D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

588777-21 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28710
b
Obrázek 1
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
t
2
r
s
o
Obrázek 2
v
n
y
x
aa
w
z
k
Obrázek 3A
Obrázek 3B
m
cc
bb
ee
dd
h
l
3
Obrázek 3C
Obrázek 3D
k
h
hh
gg
ff
Obrázek 4
Obrázek 5
c
kk
ii
h
hh
jj
4
Obrázek 6
Obrázek 7
5
DĚLICÍ PILA D28710
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
D28710
230
115
1
2200
3800
Napájecí napětí
V
Velká Británie & Irsko
V
Typ
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Min. obvodová rychlost
řezného kotouče
m/s
Průměr řezného kotouče
mm
Vrtání kotouče
mm
Tloušťka pilového kotouče
mm
Typ řezného kotouče - rovný, nesegmentovaný
Hloubka řezu při 90°
kruhový profil
mm
čtvercový profil
mm
obdélníkový profil
mm
pravoúhlý profil
mm
Hloubka řezu při 45°
kruhový profil
mm
čtvercový profil
mm
obdélníkový profil
mm
pravoúhlý profil
mm
Hmotnost
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
D28710
230V
dB(A)* 92,3
Pojistky
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V
D28710
115V
92,7
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
6
3,3
1,5
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
dB(A)
dB(A)
m/s²
m/s²
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
80
355
25,4
3,1
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle
normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
1,8
1,5
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
D28710
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
Technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 61029.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Německo
01.01.2011
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné
1 Pracovní prostor udržujte v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2 Berte ohled na pracovní prostředí
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3 Držte z dosahu dětí
Nenechávejte děti, cizí osoby ani zvířata
pohybovat se v blízkosti pracovní plochy nebo
se dotýkat přímo nářadí nebo napájecího
kabelu.
4 Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Při práci venku používejte, pokud možno,
pracovní rukavice a neklouzavou obuv.
5 Bezpečnost obsluhy
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor. Protože
mohou být tyto částečky materiálu velmi
horké, používejte také žáruvzdornou zástěru.
Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy
používejte ochrannou přilbu.
6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
7 Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
8 Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni.
9 Obrobek si upněte
K upnutí obrobku používejte svěrák nebo
svorky. Je to bezpečnější a umožňuje to
obsluhu nářadí oběma rukama.
10 Připojte zařízení k zachytávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
7
11
12
13
14
15
8
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče
Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda
se v jeho blízkosti nebo přímo na nářadí
nenachází žádné seřizovací klíče nebo
přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Používejte vhodné nářadí
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno. Nářadí
nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Provádějte kontrolu, zda není zařízení
poškozeno
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho
pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné
díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena nebo zničena. Pokud nelze
hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Poškozené součásti
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte o opravu
sami.
Nářadí odpojujte od elektrické sítě
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
16 Zabraňte nechtěnému spuštění nářadí
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením napájecího kabelu
k síti se ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
17 S napájecím kabelem zacházejte opatrně
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
18 Nepoužívané nářadí uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
19 Provádějte pečlivou údržbu nářadí
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte nářadí v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky a rukojeti čisté, suché
a neznečištěné olejem nebo mazivy.
20 Opravy
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Opravy tohoto nářadí vždy
svěřujte mechanikům autorizovaného servisu
DEWALT. Opravy by měly být prováděny
pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou
používat originální náhradní díly. V jiných
případech může dojít k velkému ohrožení
uživatele.
Další bezpečnostní pokyny týkající se dělicích
pil
• Při práci s tímto nářadím vždy používejte
odpovídající pracovní rukavice.
• Nepřibližujte ruce do blízkosti řezného
kotouče. Nikdy neřežte obrobky, kde je
potřeba přiblížit ruce k rotujícímu řeznému
kotouči na kratší vzdálenost jak 15 cm.
• S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky
s tenčí stěnou jak 1,2 mm.
• Nepracujte s nářadím bez nasazených
ochranných krytů.
• Při řezání nedržte obrobek volně v ruce.
K bezpečnému upnutí obrobku použijte
pevnou svorku.
• Nikdy nesahejte do oblasti zadní části řezného
kotouče.
• Nářadí vždy umístěte na rovnou stabilní
podložku, kterou lze dobře udržovat a na které
nejsou zbytky materiálu, jako jsou například
odštěpky a odřezky.
• Před použitím řezný kotouč zkontrolujte, zda
není prasknutý či jinak poškozený. Pokud na
řezném kotouči zjistíte trhlinu nebo kaz, nebo
pokud je jiným způsobem poškozen, vyřaďte
jej.
• Před zapnutím nářadí se ujistěte, zda se řezný
kotouč nedotýká obrobku.
• Během chodu se vyvarujte odskakování
řezného kotouče a také s řezným kotoučem
nezacházejte hrubě. Pokud řezný kotouč
začne odskakovat, zastavte chod nářadí
a kotouč zkontrolujte.
• Nepracujte s nářadím pokud stojíte v jedné
rovině s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte
vstupu jiných osob do pracovního prostoru.
• Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části
odřezaného materiálu. Mohou být ostré horké.
Před manipulací nechejte odřezané části
obrobku dostatečně vychladnout.
• Odchylovač jisker se může během provozu
zahřívat. Bezprostředně po použití nářadí se
vyvarujte kontaktu s odchylovačem jisker nebo
jeho seřizováním.
• Před posouváním obrobku nebo před změnou
nastavení vypněte nářadí a počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
kotouče.
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
řezný kotouč přitlačením ze strany zastavit.
• Nepoužívejte řezné mazací kapaliny. Tyto
kapaliny se mohou vznítit nebo způsobit úraz
elektrickým proudem.
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně
podepřen.
• Používejte pouze řezné kotouče schválené
výrobcem.
• Max. přípustná rychlost řezného kotouče musí
být vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček
naprázdno uvedená na štítku nářadí.
• U tohoto nářadí nepoužívejte kotouče pro
kotoučové pily nebo jakékoliv jiné kotouče
s ozubením. Mohlo dojít k vážnému úrazu.
• Nepoužívejte řezné kotouče, jejichž
rozměry neodpovídají rozměrům uvedených
v technických datech nářadí.
• Před použitím se ujistěte, zda je řezný kotouč
správně nasazen a dotažen.
• Prostudujte si návod k použití dodaný
výrobcem řezného kotouče.
• V bezpečné poloze nechejte po dobu nejméně
30 sekund nářadí běžet naprázdno. Pokud se
vyskytnou značné vibrace nebo jiná závada,
vypněte nářadí a zjistěte, co je příčinou.
• Nepoužívejte řezné kotouče k bočnímu
broušení.
• Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic
nebo keramických materiálů.
• Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo
syntetických materiálů.
• Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
• Nikdy neprovádějte řezání materiálů
z hořčíkových slitin.
• Neprovádějte řezání elektromateriálů pod
napětím.
• Používejte toto zařízení pouze na dobře
odvětrávaných místech. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
a prachu. Horké částečky vznikající při
broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou
způsobit vznícení hořlavých materiálů.
• Při práci v prašném prostředí pravidelně
čistěte větrací štěrbiny. Pokud bude nutné
provést čištění větracích štěrbin, nezapomeňte
nářadí nejprve odpojit od elektrického přívodu.
• Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být
uskladněny na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
• Závady stroje, včetně závad ochranných krytů
nebo řezných kotoučů, by měly být oznámeny
ihned po jejich zjištění.
• Používejte pouze dělicí
řezné kotouče o maximální
síle 3,1 mm a s maximálním
průměrem 355 mm.
• Varování! Použití tohoto
nářadí může vytvářet prach s obsahem
chemikálií způsobujících rakovinu, vývojové
chyby novorozeňat nebo jiná poškození
při reprodukci. Vždy používejte schválený
respirátor.
• Před provedením řezu vždy obrobek řádně
zajistěte. Obrobky delší jak 1,0 m musí být podepřeny dalším vhodným podpěrným stolem,
řezacími kozami nebo válečkovým stolem.
9
• Vezměte na vědomí, že se po vypnutí stroje
bude řezný kotouč ještě chvíli otáčet.
• Abyste předešli ztrátě kontroly stroj vždy
upevněte k pracovnímu stolu pomocí
šroubovacích svorek nebo šrouby dostatečné
délky a pevnosti.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
– typ řezaného materiálu.
– typ řezného kotouče.
– rychlost vedení řezu.
VAROVÁNÍ: K ochraně sluchu
proveďte příslušná opatření.
Ostatní rizika
• Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
– Poranění způsobená roztržením řezného
kotouče.
• Tato rizika jsou nejvíce patrná zejména:
– V celém rozsahu pracovních operací.
– V blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika. Tato jsou:
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (u), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu zařízení.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Dělicí kotoučová pila
1 Šestihranný klíč
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Hlavní spínač
b. Otvor pro visací zámek
c. Provozní rukojeť
d. Přepravní rukojeť
– Poškození sluchu.
e. Šroub hloubkového dorazu
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se řezného kotouče.
g. Základna
– Riziko poranění při výměně řezné frézy.
h. Vodítko
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
f. Pojistná matice
i. Upínací svorka materiálu
j. Řezná stolice
k. Šestihranný klíč 8 mm
l. Rukojeť
m. Páčka upevnění obrobku
n. Řezný kotouč
o. Ochranný kryt
Používejte ochranu sluchu.
p. Zámek hřídele
q. Hák zajištění spodní polohy
Používejte ochranu zraku.
r. Odchylovač jisker
s. Šroub odchylovače jisker
t. Řetěz zajištění spodní polohy
Průměr vrtání kotouče.
10
u. Datový kód
POUŽITÍ VÝROBKU
Připojení nářadí k elektrické síti
Vaše dělicí kotoučová pila D28710 je určena
k řezání ocelových materiálů s různými tvary
průřezů.
Použitý napájecí přívod k tomuto nářadí musí být
vybaven 16 A přerušovací pojistkou s časovou
prodlevou.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Poklesy napájecího napětí
Dělicí kotoučová pila D28710 je elektrické nářadí
určené pro profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 61029; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mmm²;
maximální délka je 30 m.
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího napětí
může být ovlivněna funkce ostatních zařízení.
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než
0,11 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet
k rušení.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Sejmutí a nasazení řezného
kotouče (obr. 1, 2)
• Rameno pily nastavte do klidové polohy
a uchopením za přehyb (v) přesuňte ochranný
kryt (o) vzad. Ochranný kryt ponechejte
stažený zpět (obr. 2).
• Stiskněte a přidržte zámek hřídele (p) (obr. 1).
• Řezným kotoučem (n) otáčejte až do jeho
zajištění.
• Pomocí šestihranného klíče (k) otáčením
proti směru chodu hodinových ručiček
sejměte šroub (w), poté plochou podložku (x)
a přídržnou přírubu (y) (obr. 2).
• Zkontrolujte, zda je v přírubě (aa) umístěna
rozpěrná vložka (z).
• Řezný kotouč (n) vyměňte. Ujistěte se, zda je
řezný kotouč nasazen na rozpěrné vložce (z)
a zda se otáčí správným směrem.
• Řezný kotouč zajistěte pomocí přídržné
příruby (y), ploché podložky (x) a šroubu (w).
• Ochranný kryt stáhněte nazpět dolů a uvolněte
zámek hřídele (p).
• Podle potřeby upravte hloubku řezu.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
11
Nastavení hloubky řezu (obr. 1)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby
vyhovovala různému stupni opotřebení řezného
kotouče.
• Proveďte zkoušku s vypnutou pilou
a zkontrolujte vůli.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Pojistnou matici (f) povolte o několik otáček.
• Přitahováním a povolováním šroubu
hloubkového dorazu (e) nastavte
požadovanou hloubku řezu.
• Pojistnou matici (f) přitáhněte.
VAROVÁNÍ: Při výměně řezného
kotouče nastavte hloubkovou zarážku
vždy do výchozí polohy.
Upínání obrobku (obr. 1, 3)
Vaše pila je vybavena upínací svorkou materiálu
(i) (obr. 1).
• Páčku (m) vytáhněte směrem k rukojeti (l)
(obr. 3A).
• Upínací tyč (bb) přitlačte dopředu tak, aby se
čelist (cc) téměř dotýkala obrobku.
• Páčku (m) přitlačte dopředu směrem k čelisti
(cc) tak, aby zapadla k upínací tyči (bb).
• Otáčením rukojetí (l) ve směru chodu
hodinových ručiček obrobek pevně upněte.
• Pokud chcete obrobek uvolnit, otáčejte
rukojetí (l) proti směru chodu hodinových
ručiček.
VAROVÁNÍ:
• Kapacitu řezu zvýšíte vložením
distanční podložky (dd) pod obrobek
(ee). Distanční podložka by měla být
o něco užší jak obrobek (obr. 3B).
• Dlouhé obrobky podepřete kouskem
dřeva (ff) (obr. 3C). Odřezávanou část
(gg) nepodepírejte.
Funkce rychlého posuvu (obr. 3A)
Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.
• Svorku uvolníte tak, že rukojetí (l) otočíte proti
směru chodu hodinových ručiček jednu nebo
dvě otáčky a páčku (m) vytáhnete směrem
k rukojeti (l).
12
Nastavení upínací polohy (obr. 3D)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby
vyhovovala použitému řeznému kotouči.
• Pomocí šestihranného klíče (k) uvolněte
a vyjměte zajišťovací šrouby vodítka (hh).
• Vodítko (h) podle potřeby přesuňte.
• Zajišťovací šrouby vodítka (hh) našroubujte
zpět a dotáhněte je tak, aby bylo vodítko (h)
ve své poloze zajištěno.
Nastavení úhlu řezu (obr. 4)
Nářadí může být používáno s úhlem řezu až 45°.
• Vodítko (h) uvolníte povolením jeho
zajišťovacích šroubů (hh).
• Vodítko (h) nastavte na požadovaný úhel.
Nastavení úhlu lze odečítat na měřítku (ii).
• Vodítko (h) zajistíte utažením jeho
zajišťovacích šroubů (hh).
Kontrola a seřízení měřítka pokosových řezů
(obr. 1, 4)
• Vodítko (h) uvolníte povolením jeho
zajišťovacích šroubů (hh) (obr. 4).
• Rameno spusťte dolů a v této poloze jej
zajistěte pomocí řetězu zajištění spodní
polohy (t) (obr. 1).
• Mezi vodítko (h) a levou stranu řezného
kotouče umístěte úhelník (jj) tak, aby bylo
dosaženo přesné polohy 90° (obr. 4).
Srovnejte značku 0° na měřítku (ii) se značkou
na stole (kk).
• Vodítko (h) zajistíte utažením jeho
zajišťovacích šroubů (hh).
• Uvolněte řetěz zajištění spodní polohy (t)
a vraťte rameno do horní klidové polohy
(obr. 1).
Nastavení odchylovače jisker (obr. 1)
• Povolte šroub (s).
• Odchylovač jisker (r) nastavte do vhodné
pozice.
• Přitáhněte šroub (s).
Montáž (obr. 6, 7)
UPOZORNĚNÍ: Nářadí musí být
položeno na stabilním, rovném,
neklouzavém podkladu, aby
nedošlo v průběhu práce k jeho
neočekávanému pohybu.
POSTUP PRO TRVALÉ UPEVNĚNÍ PILY
• Vyvrtejte dva otvory 8 mm (5/16") skrze
pracovní desku (obr. 6).
• Otvory v základně a v pracovní desce
provlečte šrouby 1/4-20. Přibližná délka
šroubů by měla odpovídat síle pracovní desky
zvýšené o 102 mm (4").
• Oba šrouby pevně dotáhněte.
MONTÁŽ LŮŽKA
• Odřežte dvě desky o velikosti přibližně 508 x
50,8 x 101,6 mm (20" délka x 2" výška x 4"
šířka).
• Dělicí kotoučovou pilu umístěte na
požadované místo.
• Po obou stranách těsně přiložte dvě uříznuté
desky a hřebíky je k pracovní desce přitlučte
(obr. 7).
Před použitím
• Nasaďte vhodný řezný kotouč. Silně
opotřebené kotouče nepoužívejte. Maximální
provozní otáčky pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky řezného kotouče.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
• Obrobek si upněte.
• Vždy správně nastavte odchylovač jisker.
PROVOZ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Na nářadí příliš netlačte.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí,
nechejte jej několik minut v chodu
naprázdno.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (c) a druhou rukou vedli
obrobek.
Provedení řezu (obr. 1)
• Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko
(h) a pomocí upínací svorky materiálu (i) jej
zajistěte.
• Zapněte pilu a pomalu tlačte provozní rukojeť
(c) dolů tak, aby došlo k přeřezání obrobku.
Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
pily nedosáhne maximálních otáček.
• Nechejte kotouč řezat volně. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
• Po ukončení řezu vypněte pilu a rameno
zdvihněte do horní klidové polohy.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Hlavní spínač (a) je umístěn na provozní rukojeti
(c).
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
• V průběhu řezání držte hlavní spínač stisknut.
• Chcete-li nářadí vypnout, spoušť uvolněte.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte a nezapínejte
nářadí, je-li v záběru.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte broušení
hořčíkových slitin.
Přeprava (obr. 1)
Nářadí je vybaveno řetězem zajištění spodní
polohy (t), pomocí kterého lze pro přepravu
rameno pily zajistit v uzavřené spodní poloze.
• Ochranný kryt (o) spusťte dolů na řeznou
stolici (j) a v této poloze pilu zaháknutím
řetězu zajištění spodní polohy (u) za hák (q)
zajistěte.
• Nářadí přenášejte uchopením za přepravní
rukojeť (d).
13
• Pilu uvolníte mírným stlačením provozní
rukojeti (c) a uvolněním řetězu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
li snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chcetezst00240973 - 18-07-2014
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising