KX1650 | Black&Decker KX1650 HEATGUN instruction manual

372000-09 EST
www.blackanddecker.eu
KX1650
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie BLACK+DECKER kuumaõhupuhur on mõeldud
erinevateks kuumutustöödeks nagu värvi koorimine.
See toode on mõeldud vaid lõpptarbijale ja kasutamiseks ainult siseruumides.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
4
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
♦
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pliipõhise värvi koorimine
♦
Hoiatus! Kuumaõhupuhurite täiendavad
ohutusjuhised.
Hoiatus. Ärge kasutage õues; kasutage ainult
siseruumides.
Hoiatus. Kui seadet ei kasutata, asetage see
seadme alusele.
Hoiatus. Seadme ettevaatamatu kasutamine võib
põhjustada tulekahju, seetõttu olge eriti ettevaatlik,
kui kasutate seadet süttivate materjalide läheduses.
♦ Ärge kuumutage ühte kohta liiga kaua.
♦ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades.
♦ Pange tähele, et soojus võidakse juhtida ka
süttivatesse materjalidesse mida pole otseselt
näha.
♦ Pärast kasutamist asetage seade alusele ja
laske sellel jahtuda enne seadme hoiustamist.
Kui seade on sisse lülitatud, ärge jätke seda
valveta.
Ärge blokeerige õhu sisse- ega väljalaskeava;
see võib põhjustada ülekuumenemist ja kahjustada seadet.
Ärge suuna kuumaõhuvoolu teiste inimeste ja
loomade poole.
Ärge puudutage otsikut, sest see võib muutuda
kuumaks ning selle, jahtumisele võib kuluda kuni
30 minutit.
Ärge asetage otsikut vastu ükskõik millist kõrvalist objekti seadme kasutamise ajal või vahetult
selle järel.
Ärge torgake midagi otsiku sisse, see võib tekitada kasutajale elektrišoki.
Kui seade on sisse lülitatud, ärge vaadake otse
otsikusse.
Ärge kasutage seadet juuksekuivatusföönina!
Seadme õhutemperatuur on palju kõrgem kui
föönil.
Seadme käitamise ajal tagage korralik ventilatsioon, et juhtida ära mürgised aurud.
Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas.
Värvi koorimisel tagage suletud töökeskkond.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
pliivärvi tolmu ja aurude eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.
Ärge põletage värvi, see võib põhjustada tuleohtu.
Ärge laske värvil otsikule kinnituda kuna see
võib seal hiljem süttida.
Enne lisatarvikute paigaldamist lülitage seade
välja ja laske seadmel jahtuda.
♦
♦
Värvi koorimisel peab olema eriti ettevaatlik.
Värvi koorimisjäätmed, jäägid ja aurud võivad sisaldada mürgist pliid. Enne 1960ndaid ehitatud
hoonetes on kasutatud pliivärve. Värv võib olla
kantud pinnale mitmekihiliselt. Käe kokkupuutel
seinaga ei tohi kätt asetada enam suhu, sest see
võib põhjustada plii sattumist organismi.
Kokkupuude isegi väikese pliikogusega võib
põhjustada pöördumatuid aju- ja närvikahjustusi. Pliimürgistuse ohustab kõige rohkem lapsi ja
rasedaid naisi.
Enne töö alustamist tehke kindlaks värvi võimalik pliisisaldus. Pliisisaldust saab tuvastada
kasutades testkomplekti või professionaalse
sisekujundaja abi. Ärge suitsetage, sööge või
jooge tööalal, mis võib sisalda pliivärve. Pliipõhiseid värve võib eemaldada ainult professionaal,;
eemaldamiseks ei tohiks kasutada kuumaõhupuhurit.
5
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
Omadused
♦
Sellel tööriistal on järgnevad omadused või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Otsik
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
♦
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised:
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate tööriista
pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid
puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul.)
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
BLACK+DECKER hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed
♦
Kasutada on lubatud 2- või 3-soonelist kaablit,
sest seadmel on topeltisolatsioon ja klass II
takisti.
Kuni 30 m (100 ft) pikendusjuhet saab kasutada
ilma võimsuskaota.
♦
6
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Lisatarvikute paigaldamine
Kohalikult edasimüüjalt on võimalik soetada erinevaid lisatarvikuid.
• Koonusotsik: koondab õhujoa ühte väiksemasse punkti.
• Kalasaba: koondab õhujoa ühte suuremasse punkti.
• Lusikakujuline reflektor: Torude jootmiseks.
• Klaaskaitse: Klaasi kaitsmiseks värvi koorimise ajal.
• Kraabits: Värvi ja laki eemaldamiseks ja
koorimiseks.
♦ Kinnitage lisatarvik otsiku (2) üle.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
♦
Seadme lülitamiseks madalale õhu kiirusele,
viige sisse-/väljalülitamise lüliti asendisse I.
Seadme lülitamiseks kiirele õhu kiirusele, viige
sisse-/väljalülitamise lüliti asendisse II.
Väljalülitamiseks liigutage seadme sisse/välja
lülitit asendisse O.
Tööriista kasutamine
Teie ohutuse tagamiseks on tööriist varustatud termostaadiga. Tööriista kasutamine pikema aja vältel
või suure koormustsükliga võib põhjustada tööriista
ülekuumenemise ja töö seiskumise. Seetõttu on
tööriista käitamise ajal soovitatav lasta sel jahtuda
regulaarsete intervallidega.
♦ Enne kasutamist laske seadmel mõned minutid
soojeneda.
♦ Esimesel kasutuskorral võib otsakust erituda
suitsu. See on normaalne ja lõppeb õige pea.
♦ Värvi ja laki kuivatamiseks, kleepsude eemaldamiseks, isolatsioonitorude vanutamiseks
ja külmunud torude sulatamiseks kasutage
madalat temperatuuri.
♦ Kõrget temperatuuri kasutage laki ja värvi eemaldamiseks ja toruliitmike tinutamiseks.
♦ Kui te pole kindel tööriista kasutamises mõne
materjali peale , alustage madalate temperatuuriseadetega ja teostage proovitöö vanaraua
peale.
EESTI KEEL
Käed-vaba kasutamine (joon. A)
Tööriistale seisuasendid (3), mis võimaldab käedvaba kasutamist.
♦ Asetage tööriist nii, et see ei kukuks ümber ja
oleks otsakuga pinna poole.
♦ Kinnitage kaabel, et vältida tööriista ümberkukkumist.
Hoiatus! Suunake tööriist eemale endast ja teistest
isikutest. Ärge puudutage otsikut. Veenduge, et
otsakule ei tilguks materjali.
Värvi koorimine
♦
Suunake kuuma õhu juga tööalale, et kuumutada värvi.
♦ Ärge põletage värvi. Hoidke otsakut vähemalt
25 mm kaugusele tööpinnast.
♦ Kui värv on muutunud pehmeks, eemaldage
värv kasutades kaabitsat. Eemaldage pehmenenud värv koheselt või see tahkub uuesti.
♦ Võimalusel kraapige värv maha pikki puitu.
♦ Ärge laske värvil ja jäätmetel koguneda kaabitsale.
♦ Kui kraabite vertikaalasendist, kraapige suunaga allapoole, et vältida värvi kukkumist otsakusse.
♦ Kui koorite värvi klaasi lähedalt, võtke kasutusele vajalikud meetmed, et kaitsta klaasi.
Hoiatus! Koorimisel kasutage klaasikaitse otsikut kui koorite värvi metallilt või puiduraamidega
akendelt.
♦ Kõrvaldage kõik värvijäätmed ja veenduge, et
tööala oleks pärast seadme kasutamist puhas.
Mahajahtumine
♦
Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet
seepi ja niisket riiet. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge
kunagi laske vedelikel sattuda seadme sisse;
ärge kunagi kastke seadme või selle osi vedeliku
sisse.
Pistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Käitamise ajal muutub otsik väga kuumaks. Pärast
seadme väljalülitamist, laske tööriistal jahtuda kuni
30 minutit.
♦ Asetage tööriist nii, et see ei kukuks ümber ja
oleks otsakuga pinna poole.
♦ Jahtumisaja kiirendamiseks käitage tööriista
enne väljalülitamist mõned minutid madalal
temperatuuril.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Hooldamine
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade
ning meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Teie BLACK+DECKER seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne seadme hooldamist lülitage seade
välja, eemaldage see vooluvõrgust ja laske sellel
maha jahtuda.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
7
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Ehitus
Sisendvõimsus
Temperatuurivahemik
Kaal
KX1650 (Tüüp 1)
Vac 230
Klass II
W 1750
°C 460–600
kg 0,6
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ning
meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus .toode ja püsida kursis viimaste
uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet .
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш пистолет горячего воздуха BLACK+DECKER
предназначен для разнообразных работ, связанных с разогревом, например, для удаления
лакокрасочных покрытий. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
b.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод зазем-
c.
d.
e.
f.
ления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе с пистолетами
горячего воздуха.
Внимание: Только для использования внутри
помещений! Не используйте инструмент на
улице!
Внимание: Устанавливайте инструмент в стационарное положение на подставку, если он не
используется.
Внимание: Неосторожное использование
инструмента может привести к пожару! Будьте
особенно внимательны при использовании
инструмента в местах нахождения горючих
материалов.
♦ Не направляйте поток горячего воздуха
в одно и то же место в течение длительного
времени.
♦ Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва.
♦ Помните, что высокая температура может
воздействовать на возгораемые материалы,
находящиеся за пределами Вашей видимости.
♦ После использования установите инструмент в стационарное положение на подставку и дождитесь его полного охлаждения,
прежде чем убрать инструмент на хранение.
♦ Не оставляйте включенный инструмент без
присмотра!
♦ Не закрывайте отверстия входа воздуха
и выпускное отверстие – это может привести
к чрезмерному повышению температуры и,
как следствие, к повреждению инструмента.
♦ Ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха на окружающих Вас людей
и животных!
♦ Ни в коем случае не дотрагивайтесь выпускного отверстия: в процессе работы оно
очень сильно нагревается и остается горячим в течение 30 минут по ее окончании.
♦ Не прислоняйте ни к чему выпускное отверстие в процессе работы или сразу же по ее
окончании.
♦ Ни в коем случае не вставляйте в выпускное
отверстие никакие предметы -это может
привести к поражению электрическим током.
♦ Ни в коем случае не заглядывайте в выпускное отверстие работающего инструмента.
♦ Ни в коем случае не используйте пистолет
горячего воздуха в качестве фена для сушки волос! Температура воздуха, нагретого
термоинструментом, намного превышает
♦
♦
♦
♦
♦
♦
температуру воздуха, нагретого бытовым
феном.
Обеспечьте достаточную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, на случай
возможного выделения ядовитых паров.
Не используйте инструмент во влажной
среде.
При удалении краски позаботьтесь об
ограждении рабочего места. Надевайте
респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых
красок, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Не сжигайте краску – это может привести
к возникновению пожара.
Не позволяйте краске прилипать к выпускному отверстию - краска может впоследствии
загореться.
Перед установкой насадки, вык лючите
инструмент и дождитесь его полного охлаждения.
Удаление лакокрасочных покрытий,
содержащих свинец
♦
♦
♦
К процессу удаления краски необходимо
подходить крайне осторожно. Слои краски, а также ее остатки и испарения могут
содержать ядовитый свинец. Здания, построенные до 1960 года, могут оказаться
окрашенными краской, содержащей свинец.
Такая краска может оказаться закрыта
многочисленными слоями других красок.
Содержащая свинец краска может прилипнуть к рукам и попасть в полость рта, что
приведет к проникновению свинца в организм человека.
Отравление даже незначительным количеством свинца может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной
системы. Наибольшую опасность отравление свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
Перед началом работы, важно установить,
содержит ли удаляемая краска свинец. Данную проверку можно произвести с помощью
тестового набора или проконсультировавшись у специалиста-маляра. Не курите, не
пейте и не принимайте пищу на рабочем
месте – возможно, оно загрязнено свинцом.
Лакокрасочные покрытия на свинцовой
основе должны удаляться только специалистами соответствующего профиля и без
использования пистолета горячего воздуха.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
12
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна про-
изводиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Удлинительные кабели
♦
♦
Можно использовать двух- или трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу II и защищен двойной
изоляцией.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Сопло
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка насадки
Насадки можно дополнительно приобрести
у Вашего ближайшего дилера.
• Коническая насадка: Концентрирует
поток нагретого воздуха на небольших
участках поверхности.
• Широкая насадка: Распределяет поток
нагретого воздуха на больших участках
поверхности.
• Насадка с отражателем: Для пайки
труб.
• Стеклозащитная насадка: Для защиты
стекол при удалении лакокрасочных покрытий.
• Скребок: Для удаления лакокрасочных
покрытий.
♦ Наденьте соединительный элемент насадки
на сопло (2).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент в режиме низкой скорости воздушного потока/ низкой
температуры, установите пусковой выключатель в положение I.
Чтобы включить инструмент в режиме высокой скорости воздушного потока/высокой
температуры, установите пусковой выключатель (1) в положение II.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование инструмента
В целях безопасности инструмент оборудован
термостатом. Непрерывное использование инструмента в течение длительного времени или
в ином тяжелом режиме может стать причиной
его чрезмерного перегрева и останова работы.
Поэтому настоятельно рекомендуется делать
регулярные остановки в работе для охлаждения
инструмента.
♦ Перед началом работы дайте инструменту
прогреться несколько секунд.
♦ При первом включении инструмента возможен выброс из сопла небольшого количества дыма. Это нормально, и со временем
дым исчезнет.
♦ Используйте режим низкой температуры для
сушки лакокрасочных покрытий, удаления
наклеек, горячего напрессовывания изоляционных трубок, а также для размораживания замерзших трубопроводов.
♦ Используйте режим высокой температуры
для удаления лакокрасочных покрытий
и пайки стыковых соединений трубопроводов.
♦ Если Вы не уверены в выборе температурного режима, начните с самой низкой
температуры и проведите пробное испытание инструмента на небольшом обрезке
обрабатываемого материала.
Использование инструмента
в стационарном положении (Рис. А)
Данный инструмент можно установить стационарно на опорные точки (3), при этом высвобождаются для работы обе руки.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Зафиксируйте кабель, чтобы предотвратить
опрокидывание инструмента.
Внимание! Постоянно следите, чтобы сопло
инструмента не было направлено на Вас или
стоящих рядом людей. Не дотрагивайтесь до
сопла. Следите, чтобы ничто не могло упасть
в сопло.
Удаление лакокрасочных покрытий
♦
♦
♦
Направьте поток горячего воздуха на поверхность с удаляемым лакокрасочным
покрытием.
Не сжигайте краску. Удерживайте сопло на
расстоянии минимум 25 мм от окрашенной
поверхности.
Как только покрытие размягчится, соскоблите его скребком. Немедленно соскабливайте
размякшую краску с обрабатываемой поверхности, в противном случае она снова
затвердеет.
♦ По возможности, скоблите вдоль волокон
древесины.
♦ Избегайте накопления удаляемой краски
и прочего мусора на скребке.
♦ При работе на вертикальной поверхности,
снимайте краску по направлению сверхувниз, во избежание ее скопления в сопле
инструмента.
♦ При удалении краски с поверхностей, расположенных вблизи от стекла, примите необходимые меры защиты стекла от высокой
температуры.
Внимание! При удалении лакокрас очных
покрытий с металлических или деревянных
оконных рам всегда используйте насадку,
предохраняющую стекло.
♦ Избавляйтесь от остатков краски безопасным для окружающей среды способом
и удостоверьтесь, что рабочее место полностью очищено по окончании работы.
Охлаждение инструмента
В процессе работы сопло инструмента очень
сильно нагревается. После выключения инструмента дайте ему охладиться в течение
минимум 30 минут.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Для сокращения времени охлаждения, переключите инструмент на самый низкий температурный режим и дайте ему поработать
несколько минут, прежде чем окончательно
выключить инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением любых видов
работ по техническому обслуживанию выключите электроинструмент, выньте вилку кабеля
из штепсельной розетки и дождитесь полного
охлаждения инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Для чистки инструмента используйте только
слабый мыльный раствор и влажную ткань.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе
растворителей. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента
и никогда не погружайте в воду какую-либо
из его частей.
Защита окружающей среды
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Конструкция
Потребляемая мощность
Вт
Рабочая температура
°C
Вес
кг
KX1650 (Тип 1)
230
Класс II
1750
460 - 600
0,6
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst0000254044 - 03-12-2014
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising