DCT414 | DeWalt DCT414 THERMOMETER instruction manual

509111-52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCT414
Rysunek 1A
2
Rysunek 1B
Rysunek 2
Rysunek 3
3
Rysunek 4
4
10,8 V AKUMULATOROWY TERMOMETR NA
PODCZERWIEŃ DCT414
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Dane techniczne
Ciężar
DCT414
10,8
1
Li-Ion
0,5
Napięcie
VDC
Typ
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
W
Stosunek odległości od przedmiotu
do wielkości wyświetlanej na nim
plamki pomiarowej
D:S
ok. 12:1
Zakres temperatury
°C
od - 30 °C do 550 °C
Współczynnik emisji
od 0,1 do 1
Regulacja współczynnika
emisji
skokowo co 0,01
Dokładność
+/-1,5 % lub +/-1,5 °C
zależnie od tego, która wartość jest większa,
na powierzchni ciała doskonale czarnego jako
źródła promieniowania (EMS 0,95)
Moc lasera
mW
< 1, LASER
KLASY 2
Długość fali promieniowania
laserowego
nm
620 - 690
Masa (bez akumulatora)
kg
0,3
Akumulator
DCB123
Typ akumulatora
Li-Ion
Napięcie
VAC
10,8
Pojemność
Ah
1,5
Ciężar
kg
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
35 min
(1,3 Ah)
0,30
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
Ładowarka
Napięcie
VAC
Typ akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
akumulatorów
Ciężar
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
25 min
30 min
40 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 min
70 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
40 min
45 min
60 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 min
120 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Natężenie prądu bezpiecznika (ładowarki)
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
INFORMACJA O LASERZE
Termometr na podczerwień jest laserem klasy
2 zgodnym z normą 21 CFR 1040.10 i 1040.11
z wyjątkiem odstępstw według notatki o laserze
Laser Notice 50 z dn. 24 czerwca 2007 r.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
65 min
(2,0 Ah)
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
5
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy przyrządów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NICH
PONOWNIE SKORZYSTAĆ
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj przyrządu w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy.
2) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z przyrządem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
6
b)
c)
d)
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Nie pochylaj się za bardzo do
przodu! Utrzymuj stabilną postawę,
by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli
nad przyrządem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Nie pozwalaj używać przyrządu
osobom, które nie są z nim obeznane
lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj przyrząd w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdź, czy
ruchome elementy nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzony przyrząd przed użyciem
oddaj do naprawy. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
przyrządów.
3) OBSŁUGA I KONSERWACJA
PRZYRZĄDÓW AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przeznaczonych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
akumulatora innego rodzaju, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju przyrządu. Używanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko
doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
4) SERWIS
a) Naprawy przyrządów mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy termometrów
na podczerwień
OSTRZEŻENIE: Narażenie na
promieniowanie laserowe.
Termometru na podczerwień na
wolno rozbierać ani przerabiać.
W jego wnętrzu nie ma żadnych
elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Niebezpieczeństwo poważnego
uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
Niewłaściwa regulacja lub
postępowanie niezgodne z opisem
w tej instrukcji może wystawić
użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
• Termometru na podczerwień nie używaj
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Niektóre przyrządy wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
• Stosuj tylko akumulatory zalecane do
tego termometru przez firmę DEWALT.
Użycie innych akumulatorów grozi pożarem.
• Termometr na podczerwień przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób
niemających doświadczenia z tego typu
sprzętem. Lasery w rękach niewyszkolonych
osób są niebezpieczne.
• Naprawy termometru mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
specjalistów. Wykonywanie prac
serwisowych lub konserwacyjnych przez
osoby nieobeznane z takimi przyrządami
grozi doznaniem urazu. Wykaz punktów
serwisowych podano na końcu tej instrukcji
obsługi.
• Nie używaj żadnych przyrządów
optycznych, jak np. teleskop lub teodolit
z lunetą przekładaną, do obserwowania
promienia laserowego. Grozi to poważnym
uszkodzeniem oczu.
• Nie stawiaj termometru w miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeń w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie rozkładaj termometru. Nie ma
w nim żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
• W żaden sposób nie przerabiaj
termometru. Przeróbki grożą uwolnieniem
niebezpiecznego promieniowania laserowego.
• Nie używaj termometru w pobliżu dzieci
i nie pozwalaj im się nim bawić. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie zdejmuj ani nie zasłaniaj tabliczek
ostrzegawczych. Przy braku tabliczek
ostrzegawczych wzrasta niebezpieczeństwo
przypadkowego spojrzenia w promień
laserowy.
• Nie używaj termometru do pomiaru
temperatury gotowanych ani surowych
produktów spożywczych.
• Nie używaj go do pomiaru temperatury
ciała.
UWAGA: Niewłaściwa regulacja lub
postępowanie niezgodne z opisem
w tej instrukcji może wystawić
użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
• By nie uszkodzić termometru lub badanych
przedmiotów, chroń je przed następującymi
czynnikami:
– Pola elektromagnetyczne, jak np.
wytwarzane przez spawarki łukowe, piece
indukcyjne itd.
OSTRZEŻENIE: To urządzenie
zawiera wrażliwe obwody
elektroniczne, na które mogą
wpływać pola elektromagnetyczne
o częstotliwości radiowej. Taki wpływ
może odpowiadać za sytuacje, gdy
zmierzone wartości nie są stabilne,
wyświetlane wartości są bardzo
zróżnicowane lub przeprowadzenie
pomiaru jest niemożliwe. Należy
starać się unikać używania urządzenia
w pobliżu nadajników radiowych. Jeśli
wykonanie pomiaru w określonym
miejscu jest niemożliwe, powtórz
pomiar, ustawiając termometr inaczej,
lub przeprowadź pomiar w innym
miejscu.
– Wyładowania elektrostatyczne.
– Nagłe zmiany temperatury - dla uzyskania
maksymalnej dokładności ustabilizuj
termometr przez 30 minut przed użyciem.
• Tabliczka na przyrządzie może zawierać
następujące symbole:
7
V .........................................wolty
mW .....................................miliwaty
........................... symbol
ostrzegający przed
promieniowaniem
laserowym
nm ...................................... długość fali
w nanometrach
2 .........................................laser klasy 2
3a .......................................laser klasy 3a
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE
Dla informacji i bezpieczeństwa termometr
na podczerwień wyposażono w następującą
tabliczkę (rys. 1A).
OSTRZEŻENIE: PROMIENIOWANIE
LASEROWE. NIE PATRZ
W PROMIEŃ LASEROWY. LASER
KLASY 2. MAKSYMALNA MOC
WYJŚCIOWA < 1 mW @ 620 690 nm.
Naklejki na przyrządzie
Na przyrządzie umieszczono następujące
naklejki:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przycisk trybu alarmowego: służy
do wyboru rodzaju alarmu i do
ustalania wysokiej (HAL) lub niskiej
(LAL) temperatury granicznej, której
przekroczenie wyzwala alarm.
Przycisk Min/Max/Avg: służy do
wyświetlania minimalnej/maksymalnej/
średniej wartości temperatury.
Przycisk nastawczy: służy do
nastawiania żądanej wartości w każdym
trybie pracy.
Przycisk EMS: służy do nastawiania
wartości współczynnika emisji.
Przycisk C/F: służy do wyboru jednostki
miary temperatury (stopnie Celsjusza
lub Fahrenheita).
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, obejmujący również rok produkcji, jest
nadrukowany na powierzchni obudowy, która
tworzy łącznik montażowy pomiędzy narzędziem
a akumulatorem.
8
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ: Niniejsza instrukcja
zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi ładowarek akumulatorowych
DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i przyrządzie
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą pęknąć, co grozi doznaniem
urazu i szkód rzeczowych.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy
zawiera szczeliny wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB100, DCB105, DCB107 i DCB112
są przeznaczone do ładowania akumulatorów
typu Li-Ion 10,8 V.
Ładowarka ta nie wymaga żadnych regulacji
i została tak skonstruowana, by jej obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Przebieg ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (n) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (c) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
UWAGA: Aby zapewnić maksymalną wydajność
oraz żywotność akumulatorów typu Li-Ion, przed
pierwszym użyciem należy je w pełni naładować.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan naładowania–DCB100 i DCB105
ładowanie w toku
– – – –
całkowicie naładowany
opóźnienie gorącego/
zimnego akumulatora
–– – –– –
wymień akumulator
•••••••••••
Stan naładowania–DCB107 i DCB112
ładowanie w toku
–
–
– –
całkowicie naładowany
opóźnienie zimnego/
gorącego akumulatora
–
–
–|
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
DCB100 I DCB105
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie
9
on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma
na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatora.
DCB107 I DCB112
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
gorący, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ostygnięcia akumulatora.
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zimny, automatycznie opóźnia rozpoczęcie
ładowania do chwili ogrzania się akumulatora.
Czerwona dioda miga dalej, ale żółta dioda
zacznie świecić światłem stałym podczas tej
czynności. Po ostygnięciu akumulatora żółta
dioda zgaśnie, a ładowarka wznowi proces
ładowania.
Narzędzia XR Li-Ion zostały wyposażone
w System ochrony elektronicznej, chroniący
akumulator
przed przeładowaniem, przegrzaniem lub
głębokim rozładowaniem.
Jeśli System ochrony elektronicznej zostanie
uruchomiony, narzędzie wyłączy się
automatycznie. W takim wypadku należy włożyć
akumulator typu Li-Ion do ładowarki i naładować
go do końca.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
lub głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż do
pełnego naładowania.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
10
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
substancje mogą się zapalić.
• NIGDY na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. NIE DOKONUJ żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora
i doznaniem poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Nie należy przechowywać narzędzia
i akumulatora w miejscu, którego
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
szopy lub metalowe budynki w okresie
letnim).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają się
z niego toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT są zgodne z wszystkimi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
transportu zawartymi w branżowych i prawnie
obowiązujących normach, w tym z Zaleceniami
ONZ dotyczącymi transportu towarów
niebezpiecznych; przepisami dotyczącymi
towarów niebezpiecznych Międzynarodowego
Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA),
przepisami Międzynarodowego Kodeksu
Ładunków Niebezpiecznych (IMDG), a także
międzynarodową konwencją dotyczącą
drogowego przewozu towarów i ładunków
niebezpiecznych (ADR). Ogniwa litowo-jonowe
zostały przetestowane zgodnie z rozdziałem 38.3
Podręcznika Testów i Kryteriów Zaleceń ONZ
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.
W większości przypadków transport akumulatora
DEWALT jest wyłączony z klasyfikacji
jako podlegający pełnej regulacji materiał
niebezpieczny klasy 9. Ogólnie rzecz biorąc, dwie
sytuacje wymagające transportu zgodnie z klasą
9 to:
1. Transport powietrznych więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT, jeśli
opakowanie zawiera jedynie akumulatory (nie
narzędzia) oraz
2. Każda przesyłka zawierająca akumulator
litowo-jonowy o pojemności przekraczającej
100 watogodzin (Wh). Na wszystkich
akumulatorach litowo-jonowych podana jest
ich pojemność w watogodzinach.
styki akumulatora były zabezpieczone i dobrze
odizolowane od materiałów, które mogłyby się
z nimi zetknąć i spowodować zwarcie.
Informacje podane w tym rozdziale instrukcji
zostały umieszczone w dobrej wierze i były
uznane za prawdziwe w czasie utworzenia
dokumentu.
Mimo tego, nie udziela się żadnych gwarancji,
wyraźnych ani dorozumianych. To nabywca
odpowiada za dopilnowanie, że jego działania są
zgodne z właściwymi przepisami.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCT414 jest zasilany akumulatorem
o napięciu 10,8 V.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator
osiąga maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przechowuje się go w temperaturze
pokojowej.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być przechowywane, najpierw
należy je całkowicie naładować.
2. W przypadku długiego okresu
przechowywania, zalecamy umieszczenie
całkowicie naładowanego akumulatora
w chłodnym i suchym miejscu.
UWAGA: Akumulatory nie powinny być
przechowywane w stanie całkowitego
rozładowania. Przed ponownym użyciem
akumulator będzie wymagał naładowania.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Niezależnie od tego, czy przesyłka zostanie
uznana za wyłączoną ze stosowania przepisów
czy podlegającą pełnej regulacji, to nadawca
odpowiada za zapoznanie się z najnowszymi
przepisami dotyczącymi wymogów z zakresu
pakowania, oznaczania i dokumentacji.
Transport akumulatorów może spowodować
pożar, jeśli styki akumulatora przypadkowo zetkną
się z materiałami przewodzącymi. W przypadku
transportu akumulatorów należy dopilnować, aby
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Czas ładowania podano w Danych
technicznych.
100%
Akumulator jest ładowany.
11
Akumulator jest naładowany.
100%
Akumulator jest uszkodzony.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
Tyldo do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Ładuj akumulatory DEWALT jedynie
wyznaczonymi ładowarkami DEWALT.
Ładowanie akumulatorów innych niż
wyznaczone akumulatory DEWALT
z użyciem ładowarki DEWALT może
spowodować ich wybuch lub prowadzić
do innych niebezpiecznych sytuacji.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 termometr na podczerwień
1 ładowarka
1 akumulator
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek termometru na podczerwień
w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: Modele N nie są dostarczane
z akumulatorem ani ładowarką.
• Sprawdź, czy przyrząd i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
12
Współczynnik emisji
Współczynnik emisji (emisyjność) jest to stosunek
zdolności emisyjnej promieniowania danego
ciała do zdolności emisyjnej ciała doskonale
czarnego. Większość materiałów organicznych
i lakierowanych lub oksydowanych powierzchni
odznacza się współczynnikiem emisji ok. 0,95,
co stanowi ustawienie domyślne. Zaleca się
kompensować niedokładne wyniki pomiarów
materiałów o niskiej emisyjności, jak np.
błyszczące metalowe powierzchnie. W tym
celu oklej je taśmą maskującą lub pomaluj
matową czarną farbą (< 148 °C) i zastosuj
ustawienie domyślne (0,95). Odczekaj, aż taśma
maskująca lub powłoka malarska osiągnie tę
samą temperaturę, co otaczająca powierzchnia,
a następnie zmierz temperaturę taśmy lub
powłoki.
Gdy nie można zastosować taśmy maskującej ani
farby, skoryguj wartości pomiarowe za pomocą
nastawnika współczynnika emisji. Nawet przy
dostosowanym współczynniku emisji trudno jest
uzyskać dokładny wynik pomiaru przedmiotu
o błyszczącej lub metalowej powierzchni. Przy
wykonywaniu takich specjalnych pomiarów trzeba
poeksperymentować i doświadczalnie określić
optymalne ustawienie.
Współczynnik emisji termometru można
nastawiać od 0,1 do 1,0 skokowo do 0,01.
Wartości nominalnych współczynników emisji
podano w tabeli w dalszej części tekstu, ale są to
propozycje sprawdzone w typowych sytuacjach,
które w specyficznych przypadkach mogą być
inne.
WSKAZÓWKA: Przyrząd został wykalibrowany
przy współczynniku emisji 0,95.
Opis (rys. rys. 1A, 1B, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie ani
jego elementach, ponieważ grozi to
zniszczeniem sprzętu lub doznaniem
urazu ciała.
a. Wyzwalacz pomiaru
b. Guzik zwalniający akumulatora
c. 10,8 V akumulator litowo-jonowy DEWALT
d. Rękojeść główna
e. Czujnik promieniowania podczerwonego
f. Promień laserowy/laserowy wskaźnik celu
g. Wyświetlacz ciekło-krystaliczny
h. Przycisk trybu alarmowego
i. Przycisk trybu wyświetlania Min/Max/Avg
j. Przycisk nastawczy
k. Przycisk EMS
l. Przycisk C/F
m. Wskaźnik elektroluminescencyjny
n. Ładowarka
o. Zaczep na pasek
p. Wkręt
PRZYCISK TRYBU ALARMOWEGO (H)
Przycisk ten służy do ustalania wysokiej (HAL)
lub niskiej (LAL) temperatury granicznej, której
przekroczenie wyzwala alarm.
Alarm 1 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest wskazywane
zapaleniem się czerwonej/niebieskiej
diody świecącej (m).
Alarm 2 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, o czym informuje
sygnał akustyczny.
Alarm 3 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
sygnalizowane diodą świecącą
i akustycznie.
PRZYCISK MIN/MAX/AVG (I)
Przycisk ten służy do wyboru trybu wyświetlania
najniższej, najwyższej albo średniej wartości
temperatury.
Scan - ukazuje się po naciśnięciu wyzwalacza
w celu wykonania pomiaru innej temperatury.
Rodzaj alarmu - Informuje o wybranym rodzaju
alarmu: zapalenie się diody, sygnał akustyczny
lub jednoczesne zapalenie się diody i sygnał
akustyczny.
F lub C - Informuje o wybranej jednostce miary
temperatury.
Akku - informuje o ładunku akumulatora.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik ładunku akumulatora
znajduje się bezpośrednio nad wskazaniami
wartości temperatury na wyświetlaczu.
O rzeczywistym ładunku akumulatora informuje
długość paska wskaźnika. Termometr na
podczerwień będzie jeszcze przez chwilę
działać aż do wyczerpania akumulatora, ale
przy coraz słabszym promieniu laserowym. Po
włożeniu naładowanego akumulatora i ponownym
załączeniu termometru promień laserowy znów
uzyskuje swoją pełną jasność.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Termometr na podczerwień mierzy temperaturę
na powierzchni przedmiotu na zasadzie pomiaru
emisji promieniowania podczerwonego. Jest to
pomiar bezstykowy. Termometr jest dostarczany
jako kompletnie zmontowany przyrząd, który
umożliwia szybki i prosty pomiar.
PRZYCISK NASTAWCZY (J)
NIE używaj go w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Przycisk ten służy do zwiększania lub
zmniejszania wartości w każdym trybie pracy.
Termometr na podczerwień jest przyrządem
profesjonalnym.
PRZYCISK EMS (K)
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać przyrządu.
Osoby niedoświadczone mogą go używać tylko
pod nadzorem.
Przycisk EMS służy do nastawiania wartości
współczynnika emisji.
PRZYCISK C/F (L)
Przycisk ten służy do wyboru jednostki miary
temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita).
WSKAŹNIK ELEKTROLUMINESCENCYJNY (M)
Wskaźnik ten działa w trybach alarmowych 1 i 3.
Kolor niebieski: Informuje, że temperatura
osiągnęła nastawioną wartość minimalną.
Kolor czerwony: Informuje, że temperatura
osiągnęła nastawioną wartość maksymalną.
WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU
Hold - ukazuje się po zwolnieniu wyzwalacza,
by poinformować o ostatnio odczytanej wartości
temperatury.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przyrząd jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
przyrządu. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
13
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm²,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj przyrząd.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
akcesoriów wyłącz przyrząd
i wyjmij z niego akumulator.
Niezamierzone załączenie narzędzia
jest niebezpieczne.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (c) jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio do prowadnic
w rękojeści.
2. Mocno wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (b) i silnie
wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarka”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
Zaczep na hak (wyposażenie
dodatkowe, rys. 1A)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym ustawieniem
i regulacją lub przed montażem
14
akcesoriów wyłącz przyrząd
i wyjmij z niego akumulator.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego
urazu ciała, NIGDY nie manipuluj
przyrządem nad głową ani nie
zawieszaj innych przedmiotów na
zaczepie. Zaczep zaczepiaj TYLKO
o pasek.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie poważnego urazu
ciała, sprawdź, czy wkręt został
dobrze dokręcony.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Do mocowania zaczepu
do przyrządu służy wyłącznie dostarczony wkręt
(p). Sprawdź, czy jest on dobrze dokręcony.
Zaczep na pasek (o) można przykręcić
dostarczonym wkrętem (p) z lewej lub z prawej
strony przyrządu tak, by mogły się nim
łatwo posługiwać zarówno osoby lewo-, jak
i praworęczne. Gdy zaczep nie jest potrzebny,
można go zdjąć z przyrządu.
By zmienić pozycję zaczepu, wykręć wkręt (p)
i wkręć go z drugiej strony. Sprawdź, czy wkręt
został dobrze dokręcony.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy
wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
przyrząd, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE mocno utrzymuj przyrząd.
Zaleca się jedną ręką trzymać za rękojeść główną
tak, jak pokazano na rysunku 4.
Wybór trybu pracy (rys. 1B)
Przed użyciem termometru na podczerwień
zapoznaj się z poniższymi informacjami.
WYBÓR JEDNOSTKI MIARY
Załącz przyrząd przez naciśnięcie wyzwalacza.
Po zaświeceniu się wyświetlacza naciśnij
przycisk C/F, by wybrać żądaną jednostkę miary
temperatury.
WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA EMISJI
Załącz przyrząd przez naciśnięcie wyzwalacza.
Po zaświeceniu się wyświetlacza naciśnij
przycisk EMS, by nastawić współczynnik emisji.
Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik EMS,
naciśnij odpowiedni przycisk kierunkowy, by
nastawić żądaną wartość współczynnika emisji.
Prawidłowe wartości współczynników emisji
podano w poniższej tabeli. Nastawia się je
skokowo co 0,01.
Alarm 2 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, o czym
informuje sygnał akustyczny.
Alarm 3 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
sygnalizowane diodą świecącą
i akustycznie.
4. Ponownie naciśnij przycisk ALM, by
zatwierdzić wybór.
5. Teraz miga wskaźnik HAL (alarm
przekroczenia wysokiej temperatury).
Przyciskami kierunkowymi nastaw wartość
graniczną wysokiej temperatury. W razie
przekroczenia tej wartości włącza się alarm.
6. Naciśnij przycisk ALM. Teraz miga
wskazanie LAL (alarm przekroczenia niskiej
temperatury). Naciśnij odpowiedni przycisk
kierunkowy, by nastawić wartość graniczną
niskiej temperatury. Alarm włącza się po
przekroczeniu tej temperatury w dół.
TABELA MINIMALNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW
EMISJI
7. Ponownie naciśnij przycisk ALM, by powrócić
do widoku głównego wyświetlacza.
MATERIAŁ
8. Teraz można odczytać temperaturę.
WARTOŚĆ MATERIAŁ WARTOŚĆ
Standard****
Aluminium*
Azbest
0,95
0,30
0,95
Asfalt
0,95
Mosiądz*
0,50
Ceramika
0,95
Beton
0,95
Miedź*
0,60
Szkło (szyba)
0,85
Żelazo*
0,70
*
Oksydowane
**
Ołów*
Olej
Powłoka
malarska
Tworzywo
sztuczne**
Guma
Piasek
Stal*
Woda
Drewno***
0,50
0,94
0,93
0,95
0,95
0,90
0,80
0,93
0,94
Światłoszczelne, powyżej 20 milicali
*** Naturalne
**** Ustawienie fabryczne
WYBÓR TRYBU ALARMOWEGO I WYSOKIEJ/
NISKIEJ TEMPERATURY
1. Naciśnij wyzwalacz, by załączyć przyrząd.
2. Naciśnij przycisk ALM.
3. Gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik ALM,
naciśnij odpowiedni przycisk kierunkowy, by
wybrać rodzaj alarmu.
Alarm 1 - Temperatura osiągnęła nastawioną
wartość graniczną, co jest
wskazywane zapaleniem się
czerwonej/niebieskiej diody
świecącej (m).
STOSUNEK ODLEGŁOŚCI OD PRZEDMIOTU
DO WIELKOŚCI WYŚWIETLANEJ NA NIM
PLAMKI POMIAROWEJ (RYS. 4)
Promień laserowy termometru na podczerwień
rozchodzi się stożkowo, przy czym im bardziej
termometr jest oddalony od przedmiotu, tym
większą mierzy powierzchnię. Stosunek
odległości termometru od przedmiotu do
wielkości wyświetlanej na nim plamki pomiarowej
wynosi 12:1. Co każde 300 mm średnica plamki
pomiarowej zwiększa się o 25 mm. By uzyskać
dokładny wynik pomiaru, mierzony przedmiot
musi być większy od plamki pomiarowej.
WAŻNE WSKAZÓWKI W RAZIE PROBLEMÓW
Z POMIARAMI
1. Silnie refleksyjne powierzchnie oklej taśmą
maskującą lub pomaluj matową czarną farbą
(przy standardowym ustawieniu 0,95).
2. Sprawdź, czy dla badanego materiału został
nastawiony prawidłowy współczynnik emisji.
Patrz punkt Współczynnik emisji i Tabela
współczynników emisji.
3. Gdy materiał jest silnie zanieczyszczony,
zaolejony itp., przed pomiarem oczyść go.
15
Wskazówki dotyczące eksploatacji
• Używaj tylko 10,8 V akumulatorów jonowolitowych DEWALT.
• Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie
naładowany. Trzeba go naładować, gdy miga
wskaźnik ładunku.
• By zwiększyć czas pracy akumulatora,
zwalniaj wyzwalacz, gdy pomiar temperatury
nie jest dokonywany.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy
wyłącz ładowarkę i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Ładowarka i termometr na podczerwień nie
wymagają konserwacji. W ich wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji
przez użytkownika.
Wykrywanie i usuwanie usterek
TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ NIE DAJE
SIĘ ZAŁĄCZYĆ
• Sprawdź, czy 10,8 V akumulator jest
naładowany.
• Chociaż termometr na podczerwień może
być przechowywany w temperaturze do
85 °C, wbudowany układ zabezpieczający
uniemożliwia pomiary w temperaturze
powyżej 40 °C. Gdy termometr był
przechowywany w bardzo wysokiej
temperaturze, najpierw go ochłodź.
Naciśnięcie wyzwalacza przed ochłodzeniem
przyrządu do temperatury pracy nie
powoduje jego uszkodzenia.
Smarowanie
Ładowarka nie wymaga dodatkowego
smarowania.
16
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wyrzucaj
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
zst00230234- 27-03-2014
17
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
18
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising