KX1650 | Black&Decker KX1650 HEATGUN instruction manual

371000-25 LV
www.blackanddecker.eu
KX1650
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis BLACK+DECKER karstā gaisa fēns ir paredzēts
dažādiem karsēšanas darbiem, piemēram, krāsas
noņemšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai telpās.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
4
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netu-
LATVIEŠU
viniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
karstā gaisa fēniem
Brīdinājums! Nelietojiet ārpus telpām. Paredzēts
lietošanai tikai telpās.
Brīdinājums! Ja instruments netiek lietots, tas
jānovieto uz tam paredzētā statīva.
Brīdinājums! Ja instrumentu nelieto uzmanīgi, var
izcelties ugunsgrēks, tāpēc ievērojiet piesardzību,
strādājot ar instrumentu degošu materiālu tuvumā.
♦ Pārāk ilgi nekarsējiet vienu un to pašu vietu.
♦ Nestrādājiet ar instrumentu sprādzienbīstamā
vidē.
♦ Atcerieties, ka karstums var tikt novadīts uz
degošiem materiāliem, kas nav redzeslokā.
♦ Pēc darba novietojiet instrumentu uz tam paredzētā statīva un nogaidiet, līdz tas atdziest;
pēc tam to var novietot glabāšanā.
♦ Neatstājiet ieslēgtu instrumentu bez uzraudzības.
♦ Nenosprostojiet ne gaisa ieplūdes atveres, ne
sprauslas izejas atveri, jo tādējādi iekārta var
ārkārtīgi sakarst un sabojāties.
♦ Netēmējiet karstā gaisa plūsmu pret cilvēkiem
un dzīvniekiem.
♦ Nepieskarieties sprauslai, jo darba laikā tā
kļūst ļoti karsta un neatdziest vēl 30 minūtes
pēc darba pabeigšanas.
♦ Darba laikā vai uzreiz pēc darba pabeigšanas
neatbalstiet sprauslu pret citu priekšmetu.
♦ Nebāziet sprauslā citus priekšmetus, jo tādējādi var gūt elektriskās strāvas triecienu.
♦ Laikā, kad instruments ir ieslēgts, neskatieties
tieši sprauslā.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot kā matu fēnu!
Gaisa temperatūra ir daudz augstāka nekā
instrumentam.
♦ Darba laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju,
jo var rasties toksiski izgarojumi.
♦ Nelietojiet instrumentu mitros apstākļos.
♦ Karsējot krāsu, lai to noņemtu, darba zonai
jābūt noslēgtai. Valkājiet putekļu masku, kas
īpaši paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas
putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām
personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
5
LATVIEŠU
♦
Krāsu nedrīkst dedzināt, lai neizceltos ugunsgrēks.
Raugieties, lai krāsas nepieliptu pie sprauslas,
jo pēc kāda laika tā var aizdegties.
Pirms piederuma uzstādīšanas izslēdziet
instrumentu un nogaidiet, līdz tas atdziest.
♦
♦
Svina krāsas noņemšana
♦
Noņemot krāsu, jāievēro ārkārtīga piesardzība. Nolobīto krāsas gabalu, krāsas
atlieku un izgarojumu sastāvā var būt svins,
kas ir indīgs. Ēkas, kas būvētas līdz 20. gs.
60. gadiem, var būt krāsotas ar krāsām, kuru
sastāvā ir svins. Tās var būt pārklātas ar
citām krāsas kārtām. Šī krāsa nogulsnējas
visur, arī uz rokām, tāpēc, pieskaroties ar roku
pie mutes, organismā var nokļūt svins.
Pakļaujot sevi pat neliela svina daudzuma iedarbībai, var gūt neatgriezeniskus smadzeņu
un nervu sistēmas bojājumus. Saindēšanās ar
svinu viskaitīgākā ir bērniem un grūtniecēm.
Pirms darba sākšanas ir svarīgi noteikt, vai
noņemamās krāsas sastāvā nav svina. To var
paveikt gan ar testa aprīkojuma, gan profesionāla krāsotāja palīdzību. Darba zonā nedrīkst
smēķēt, ēst un dzert, jo tā var būt piesārņota
ar svinu. Svina krāsu noņemšana jāveic tikai
speciālistiem, turklāt to nevajadzētu noņemt
ar karstā gaisa fēnu.
♦
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
6
♦
♦
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi
♦
♦
Instruments jāpievieno divu vai trīs stiepļu pagarinājuma vadam, jo instrumentam ir dubulta
izolācija un II klasei atbilstoša konstrukcija.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu
vadu, lai nezustu jauda.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Sprausla
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Piederuma uzstādīšana
Pie vietējā mazumtirgotāja var iegādāties vairākus
piederumus.
• Konusveida sprausla. Koncentrē gaisa
strūklu nelielā laukumā.
• Saduras virsmas sprausla. Izkliedē
gaisa strūklu plašākā laukumā.
• Vizuļa reflektora sprausla. Cauruļu
lodēšanai.
• Stikla aizsargsprausla. Stikla aizsardzībai krāsas noņemšanas laikā.
• Skrāpis. Krāsas un lakas noņemšanas un
nokasīšanai.
♦ Piestipriniet piederumu pie sprauslas (2).
LATVIEŠU
Lietošana
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu maza gaisa plūsmas
ātruma un maza karstuma režīmā, iestatiet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā I.
Lai ieslēgtu instrumentu liela gaisa plūsmas
ātruma un liela karstuma režīmā, iestatiet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā II.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi pozīcijā O.
Instrumenta ekspluatācija
Drošības nolūkos šis instruments ir aprīkots ar
termostatu. Ja instruments tiek ekspluatēts ļoti ilgi
bez pārtraukuma vai pakļauts cita veida pārmērīgai
slodzei, tas var pārkarst un pārstāt darboties. Tāpēc
ieteicams regulāri uz laiku pārtraukt darbu un ļaut
instrumentam atdzist.
♦ Pirms lietošanas nogaidiet dažas sekundes,
līdz instruments sasilst.
♦ Ekspluatējot instrumentu pirmo reizi, no
sprauslas var izdalīties nedaudz dūmu. Tā ir
normāla parādība, kas ātri vien izzūd.
♦ Iestatiet zemu temperatūru, lai žāvētu krāsu
un laku, atlīmētu uzlīmes, izkaltētu izolācijas
cauruļvadus un atkausētu sasalušas caurules.
♦ Iestatiet augstu temperatūru, lai noņemtu krāsu un laku un lodētu cauruļu savienojumus.
♦ Ja nezināt, vai šis instruments ir piemērots
konkrētam materiālam, sāciet darbu ar zemu
temperatūru un izmēģiniet instrumentu uz
materiāla atgriezumu.
Darbs brīvroku režīmā (A. att.)
Instrumentam ir īpaši atbalsta punkti (3), lai to varētu
lietot brīvroku režīmā.
♦ Novietojiet instrumentu uz virsmas, kur tas
nevar apgāzties, tā, lai sprausla būtu vērsta
augšup.
♦ Nostipriniet vadu, lai instruments neapgāztos,
nejauši paraujot vadu.
Brīdinājums! Instrumentam jābūt vērstam prom no
jums un citām personām. Nepieskarieties sprauslai. Raugieties, lai sprauslā nenonāktu materiāla
daļiņas.
Krāsas noņemšana
♦
♦
♦
Pavērsiet karsto gaisu pret apstrādājamo
laukumu, lai sakarsētu krāsu.
Nededziniet krāsu. Turiet sprauslu vismaz
25 mm attālumā no virsmas.
Kad krāsa ir atmiekšķējusies, noskrāpējiet
to nost, izmantojot skrāpi. Krāsa jānoskrāpē
tūlīt, citādi tā no jauna sacietē.
♦
Ja vien iespējams, skrāpējiet koka šķiedras
virzienā.
♦ Regulāri notīriet no skrāpja krāsu un netīrumus.
♦ Skrāpējot vertikāli, dariet to virzienā uz leju,
lai krāsa neiekļūtu sprauslā.
♦ Skrāpējot krāsu nost no virsmas, kas atrodas
līdzās stiklam, nodrošiniet stikla aizsardzību
pret karstumu.
Brīdinājums! Skrāpējot krāsu nost no logu metāla
vai koka rāmjiem, izmantojiet stikla aizsargsprauslu.
♦ Atbrīvojieties no krāsas paliekām videi nekaitīgā veidā un pēc darba rūpīgi iztīriet darba
zonu.
Atdzišana
Darba laikā instrumenta sprausla kļūst ļoti karsta.
Pēc instrumenta izslēgšanas nogaidiet vismaz
30 minūtes, līdz tas atdziest.
♦ Novietojiet instrumentu uz virsmas, kur tas
nevar apgāzties, tā, lai sprausla būtu vērsta
augšup.
♦ Lai ātrāk atdzistu, pirms izslēgšanas dažas
minūtes darbiniet instrumentu viszemākajā
temperatūrā.
Apkope
Šis BLACK+DECKER instruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izslēdziet
instrumentu, atvienojiet no barošanas avota un
nogaidiet, līdz tas atdziest.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
♦ Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai maigas
ziepes un mitru lupatiņu. Nelietojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus; Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
7
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKERbiroju,
k u r a a d r e s e n o r ā d ī t a š a j ā r o k a s g r ā m at ā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Konstrukcija
Ieejas jauda
Temperatūras diapazons
Svars
8
KX1650 (Type 1)
Vac 230
II klase
W 1750
°C 460 – 600
kg 0,6
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш пистолет горячего воздуха BLACK+DECKER
предназначен для разнообразных работ, связанных с разогревом, например, для удаления
лакокрасочных покрытий. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели- переходники, если в силовом кабеле электро-
c.
d.
e.
f.
инструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное ус тройс тво подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
вык лючателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
прина д лежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправнос ть
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического у хода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе с пистолетами
горячего воздуха.
♦
Внимание: Только для использования внутри
помещений! Не используйте инструмент на
улице!
Внимание: Устанавливайте инструмент в стационарное положение на подставку, если он не
используется.
Внимание: Неосторожное использование
инструмента может привести к пожару! Будьте
особенно внимательны при использовании
инструмента в местах нахождения горючих
материалов.
♦ Не направляйте поток горячего воздуха
в одно и то же место в течение длительного
времени.
♦ Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва.
♦ Помните, что высокая температура может
воздействовать на возгораемые материалы,
находящиеся за пределами Вашей видимости.
♦ После использования установите инструмент в стационарное положение на подставку и дождитесь его полного охлаждения,
прежде чем убрать инструмент на хранение.
♦ Не оставляйте включенный инструмент без
присмотра!
♦ Не закрывайте отверстия входа воздуха
и выпускное отверстие – это может привести
к чрезмерному повышению температуры и,
как следствие, к повреждению инструмента.
♦ Ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха на окружающих Вас людей
и животных!
♦ Ни в коем случае не дотрагивайтесь выпускного отверстия: в процессе работы оно очень
сильно нагревается и остается горячим
в течение 30 минут по ее окончании.
♦ Не прислоняйте ни к чему выпускное отверстие в процессе работы или сразу же по ее
окончании.
♦ Ни в коем случае не вставляйте в выпускное
отверстие никакие предметы -это может привести к поражению электрическим током.
♦ Ни в коем случае не заглядывайте в выпускное отверстие работающего инструмента.
♦ Ни в коем случае не используйте пистолет
горячего воздуха в качестве фена для сушки волос! Температура воздуха, нагретого
♦
♦
♦
♦
♦
термоинструментом, намного превышает
температуру воздуха, нагретого бытовым
феном.
Обеспечьте достаточную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, на случай
возможного выделения ядовитых паров.
Не используйте инструмент во влажной
среде.
При удалении краски позаботьтесь об
ограждении рабочего места. Надевайте
респиратор, специально разработанный
для защиты от пыли и испарений свинцовых
красок, и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Не сжигайте краску – это может привести
к возникновению пожара.
Не позволяйте краске прилипать к выпускному отверстию - краска может впоследствии
загореться.
Перед установкой насадки, вык лючите
инструмент и дождитесь его полного охлаждения.
Удаление лакокрасочных покрытий, содержащих свинец
♦
♦
♦
К процессу удаления краски необходимо
подходить крайне осторожно. Слои краски,
а также ее остатки и испарения могут содержать ядовитый свинец. Здания, построенные
до 1960 года, могут оказаться окрашенными
краской, содержащей свинец. Такая краска
может оказаться закрыта многочисленными
слоями других красок. Содержащая свинец
краска может прилипнуть к рукам и попасть
в полость рта, что приведет к проникновению
свинца в организм человека.
Отравление даже незначительным количеством свинца может привести к необратимым повреждениям мозга и нервной
системы. Наибольшую опасность отравление свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
Перед началом работы, важно установить,
содержит ли удаляемая краска свинец. Данную проверку можно произвести с помощью
тестового набора или проконсультировавшись у специалиста-маляра. Не курите, не
пейте и не принимайте пищу на рабочем
месте – возможно, оно загрязнено свинцом.
Лакокрасочные покрытия на свинцовой основе должны удаляться только специалистами
соответствующего профиля и без использования пистолета горячего воздуха.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
12
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Удлинительные кабели
♦
♦
Можно использовать двух- или трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу II и защищен двойной
изоляцией.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Сопло
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка насадки
Насадки можно дополнительно приобрести
у Вашего ближайшего дилера.
• Коническая насадка: Концентрирует
поток нагретого воздуха на небольших
участках поверхности.
• Широкая насадка: Распределяет
поток нагретого воздуха на больших
участках поверхности.
• Насадка с отражателем: Для пайки
труб.
• Стеклозащитная насадка: Для защиты стекол при удалении лакокрасочных покрытий.
• Скребок: Для удаления лакокрасочных покрытий.
♦ Наденьте соединительный элемент насадки
на сопло (2).
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент в режиме низкой
скорости воздушного потока/ низкой температуры, установите пусковой выключатель
в положение I.
Чтобы включить инструмент в режиме высокой скорости воздушного потока/высокой
температуры, установите пусковой выключатель (1) в положение II.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование инструмента
В целях безопасности инструмент оборудован
термостатом. Непрерывное использование инструмента в течение длительного времени или
в ином тяжелом режиме может стать причиной
его чрезмерного перегрева и останова работы.
Поэтому настоятельно рекомендуется делать
регулярные остановки в работе для охлаждения
инструмента.
♦ Перед началом работы дайте инструменту
прогреться несколько секунд.
♦ При первом включении инструмента возможен выброс из сопла небольшого количества
дыма. Это нормально, и со временем дым
исчезнет.
♦ Используйте режим низкой температуры для
сушки лакокрасочных покрытий, удаления
наклеек, горячего напрессовывания изоляционных трубок, а также для размораживания замерзших трубопроводов.
♦ Используйте режим высокой температуры
для удаления лакокрасочных покрытий и пайки стыковых соединений трубопроводов.
♦ Если Вы не уверены в выборе температурного режима, начните с самой низкой
температуры и проведите пробное испытание инструмента на небольшом обрезке
обрабатываемого материала.
Использование инструмента в стационарном положении (Рис. А)
Данный инструмент можно установить стационарно на опорные точки (3), при этом высвобождаются для работы обе руки.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Зафиксируйте кабель, чтобы предотвратить
опрокидывание инструмента.
Внимание! Постоянно следите, чтобы сопло
инструмента не было направлено на Вас или
стоящих рядом людей. Не дотрагивайтесь до
сопла. Следите, чтобы ничто не могло упасть
в сопло.
Удаление лакокрасочных покрытий
♦
♦
♦
Направьте поток горячего воздуха на поверхность с удаляемым лакокрасочным
покрытием.
Не сжигайте краску. Удерживайте сопло на
расстоянии минимум 25 мм от окрашенной
поверхности.
Как только покрытие размягчится, соскоблите его скребком. Немедленно соскабливайте
размякшую краску с обрабатываемой поверхности, в противном случае она снова
затвердеет.
♦ По возможности, скоблите вдоль волокон
древесины.
♦ Избегайте накопления удаляемой краски
и прочего мусора на скребке.
♦ При работе на вертикальной поверхности,
снимайте краску по направлению сверхувниз, во избежание ее скопления в сопле
инструмента.
♦ При удалении краски с поверхностей, расположенных вблизи от стекла, примите необходимые меры защиты стекла от высокой
температуры.
Внимание! При удалении лакокрас очных
покрытий с металлических или деревянных
оконных рам всегда используйте насадку,
предохраняющую стекло.
♦ Избавляйтесь от остатков краски безопасным для окружающей среды способом и удостоверьтесь, что рабочее место полностью
очищено по окончании работы.
Охлаждение инструмента
В процессе работы сопло инструмента очень
сильно нагревается. После выключения инструмента дайте ему охладиться в течение
минимум 30 минут.
♦ Поставьте инструмент соплом вверх на поверхность, на которой он не сможет опрокинуться.
♦ Для сокращения времени охлаждения, переключите инструмент на самый низкий температурный режим и дайте ему поработать
несколько минут, прежде чем окончательно
выключить инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением любых видов
работ по техническому обслуживанию выключите электроинструмент, выньте вилку кабеля
из штепсельной розетки и дождитесь полного
охлаждения инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Для чистки инструмента используйте только
слабый мыльный раствор и влажную ткань.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе
растворителей. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента
и никогда не погружайте в воду какую-либо
из его частей.
Защита окружающей среды
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Конструкция
Потребляемая мощность
Вт
Рабочая температура
°C
Вес
кг
KX1650 (Тип 1)
230
Класс II
1750
460 - 600
0,6
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst0000254043 - 03-12-2014
14
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising