KX1650 | Black&Decker KX1650 HEATGUN instruction manual

382013 - 34 BAL
www.blackanddecker.eu
KX1650
Slovenski
(Prevod izvirnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
9
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
4
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Вlack & Deckerjev fen za vroč zrak je namenjen
za opravila, kjer je potreben vroči zrak, kot je npr.
odstranjevanje barve. Orodje je namenjeno le za
osebno uporabo in za uporabo v zaprtih prostorih.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz »električno orodje« v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje v času
delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede
do požara ali eksplozije.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi
električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtičev. Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega
udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
4
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte,
da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše
delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo
delo končano bolj kvalitetno in varneje na način,
kot je to predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Električno orodje ustrezno vzdržujte. Preverite, ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
fen za vroč zrak.
Opozorilo: Naprava je zasnovana za uporabo
v zaprtih prostorih.
Opozorilo: Ko naprave ne uporabljate, jo postavite
na stojalo.
Opozorilo: Če naprave ne uporabljate previdno,
lahko privede do požara. Bodite izjemno previdni
pri uporabi naprave v prostorih, kjer se nahajajo
vnetljivi materiali.
♦ Ne dovolite, da se predmet, ki ga ogrevate segreje prekomerno.
♦ Naprave ne uporabljajte, če so v atmosferi prisotne eksplozivne snovi.
♦ Bodite pozorni na možnost, da se vročina prenese na vnetljive snovi, ki niso vidne.
♦ Po uporabi naprave jo položite na stojalo, da se
ohladi. Shranjujte le ohlajeno.
♦ Če je naprava vključena, jo ne puščajte brez
nadzora.
♦ Ne prikrivajte zračnih rež za vhod zraka ali
pihalne šobe, ker bo to povzročilo pregrevanje
naprave in materialno škodo.
♦ Nikoli ne usmerjajte vročega zraka v druge ljudi
ali živali.
♦ Ne dotikajte se šobe, saj se med uporabo naprave zelo segreje in ostane vroča do 30 minut
po uporabi.
♦ Ne opirajte šobe do drugih predmetov med
uporabo ali takoj po uporabi naprave.
♦ Ne vtikajte ničesar v šobo, takšno početje lahko
privede do električnega šoka.
♦ Ne usmerjajte šobe navzdol, ko naprava deluje.
♦ Naprave ne uporabljajte kot sušilnik za lase!
Temperatura izhodnega zraka je neprimerno
višja od temperature ohišja pištole.
♦ Zagotovite ustrezno prezračevanje med uporabo
pištole, ker se lahko sproščajo tudi strupeni hlapi.
♦ Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju.
♦ Če odstranjujete barvo, se prepričajte, da je delovni prostor zavarovan. Nosite zaščitno masko
za prah, ki je posebej oblikovana za zaščito pred
svinčenim prahom in hlapi barv, ter zagotovite
zaščito tudi za osebe, ki se nahajajo v delovnem
območju.
♦ Ne zažgite barve, obstaja velika nevarnost požara.
♦ Ne dovolite, da se barva zalepi na šobo, ker se
po določenem času lahko vname.
♦ Pred namestitvijo dodatkov najprej izključite
napravo in počakajte, da se ohladi.
Odstranjevanje barve na bazi svinca
♦
Bodite posebej previdni, ko odstranjujete barvo.
Olupki barve, ostanki in hlapi lahko vsebujejo
svinec, ki je strupen. Zgradbe, ki so bile zgrajene
pred letom 1960 so bile pobarvane z barvami,
ki vsebujejo svinec. Takšna barva je morda po5
SLOVENŠČINA
krita z novejšo plastjo barve. Ko je odložena na
površinah lahko svinec z roko vnesete v usta in
prebavni sistem.
Vsaka, tudi najmanjša izpostavljenost svincu
lahko povzroči trajne poškodbe možgan in živčnega sistema. Največja nevarnost zastrupitve
s svincem grozi otrokom in nosečnicam.
Pred začetkom delovne operacije je potrebno
ugotoviti, ali barva, ki jo želite odstraniti vsebuje
svinec. To lahko storite s kompletom za domače
testiranje prisotnosti svinca ali da najamete
pleskarja. Ne jejte, pijte in ne kadite v delovnem
okolju, ki je morda onesnažen s svinčenim prahom. Barvo na osnovi svinca sme odstranjevati
samo strokovno osebje, brez uporabe fena za
vroč zrak.
♦
♦
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki
je navedena na podatkovni plošči.
♦
Podaljški
♦
♦
Varnost drugih ljudi
♦
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali
izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali
so prejeli napotke glede uporabe orodja s strani
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih
delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:
delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in
s stiskalnicami).
Oznake na orodju
To orodje vsebuje vse ali le nekatere naštete
sestavne dele:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Šoba
Sestavljanje
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Namestitev pribora
Pri vašem prodajalcu je na voljo širok izbor
nastavkov.
♦ Šoba v obliki stožca: Za usmerjen snop
toplote.
♦ Šoba s širokim snopom: Zagotavlja
ploskovito porazdelitev zraka na širšem
območju obdelovanca.
♦ Odbojna šoba: Za spajkanje cevi.
♦ Ščitnik za steklo: Za zaščito stekla med
odstranjevanjem barve.
♦ Strgalo: Za odstranjevanje in strganje barve
in laka.
♦ Potisnite spojni del pribora preko šobe (2).
Uporaba
Vklop in izklop
♦
♦
♦
6
Za podaljšek se lahko uporabi 2 ali 3 žilen kabel, ker je naprava dvojno izolirana in izdelana
skladno z zahtevami varnostnega razreda II.
Uporabite lahko do 30 m (100 čevljev) dolg kabel,
brez izgube učinkovitosti.
Sestavni deli
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Za vklop orodja pri nizkem zračnem pretoku in
pri nizki temperaturi, nastavite stikalo za vklop/
izklop v položaj I.
Za vklop orodja pri visokem zračnem pretoku in
pri visoki temperaturi, nastavite stikalo za vklop/
izklop v položaj II.
Za izklop orodja, pritisnite stikalo v položaj O.
SLOVENŠČINA
Uporaba orodja
Za vašo varnost je orodje opremljeno s termostatom.
Neprekinjena uporaba orodja v daljšem časovnem
obdobju ali kratkih časovnih premorih lahko privede
do tega, da se orodje pregreje in izključi. Zato
priporočamo, da omogočite orodju redne premore.
Pred ponovno uporabo orodja počakajte, da se le-to
popolnoma ohladi.
♦ Pred uporabo orodje ga pustite delovati za nekaj
trenutkov, da se orodje segreje.
♦ Pri prvi uporabi orodja se iz šobe lahko kadi. To
je običajno in dim bo postopoma izginil.
♦ Uporabite nastavitev za nizko temperaturo pri sušenju barv in premazov, odstranjevanju nalepk,
krčenju božirk in odmrzovanju zamrznjenih cevi.
♦ Uporabite nastavitev za visoko temperaturo pri
odstranjevanju barv in lakov in pri spajkanju
vodovodnih cevi.
♦ Če niste povsem prepričani o uporabi orodja
na določenem materialu, začnite pri najnižji
temperaturi in testirajte učinkovitost delovanja
na odpadnem materialu.
Prostoročna uporaba (slika A)
Orodje ima postavitvene površine (3), ki omogočajo
prostoročno uporabo.
♦ Orodje postavite na ravno in stabilno površino
(da se ne prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.
♦ Pritrdite kabel, da ne povleče orodja za seboj.
Opozorilo! Orodje naj bo vedno usmerjeno proč
od vas samih in drugih oseb. Ne dotikajte se šobe.
Ravnajte previdno, da ne pade kakšen del materiala
v šobo.
Odstranjevanje barve
♦
Tok vročega zraka usmerite v delovno območje,
da segrejete barvo.
♦ Ne zažgite barve. Šobo zadržujte najmanj 25
mm od delovne površine.
♦ Ko se barva omehča, barvo odstranite s pomočjo
strgalnika. Postrgajte takoj mehko barvo, sicer
se bo ponovno strdila.
♦ Postrgajte barvo s koščkom lesa, če je to mogoče.
♦ Ne dovolite, da se barva ali ostanki naberejo na
strgalu.
♦ Pri strganju v navpičnem položaju, strgajte s potezo navzdol in tako preprečite, da zaide barva
nazaj v šobo.
♦ Če strgate barvo na površini, ki se nahaja blizu
do stekla, izvedite ustrezne varnostne ukrepe,
da zaščitite steklo od vročega zraka.
Opozorilo! Uporabite varnostni ščitnik za steklo,
ko strgate barvo od kovinskih ali lesenih okenskih
okvirjev.
♦ Varno odložite odstranjeno barvo. Preden zapustite delovno območje se prepričajte, da je
popolnoma čisto.
Ohlajanje
Med uporabo postane šoba orodja izredno vroča.
Po izklopu orodja, počakajte najmanj 30 minut, da
se orodje ohladi.
♦ Orodje postavite na ravno in stabilno površino
(da se ne prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.
♦ Ohlajanje orodja lahko pospešite tako, da ga
pred izklopom pustite delovati nekaj minut na
najnižji temperaturni nastavitvi.
Vzdrževanje
Vaša Вlack & Decker baterijska ali električna
naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja.
Trajno in učinkovito delovanje naprave je odvisno
predvsem od nege in rednega čiščenja.
Opozorilo! Izklopite napravo in odklopite vtič iz
omrežne napetosti in počakajte, da se naprava
ohladi pred izvedbo kakršnegakoli vzdrževanja
naprave.
♦ Redno počistite ventilacijske reže na vaši napravi. Pri tem uporabite mehko ščetko ali suho
krpo.
♦ Napravo počistite z blago milnico in vlažno krpo.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila. Nikoli ne dovolite vstop kakršnekoli tekočine
v napravo in nikoli ne potopite kakršenkoli del
naprave v tekočino.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov vtič napajalnega kabla:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo
vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
7
SLOVENŠČINA
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
KX1650
(Tip 1)
V 230
Vhodna izmenična napetos
Zaščitni razred II
Izdelava
Vhodna moč
W 1750
C 460 - 600
Temperaturno območje
O
Teža
kg 0,6
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU
in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali
zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.
blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo tako
lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Nadaljnji podatki o Black & Deckerjevi
znamki in ponudbi izdelkov so na voljo na www.
blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite vaš izdelek preko spleta www.blackanddecker.
co.uk/productregistration ali pošljite vaše ime in priimek
in kodo izdelka na Вlack & Decker v vaši državi
8
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj toplinski pištolj Вlack & Decker predviđen je
za poslove kod kojih je potrebno zagrijavanje, kao
što je uklanjanje boje. Ovaj je proizvod namijenjen
isključivo za amatersku upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje
i sl. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača, osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
9
HRVATSKI
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
s alatom osobama koje nisu upoznate s njim
ili s ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savinutih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata
za poslove za koje nije namijenjen može dovesti
do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatne sigurnosne upute za
toplinske pištolje.
Upozorenje: Nemojte rabiti na otvorenom prostoru.
Upozorenje: Ovaj uređaj treba postaviti na njegov
stalak kad nije u uporabi.
Upozorenje: Ako se uređajem ne rukuje pažljivo,
može doći do požara. Stoga budite oprezni prilikom
10
uporabe uređaja na mjestima na kojima se nalaze
zapaljivi materijali.
♦ Nemojte predugo usmjeravati vrući zrak na isto
mjesto.
♦ Nemojte rabiti u eksplozivnom okruženju.
♦ Napominjemo da se vrućina može prenijeti do
zapaljivih materijala koji nisu u vidokrugu.
♦ Nakon uporabe postavite uređaj na njegov stalak
i pričekajte da se ohladi prije pohrane.
♦ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
♦ Nemojte zatvarati utore za dovod zraka ili izlaz
mlaznice jer to može uzrokovati nakupljanje prekomjerne topline i dovesti do oštećenja uređaja.
♦ Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka prema
drugim osobama ili životinjama.
♦ Ne dodirujte mlaznicu jer postaje vrlo vruća tijekom uporabe i ostaje vruća do 30 minuta nakon
uporabe.
♦ Mlaznicu nemojte usmjeravati prema drugim
predmetima tijekom ili odmah nakon uporabe.
♦ Nemojte ništa gurati u mlaznicu kako ne bi došlo
do strujnog udara.
♦ Nemojte gledati u mlaznicu dok je uređaj uključen.
♦ Uređaj nemojte rabiti kao sušilo za kosu! Temperatura zraka mnogo je više od temperature
kućišta uređaja.
♦ Osigurajte odgovarajuće prozračivanje tijekom
uporabe jer može doći do nastanka otrovnih
plinova.
♦ Uređaj nemojte rabiti u vlažnoj okolini.
♦ Prilikom uklanjanja boje osigurajte da radno
područje bude zaklonjeno. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu od čestica
i isparenja boja koje sadrže olovo te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze
radnim područjem.
♦ Boju nemojte spaljivati kako ne bi došlo do
požara.
♦ Pazite da se boja ne zalijepi za mlaznicu jer se
kasnije može zapaliti.
♦ Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi prije
priključivanja bilo kakvog pribora.
Uklanjanje boje koja sadrži olovo
♦
Prilikom uklanjanja boje potrebno je biti iznimno
oprezan. Komadići boje, talog i pare mogu sadržavati olovo koje je otrovno. Svaka zgrada prije
1960. mogla je biti obojena bojom koja sadrži
olovo. Ta boja može biti prekrivena dodatnim
slojevima boje. Ako se takva boja nalazi na površini te se rukom prenese do usta, može doći
do gutanja olova.
HRVATSKI
♦
♦
Izlaganje čak i niskim razinama olova može uzrokovati nepovratna oštećenja mozga i živčanog
sustava. Najvećoj opasnosti otrovanja olovom
izložena su djeca i trudnice.
Prije početka rada važno je odrediti sadrži li
boja koju uklanjate olovo. To možete napraviti
pomoću kompleta za testiranje ili pomoć zatražiti
od profesionalnog dekoratera. Nemojte pušiti,
jesti ni piti na radnom području koje bi moglo biti
kontaminirano olovom. Boje na bazi olova treba
uklanjati profesionalac i ne smiju se uklanjati
pomoću toplinskog pištolja.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Produžni kabeli
♦
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
♦
Može se upotrijebiti dvožilni ili trožilni kabel jer je
uređaj dvostruko izoliran te je konstrukcije klase
II.
Može se upotrijebiti do 30 m kabela bez gubitka
snage.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Mlaznica
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje pribora
Namjenski pribor možete nabaviti od svog lokalnog
dobavljača.
♦ Konusna mlaznica: Koncentrira struju
zraka na manje područje.
♦ "Riblji rep": Širi struju zraka na šire područje
♦ Žlični reflektor: Za lemljenje cijevi.
♦ Štitnik stakla: Za zaštitu stakla tijekom
uklanjanja boje.
♦ Strugač: Za uklanjanje i struganje boje
i laka.
♦ Postavite priključni dio pribora preko mlaznice (2).
Upotreba
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Da biste uključili alat uz malu brzinu struje zraka
i nisku temperaturu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj I.
Da biste uključili alat uz veliku brzinu struje
zraka i visoku temperaturu, postavite prekidač
za uključivanje/isključivanje u položaj II.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje pomaknite u položaj O.
11
HRVATSKI
Uporaba alata
Alat je opremljen termostatom radi vaše sigurnosti.
Neprekidna uporaba alata tijekom vrlo dugih
razdoblja ili drugi intenzivni radni ciklusi mogu
uzrokovati pregrijavanje alata i prestanak rada.
Stoga se preporučuje da alat tijekom uporabe
redovito ostavljate da se ohladi.
♦ Pričekajte da se alat zagrije nekoliko sekundi
prije uporabe.
♦ Prilikom prve uporabe iz mlaznice može izaći
malo dima. To je normalno i količina dima uskoro
će se smanjiti.
♦ Postavku niske temperature rabite za sušenje
boje i laka, uklanjanje naljepnica, sužavanje izolacijskih cijevi i odmrzavanje zamrznutih cijevi.
♦ Postavku visoke temperature rabite za uklanjanje boja i lakova te lemljenje vodovodnih
spojeva.
♦ Ako niste sigurni glede uporabe ovog alata
na određenom materijalu, započnite pri niskoj
temperaturi i obavite probni rad na otpadnom
materijalu.
Upotreba bez ruku (sl. A)
Alat je opremljen točkama za stalak (3) koje
omogućuju upotrebu bez ruku.
♦ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema
gore na površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
♦ Osigurajte kabel kako biste spriječili prevrtanje
alata.
Upozorenje! Alat uvijek usmjeravajte od sebe i od
drugih osoba. Nemojte dodirivati mlaznicu. Pazite
da ništa ne upadne u mlaznicu.
Skidanje boje
♦
Usmjerite vrući zrak prema području rada kako
biste zagrijali boju.
♦ Nemojte spaljivati boju. Držite mlaznicu barem
25 mm od površine.
♦ Kad boja omekša, uklonite je pomoću strugača.
Odmah sastružite omekšalu boju kako se ne bi
opet stvrdnula.
♦ Stružite duž godova drva kad god je moguće.
♦ Pazite da se na strugaču ne nakupi boja i ostaci.
♦ Kada stružete radni materijal u okomitom položaju, stružite prema dolje kako boja ne bi upala
u mlaznicu.
♦ Kada stružete boju s površine koja se nalazi
pored stakla, zaštitite staklo od vrućine.
Upozorenje! Prilikom uklanjanja boje s metalnih ili
drvenih dijelova prozora, upotrijebite mlaznicu za
zaštitu stakla.
♦ Na siguran način odbacite sve ostatke boje
12
te provjerite je li radno područje potpuno čisto
nakon uporabe.
Hlađenje
Mlaznica alata tijekom uporabe postaje vrlo vruća.
Nakon isključivanja ostavite alat da se ohladi
najmanje 30 minuta.
♦ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema
gore na površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
♦ Da biste ubrzali hlađenje, pustite alat da nekoliko
minuta radi na minimalnoj temperaturnoj postavci prije nego što ga isključite.
Održavanje
Ovaj alat tvrtke Black & Decker projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju uređaja.
Upozorenje! Prije bilo kakvih radova na održavanju
uređaja, isključite ga i iskopčajte iz napajanja kako
bi se ohladio.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Uređaj čistite blagim sapunom i vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala. Nikad ne dopustite
da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost
uređaja. Alat ne uranjajte ni u kakve tekućine.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Вlack & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
HRVATSKI
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
KX1650
(Tip 1)
Ulazni napon
Vac 230
Klasa II
Konstrukcija
Ulazna snaga
W 1750
C 460 - 600
Temperaturni raspon
O
Masa
kg 0,6
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker
proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne
su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite
predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u svojoj državi
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
14
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker fen za vreo vazduh je konstruisan
za različite primene grejanja kao što je skidanje
boje. Ovaj proizvod je namenjen samo za privatnu
upotrebu i u zatvorenom prostoru.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale
prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili
duga kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
15
SRPSKI
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje: Može se izazvati požar u slučaju
nepravilne upotrebe uređaja, zbog toga budite
pažljivi prilikom upotrebe uređaja na mestima gde
postoje zapaljive materijale.
♦ Ne primenjivati na istom mestu duže vreme.
♦ Ne koristite u prisustvu eksplozivne atmosfere.
♦ Budite svesni da toplota može biti dovedena do
zapaljivih materijala koji nisu u vidnom polju.
♦ Nakon upotrebe, aparat odložite na stalak i sačekajte da se ohladi pre nego što ga uskladištite.
♦ Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je
uključen.
♦ Ne ometajte ulaz za vazduh ili izlaz mlaznice jer
to može dovesti do stvaranja prevelike toplote
usled čega se može oštetiti uređaj.
♦ Ne usmeravajte vruć vazduh prema ljudima ili
životinjama.
♦ Ne dodirujte mlaznicu jer se ona jako zagreva
tokom upotrebe i ostaje vrela do 30 minuta posle
upotrebe.
♦ Ne oslanjajte mlaznicu naspram nekog predmeta
ili odmah nakon upotrebe.
♦ Ne gurajte ništa u mlaznicu jer možete stradati
od električnog udara.
♦ Ne zatvarajte mlaznicu kada je uređaj uključen.
♦ Ne koristite uređaj kao fen za kosu! Temperatura
vazduha je mnogo veća.
♦ Obezbedite odgovarajuću ventilaciju tokom
upotrebe jer može doći do stvaranja toksičnih
para.
♦ Ne koristite uređaj u vlažnoj atmosferi.
♦ Kada skidate boju, uverite se da je radno područje zatvoreno. Nosite masku za prašinu koja
je specijalno projektovana za zaštitu od prašine
boje i para i obezbedite da osobe koje se nalaze
u radnom području ili koje ulaze u njega takođe
budu zaštićene.
♦ Ne gorite boju, pošto to može prouzrokovati
opasnost od požara.
♦ Ne dozvolite da se boja zalepi na mlaznicu, jer
to može upaliti vatru posle nekog vremena.
♦ Isključite uređaj i omogućite da se ohladi pre
nego što namestite neki pribor.
Skidanje olovnih boja
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna uputstva
za fenove za vreo vazduh.
Upozorenje: Ne koristiti na otvorenom, samo
u zatvorenim prostorijama.
Upozorenje: Ovaj alat se mora odložiti na svom
postolju kada nije u upotrebi.
16
♦
Treba biti veoma pažljiv prilikom skidanja boje.
Ljuske, ostaci i isparenja boje mogu sadržati
olovo koje je otrovno. Svaka zgrada napravljena pre-1960. godine je obojena sa bojom koja
sadrži olovo. Ova boja može biti prekrivena sa
dodatnim slojem boja. Čim se nalazi na površini,
kontakt ruke sa ustima može rezultovati u konzumiranje olova.
Izlaganje čak i malim količinama olova može pro-
SRPSKI
♦
uzrokovati nepovratnu štetu na mozak i nervni
sistem. Najveća opasnost od trovanja olovom
preti deci i trudnicama.
Pre početka rada bitno je utvrditi da li boja koju
treba skinuti sadrži olovo. To se može izvršiti
pomoću upotrebe opreme za testiranje ili od
strane profesionalnog dekoratera. Nemojte pušiti, jesti ili piti u radnom području koje može biti
ili je kontaminirano olovom. Boje na bazi olova
smeju da uklanjaju samo stručna lica i ne sme
se uklanjati korišćenjem fena za vreo vazduh.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Nalepnice na alatu
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
Produžni kablovi
♦
♦
Neophodno je koristiti 2- ili 3-žilni kabl zato što je
vaš aparat dvostruko uzemljen i ima konstrukciju
klase II.
Može da se koristi dužina do 30m (100 stopa)
bez gubitka snage.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Mlaznica
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje pribora
Možete kupiti odabranu paletu pribora od vašeg
lokalnog prodavca.
♦ Konusna mlaznica: Koncentriše strujanje
vazduha na malu površinu.
♦ Široka mlaznica: Širi strujanje vazduha na
veću površinu
♦ Mlaznica sa reflektorom: Za lemljenje cevi.
♦ Zaštitnik stakla: Za zaštitu stakla tokom
skidanja boje.
♦ Strugač: Za odstranjivanje i skidanje boje
i laka.
♦ Namestite spojni deo pribora na mlaznicu
(2).
Upotreba
Uključivanje i isključivanje
♦
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦
♦
Za uključivanje alata na nisku brzinu vazduha,
nisko grejanje, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u poziciju I.
Za uključivanje alata na visoku brzinu vazduha,
jako grejanje, postavite prekidač za uključivanje/
isključivanje u poziciju II.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj O.
17
SRPSKI
Korišćenje alata
Vaš alat je opremljen sa termostatom radi vaše
bezbednosti. Neprekidno korišćenje alata za
veoma dug period ili druge teške radove može
prouzrokovati pregrejavanje alata i prekid rada. Zbog
toga se preporučuje da dozvolite alat da se ohladi
u redovnim intervalima tokom upotrebe.
♦ Omogućite alatu da se zagreje nekoliko sekundi
pre upotrebe.
♦ Prilikom prve upotrebe može se pojaviti dim iz
mlaznice. To je uobičajeno i uskoro nestaje.
♦ Koristite nisko podešenje temperature za sušenje boje i laka, skidanje nalepnica, stezanje
izolacionih cevi i za odmrzavanje zarmznutih
cevi.
♦ Koristite visoko podešenje temperature za skidanje boja i lakova, i lemljenje vodovodnih cevi.
♦ Ukoliko niste sigurni u vezi korišćenja alata
za specifični materijal, onda počnite sa niskim
podešenjem temperature i izvršite probni rad na
otpadnom materijalu.
Upotreba bez ruku (sl. A)
Alat ima stalak (3) radi olakšavanje upotrebe bez
ruku.
♦ Stavite alat sa mlaznicom okrenutom naviše na
površini gde se ne može prevrnuti.
♦ Osigurajte kabl da biste sprečili da povuče alat.
Upozorenje! Usmerite alat uvek udaljeno od sebe
i drugih osoba. Nemojte dodirivati mlaznicu. Vodite
računa da nikakav materijal ne upadne u mlaznicu.
Skidanje boje
♦
Usmerite vruć vazduh na radnu površinu da biste
zagrejali boju.
♦ Nemojte zapaliti boju. Držite mlaznicu najmanje
25 mm udaljeno od površine.
♦ Kada boja omekša, ostružite je korišćenjem
ručnog strugača. Ostružite boju odmah, jer će
inače opet da se stvrdne.
♦ Ostružite u pravcu vlakana drveta gde god je to
moguće.
♦ Nemojte dozvoliti da se nakupi boja ili ostaci na
strugaču.
♦ Kada stružete iz vertikalne pozicije, stružite naniže da biste sprečili da boja upadne u mlaznicu.
♦ Kada skidate boju od površine blizu stakla,
preduzmite neophodne mere za zaštitu stakla
od toplote.
Upozorenje! Koristite mlaznicu sa zaštitom za staklo
kada skidate boju od metalnih ili drvenih ramova
prozora.
♦ Odložite bezbedno sve ostatke boje i uverite se
da je radna površina temeljno očišćena nakon
18
upotrebe.
Hlađenje
Tokom upotrebe mlaznica alata postaje ekstremno
vruća.
Nakon isključivanja, ostavite alat da se ohladi
najmanje za 30 minuta.
♦ Stavite alat sa mlaznicom okrenutom naviše na
površini gde se ne može prevrnuti.
♦ Da biste ubrzali vreme hlađenja, uključite alat na
nisko podešenje temperature nekoliko minuta
pre nego što ga isključite.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja uređaja i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Isključite i iskopčajte uređaj i omogućite
da se ohladi pre početka održavanja uređaja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Da biste očistili alat, koristite samo blagu sapunicu i vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva
sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u uređaju i nikad ne uranjajte bilo koji deo
uređaja u tečnost.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
SRPSKI
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
KX1650
(Tip 1)
Ulazni napon
Vac 230
Klasa II
Konstrukcija
Ulazna snaga
W 1.750
C 460 - 600
Opseg temperature
O
Težina
kg 0,6
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava.
Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će
zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu,
na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani
o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Više informacija o Black & Decker brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.
blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi www.
blackanddecker.co.uk/productregistration ili pošaljite
svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu
kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker фен на топол воздух
е дизајниран за различни топлински примени
како што е луштење на боја. Овој производ е
наменет само за домашна употреба во затворена
просторија.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат
да ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети и фрижидери. Има зголемен ризик
од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
20
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за Вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со брзината
за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедносни упаства за топлински пиштоли.
Предупредување: Да не се користи надвор, туку
само во затворена просторија.
Предупредување: Овој уред мора да се стави
на неговиот држач кога не се користи.
Предупредување: Може да дојде до пожар
ако уредот не се употребува внимателно, затоа
внимавајте кога го употребувате овој уред на
места каде што има запалливи материи.
♦ Немојте да нанесувате топлина на едно исто
место долго време.
♦ Немојте да го употребувате во присуство на
експлозивна атмосфера.
♦ Имајте на ум дека топлината може да стигне
до запалливи материи што се надвор од
вашиот видокруг.
♦ Ставете го уредот на неговиот држач откако
ќе го употребите и дозволете му да се олади
пред да го одложите.
♦ Не го оставајте уредот без надзор кога е
вклучен.
♦ Немојте да ги блокирате ниту вентилацијата,
ни отворот, бидејќи тоа може да доведе до
насобирање на огромна топлина што може
да доведе до оштетување на уредот.
♦ Немојте да го насочувате топлиот воздух кон
други луѓе или кон животни.
♦ Немојте да го допирате металниот отвор бидејќи се вжештува при употреба и останува
топол до 30 минути после употребата.
♦ Немојте да го поставувате металниот отвор
врз било каков предмет при користење и вед21
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
наш потоа.
Немојте да ставате ништо низ отворот бидејќи
тоа може да доведе до електричен удар.
Немојте да гледате во отворот додека алатката е вклучена.
Не го користете овој уред како фен за коса!
Температурата на воздухот е многу повисока
од температурата на машинскиот дел.
Обезбедете соодветна вентилација бидејќи
може да се создадат отровни испарувања.
Не го користете овој уред на влага.
Кога луштите боја, осигурајте се дека работниот простор е затворен. Носете маска за
прав што е посебно направена за заштита од
оловна боја и испарувања и осигурајте лицата
што стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
Немојте да ја горите бојата, затоа што може
да дојде до пожар.
Не дозволувајте боја да се залепи на отворот
бидејќи може да се запали по некое време.
Исклучете го уредот и дозволете му да се излади пред да монтирате било каков додаток.
Луштење на оловна боја
♦
♦
♦
Треба многу да се внимава додека се лушти
боја. Слоевите, остатоците и испарувањата
од бојата може да содржат олово кое што е
отровно. Секоја зграда од пред 1960 година
е најверојатно обоена со боја што содржи
олово. Оваа боја може да е покриена со
дополнителни слоеви на боја. Откако ќе се
наталожи на површината, допир на рака до
уста може да доведе до голтање на олово.
Изложување на мало количество на олово
може да предизвика непоправливо оштетување на мозокот и на нервниот систем.
Најголема е опасноста од труење со олово
за децата и трудниците.
Пред да започнете со работа, многу е важно
да се одреди дали бојата што ќе ја луштите
содржи олово. Ова може да се изведе со
користење на опрема за тестирање или од
страна на професионален молер. Немојте да
пушите, јадете или пиете во работен простор
кој можеби е контаминиран со олово. Бојата
со олово треба да се отстранува само од
страна на професионалец и не треба да се
отстранува со употреба на топлински пиштол.
Безбедност на други лица
♦
22
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
♦
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на уредот од страна на лице кое е
одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Продолжни кабли
♦
Може да се користи продолжен кабел со 2 или
3 јадра бидејќи уредот е двојно изолиран и е
МАКЕДОНСКИ
♦
од втора класа.
Може да се употреби на далечина од 30 метри без губење на моќност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Отвор
Склопување
♦
♦
♦
♦
Пр е д уп ред у ва ње ! Пред с к л опу вањ ето ,
обезбедете алатк ата да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
При првата употреба може да излезе чад од
отворот. Ова е нормално и набрзо потоа ќе
прекине.
Наместете ја алатката на ниска температура
на воздух кога сушите боја и лак, кога отстранувате налепници, кога смалувате изолациски
цевки и кога топите замрзнати цевки.
Наместете ја алатката на висока температура
на воздух кога отстранувате бои и лакови
и кога лемите водоводни спојки.
Ако не сте сигурни како треба да ја подесите
алатката за некој посебен материјал, започнете со ниска температура и направете тест
на непотребно парче материјал.
Монтирање на додаток
Употребување без раце (скица А)
Можете да набавите избрана лепеза на додатоци
кај вашиот локален продавач.
♦ Конусен отвор: Го концентрира протокот
на воздух на помал простор.
♦ Отвор во вид на рибина опашка: Го
распространува протокот на воздух на
поголем простор
♦ Лажичен рефлектор: За лемење на
цевки.
♦ Штитник за стакло: За заштита на стакло
при луштење на боја.
♦ Стругалка: За отстранување и луштење
на боја и лак.
♦ Монтирајте го поврзувачкиот дел на додатокот врз отворот (2).
Алатката има држачи (3) за да се олесни
употребувањето на истата без раце.
♦ Ставете ја алатката со отворот нагоре на
површина каде што не може да се преврти.
♦ Зацврстете го кабелот за да спречите повлекување на алатката.
Предупредување! Секогаш насочувајте ја
алатката понастрана од вас и од други лица. Не
го допирајте отворот. Внимавајте нешто да не
влезе во отворот.
Употреба
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката на мала брзина на
воздухот и на ниска темепература, поставете
го прекинувачот на позиција I.
За да ја вклучите алатката на голема брзина
на воздухот и на висока темепература, поставете го прекинувачот на позиција II.
За исклучување на алатката, поставете го
прекинувачот на позиција O.
Употребување на алатката
Вашата алатка е опремена со термостат за
ваша безбедност. Употребување на алатката
непрекинато подолг период може да предизвика
прегревање на алатката и таа може да прекине
да работи. Затоа се препорачува да и дозволите
на алатката да се лади на постојани интервали
при употреба.
♦ Дозволете и на алатката да се загрее неколку
секунди пред да почнете да ја користите.
Луштење на боја
♦
Насочете го топлиот воздух кон работниот
простор за да ја загреете бојата.
♦ Не ја горете бојата. Држете го отворот на
најмалку 25 милиметри растојание од површината.
♦ Кога бојата ќе омекне, отстранете ја бојата
со стругалка. Излуштете ја омекнатата боја
веднаш, затоа што веднаш ќе се зацврсти.
♦ Кога е можно, стругајте со врвот на дрвото.
♦ Не дозволувајте да се насобере боја и остатоци на стругалката.
♦ Кога стругате од вертикална позиција, стругајте надолу за да спречите паѓање на бојата
во отворот.
♦ Кога луштите боја од површина во близина
на стакло, преземете потребни мерки за да
го заштитите стаклото од топлината.
Предупредување! Користете отвор со штитник
за стакло кога луштите боја од прозорци со
метални или дрвени рамки.
♦ Внимателно ослободете се од сите остатоци
од боја и осигурајте се работниот простор да
биде темелно исчистен откако ќе завршите со
работата.
23
МАКЕДОНСКИ
Ладење
При употреба, отворот на алатката многу се
вжештува.
Откако ќе ја исклучите, дозволете и на алатката
да се лади најмалку 30 минути.
♦ Ставете ја алатката со отворот нагоре на
површина каде што не може да се преврти.
♦ За да го забрзате ладењето, подесете ја
алатката на најмала температура неколку
минути пред да ја исклучите.
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Одржување
Вашиот Вlack & Decker уред е направен да работи
долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за уредот и негово
редовното чистење.
Пред упред ување! Иск лучете го уредот
и извадете го од штекер и дозволете му да се
излади пред да му вршите било какво одржување.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ За да го исчистите уредот, користете само
слаб сапун и влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач. Никогаш
не дозволувајте било каква течност да навлезе во уредот и никогаш не потопувајте било
кој дел од уредот во течност.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се
поврзува на терминалот за заземјување. Следете
ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач:
13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
24
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
KX1650
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја 230
Втора класа
Конструкција
Влезна моќност
W 1750
C 460 - 600
Опсег на температура
O
Тежина
kg 0.6
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот
или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете
адресата на најблискиот овластен сервисер
доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате вашиот производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на
интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во вашата држава.
zst002099866 - 13-06-2013
25
26
27
www.blackanddecker.eu
Download PDF