D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

509111-87 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D28710
Rys. 1
b
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
r
t
s
2
o
Rys. 2
v
n
y
x
aa
w
z
k
Rys. 3A
Rys. 3B
m
cc
bb
ee
dd
h
l
3
Rys. 3C
Rys. 3D
k
h
hh
gg
ff
Rys. 4
Rys. 5
c
kk
ii
h
hh
jj
4
Rys. 6
Rys. 7
5
PRZECINARKA MONTAŻOWA D28710
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D28710
Napięcie
VDC
230
Typ
1
Pobór mocy
W
2200
Prędkość obrotowa
na biegu jałowym
obr/min
3800
Minimalna prędkość obwodowa t
arczy tnącej
m/s
80
Średnica tarczy
mm
355
Otwór w tarczy tnącej
mm
25,4
Grubość korpusu tarczy tnącej
mm
3,1
Typ tarczy tnącej
prosta
Maks. wymiary materiału przy cięciu poprzecznym:
przekrój kołowy
mm
130
przekrój kwadratowy
mm
120 x 120
przekrój prostokątny
mm
115 x 130
przekrój trójkątny
mm
137 x 137
Maks. wymiary materiału przy cięciu pod kątem 45°:
przekrój kołowy
mm
115
przekrój kwadratowy
mm
107 x 107
przekrój prostokątny
mm
115 x 107
przekrój trójkątny
mm
115 x 115
Masa
kg
17,0
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28710
230V
92,3
3,0
105,3
3,0
D28710
115V
92,7
3,0
105,7
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN 61029:
Wartość skuteczna
m/s2
3,3
1,8
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 61029, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
6
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Wskazówki ogólne
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
D28710
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat. D28710 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/EG, EN 61029.
Ten produkt jest również zgodny z dyrektywami
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.01.2011
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj podane
niżej przepisy bezpieczeństwa pracy i dobrze
zapamiętaj je na przyszłość! Przechowuj
tę instrukcję na wypadek, gdyby znów była
kiedyś potrzebna.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
1 Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
2 Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
3 Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by
nie dotykały elektronarzędzia ani kabla
sieciowego.
4 Zakładaj odpowiednią odzież ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części elektronarzędzia.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę ochronną.
5 Ochrona osobista
Zawsze używaj okularów ochronnych.Zakładaj
maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Przy wysokim
poziomie ciśnienia akustycznego (powyżej
85 dB(A)) lub nieprzyjemnym hałasie zakładaj
7
6
7
8
9
10
11
12
13
8
specjalne słuchawki ochronne. Nie zapomnij
o kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem elektronarzędzia sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu
i odpowiednio oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego
narzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
14
15
16
17
18
19
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne. Nie
zapomnij przy tym o ruchomych elementach.
By zapewnić nienaganną pracę elektronarzędzia, wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione lub
wymienione. W żadnym wypadku nie używaj
elektronarzędzia z niesprawnym wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym wadliwym
elementem. W razie potrzeby zleć wymianę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
DEWALT. Nie próbuj samemu naprawiać
elektronarzędzia.
Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się
zatrzyma, zanim pozostawisz je bez nadzoru.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest
wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany
narzędzi. Wszystkie rękojeści i wyłączniki
powinny być suche, czyste, niezabrudzone
olejem ani smarem.
20 Naprawy:
Opisywane elektronarzędzie jest zgodne
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
firmy DEWALT. Naprawy mogą być
wykonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych; w przeciwnym razie
użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
przecinarek montażowych
• Przy korzystaniu z przecinarki zawsze
zakładaj rękawice ochronne.
• Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej. Nie
przecinaj takich przedmiotów, które wymagają
przytrzymywania rękami w odległości
mniejszej niż 15 cm od obracającej się tarczy
tnącej.
• Przy użyciu tarczy tnącej dostarczonej
z przecinarką nie przecinaj przedmiotów
grubości mniejszej niż 1,2 mm.
• Nie używaj maszyny bez prawidłowo
zamontowanych osłon.
• Nie wykonuj cięć z wolnej ręki. Używaj imadła
do mocowania przecinanego przedmiotu.
• Nigdy nie sięgaj rękami poza tarczę tnącą.
• Ustaw maszynę na płaskiej, stabilnej
powierzchni, która powinna być wolna od
obcych ciał, jak drewniane odpadki i wióry.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca nie jest uszkodzona
ani pęknięta. Uszkodzoną lub pękniętą tarczę
natychmiast wymień na nową.
• Przed załączeniem maszyny sprawdź,
czy tarcza tnąca nie dotyka przedmiotu
obrabianego.
• Podczas pracy unikaj wstrząsów i łagodnie
obchodź się z tarczą tnącą. W razie
wystąpienia drgań wyłącz maszynę i sprawdź
tarczę.
• Nie załączaj maszyny, gdy znajdujesz się na
linii cięcia tarczy tnącej. Utrzymuj inne osoby
z dala od obszaru pracy przecinarki.
• Ostrożnie obchodź się z wiórami i obrabianym
przedmiotem, gdyż mogą one być gorące
i ostre. Przed dotknięciem odpadków
odczekaj, aż się ochłodzą.
• W czasie pracy osłona przeciwiskrowa silnie
się nagrzewa. Nie dotykaj jej ani nie reguluj
bezpośrednio po zakończeniu cięcia.
• Przed poruszeniem przedmiotu obrabianego
lub dokonaniem zmiany ustawień wyłącz
maszynę i odczekaj, aż tarcza tnąca
całkowicie się zatrzyma.
• Po wyłączeniu maszyny nigdy nie hamuj
tarczy tnącej przez dociskanie do niej jakiegoś
przedmiotu.
• Nie używaj żadnych płynów obróbkowych,
gdyż mogą się one zapalić lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
• Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany.
• Używaj tylko tarcz tnących zalecanych przez
producenta. Nigdy nie używaj pił tarczowych
do drewna ani innego rodzaju uzębionych
tarcz.
• Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej nie może być mniejsza niż
podana na tabliczce znamionowej maszyny.
• Nie używaj tarcz tnących o wymiarach innych
niż podane w specyfikacji technicznej.
• Przed użyciem sprawdź, czy tarcza tnąca jest
prawidłowo zamocowana.
• Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
wydaną przez producenta piły tarczowej.
• Załącz maszynę na przynajmniej 30 sekund
w bezpiecznej pozycji na biegu jałowym.
W razie stwierdzenia silniejszych wibracji lub
innych usterek wyłącz maszynę i znajdź ich
przyczynę.
• Nie używaj tarcz tnących do bocznego
szlifowania.
• Nie przecinaj betonu, cegły, glazury ani
ceramiki.
• Nie przecinaj drewna, tworzyw sztucznych ani
materiałów syntetycznych.
• Nie przecinaj żeliwa.
• Nigdy nie przecinaj magnezu.
• Nie przecinaj przedmiotów przewodzących
prąd.
• Używaj maszyny tylko w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy nie
9
ustawiaj jej w pobliżu palnych cieczy, gazów
ani pyłów. Iskry lub gorące wióry mogą
doprowadzić do zapłonu wybuchowych
materiałów.
Przy pracy w zapylonym pomieszczeniu
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne.
Najpierw jednak odłącz maszynę od sieci.
Tarcze tnące przechowuj dobrze
zabezpieczone w suchym miejscu poza
zasięgiem dzieci.
W razie usterki maszyny, w tym także
osłony i samej tarczy, poinformuj o tym
odpowiedzialna osobę.
Używaj tylko tarcz tnących
maksymalnej grubości 3,1 mm
i o maksymalnej średnicy
355 mm.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z tej maszyny może wydzielać się pył
zawierający substancje chemiczne, które
sprzyjają chorobom nowotworowym, wadom
wrodzonym lub innym uszkodzeniom
dziedzicznym. Zakładaj odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
Zawsze sprawdzaj, czy przedmiot obrabiany
jest wystarczająco dobrze podparty.
Przedmioty dłuższe niż 1,0 m podpieraj stołem
warsztatowym, kozłem lub stolikiem rolkowym.
Pamiętaj, że tarcza tnąca po wyłączeniu
maszyny jeszcze jakiś czas się obraca.
Zawsze mocuj przecinarkę zaciskami
śrubowymi lub wystarczająco długimi
i grubymi śrubami do stołu warsztatowego,
by nie narażać się na utratę kontroli nad
maszyną.
•
•
•
•
•
•
•
•
Następujące czynniki mają wpływ na poziom
hałasu:
– rodzaj przecinanego materiału
– rodzaj tarczy tnącej
– wywierana siła.
OSTRZEŻENIE: Zakładaj odpowiednie
nauszniki ochronne.
Pozostałe zagrożenia
• Przy korzystaniu z tej maszyny nie da się
uniknąć pewnych zagrożeń, do których można
zaliczyć:
10
– obrażenia ciała spowodowane dotknięciem
obracających się elementów,
– obrażenia ciała spowodowane rozerwaniem
tarczy tnącej.
• Zagrożenia te występują zwłaszcza:
– w obszarze pracy,
– w obszarze obracających się elementów
przecinarki.
• W czasie pracy maszyny pomimo
przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i stosowania osłon
trzeba się liczyć z pewnymi zagrożeniami.
W szczególności chodzi tutaj o:
– uszkodzenia narządu słuchu,
– niebezpieczeństwo wypadku
w nieosłoniętym obszarze obracającej się
tarczy tnącej,
– niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy,
– zgniecenie palców przy otwieraniu osłon.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Średnica tarczy
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (u), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera:
1 przecinarkę montażową
1 klucz sześciokątny
1 instrukcję obsługi
• Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem przecinarki dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis przecinarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek samego
elektronarzędzia ani jego elementów,
gdyż może to doprowadzić do szkód
osobowych lub rzeczowych.
a. Wyłącznik
b. Otwór na kłódkę
c. Rękojeść główna
d. Uchwyt do przenoszenia
e. Śruba ogranicznika głębokości
f. Nakrętka ustalająca
g. Podstawa
h. Opora
i. Imadło
j. Stolik przecinarki
k. Klucz trzpieniowy 8 mm
l. Pokrętło
m. Dźwignia imadła
n. Tarcza tnąca
o. Osłona
p. Blokada wrzeciona
q. Hak do zaczepiania łańcucha
r. Osłona przeciwiskrowa
s. Blachowkręt do mocowania osłony
przeciwiskrowej
t. Łańcuch blokujący
u. Kod daty
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Przecinarka tarczowa D28710 jest przeznaczona
do cięcia stalowych materiałów o różnych
kształtach.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Przecinarka D28710 jest elektronarzędziem
profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Przecinarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 61029 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
żył kabla wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
Przyłączenie do sieci elektrycznej
Zabezpiecz maszynę bezpiecznikiem zwłocznym
o amperażu16 A.
Zaniki napięcia
W chwili załączania przecinarki powstają
chwilowe zaniki napięcia. Przy słabej sieci prądu
przemiennego może to powodować zakłócenia
w pracy innych urządzeń.
Przy impedancji sieci poniżej 0,11 Ω nie trzeba się
obawiać żadnych zakłóceń.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Zakładanie i zdejmowanie
tarczy tnącej (rys. rys. 1,
2)
• Przy ramieniu opuszczonym do położenia
spoczynkowego chwytając za krawędź (v)
11
osłony (o), odchyl ją do tyłu. Pozostaw osłonę
w tej pozycji (rys. 2).
• Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (p)
(rys. 1).
• Obróć pokrętło (l) w prawo i dobrze zamocuj
przedmiot obrabiany.
• By zwolnić przedmiot obrabiany, obróć
pokrętło (l) w lewo.
• Obróć tarczę tnącą (n) aż do zablokowania.
• Za pomocą klucza trzpieniowego (k) wykręć
śrubę (w), obracając ją w lewo. Następnie
zdejmij podkładkę płaską (x) i podkładkę
kołnierzową (y) (rys. 2).
• Sprawdź, czy tuleja dystansowa (z) znajduje
się na swoim miejscu, czyli przylega do
kołnierza (aa).
• Wymień tarczę tnącą (n). Upewnij się, czy
nowa tarcza tnąca została prawidłowo
(w odpowiednim kierunku obrotów) osadzona
na tulei dystansowej (z).
• Zamocuj tarczę tnącą przy użyciu podkładki
kołnierzowej (y), podkładki płaskiej (x) i śruby
(w).
• Wycofaj osłonę tarczy do dołu i zwolnij
blokadę wrzeciona (p).
• W razie potrzeby nastaw odpowiednią
głębokość cięcia.
Nastawianie głębokości cięcia (rys. 1)
Głębokość cięcia daje się regulować, by móc
skompensować zużycie tarczy tnącej.
• Wykonaj próbę przy wyłączonej maszynie
i sprawdź, czy występuje luz.
• Sposób regulacji jest następujący:
• Poluzuj nakrętkę ustalającą (f) o kilka obrotów.
• Wkręć bądź wykręć śrubę ogranicznika
głębokości (e), by nastawić żądaną głębokość
cięcia.
• Dokręć nakrętkę zabezpieczającą (f).
OSTRZEŻENIE: Przy wymianie tarczy
tnącej ogranicznik głębokości zawsze
ustawiaj w pierwotnej pozycji.
Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys.
rys. 1, 3)
Przecinarka zawiera imadło (i) (rys. 1).
• Odchyl dźwignię (m) w kierunku pokrętła (l)
(rys. 3A).
• Przesuń wałek gwintowany imadła (bb)
do przodu, aż szczęka (cc) prawie dotknie
przedmiotu obrabianego.
• Obróć dźwignię (m) w kierunku szczęki (cc),
aż zazębi się z wałkiem gwintowanym (bb).
12
OSTRZEŻENIE:
• By zwiększyć możliwości cięcia, podłóż
klocek dystansowy (dd) pod przedmiot
obrabiany (ee). Klocek ten powinien
być nieco węższy od przedmiotu
obrabianego (rys. 3B).
• Długie przedmioty obrabiane
podeprzyj kawałkiem drewna (ff)
(rys. 3C). Nie mocuj odcinanego końca
(gg).
Szybkie przestawianie (rys. 3A)
Imadło pozwala na jego szybkie przestawianie.
• By otworzyć imadło, obróć pokrętło (l) o jeden
lub dwa obroty w lewo i odchyl dźwignię (m)
w kierunku pokrętła (l).
Ustalenie pozycji mocowania (rys. 3D)
Pozycję mocowania można dostosować do
średnicy tarczy tnącej.
• Kluczem trzpieniowym (k) wykręć śruby
mocujące (hh).
• Przesuń oporę (h) do żądanej pozycji.
• Ponownie włóż śruby mocujące (hh) i dokręć
je, by ustalić oporę (h).
Nastawianie kąta cięcia prostopadłego (rys. 4)
Przecinarka nadaje się do prostopadłego
przecinania materiału pod kątem do 45°.
• Poluzuj śruby mocujące (hh), by zwolnić oporę
(h).
• Ustaw oporę (h) pod żądanym kątem. Kąt ten
jest wskazywany na skali (ii).
• Dokręć śruby mocujące (hh), by ustalić oporę
(h).
Kontrola i regulacja skali kąta cięcia
prostopadłego (rys. rys. 1, 4)
• Poluzuj śruby mocujące (hh), by zwolnić oporę
(h) (rys. 4).
• Przechyl ramię do dołu i zablokuj je w tej
pozycji łańcuchem (t) (rys. 1).
• Przyłóż kątownik (jj) do opory (h) i lewego
boku tarczy tnącej, by nastawić dokładnie kąt
prosty (rys. 4). Sprawdź, czy 0° na skali (ii)
pokrywa się z oznaczeniem na stoliku (kk).
• Dokręć śruby mocujące (hh), by ustalić oporę
(h).
• Zwolnij łańcuch blokujący (t) i pozwól
ramieniu powrócić do górnego położenia
spoczynkowego (rys. 1).
Regulacja osłony przeciwiskrowej (rys. 1)
• Poluzuj blachowkręt (s).
• Odpowiednio ustaw osłonę przeciwiskrową (r).
• Dokręć blachowkręt (s).
Montaż (rys. rys. 6, 7)
UWAGA: Maszyna musi być
ustawiona na stabilnej, płaskiej
i szorstkiej powierzchni, by nie mogła
się nagle przesunąć podczas pracy.
MONTAŻ NA STAŁE
• Wywierć dwa otwory (8 mm) w blacie
roboczym (rys. 6).
• Przełóż odpowiednie śruby (1/4”, 20 zwojów
na cal) przez otwory w podstawie i blacie
roboczym. Długość śrub powinna odpowiadać
mniej więcej grubości blatu roboczego plus
102 mm.
• Mocno dokręć obydwie śruby.
MONTAŻ PRZY UŻYCIU DESEK
• Utnij dwie deski o wymiarach 508 x 50,8 x
101,6 mm.
• Ustaw maszynę w żądanym miejscu.
• Umieść deski wzdłuż boków i przybij je mocno
do blatu roboczego (rys. 7).
Przed użyciem:
• Załóż odpowiednią tarczę tnącą. Nie używaj
silnie zużytych tarcz. Maksymalna prędkość
obrotowa maszyny nie może przekraczać
maksymalnej dopuszczalnej prędkości
obrotowej tarczy tnącej.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w kierunku strzałki usytuowanej na maszynie
i akcesoriach.
• Zamocuj przedmiot obrabiany.
• Odpowiednio ustaw osłonę przeciwiskrową.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
• Podczas pracy wywieraj tylko lekki
nacisk na przecinarkę.
• Unikaj przeciążania maszyny.
Gdyby elektronarzędzie zbytnio się
rozgrzało, pozostaw je załączone
na kilka minut na biegu jałowym.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem
wykonywania regulacji wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je od sieci.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną (c),
a drugą przytrzymywać przedmiot obrabiany.
Cięcie (rys. 1)
• Przyłóż przedmiot obrabiany do opory (h)
i zamocuj go imadłem (i).
• Załącz maszynę i naciśnij rękojeść (c) do dołu,
by przeciąć przedmiot. Najpierw zaczekaj, aż
silnik osiągnie swoją maksymalną prędkość
obrotową.
• Umożliw tarczy swobodne cięcie i nie wywieraj
na nią nadmiernego nacisku.
• Po przecięciu materiału wyłącz maszynę
i pozwól, by ramię powróciło do górnego
położenia spoczynkowego.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Wyłącznik (a) maszyny znajduje się w rękojeści
(c).
• By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik (a).
• W czasie cięcia przytrzymuj naciśnięty
wyłącznik.
• By zatrzymać przecinarkę, zwolnij wyłącznik.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie załączaj
ani nie wyłączaj maszyny pod
obciążeniem.
13
OSTRZEŻENIE: Nie przecinaj
magnezu.
Transport maszyny (rys. 1)
Maszyna zawiera łańcuch (t), który blokuje
opuszczone ramię w czasie transportu.
• Opuść osłonę tarczy (o) na stolik (j)
i zabezpiecz maszynę w tym położeniu,
zaczepiając łańcuch o hak (q).
• Przenieś maszynę za uchwyt transportowy (d).
• By odblokować maszynę, lekko naciśnij
rękojeść (c) i zwolnij łańcuch.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
14
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00204707 - 07-05-2013
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising