õlitamata puit- või
laminaatpõrandal. Ärge kasutage vahatatud
pindadel või mõnedel vahatamata pindadel,
mis võib kahjustada põranda läiget. Enne
puhastamist on alati soovitatav kasutada
seadet testtööks puhastatava pinna kõrvalisel alal. Samuti soovitame tutvuda põranda
tootja hooldusjuhistega.
Teie Black and Deckeri aurumopp o mõeldud lakitud
tammepuidu, lakitud laminaadi, linoleumi, keraamiliste plaatide, kivi ja marmori desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks ning vaipade värskendamiseks.
See tööriist on mõeldud vaid kodusiseseks tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Kui kasutatakse võrgutoitega
seadeid, peab järgima elementaarseid
ohutusnõudeid, sh ohutusnõudeid mis
puudutavad tule-, elektrilöögi kahjustuste
isikuvigastuste ohtu.
♦
♦
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Lisaseadmete kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks kui selles kasutusjuhendis ette nähtud võib lõppeda vigastusega.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
Seadme kasutamine
♦ Ärge suunake auru inimeste, elektriseadmete
või elektripistikute poole.
♦ Ärge jätke vihma kätte.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge jätke seadet valveta.
♦ Ärge jätke seadet elektripistikusse kui seda ei
kasutata.
♦ Seadme lahtiühendamiseks elektrivõrgust ärge
kunagi tõmmake seda juhtmest. Hoidke seadme
kaabel eemal kuumusest, õlist ja teravatest
äärtest.
♦ Ärge käsitlege aurupuhastit märgade kätega.
♦ Ärge tõmmake või kandke seadet hoides seda
juhtmest, ärge kasutage juhet käepidemena,
ärge jätke juhet ukse vahele, ärge vedage juhet
ümber teravate nurkade või ärge laske sellel
kokku puutuda kuumade pindadega.
♦ Ärge kasutage seadet suletud keskkonnas, kus
leidub õlivärvide lahjendeid, koitõrjevahendeid,
süttivat tolmu või teisi plahvatusohtlikke või
mürgiseid aure.
♦ Põranda tüübi osas pidage nõu tootjaga.
♦ Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil
või põrandal, sünteetilistel kiududel, sametil või
mõnel teisel, aurule tundlikul, materjalil.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aurupuhastisse ei tohi panna katlakivi sisaldavaid, aromaatseid aineid või puhastusaineid;
see võib seadet kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks.
Kui seadme käitamise ajal läheb läbi kaitse,
lõpetage töö koheselt ja võtke ühendust klienditeenindusega. (pöörake tähelepanu elektrilöögi
ohule.)
Seade eraldab väga kuuma auru, mida kasutatakse tööala desinfitseerimiseks. See tähendab,
et aurupea, puhastuslapid ja vaibaseade muutuvad käitamise ajal kuumaks
Ettevaatust! Aurumopi kasutamisel ja lisatarvikute vahetamisel kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse ega avatud ninaga
jalanõusid.
Kaas või kasutamise ajal kuumeneda.
Seadme käitamise ajal võib seadmest eraldada
auru.
Seadme kasutamisel peaks olema hoolikas.
ÄRGE katsuge ühtegi seadme osa, mis võib
käitamise ajal muutusa kuumaks.
Enne veepaagi korgi eemaldamist lülitage seade
välja ja viige käepide ülemisse asendisse.
Kasutamiseks ainult põrandal; ärge kasutage
seadet tagurpidi. See tööriist on mõeldud vaid
kodusiseseks tavakasutuseks.
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust
välja ja laske seadmel maha jahtuda.
Kui seadet ei kasutata, peaks seda hoiustama
kuivas kohas.
Lastel ei tohiks olla ligipääsu hoiustatud seadmele.
Ülevaatus ja parandustööd
♦
♦
Enne hooldustööde teostamist või parandamist
tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske
seadmel maha jahtuda.
Enne käitamist veenduge, et seade poleks
kahjustunud ega selle osad vigased. Kontrollige
osade võimalikku purunemist, lülitite võimalikke
kahjustusi ning kõiki teisi asjaolusid, mis võivad
segada seadme käitamist.
5
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
Kontrollige regulaarselt toitejuhtme võimalikke
kahjustusi.
Ärge käitage seadet kui mõni selle osa on kahjustunud ja vigane.
Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud kasutusjuhendis.
♦
peab kasutama 3-soonelist pikenduskaablit.
Kuni 30 m (100 ft) pikenduskaablit saab
kasutada ilma võimsuskaota.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Elektriohutus
Hoiatus! Põletusoht.
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. ON/OFF (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE) nupp
2. Autoselect™-i ketas
3. Veepaak
4. Käepide
5. Aurupea
6. Puhastuslapp
7. Alus
8. Vaibasiluja (ainult mudelid FSM1600 ja FSM1600D)
9. Kann (ainult mudelid FSM1600 ja FSM1600)
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning maha jahtunud ega sisalda vett.
Käepideme kinnitamine (joon. A ja B)
♦
♦
♦
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja
vahetada.
Pikenduskaablid ja 1. klassi toode
♦
6
Kuna seade on 1. klassi toode ja maandatud,
Libistage vars (10) käepideme külge (4) nii, et
see lukustub oma kohale.
Libistage käepideme (4) alumine osa aurumopi
korpusega (11) nii, et lukustub oma kohale.
Hoiustamiseks on võimalik käepidet aurumopi
korpusest eraldada, selleks vajutage käepideme
toru vabastusnuppu (12) ja tõmmake käepide (4)
korpusest (11) välja.
Aurupea kinnitamine (joon. C)
♦
♦
Libistage aurumopi korpuse (11) alumine osa
aurupea peale (5) nii, et lukustub oma kohale.
Hoiustamiseks on võimalik aurupead aurumopi
korpusest eraldada, selleks vajutage aurupea
vabastusnuppu (13) ja tõmmake aurumopi korpus (11) aurupeast (5) välja.
Puhastuslapi kinnitamine (joon. D)
Asenduslapid on saadaval teie Вlack & Deckeri
edasimüüja juures (kat. nr. FSMP20-XJ).
EESTI KEEL
♦
Asetage puhastuslapp (6) põrandale nii, et
takjakinnitus oleks ülespoole.
♦ Suruge aurumopp vastu puhastuslappi (6).
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Puhastuslapi eemaldamine (joon. E)
Ettevaatust! Aurumopi puhastuslapi vahetamisel
kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse
ega avatud ninaga jalanõusid.
♦ Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele ja oodake kuni see
maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Asetage oma kinganina puhastuslapi eemalduslapatsile (14) ja vajutage see alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuslapilt üles.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Vaibasiluja kinnitamine (joon. F) (ainult mudelid
FSM1600 ja FSM1600D)
♦
♦
Asetage vaibasiluja põrandale.
Suruge aurumoppi kergelt vastu vaibasilujat (8)
nii, et see lukustuks oma kohale.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Vaibasiluja eemaldamine (joon. F) (ainult mudelid
FSM1600 ja FSM1600D)
Ettevaatust! Aurumopi vaibasiluja vahetamisel
kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse
ega avatud ninaga jalanõusid.
♦ Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele ja oodake kuni see
maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Asetage oma kinganina vaibasiluja eemalduslapatsile (15) ja vajutage see alla.
♦ Tõstke aurumopp vaibasilujalt (8) üles.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Veepaagi täitmine (joon. H, I ja J)
Aurumopp on varustatud katlkakivi vastase süsteemiga, mis aitab pikendada seadme eluiga.
Märkus. Täitke veepaak kraaniveega.
Märkus. Kareda veega piirkondades soovitame
kasutada deioniseeritud vett.
♦ Veenduge, et seade on välja lülitatud ja voolu-
võrgust eemaldatud.
Asetage aurumopp alusele (7) nii, et käepide
(4) on ülemises asendis.
♦ Eemaldage filtrikork (16) keerates seda vastupäeva.
♦ Täitke veepaak (3) veega.
Hoiatus! Paagi mahutavus on 0,5 liitrit. Veetase ei
tohi ületada märgist Max.
♦ Paigaldage filtrikork (16) keerates seda tugevalt
päripäeva.
Märkus. Kui kannu ei kasutata, võib selle paigutada
mugavalt käepideme külge (joon. J) (ainult mudelid
FSM1600 ja FSM1600D)
♦
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA) (1). Aurumopil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu 15 sekundit.
Märkus. Aurumopi esmakordsel sisselülitamisel
helendab veemahuti punaselt. Kui aurumopp
on kasutusvalmis, helendab veemahuti siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Ettevaatust! Ärge jätke kunagi aurumoppi ühele
kohale liiga kauaks seisma. Kui aurumoppi ei
kasutata, asetage see alati alusele (7) nii, et
käepide (4) oleks ülemises asendis ja seade
välja lülitatud.
Ettevaatust! Pärast kasutamist tühjendage alati
aurumopp.
Autoselect™ tehnoloogia
Aurumopp on varustatud Autoselect™-i kettaga (2),
mis näitab erinevaid puhastusrežiime. Neid kasutatakse puhastustoimingule sobiva puhastusrežiimi
valimiseks.
Autoselect™-i ketas(2) võimaldab valida järgnevaid
puhastusrežiime:
Wood/Laminate (Puit/Laminaat)
Stone/Marble (Kivi/Marmor)
Tiles/Vinyl (Plaat/Vinüül)
Vastavalt valitud režiimile valib aurumopp puhastustoiminguks vajaliku auru koguse.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Üldine
Ettevaatust! Ärge kunagi kasutage aurumoppi ilma,
7
EESTI KEEL
et oleks kinnitatud puhastuslapp.
♦ Enne aurumopi kasutamist pühkige põrand või
puhastage see tolmuimejaga.
♦ Masina kasutamine on kõige lihtsam siis, kui
kallutate käepideme 45˚ nurga alla ja puhastate
aeglaselt kattes korraga vaid väikese ala.
♦ Ärge kasutage koos mopiga keemilisi puhastusaineid. Raskete plekkide eemaldamiseks
vinüül- või linoleumpindadelt võite pindu eelnevalt töödelda pehme lahuse või veega.
Aurupuhastus
♦ Asetage puhastuslapp (6) põrandale nii, et
takjakinnitus oleks ülespoole.
♦ Tõstke aurumopp aluselt (7) maha ja suruge
seda kergelt vastu puhastuslappi.
♦ Asetage aurumopp alusele.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Keerake ketas Autoselect™ (2) soovitud seadele.
♦ Vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Aurumopil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu
15 sekundit.
♦ Käepideme (4) tõmbamine tahapoole käivitab
aurumopi. Mõne sekundi pärast hakkab autupeast eralduma auru.
♦ Auru imbumine puhastuslappi võtab aega
mõne sekundi. Nüüd liigub aurumopp sujuva
kergusega üle desinfitseeritavate/puhastatavate
pindade.
♦ Liigutage moppi sujuvalt üle põranda, et puhastada kogu pind.
Märkus. Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba viies käepideme ülemisse asendisse,
see käepärane funktsioon võimaldab teil asetada
moppi alusele lühikeseks ajaks, et saaksite liigutada
mööblit, seejärel saate jätkata puhastamist ilma, et
peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete aurumopi kasutamise lõpetanud, viige
käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage seade
asendisse „OFF (VÄLJAS)“, asetage see alusele
(7) ja oodake kuni mopp maha jahtub. (ligikaudu
viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veetaset veepaagis.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamise jätkamiseks viige käepide (4) ülemisse asendisse
ja lülitage aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
Eemaldage seade vooluvõrgust ja täitke veepaak
(3) kasutades seadmega tarnitud kannu (9).
Ettevaatust! Ärge jätke kunagi aurumoppi ühele
kohale liiga kauaks seisma. Kui aurumoppi ei kasutata, asetage see alati alusele (7) nii, et käepide
(4) oleks ülemises asendis ja seade välja lülitatud.
8
Vaibavärskendus
♦ Asetage puhastuslapp (6) põrandale nii, et
takjakinnitus oleks ülespoole.
♦ Tõstke aurumopp aluselt (7) maha ja suruge
seda kergelt vastu puhastuslappi.
♦ Asetage vaibasiluja (8) põrandale.
♦ Suruge aurumoppi kergelt vastu vaibasilujat (8)
nii, et see lukustuks oma kohale.
♦ Asetage aurumopp alusele. (7)
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Keerake ketas Autoselect™ (2) seadele Wood/
Laminate (Puu/Laminaat).
♦ Vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Aurumopil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu
15 sekundit.
♦ Käepideme (4) tõmbamine tahapoole käivitab
aurumopi. Mõne sekundi pärast hakkab autupeast eralduma auru.
♦ Liigutage moppi sujuvalt üle vaiba, et puhastada
kogu pind.
Märkus. Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, viies käepideme (4) ülemisse asendisse,
see käepärane funktsioon võimaldab teil asetada
moppi alusele (7), et saaksite liigutada mööblit,
seejärel saate jätkata puhastamist ilma, et peaksite
seadme välja lülitama.
♦ Kui olete aurumopi kasutamise lõpetanud, viige
käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage seade
asendisse „OFF (VÄLJAS)“, asetage see alusele
(7) ja oodake kuni mopp maha jahtub. (ligikaudu
viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veetaset veepaagis.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamise jätkamiseks viige käepide (4) ülemisse asendisse
ja lülitage aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
Eemaldage seade vooluvõrgust ja täitke veepaak
kasutades seadmega tarnitud kannu.
Ettevaatust! Ärge jätke kunagi aurumoppi ühele
kohale liiga kauaks seisma. Kui aurumoppi ei kasutata, asetage see alati alusele (7) nii, et käepide
(4) oleks ülemises asendis ja seade välja lülitatud.
Pärast kasutamist (joon. K ja L)
♦ Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele (7) ja oodake kuni
mopp maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp vooluvõrgust.
♦ Tühjendage veepaak (3).
♦ Eemaldage puhastuslapp (6) ja peske see enne
järgmist kasutuskorda. (Veenduge, et järgite
puhastuslapi etiketil välja toodud pesujuhiseid).
♦ Kerige toitekaabel ümber kaablikonksude (18 ja
19).
Märkus. Ülemine kaablikonks (19) pöörleb kergelt,
EESTI KEEL
et vabastada kaabel järgmiseks kasutuskorraks.
♦ Kinnitage toitekaabel pistiku lähedalt kaabliklambrisse (20).
♦ Hoiustamiseks asetage aurumopp alusele (7).
Märkus. Kui käepide (4) on ülemises asendis, toitekaabel keritud ümber kaablikonksude (18 ja 19)
ning kinnitatud kaabliklambriga (20), siis hoiustab
aurumopp end justkui ise. Alternatiivselt on võimalik
kasutada käepidemesse (10) ehitatud riputuskinnitit
(21), mis võimaldab aurumoppi riputada näiteks
seinakonksu külge. Veenduge alati, et seinakonks
on mõeldud taluma aurumopi raskust.
Hooldus ja puhastamine
Вlack & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
♦ Puhastamiseks kasutage pehmet niisket riiet.
♦ Raskesti eemaldatava mustuse korral võite riide
niisutamiseks kasutada kerget seebilahust ja
vett.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FSM1600
FSM1500
FSM1600D
Puhastuslapi hooldus
Pesujuhised – Ärge kasutage pesupehmendajaid
– Enne uuesti kasutamist laske täielikult kuivada.
Ettevaatust! Järgige puhastuslapi märgisele trükitud puhastusjuhiseid.
(Tüüp 2)
Pinge
Võimsus
Paagi mahutavus
Kaal
VAC 230
W 1600
(Tüüp 2)
230
1500
l 0,5
0,5
kg 2,52
2,52
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
♦
Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
9
EESTI KEEL
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus Вlack & Deckeri
toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Вlack & Deckeri
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreer ige oma to ode veebis aadres sil
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
või saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood
oma riigi Вlack & Deckeri esindusse
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство д ля
последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
♦ Не оставляйте прибор под дождем.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не оставляйте прибор без присмотра.
♦ Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
♦ Н и к о гд а н е т я н и т е з а к а б е л ь, ч т о б ы
отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте элек трический кабель
♦
♦
♦
♦
♦
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель,
не наматывайте кабель на острые углы
и предметы, держите кабель подальше от
нагретых поверхностей.
Н е и с п о л ь зу й те п р и б о р в з а м к н у т о м
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих
появлению моли, огнеопасной пылью или
другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском
мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую
швабру жидкость для удаления накипи,
а р о м а т и ч е с к и е в е щ е с т в а, ж и д к о с т и,
содержащие алкоголь, очищающие
и моющие средства, поскольку они могут
повредить прибор или сделать его опасным
для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
вык лючатель, немедленно прекратите
исполь зование прибора и обратитес ь
в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования
становятся очень горячими.
Предупреж дение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок
в с е гд а н а д е в а й т е с о о т в е т с т в у ю щ у ю
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием крышки с резервуара для
воды, выключите прибор и переведите ручку
в вертикальное положение.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию или ремонту,
выключите инструмент и дождитесь его
полного охлаждения.
Перед нача лом экс плуатации, вс егда
проверяйте исправность прибора.
Уб е д и те с ь в отс у тс т в и и п о л о м а н н ы х
дета лей, повреж денных вк лючателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
Рег улярно проверяйте элек тричес к ий
кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или
у м с т в е н н о н е п ол н о це н н ым и л ю д ьм и,
а так же детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск полу чения травмы, связанный
с п р о д о л ж и те л ьн ы м и с п о л ь з о в а н и е м
прибора. При использовании прибора
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во и зб еж а н и е н есч ас т н о г о с л у ч а я,
замена поврежденного кабеля питания
должна производиться только на заводе-
РУССКИЙ ЯЗЫК
изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент
с о о т в е т с т в уе т К л а с с у 1 и т р е буе т
заземления.
Можно использовать удлинительный
кабель д линой до 30 м б е з пот ер и
мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Резервуар для воды
4. Ручка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка
7. Защитный коврик
8. Насадка-планёр для ковровых покрытий
(только FSM1600 и FSM1600D)
9. М е р н ы й с т а к а н ч и к (т о л ь к о FS M16 0 0
и FSM1600D)
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка ручки (Рис. А и В)
♦
♦
♦
Вставьте рукоятку (10) в ручку (4) прибора
и нажмите до щелчка.
Вставьте нижний конец ручки (4) в ручк у
в верхнюю часть корпуса прибора (11) и нажмите
до щелчка.
Прежде чем убрать прибор на хранение,
снимите ру чк у. Д ля этого на жмите на
отпирающую кнопку (12), потяните ручку (4)
и снимите ее с корпуса паровой швабры (11).
Установка паровой головки (Рис. С)
♦
♦
Вставьте нижний конец корпуса прибора (11)
в ручку в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(13), потяните корпус (11) и снимите его
с паровой головки (5).
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру
к частящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. F) (только FSM1600
и FSM1600D)
♦
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Слегка прижмите паровую швабру к насадкепланёру (8), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. G) (только FSM1600
и FSM1600D)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий насадку-планёр.
♦ Поднимите паровую швабру с насадкипланёра (8).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. H, I и J)
Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Убедитесь, что прибор вык лючен
и отсоединен от источника питания.
♦ Поместите швабру на защитный коврик
(7), переведя ручку (4) в вертикальное
положение.
♦ Снимите крышку заливочного отверстия (16),
повернув ее против часовой стрелки.
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Емкость Вашей паровой швабры –
0,5 л. Заливайте воду до отметки Мах.
♦ Установите крышку заливочного отверстия
(16), затянув ее по часовой стрелке.
Примечание: Во время хранения прибора мерный стаканчик можно закрепить на его ручке
(Рис. J) (только только FSM1600 и FSM1600D).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1). Паровая швабра
нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
14
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы вык лючить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым
переключателем Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемой операции.
Поворачивая дисковой перек лючатель
Autoselect™ (2), выберите одну из следующих
операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Рекомендации
использованию
по
оптимальному
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Всегда перед использованием паровой
ш в а б р ы п ы л е с о с ьте и л и п о д м ет а й те
поверхность.
♦ Самый простой способ использования
п р и б о р а: н а к л о н и те ру ч к у п о д у гл о м
45° и начинайте чис тк у, обрабатыва я
поверхность небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй
химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового
покрытия, предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством
РУССКИЙ ЯЗЫК
и небольшим количеством воды, затем
чистите с использованием паровой швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель (2)
напротив необходимого изображения.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе ручки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
ручку в вертикальное положение. Эта удобная
функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы
Вы могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистк у, переведите ручк у (4)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию,
переведите ручку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (3) водой, используя мерный стаканчик (9), входящий в комплект поставки.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
Освежающая чистка ковровых покрытий
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
♦ Положите насадку-планёр (8) на пол.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к насадкепланёру (8), пока она не защелкнется на
месте.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель (2)
напротив изображения «Паркет/Ламинат».
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе ручки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
ковровому покрытию, тщательно очищая
паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
ручку в вертикальное положение. Эта удобная
функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы
Вы могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистк у, переведите ручк у (4)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию,
переведите ручку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар водой, используя мерный стаканчик,
входящий в комплект поставки.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. K и L)
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической
розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку(6) и помойте ее,
подготовив к следующему использованию.
(С о б л ю д а й т е у к а з а н и я п о с т и р к е,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (18 и 19).
Примечание: Верхний крючок (19) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Участок кабеля рядом с вилкой закрепите
специальным зажимом (20).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) для хранения.
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: ручка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (18 и 19) и дополнительно закреплен зажимом (20). Кроме этого, в рукоятке
(10) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (21), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным
раствором.
16
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
FSM1600
FSM1500
FSM1600D
(Тип 2)
(Тип 2)
Напряжение питания В перем. тока 230
230
Потребляемая мощность
1500
Вт 1600
Емкость резервуара
л 0,5
0,5
Вес
кг 2,52
2,52
17
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising