KX1650 | Black&Decker KX1650 HEATGUN instruction manual

370000-17 LT
www.blackanddecker.eu
KX1650
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši BLACK+DECKER orpūtė skirta įvairiems kaitinimo darbams, pavyzdžiui, dažams nulupti. Šis gaminys skirtas tik individualiam naudojimui patalpose.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
4
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos orpūčių saugos
taisyklės
Įspėjimas: Nenaudokite lauke; naudokite tik patalpose.
Įspėjimas: Jeigu šio prietaiso nenaudojate, jį privaloma dėti ant jo stovo.
Įspėjimas: Neatsargiai naudojant šį prietaisą, gali
kilti gaisras, todėl būkite atsargūs, naudodami šį
prietaisą ten, kur yra degių medžiagų.
♦ Nekaitinkite vienoje vietoje pernelyg ilgai.
♦ Nenaudokite sprogioje aplinkoje.
♦ Nepamirškite, kad šiluma gali persiduoti ir
jums nematomoms degioms medžiagoms.
♦ Panaudoję prietaisą, prieš padėdami jį į vietą,
padėkite jį ant jo stovo, kad jis atvėstų.
♦ Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
♦ Neuždenkite oro įleidimo angų arba antgalio
oro išleidimo angos, nes prietaisas gali perkaisti ir sugesti.
♦ Nenukreipkite karšto oro srovės į kitus žmones arba gyvūnus.
♦ Nelieskite antgalio, nes naudojimo metu jis
labai įkaista ir po naudojimo dar 30 minučių
būna karštas.
♦ Neatremkite antgalio į jokį daiktą naudojimo
metu arba tuoj pat po naudojimo.
♦ Nekiškite nieko į antgalį, nes galite gauti elektros smūgį.
♦ Nežiūrėkite tiesiai į antgalio plyšį, kai prietaisas yra įjungtas.
♦ Nenaudokite prietaiso vietoj plaukų džiovintuvo! Oro temperatūra yra žymiai aukštesnė nei
paties prietaiso dalių.
♦ Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad gali susidaryti nuodingų garų.
♦ Nenaudokite prietaiso aplinkos orui džiovinti.
♦ Lupdami dažus, užtikrinkite, kad darbo vieta
būtų uždara. Dėvėkite specialias, nuo švino
dažų dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir
užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys žmonės.
♦ Nedeginkite dažų, nes gali kilti gaisro pavojus.
♦ Neleiskite dažams prilipti prie antgalio, nes po
kurio laiko jie gali užsiliepsnoti.
♦ Prieš montuodami kokį nors priedą, išjunkite
prietaisą ir palaukite, kol jis atvės.
Švino pagrindo dažų lupimas
♦
Lupant dažus, reikia būti itin atsargiais. Nuluptuose dažų sluoksniuose, dažų likučiuose
ir garuose gali būti švino, kuris yra nuodingas.
5
LIETUVIŲ
Bet kuris iki 1960 metų pastatytas pastatas
gali būti dažytas dažais, kuriuose yra švino.
Šie dažai gali būti uždažyti keliais kitų dažų
sluoksniais. Dažams nusėdus ant paviršių,
juose esančio švino gali patekti ant rankų,
o vėliau – į burną.
Net mažas švino kiekis gali sukelti negrįžtamų smegenų ir nervų sistemos pažeidimų.
Didžiausias pavojus kyla vaikams ir nėščiosioms.
Prieš pradedant darbą svarbus nustatyti, ar
lupamų dažų sudėtyje yra švino. Tai galima
padaryti naudojant bandomąjį rinkinį arba
galima pasitelkti į pagalbą profesionalų dekoratorių. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite
ten, kur aplinka gali būti užteršta švinu. Švino
pagrindo dažus privalo šalinti tik specialistai;
jų negalima šalinti naudojant orpūtę.
♦
♦
Kitų asmenų sauga
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių
besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis,
diskus arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui,
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Ilginimo kabeliai
♦
♦
Galima naudoti 2 arba 3 gyslų kabelį, nes
prietaisas turi dvigubą izoliaciją ir II saugos
klasės prietaisų konstrukciją.
Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį
be jokių energijos nuostolių.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Antgalis
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Priedo montavimas
Rinktinio asortimento priedus galima įsigyti iš vietos
atstovo.
• Kūgio formos antgalis: Sukoncentruoja
oro srautą mažame plote.
• Žuvies uodegos formos antgalis: Paskleidžia oro srautą didesniame plote.
• Šaukšto formos reflektorius: Vamzdžiams lituoti.
• Stiklų apsauga: Stiklų apsaugai lupant
dažus.
• Grandyklė: Dažų bei lakų šalinimui ir
lupimui.
♦ Užmaukite jungiamąją priedo dalį ant antgalio
(2).
Naudojimas
Įjungimas ir išjungimas
♦
6
Norėdami įjungti įrankį, kad jis nestipriai pūstų
neaukštos temperatūros orą, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį padėtyje „I“.
LIETUVIŲ
♦
♦
Norėdami įjungti įrankį, kad jis stipriai pūstų
aukštos temperatūros orą, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį padėtyje „II“.
Jeigu įrankį norite išjungti, nustatykite įjungimo/išjungimo jungiklį padėtyje „O“.
Įrankio naudojimas
Šiame įrankyje saugimo sumetimais įrengtas termostatas. Ilgai be perstojo naudojant šį įrankį arba
atliekant sudėtingą darbą, įrankis gali perkaisti ir
išsijungti. Todėl naudojimo metu rekomenduojama
reguliariai daryti pertraukas, kad įrankis atvėstų.
♦ Prieš naudojimą palaukite kelias sekundes,
kol įrankis įšils.
♦ Naudojant pirmą kartą, iš antgalio gali
išsiveržti šiek tiek dūmų. Tai visai normalu ir
laikina.
♦ Dažams ir lakui džiovinti, lipdukams šalinti,
izoliavimo vamzdžiams sandarinti ir užšalusiems vamzdžiams atšildyti naudokite žemos
temperatūros nuostatą.
♦ Dažams ir lakams šalinti, santechnikos
įrangos sujungimams lituoti naudokite aukštos
temperatūros nuostatą.
♦ Jeigu nesate tikri, kaip naudoti šį įrankį
konkrečiai medžiagai apdirbti, pradėkite nuo
žemos temperatūros nuostatos ir išmėginkite
ant medžiagos atraižos.
Naudojimas nelaikant įrankio rankose
(A pav.)
Įrankis turi pastatymo vietas (3), kad jį galima būtų
naudoti nelaikant rankose.
♦ Padėkite įrankį antgaliu aukštyn tokioje vietoje, kur jo niekas neužkliudys ir neapvers.
♦ Apsaugokite kabelį, kad už jo niekas neužkliūtų ir nenuverstų įrankio.
Įspėjimas! Visada laikykite įrankį nukreipę šalin
nuo savęs ir kitų žmonių. Nelieskite antgalio. Būkite
atsargūs, kad ant antgalio nepatektų jokių medžiagų.
Dažų lupimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nukreipkite karšto oro srautą į darbo zoną,
kad dažai įšiltų.
Nedeginkite dažų. Laikykite antgalį bent
25 mm atstumu nuo paviršiaus.
Dažams suminkštėjus, nugrandykite juos
grandykle. Suminkštėjusius dažus grandykite
tuoj pat, nes jie vėl sukietės.
Jeigu tik įmanoma, grandykite medieną pluošto kryptimi.
Nepalikite ant grandyklės dažų ir purvo.
Grandydami nuo vertikalių paviršių, grandykite žemyn, kad dažai nekristų atgal į antgalį.
♦
Lupdami dažus nuo šalia stiklų esančių paviršių, imkitės reikiamų priemonių stiklui nuo
karščio apsaugoti.
Įspėjimas! Šalindami dažus nuo metalinių arba
medinių langų rėmų, naudokite stiklų apsaugą.
♦ Saugiai išmeskite dažų atliekas ir užtikrinkite,
kad po įrankio naudojimo darbo vieta liktų
visiškai švari.
Aušinimas
Naudojant įrankį, jo antgalis nepaprastai smarkiai
įkaista. Išjungę įrankį, palaukite bent 30 minučių,
kad jis atvėstų.
♦ Padėkite įrankį antgaliu aukštyn tokioje vietoje, kur jo niekas neužkliudys ir neapvers.
♦ Norėdami, kad įrankis atvėstų greičiau, prieš jį
išjungdami, paleiskite jį kelias minutes paveikti
minimalios temperatūros nuostata.
Techninė priežiūra
Šis BLACK+DECKER elektrinis prietaisas skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Nuolatinis geras darbas priklauso
nuo tinkamos prietaiso priežiūros ir reguliaraus jo
valymo.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius šio prietaiso
techninės priežiūros darbus, išjunkite jį, atjunkite jį
nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
♦ Prietaiso ventiliacijos angas reguliariai valykite minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦ Prietaisą valykite tik švelnia valymo priemone
šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite
jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių. Visuomet saugokite prietaisą
nuo bet kokių skysčių; niekada nenardinkite
jokios šio prietaiso dalies į skystį.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko
neutralaus gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
7
LIETUVIŲ
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
BLACK+DECKER gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
B L ACK+DECK ER surenka senus naudotus
BLACK+DECKER prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine BLACK+DECKER atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
BLACK+DECKER įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įvesties įtampa
Statyba
Galios įvestis
Temperatūrų diapazonas
Svoris
8
Vac
W
°C
kg
KX1650
(1 tipas)
230
II klasė
1750
460–600
0,6
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш пистолет горячего воздуха BLACK+DECKER
предназначен для разнообразных работ, связанных с разогревом, например, для удаления
лакокрасочных покрытий. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели- переходники, если в силовом кабеле электро-
c.
d.
e.
f.
инструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное ус тройс тво подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
вык лючателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
прина д лежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправнос ть
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического у хода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе с пистолетами
горячего воздуха.
♦
Внимание: Только для использования внутри
помещений! Не используйте инструмент на
улице!
Внимание: Устанавливайте инструмент в стационарное положение на подставку, если он не
используется.
Внимание: Неосторожное использование
инструмента может привести к пожару! Будьте
особенно внимательны при использовании
инструмента в местах нахождения горючих
материалов.
♦ Не направляйте поток горячего воздуха
в одно и то же место в течение длительного
времени.
♦ Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва.
♦ Помните, что высокая температура может
воздействовать на возгораемые материалы,
находящиеся за пределами Вашей видимости.
♦ После использования установите инструмент в стационарное положение на подставку и дождитесь его полного охлаждения,
прежде чем убрать инструмент на хранение.
♦ Не оставляйте включенный инструмент без
присмотра!
♦ Не закрывайте отверстия входа воздуха
и выпускное отверстие – это может привести
к чрезмерному повышению температуры и,
как следствие, к повреждению инструмента.
♦ Ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха на окружающих Вас людей
и животных!
♦ Ни в коем случае не дотрагивайтесь выпускного отверстия: в процессе работы оно очень
сильно нагревается и остается горячим
в течение 30 минут по ее окончании.
♦ Не прислоняйте ни к чему выпускное отверстие в процессе работы или сразу же по ее
окончании.
♦ Ни в коем случае не вставляйте в выпускное
отверстие никакие предметы -это может привести к поражению электрическим током.
♦ Ни в коем случае не заглядывайте в выпускное отверстие работающего инструмента.
♦ Ни в коем случае не используйте пистолет
горячего воздуха в качестве фена для сушки волос! Температура воздуха, нагретого
♦
♦
♦
♦
♦
термоинструментом, намного превышает
температуру воздуха, нагретого бытовым
феном.
Обеспечьте достаточную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, на случай
возможного выделения ядовитых паров.
Не используйте инструмент во влажной
среде.
При удалении краски позаботьтесь об
ограждении рабочего места. Надевайте
респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых
красок, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Не сжигайте краску – это может привести
к возникновению пожара.
Не позволяйте краске прилипать к выпускному отверстию - краска может впоследствии
загореться.
Перед установкой насадки, вык лючите
инструмент и дождитесь его полного охлаждения.
Удаление лакокрасочных покрытий, содержащих свинец
♦
♦
♦
К процессу удаления краски необходимо
подходить крайне осторожно. Слои краски,
а также ее остатки и испарения могут содержать ядовитый свинец. Здания, построенные
до 1960 года, могут оказаться окрашенными
краской, содержащей свинец. Такая краска
может оказаться закрыта многочисленными
слоями других красок. Содержащая свинец
краска может прилипнуть к рукам и попасть
в полость рта, что приведет к проникновению
свинца в организм человека.
Отравление даже незначительным количеством свинца может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной
системы. Наибольшую опасность отравление свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
Перед началом работы, важно установить,
содержит ли удаляемая краска свинец. Данную проверку можно произвести с помощью
тестового набора или проконсультировавшись у специалиста-маляра. Не курите, не
пейте и не принимайте пищу на рабочем
месте – возможно, оно загрязнено свинцом.
Лакокрасочные покрытия на свинцовой основе должны удаляться только специалистами
соответствующего профиля и без использования пистолета горячего воздуха.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
12
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Удлинительные кабели
♦
♦
Можно использовать двух- или трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу II и защищен двойной
изоляцией.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Сопло
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка насадки
Насадки можно дополнительно приобрести
у Вашего ближайшего дилера.
• Коническая насадка: Концентрирует
поток нагретого воздуха на небольших
участках поверхности.
• Широкая насадка: Распределяет
поток нагретого воздуха на больших
участках поверхности.
• Насадка с отражателем: Для пайки
труб.
• Стеклозащитная насадка: Для защиты стекол при удалении лакокрасочных покрытий.
• Скребок: Для удаления лакокрасочных покрытий.
♦ Наденьте соединительный элемент насадки
на сопло (2).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент в режиме низкой
скорости воздушного потока/ низкой температуры, установите пусковой выключатель
в положение I.
Чтобы включить инструмент в режиме высокой скорости воздушного потока/высокой
температуры, установите пусковой выключатель (1) в положение II.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование инструмента
В целях безопасности инструмент оборудован
термостатом. Непрерывное использование инструмента в течение длительного времени или
в ином тяжелом режиме может стать причиной
его чрезмерного перегрева и останова работы.
Поэтому настоятельно рекомендуется делать
регулярные остановки в работе для охлаждения
инструмента.
♦ Перед началом работы дайте инструменту
прогреться несколько секунд.
♦ При первом включении инструмента возможен выброс из сопла небольшого количества
дыма. Это нормально, и со временем дым
исчезнет.
♦ Используйте режим низкой температуры для
сушки лакокрасочных покрытий, удаления
наклеек, горячего напрессовывания изоляционных трубок, а также для размораживания замерзших трубопроводов.
♦ Используйте режим высокой температуры
для удаления лакокрасочных покрытий и пайки стыковых соединений трубопроводов.
♦ Если Вы не уверены в выборе температурного режима, начните с самой низкой
температуры и проведите пробное испытание инструмента на небольшом обрезке
обрабатываемого материала.
Использование инструмента в стационарном положении (Рис. А)
Данный инструмент можно установить стационарно на опорные точки (3), при этом высвобождаются для работы обе руки.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Зафиксируйте кабель, чтобы предотвратить
опрокидывание инструмента.
Внимание! Постоянно следите, чтобы сопло
инструмента не было направлено на Вас или
стоящих рядом людей. Не дотрагивайтесь до
сопла. Следите, чтобы ничто не могло упасть
в сопло.
Удаление лакокрасочных покрытий
♦
♦
♦
Направьте поток горячего воздуха на поверхность с удаляемым лакокрасочным
покрытием.
Не сжигайте краску. Удерживайте сопло на
расстоянии минимум 25 мм от окрашенной
поверхности.
Как только покрытие размягчится, соскоблите его скребком. Немедленно соскабливайте
размякшую краску с обрабатываемой поверхности, в противном случае она снова
затвердеет.
♦ По возможности, скоблите вдоль волокон
древесины.
♦ Избегайте накопления удаляемой краски
и прочего мусора на скребке.
♦ При работе на вертикальной поверхности,
снимайте краску по направлению сверхувниз, во избежание ее скопления в сопле
инструмента.
♦ При удалении краски с поверхностей, расположенных вблизи от стекла, примите необходимые меры защиты стекла от высокой
температуры.
Внимание! При удалении лакокрас очных
покрытий с металлических или деревянных
оконных рам всегда используйте насадку,
предохраняющую стекло.
♦ Избавляйтесь от остатков краски безопасным для окружающей среды способом и удостоверьтесь, что рабочее место полностью
очищено по окончании работы.
Охлаждение инструмента
В процессе работы сопло инструмента очень
сильно нагревается. После выключения инструмента дайте ему охладиться в течение
минимум 30 минут.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Для сокращения времени охлаждения, переключите инструмент на самый низкий температурный режим и дайте ему поработать
несколько минут, прежде чем окончательно
выключить инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением любых видов
работ по техническому обслуживанию выключите электроинструмент, выньте вилку кабеля
из штепсельной розетки и дождитесь полного
охлаждения инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Для чистки инструмента используйте только
слабый мыльный раствор и влажную ткань.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе
растворителей. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента
и никогда не погружайте в воду какую-либо
из его частей.
Защита окружающей среды
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Конструкция
Потребляемая мощность
Вт
Рабочая температура
°C
Вес
кг
KX1650 (Тип 1)
230
Класс II
1750
460 - 600
0,6
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00254042 - 03-13-2014
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising