D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

511111-67 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28710
b
Obrázok 1
c
a
u
d
q
p
o
e
f
n
m
e
f
l
g
h
i
j
k
q
t
2
r
s
o
Obrázok 2
v
n
y
x
aa
w
z
k
Obrázok 3A
Obrázok 3B
m
cc
bb
ee
dd
h
l
3
Obrázok 3C
Obrázok 3D
k
h
hh
gg
ff
Obrázok 4
Obrázok 5
c
kk
ii
h
hh
jj
4
Obrázok 6
Obrázok 7
5
MONTÁŽNA ROZBRUSOVAČKA D28710
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D28710
230
115
1
2200
3800
Napájacie napätie
V
Velká Británie & Irsko
V
Typ
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Min. obvodová rýchlosť
rezného kotúča
m/s
Priemer rezného kotúča
mm
Vnútorný otvor kotúča
mm
Hrúbka pílového kotúča
mm
Typ rezného kotúča – rovný, nesegmentovaný
Hĺbka rezu pri 90°
kruhový profil
mm
štvorcový profil
mm
obdĺžnikový profil
mm
pravouhlý profil
mm
Hĺbka rezu pri 45°
kruhový profil
mm
štvorcový profil
mm
obdĺžnikový profil
mm
pravouhlý profil
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
Poistky
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V
dB(A)*
D28710
230V
92,3
D28710
115V
92,7
dB(A)
dB(A)
3,0
105,3
3,0
105,7
dB(A)
3,0
3,0
6
m/s²
m/s²
3,3
1,5
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
80
355
25,4
3,1
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa
normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
1,8
1,5
13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
11
D28710
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch
Technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 61029.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Riaditeľ oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemecko
1. 1. 2011
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné
1 Pracovný priestor udržujte v čistote
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor
môže byť príčinou úrazu.
2 Berte ohľad na pracovné prostredie
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných
kvapalín a plynov.
3 Držte z dosahu detí
Nenechávajte deti, cudzie osoby ani zvieratá
pohybovať sa v blízkosti pracovnej plochy
alebo sa dotýkať priamo náradia alebo
prívodného kábla.
4 Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Ak máte
dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Pri práci vonku používajte, pokiaľ možno,
pracovné rukavice a protišmykovú obuv.
5 Bezpečnosť obsluhy
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte proti
prachu ochranný štít alebo respirátor. Pretože
môžu byť tieto čiastočky materiálu veľmi
horúce, používajte tiež žiaruvzdornú zásteru.
Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
6 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov (ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
7 Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
8 Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte náradie, ak ste unavení.
7
9 Obrobok si upnite
Na upnutie obrobku používajte zverák alebo
svorky. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
obsluhu náradia oboma rukami.
10 Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11 Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče
Pred použitím náradia vždy skontrolujte, či
sa v jeho blízkosti alebo priamo na náradí
nenachádzajú žiadne nastavovacie kľúče
alebo prípravky.
12 Predlžovacie káble
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
13 Používajte vhodné náradie
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia
alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je
určené výkonnejšie náradie. Práca bude
vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým
typom náradia, ktoré je na daný účel určené.
Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je odporúčané týmto
návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
14 Kontrolujte, či nie je zariadenie poškodené
Pred každým použitím náradie a prívodný
kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú
poškodené. Skontrolujte, či nie sú poškodené
jeho pohyblivé časti, kryty a vypínače alebo
iné dielce, ktoré by mohli ovplyvniť jeho
prevádzku. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne vykonávať určenú
funkciu. Nepoužívajte toto zariadenie, ak
je akákoľvek jeho časť poškodená alebo
zničená. Ak nie je možné hlavným vypínačom
náradie zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Poškodené súčasti nechajte
vymeniť v autorizovanom servise DEWALT.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
15 Náradie odpájajte od elektrickej siete
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
8
16
17
18
19
20
vypnite ho a počkajte, kým sa celkom
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred údržbou vždy odpojte
prívodný kábel.
Zabráňte nechcenému zapnutiu náradia
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením prívodného kábla
k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za
prívodný kábel. Nešklbte káblom a neťahajte
zaň pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Veďte
kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
Nepoužívané náradie uskladnite
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia
Na zaistenie lepšej výkonnosti a bezpečnejšej
prevádzky udržujte náradie v dobrom stave
a v čistote. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky a rukoväti čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy
Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné dielce. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
deliacich píl
• Pri práci s týmto náradím vždy používajte
zodpovedajúce pracovné rukavice.
• Nepribližujte ruky do blízkosti rezného kotúča.
Nikdy nerežte obrobky, kde je potrebné
priblížiť ruky k rotujúcemu reznému kotúču na
kratšiu vzdialenosť ako 15 cm.
• S dodaným rezným kotúčom nerežte obrobky
s tenšou stenou ako 1,2 mm.
• Nepracujte s náradím bez nasadených
ochranných krytov.
• Pri rezaní nedržte obrobok voľne v ruke. Na
bezpečné upnutie obrobku použite pevnú
svorku.
• Nikdy nesiahajte do oblasti zadnej časti
rezného kotúča.
• Náradie vždy umiestnite na rovnú stabilnú
podložku, ktorú je možné dobre udržiavať
a na ktorej nie sú zvyšky materiálu, ako sú
napríklad odštiepky a odrezky.
• Pred použitím rezný kotúč skontrolujte, či nie
je prasknutý či inak poškodený. Ak na reznom
kotúči zistíte trhlinu alebo kaz, alebo ak je
iným spôsobom poškodený, vyraďte ho.
• Pred zapnutím náradia sa uistite, či sa rezný
kotúč nedotýka obrobku.
• Počas chodu sa vyhýbajte odskakovaniu
rezného kotúča a tiež s rezným kotúčom
nezaobchádzajte hrubo. Ak rezný kotúč začne
odskakovať, zastavte chod náradia a kotúč
skontrolujte.
• Nepracujte s náradím ak stojíte v jednej rovine
s rotujúcim rezným kotúčom. Zabráňte vstupu
iných osôb do pracovného priestoru.
• Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky
a časti odrezaného materiálu. Môžu byť
ostré a horúce. Pred manipuláciou nechajte
odrezané časti obrobku dostatočne
vychladnúť.
• Odchyľovač iskier sa môže počas prevádzky
zahrievať. Bezprostredne po použití náradia
sa vyvarujte kontaktu s odchyľovačom iskier
alebo jeho nastavovaním.
• Pred posúvaním obrobku alebo pred zmenou
nastavenia vypnite náradie a počkajte, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu rezného
kotúča.
• Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci
rezný kotúč pritlačením zo strany zastaviť.
• Nepoužívajte rezné mazacie kvapaliny. Tieto
kvapaliny sa môžu vznietiť alebo spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
• Vždy sa uistite, či je obrobok bezpečne
upnutý.
• Používajte iba rezné kotúče schválené
výrobcom.
• Max. prípustná rýchlosť rezného kotúča musí
byť vždy rovná alebo vyššia než hodnota
otáčok naprázdno uvedená na štítku náradia.
• S týmto náradím nepoužívajte kotúče pre
okružné píly alebo akékoľvek iné kotúče
s ozubením. Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
• Nepoužívajte rezné kotúče, ktorých
rozmery nezodpovedajú údajom uvedeným
v technických údajoch náradia.
• Pred použitím sa uistite, že je rezný kotúč
správne namontovaný.
• Preštudujte si návod na použitie dodaný
výrobcom rezného kotúča.
• V bezpečnej polohe nechajte počas najmenej
30 sekúnd náradie bežať naprázdno. Ak sa
vyskytnú značné vibrácie alebo iná porucha,
vypnite náradie a zistite, čo je príčinou.
• Nepoužívajte rezné kotúče na bočné brúsenie.
• Nerežte betón, tehly, dlaždice alebo keramické
materiály.
• Nerežte drevo, plasty alebo syntetické
materiály.
• Nerežte materiály z liatiny.
• Nikdy nerežte materiály z horčíkových zliatin.
• Nerežte elektromateriály pod napätím.
• Používajte toto zariadenie iba na dobre
odvetrávaných miestach. Nepoužívajte toto
náradie v blízkosti horľavých kvapalín, plynov
a prachu. Horúce čiastočky vznikajúce pri
brúsení alebo iskry od uhlíkov motora môžu
spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
• Pri práci v prašnom prostredí pravidelne
čistite vetracie štrbiny. Ak bude nutné čistenie
vetracích štrbín, nezabudnite náradie najprv
odpojiť od elektrického prívodu.
• Ak sa rezné kotúče nepoužívajú, musia byť
uskladnené na suchom mieste a musia byť
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
• Poruchy stroja, vrátane porúch ochranných
krytov alebo rezných kotúčov, by sa mali
oznámiť ihneď po ich zistení.
• Používajte iba deliace rezné
kotúče s maximálnou hrúbkou
3,1 mm a s maximálnym
priemerom 355 mm.
• Varovanie! Použitie tohto
náradia môže vytvárať prach s obsahom
chemikálií spôsobujúcich rakovinu, vývojové
chyby novorodencov alebo iné poškodenia
pri reprodukcii. Vždy používajte schválený
respirátor.
9
• Pred vykonaním rezu vždy obrobok riadne
zaistite. Obrobky dlhšie ako 1 m musia byť
podopreté ďalším vhodným podperným
stolom, napríklad valčekovým stolom.
• Vezmite na vedomie, že sa po vypnutí stroja
bude rezný kotúč ešte chvíľu otáčať.
• Aby ste predišli strate kontroly stroj vždy
upevnite k pracovnému stolu pomocou
skrutkovacích svoriek alebo skrutkami
s dostatočnou dĺžkou a pevnosťou.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
– typ rezaného materiálu
– typ rezného kotúča
– rýchlosť vedenia rezu.
VAROVANIE: Pre ochranu sluchu
vykonajte príslušné opatrenia.
Ostatné riziká
• Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce
riziká:
– Poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi dielmi.
Priemer vnútorného otvoru kotúča.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Obsah balenia:
1 Montážna rozbrušovačka
1 Šesťhranný kľúč
1 Návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
– Poranenia spôsobené roztrhnutím rezného
kotúča.
• Tieto riziká sú najviac zjavné najmä:
– V celom rozsahu pracovných operácií.
a. Hlavný vypínač
– V blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja.
b. Otvor pre visaciu zámku
• Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto sú:
c. Prevádzková rukoväť
d. Prepravná rukoväť
e. Skrutka hĺbkového dorazu
– Poškodenie sluchu.
f. Poistná matica
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
pohybujúceho sa rezného kotúča.
g. Základňa
h. Vodidlo
– Riziko poranenia pri výmene reznej frézy.
i. Upínacia svorka materiálu
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
j. Rezný stôl
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
k. Šesťhranný kľúč 8 mm
l. Rukoväť
m. Páčka upevnenia obrobku
n. Rezný kotúč
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
o. Ochranný kryt
Používajte ochranu sluchu.
q. Hák na zaistenie spodnej polohy
p. Zámka hriadeľa
r. Odchyľovač iskier
Používajte ochranu zraku.
10
s. Skrutka odchyľovača iskier
t. Reťaz zaistenia spodnej polohy
u. Dátumový kód
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša montážna rozbrusovačka D28710 je určená
na rezanie oceľových materiálov s rôznymi tvarmi
prierezov.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Montážna rozbrusovačka D28710 je elektrické
náradie určené pre profesionálov.
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm²;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Pripojenie náradia k elektrickej sieti
Použitý napájací prívod k tomuto náradiu musí
byť vybavený 16 A prerušovacou poistkou
s časovým odložením.
Poklesy napájacieho napätia
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napájacieho
napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných
zariadení.
Elektrická bezpečnosť
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než
0,11 Ω, je nepravdepodobné, že bude dochádzať
k rušeniu.
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 61029; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (viď Technické
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Zosadenie a nasadenie
rezného kotúča (obr. 1, 2)
• Rameno píly nastavte do pokojovej polohy
a uchopením za prehyb (v) presuňte ochranný
kryt (o) vzad. Ochranný kryt ponechajte
stiahnutý späť (obr. 2).
• Stlačte a pridržte zámku hriadeľa (p) (obr. 1).
• Rezným kotúčom (n) otáčajte až do jeho
zaistenia.
• Pomocou šesťhranného kľúča (k) otáčaním
proti smeru chodu hodinových ručičiek
odoberte skrutku (w), potom plochú podložku
(x) a prídržnú prírubu (y) (obr. 2).
• Skontrolujte, či je v prírube (a) umiestnená
rozperná vložka (z).
• Rezný kotúč (n) vymeňte. Uistite sa, či je
rezný kotúč nasadený na rozpernej vložke (z)
a či sa otáča správnym smerom.
• Rezný kotúč zaistite pomocou prídržnej
príruby (y), plochej podložky (x) a skrutky (w).
• Ochranný kryt stiahnite naspäť dole a uvoľnite
zámku hriadeľa (p).
11
• Podľa potreby upravte hĺbku rezu.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1)
Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby
vyhovovala rôznemu stupňu opotrebenia rezného
kotúča.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Poistnú maticu (f) povoľte o niekoľko otáčok.
• Priťahovaním a povoľovaním skrutky
hĺbkového dorazu (e) nastavte požadovanú
hĺbku rezu.
• Poistnú maticu (f) pritiahnite.
VAROVANIE: Pri výmene rezného
kotúča nastavte hĺbkovú zarážku vždy
do východiskovej polohy.
Upínanie obrobku (obr. 1, 3)
Vaša píla je vybavená upínacou svorkou
materiálu (i) (obr. 1).
• Páčku (m) vytiahnite smerom k rukoväti (l)
(obr. 3A).
• Upínaciu tyč (bb) pritlačte dopredu tak, aby sa
čeľusť (cc) takmer dotýkala obrobku.
• Páčku (m) pritlačte dopredu smerom k čeľusti
(cc) tak, aby zapadla k upínacej tyči (bb).
• Otáčaním rukoväťou (l) v smere chodu
hodinových ručičiek obrobok pevne upnite.
• Ak chcete obrobok uvoľniť, otáčajte rukoväťou
(l) proti smeru chodu hodinových ručičiek.
VAROVANIE:
• Kapacitu řezu zvýšíte vložením
distanční podložky (dd) pod obrobek
(ee). Distanční podložka by měla být
o něco užší jak obrobek (obr. 3B).
• Dlouhé obrobky podepřete kouskem
dřeva (ff) (obr. 3C). Odřezávanou část
(gg) nepodepírejte.
Funkcia rýchleho posuvu (obr. 3A)
Svorka je vybavená funkciou rýchleho posuvu.
• Svorku uvoľníte tak, že rukoväťou (l) otočíte
proti smeru chodu hodinových ručičiek jednu
alebo dve otáčky a páčku (m) vytiahnete
smerom k rukoväti (l).
12
Nastavenie upínacej polohy (obr. 3D)
Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby
vyhovovala použitému reznému kotúču.
• Pomocou šesťhranného kľúča (k) uvoľnite
a vyberte zaisťovacie skrutky vodidla (hh).
• Vodidlo (h) podľa potreby presuňte.
• Zaisťovacie skrutky vodidla (hh) naskrutkujte
späť a dotiahnite ich tak, aby bolo vodidlo (h)
vo svojej polohe zaistené.
Nastavenie uhla rezu (obr. 4)
Náradie sa môže používať s uhlom rezu až 45°.
• Vodidlo (h) uvoľníte povolením jeho
zaisťovacích skrutiek (hh).
• Vodidlo (h) nastavte na požadovaný uhol.
Nastavenie uhla je možné odčítať na meradle
(ii).
• Vodidlo (h) zaistíte utiahnutím jeho
zaisťovacích skrutiek (hh).
Kontrola a nastavenie meradla pokosových
rezov (obr. 1, 4)
• Vodidlo (h) uvoľníte povolením jeho
zaisťovacích skrutiek (hh) (obr. 4).
• Rameno spustite dole a v tejto polohe ho
zaistite pomocou reťaze zaistenia spodnej
polohy (t) (obr. 1).
• Medzi vodidlo (h) a ľavú stranu rezného
kotúča umiestnite uhlomer (jj) tak, aby
sa dosiahla presná poloha 90° (obr. 4.).
Zarovnajte značku 0° na meradle (ii) so
značkou na stole (kk).
• Vodidlo (h) zaistíte utiahnutím jeho
zaisťovacích skrutiek (hh).
• Vytiahnite von reťaz zaistenia spodnej polohy
(t) a vráťte rameno do hornej pokojovej polohy
(obr. 1).
Nastavenie odchyľovača iskier (obr. 1)
• Povoľte skrutku (s).
• Odchyľovač iskier (r) nastavte do vhodnej
pozície.
• Pritiahnite skrutku (s).
Montáž (obr. 6, 7)
UPOZORNENIE: Náradie musí byť
položené na stabilnom, rovnom,
nešmykľavom podklade, aby
nedošlo v priebehu práce k jeho
neočakávanému pohybu.
POSTUP PRE TRVALÉ UPEVNENIE PÍLY
• Vyvŕtajte dva otvory 8 mm (5/16“) cez
pracovnú dosku (obr. 6).
• Otvormi v základni a v pracovnej doske
prevlečte skrutky 1/4-20. Približná dĺžka
skrutiek by mala zodpovedať hrúbke pracovnej
dosky zvýšenej o 102 mm (4“).
• Obe skrutky pevne dotiahnite.
MONTÁŽ LÔŽKA
• Odrežte dve dosky s veľkosťou približne 508
x 50,8 x 101,6 mm (20“ dĺžka x 2“ výška x
4“ šírka).
• Rozbrusovačku umiestnite na požadované
miesto.
• Po oboch stranách tesne priložte dve
odrezané dosky a klincami ich k pracovnej
doske pritlčte (obr. 7).
Pred použitím
• Nasaďte vhodný rezný kotúč. Silne
opotrebené kotúče nepoužívajte. Maximálne
prevádzkové otáčky píly nesmú prekročiť
maximálne povolené otáčky rezného kotúča.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
• Obrobok si upnite.
• Vždy správne nastavte odchyľovač iskier.
PREVÁDZKA
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Na náradie príliš netlačte.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Správna poloha rúk (obr. 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (c) a druhou rukou viedli
obrobok.
Rezanie (obr. 1)
• Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo
(h) a pomocou upínacej svorky materiálu (i) ho
zaistite.
• Zapnite pílu a pomaly tlačte hlavnú rukoväť
(c) dole tak, aby došlo k prerezaniu obrobku.
Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Nechajte kotúč rezať voľne. Nepoužívajte
nadmernú silu.
• Po ukončení rezu vypnite pílu a rameno
zdvihnite do hornej pokojovej polohy.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Hlavný vypínač (a) je umiestnený na hlavnej
rukoväti (c).
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
• V priebehu rezania držte hlavný vypínač
stlačený.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
VAROVANIE: Nevypínajte
a nezapínajte náradie, ak je v zábere.
VAROVANIE: Nebrúste horčíkové
zliatiny.
Preprava (obr. 1)
Náradie je vybavené reťazou zaistenia spodnej
polohy (t), pomocou ktorej je možné pre prepravu
rameno píly zaistiť v uzatvorenej spodnej polohe.
• Ochranný kryt (o) spustite dole na stôl píly
(j) a v tejto polohe pílu zaháknutím reťaze
zaistenia spodnej polohy (u) za hák (q) zaistite.
• Náradie prenášajte uchopením za prepravnú
rukoväť (d).
• Pílu uvoľníte miernym stlačením hlavnej
rukoväti (c) a uvoľnením reťaze.
13
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
14
zst00240997 - 18-07-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising