HPL106 | Black&Decker HPL106 C'LESS DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-08 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
HPL106
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
dový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Vaša akumulátorová vŕtačka/skrutkovač Black & Decker
je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
3.
a.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
b.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
c.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (akumulátorové náradie).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prú-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a násady podľa týchto pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude
vykonávaná. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak
sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Zvyškové riziká
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
♦
tými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky,
ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom,
spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického
náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skry-
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
4
♦
♦
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Vibrácie
Elektrická bezpečnosť
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého / ľavého chodu
3. Skľučovadlo
4. Prstenec na nastavenie uťahovacieho momentu
5. Akumulátor
6. Spona na opasok
7. Pracovná kontrolka LED
8. Volič otáčok
9. Magnetický držiak nástrojov
Štítky na náradí
Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Obr. A
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
10. Nabíjačka
11. Indikátor nabíjania
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. C)
♦
♦
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Ak chcete akumulátor (5) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vyňať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlá (12) a súčasne ich vysuňte von z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca (obr. D)
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦
Uchopte skľučovadlo (3) a z pohľadu z prednej strany ho otočte proti smeru chodu hodinových ručičiek.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (13) do skľučovadla.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku Black & Decker používajte len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo ďalšie škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
5
♦
Z pohľadu z prednej strany skľučovadlo otáčaním
v smere chodu hodinových ručičiek pevne dotiahnite.
Varovanie! Nepokúšajte sa utiahnuť alebo uvoľniť vrtáky
(alebo iné pracovné nástroje) uchopením prednej časti
skľučovadla a zapnutím náradia. Výmena príslušenstva,
ktorá sa robí takýmto spôsobom môže viesť k poškodeniu
skľučovadla a k úrazu.
♦
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Voľba smeru otáčania (obr. E)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Pre povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre chod do stredovej polohy.
Použitie
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
pokiaľ teplota článkov klesne pod približne 10 °C,
alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory možno ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky začne
potom, čo teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vložte ho do nabíjačky (10). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu.
Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (11) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (11) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou
neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy
zeleno blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor
občas dobíjať. Indikátor nabíjania (11) bude svietiť tak
dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky,
ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho
budete skladovať vo vybitom stave.
Nastavenie momentu
Toto náradie je vybavené prstencom na nastavenie doťahovacieho momentu pre rôzne skrutkovacie a vŕtacie
aplikácie. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých
materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty momentu
než malé skrutky a mäkké materiály. Popis jednotlivých
symbolov je uvedený nižšie.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte prstenec na nastavenie doťahovacieho momentu (4) na
♦
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v nabitom stave.
symbol .
Pri skrutkovaní nastavte prstenec na nastavenie
uťahovacieho momentu na požadovanú hodnotu.
Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie, postupujte
nasledovne:
Nastavte prstenec na nastavenie uťahovacieho
momentu (4) na najmenšiu hodnotu momentu.
Dotiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy
a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie. Použite toto nastavenie i pri doťahovaní ostávajúcich skrutiek.
Volič otáčok
Diagnostická funkcia nabíjačky
♦
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (11) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (5) z nabíjačky a potom ho opäť
vložte späť.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Na vŕtanie do ocele a na skrutkovanie nastavte
volič otáčok (8) smerom k zadnej časti náradia (1.
prevodový stupeň).
Na vŕtanie do iných materiálov než je oceľ nastavte
volič otáčok (8) smerom k prednej časti náradia (2.
prevodový stupeň).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
6
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer otáčania vpred alebo vzad.
♦
♦
Ochrana životného prostredia
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1). Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia
tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Pracovná kontrolka LED
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Pracovné svietidlo LED (7) sa automaticky aktivuje stlačením vypínača. Pracovné svietidlo LED sa rozsvieti pri
čiastočnom stlačení vypínača, ešte pred tým, než sa píla
uvedie do chodu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
♦
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
♦
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok kúskom
dreva.
♦
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer,
používajte ploché vrtáky do dreva.
♦
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
♦
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
♦
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
♦
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka
vodiacu značku na povrchu obrobku.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Skrutkovanie
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
♦
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
♦
Náradie so skrutkovacím nástavcom držte vždy
v jednej osi so skrutkou.
Akumulátory
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho z náradia
vyberte.
♦
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné recyklovať. Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Technické údaje
HPL106 (H1)
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Napätie
Otáčky naprázdno
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačku odpojte
od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
V
min-1
10,8
0-315, 0-1200
Max. uťahovací moment
(klasifikácia PTI)
Nm
27
Maximálny priemer skľučovadla
mm
10
mm
10 / 25
Maximálny priemer vrtáka
oceľ/drevo
Hmotnosť
7
kg
1,1
Nabíjačka
V
230
Výstupné napätie
V
10,8
Prúd
A
Približný čas nabíjania
min
Akumulátor
2
30
BL1110
BL1310
BL1510
Napätie
V
10,8
10,8
10,8
Kapacita
Ah
1,1
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
905599** typ. 1
Napájacie napätie
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akustický tlak (LpA) 62,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 73,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN60745:
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2,
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom. rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
10
HPL106
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16/11/2010
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00172318 - 07-02-2012
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising