FSM1600 | Black&Decker FSM1600 STEAM MOP - 2 instruction manual

371000 - 04 LV
www.blackanddecker.eu
FSM1500
FSM1600
FSM1600D
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Вlack & Decker tvaika slota ir paredzēta
hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora
grīdu dezinfi cēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju
atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts
lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.
♦
♦
Brīdinājums! Nelietojiet slotu
nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu
lamināta grīdu tīrīšanai. Vaskotas grīdas un
pat dažas nevaskotas grīdas karstuma un
tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms
tīrīšanas ieteicams izmēģināt slotu uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma.
Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja
norādījumiem par ekspluatāciju un kopšanu.
Drošības noteikumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus
instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie
drošības noteikumi, tostarp šeit minētie,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
♦
♦
♦
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav
paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem,
elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet to
pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
Strādājot ar tvaika slotu, rokas nedrīkst būt
slapjas.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot
aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet
vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap asiem
stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz karstām
virsmām.
Nestrādājiet ar tvaika slotu noslēgtā telpā,
kur gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja
uz eļļas bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi,
uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami
vai toksiski izgarojumi.
Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla ir
gatavota grīda.
Šī slota nav paredzēta ādas, vaskotu mēbeļu,
vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un citu
smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tvaika slotu nedrīkst uzpildīt ar atkaļķošanas,
aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas
līdzekļiem, jo tie var sabojāt slotu vai padarīt
nedrošu lietošanai.
Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā
elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties
pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties
ar klientu dienestu. (Ņemiet vērā, ka pastāv
elektriskās strāvas trieciena risks.)
Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko
dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi darba
laikā tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa un paklāja
piederums kļūst ļoti karsti.
Uzmanī bu! Strādājot ar t vaika slotu un
mainot tai piederumus, jāvalkā piemēroti apavi.
Nevalkājiet čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
Darba laikā vāks var kļūt karsts.
Darba laikā no slotas var izdalīties zināms
daudzums tvaika.
Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība.
NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba laikā
var kļūt karstas.
Pirms vāka noņemšanas no ūdens tvertnes
izslēdziet instrumentu un paceliet rokturi uz
augšu.
Tīrot instruments ir jātur vienīgi uz grīdas, tāpēc
darba laikā neturiet to apvērstu otrādi. Šis
instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās
un mājas apstākļos.
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no
barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā
vietā.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
5
LATVIEŠU
Pārbaude un remonts
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un nogaidiet,
līdz tas atdziest.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas
konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Nepār veidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst
nomainīt tikai ražotājs vai Вlack & Decker
pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu
Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums
♦
♦
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai
piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
Elektrodrošība
Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
6
Instruments jāpievieno trīsstiepļu
pagarinājuma vadam, jo instruments ir
iezemēts 1. klases izstrādājums.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu
vadu, lai nezustu jauda.
Brīdinājums! Applaucēšanās risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. ūdens tvertne
4. rokturis
5. tvaika galviņa
6. tīrīšanas drāniņa
7. balsta pamatne
8. p a k l ā j a p i e d e r u m s (t i k a i FS M16 0 0 u n
FSM1600D)
9. uzpild īš anas trauks (tikai FS M16 0 0 un
FSM1600D)
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu
veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts,
atvienots no barošanas avota un atdzisis, kā arī —
vai tajā nav palicis ūdens.
Roktura piestiprināšana (A. un B. att.)
♦
♦
♦
Iestumiet spalu (10) roktura (4) augšējā galā,
līdz tas nofiksējas vietā.
Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika slotas
korpusa (11) augšējā galā, līdz tas nofiksējas
vietā.
Lai tvaika slotu būtu ērti uzglabāt, rokturi var
noņemt, nospiežot roktura caurules atlaišanas
pogu (12) un izvelkot rokturi (4) ārā no tvaika
LATVIEŠU
slotas korpusa (11).
Tvaika galviņas piestiprināšana (C. att.)
♦
♦
Uzstumiet tvaika slotas korpusa (11) apakšējo
galu uz tvaika galviņas (5), līdz tas nofiksējas
vietā.
Tvaika galviņu var noņemt no tvaika slotas
korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas
pogu (13) un novelkot tvaika slotas korpusu (11)
nost no tvaika galviņas (5).
Tīrīšanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)
Rezerves tīrīšanas drāniņas varat iegādāties no
vietējā Вlack & Decker izplatītāja (kat. Nr. FSMP20XJ).
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai
līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas
drāniņas (6).
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Tīrīšanas drāniņas noņemšana (E. att.)
Uzmanību! Noņemot tīrīšanas drāniņu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrīšanas
drāniņas noņemšanas cilpiņas (14) un cieši
pieminiet pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no tīrīšanas drāniņas.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Paklāja piederuma piestiprināšana (F. att.) (tikai
FSM1600 un FSM1600D)
♦
♦
Novietojiet paklāja piederumu uz grīdas.
Viegli piespiediet tvaika slotu pie paklāja
piederuma (8), līdz tas nofiksējas vietā.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Paklāja piederuma noņemšana (G. att.) (tikai
FSM1600 un FSM1600D)
Uzmanību! Noņemot paklāja piederumu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz paklāja piederuma noņemšanas cilpiņas (15) un cieši pieminiet
pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no paklāja piederuma.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Ūdens tvertnes uzpildīšana (H., I. un J. att.)
Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkaļķošanās
sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas
laiku.
Piezīme Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.
Piezīme Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot
dejonizētu ūdeni.
♦ Instrumentam jābūt izslēgtam un tā vadam jābūt
atvienotam no barošanas avota.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes (7)
un paceliet rokturi (4) uz augšu.
♦ Noņemiet ielietnes vāciņu (16), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.
Brīdinājums! Tvertnes tilpums ir 0,5 litri. Neuzpildiet
to virs maksimālās (Max) atzīmes.
♦ Uzstādiet ielietnes vāciņu (16), cieši aizgriežot
to pulksteņrādītāja virzienā.
Piezīme Uzpildīšanas trauku var ērti uzglabāt,
uzspraužot uz roktura (J. att.) (tikai FSM1600 un
FSM1600D).
Lietošana
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (1). Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
Piezīme Ieslēdzot tvaika slotu, ūdens tvertne
izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz tvaika slota
ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas
zilā krāsā.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (1).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu
7
LATVIEŠU
laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek
nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Uzmanību! Pēc lietošanas tvaika slota ir jāiztukšo.
Autoselect™ tehnoloģija
Šī tvaika slota ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2),
kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu
attiecīgajai tīrāmajai virsmai.
Autoselect™ skalas (2) darba režīmi atbilst šādām
tīrāmajām virsmām:
koks un lamināts
akmens un marmors
fl īzes un vinils
Tvaika slota attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu
atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
Uzmanību! Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināta tīrīšanas drāniņa.
♦ Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir
jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
♦ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot rokturi
45˚ leņķī un tīrot lēnām, virzoties pa maziem
virsmas laukumiem.
♦ Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas
iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, tos var vispirms
apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli
un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.
Tīrīšana ar tvaiku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai
līplentes puse būtu vērsta augšup.
Noceliet tvaika slotu nost no balsta pamatnes
(7) un viegli piespiediet pie tīrīšanas drāniņas
(6).
Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes.
Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
Pagrieziet Autoselect™ skalu (2) vajadzīgajā
režīmā.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts
tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika
galviņas sāk plūst tvaiks.
♦
Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz
tīrīšanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli
virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa
grīdu, lai rūpīgi iztīrītu katru virsmas laukumu.
Piezīme Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj
uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta
pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam
atsākt tīrīšanu, neizslēdzot tvaika slotu.
♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet
rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu, novietojiet to uz balsta pamatnes (7) un nogaidiet,
līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi
(4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un uzpildiet ūdens
tvertni (3), izmantojot uzpildīšanas trauku (9).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu
laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek
nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Paklāja atsvaidzināšana
♦
Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai
līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no balsta pamatnes
(7) un viegli piespiediet pie tīrīšanas drāniņas
(6).
♦ Novietojiet paklāja piederumu (8) uz grīdas.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie paklāja
piederuma (8), līdz tas nofiksējas vietā.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes. (7)
♦ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
♦ Pagrieziet Autoselect™ skalu (2) koka un
lamināta režīmā.
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
♦ Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts
tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika
galviņas sāk plūst tvaiks.
♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa
paklāju, lai rūpīgi atsvaidzinātu katru virsmas
laukumu.
Piezīme Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
paceļot rokturi (4) uz augšu. Šī parocīgā funkcija
ļauj uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz
balsta pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml.,
neizslēdzot tvaika slotu.
♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet
rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu, novi-
LATVIEŠU
etojiet to uz balsta pamatnes (7) un nogaidiet,
līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi
(4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un uzpildiet ūdens
tvertni, izmantojot uzpildīšanas trauku.
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu
laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek
nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz
augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Pēc ekspluatācijas (K. un L. att.)
♦
Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes (7)
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
♦ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
♦ Iztukšojiet ūdens tvertni (3).
♦ Noņemiet tīrīšanas drāniņu (6) un izmazgājiet,
lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.
(Ņemiet vērā norādījumus par mazgāšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.)
♦ Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam īpaši
paredzēti (18 un 19).
Piezīme Augšējo vada āķi (19) var pagriezt uz leju,
lai vadu varētu ērti noņemt nost no āķiem.
♦ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (20) pēc
iespējas tuvāk kontaktdakšai.
♦ Uzglabājiet tvaika slotu, novietojot uz balsta
pamatnes (7).
Piezīme Glabāšanā novietota tvaika slota stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu un
barošanas vads ir cieši aptīts ap āķiem (18 un 19) un
nostiprināts āķa skavā (20). Tvaika slotas spalā (10)
ir iestrādāts arī kronšteins (21) slotas piekarināšanai
pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim
jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika
slotas svaru.
Apkope un tīrīšana
Šis Вlack & Decker instruments ar vadu ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai
tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un
jāatvieno no barošanas avota.
♦ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
♦ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi,
samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
Tīrīšanas drāniņas kopšana
N or ād ī jumi par ma zg āš anu: nelietot veļas
mīkstinātāju; pirms lietošanas ļaut izžūt.
Uzmanību! Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
termināļa.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas iet ilpst labas k valit ā te s ko nt ak tdakšu
komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav
vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai
un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties
jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas
punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves
elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
9
LATVIEŠU
Tehniskie dati
Atcerieties — reģistrējiet savu izstrādājumu!
FSM1600
FSM1500
FSM1600D
(Type 2)
Spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Svars
Vac 230
W 1600
(Type 2)
230
1500
l 0,5
0,5
kg 2,52
2,52
Garantija
Вlack & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir
spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas
brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Вlack & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Вlack & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ iz st r ā d ā jum s nav li etot s t i r dzni e c ī bas,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Вlack & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Вlack & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Вlack & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
w w w. b l a c k a n d d e c ke r.c o.uk u n r e ģ i st r ē j i et
savu Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Вlack & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
10
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē
www.blackanddecker.co.uk/productregistration vai arī nosūtiet savas valsts Вlack & Decker pārst āvniecī bai savu vārdu, uz vārdu un
izstrādājuma kodu.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство д ля
последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
♦ Не оставляйте прибор под дождем.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не оставляйте прибор без присмотра.
♦ Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
♦ Н и к о гд а н е т я н и т е з а к а б е л ь, ч т о б ы
отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте элек трический кабель
♦
♦
♦
♦
♦
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель,
не наматывайте кабель на острые углы
и предметы, держите кабель подальше от
нагретых поверхностей.
Н е и с п о л ь зу й те п р и б о р в з а м к н у т о м
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих
появлению моли, огнеопасной пылью или
другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском
мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую
швабру жидкость для удаления накипи,
а р о м а т и ч е с к и е в е щ е с т в а, ж и д к о с т и,
содержащие алкоголь, очищающие
и моющие средства, поскольку они могут
повредить прибор или сделать его опасным
для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
вык лючатель, немедленно прекратите
исполь зование прибора и обратитес ь
в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования
становятся очень горячими.
Предупреж дение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок
в с е гд а н а д е в а й т е с о о т в е т с т в у ю щ у ю
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием крышки с резервуара для
воды, выключите прибор и переведите ручку
в вертикальное положение.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию или ремонту,
выключите инструмент и дождитесь его
полного охлаждения.
Перед нача лом экс плуатации, вс егда
проверяйте исправность прибора.
Уб е д и те с ь в отс у тс т в и и п о л о м а н н ы х
дета лей, повреж денных вк лючателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
Рег улярно проверяйте элек тричес к ий
кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или
у м с т в е н н о н е п ол н о це н н ым и л ю д ьм и,
а так же детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск полу чения травмы, связанный
с п р о д о л ж и те л ьн ы м и с п о л ь з о в а н и е м
прибора. При использовании прибора
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во и зб еж а н и е н есч ас т н о г о с л у ч а я,
замена поврежденного кабеля питания
должна производиться только на заводе-
РУССКИЙ ЯЗЫК
изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент
с о о т в е т с т в уе т К л а с с у 1 и т р е буе т
заземления.
Можно использовать удлинительный
кабель д линой до 30 м б е з пот ер и
мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Резервуар для воды
4. Ручка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка
7. Защитный коврик
8. Насадка-планёр для ковровых покрытий
(только FSM1600 и FSM1600D)
9. М е р н ы й с т а к а н ч и к (т о л ь к о FS M16 0 0
и FSM1600D)
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка ручки (Рис. А и В)
♦
♦
♦
Вставьте рукоятку (10) в ручку (4) прибора
и нажмите до щелчка.
Вставьте нижний конец ручки (4) в ручк у
в верхнюю часть корпуса прибора (11) и нажмите
до щелчка.
Прежде чем убрать прибор на хранение,
снимите ру чк у. Д ля этого на жмите на
отпирающую кнопку (12), потяните ручку (4)
и снимите ее с корпуса паровой швабры (11).
Установка паровой головки (Рис. С)
♦
♦
Вставьте нижний конец корпуса прибора (11)
в ручку в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(13), потяните корпус (11) и снимите его
с паровой головки (5).
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру
к частящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. F) (только FSM1600
и FSM1600D)
♦
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Слегка прижмите паровую швабру к насадкепланёру (8), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. G) (только FSM1600
и FSM1600D)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий насадку-планёр.
♦ Поднимите паровую швабру с насадкипланёра (8).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя ручку (4)
в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. H, I и J)
Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Убедитесь, что прибор вык лючен
и отсоединен от источника питания.
♦ Поместите швабру на защитный коврик
(7), переведя ручку (4) в вертикальное
положение.
♦ Снимите крышку заливочного отверстия (16),
повернув ее против часовой стрелки.
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Емкость Вашей паровой швабры –
0,5 л. Заливайте воду до отметки Мах.
♦ Установите крышку заливочного отверстия
(16), затянув ее по часовой стрелке.
Примечание: Во время хранения прибора мерный стаканчик можно закрепить на его ручке
(Рис. J) (только только FSM1600 и FSM1600D).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1). Паровая швабра
нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
14
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы вык лючить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым
переключателем Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемой операции.
Поворачивая дисковой перек лючатель
Autoselect™ (2), выберите одну из следующих
операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Рекомендации
использованию
по
оптимальному
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Всегда перед использованием паровой
ш в а б р ы п ы л е с о с ьте и л и п о д м ет а й те
поверхность.
♦ Самый простой способ использования
п р и б о р а: н а к л о н и те ру ч к у п о д у гл о м
45° и начинайте чис тк у, обрабатыва я
поверхность небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй
химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового
покрытия, предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством
РУССКИЙ ЯЗЫК
и небольшим количеством воды, затем
чистите с использованием паровой швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель (2)
напротив необходимого изображения.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе ручки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
ручку в вертикальное положение. Эта удобная
функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы
Вы могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистк у, переведите ручк у (4)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию,
переведите ручку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (3) водой, используя мерный стаканчик (9), входящий в комплект поставки.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
Освежающая чистка ковровых покрытий
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
♦ Положите насадку-планёр (8) на пол.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к насадкепланёру (8), пока она не защелкнется на
месте.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель (2)
напротив изображения «Паркет/Ламинат».
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе ручки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
ковровому покрытию, тщательно очищая
паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
ручку в вертикальное положение. Эта удобная
функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы
Вы могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистк у, переведите ручк у (4)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию,
переведите ручку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар водой, используя мерный стаканчик,
входящий в комплект поставки.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя ручку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. K и L)
♦ Переведите ру чк у (4) в вертика льное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической
розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку(6) и помойте ее,
подготовив к следующему использованию.
(С о б л ю д а й т е у к а з а н и я п о с т и р к е,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (18 и 19).
Примечание: Верхний крючок (19) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Участок кабеля рядом с вилкой закрепите
специальным зажимом (20).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) для хранения.
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: ручка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (18 и 19) и дополнительно закреплен зажимом (20). Кроме этого, в рукоятке
(10) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (21), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным
раствором.
16
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
FSM1600
FSM1500
FSM1600D
(Тип 2)
(Тип 2)
Напряжение питания В перем. тока 230
230
Потребляемая мощность
1500
Вт 1600
Емкость резервуара
л 0,5
0,5
Вес
кг 2,52
2,52
17
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising