DCT414 | DeWalt DCT414 THERMOMETER instruction manual

509111-52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCT414
Rysunek 1A
a
d
b
o
p
c
2
Rysunek 1B
m
e
g
l
f
h
k
i
a
j
Rysunek 2
c
n
Rysunek 3
b
c
3
Rysunek 4
4
10,8 V AKUMULATOROWY TERMOMETR NA
PODCZERWIEŃ DCT414
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DCT414
Napięcie
VDC
10,8
Typ
1
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy
Moc wyjściowa
W
0,5
Stosunek odległości od przedmiotu
do wielkości wyświetlanej na nim
plamki pomiarowej
D:S
ok. 12:1
Zakres temperatury
°C od - 30 °C do 550 °C
Współczynnik emisji
od 0,1 do 1
Regulacja współczynnika
emisji
skokowo co 0,01
Dokładność
+/-1,5 % lub +/-1,5 °C
zależnie od tego, która wartość jest większa,
na powierzchni ciała doskonale czarnego jako
źródła promieniowania (EMS 0,95)
Moc lasera
mW
< 1, LASER
KLASY 2
Długość fali promieniowania
laserowego
nm
620 - 690
Masa (bez akumulatora) kg
0,3
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Moc
Masa
VDC
Ah
kg
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Masa
DCB100
230
litowo-jonowy
min
40
(akumulator 1,3 Ah)
kg
0,3
VAC
DCB121
litowo-jonowy
10,8
1,3
0,2
Natężenie prądu bezpiecznika (ładowarki)
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
INFORMACJA O LASERZE
Termometr na podczerwień jest laserem klasy
2 zgodnym z normą 21 CFR 1040.10 i 1040.11
z wyjątkiem odstępstw według notatki o laserze
Laser Notice 50 z dn. 24 czerwca 2007 r.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy przyrządów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
5
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
c)
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NICH
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj przyrządu w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy.
2) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z przyrządem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad przyrządem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
c) Nie pozwalaj używać przyrządu
osobom, które nie są z nim obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
d) Utrzymuj przyrząd w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdź, czy
ruchome elementy nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzony
przyrząd przed użyciem oddaj do
naprawy. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja przyrządów.
3) OBSŁUGA I KONSERWACJA PRZYRZĄDÓW
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przeznaczonych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
akumulatora innego rodzaju, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju przyrządu. Używanie
6
d)
innych akumulatorów stwarza ryzyko
doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
4) SERWIS
a) Naprawy przyrządów mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy termometrów
na podczerwień
OSTRZEŻENIE: Narażenie na
promieniowanie laserowe.
Termometru na podczerwień na
wolno rozbierać ani przerabiać.
W jego wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Niebezpieczeństwo poważnego
uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
Niewłaściwa regulacja lub
postępowanie niezgodne z opisem
w tej instrukcji może wystawić
użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
• Termometru na podczerwień nie używaj
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Niektóre przyrządy wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
• Stosuj tylko akumulatory zalecane do tego
termometru przez firmę DEWALT. Użycie
innych akumulatorów grozi pożarem.
• Termometr na podczerwień przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób
niemających doświadczenia z tego typu
sprzętem. Lasery w rękach niewyszkolonych
osób są niebezpieczne.
• Naprawy termometru mogą
być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych specjalistów.
Wykonywanie prac serwisowych lub
konserwacyjnych przez osoby nieobeznane
z takimi przyrządami grozi doznaniem
urazu. Wykaz punktów serwisowych podano
na końcu tej instrukcji obsługi.
• Nie używaj żadnych przyrządów
optycznych, jak np. teleskop lub teodolit
z lunetą przekładaną, do obserwowania
promienia laserowego. Grozi to poważnym
uszkodzeniem oczu.
• Nie stawiaj termometru w miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeń w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie rozkładaj termometru. Nie ma
w nim żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
• W żaden sposób nie przerabiaj termometru.
Przeróbki grożą uwolnieniem niebezpiecznego
promieniowania laserowego.
• Nie używaj termometru w pobliżu dzieci
i nie pozwalaj im się nim bawić. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie zdejmuj ani nie zasłaniaj tabliczek
ostrzegawczych. Przy braku tabliczek
ostrzegawczych wzrasta niebezpieczeństwo
przypadkowego spojrzenia w promień
laserowy.
• Nie używaj termometru do pomiaru
temperatury gotowanych ani surowych
produktów spożywczych.
• Nie używaj go do pomiaru temperatury
ciała.
UWAGA: Niewłaściwa regulacja lub
postępowanie niezgodne z opisem
w tej instrukcji może wystawić
użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
• By nie uszkodzić termometru lub badanych
przedmiotów, chroń je przed następującymi
czynnikami:
– Pola elektromagnetyczne, jak np.
wytwarzane przez spawarki łukowe, piece
indukcyjne itd.
– Wyładowania elektrostatyczne.
– Nagłe zmiany temperatury - dla uzyskania
maksymalnej dokładności ustabilizuj
termometr przez 30 minut przed użyciem.
• Tabliczka na przyrządzie może zawierać
następujące symbole:
V .........................................wolty
mW .....................................miliwaty
........................... symbol
ostrzegający przed
promieniowaniem
laserowym
nm ...................................... długość fali
w nanometrach
2 .........................................laser klasy 2
3a .......................................laser klasy 3a
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE
Dla informacji i bezpieczeństwa termometr na
podczerwień wyposażono w następującą tabliczkę
(rys. 1A).
OSTRZEŻENIE: PROMIENIOWANIE
LASEROWE. NIE PATRZ
W PROMIEŃ LASEROWY. LASER
KLASY 2. MAKSYMALNA MOC
WYJŚCIOWA < 1 mW @ 620 690 nm.
Naklejki na przyrządzie
Na przyrządzie umieszczono następujące naklejki:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przycisk trybu alarmowego: służy
do wyboru rodzaju alarmu i do
ustalania wysokiej (HAL) lub niskiej
(LAL) temperatury granicznej, której
przekroczenie wyzwala alarm.
Przycisk Min/Max/Avg: służy do
wyświetlania minimalnej/maksymalnej/
średniej wartości temperatury.
Przycisk nastawczy: służy do
nastawiania żądanej wartości w każdym
trybie pracy.
Przycisk EMS: służy do nastawiania
wartości współczynnika emisji.
Przycisk C/F: służy do wyboru jednostki
miary temperatury (stopnie Celsjusza
lub Fahrenheita).
7
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
wydrukowano na obudowie w miejscu połączenia
przyrządu z akumulatorem.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Instrukcja
ta zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy i obsługi ładowarki DCB100.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i przyrządzie
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi doznaniem urazu
i szkód rzeczowych.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
8
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru bądź
niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego urazu
na skutek porażenia prądem elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki na
miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić
do zablokowania szczelin wentylacyjnych
i przegrzania urządzenia. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Ładowarka
na górze i dole obudowy zawiera szczeliny
wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka
tego nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB100 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż do
pełnego naładowania.
Ładowarka ta nie wymaga żadnych regulacji
i została tak skonstruowana, by jej obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przebieg ładowania (rys. 2)
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (n) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (c) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna, informując,
że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przed pierwszym użyciem naładuje się je przez
przynajmniej 10 godzin.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
– – – –
Akumulator jest całkowicie
naładowany
–––––––––––
Przerwanie ładowania w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
–– – –– –
Konieczność wymiany
akumulatora
•••••••••••
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy osiągnie on
odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu
zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej
akumulatora.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne
zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem lub głębokim
rozładowaniem.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje
mogą się zapalić.
• NIGDY na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. NIE DOKONUJ żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj by nie spadł na podłogę ani
nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane
lub uszkodzone w inny sposób
(np. przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte). Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
9
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być składowane 5 lat i dłużej.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
litowo-jonowego wydzielają się z niego
toksyczne pary i substancje.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
100%
Akumulator jest ładowany.
100%
Akumulator jest naładowany.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować zaburzenia oddychania.
Poszkodowaną osobę wyprowadź na świeże
powietrze, a gdyby objawy się utrzymywały,
wezwij lekarza.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych
akumulatorów.
Akumulator jest uszkodzony.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCT414 jest zasilany akumulatorem
o napięciu 10,8 V.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Zalecenia dotyczące składowania
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator osiąga
maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przechowuje się go w temperaturze pokojowej.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być przechowywane, najpierw
należy je całkowicie naładować.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
10
40
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Zawartość opakowania
WSKAZÓWKA: Przyrząd został wykalibrowany
przy współczynniku emisji 0,95.
Opis (rys. rys. 1A, 1B, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie ani
jego elementach, ponieważ grozi to
zniszczeniem sprzętu lub doznaniem
urazu ciała.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 termometr na podczerwień
1 ładowarka
1 akumulator
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek termometru na podczerwień
w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: Modele N nie są dostarczane
z akumulatorem ani ładowarką.
• Sprawdź, czy przyrząd i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Współczynnik emisji
Współczynnik emisji (emisyjność) jest to stosunek
zdolności emisyjnej promieniowania danego
ciała do zdolności emisyjnej ciała doskonale
czarnego. Większość materiałów organicznych
i lakierowanych lub oksydowanych powierzchni
odznacza się współczynnikiem emisji ok. 0,95,
co stanowi ustawienie domyślne. Zaleca się
kompensować niedokładne wyniki pomiarów
materiałów o niskiej emisyjności, jak np.
błyszczące metalowe powierzchnie. W tym
celu oklej je taśmą maskującą lub pomaluj
matową czarną farbą (< 148 °C) i zastosuj
ustawienie domyślne (0,95). Odczekaj, aż taśma
maskująca lub powłoka malarska osiągnie tę
samą temperaturę, co otaczająca powierzchnia,
a następnie zmierz temperaturę taśmy lub powłoki.
Gdy nie można zastosować taśmy maskującej ani
farby, skoryguj wartości pomiarowe za pomocą
nastawnika współczynnika emisji. Nawet przy
dostosowanym współczynniku emisji trudno jest
uzyskać dokładny wynik pomiaru przedmiotu
o błyszczącej lub metalowej powierzchni. Przy
wykonywaniu takich specjalnych pomiarów trzeba
poeksperymentować i doświadczalnie określić
optymalne ustawienie.
Współczynnik emisji termometru można
nastawiać od 0,1 do 1,0 skokowo do 0,01.
Wartości nominalnych współczynników emisji
podano w tabeli w dalszej części tekstu, ale są to
propozycje sprawdzone w typowych sytuacjach,
które w specyficznych przypadkach mogą być
inne.
a. Wyzwalacz pomiaru
b. Guzik zwalniający akumulatora
c. 10,8 V akumulator litowo-jonowy DEWALT
d. Rękojeść główna
e. Czujnik promieniowania podczerwonego
f. Promień laserowy/laserowy wskaźnik celu
g. Wyświetlacz ciekło-krystaliczny
h. Przycisk trybu alarmowego
i. Przycisk trybu wyświetlania Min/Max/Avg
j. Przycisk nastawczy
k. Przycisk EMS
l. Przycisk C/F
m. Wskaźnik elektroluminescencyjny
n. Ładowarka
o. Zaczep na pasek
p. Wkręt
PRZYCISK TRYBU ALARMOWEGO (H)
Przycisk ten służy do ustalania wysokiej (HAL)
lub niskiej (LAL) temperatury granicznej, której
przekroczenie wyzwala alarm.
Alarm 1 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest wskazywane
zapaleniem się czerwonej/niebieskiej
diody świecącej (m).
Alarm 2 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, o czym informuje
sygnał akustyczny.
Alarm 3 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
sygnalizowane diodą świecącą
i akustycznie.
PRZYCISK MIN/MAX/AVG (I)
Przycisk ten służy do wyboru trybu wyświetlania
najniższej, najwyższej albo średniej wartości
temperatury.
PRZYCISK NASTAWCZY (J)
Przycisk ten służy do zwiększania lub zmniejszania
wartości w każdym trybie pracy.
11
Przycisk EMS służy do nastawiania wartości
współczynnika emisji.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać przyrządu.
Osoby niedoświadczone mogą go używać tylko
pod nadzorem.
PRZYCISK C/F (L)
Bezpieczeństwo elektryczne
PRZYCISK EMS (K)
Przycisk ten służy do wyboru jednostki miary
temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita).
WSKAŹNIK ELEKTROLUMINESCENCYJNY (M)
Wskaźnik ten działa w trybach alarmowych 1 i 3.
Kolor niebieski: Informuje, że temperatura
osiągnęła nastawioną wartość minimalną.
Kolor czerwony: Informuje, że temperatura
osiągnęła nastawioną wartość maksymalną.
WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU
Hold - ukazuje się po zwolnieniu wyzwalacza,
by poinformować o ostatnio odczytanej wartości
temperatury.
Scan - ukazuje się po naciśnięciu wyzwalacza
w celu wykonania pomiaru innej temperatury.
Rodzaj alarmu - Informuje o wybranym rodzaju
alarmu: zapalenie się diody, sygnał akustyczny
lub jednoczesne zapalenie się diody i sygnał
akustyczny.
F lub C - Informuje o wybranej jednostce miary
temperatury.
Akku - informuje o ładunku akumulatora.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
znajduje się bezpośrednio nad wskazaniami
wartości temperatury na wyświetlaczu.
O rzeczywistym ładunku akumulatora informuje
długość paska wskaźnika. Termometr na
podczerwień będzie jeszcze przez chwilę działać
aż do wyczerpania akumulatora, ale przy coraz
słabszym promieniu laserowym. Po włożeniu
naładowanego akumulatora i ponownym
załączeniu termometru promień laserowy znów
uzyskuje swoją pełną jasność.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Termometr na podczerwień mierzy temperaturę
na powierzchni przedmiotu na zasadzie pomiaru
emisji promieniowania podczerwonego. Jest to
pomiar bezstykowy. Termometr jest dostarczany
jako kompletnie zmontowany przyrząd, który
umożliwia szybki i prosty pomiar.
NIE używaj go w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Termometr na podczerwień jest przyrządem
profesjonalnym.
12
Przyrząd jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
przyrządu. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj przyrząd.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz przyrząd
i wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (c) jest
całkowicie naładowany.
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio do prowadnic
w rękojeści.
2. Mocno wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj przyrząd, tak jak
pokazano na rysunku.
1. Naciśnij przycisk zwalniający (b) i silnie
wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarka”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
Zaczep na hak (wyposażenie
dodatkowe, rys. 1A)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz przyrząd i wyjmij
z niego akumulator.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na doznanie poważnego urazu ciała,
NIGDY nie manipuluj przyrządem
nad głową ani nie zawieszaj innych
przedmiotów na zaczepie. Zaczep
zaczepiaj TYLKO o pasek.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na doznanie poważnego urazu ciała,
sprawdź, czy wkręt został dobrze
dokręcony.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Do mocowania zaczepu
do przyrządu służy wyłącznie dostarczony wkręt
(p). Sprawdź, czy jest on dobrze dokręcony.
Zaczep na pasek (o) można przykręcić
dostarczonym wkrętem (p) z lewej lub z prawej
strony przyrządu tak, by mogły się nim
łatwo posługiwać zarówno osoby lewo-, jak
i praworęczne. Gdy zaczep nie jest potrzebny,
można go zdjąć z przyrządu.
By zmienić pozycję zaczepu, wykręć wkręt (p)
i wkręć go z drugiej strony. Sprawdź, czy wkręt
został dobrze dokręcony.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz ładowarkę
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj przyrząd.
Zaleca się jedną ręką trzymać za rękojeść główną
tak, jak pokazano na rysunku 4.
Wybór trybu pracy (rys. 1B)
Przed użyciem termometru na podczerwień
zapoznaj się z poniższymi informacjami.
WYBÓR JEDNOSTKI MIARY
Załącz przyrząd przez naciśnięcie wyzwalacza. Po
zaświeceniu się wyświetlacza naciśnij przycisk C/F,
by wybrać żądaną jednostkę miary temperatury.
WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA EMISJI
Załącz przyrząd przez naciśnięcie wyzwalacza.
Po zaświeceniu się wyświetlacza naciśnij przycisk
EMS, by nastawić współczynnik emisji. Gdy
na wyświetlaczu miga wskaźnik EMS, naciśnij
odpowiedni przycisk kierunkowy, by nastawić
żądaną wartość współczynnika emisji. Prawidłowe
wartości współczynników emisji podano
w poniższej tabeli. Nastawia się je skokowo co
0,01.
TABELA MINIMALNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
EMISJI
MATERIAŁ
WARTOŚĆ MATERIAŁ WARTOŚĆ
Standard****
Aluminium*
Azbest
0,95
0,30
0,95
Asfalt
0,95
Mosiądz*
Ceramika
Beton
Miedź*
Szkło (szyba)
Żelazo*
0,50
0,95
0,95
0,60
0,85
0,70
Ołów*
Olej
Powłoka
malarska
Tworzywo
sztuczne**
Guma
Piasek
Stal*
Woda
Drewno***
0,50
0,94
0,93
0,95
0,95
0,90
0,80
0,93
0,94
13
*
Oksydowane
**
Światłoszczelne, powyżej 20 milicali
*** Naturalne
**** Ustawienie fabryczne
WYBÓR TRYBU ALARMOWEGO I WYSOKIEJ/
NISKIEJ TEMPERATURY
1. Naciśnij wyzwalacz, by załączyć przyrząd.
2. Naciśnij przycisk ALM.
3. Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik ALM,
naciśnij odpowiedni przycisk kierunkowy, by
wybrać rodzaj alarmu.
Alarm 1 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
wskazywane zapaleniem się
czerwonej/niebieskiej diody
świecącej (m).
Alarm 2 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, o czym informuje
sygnał akustyczny.
Alarm 3 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
sygnalizowane diodą świecącą
i akustycznie.
4. Ponownie naciśnij przycisk ALM, by
zatwierdzić wybór.
5. Teraz miga wskaźnik HAL (alarm
przekroczenia wysokiej temperatury).
Przyciskami kierunkowymi nastaw wartość
graniczną wysokiej temperatury. W razie
przekroczenia tej wartości włącza się alarm.
6. Naciśnij przycisk ALM. Teraz miga
wskazanie LAL (alarm przekroczenia niskiej
temperatury). Naciśnij odpowiedni przycisk
kierunkowy, by nastawić wartość graniczną
niskiej temperatury. Alarm włącza się po
przekroczeniu tej temperatury w dół.
7. Ponownie naciśnij przycisk ALM, by powrócić
do widoku głównego wyświetlacza.
8. Teraz można odczytać temperaturę.
STOSUNEK ODLEGŁOŚCI OD PRZEDMIOTU
DO WIELKOŚCI WYŚWIETLANEJ NA NIM
PLAMKI POMIAROWEJ (RYS. 4)
Promień laserowy termometru na podczerwień
rozchodzi się stożkowo, przy czym im bardziej
termometr jest oddalony od przedmiotu,
tym większą mierzy powierzchnię. Stosunek
odległości termometru od przedmiotu do
wielkości wyświetlanej na nim plamki pomiarowej
wynosi 12:1. Co każde 300 mm średnica plamki
pomiarowej zwiększa się o 25 mm. By uzyskać
14
dokładny wynik pomiaru, mierzony przedmiot musi
być większy od plamki pomiarowej.
WAŻNE WSKAZÓWKI W RAZIE PROBLEMÓW
Z POMIARAMI
1. Silnie refleksyjne powierzchnie oklej taśmą
maskującą lub pomaluj matową czarną farbą
(przy standardowym ustawieniu 0,95).
2. Sprawdź, czy dla badanego materiału został
nastawiony prawidłowy współczynnik emisji.
Patrz punkt Współczynnik emisji i Tabela
współczynników emisji.
3. Gdy materiał jest silnie zanieczyszczony,
zaolejony itp., przed pomiarem oczyść go.
Wskazówki dotyczące eksploatacji
• Używaj tylko 10,8 V akumulatorów jonowolitowych DEWALT.
• Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie
naładowany. Trzeba go naładować, gdy miga
wskaźnik ładunku.
• By zwiększyć czas pracy akumulatora,
zwalniaj wyzwalacz, gdy pomiar temperatury
nie jest dokonywany.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz ładowarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Ładowarka i termometr na podczerwień nie
wymagają konserwacji. W ich wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji
przez użytkownika.
Wykrywanie i usuwanie usterek
TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ NIE DAJE
SIĘ ZAŁĄCZYĆ
• Sprawdź, czy 10,8 V akumulator jest
naładowany.
• Chociaż termometr na podczerwień może
być przechowywany w temperaturze do
85 °C, wbudowany układ zabezpieczający
uniemożliwia pomiary w temperaturze powyżej
40 °C. Gdy termometr był przechowywany
w bardzo wysokiej temperaturze, najpierw
go ochłodź. Naciśnięcie wyzwalacza przed
ochłodzeniem przyrządu do temperatury pracy
nie powoduje jego uszkodzenia.
Smarowanie
Ładowarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wyrzucaj
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
15
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00142428- 02-12-2010
16
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising