DCT414 | DeWalt DCT414 THERMOMETER instruction manual

511111-30 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCT414
Obrázok 1A
2
Obrázok 1B
Obrázok 2
Obrázok 3
3
Obrázok 4
4
AKUMULÁTOROVÝ INFRAČERVENÝ
TEPLOMER DCT414 10,8 V
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Výkon
Optické rozlíšenie
D:S
V
DCT414
10,8
1
Li-Ion
0,5
W
(vzdialenosť:
priemer miesta
merania)
Približne 12:1
Teplotný rozsah
°C
-30 °C až 550 °C
Intenzita vyžarovania
0,1 až 1
Nastavenie intenzity
vyžarovania
po krokoch 0,01
Presnosť
+/-1,5% alebo
+/-1,5 °C,
podľa toho, ktorá hodnota je
pri zdroji čierneho telesa vyššia (EMS 0,95)
Výkon lasera
mW
< 1, LASEROVÝ
VÝROBOK TRIEDY 2
Vlnová dĺžka
nm
620 ~ 690
Hmotnosť (bez akumulátora) kg
0,3
Akumulátor
DCB123
Typ akumulátora
Li-Ion
Napájacie napätie V
10,8
Kapacita
Ah
1,5
Hmotnosť
kg
0,2
Nabíjačka
Napätie siete
V
Typ akumulátora
Približný čas
35 min
nabíjania akumulátora (1,3 Ah)
Hmotnosť
kg
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
0,30
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
Nabíjačka
DCB105
Napätie siete
V
230 V
Typ akumulátora
Li-Ion
Približný čas
25 min
30 min
40 min
nabíjania akumulátora (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 min
70 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Hmotnosť
kg
0,49
Nabíjačka
DCB107
Napätie siete
V
230 V
Typ akumulátora
Li-Ion
Približný čas
60 min
70 min
90 min
nabíjania akumulátora (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Hmotnosť
kg
0,29
Nabíjačka
DCB112
Napätie siete
V
230 V
Typ akumulátora
Li-Ion
Približný čas
40 min
45 min
60 min
nabíjania akumulátora (1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 min
120 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Hmotnosť
kg
0,36
Poistky (nabíjačka)
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 3 A v zástrčke prívodného kábla
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LASERA
Akumulátorový infračervený teplomer (IR
teplomer) je laserový výrobok triedy 2
a zodpovedá normám 21 CFR 1040.10 a 1040.11,
okrem výňatku stanoveného vyhláškou č. 50 z 24.
júla 2007.
65 min
(2,0 Ah)
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
5
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povediek spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
6
2) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
b) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
c) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
d) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
3) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý
druh akumulátora môže byť nebezpečná
pri nabíjaní iného typu akumulátora.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte
vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
do očí, zasiahnuté miesto opláchnite
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z batérie môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
4) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné dielce. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre infračervené teplomery
VAROVANIE: Laserové žiarenie.
Infračervené teplomery
nerozoberajte ani nerobte na nich
žiadne úpravy. Vnútri výrobku sa
nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
VAROVANIE: Nebezpečné žiarenie.
Použitie ovládacích či nastavovacích
prvkov alebo vykonávanie iných
úkonov, než je vyslovene uvedené,
môže mať za následok nebezpečné
ožiarenie.
• Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
• Infračervený teplomer používajte iba
s určenými typmi akumulátorov DEWALT.
Použitie iných akumulátorov môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Pokiaľ teplomer nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a nekvalifikovaných
osôb. Lasery sú v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
• Opravy náradia musí vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Opravy, servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť
k vzniku úrazu. Miestne servisné strediská
sú uvedené v zadnej časti návodu.
• Na sledovanie laserového lúča
nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Teplomer nedávajte do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne alebo
zámerne. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Infračervený teplomer nerozoberajte.
Vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne časti
určené na opravy.
• Teplomer nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Úprava výrobku môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
• Nepracujte s teplomerom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Odstránenie varovných štítkov
zvyšuje nebezpečenstvo ožiarenia.
• Nepoužívajte infračervený teplomer na
meranie teplôt varených či nevarených
pokrmov.
• Nepoužívajte na meranie teploty tela.
UPOZORNENIE: Použitie
ovládacích či nastavovacích prvkov
alebo vykonávanie iných úkonov,
než je vyslovene uvedené, môže
mať za následok nebezpečné
ožiarenie.
• Aby ste sa vyvarovali pri meraní poškodeniu
infračerveného teplomera alebo zariadení,
chráňte ich pred nasledujúcim:
– EMF (elektromagnetické polia), napríklad
z oblúkových zváračiek, indukčných
ohrievačov, atď.
VAROVANIE: V tomto prístroji
je citlivý systém obvodov,
ktorý sa môže ovplyvniť
pôsobením vysokofrekvenčných
elektromagnetických polí. Tento vplyv
sa môže prejavovať tak, že namerané
hodnoty nebudú stabilné, zobrazené
hodnoty sa budú výrazne odlišovať
a meranie nebude možné. Nemerajte
preto v blízkosti vysokofrekvenčných
vysielačov. Ak meranie nie je možné
na určitom mieste, zopakujte meranie
s teplomerom v inej polohe alebo
zmerajte na inom mieste.
– ESD (elektrostatickým výbojom).
– Tepelným rázom (spôsobeným skokovou
zmenou teploty okolia – najvyššiu presnosť
dosiahnete, ak pred použitím ponecháte
teplomer 30 minút stabilizovať).
• Štítky na Vašom náradí môžu obsahovať
nasledujúce symboly.
V .........................................volty
mW .....................................miliwaty
7
........................... varovné označenie
lasera
nm ...................................... vlnová dĺžka
v nanometroch
2 .........................................Laser triedy 2
3a .......................................Laser triedy 3a
VAROVNÉ ŠTÍTKY
S ohľadom na Vaše pohodlie a bezpečnosť je
Váš infračervený teplomer vybavený nasledujúcim
štítkom (obr. 1A).
VAROVANIE: LASEROVÉ
ŽIARENIE. NEPOZERAJTE SA DO
LÚČA. LASEROVÉ ZARIADENIE
TRIEDY 2. MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ
VÝKON < 1 mW @ 620 – 690 nm.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Tlačidlo režimu výstrahy: Používa sa
na voľbu typu výstrahy a na nastavenie
medzných teplôt, vysokej (HAL) a nízkej
(LAL), na spustenie výstrahy.
Tlačidlo režimu Min/Max/Avg:
Zobrazuje buď najnižšiu, najvyššiu
alebo priemernú teplotu.
Nastavovacie tlačidlo: Používa sa
v spojení s ktorýmkoľvek tlačidlom
režimu na nastavenie požadovanej
hodnoty.
Tlačidlo režimu EMS: Nastavenie
požadovanej intenzity vyžarovania.
Tlačidlo režimu C/F: Používa sa na
nastavenie jednotiek meranej teploty
(Celziova stupnica či Fahrenheitova
stupnica).
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia v mieste montážneho
spoja akumulátora s náradím.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
8
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny
na použitie pre nabíjačky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená na napájacie napätie, môže
dôjsť ku skratovaniu nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú brúsny prach,
kovové piliny, oceľové vlna (drôtenka),
hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak
nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiadny akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie dobíjateľných
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by
spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vo
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Táto nabíjačka nie je určená
pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
môžu nabíjať akumulátory Li-Ion s napájacím
napätím 10,8 V.
Tieto nabíjačky nemusia byť žiadnym spôsobom
nastavované a sú konštruované tak, aby bola
zaistená čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky do zásuvky
v elektrickej sieti.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor (c). Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion ich
pred prvým použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia – DCB100 a DCB105
nabíjanie
– – – –
celkom nabité
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
–– – –– –
výmena akumulátora
•••••••••••
Stav nabitia – DCB107 a DCB112
nabíjanie
–
–
– –
celkom nabité
odmlka zahriaty/
studený akumulátor
–
–
–|
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
DCB100 A DCB105
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
9
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
DCB107 A DCB112
Ak bude nabíjačka detegovať vysokú teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
akumulátor nevychladne.
Ak bude nabíjačka detegovať príliš nízku teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
sa akumulátor nezahreje.
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora,
žltá kontrolka zhasne a nabíjačka začne proces
nabíjania.
Náradie radu XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
IBA PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu,
prehriatiu alebo hlbokému vybitiu.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa to stane,
vložte lítium-iónový akumulátor do nabíjačky, kým
nebude plne nabitý.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• NIKDY nevkladajte akumulátor do
nabíjačky násilím. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa
nabíjal v inej nabíjačke, pretože by mohlo
10
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
Porovnajte informácie uvedené v tabuľke
na konci tohto návodu, aby ste sa uistili
o kompatibilite nabíjačiek a akumulátorov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo do
iných kvapalín.
• Náradie a akumulátor nepoužívajte ani
neskladujte v miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C (105 °F)
(ako sú vonkajšie alebo kovové budovy
v lete).
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátory rozoberať. Ak je obal
akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Poškodený
akumulátor by mal byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na
akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Preprava
Akumulátory DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
na prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie „plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9“.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
povinnosťou kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti
spĺňali požiadavky platných predpisov.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORA
Model DCT414 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 10,8 V.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by mali byť
pred uložením úplne nabité.
2. Pri dlhšom skladovaní sa na dosiahnutie
najlepších výsledkov odporúča akumulátor
doplna nabiť a uložiť ho mimo nabíjačku na
chladnom a suchom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
skladovať úplne vybité. Pred použitím je potrebné
akumulátor nabiť.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne dôjsť
k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty akumulátora
dostanú náhodne do styku s vodivými materiálmi.
Pri preprave akumulátora sa uistite, či sú kontakty
akumulátora riadne chránené a dobre izolované
od materiálov, s ktorými by sa mohli dostať do
kontaktu a ktoré by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu.
Na tieto informácie sa však nevzťahuje žiadna
záruka, výslovná alebo predpokladaná. Je
Doba nabíjania je uvedená v časti
Technické údaje.
100%
Nabíjanie akumulátora.
100%
Nabitý akumulátor.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
11
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo
k vzniku iných nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Infračervený teplomer
1 Nabíjačku
1 Akumulátor
lakom (<148 °C / 300 °F) a použite východiskové
nastavenie (0,95). Počkajte určitú dobu, až krycia
páska alebo čierny lak dosiahnu rovnakú teplotu
ako povrch pod nimi, a potom odmerajte teplotu
tejto krycej pásky či čierneho laku.
Pokiaľ čierny lak alebo kryciu pásku nemôžete
použiť, potom musíte pri meraní spraviť
kompenzáciu podľa intenzity vyžarovania.
I s nastaviteľnou intenzitou vyžarovania môže byť
pri lesklých alebo kovových povrchoch obtiažne
spraviť presné meranie teploty infračerveným
teplomerom. Môže sa napríklad spraviť niekoľko
pokusov so vzájomným porovnaním výsledkov
a podľa skúseností zvoliť pre dané meranie to
najlepšie nastavenie.
Teplomer má hodnotu intenzity vyžarovania
nastaviteľnú od 0,1 do 1,0 v krokoch po 0,01.
Viď tabuľka nominálnych hodnôt intenzity
vyžarovania v tomto návode na obsluhu. Odkazy
na nastavenie intenzity vyžarovania v tabuľke sú
odporučené hodnoty pre typické stavy a Vaše
konkrétne situácie sa môžu odlišovať.
POZNÁMKA: Kalibrácia tohto prístroja bola
vykonaná pri intenzite vyžarovania 0,95.
Popis (obr. 1A, 1B, 2)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy lasera a jeho častí. Mohlo
by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
1 Kufrík na náradie
a. Meracia spúšť
1 Návod na obsluhu
b. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátorom a nabíjačkou.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Intenzita vyžarovania
Intenzita vyžarovania popisuje charakteristickú
vlastnosť materiálov, vyžarovanie energie.
Väčšina organických materiálov a lakovaných
alebo zoxidovaných povrchov má hodnotu
intenzity vyžarovania okolo 0,95, čo je
východiskovou nastavenou hodnotou. Vzhľadom
na odstránenie nepresností meraní, ktoré vznikajú
pri materiáloch s nízkou intenzitou vyžarovania
ako sú leštené kovové plochy, sa odporúča
vykonať kompenzáciu meraní. Také plochy
zakryje krycou lepiacou páskou alebo čiernym
12
c. Li-Ion akumulátor DEWALT 10,8 V
d. Hlavná rukoväť
e. Infračervené čidlo
f. Lúč lasera/ukazovadla
g. LCD displej
h. Tlačidlo režimu výstrahy
i. Tlačidlo režimu Min/Max/Avg (Min/Max/
Priemer)
j. Nastavovacie tlačidlo
k. Tlačidlo režimu EMS
l. Tlačidlo režimu C/F (Celziova stupnica či
Fahrenheitova stupnica)
m. LED indikátor
n. Nabíjanie akumulátora
o. Záves na remeň
p. Skrutka
TLAČIDLO REŽIMU VÝSTRAHY (h)
Používa sa na voľbu typu výstrahy a na
nastavenie medzných teplôt, vysokej (HAL)
a nízkej (LAL), na spustenie výstrahy.
Alarm 1 – teplota dosiahla nastavené hranice,
je indikované červenou/modrou
kontrolkou LED (m)
Alarm 2 – teplota dosiahla nastavené hranice,
je indikované zvukovou signalizáciou
(pípnutím)
Alarm 3 – teplota dosiahla nastavené hranice, je
indikované kontrolkou LED a zvukovou
signalizáciou
TLAČIDLO REŽIMU MIN/MAX/AVG (i)
Zobrazuje buď najnižšiu, najvyššiu alebo
priemernú teplotu.
NASTAVOVACIE TLAČIDLO (j)
Nastavovacie tlačidlo: Používa sa v spojení
s ktorýmkoľvek tlačidlom režimu na nastavenie
požadovanej hodnoty.
TLAČIDLO REŽIMU EMS (INTENZITA
VYŽAROVANIA) (k)
Tlačidlo EMS sa používa na nastavenie
požadovanej hodnoty intenzity vyžarovania.
TLAČIDLO REŽIMU C/F (CELZIOVA STUPNICA
ČI FAHRENHEITOVA STUPNICA) (l)
Používa sa na nastavenie jednotiek meranej
teploty (Celziova stupnica či Fahrenheitova
stupnica).
KONTROLKA LED (m)
Kontrolka LED je aktívna v režimoch Alarm 1
a Alarm 3.
Modrá: slúži ako výstraha, že teplota dosiahla
nastaveného minima.
Červená: slúži ako výstraha, že teplota dosiahla
nastaveného maxima.
IKONY NA DISPLEJI
Hold (pridržať) – zobrazí sa po uvoľnení spúšte
pre Vašu informáciu o poslednej dosiahnutej
nameranej teplote.
Scan (snímanie) – zobrazí sa pri stlačenej spúšti
pri hľadaní odlišnej úrovne teploty.
Alarm setting (nastavenie výstrahy) – táto
ikona Vám poskytuje informáciu o nastavenom
režime výstrahy: farebná indikácia, zvuková
signalizácia alebo oboje.
F alebo C (Celziova stupnica či Fahrenheitova
stupnica) – zobrazuje zvolené jednotky teploty.
Battery (akumulátor) – zobrazuje zostávajúcu
úroveň nabitia akumulátora.
POZNÁMKA: Kontrolka vybitého akumulátora je
umiestnená na displeji nad zobrazenou hodnotou
meranej teploty. Úroveň nabitia akumulátora je
zobrazená stĺpcovým indikátorom. Pri takmer
vybitom akumulátore bude infračervený teplomer
pracovať i naďalej, ale jas lúča bude veľmi
slabnúť. Po inštalácii plne nabitého akumulátora
a opätovnom zapnutí infračerveného teplomera
sa znova dosiahne plná úroveň jasu.
POUŽITIE VÝROBKU
Infračervený teplomer slúži na meranie teploty
povrchov na základe intenzity tepelného
infračerveného vyžarovania meraných predmetov.
Ide o bezdotykové meranie teploty povrchu.
Náradie sa dodáva kompletne zmontované.
Náradie je navrhnuté tak, aby bolo jeho
nastavenie jednoduché a rýchle.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Infračervený teplomer je náradie pre
profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie akumulátora zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
13
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Záves na remeň (voliteľné príslušenstvo, obr. 1A)
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte
akumulátor. Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
nabíjačky a akumulátory DEWALT.
Vkladanie a vyberanie akumulátora z náradia (obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (c)
celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor s drážkou vnútri
rukoväti náradia.
2. Nasuňte ho riadne na svoje miesto tak, aby
ste počuli kliknutie.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (b) a vysuňte
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
NEZAVESUJTE náradie nad
hlavou a nezavesujte na záves iné
predmety. Vešajte na pracovný
remeň IBA náradie.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
skontrolujte, či je riadne zaistená
skrutka, ktorá pripevňuje záves na
remeň.
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a snímaní závesu
na remeň používajte iba dodaný typ skrutky (p).
Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
Záves (o) sa môže pripevniť na náradie na jeho
ľavej alebo pravej strane pomocou skrutky (p),
čo vyhovuje pravákom i ľavákom. Ak nebudete
záves na remeň používať, môže byť z náradia
demontovaný.
Ak chcete záves na remeň premiestniť,
vyskrutkujte skrutku (p), ktorá pripevňuje záves
k náradiu a upevnite ju na opačnej strane náradia.
Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Správna poloha rúk (obr. 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchopenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
14
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne.
Alarm 1 – teplota dosiahla nastavené hranice,
je indikované červenou/modrou
kontrolkou LED (m)
Správna poloha uchopenia náradia vyžaduje,
aby ste ho jednou rukou držali na hlavnej rukoväti
spôsobom uvedeným na obrázku 4.
Alarm 2 – teplota dosiahla nastavené
hranice, je indikované zvukovou
signalizáciou (pípnutím)
Voľba pracovného režimu
(obr. 1B)
Alarm 3 – teplota dosiahla nastavené hranice,
je indikované kontrolkou LED
a zvukovou signalizáciou
Pred obsluhou infračerveného teplomera sa
zoznámte s nasledujúcimi krokmi.
4. Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo ALM ešte
raz.
VOĽA JEDNOTEK MERANIA
5. Teraz začne blikať ikona HAL (horná
medza teploty). Hornú medzu teploty zvolíte
pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol.
Po prekročení nastavenej medze teploty bude
aktivovaná výstraha.
Náradie zapnete stlačením spúšte. Akonáhle sa
displej rozsvieti, stlačením tlačidla C/F si zvoľte
správne jednotky meranej teploty.
VOĽBA INTENZITY VYŽAROVANIA
Stlačením spúšte zapnete prístroj; akonáhle sa
displej rozsvieti, nastavte pomocou tlačidla EMS
intenzitu vyžarovania. Hodnotu tejto intenzity
upravíte pri blikajúcej ikone EMS na displeji
pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol.
Správnu hodnotu intenzity vyžarovania nájdete
v tabuľke nižšie. Vezmite na vedomie, že intenzitu
vyžarovania je možné meniť v krokoch po 0,01.
TABUĽKA NOMINÁLNYCH HODNÔT
INTENZITY VYŽAROVANIA
MATERIÁL
HODNOTA
MATERIÁL
HODNOTA
Východisková****
Hliník*
Azbest
Asfalt
Mosadz*
Keramika
Betón
Meď*
Sklo (tabuľa)
Železo*
* Oxidované
0,95
Olovo*
0,50
0,30
0,95
0,95
0,50
0,95
0,95
0,60
0,85
0,70
Olej
Lak
Plasty**
Guma
Piesok
Oceľ*
Voda
Drevo***
0,94
0,93
0,95
0,95
0,90
0,80
0,93
0,94
** Nepriesvitné, nad 0,508 mm
*** Prírodné
**** Továrenské nastavenie
ZVOĽTE SI NASTAVENIE VÝSTRAHY
A MEDZE HORNEJ A SPODNEJ TEPLOTY
1. Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte spúšť.
2. Stlačte tlačidlo ALM (výstraha).
3. Potom, čo začne ikona ALM na displeji blikať,
pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol je
možné zvoliť typ výstrahy.
6. Stlačte tlačidlo ALM (výstraha). Teraz začne
blikať ikona LAL (spodná medza teploty).
Spodnú medzu teploty zvolíte pomocou
tlačidiel so šípkami nahor a nadol. Po
prekročení nastavenej medze teploty bude
aktivovaná výstraha.
7. Pre návrat do východiskovej obrazovky
stlačte ešte raz tlačidlo ALM.
8. Teraz je nutné odčítať meranú teplotu.
VZDIALENOSŤ K MERANEJ OBLASTI
(OBR. 4)
Infračervené teplomery majú "kužeľový efekt",
čím ďalej je teplomer od meraného objektu, tým
väčšia je meraná plocha. Infračervený teplomer
má pomer vzdialenosti od meranej oblasti
k veľkosti meranej oblasti 12:1 (12:1): pre každé
oddialenie od meraného predmetu o 300 mm
bude meranie rozšírené o 25 mm. Na dosiahnutie
presnej hodnoty merania je nutné, aby bol meraný
predmet väčší než veľkosť meranej oblasti.
HLAVNÉ POKYNY PRI ODSTRAŇOVANÍ
ŤAŽKOSTÍ PRI MERANÍ
1. Uistite sa, či ste vysoko odrazové plochy
zakryli krycou lepiacou páskou alebo čiernym
lakom (použite východiskové nastavenie
intenzity vyžarovania 0,95).
2. Uistite sa, či máte nastavenú správnu
hodnotu intenzity vyžarovania pre meraný
materiál. Nahliadnite do tabuľky Intenzita
vyžarovania a Nominálna intenzita
vyžarovania.
3. Pokiaľ je meraná plocha znečistená prachom,
olejom atď., pred meraním ju očistite.
Rady na obsluhu
• Používajte iba Li-Ion akumulátory DEWALT
10,8 V.
15
• Uistite sa, či sú akumulátory v bezchybnom
prevádzkovom stave. Pokiaľ bliká indikátor
vybitého akumulátora, akumulátor vymeňte.
• Keď nerobíte merania, uvoľnite spúšť
infračerveného teplomera, zvýšite tak výdrž
akumulátora.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Nepokúšajte sa nabíjačku a teplomer demontovať.
Vnútri nabíjačky ani teplomera nie sú žiadne
opraviteľné dielce.
Riešenie problémov
INFRAČERVENÝ TEPLOMER NEJDE ZAPNÚŤ
• Uistite sa, či je akumulátor 10,8 V nabitý.
• I keď sa môže infračervený teplomer
skladovať pri teplotách až do 85 °C (185 °F),
infračervený teplomer má vstavaný ochranný
obvod, ktorý bráni prevádzke pri teplotách
presahujúcich 40 °C (104 °F). Pokiaľ sa
teplomer skladoval vo veľmi teplom prostredí,
ponechajte ho pred prácou ochladnúť.
Infračervený teplomer nebude pri stlačení
spúšťacieho tlačidla poškodený, pokiaľ nebol
pred prácou na dosiahnutie správneho chodu
ochladený.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
16
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
testované s týmto výrobkom. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241221 - 14-07-2014
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising