FSM1600 | Black&Decker FSM1600 STEAM MOP - 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-17 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FSM1500
FSM1600
FSM1600D
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
át a padló gyártójától kapott használati és
gondozási útmutatót.
Az Ön Black & Decker mop gőztisztítóját kezelt keményfa,
laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására
és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak háztartási
és beltéri használatra alkalmas.
♦
♦
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról
működtetett készülékek használatakor tűz,
áramütés, személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek
között a következő alapvető biztonsági előírásokat kell betartani.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa át
ezt a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
♦
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Soha ne tegyen vízkőoldót, aromás, alkoholt vagy
oldószert tartalmazó anyagokat a gőzölős tisztítóba,
mert az károsíthatja a készüléket, illetve a biztonságos használat rovására mehet.
Ha gőzölés közben a biztosíték lekapcsol, azonnal
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon
a központi márkaszervizhez. (Áramütés veszélyének
elkerülése végett.)
A tisztítandó felület fertőtlenítése céljából a készülék
nagyon forró gőzt bocsát ki. Ezért a gőzölőfej, a tisztítópárna és a szőnyegtisztító tartozék használat
közben nagyon felforrósodnak.
Vigyázat! A gőztisztító használata és tartozékainak
cseréje közben mindig megfelelő cipőt viseljen.
Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne hordjon.
Használat közben a fedél a felforrósodhat.
Használat közben gőz szökhet ki a készülékből.
A készüléket körültekintéssel használja. NE érjen
a készülék olyan részeihez, amelyek használat
közben felforrósodhatnak.
Mielőtt a víztartály sapkáját elmozdítja, kapcsolja ki
a készüléket, és a nyelet állítsa függőleges helyzetbe.
Csak padló tisztítására készült; ne használja a készüléket fejjel lefelé fordított helyzetben. Ez a készülék csak beltéri és csak háztartási használatra
alkalmas
Használat után
A gőzt ne irányítsa emberekre, állatokra, elektromos
készülékekre és konnektorokra.
Esőtől óvja.
Ne merítse vízbe.
Ne hagyja felügyelet nélkül.
Használaton kívüli készüléket ne hagyjon a konnektorra dugaszolva.
A készülék dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozóaljzatból. A készülék vezetékét hőtől,
olajtól és éles szélektől óvja.
Nedves kézzel ne nyúljon a gőztisztítóhoz.
A készüléket ne vonszolja a kábelénél fogva, ne
kapaszkodjon a kábelébe, ne csukja rá az ajtót a kábelre, a kábel húzásánál kerülje ki az éles sarkokat
és forró felületeket.
Ne használja olajalapú festékhígító gőzével,
molyirtó anyaggal, gyúlékony porral vagy egyéb
robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel telített
zárt légtérben.
A padlóburkolat típusáról tájékozódjon a gyártónál.
Ne használja bőrbevonatú, viasszal fényezett bútor
vagy padló, szintetikus szövetek, kárpit vagy egyéb
kényes, gőzre érzékeny anyagok tisztítására.
♦
♦
♦
Tisztítás előtt húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, és hagyja a készüléket lehűlni.
Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt készülékekhez.
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! Kezeletlen fa- vagy kezeletlen
laminált padló tisztítására ne használja. Előfordulhat, hogy viasszal kezelt vagy némelyik
viasszal nem kezelt padlózatról a hő és a gőz
hatására a fényezés leválik. Mindig ajánlatos
egy próbát tenni a tisztítandó felület egy félreeső részén. Azt is javasoljuk, hogy nézze
Bármilyen karbantartás vagy javítás előtt húzza ki
a készülék dugaszát a konnektorból.
Használat előtt ellenőrizze, nincs-e a készüléken
sérült vagy hibás alkatrész. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók
nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely
befolyásolhatja a gép működését.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a tápkábel.
Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Mások biztonsága
♦
4
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
♦
4.
5.
6.
7.
8.
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülés. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
9.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból, lehűlt és nincs benne víz.
A fogantyú felszerelése (A és B ábra)
♦
♦
Elektromos biztonság
♦
Figyelmeztetés! Ezt a terméket földelni
kell. Mindig ellenőrizze, hogy a készülék
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
♦
♦
Csúsztassa rá a készülék törzsének (11) alsó végét
a gőzölőfejre (5), amíg be nem pattan a helyére.
A gőzölőfej a készülék törzséről levehető, ha
megnyomja a gőzölőfej kioldó gombját (13), és
a készülék törzsét (11) kihúzza a gőzölőfejből (5).
A tisztítópárna felhelyezése (D ábra)
A póttisztítópaárna (típusszám: FSMP20-XJ) megvásárolható a Black & Decker szakkereskedőknél.
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
♦
Finoman nyomja rá a gőzölő tisztítót a tisztítópárnára
(6).
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
Hosszabbító kábelek és I. érintésvédelmi
osztályú készülékek
♦
Csúsztassa a kézifogantyút (10) a nyél (4) felső
végébe, amíg be nem pattan a helyére.
Csúsztassa a nyél (4) alsó végét a gőzölő tisztító
törzsének (11) felső végébe, amíg be nem pattan
a helyére.
A tárolás megkönnyítése céljából a nyél a készülék
törzséről levehető, ha megnyomja a kioldó gombot
(12), és a nyelet (4) kihúzza a készülék törzséből
(11).
A gőzölőfej felszerelése (C ábra)
A készülék dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő fali
aljzatok használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében csak a gyártó vagy hivatalos
Black & Decker szakszerviz cserélheti ki.
♦
Nyél
Gőzölőfej
Tisztítópárna
Tartó alátét
Szőnyegtisztító feltét (csak az FSM1600 &
FSM1600D típusnál)
Vízbetöltő edény (csak az FSM1600 & FSM1600D
típusnál)
Ez a készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért csak háromeres hálózati kábellel és
rendeltetésszerűen leföldelt hálózatra szabad
csatlakoztatni.
30 m-nél (100 láb) nem hosszabb kábel még
energiaveszteség nélkül alkalmazható.
A készüléken elhelyezett címkék
A tisztítópárna eltávolítása (E ábra)
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Vigyázat! Tisztítópárna cseréjénél mindig megfelelő cipőt
viseljen. Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne hordjon.
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetébe, és
a készülék kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦
Tegye rá a készüléket a tartó alátétre, és várjon,
amíg lehűl. (kb. öt perc)
♦
Cipőjének orrával lépjen rá a tisztítópárna levételére
szolgáló fülre (14), és nyomja erősen lefelé.
♦
Emelje le a készüléket a tisztítópárnáról.
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Figyelmeztetés! Leforrázás veszélye.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
valamennyit tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Autoselect™ tárcsa
3. Víztartály
A szőnyegtisztító feltét felhelyezése (F ábra)
(csak az FSM1600 & FSM1600D típusnál)
♦
5
Helyezze a szőnyegtisztító feltétet a padlóra.
♦
Finoman nyomja rá a készüléket a szőnyegtisztító
feltétre (8), amíg a helyére be nem pattan.
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
tétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
Vigyázat! A gőztisztítót használat után mindig ürítse ki.
Autoselect™ technológia
Ez a gőztisztító Autoselect™ tárcsával (2) van ellátva,
amellyel többféle tisztítási mód állítható be. Ezek közül
választhatja ki az aktuális tisztítási művelethez illő
üzemmódot.
Az Autoselect™ tárcsával (2) válasszon a következő
üzemmódok közül:
A szőnyegtisztító feltét eltávolítása (G ábra)
(csak az FSM1600 & FSM1600D típusnál)
Vigyázat! Szőnyegtisztító feltét cseréjénél mindig megfelelő cipőt viseljen. Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit
ne hordjon.
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetébe, és
a készülék kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦
Tegye rá a készüléket a tartó alátétre, és várjon,
amíg lehűl. (kb. öt perc)
♦
Cipőjének orrával lépjen rá a szőnyegtisztító feltét
eltávolítására szolgáló fülre (15), és nyomja erősen
lefelé.
♦
Emelje le a készüléket a szőnyegtisztító feltétről (8).
Vigyázat! A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
Fa/laminált felület
Kő/márvány
Burkolólapok/vinil
A gőztisztító önállóan meghatározza az aktuális tisztítási
művelethez szükséges gőzmennyiséget.
Javaslatok a készülék optimális
használatához
A víztartály feltöltése (H, I és J ábra)
Ez a gőztisztító vízkőtelenítő rendszert tartalmaz, hogy
hosszabb legyen az élettartama.
Megjegyzés: Töltse fel a víztartályt csapvízzel.
Megjegyzés: Olyan helyeken, ahol a víz nagyon kemény,
desztillált víz használata ajánlatos.
♦
Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van húzva a konnektorból.
♦
Helyezze a gőztisztítót a tartó alátétre (7) úgy, hogy
a nyele (4) függőleges helyzetben legyen.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva
vegye le a töltőnyílásról a sapkát (16).
♦
Töltse fel a tartályt (3) vízzel.
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 0,5 liter. A Max
jelzésnél tovább ne töltse.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva helyezze
vissza a sapkát (16) a töltőnyílásra.
Megjegyzés: Amikor a készüléket nem használja, a vízbetöltő edényt a kényelmes tárolás érdekében (J ábra)
a nyélhez rögzítheti (csak az FSM1600 & FSM1600D
típusnál)
Megjegyzés: Ügyeljen a töltőnyílás sapkájának biztonságos rögzítésére. A helytelenül felhelyezett sapka
megakadályozza a gőztisztító indítását.
Általános tanácsok
Vigyázat! A gőztisztítót soha ne használja tisztítópárna
nélkül.
♦
A termék használata előtt mindig porszívózza fel
vagy seperje fel a padlózatot.
♦
A készüléket úgy használhatja a legkönnyebben,
hogy a nyelet 45˚-os szögben megbillenti, és lassan,
egyszerre csak kisebb felületet tisztít vele.
♦
A gőztisztítóval ne használjon vegyi tisztítószereket.
A vinil vagy linóleum padlózatok makacs szenynyeződéseinek eltávolításához először lemoshatja
a felületet enyhe tisztítószerrel és némi vízzel,
mielőtt a készüléket használná.
Gőztisztítás
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
♦
Emelje fel a készüléket a tartó alátétről (7), majd
finoman nyomja rá a tisztítópárnára (6).
♦
Tegye a gőztisztítót a tartó alátétre.
♦
Kapcsolja rá a készülélet az elektromos hálózatra.
♦
Fordítsa az Autoselect™ tárcsát (2) a kívánt állásba.
♦
Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot (1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
♦
A nyél (4) hátrahúzásával aktiválja a gőzpumpát.
Néhány másodperccel később a gőz áramlani kezd
a gőzölőfejből.
♦
Néhány másodperc alatt a gőz behatol a tisztítópárnába. A gőztisztító ezután már könnyedén siklik
a fertőtleníteni/tisztítani kívánt felületen.
♦
Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a padló minden részét alaposan megtisztítsa.
Megjegyzés: Használat közben kikapcsolhatja a gőzpumpát, ha a nyelet visszaállítja függőleges helyzetbe;
a készüléknek ez a kényelmi funkciója lehetővé teszi,
hogy a gőztisztítót a bútorok mozgatása közben rövid idő-
A készülék használata
Be- és kikapcsolás
♦
A készülék beindításához nyomja meg a be- és
kikapcsoló (ON/OFF) gombot (1). A gőztisztító kb.
15 másodperc alatt melegszik fel.
Megjegyzés: A gőztisztító első bekapcsolásakor a víztartály pirosan világít. Amint a gőztisztító használatra kész,
a víztartály kéken világít.
♦
A készülék beindításához nyomja meg a be- és
kikapcsoló (ON/OFF) gombot (1).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület
egy pontján. A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alá-
6
re a tartó alátétre helyezhesse, majd folytathassa a tisztítást anélkül, hogy ki kellene kapcsolnia a készüléket.
♦
Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet
(4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket,
helyezze a tartó alátétre (7), és várja meg a készülék
lehűlését. (kb. öt perc)
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt újból fel kell
tölteni a fertőtlenítés/tisztítás folytatásához, állítsa vissza
a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, és töltse
fel a víztartályt (3) a mellékelt vízbetöltő edénnyel (9).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület
egy pontján. A készüléket mindig úgy helyezze a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen
és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem használja azt.
♦
Tegye rá a készüléket a tartó alátétre (7), és várjon,
amíg lehűl. (kb. öt perc)
♦
Húzza ki a gőztisztító dugaszát a konnektorból.
♦
Ürítse ki a víztartályt (3).
♦
Vegye le a tisztítópárnát(6), és mossa ki a következő
használathoz. (Ügyeljen a tisztítópárnára nyomtatott
mosási útmutatások betartására).
♦
Tekerje fel a kábelt a kábeltartó fülekre (18 és 19).
Megjegyzés: A felső kábeltartó fül (19) könnyen forgatható, hogy a következő használatnál könnyen letekerhető
legyen a kábel.
♦
A tápkábelt a dugaszához közeli helyen kapcsolja
a kábelrögzítőbe (20).
♦
Tároláshoz helyezze a készüléket a tartó alátétre
(7).
Megjegyzés: Ha a nyél (4) függőleges helyzetében van,
a kábel rá van tekerve a kábeltartó fülekre (18 és 19) és
a kábelrögzítőben (20) rögzítve van, a gőztisztító megáll
a saját lábán, és ilyen helyzetben tárolható. A tárolásra
a másik megoldás, hogy a kézifogantyúban (10) lévő
függesztő nyílás (21) jóvoltából a készülék alkalmas fali
kampóra is függeszthető. Mindig győződjön meg arról,
hogy a fali kampó biztonságosan elbírja a készülék súlyát.
Szőnyegek felfrissítése
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal
ellátott oldalával felfelé.
♦
Emelje fel a készüléket a tartó alátétről (7), majd
finoman nyomja rá a tisztítópárnára (6).
♦
Helyezze a szőnyegtisztító feltétet (8) a padlóra.
♦
Finoman nyomja rá a készüléket a szőnyegtisztító
feltétre (8), amíg a helyére be nem pattan.
♦
Tegye a gőztisztítót a tartó alátétre. (7)
♦
Kapcsolja rá a készüléket az elektromos hálózatra.
♦
Fordítsa az Autoselect™ tárcsát (2) fa/laminált
burkolat állásba.
♦
Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot (1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik fel.
♦
A nyél (4) hátrahúzásával aktiválja a gőzpumpát.
Néhány másodperccel később a gőz áramlani kezd
a gőzölőfejből.
♦
Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a szőnyeg minden részét alaposan megtisztítsa.
Megjegyzés: Használat közben kikapcsolhatja a gőzpumpát, ha a nyelet (4) visszaállítja függőleges helyzetbe; a készüléknek ez a kényelmi funkciója lehetővé
teszi, hogy a gőztisztítót a bútorok mozgatása közben
a tartó alátétre (7) helyezhesse anélkül, hogy ki kellene
kapcsolnia.
♦
Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet
(4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket,
helyezze a tartó alátétre (7), és várja meg a készülék
lehűlését. (kb. öt perc)
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt újból fel kell
tölteni a fertőtlenítés/tisztítás folytatásához, állítsa vissza
a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, és töltse
fel a víztartályt a mellékelt vízbetöltő edénnyel.
Vigyázat! Ne hagyja a gőzölős tisztítót hosszú ideig
a felület egy pontján. A készüléket mindig úgy helyezze
a tartó alátétre (7), hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen és a készülék ki legyen kapcsolva, ha nem
használja azt.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A készülék
folyamatos kielégítő működésének feltétele a megfelelő
gondozás és a rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Puha és nedves ronggyal törölje át.
♦
A makacs szennyeződéseket híg szappanos vízzel
megnedvesített ronggyal távolíthatja el.
A tisztítópárnák gondozása
Mosási útmutató - Vasaláskönnyítőt ne használjon - Újbóli
használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
Vigyázat! Tartsa be a tisztítópárna címkéjére nyomtatott
tisztítási útmutatót.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Használat után (K és L ábra)
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a készülék kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba,
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
7
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
FSM1600
FSM1500
FSM1600D
(2-es típus)
Feszültség
Teljesítmény
Tartály űrtartalma
Súly
VAC 230
W 1600
(2-es típus)
230
1500
l 0,5
0,5
kg 2,52
2,52
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00190854 - 30-10-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
10
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising