D28710 | DeWalt D28710 CHOP SAW instruction manual

D28710
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)20
Español (traducido de las instrucciones originales)27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)34
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)48
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)55
Português (traduzido das instruções originais)62
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)69
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)76
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)83
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)90
Copyright DeWALT
B
Fig. A
3
2
21
4
1
17
5
16
6
15
14
6
13
5
7
8
9
12
10
11
18
17
20
19
1
Fig. B
15
22
14
25
24
27
23
26
11
Fig. C1
Fig. C2
29
28
31
13
30
8
2
12
Fig. C3
Fig. C4
11
8
34
33
32
Fig. D
Fig. E
3
8
37
35
34
36
3
Fig. F
4
Fig. G
Dansk
KAP-GERINGSSAV
D28710
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Min. periferihastighedsskæreskive
Skivens diameter
Skivens huldiameter
Skivens tykkelse
Skæreskivetype
Gennemskæringskapacitet ved 90°
cirkulær
firkantet
rektangulær
vinklet
Gennemskæringskapacitet ved 45°
cirkulær
firkantet
rektangulær
vinkelformet
Vægt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
lige, ikke indskåret
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Kap-geringssav
D28710
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029:
D28710
D28710
LPA(emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
dB(A)
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
K(usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
3,0
3,0
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN61029 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
5
Dansk
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Safety Instructions
When using power tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelt
1) Hold arbejdsområdet rent.
ʵʵ Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2) Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
ʵʵ Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet
på fugtige eller våde pladser. Sørg for en god belysning
over arbejdsområdet (250 – 300 Lux). Anvend ikke
værktøjet, hvor der er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
3) Hold børn borte
ʵʵ Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4) Klæd dig rigtigt på
ʵʵ Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde
fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug passende handsker og skridsikkert fodtøj, når du
arbejder udendørs.
5) Personlig beskyttelse
ʵʵ Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske,
når brug af værktøjet kan danne støv eller flyvende
partikler. Bær også et varmebestandigt forklæde, hvis disse
partikler er meget varme. Brug altid høreværn. Bær altid
en beskyttelseshjelm.
6) Beskyttelse mod elektrisk stød
ʵʵ Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe). Når man bruger
værktøjet under ekstreme forhold (f. eks. høj fugtighed, når
der dannes metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende transformer eller
en (FI) fejlstrømsafbryder.
7) Stræk dig ikke for meget
ʵʵ Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
6
8) Vær opmærksom
ʵʵ Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke
værktøjet, når du er træt.
9) Sæt arbejdsemnet fast
ʵʵ Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge hånden, og
du får begge hænder fri til arbejdet.
10)Tilslut støvudsugningsudstyret
ʵʵ Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er
tilsluttet og bruges korrekt.
11)Fjern justernøgler og skruenøgler
ʵʵ Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
værktøjet, inden det startes.
12)Forlængerkabler
ʵʵ Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes,
hvis det er skadet. Når man bruger værktøjet udendørs,
må man kun benytte forlængerkabler, der er beregnet til
udendørs brug og mærkede til dette.
13)Brug egnet værktøj
ʵʵ Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af de
formål, som dette værktøj er beregnet til. Tving ikke små
maskiner eller tilbehør til at udføre et arbejde, som kræver
en kraftig maskine. Maskinen gør arbejdet bedre og
mere sikkert ved den hastighed, som den er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
ADVARSEL: Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr
eller udførelse af andre opgaver med dette værktøj end
de, der anbefales i dette manual, kan medføre risiko
for personskader.
14)Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
ʵʵ Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de bevægelige
dele for skæv indstilling og sammenbrændinger, brud på
dele, skader på skærme og kontakter samt alt andet, der
kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet
til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er
beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke
kan tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede eller
defekte dele skal repareres eller udskiftes på et autoriseret
DeWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15)Afbryde værktøjet
ʵʵ Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader
det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du
udskifter nogen som helst værktøjsdel, noget som helst
tilbehør eller udstyr, og før der foretages service.
16)Undgå utilsigtet start af værktøjet
ʵʵ Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen
tilsluttes strømmen.
Dansk
17)Ledningen må ikke misbruges
ʵʵ Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i ledningen for
at tage stikket ud af kontakten. Ledningen skal holdes på
afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18)Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke
bruges
ʵʵ Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt,
sikkert aflåst sted eller uden for børns rækkevidde.
19)Vedligehold værktøjet omhyggeligt
ʵʵ Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det
kan fungere bedst og sikrest. Følg vejledningerne for
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold alle
håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
•
•
•
•
•
•
•
20)Reparationer
ʵʵ Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser.
Få dit værktøj repareret på et autoriseret DeWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil kvalificerede
personer, som bruger originale reservedele. I modsat fald
kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra specielle sikkerhedsinstruktioner for
kap-geringssave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Man skal altid bære almindelige arbejdshandsker, når man
arbejder med dette værktøj.
Hold hænderne fri af skæreskiven. Skær aldrig i arbejdsemner,
som kræver manuel håndtering tættere på end 15 cm fra den
roterende skæreskive.
Man må ikke skære arbejdsemner med en tykkelse på mindre
end 1,2 mm ved brug af den skæreskive, der leveres sammen
med dette værktøj.
Man må ikke betjene dette værktøj, uden
beskyttelseselementerne korrekt placeret.
Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde arbejdsemnet
sikkert fast. Dertil benyttes materialeklemmerne.
Man må aldrig berøre skivens bageste del.
Værktøjet skal altid placeres på en flad, stabil og vedligeholdt
overflade fri for løse materialer som f.eks. spåner og lignende.
Før brug inspicér skæreskiven for revner eller brister. Kassér
skæreskiven hvis en revne eller brist er tydelig, eller hvis den på
anden made er defekt.
Sørg for, at skæreskiven ikke berører arbejdsemnet, før
værktøjet er tændt.
Under brug skal man undgå at skæreskiven springer tilbage,
eller at den udsættes for hård behandling. Skulle dette ske, skal
man stoppe værktøjet og efterse skæreskiven.
Brug ikke værktøjet, mens du står i skæreskivens sigtelinje. Hold
andre personer væk fra arbejdsområdet.
Vær opmærksom på spånerne og det materiale, du skærer i. De
kan være skarpe og varme. Før håndtering af disse materialer,
skal man lade dem afkøle.
Gnistafbøjningen bliver varm under brug. Undgå at
berøre eller justere gnistafbøjningen umiddelbart efter
arbejdets ophør.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for værktøjet og vent, til skæreskiven står stille, før du
fjerner arbejdsemnet eller ændrer indstillingerne.
Forsøg aldrig efter slukning af maskinen at stoppe klingen ved
at trykke mod siden af den.
Brug ikke skærevæsker. Disse væsker kan blive antændt eller
forårsage elektrisk stød.
Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt understøttet.
Brug kun de skiver, der anbefales af fabrikanten. Brug aldrig
runde savklinger eller andre typer af tandede klinger.
Skæreskivens højeste tilladte hastighed skal altid svare til eller
være større end den ubelastede hastighed for værktøjet, der er
angivet på navnepladen.
Anvend ikke cirkulære savklinger eller andre savklingetænder
sammen med dette værktøj. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
Brug ikke skæreskiver, der ikke har de mål, der er opgivet i de
tekniske data.
Kontrollér at slibeskæreskiven sidder korrekt og er spændt
før brug.
Læs driftsinstruktionerne leveret af hjulproducenten.
Lad værktøjet køre uden belastning i en sikker position i mindst
30 sekunder. Hvis der er tydelige vibrationer, eller hvis der
forekommer defekter, skal værktøjet standses, og årsagen
skal findes.
Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
Man må ikke skære i beton, mursten, fliser eller
keramiske materialer.
Skær ikke i træ, plastik eller syntetiske materialer.
Man må ikke skære i støbejernsmaterialer.
Man må aldrig skære i magnesium materialer.
Man må ikke skære i elektrisk levende materialer.
Man skal benytte dette værktøj i godt ventilerede områder. Det
må ikke benyttes i nærheden af antændelige væsker, gasser
eller støv. Gnister eller varme spåner, der dannes ved skæring
eller udsendes fra gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
Rens jævnligt ventilationshullerne ved arbejde i støvede
omgivelser. Hvis det bliver nødvendigt at rense hullerne, skal
du slukke for værktøjet først.
Opbevar altid skæreskiverne tørt og godt beskyttet og uden for
børns rækkevidde.
Fejl i maskinen inklusive beskyttelsesskærme eller skæreskiver
skal rapporteres, så snart de opdages.
Anvend kun skiver til kapsav med en maks.
tykkelse på 3,1 mm og med en maks.
diameter på 355 mm.
ADVARSEL: Bruget af dette værktøj
kan danne støv, som indeholder
kemiske stoffer, som kan være
kræftfremkaldende, medføre fødselsdefekter eller
andre reproduktive skader. Brug passende beskyttelse
af luftvejene.
7
Dansk
•
•
•
•
Fastgør altid arbejdsemnet godt før skæring startes.
Arbejdsemner, der er længere end 1,0 m skal understøttes af et
velegnet ekstra bord, buk eller rullebord.
Vær opmærksom på at hjulet fortsætter med at dreje, efter der
er slukket for maskinen.
For at undgå tab af kontrol fastgør altid maskinen til en bænk
ved hjælp af klemmeskruer eller bolte med en tilstrækkelig
længde og styrke.
Følgende faktorer har indflydelse på støjudviklingen:
ʵʵ det materiale der skal skæres
ʵʵ skæreskivetypen
ʵʵ den vægt der lægges på skiven
ADVARSEL: Anvend høreværn.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
•
•
•
Følgende risici er nært forbundet med brugen af disse
maskiner:
ʵʵ personskade ved berøring af bevægelige dele.
ʵʵ personskade forårsaget af driftsforstyrrelse af savklingen.
Følgende risici forekommer oftest:
ʵʵ i driftsområdet
ʵʵ inden for rækkevidde af kørende maskindele
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes og passende
sikkerhedsanordninger bringes i anvendelse, kan der ikke
undgås at være yderligere risici. Disse er:
ʵʵ Nedsat hørelse.
ʵʵ Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele
af savklingen.
ʵʵ Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
ʵʵ Risiko for at klemme fingrene, når skærmene åbnes.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN61029, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Tilslutning til lysnettet
Strømforsyningen til denne maskine skal være forsynet med en
16 A sikring med tidsforsinkelse.
8
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald. Under forhold,
hvor strømforsynings forholdene ikke er de mest ideelle, kan
andet udstyr blive påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,11 ø, vil forstyrrelser
højst sandsynligt ikke forekomme.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Kap-geringssav
1Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Borediameter.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 21 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Låsehul
3 Driftshåndtag
4 Bærehåndtag
5 Dybdestopbolt
6 Låsemøtrik
7 Sokkel
8 Anslag
9 Skruetvinge til materiale
10 Skærebord
11 8 mm sekskantnøgle
12 Håndtag
13 Skruetvingegreb til materiale
Dansk
14 Skæreskive
15 Beskyttelsesskærm
16 Spindellås
17 Låsekrog
18 Gnistudkaster
19 Gnistudkasterskrue
20 Låsekæde
21 Datokode
Tilsigtet Brug
Din D28710 kap-geringssav er designet til skæring af forskellige
former for stålmaterialer.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
D28710 kap-geringssaven er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
2. Indstil på følgende måde:
a. Løsn låsemøtrikken 6 et par omgange.
b. Drej dybdestopbolten 5 ind eller ud for at opnå den
ønskede skæredybde.
c. Spænd låsemøtrikken 6 .
ADVARSEL: Justér altid dybdestoppet på den oprindelige
position, når du udskifter skæreskiven.
Klem arbejdsemnet på plads (Fig. A, C)
Værktøjet er udstyret med en materialeklemme 9 (Fig. A).
1. Træk grebet 13 imod håndtaget 12 (Fig. C1).
2. Skub skruetvingeakslen 28 fremad, indtil kæbe 29 næsten
rører ved arbejdsemnet.
3. Tryk grebet 13 imod kæben 29 , indtil det falder i hak med
skruetvingeakslen 28 .
4. Drej håndtaget 12 med uret og klem arbejdsemnet sikkert.
5. Du udløser arbejdsemnet ved at dreje håndtag 9 mod uret.
ADVARSEL:
• Du øger skærekapaciteten ved at anbringe en
afstandsblok 30 under arbejdsemnet 31 .
Afstandsblokken skal være lidt smallere end
arbejdsemnet (Fig. C2).
• Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af et stykke
træ 32 (Fig. 3C). Klem ikke afskæringsenden 33 .
Hurtig fremføringsfunktion (Fig. C1)
Skruetvingen har en hurtig fremføringsfunktion.
• Du udløser skruetvingen ved at dreje håndtag 12 en eller to
gange omdrejninger mod uret og trække grebet 13 imod
håndtaget 12 .
Demontering og montering af en skæreskive
Indstilling af klemmepositionen (Fig. C4)
(Fig. A, B)
Klemmepositionen kan indstilles, således at den passer
1. Med armen i hvileposition, brug kanten 22 til at
skubbe beskyttelsesskærmen 15 tilbage. Efterlad
beskyttelsesskærmen tilbagetrukket (Fig. B).
2. Tryk på og hold spindellåsen nede (Fig. A).
3. Drej skæreskiven 14 indtil den låser.
4. Fjern ved brug af sekskantnøglen 11 bolten 23 ved
at dreje den mod uret og fjern derefter den flade
spændeskive 24 og holdeflangen 25 (Fig. B).
5. Kontrollér at afstandsskive 26 er på plads imod flangen 27 .
6. Udskift skæreskiven 14 . Kontrollér at den nye
skive er placeret på afstandsskiven 26 i den
korrekte rotationsretning.
7. Fastgør klingen med holdeflangen 25 , den flade
spændeskive 24 og bolten bolt 23 .
8. Flyt beskyttelsesskærmen tilbage og udløs spindellås 16 .
9. Justér om nødvendigt skæredybden.
Justér skæredybden (Fig. A)
Skæredybden kan justeres, så den modsvarer sliddet
på skæreskiven.
1. Foretag en prøvekørsel med værktøjet slukket, og
kontrollér spillerummet.
til skæreskiven.
1. Fjern anslagsboltene 34 ved brug af sekskantnøglen 11 .
2. Bevæg anslaget 8 som påkrævet.
3. Genanbring anslagsboltene 34 , og spænd dem for at låse
anslaget 8 .
Indstilling af skærevinklen (Fig. D)
Værktøjet kan benyttes til gering op til 45°.
1. Løsn anslagsboltene 34 for at frigøre anslaget 8 .
2. Indstil anslaget 8 i den ønskede vinkel. Vinklen kan aflæses
på skalaen 35 .
3. Spænd anslagsboltene 34 for at låse anslaget 8 .
Eftersyn og justering af geringsskalaen
(Fig. A, D)
1. Løsn anslagsboltene 34 for at frigøre anslaget 8 (Fig. D).
2. Træk armen ned dog lås den I denne position ved hjælp af
låsekæden 20 (Fig. A).
3. Anbring en vinkel 36 imod anslaget 8 og skæreskivens
venstre side, hvorved en perfekt vinkel på 90° opnås
9
Dansk
(Fig. D). Check, at 0° mærket på skalaen 35 flugter med
markeringen på bordet 37 .
4. Spænd anslagsboltene 34 for at låse anslaget 8 .
5. Udløs låsekæden 20 og sæt armen tilbage i dens øverste
hvileposition (Fig. A).
Justering af gnistafbøjningen (Fig. A)
1. Løsn skruen 19 .
2. Indstil gnistafbøjningselementet 18 som ønsket.
3. Spænd skruen 19 .
Montering (Fig. F, G)
FORSIGTIG: Værktøjet skal hvile på en stabil, lige og
skridsikker overflade for at hindre uventet bevægelse
under betjening.
Fremgangsmåde ved permanent montering
1. Bor to huller 8 mm gennem arbejdsoverfladen (Fig. F).
2. Monter 1/4–20 skruer gennem hullerne i basen og gennem
hullerne i arbejdsfladen. En passende skruelængde er
arbejdsfladens tykkelse plus 102 mm.
3. Spænd begge skruer godt
Montering i ramme
1. Skær to træplader i cirka-målene 508 x 50,8xx 101,6 mm.
2. Placer kapsaven på det ønskede arbejdssted.
3. Placer træpladerne tæt langs siderne og søm dem fast til
arbejdsfladen (Fig. G).
Før værktøjet tages i brug
• Installér den korrekte skæreskive. Brug ikke meget slidte
skiver. Værktøjets maksimale omdrejningshastighed må ikke
overgå skæreskivens omdrejningshastighed.
• Man skal sikre sig, at skiven drejer i den retning, som pilene
på tilbehøret og på værktøjet angiver.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Gnistafbøjningselementet skal altid indstilles korrekt.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Pres ikke for meget på værktøjet.
• Undgå overbelastning. Skulle værktøjet blive
overophedet, skal det køre ubelastet i nogle minutter.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
10
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
driftshåndtaget 3 og lade den anden hånd styre arbejdsemnet.
Skæring (Fig. A)
1. Anbring det materiale, der skal skæres, imod anslaget 8 , og
fasthold det med materialeklemmen 9 .
2. Slå værktøjet til og træk driftshåndtaget ned 3 for at skære
arbejdsemnet. Lad motoren opnå fuld hastighed før start
på skæring.
3. Lad skiven skære frit. Brug ikke kræfter.
4. Efter skæring skal man slukke værktøjet og skubbe armen
tilbage til dens øvre hvileposition.
Starte og stoppe (Fig. A)
Afbryderen 1 befinder sig på aktiveringshåndtaget 3 .
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen 1 .
• Hold afbryderen nedtrykket når der skæres.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
ADVARSEL: Værktøjet må hverken tændes eller slukkes,
når det er under belastning.
ADVARSEL: Man må ikke skære i magnesium.
Transport (Fig. A)
Værktøjet er udstyret med en låsekæde 20 , der låser værktøjet i
lukkeposition for transport.
1. Sænk beskyttelsesskærmen 15 på skærebordet 10 og fastgør værktøjet i denne position ved at fastgøre
kæden 20 over låsekrogen 17 .
2. Transportér værktøjet ved hjælp af bærehåndtaget 4 .
3. Du udløser værktøjet ved at trykke let på driftshåndtag 3 og
udløse kæden.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
Dansk
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
11
Deutsch
TRENNSCHLEIFER
D28710
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Min. Umfangsgeschwindigkeit der
Trennscheibe
Scheibendurchmesser
Scheibenbohrung
Scheibenkörperstärke
Rennscheiben typ
Schnittkapazität bei 90°
rund
quadratisch
rechteckig
schräg
Schnittkapazität bei 45°
rund
quadratisch
rechteckig
schräg
Gewicht
D28710
230
1
2200
3800
80
VWS
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
355
25,4
3,1
gerade, nicht verjüngt
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
dB(A)
dB(A)
K(Unsicherheit für den angegebenen dB(A)
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s
m/s2
2
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
3,0
3,0
3,3
1,5
1,8
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN61029 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
12
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Trennschleifer
D28710
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029.
D28710
D28710
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
26.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeines
1) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
ʵʵ Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2) Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
ʵʵ Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden
Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen
Umgebung. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung
des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux). Benutzen Sie
das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3) Halten Sie Kinder fern!
ʵʵ Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich
fern und sorgen Sie dafür, daß Sie das Werkzeug und das
Netzkabel nicht berühren.
4) Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
ʵʵ Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese
von sich bewegenden Teilen erfaßt werden können.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten
im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert.
5) Schutzmaßnahmen
ʵʵ Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine
Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder Späne
erzeugen können. Falls diese Teilchen heiß sind, so
müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze tragen.
Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets
einen Schutzhelm.
6) Schutz vor elektrischem Schlag
ʵʵ Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen,
z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei
extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische
Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalters
erhöht werden.
7) Achten Sie auf einen sicheren Stand
ʵʵ Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
8) Seien Sie stets aufmerksam
ʵʵ Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig
vor. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
9) Sichern Sie das Werkstück
ʵʵ Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es wird
damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des
Werkzeuges mit beiden Händen.
10) Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
ʵʵ Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln
von Staub an das Werkzeug angeschlossen werden
können, vergewissern Sie sich, daß diese angeschlossen
sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11) Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
ʵʵ Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12) Verlängerungskabel
ʵʵ Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel
und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn
Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die sich für den Einsatz im Freien
eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13) Benutzen Sie das richtige Werkzeug
ʵʵ Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine zu
schwachen Werkzeuge oder Zubehörteile für schwere
Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in dieser
Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile
oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
13
Deutsch
14) Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
ʵʵ Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor
der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle
beweglichen Teile richtig montiert sind, ob keine Teile
gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und
Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges
beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, daß
das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren wird.
Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil
defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der
Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte
Teile immer von einer unserer autorisieren DeWALTKundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie,
das Werkzeug selber zu reparieren.
15) Ziehen Sie den Netzstecker.
ʵʵ Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das
Werkzeug vollkommen zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen. Ziehen Sie
den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder
Geräteteile auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
16) Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
ʵʵ Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
17) Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
ʵʵ Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner Leitung.
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl
und scharfen Kanten.
18)Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
ʵʵ Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht erreichbar
aufbewahrt werden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Trennschleifer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19) Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
ʵʵ Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe und
Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20) Reparaturen:
ʵʵ Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur
von einer autorisierten DeWALT-Kundendienstwerkstatt
ausführen. Reparaturen sind nur von autorisierten
Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen;
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
14
•
•
•
•
•
Tragen Sie beim Betrieb dieses Werkzeugs
stets Arbeitshandschuhe.
Halten Sie die Hände von der Trennscheibe fern. Schneiden
Sie niemals Werkstücke, die einen Handeingriff erforderlich
machen, der näher als 15 cm von der sich drehenden
Trennscheibe stattfindet.
Schneiden Sie keine Werkstücke mit einer Stärke unter
1,2 mm, wenn Sie die mit diesem Werkzeug mitgelieferte
Trennscheibe verwenden.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, ohne daß alle
Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor. Verwenden Sie
den Schraubstock, um das Werkstück fest einzuspannen.
Reichen Sie nie um die Trennscheibe herum.
Stellen Sie das Werkzeug auf einer ebenen und stabilen Fläche
auf. Die Fläche sollte in einwandfreiem Zustand und frei von
Fremdkörpern wie Abfallholz und Spänen sein.
Überprüfern Sie vor Inbetriebnahme desTrennschleifers die
Trennscheibe auf Risseoder Defekte. Bei offensichtlichen
Rissen oder allen anderen Arten von Defekten die
Trennscheibe entsorgen.
Stellen Sie sicher, daß die Trennscheibe das Werkstück nicht
berührt, bevor das Werkzeug eingeschaltet ist.
Vermeiden Sie während des Betriebs ein Stoßen oder eine
unsanfte Behandlung der Trennscheibe. Falls dies doch
geschehen sollte, schalten Sie das Werkzeug aus und
überprüfen Sie die Trennscheibe.
Benutzen Sie das Werkzeug nicht, während Sie sich in einer
Linie zur Trennscheibe befinden. Halten Sie andere Personen
vom Arbeitsbereich fern.
Seien Sie vorsichtig mit Spänen und dem Werkstückmaterial:
diese können heiß und scharf sein. Lassen Sie Abfallstücke
abkühlen, bevor Sie sie anfassen.
Der Funkenableiter wird beim Gebrauch heiß. Vermeiden
Sie, den Funkenableiter direkt nach dem Betrieb zu berühren
oder einzustellen.
Schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie, bis die
Trennscheibe zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das
Werkstück bewegen oder die Einstellungen ändern.
Nach dem Ausschalten darf die Trennscheibe niemals durch
seitliches Gegendrücken abgebremst werden.
Verwenden Sie kein Schneidemedium. Diese Flüssigkeiten
können sich entzünden oder einen Stromschlag verursachen.
Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher gestützt wird.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen
Trennscheiben. Verwenden Sie niemals Sägeblätter für
Kreissägen oder andere Sägeblatttypen mit Zähnen.
Die maximal zulässige Drehzahl der Trennscheibe muß
der auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebenen
Leerlaufdrehzahl entsprechen oder diese überschreiten.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie mit diesem Werkzeug keine Trennscheiben für
Kreissägen oder andere gezahnte Trennscheiben. Dies könnte
zu schweren Verletzungen führen.
Verwenden Sie keine Trennscheiben, die nicht mit
den in den technischen Daten angegebenen
Abmessungen übereinstimmen.
Stellen Sie vor Inbetriebnahme den richtigen und festen Sitz
der Trennscheibe sicher.
Lesen Sie die Betriebsanweisungen
des Schleifscheibenherstellers.
Lassen Sie das Werkzeug mindestens 30 Sekunden lang
in einer sicheren Lage im Leerlauf laufen. Falls stärkere
Vibrationen festgestellt werden oder andere Schäden
eintreten, schalten Sie das Werkzeug ab und finden Sie die
Ursache heraus.
Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches Schleifen.
Schneiden Sie weder Beton, Ziegelstein, Fliesen, noch Keramik.
Schneiden Sie kein Holz, Kunststoff oder
synthetische Materialien.
Schneiden Sie kein Gußeisen.
Schneiden Sie nie Magnesium.
Schneiden Sie keine stromführenden Werkstücke.
Verwenden Sie das Werkzeug nur in einem gut belüfteten
Raum. Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken oder
heiße Späne könnten explosive Stoffe entzünden.
Wird unter staubigen Bedingungen gearbeitet, reinigen Sie
regelmäßig die Belüftungsschlitze. Wird es nötig, die Schlitze
zu reinigen, denken Sie daran, das Werkzeug zunächst vom
Netz zu trennen.
Bewahren Sie Trennscheiben stets gut geschützt und an einem
trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Melden Sie Fehler an der Maschine, auch solche an
Schutzvorrichtungen und Trennscheiben, sobald Sie
diese feststellen.
Verwenden Sie nur Kappsägeblätter mit einer
maximalen Stärke von 3,1 mm und einem
maximalen Durchmesser von 355 mm.
WARNUNG! Bei der Verwendung dieses
Werkzeugs kann Staub anfallen, der
chemische Stoffe enthält, die zu Krebs, Geburtsfehlern oder
anderen Erbschäden führen können. Verwenden Sie einen
geeigneten Atemschutz.
Überprüfen Sie immer, ob das Werkstück ausreichend
abgestützt ist. Werkstücke, die länger als 1,0 m sind,
müssen durch einen geeigneten Tisch, Bock oder Rolltisch
gestützt werden.
Denken Sie daran, dass die Trennscheibe nach dem
Abschalten des Geräts noch ausläuft.
Befestigen Sie das Gerät immer mit Schraubklemmen
oder ausreichend langen und starken Schrauben an
einer Werkbank, damit Sie nicht die Kontrolle über das
Gerät verlieren.
•
•
•
•
Folgende Faktoren haben einen Einfluß auf die
Lärmentwicklung:
ʵʵ das zu schneidende Material
ʵʵ der Trennscheibentyp
ʵʵ die Kraftausübung
WARNUNG: Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
•
•
•
Die folgenden Gefahren sind für diese Art von Maschinen
typisch:
ʵʵ Verletzungen aufgrund einer Berührung der beweglichen
Teile
ʵʵ Verletzungen aufgrund einer Störung der Trennscheibe
Diese Gefahren sind am höchsten:
ʵʵ innerhalb des Arbeitsbereichs
ʵʵ innerhalb des Bewegungsbereichs der Maschinenteile
Trotz Befolgung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen
und Anwendung von Schutzvorrichtungen sind die folgenden
typischen Gefahren unvermeidbar:
ʵʵ Schädigung des Gehörs
ʵʵ Unfallgefahr durch die nicht abgedeckten Teile des
Trennscheibe
ʵʵ Verletzungsgefahr beim Wechseln der Trennscheibe
ʵʵ Quetschgefahr für Finger beim Öffnen
der Schutzvorrichtungen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN61029 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
15
Deutsch
Anschluß an das Stromnetz
8 Anschlag
Die für diese Maschine verwendete Stromversorgung muß mit
einer trägen 16-Ampere-Sicherung ausgestattet sein.
10 Sägetisch
Spannungsabsenkungen
11 8 mm Inbusschlüssel.
9 Schraubstock
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige
Spannungsabsenkungen. Bei ungünstigen Netzbedingungen
können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,11 ø sind keine Störungen
zu erwarten.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
12 Griff
Packungsinhalt
19 Funkenschutzblechschraube
Die Packung enthält:
1Trennschleifer
1Innensechskantschlüssel
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Scheibendurchmesser
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 21 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
16
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Loch für Vorhängeschloss
Bediengriff
Tragegriff
Schraube für Tiefenanschlag
Verriegelungsbolzen
Unterbau
13 Schraubstockhebel
14 Trennscheibe
15 Schutzhaube
16 Spindelarretierung
17 Sperrhaken
18 Funkenschutzblech
20 Sperrkette
21 Datumscode
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Trennschleifer D28710 wurde zum Schneiden von Stählen in
unterschiedlichsten Formen konzipiert:
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Der Trennschleifer D28710 ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Ausbau und Installation der Trennscheibe
(Abb. A, B)
1. Lassen Sie den Arm in der Ruheposition und schieben Sie
mit der Lippe 22 die Schutzhaube 15 zurück. Lassen
Sie die Schutzhaube in der zurückgeschobenen Position
(Abb. B).
2. Halten Sie die Spindelarretierung 16 heruntergedrückt
(Abb. A).
3. Drehen Sie die Trennscheibe 14 , bis sie einrastet.
4. Entfernen Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels 11 die Schraube 23 , indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn
drehen, und entfernen Sie dann die Flachscheibe 24 und
den Halteflansch 25 (Abb. B).
Deutsch
5. Vergewissern Sie sich, dass der Abstandshalter 26 gegen
den Flansch 27 anliegt.
6. Tauschen Sie die Trennscheibe 14 aus. Stellen Sie sicher,
dass die neue Scheibe in der korrekten Drehrichtung auf
dem Abstandshalter 26 liegt.
7. Sichern Sie die Trennscheibe mit dem Halteflansch 25 , der
Flachscheibe 24 und der Schraube 23 .
8. Bringen Sie die Schutzhaube wieder nach unten und lösen
Sie die Spindelarretierung 16 .
9. Stellen Sie die Schnitttiefe nach Bedarf ein.
Einstellen der Schnittiefe (Abb. A)
Die Schnittiefe kann so eingestellt werden, daß der Verschleiß
der Trennscheibe ausgeglichen wird.
1. Machen Sie einen Versuch mit ausgeschaltetem Werkzeug
und prüfen Sie, ob Spiel vorhanden ist.
2. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie die Sicherungsmutter 6 einige Umdrehungen.
b. Drehen Sie die Tiefenanschlagschraube 5 herein bzw.
heraus, um die erforderliche Schnittiefe zu erzielen.
c. Ziehen Sie die Sicherungsmutter 6 an.
WARNUNG: Stellen Sie den Tiefenanschlag stets auf
seine ursprüngliche Position ein, wenn die Trennscheibe
erneuert wird.
Festklemmen des Materials (Abb. A, C)
Das Werkzeug ist mit einem Schraubstock 9 ausgestattet
(Abb. A).
1. Ziehen Sie den Hebel 13 zum Griff 12 (Abb. C1).
2. Drücken Sie den Schaft des Schraubstocks 28 nach vorne,
bis die Backe 29 fast das Werkstück berührt.
3. Drücken Sie den Hebel 13 zur Backe 29 , bis er im Schaft
des Schraubstocks 28 sitzt.
4. Drehen Sie den Griff 12 im Uhrzeigersinn und klemmen Sie
das Werkstück gut fest.
5. Zum Lösen des Werkstücks it der Griff 12 gegen den
Uhrzeigersinn zu drehen.
WARNUNG:
• Zur Erhöhung der Schnittkapazität können Sie einen
Abstandsblock 30 unter das Werkstück 31 legen.
Der Abstandsblock muss etwas schmaler als das
Werkstück sein (Abb. C2).
• Stützen Sie lange Werkstücke mit einem Holzstück
ab 32 (Abb. C3). Klemmen Sie nicht das
abzuschneidende Ende 33 fest.
Schnelllauffunktion (Abb. C1)
Der Schraubstock ist mit einer Schnelllauffunktionversehen.
• Zum Lösen des eingespanntenSchraubstocks den Hebel 12 ein- biszweimal gegen den Uhrzeigersinn drehen und den
Hebel 13 zum Griff 12 ziehen.
Einstellen der Einspannposition (Abb. C4)
Die Einspannposition läßt sich auf die Trennscheibe anpassen.
1. Entfernen Sie die Anschlagschrauben 34 mit dem
Innensechskantschlüssel 11 .
2. Bewegen Sie den Anschlag 8 in die gewünschte Position.
3. Bringen Sie die Anschlagschrauben 34 wieder an und
ziehen Sie sie an, um den Anschlag 8 zu sichern.
Einstellen des Schnittwinkels (Abb. D)
Das Werkzeug kann für Gehrungsschnitte von bis zu 45°
verwendet werden.
1. Lösen Sie die Anschlagschrauben 34 , um den Anschlag 8 zu lösen.
2. Bewegen Sie den Anschlag 8 auf den gewünschten Winkel.
Der Winkel wird auf der Skala 35 angezeigt.
3. Ziehen Sie die Anschlagschrauben 34 an, um den
Anschlag 8 zu sichern.
Überprüfen und Einstellen der
Gehrungsskala (Abb. A, D)
1. Lösen Sie die Anschlagschrauben 34 , um den Anschlag 8 zu lösen (Abb. D).
2. Den Arm herunterziehen und in dieser Position mit der
Sperrkette 20 verriegeln (Abb. A).
3. Setzen Sie einen Winkel 36 gegen den Anschlag 8 und
die linke Seite der Trennscheibe, um einen Winkel von
genau 90° einzustellen (Abb. D). Überprüfen Sie, ob die
0°-Markierung auf der Skala 35 mit der Markierung am
Tisch 37 fluchtet.
4. Ziehen Sie die Anschlagschrauben 34 an, um den
Anschlag 8 zu sichern.
5. Die Sperrkette 20 lösen und den Arm wieder in seine obere
Ruheposition bringen (Abb. A).
Einstellen des Funkenableiters (Abb. A)
1. Lösen Sie die Schraube 19 .
2. Stellen Sie den Funkenableiter 18 nach Bedarf ein.
3. Ziehen Sie die Schraube 19 an.
Montage (Abb. F, G)
VORSICHT: Das Werkzeug muss auf einer stabilen,
ebenen und rutschfesten Fläche stehen, um plötzliche,
rückartige Bewegungen während des Betriebs
zu vermeiden.
Verfahren für die permanente Montage
1. Bohren Sie zwei Löcher von 8 mm durch die
Werkstückoberfläche (Abb. F).
2. Stecken Sie dann 1/4–20 Schrauben durch die Löcher im
Unterbau und in die Löcher der Montagefläche. Die Länge
der Schrauben sollte in etwa der Dicke der Montagefläche
zzgl. 102 mm betragen.
3. Ziehen Sie beide Schrauben gut fest.
Cradle-Montage
1. Schneiden Sie zwei Bretter à 508 x 50,8 x 101,6 mm zu.
2. Stellen Sie den Trennschleifer im gewünschten
Arbeitsbereich auf.
17
Deutsch
3. Platzieren Sie die Bretter entlang der Seiten und nageln Sie
diese auf der Arbeitsfläche fest (abb. G).
Vor dem Betrieb
• Bringen Sie die entsprechende Trennscheibe an. Verwenden
Sie keine stark abgenutzten Trennscheiben. Die maximale
Drehzahl des Werkzeugs darf die der Trennscheibe
nicht überschreiten.
• Vergewissern Sie sich, daß sich die Trennscheibe in der
durch die Pfeile am Elektrowerkzeug und am Zubehör
angegebenen Richtung dreht.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Stellen Sie den Funkenableiter stets richtig ein.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die
gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten nur leicht auf
das Werkzeug.
• Vermeiden Sie Überlastungen. Sollte sich das
Elektrowerkzeug überhitzen, so lassen Sie es einige
Minuten lang im Leerlauf laufen.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter 1 • Halten Sie beim Trennen den Ein-/Ausschalter gedrückt.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
WARNUNG: Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht unter
Belastung ein oder aus.
WARNUNG: Schneiden Sie kein Magnesium.
Transport der Maschine (Abb. A)
Das Werkzeug ist mit einer Sperrkette 20 ausgestattet, die das
Werkzeug beim Transport in geschlossener Position verriegelt.
1. Senken Sie die Schutzhaube 15 auf den Sägetisch 10 und
sichern Sie das Werkzeug in dieser Position, indem Sie die
Kette 20 über dem Sperrhaken 17 einhaken.
2. Transportieren Sie das Werkzeug am Tragegriff 4 .
3. Zum Freigeben des Werkzeugs drücken Sie den
Bedienhebel 3 etwas ein und lösen Sie die Kette.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. E)
Schmierung
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Bediengriff 3 und die andere führt das Werkstück.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Durchführung eines Schnitts (Abb. A)
1. Halten Sie das zu schneidende Material gegen den
Anschlag 8 und sichern Sie es mit dem Schraubstock 9 .
2. Schalten Sie das Werkzeug ein und ziehen Sie den
Bediengriff 3 nach unten, um das Werkstück zu schneiden.
Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
3. Lassen Sie die Trennscheibe frei schneiden. Üben Sie keinen
übermäßigen Druck aus.
4. Nach dem Trennvorgang schalten Sie das Werkzeug aus und
lassen Sie den Arm in die obere Ruhestellung zurückfahren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Ausschalter 1 befindet sich im Bedienungsgriff 3 .
18
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
Deutsch
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
19
English
CHOPSAW
D28710
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Min. peripheral speed cutting disc
Disc diameter
Disc bore
Disc body thickness
Type of cutting disc
Cross-cutting capacity at 90°
circular
square
rectangular
angular
Cross-cutting capacity at 45°
circular
square
rectangular
angular
Weight
VAC
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
115
1
2200
3800
80
355
25.4
3.1
straight, non-recessed
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17.0
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Chopsaw
D28710
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029:
D28710
D28710
LPA(emission sound pressure level)
LWA(sound power level)
dB(A)
dB(A)
230V
92.3
105.3
115V
92.7
105.7
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
3.0
3.0
m/s2
m/s2
3.3
1.5
1.8
1.5
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN61029 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
20
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
When using power tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
General
1) Keep work area clean
ʵʵ Cluttered areas and benches can cause accidents.
2) Consider work area environment
ʵʵ Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp
or wet conditions. Keep the work area well lit (250–300
Lux). Do not use the tool where there is a risk of causing
fire or explosion, e.g. in the presence of flammable liquids
and gases.
3) Keep children away
ʵʵ Do not allow children, visitors or animals to come near the
work area or to touch the tool or the mains cable.
4) Dress properly
ʵʵ Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be
caught in moving parts. Wear protective hair covering to
keep long hair out of the way. When working outdoors,
preferably wear suitable gloves and non-slip footwear.
5) Personal protection
ʵʵ Always use safety glasses. Use a face or dust mask
whenever the operations may produce dust or flying
particles. If these particles might be considerably hot, also
wear a heat-resistant apron. Wear ear protection at all
times. Wear a safety helmet at all times.
6) Guard against electric shock
ʵʵ Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes,
radiators, cookers and refrigerators). When using the
tool under extreme conditions (e.g. high humidity, when
metal swarf is being produced, etc.), electric safety can be
improved by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
English
8) Stay alert
ʵʵ Watch what you are doing. Use common sense. Do not
operate the tool when you are tired.
9) Secure workpiece
ʵʵ Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it
frees both hands to operate the tool.
10)Connect dust extraction equipment
ʵʵ If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure that these are connected
and properly used.
11)Remove adjusting keys and wrenches
ʵʵ Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
12)Extension cables
ʵʵ Before use, inspect the extension cable and replace
if damaged. When using the tool outdoors, only
use extension cables intended for outdoor use and
marked accordingly.
13)Use appropriate tool
ʵʵ The intended use is described in this instruction manual.
Do not force small tools or attachments to do the job of a
heavy-duty tool. The tool will do the job better and safer at
the rate for which it was intended. Do not force the tool.
WARNING: The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may present
a risk of personal injury.
14)Check for damaged parts
ʵʵ Before use, carefully check the tool and mains cable for
damage. Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts, damage to guards and switches
and any other conditions that may affect its operation.
Ensure that the tool will operate properly and perform
its intended function. Do not use the tool if any part is
damaged or defective. Do not use the tool if the switch
does not turn it on and off. Have any damaged or defective
parts replaced by an authorised DeWALT repair agent.
Never attempt any repairs yourself.
15)Unplug tool
ʵʵ Switch off and wait for the tool to come to a complete
standstill before leaving it unattended. Unplug the tool
when not in use, before changing any parts of the tools,
accessories or attachments and before servicing.
16)Avoid unintentional starting
ʵʵ Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure
that the tool is switched off before plugging in.
17)Do not abuse cord
ʵʵ Never carry the tool by its cord. Never pull the cord to
disconnect from the socket. Keep the cord away from heat,
oil and sharp edges.
7) Do not overreach
ʵʵ Keep proper footing and balance at all times.
21
English
18)Store idle tools
ʵʵ When not in use, tools must be stored in a dry place and locked
up securely, out of reach of children.
19)Maintain tools with care
ʵʵ Keep the tools in good condition and clean for better
and safer performance. Follow the instructions for
maintenance and changing accessories. Keep all handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
20)Repairs
ʵʵ This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an authorised
DeWALT repair agent. Repairs should only be carried out by
qualified persons using original spare parts; otherwise this
may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Instructions for Chopsaws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Always wear regular working gloves while operating this tool.
Keep hands away from the cutting disc. Never cut workpieces
that require manual action closer than 15 cm from the
rotating cutting disc.
Do not cut workpieces less than 1.2 mm in thickness when
using the cutting disc supplied with this tool.
Do not operate this tool without guards in place.
Do not perform any operation freehand. Use the material
clamp to clamp the workpiece securely.
Never reach in the back of the cutting disc.
Always position the tool on a flat, stable surface that is well
maintained and free of loose materials, e.g. chips and cut-offs.
Before using, inspect the cutting disc for cracks or flaws.
Discard the cutting disc if a crack or flaw is evident or if it is
otherwise defective.
Make sure the cutting disc is not contacting the workpiece
before the tool is switched on.
In operation, avoid bouncing the cutting disc or giving it
rough treatment. If this occurs, stop the tool and inspect the
cutting disc.
Do not operate the tool while standing in line with the cutting
disc. Keep other persons away from the work area.
Be aware of cutting chips and the material being cut.
They may be sharp and hot. Allow cut off parts to cool
before handling.
The spark deflector becomes hot during use. Avoid touching or
adjusting the spark deflector immediately after operation.
Switch off the tool and wait for the cutting disc to stop before
moving the workpiece or changing the settings.
After switching off, never attempt to stop the cutting disc by
pressing against the side of the disc.
Do not use cutting fluids. These fluids could ignite or cause
electrical shock.
Check that the workpiece is properly supported.
Use the cutting discs recommended by the manufacturer only.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The max. allowable speed of the cutting disc must always be
equal to or greater than the no-load speed of the tool specified
on the nameplate.
Do not use circular saw blades or any other toothed blades
with this tool. Serious injury may result.
Do not use cutting discs that do not conform to the
dimensions stated in the technical data.
Ensure that the abrasive cutting disc is correctly fitted and
tightened before use.
Read the operating instructions supplied by the
wheel manufacturer.
Let the tool run at no-load in a safe position for at least
30 seconds. If there is a considerable vibration or if any
other defect occurs, stop the tool and check it to determine
the cause.
Do not use cutting discs for side grinding.
Do not cut concrete, brick, tile or ceramic materials.
Do not cut wood, plastic or synthetic materials.
Do not cut cast-iron materials.
Never cut magnesium materials.
Do not cut electrically live material.
Use this tool in a well-ventilated area. Do not operate the
tool near flammable liquids, gases or dust. Sparks or hot
chips from cutting or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Regularly clear the ventilation slots when working in dusty
conditions. If it should become necessary to clean the slots,
remember to unplug the tool first.
Always store cutting discs well-protected and in a dry place,
out of reach of children.
Faults in the machine, including guards or cutting discs,
should be reported as soon as they are discovered.
Only use chop saw wheel of a a max.
thickness of 3.1 mm and a max. diameter of
355 mm.
WARNING: Use of this tool can
generate dust containing chemicals
known to cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Use appropriate respiratory protection.
Always secure the workpiece properly before cutting operation.
Workpieces longer than 1.0 m shall be supported by suitable
additional table, buck or roller table.
Consider that the wheel continues to rotate after the machine
is switched off.
To prevent loss of control always fix the machine to a bench
using screw-clamps or bolts of sufficient length and strength.
The following factors are of influence to noise production:
ʵʵ the material to be cut.
ʵʵ the type of the cutting disc.
ʵʵ the feed force.
WARNING: Take appropriate measures for the protection
of hearing.
•
•
•
•
English
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
•
•
•
The following risks are inherent to the use of these machines:
ʵʵ Injuries caused by touching the rotating parts.
ʵʵ Injuries caused by disruption of the cutting disc.
These risks are most evident:
ʵʵ Within the range of operation.
ʵʵ Within the range of the rotating machine parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
ʵʵ Impairment of hearing.
ʵʵ Risk of accidents caused by the uncovered parts of the
rotating cutting disc.
ʵʵ Risk of injury when changing the disc.
ʵʵ Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Electrical Safety
Voltage Drops
Inrush currents cause short-time voltage drops. Under
unfavourable power supply conditions, other equipment may
be affected.
If the system impedance of the power supply is lower than 0.11
ø, disturbances are unlikely to occur.
Package Contents
The package contains:
1Chopsaw
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Wear ear protection.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN61029; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Connecting to the Mains
The mains supply to be used for this machine must be equipped
with a 16 A cut-out fuse with time delay.
Wear eye protection.
Bore diameter.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 21 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off switch
2 Padlock hole
3 Operating handle
4 Carrying handle
5 Depth stop bolt
6 Lock nut
7 Base
8 Fence
9 Material clamp
10 Cutting table
11 8 mm hex key
12 Handle
13 Material clamp lever
23
English
14 Cutting disc
15 Guard
16 Spindle lock
17 Lock-down hook
18 Spark deflector
19 Spark deflector screw
20 Lock-down chain
21 Date code
Intended Use
Your D28710 chop saw has been designed for the cutting of
variously shaped steel materials.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
The D28710 chop saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Removing and Fitting a Cutting Disc
(Fig. A, B)
1. With the arm in the rest position, use the lip 22 to slide the
guard 15 back. Leave the guard retracted (Fig. B).
2. Press and hold down the spindle lock 16 (Fig. A).
3. Rotate the cutting disc 14 until it locks.
4. Using the hex key 11 , remove the bolt 23 by turning
counterclockwise and then remove the flat washer 24 and
the retaining flange 25 (Fig. B).
5. Check that the spacer 26 is in place against the flange 27 .
6. Replace the cutting disc 14 . Make sure that the
new disc is placed onto the spacer 26 in the correct
rotational direction.
7. Secure the blade with the retaining flange 25 , the flat
washer 24 and the bolt 23 .
8. Move the guard back down and release the spindle lock 16 .
9. Adjust the cutting depth as necessary.
Adjusting the Cutting Depth (Fig. A)
The cutting depth can be adjusted to meet the wear of the
cutting disc.
24
1. Make a dry run with the tool switched off and check
for clearance.
2. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the lock nut 6 a few turns.
b. Turn the depth stop bolt 5 in or out as to achieve the
required cutting depth.
c. Tighten the lock nut 6 .
WARNING: Always adjust the depth stop to its original
position when replacing the cutting disc.
Clamping the Workpiece in Position
(Fig. A, C)
The tool is equipped with a material clamp 9 (Fig. A).
1. Pull the lever 13 toward the handle 12 (Fig. C1).
2. Push the clamp shaft 28 forward until the jaw 29 is almost
touching the workpiece.
3. Press the lever 13 toward the jaw 29 until it engages with
the clamp shaft 28 .
4. Rotate the handle 12 clockwise and clamp the
workpiece securely.
5. To release the workpiece, rotate the
handle 12 counterclockwise.
WARNING:
• To increase the cutting capacity, place a spacer
block 30 under the workpiece 31 . The spacer block
should be slightly narrower than the workpiece
(Fig. C2).
• Support long workpieces using a piece of wood 32 (Fig. 3C). Do not clamp the cut off end 33 .
Quick Travel Feature (Fig. C1)
The clamp has a quick travel feature.
• To release the clamp, rotate the handle 12 one or two
turns counterclockwise and pull the lever 13 toward the
handle 12 .
Setting the Clamping Position (Fig. C4)
The clamping position can be set to match the cutting disc.
1. Remove the fence bolts 34 using the hex key 11 .
2. Move the fence 8 as required.
3. Re-fit the fence bolts 34 and tighten them to lock the
fence 8 .
Adjusting the Angle of Cut (Fig. D)
The tool can be used for mitre cuts up to 45°.
1. Loosen the fence bolts 34 to release the fence 8 .
2. Set the fence 8 to the required angle. The angle can be
read on the scale 35 .
3. Tighten the fence bolts 34 to lock the fence 8 .
Checking and Adjusting the Mitre Scale
(Fig. A, D)
1. Loosen the fence bolts 34 to release the fence 8 (Fig. D).
English
2. Pull down the arm and lock it in this position using the lockdown chain 20 (Fig. A).
3. Place a square 36 against the fence 8 and the left side of
the cutting disc creating a perfect 90° (Fig. D). Check that
the 0° marking on the scale 35 aligns with the marking on
the table 37 .
4. Tighten the fence bolts 34 to lock the fence 8 .
5. Release the lock-down chain 20 and return the arm to its
upper rest position (Fig. A).
Adjusting the Spark Deflector (Fig. A)
1. Loosen the screw 19 .
2. Set the spark deflector 18 as appropriate.
3. Tighten the screw 19 .
Mounting (Fig. F, G)
CAUTION: Tool must be supported on stable, level,
non-skid surface to prevent unexpected movement
when operating.
Procedure For Permanent Mounting
1. Drill two holes 8 mm through the work surface (Fig. F).
2. Insert 1/4–20 screws down through the holes in the base
and through holes in mounting surface. The approximate
length of the screws should be the thickness of the
mounting surface plus 102 mm.
3. Tighten both screws securely.
Cradle Mounting
1. Cut two boards approximately 508 x 50.8 x 101.6 mm wide.
2. Place chop saw at desired work location.
3. Place boards tightly along side, and nail to work surface
(Fig. G).
Prior to Operation
• Install the appropriate cutting disc. Do not use excessively
worn discs. The maximum rotation speed of the tool must
not exceed that of the cutting disc.
• Make sure the disc rotates in the direction of the arrows on
the accessory and the tool.
• Secure the workpiece.
• Always set the spark deflector correctly.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
• Do not apply excessive pressure to the tool.
• Avoid overloading. Should the tool become hot, let it
run a few minutes under no-load condition.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the operating
handle 3 , with the other hand guiding the workpiece.
Performing a Cut (Fig. A)
1. Place the material to be cut against the fence 8 and secure
using the material clamp 9 .
2. Turn the tool on and pull down the operating handle 3 to cut the workpiece. Allow the motor to reach full speed
before cutting.
3. Allow the disc to cut freely. Do not force.
4. After completing the cut, switch off the tool and return the
arm to its upper rest position.
Switching On and Off (Fig. A)
The on/off switch 1 is mounted in the operating handle 3 .
• To run the tool, press the on/off switch 1 .
• Keep the on/off switch depressed while performing
the operation.
• To stop the tool, release the switch.
WARNING: Do not switch the tool on or off when
under load.
WARNING: Do not cut magnesium.
Transporting (Fig. A)
The tool is equipped with a lock-down chain 20 which locks
the tool in closed-down position for carrying.
1. Lower the guard 15 onto the cutting table 10 and secure
the tool in this position by hooking the chain 20 over the
lock-down hook 17 .
2. Transport the tool using the carrying handle 4 .
3. To release the tool, depress the operating handle 3 slightly
and release the chain.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
25
English
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
26
Español
SIERRA CALADORA
D28710
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad periférica mín. de disco de corte
Diámetro del disco
Orificio del disco
Espesor del cuerpo del disco
Tipo de disco de corte
Capacidad de corte transversal a 90°
circular
cuadrado
rectangular
angular
Capacidad de corte transversal a 45°
circular
cuadrado
rectangular
angular
Peso
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
recto, no empotrado
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
K(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra caladora
D28710
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN61029.
D28710
D28710
LPA(nivel de presión sonora de
emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
230V
92,3
115V
92,7
dB(A)
105,3
105,7
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN61029 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
26.03.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
27
Español
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Generalidades
1) Mantenga limpia el área de trabajo
ʵʵ Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el
riesgo de accidentes.
2) Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
ʵʵ No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados. Procure
que el área de trabajo esté bien iluminada (250 - 300
Lux). No utilice la herramienta donde exista riesgo de
incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables.
3) Mantenga alejados a los niños
ʵʵ No permita que niños, otras personas o animales se
acerquen al área de trabajo ni toquen la herramienta o el
cable de corriente.
4) Vista ropa de trabajo apropiada
ʵʵ No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser
atrapados por piezas en movimiento. Si tiene el pelo
largo, manténgalo recogido y cubierto. Cuando trabaje
en ambientes externos utilice preferentemente guantes y
calzado antideslizante apropiados.
5) Protección personal
ʵʵ Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla
si el trabajo a ejecutar produce polvo u otras partículas
volantes. Si esas partículas están a una temperatura
considerablemente caliente utilice también un delantal de
trabajo. Lleve puesta siempre la protección auditiva. Lleve
un casco de seguridad en todo momento.
28
6) Protéjase contra las descargas eléctricas
ʵʵ Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas
a tierra (p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores). Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico, etc.),
se puede mejorar la seguridad eléctrica intercalando
un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7) No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
ʵʵ Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el
equilibrio en todo momento.
8) Esté siempre alerta
ʵʵ Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9) Sujete bien la pieza de trabajo
ʵʵ Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza
de trabajo. Es más seguro que sujetarla con la mano
y le permite utilizar ambas manos para manejar
la herramienta.
10)Conecte los accesorios para la extracción de
polvo
ʵʵ Si se suministran adaptadores para la conexión de
accesorios extractores y para el almacenamiento del polvo,
asegúrese de que conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11)Retire las llaves de maniobra
ʵʵ Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de
que las llaves y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
12)Cables alargadores
ʵʵ Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las herramientas
en exteriores, utilice exclusivamente aquellos cables
prolongadores diseñados para estas condiciones.
13)Utilice la herramienta adecuada
ʵʵ En este manual, se indica para qué uso está destinada
cada herramienta. No utilice herramientas o dispositivos
acoplables de baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor seguridad si se
utiliza de acuerdo con sus características técnicas. No fuerce
la herramienta.
ADVERTENCIA: El uso de otros accesorios, adaptadores,
o la propia utilización de la herramienta en cualquier
forma que no sea la recomendada en este manual
de instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a
los usuarios.
14)Compruebe que no haya piezas averiadas
ʵʵ Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que
la herramienta y el cable de corriente no presenten
desperfectos. Compruebe que no existan piezas móviles
mal alineadas o atascadas, piezas quebradas, protectores
o interruptores dañados e interruptores o cualquier otro
Español
condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta.
ʵʵ Asegúrese de que la herramienta puede funcionar
adecuadamente y cumplir con el cometido para el que
ha sido diseñada. No use la herramienta si hay alguna
pieza defectuosa o averiada. No utilice la herramienta si
no es posible apagar y encender el interruptor. Encargue
al servicio técnico autorizado que repare o sustituya las
piezas defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla
usted mismo.
•
•
•
•
•
15)Desconecte la herramienta
ʵʵ Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Desenchufe la herramienta cuando no la esté utilizando,
antes de sustituir piezas, accesorios o acoplamientos, y
antes de efectuar revisiones.
16)Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente
•
•
•
ʵʵ No sostenga la herramienta con un dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando
la enchufe.
•
17)No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria
•
ʵʵ No sostenga nunca la herramienta por el cable. Nunca tire
del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
•
18)Guarde las herramientas que no utilice
ʵʵ Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar
guardadas en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance
de los niños.
19)Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento
ʵʵ Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las
instrucciones de mantenimiento y sustitución de
accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
20)Reparaciones
ʵʵ Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de
seguridad en vigor. Haga reparar su herramienta en
Centros de Servicio DeWALT.
ʵʵ Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal
cualificado, utilizando piezas de recambio originales.
Caso contrario podría provocar situaciones de riesgo
considerable para el usuario.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras caladoras
•
•
Mientras esté trabajando con esta herramienta lleve puestos
siempre guantes de trabajo normales.
Mantenga las manos alejadas del disco de corte. Nunca corte
piezas de trabajo que requieran una acción manual que se
acerque más de 15 cm al disco de corte giratorio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No corte piezas de trabajo de menos de 1,2 mm de
espesor cuando utilice el disco de corte suministrado con
esta herramienta.
No utilice esta herramienta sin los protectores en su sitio.
No realice ninguna operación de manos libres. Use el tornillo
de banco para la fijación del material y fijar la pieza de
trabajo firmemente.
Nunca toque la parte posterior del disco de corte.
Coloque siempre la herramienta sobre una superficie plana,
estable, bien conservada y libre de materiales sueltos, p. ej.
astillas y recortes.
Antes de utilizar el producto, inspeccione el disco de corte para
ver si registra roturas o imperfecciones. Deshágase del disco de
corte si ha detectado una rotura o imperfección evidente o si
registra cualquier otro defecto.
Asegúrese de que el disco de corte no esté en contacto con la
pieza de trabajo antes de encender la herramienta.
Mientras esté funcionando, evite saltos o movimientos bruscos
del disco de corte. Si de todos modos se producen, pare la
herramienta e inspeccione el disco de corte.
No utilice la herramienta mientras se encuentre en línea con el
disco de corte. No permita que otras personas se acerquen al
lugar de trabajo.
Tenga cuidado con las astillas y trozos del material que esté
cortando. Pueden estar afilados y calientes. Deje que las piezas
cortadas se enfríen antes de manipularlas.
El deflector de chispas se calienta durante el uso. Evite tocar
o ajustar el deflector de chispas inmediatamente después de
haber utilizado la herramienta.
Apague la herramienta y espere a que el disco de corte esté
completamente parado antes de mover la pieza de trabajo o
cambiar los ajustes.
Tras la desconexión, no intente detener el disco de corte
presionándolo lateralmente.
No use lubricantes de corte. Este tipo de fluidos podría
inflamarse o provocar una descarga eléctrica.
Compruebe que la pieza de trabajo esté
debidamente apoyada.
Use únicamente los discos de corte recomendados por el
fabricante. Nunca utilice hojas para sierras circulares ni
cualquier otro tipo de hojas dentadas.
La velocidad máxima del disco de corte debe ser siempre
igual o superior a la velocidad en vacío impresa en la placa de
características de la herramienta.
No utilice cuchillas de sierras circulares u otras cuchillas
dentadas con esta herramienta. Podrá dar lugar a daños
personales graves.
No utilice discos de corte que no se ajusten a las dimensiones
indicadas en la documentación técnica.
Compruebe que el disco de corte abrasivo está correctamente
ajustado y apretado antes de utilizarlo.
Lea las instrucciones de funcionamiento suministradas por el
fabricante de la rueda.
29
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ponga en marcha la herramienta sin carga en una posición
segura durante 30 segundos como mínimo. Si se produce
una vibración excesiva o existe algún otro defecto, pare la
herramienta y examínela para descubrir la causa.
No utilice discos de corte para el amolado lateral.
No corte cemento, ladrillo, azulejos o materiales cerámicos.
No corte madera, plástico ni materiales sintéticos.
No corte materiales de hierro fundido.
Nunca corte materiales de magnesio.
No corte material con paso de corriente eléctrica.
Use esta herramienta en una zona bien ventilada. No
utilice la herramienta cerca de líquidos inflamables, gases o
residuos. Las chispas o virutas calientes procedentes del corte
o los arcos de las escobillas del motor pueden inflamar los
materiales combustibles.
Despeje periódicamente las ranuras de ventilación
cuando trabaje en condiciones de polvo excesivo. Si fuera
necesario limpiar las ranuras, recuerde desenchufar la
herramienta previamente.
Almacene siempre los discos de corte bien protegidos y en un
lugar seco, fuera del alcance de los niños.
Comunique los fallos de la máquina, incluyendo los
protectores y los discos de corte, en cuanto los detecte.
Use solo discos de sierra de un espesor
máximo de 3,1 mm y espesor máximo de
355 mm.
ADVERTENCIA: El uso de esta
herramienta puede generar polvo
con sustancias químicas susceptibles de provocar
cáncer, defectos de gestación u otros daños del sistema
reproductor. Utilice protección respiratoria apropiada.
Fije siempre la pieza de trabajo adecuadamente antes de
realizar una operación de corte. Las piezas de una longitud
superior a 1,0 m deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, un marco o una mesa
de rodillo.
Tenga en cuenta que la rueda seguirá girando tras haber
apagado la máquina.
Para evitar perder el control, fije siempre la máquina en un
banco utilizando las fijaciones de tuercas o los pernos con un
largo y una fuerza suficiente.
Los siguientes factores influyen en la producción de ruido:
ʵʵ el material a cortar
ʵʵ el tipo de disco de corte
ʵʵ la fuerza de avance
ADVERTENCIA: Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
•
•
•
•
Riesgos residuales
•
30
Los siguientes riesgos son típicos del uso de estas máquinas:
ʵʵ lesiones causadas por tocar las piezas giratorias.
•
•
ʵʵ lesiones causadas por avería del disco de corte.
Estos riesgos son los más evidentes:
ʵʵ en el ámbito de funcionamiento
ʵʵ en el ámbito de acción de las piezas giratorias de la máquina.
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos de
seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos residuales.Son:
ʵʵ Pérdida auditiva.
ʵʵ Riesgo de accidente causado por piezas sin protección del
disco de corte giratorio.
ʵʵ Riesgo de lesiones cuando se cambia el disco.
ʵʵ Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir
las protecciones.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN61029, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Conexión a la red
El suministro de red que debe utilizarse para esta máquina debe
estar equipado con un fusible de corte de 16 A con retardo
de tiempo.
Caídas de voltaje
Las corrientes de entrada pueden provocar breves caídas de
voltaje. Las condiciones desfavorables de alimentación de
corriente también pueden afectar a otros equipos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es inferior a 0.11 ø,
es improbable que se produzcan perturbaciones.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra caladora
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Español
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Diámetro de broca
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 21 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de encendido/apagado
2 Orificio del candado
3 Empuñadura de funcionamiento
4 Empuñadura de traslado
5 Perno de tope de profundidad
6 Tuerca de bloqueo
7 Base
8 Hendidura
9 Sujeción del material
10 Mesa de corte
11 Llave hexagonal de 8 mm
12 Empuñadura
13 Palanca de fijación del material
14 Disco de corte
15 Barra de protección
16 Bloqueo del eje
17 Gancho de bloqueo inferior
18 Deflector de arranque
19 Tuerca del deflector de arranque
20 Cadena de bloqueo inferior
21 Código de fecha
Uso Previsto
Su sierra caladora D28710 ha sido diseñada para el corte de
varios materiales de acero formado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La sierra caladora D28710 es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Retirar y ajustar un disco de corte (Fig. A, B)
1. Con la mano ubicada en posición de descanso, utilice el
borde 22 para deslizar la barra 15 hacia detrás. Deje la
barra retraída (Fig. B).
2. Pulse y mantenga pulsado el bloqueo del eje 16 (Fig. A).
3. Gire el disco de corte 14 hasta que se bloquee.
4. Utilizando la llave hexagonal 11 , retire el perno 23 girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj y a
continuación, retire la arandela plana 24 y la pestaña de
retención 25 (Fig. B).
5. Compruebe que el espaciador 26 está en su sitio, junto a la
pestaña 27 .
6. Vuelva a colocar el disco de corte 14 . Compruebe que
el nuevo disco está colocado en el espaciador 26 en la
dirección correcta de giro.
7. Fije la cuchilla con la pestaña de retención 25 , la arandela
plana 24 y el perno 23 .
8. Desplace la barra hacia abajo y suelte el bloqueo del eje 16 .
9. Ajuste la profundidad de corte en la medida de lo necesario.
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. A)
Es posible ajustar la profundidad de corte para compensar el
desgaste del disco.
1. Haga una prueba con la herramienta apagada y compruebe
la holgura.
2. Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
a. Afloje la contratuerca 6 unas cuantas vueltas.
b. Gire el perno del tope de profundidad 5 hacia dentro o
fuera para lograr la profundidad de corte deseada.
c. Apriete la contratuerca 6 .
ADVERTENCIA: Ajuste siempre el tope de profundidad a
su posición original cuando sustituya el disco de corte.
31
Español
Fijación de la pieza de trabajo en posición
(Fig. A, C)
La herramienta está equipada con una fijación de material 9 (Fig. A).
1. Tire de la palanca 13 hacia la empuñadura 12 (Fig. C1).
2. Empuje el eje de fijación 28 hacia delante hasta que el
mandril 29 casi entre en contacto con la pieza de trabajo.
3. Empuje la palanca 13 hacia el mandril 29 hasta que se
introduzca en el eje de fijación 28 .
4. Gire el asa 12 en sentido de las agujas del reloj y fije la pieza
de trabajo con firmeza.
5. Para liberar la pieza de trabajo, gire el asa 12 en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
ADVERTENCIA:
• Para aumentar la capacidad de corte, coloque un
bloque espaciador 30 bajo la pieza de trabajo 31 .
El bloque espaciador deberá ser ligeramente más
estrecho que la pieza de trabajo (Fig. C2).
• Sostenga las piezas de trabajo largas utilizando una
pieza de madera 32 (Fig. 3C). No fije el extremo del
corte 33 .
Función de trayectoria rápida(Fig. C1)
La fijación tiene una función de trayectoria rápida.
• Para liberar la fijación, gire el asa 12 una o dos vueltas
en sentido contrario al de las agujas del reloj y empuje la
palanca 13 hacia el asa 12 .
Ajuste de la posición de fijación (Fig. C4)
La posición de fijación puede ajustarse para acoplarse al disco
de corte.
1. Retire los pernos de hendiduras 34 utilizando la llave
hexagonal 11 .
2. Mueva la guía 8 según desee.
3. Vuelva a colocar los pernos de la guía 34 y apriételos para
inmovilizarla 8 .
Ajuste del ángulo de corte (Fig. D)
La herramienta se puede usar para cortes a inglete hasta 45°.
1. Afloje los pernos de la guía 34 para liberar ésta 8 .
2. Ajuste la guía 8 al ángulo deseado. Puede leerse el ángulo
en la escala 35 .
3. Apriete los pernos de la guía 34 para bloquear ésta 8 .
Comprobación y ajuste de la escala de
ingletes (Fig. A, D)
1. Afloje los pernos de la guía 34 para liberar ésta 8 (Fig. D).
2. Tire hacia abajo el brazo y gírelo en su posición, utilizando la
cadena de bloqueo inferior 20 (Fig. A).
3. Coloque una escuadra 36 contra la guía 8 y el lado
izquierdo del disco de corte creando un ángulo perfecto de
90° (Fig. D). Compruebe que la marca de 0° en la escala 35 esté en línea con la marca de la mesa 37 .
4. Apriete los pernos de la guía 34 para bloquear ésta 8 .
32
5. Suelte la cadena de bloqueo inferior 20 y gire el brazo
hasta su posición de descanso más arriba (Fig. A).
Ajuste del deflector de chispas (Fig. A)
1. Afloje el tornillo 19 .
2. Fije el deflector de chispas 18 como corresponda.
3. Apriete el tornillo 19 .
Montaje (Fig. F, G)
ATENCIÓN: La herramienta debe apoyarse en una
superficie estable, nivelada y no deslizante para evitar que
se mueva inesperadamente al estar en funcionamiento.
Procedimiento de montaje permanente
1. Perfore dos orificios de 8 mm en la superficie de trabajo
(Fig. F).
2. Inserte 20 tornillos de 1/4 en los orificios de la base y en los
orificios de la superficie de montaje. La longitud aproximada
de los tornillos debe ser igual al grosor de la superficie de
montaje más 102 mm (4 in).
3. Apriete ambas tuercas firmemente.
Montaje de la base
1. Corte dos tableros de, aproximadamente, 508 x 50,8 x
101,6xmm.
2. Coloque la sierra circular en el lugar de trabajo adecuado.
3. Coloque los tableros firmemente a lo largo, y clávelos a la
superficie de trabajo (Fig. G).
Antes de trabajar
• Instale la herramienta de corte adecuada. No utilice discos
con un desgaste excesivo. La velocidad máxima de rotación
de la herramienta nunca debe exceder la del disco de corte.
• Asegúrese de que el disco gire en la dirección de las flechas
del accesorio y de la herramienta.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Fije siempre correctamente el deflector de chispas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas de aplicación.
• No aplique una excesiva presión a la herramienta.
• Evite la sobrecarga. En caso de calentamiento de
la herramienta, hágala funcionar unos minutos
sin carga.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Español
Posición adecuada de las manos (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en el asa de funcionamiento 3 y la otra en la pieza
de trabajo.
Realización de un corte (Fig. A)
1. Sitúe el material que va a cortar contra la guía 8 y fíjelo con
ayuda del tornillo de banco de fijación de material 9 .
2. Encienda la herramienta y tire hacia abajo el asa de
funcionamiento 3 para cortar la pieza de trabajo. Deje que
el motor alcance su plena velocidad antes del corte.
3. Deje que el disco corte libremente. No ejerza
demasiada fuerza.
4. Tras completar el corte, apague la herramienta y vuelva el
brazo a su posición de descanso superior.
Encendido y apagado (Fig. A)
El interruptor de encendido/apagado 1 está montado en la
empuñadura de manejo 3 .
• Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de encendido/apagado 1 .
• Mantenga el interruptor de encendido/apagado presionado
mientras realice la operación.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
ADVERTENCIA:No encienda ni apague la herramienta
mientras se encuentre bajo carga.
ADVERTENCIA: No corte magnesio.
Transporte (Fig. A)
La herramienta está equipada con una cadena de bloqueo
inferior 20 que bloquea la herramienta en posición cerrada
inferior para el traslado.
1. Baje la barra 15 hasta la mesa de corte 10 y fije la
herramienta en su posición enganchando la cadena 20 sobre el gancho de bloqueo inferior 17 .
2. Transporte la herramienta utilizando el asa de traslado 4 .
3. Para soltar la herramienta, pulse ligeramente el asa de
funcionamiento 3 y suelte la cadena.
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
33
Français
TRONÇONNEUSE À DISQUE
D28710
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
VAC
Type
Puissance absorbée
W
Vitesse à vide
min-1
Vitesse périphérique min. de disque de
m/s
coupe
Diamètre du disque
mm
Alésage du disque
mm
Épaisseur de corps du disque
mm
Type de disque de coupe
Capacité de tronçonnage en travers à 90°
circulaire
mm
carré
mm
rectangulaire
mm
angulaire
mm
Capacité de tronçonnage en travers a 45°
circulaire
mm
carré
mm
rectangulaire
mm
angulaire
mm
Poids
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
droit, sans renfoncement
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
17,0
dB(A)
230V
92,3
115V
92,7
dB(A)
105,3
105,7
K(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
3,0
3,0
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif
a été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé
établie par EN61029, et peut être utilisé pour comparer un outil
34
Certificat de Conformité CE
Tronçonneuse à disque
D28710
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN61029.
D28710
D28710
LPA(niveau d’émission de pression
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
Directives Machines
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
kg
à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
26.03.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Généralités
1) Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
ʵʵ Le désordre augmente les risques d’accident.
2) Tenir compte des conditions ambiantes
ʵʵ Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer l’outil à
l’humidité. Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée
(250 - 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque
d’incendie ou d’explosion, par exemple en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
3) Tenir les enfants éloignés
ʵʵ Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux
s’approcher de l’aire de travail ou toucher l’outil ou le câble
d’alimentation.
4) Porter des vêtements de travail appropriés
ʵʵ Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils
pourraient être happés par les pièces en mouvement.
Le cas échéant, porter une garniture convenable
retenant les cheveux longs. Lorsque le travail s’effectue à
l’extérieur, porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5) Protections
ʵʵ Porter en permanence des lunettes de protection. Porter
un masque anti-poussière si le travail exécuté produit de
la poussière ou des particules volantes. Si ces particules
peuvent être extrêmement chaudes, porter également
un tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un casque
de protection.
6) Attention aux décharges électriques
ʵʵ Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la
terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée, production de
limaille, etc.), la sécurité électrique peut être améliorée en
insérant un transformateur d’isolement ou un disjoncteur
différentiel (FI).
7) Adopter une position confortable
ʵʵ Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds
à terre.
8) Faire preuve de vigilance
ʵʵ Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas
utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9) Bien fixer la pièce à travailler
ʵʵ Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un
dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux
mains libres pour manier l’outil.
10)Brancher le dispositif dépoussiéreur.
ʵʵ Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs
d’extraction et d’aspiration de poussière, s’assurer qu’ils
sont bien branchés et qu’ils fonctionnent correctement.
11)Enlever les clés de réglage
ʵʵ Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours si les clés
et outils de réglage ont été retirés.
12)Rallonges
ʵʵ Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer si
elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à l’extérieur,
n’utiliser que des rallonges prévues à cet effet et portant une
inscription adéquate.
13)Utiliser l’outil adéquat
ʵʵ Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent
manuel. Ne pas utiliser des outils ou des accessoires de
trop petite taille pour exécuter des travaux lourds. Ne
pas utiliser des outils à des fins et pour des travaux pour
lesquels ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux recommandés
dans ce manuel pourrait entraîner un risque de
blessure corporelle.
14)Contrôler si l’outil est endommagé
ʵʵ Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le câble
d’alimentation ne sont pas endommagés. Vérifier
l’alignement des pièces en mouvement, leur prise et toute
rupture de pièces, tout endommagement des protections
et des interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil.
35
Français
ʵʵ Veiller à ce que l’outil fonctionne correctement et qu’il
exécute les tâches pour lesquelles il est conçu. Ne pas utiliser
l’outil si une pièce est défectueuse. Ne pas utiliser l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire
remplacer toute pièce endommagée par un agent DeWALT
agréé. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
•
•
15)Pour débrancher l’outil
ʵʵ Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête complètement
avant de le laisser sans surveillance. Débrancher l’outil
lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de changer toute pièce ou
tout accessoire et avant de procéder à l’entretien.
•
•
16)Pour éviter tout démarrage involontaire
ʵʵ Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter l’outil.
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de
le brancher.
17)Préserver le câble d’alimentation
ʵʵ Ne transportez jamais l’outil par le câble. Ne jamais tirer sur le
câble pour le débrancher. Préserver le câble de la chaleur, de
l’huile et des arêtes vives.
18)Ranger vos outils dans un endroit sûr
ʵʵ Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à
clé et hors de portée des enfants.
19)Entretenir vos outils avec soin
ʵʵ Garder les outils en bon état et propres afin d’assurer
des conditions de travail optimales et sûres. Observer les
instructions d’entretien et de changement d’accessoires.
Maintenir les poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
20)Réparations
ʵʵ Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en
vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de réparation
DeWALT agréé. Les réparations ne devront être effectuées
que par des personnes qualifiées utilisant des pièces de
rechange d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Instructions de sécurité supplémentaires
pour les tronçonneuses à disque
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Portez toujours des gants de travail pour travailler avec l’outil.
N’approchez pas vos mains du disque de coupe. Ne
tronçonnez jamais des pièces qui requièrent une action
manuelle à moins de 15 cm du disque de coupe.
Ne coupez pas des pièces de moins de 1,2 mm d’épaisseur
lorsque vous utilisez le disque de coupe fourni avec cet outil.
N’utilisez pas l’outil sans les carters.
N’effectuez aucune opération à la main. Utilisez l’étau pour
assurer le blocage de la pièce.
Ne touchez jamais l’arrière du disque de coupe.
Placez toujours l’outil sur une surface plane, stable, bien
fixée et libre de tout matériau, comme par exemple copeaux
et chutes.
Avant l’utilisation, vérifier l’absence de fissures ou de défauts
sur le disque de coupe. Exclure tout disque de coupe si
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
une fissure ou un défaut sont évident ou s’il est tout de
même défectueux.
Assurez-vous que le disque de coupe n’est pas en contact avec
la pièce avant de mettre l’outil en marche.
Pendant le travail, traitez le disque de coupe avec soin et évitez
les rebonds. Si ceci arrivait, arrêtez l’outil et vérifiez le disque
de coupe.
Ne vous placez pas dans l’alignement du disque lorsque vous
utilisez le disque de coupe. Tenez toutes les autres personnes à
distance de la zone de travail.
Prenez garde aux copeaux et au matériau qui est coupé. Ils
peuvent être coupants et chauds. Laissez refroidir les pièces
coupées avant de les manipuler.
Le déflecteur d’étincelles chauffe en cours d’utilisation.
Évitez de toucher ou de régler le déflecteur d’étincelles
immédiatement après l’utilisation.
Éteignez l’outil et attendez que le disque de coupe s’arrête
avant d’enlever la pièce ou de modifier les réglages.
Après l’arrêt, n’essayez jamais de freiner le disque de coupe en
exerçant une pression latérale.
N’utilisez pas de liquides de tronçonnage. Ces liquides peuvent
s’enflammer ou provoquer des électrocutions.
Vérifiez que la pièce de travail est correctement soutenue.
Utilisez uniquement les disques de coupe recommandés par
le fabricant. N’utilisez jamais de lame de scie circulaire ou tout
autre type de lames dentées.
La vitesse maximale permise du disque de coupe doit toujours
être égale ou supérieure à celle à vide imprimée sur la plaque
d’identification de l’outil.
Ne pas utiliser les lames de scie circulaire ou les autres lames
dentées avec cet outil. Risque de blessures graves.
N’utilisez pas des disques de coupe ne respectant pas les
dimensions indiquées dans les données techniques.
S’assurer que le disque de coupe abrasif est correctement
monté et serré avant l’utilisation.
Lire les instructions d’utilisation fournies par le fabricant
du disque.
Laissez l’outil tourner à vide dans une position sûre pendant au
moins 30 secondes. Si vous observez une vibration importante
ou autre, arrêtez l’outil et examinez-le pour déterminer
la cause.
N’utilisez pas de disques de coupe pour le meulage latéral.
Ne tronçonnez ni ciment, ni briques, ni tuiles ni matériaux
en céramique.
Ne coupez pas de bois, de plastique ou de
matériaux synthétiques.
Ne tronçonnez pas des matériaux en fonte.
Ne tronçonnez jamais de matériaux en magnésium.
Ne tronçonnez pas de matériau porteur d’une
charge électrique.
Cet outil doit être utilisé dans une zone bien aérée. N’utilisez
pas l’outil à proximité de liquides inflammables, de gaz ou
de poussières. Les étincelles, les copeaux chauds provenant
Français
•
•
•
•
du tronçonnage ou l’arc des charbons du moteur pourraient
enflammer les matériaux combustibles.
Nettoyez régulièrement les fentes de ventilation si vous
travaillez dans un environnement poussiéreux. S’il devenait
nécessaire de nettoyer les fentes, n’oubliez pas de débrancher
d’abord l’outil.
Les disques de coupe doivent toujours être rangés bien
protégés, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
Signaler toute panne de la machine, y compris des carters de
protection ou des disques de coupe, dès leur constatation.
N’utilisez qu’un disque abrasif pour scie
circulaire d’une épaisseur maximum de
3,1 mm et d’un diamètre maximum de
355 mm.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de
cet outil peut produire de la poussière contenant des
substances chimiques susceptibles de provoquer un
cancer, des malformations ou autres maladies du ffitus.
Portez un protecteur respiratoire adéquat.
Toujours fixer l’ouvrage correctement avant l’opération de
coupe. Les pièces supérieure à 1,0 m de long doivent être
soutenues par une table additionnelle adaptée, un croisillon
ou une tableau à rouleaux.
Tenir compte du fait que le disque continue à tourner après
l’arrêt de la machine.
Pour éviter toute perte de contrôle, toujours fixer la machine
à un établi en utilisant les vis de serrage ou des boulons de
longueur et de résistance suffisante.
Les facteurs suivants influent grandement sur la pollution
sonore :
ʵʵ le matériau à couper
ʵʵ le type de disque de coupe
ʵʵ la force d’avance
AVERTISSEMENT : prendre les mesures nécessaires pour
la protection de l’ouïe.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
•
•
•
•
Risques résiduels
•
•
•
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces outils :
ʵʵ blessures si vous touchez les pièces rotatives ;
ʵʵ blessures si la lame se détache.
Ces risques sont plus évidents :
ʵʵ dans le champ même de l’utilisation ;
ʵʵ à portée immédiate des pièces rotatives de l’outil.
Malgré l’application des réglementations de sécurité en
vigueur et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains
risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
ʵʵ déficience auditive ;
ʵʵ risque d’accidents causés par les pièces non recouvertes de
la lame rotative ;
ʵʵ risque de blessure lors du remplacement de la lame ;
ʵʵ risque de pincement des doigts lors de l’ouverture du carter
de protection.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN61029 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Branchement au secteur
L’alimentation secteur pour cette machine doit comporter un
fusible coupe-circuit de 16 A avec retardateur.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes chutes de
tension. Dans des conditions d’alimentation électrique peu
favorables, d’autres équipements peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique est
inférieure à 0.11 ø, il est peu probable que des perturbations
se produisent.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Tronçonneuse à disque
1 Clé hexagonale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
37
Français
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Diamètre d’alésage.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 21 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Trou de cadenas
3 Poignée d’actionnement
4 Poignée de transport
5 Boulon de butée de profondeur
6 Écrou de blocage
7 Base
8 Guide
9 Étau
10 Table de découpe
11 Clé hexagonale de 8 mm
12 Poignée
13 Levier de serrage du matériau
14 Disque de coupe
15 Carter de protection
16 Bouton de blocage de l’arbre
17 Crochet de verrouillage
18 Déflecteur d’étincelles
19 Vis du déflecteur d’étincelles
20 Chaîne de verrouillage
21 Code de date
Utilisation Prévue
Votre tronçonneuse à disque D28710 a été conçue pour la
coupe de matériel en acier de différentes formes.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
38
La tronçonneuse à disque D28710 est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des dommages
corporels.
Démontage et remontage d’un disque de
coupe (Fig. A, B)
1. Avec le bras en position de repos, utiliser la lèvre 22 pour
faire coulisser le carter de protection 15 en arrière. Laisser le
carter de protection rétracté (Fig. B).
2. Maintenir enfoncé le blocage de l’arbre 16 (Fig. A).
3. Faire tourner le disque de coupe 14 jusqu’à ce qu’il
se bloque.
4. Utiliser la clé hexagonale 11 pour retirer le boulon 23 en
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
puis retirer la rondelle plate 24 et la bride de retenue 25 (Fig. B).
5. Contrôler que l’entretoise 26 est en position contre la
bride 27 .
6. Remonter le disque de coupe 14 . S’assurer que le nouveau
disque est placé sur l’entretoise 26 dans le sens de
rotation correct.
7. Fixer la lame avec la bride de retenue 25 , la rondelle
plate 24 et le boulon 23 .
8. Abaisser le carter de protection et libérer le bouton de
blocage de l’arbre 16 .
9. Ajuster la profondeur de coupe selon les besoins.
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. A)
La profondeur de coupe est réglable afin de s’ajuster à l’usure du
disque de coupe.
1. Réalisez un essai à vide avec l’outil hors service et vérifiez
l’espacement.
2. Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
a. Desserrez l’écrou de blocage 6 de quelques tours.
b. Tournez le boulon de butée de profondeur 5 dans un
sens ou dans l’autre pour obtenir la profondeur voulue.
c. Serrez l’écrou de blocage 6 .
AVERTISSEMENT : Réglez toujours la butée de profondeur
en position originale lors du remplacement du disque
de coupe.
Serrage de l’ouvrage en position (Fig. A, C)
L’outil est équipé d’un étau 9 (Fig. A).
1. Tirer le levier 13 vers la poignée 12 (Fig. C1).
2. Pousser l’arbre de calage 28 vers l’avant jusqu’à ce que la
mâchoire 29 soit presque en contact avec l’ouvrage.
3. Enfoncer le levier 13 vers la mâchoire 29 jusqu’à ce qu’il
s’engage avec l’arbre de calage 28 .
4. Tourner la poignée 12 dans le sans des aiguilles d’une
montre et serrer solidement l’ouvrage.
5. Pour libérer l’ouvrage, tourner la poignée 12 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT :
• Pour augmenter la capacité de coupe, placer
une cale 30 sous l’ouvrage 31 . La cale doit être
légèrement plus étroite que l’ouvrage (Fig. C2).
• Soutenir les ouvrages longs en utilisant un morceau de
bois 32 (Fig. 3C). Ne pas serrer l’extrémité coupée 33 .
Dispositif de déplacement rapide (Fig. C1)
L’étau possède un dispositif de déplacement rapide.
• Pour libérer l’étau, tourner la poignée 12 d’un ou deux
tours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et tirer
le levier 13 vers la poignée 12 .
Réglage de la position de l’étau (Fig. C4)
La position de l’étau peut être adaptée au disque de coupe.
1. Retirer les boulons du guide 34 en utilisant la clé
hexagonale 11 .
2. Déplacez le guide 8 selon les besoins.
3. Replacez les boulons du guide 34 et serrez-les pour
bloquer le guide 8 .
Réglage de l’angle de coupe (Fig. D)
Cet outil peut réaliser des tronçonnages d’onglet jusqu’à 45°.
1. Desserrez les boulons du guide 34 pour le libérer 8 .
2. Positionnez le guide 8 sur l’angle désiré. L’angle est lisible
sur l’échelle graduée 35 .
3. Serrez les boulons du guide 34 pour le bloquer 8 .
Vérification et réglage de la graduation
d’onglets (Fig. A, D)
1. Desserrez les boulons du guide 34 pour le libérer 8 (Fig. D).
2. Abaisser le bras et le bloquer dans sa position avec la chaîne
de verrouillage 20 (Fig. A).
3. Placez une équerre 36 contre le guide 8 et le côté gauche
du disque de coupe pour former un angle exact de 90°
(Fig. D). Vérifiez l’alignement de la marque de 0° sur la
graduation 35 avec le repère sur la table 37 .
4. Serrez les boulons du guide 34 pour le bloquer 8 .
Français
5. Libérer la chaîne de verrouillage 20 et remettre le bras dans
sa position de repos supérieure (Fig. A).
Réglage du déflecteur d’étincelles (Fig. A)
1. Desserrez la vis 19 .
2. Ajustez le déflecteur d’étincelles 18 selon les besoins.
3. Serrez la vis 19 .
Montage (Fig. F, G)
ATTENTION : l’outil doit être placé sur une surface stable,
à niveau, non glissante pour empêcher tout mouvement
intempestif lors de son utilisation.
Marche À suivre pour un montage permanent
1. Percez deux trous de 8 mm à travers la surface de travail
(Fig. F).
2. Insérez des vis de type 1/4–20 dans les orifices de la base et
de la surface de montage. La longueur approximative des
vis doit correspondre à l’épaisseur de la surface de montage,
plus 102 mm.
3. Serrez solidement les deux vis.
Montage en berceau
1. Coupez deux planches d’environ 508 mm de longueur X
50,8 mm de hauteur X 101,6 mm de largeur.
2. Mettez la scie fendeuse à l’emplacement voulu.
3. Placez les planches contre les côtés et clouez à la surface de
travail (Fig. G).
Avant la mise en marche
• Installez le disque de coupe approprié. N’utilisez pas de
disques trop usés. La vitesse de rotation maximum de l’outil
ne doit pas dépasser celle du disque de coupe.
• Assurez-vous que le disque tourne dans le sens indiqué par
les flèches de l’accessoire et de l’outil.
• Fixez la pièce.
• Le déflecteur d’étincelles doit toujours être
correctement ajusté.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les
règles en vigueur.
• Appliquez une force modérée sur l’outil.
• Évitez toute surcharge. Si l’outil chauffe, laissez-le
tourner quelques minutes sans charge.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
39
Français
Position correcte des mains (Fig. E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée d’actionnement 3 avec l’autre main guidant l’ouvrage.
Tronçonnage d’une pièce (Fig. A)
1. Placez le matériau contre le guide 8 et fixez-le avec
l’étau 9 .
2. Tourner l’outil et abaisser la poignée d’actionnement 3 pour couper l’ouvrage. Laissez le moteur atteindre le plein
régime avant la coupe.
3. Laissez le disque travailler librement. Ne forcez pas.
4. Une fois la coupe terminée, éteignez l’outil et ramenez le
bras en position supérieure de repos.
Mise en marche et arrêt (Fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt 1 est logé dans la poignée de
commande 3 .
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur
marche/arrêt 1 .
• Maintenez l’interrupteur marche/arrêt en position enfoncée
pour travailler.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
AVERTISSEMENT: ne mettez pas en marche et n’éteignez
pas l’outil lorsqu’il est en charge.
AVERTISSEMENT: ne coupez pas de magnésium.
Transport (Fig. A)
L’outil est équipé d’une chaîne de verrouillage 20 qui bloque
l’outil en position basse fermée pour le transport.
1. Abaisser le carter de protection 15 sur l’établi de coupe 10 et fixer l’outil dans cette position en accrochant la
chaîne 20 sur le crochet de verrouillage 17 .
2. Transporter l’outil en utilisant la poignée de transport 4 .
3. Pour libérer l’outil, appuyer légèrement sur la poignée
d’actionnement 3 et libérer la chaîne.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des dommages
corporels.
40
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Italiano
TRONCATRICE VELOCE
D28710
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità periferica minima del disco da
taglio
Diametro del disco
Foro del disco
Spessore del disco
Tipo di disco da taglio
Capacità taglio trasversale a 90°
circolare
quadrato
rettangolare
angolare
Capacità taglio trasversale a 45°
circolare
quadrato
rettangolare
angolare
Peso
D28710
230
1
2200
3800
80
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
355
25,4
3,1
piano, senza centro depresso
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
K(incertezza per il livello sonoro
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni
ah =
Incertezza K =
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Troncatrice veloce
D28710
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN61029
D28710
D28710
LPA(livello pressione sonora delle
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
dB(A)
230V
92,3
115V
92,7
dB(A)
105,3
105,7
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
3,3
1,8
m/s2
1,5
1,5
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN61029 e può essere utilizzato per confrontare
41
Italiano
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Prima di adoperare l’utensile, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente manuale.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Informazioni generali
1) Tenere pulita l’area di lavoro
ʵʵ Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere
causa d’incidenti.
2) Tener presenti le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro
ʵʵ Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare l’utensile quando vi sia rischio di
provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi
con atmosfera gassosa o infiammabile.
3) Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
ʵʵ Non permettere a bambini, altre persone o animali di
avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare l’utensile o il cavo
di alimentazione.
4) Usare il vestiario appropriato
ʵʵ Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto
potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili
dell’utensile. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
Quando si lavora all’esterno, è preferibile indossare dei
guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5) Protezione personale
ʵʵ Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina
contro la polvere ogni volta che l’uso dell’utensile
42
provochi polvere o schegge. Se tali particelle possono
essere particolarmente calde, indossare anche un
grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6) Proteggersi da scariche elettriche
ʵʵ Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per
es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi
estremi (per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando
in serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
7) Non sbilanciarsi
ʵʵ Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8) Stare sempre attenti
ʵʵ Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il
proprio buon senso. Non utilizzare l’utensile quando si
è stanchi.
9) Bloccare il pezzo da lavorare
ʵʵ Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò
aumenta la sicurezza e consente di mantenere entrambe
le mani libere per operare meglio.
10)Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
ʵʵ Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle
macchina aspirazione e raccolta della polvere, verificare
che vengano collegate e utilizzate correttamente.
11)Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
ʵʵ Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia cura di
togliere chiavi e altri strumenti.
12)Prolunghe
ʵʵ Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l’utensile viene impiegato
all’esterno, usare unicamente le prolunghe per uso esterno.
13)Usare l’utensile adatto
ʵʵ L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non
forzare utensili e accessori di potenza limitata impiegandoli
per lavori destinati ad utensili di maggiore potenza. Non
forzare l’utensile.
AVVERTENZA: l’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli
indicati nel presente manuale d’uso comportano il rischio
di infortuni.
14)Controllare che non vi siano parti
danneggiate
ʵʵ Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il
cavo elettrico per rilevare eventuali danni. Controllare se
ci sono parti non allineate o parti mobili con gioco, pezzi
rotti, danni alle protezioni o agli interruttori e qualsiasi
altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui è
Italiano
stato progettato. Non usate l’utensile se presenta elementi
danneggiati o difettosi. Non impiegare l’utensile se non è
possibile accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore.
ʵʵ Eventuali componenti difettosi o danneggiati vanno sostituiti
o riparati da un tecnico autorizzato. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
15)Scollegare l’utensile
ʵʵ Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo
prima di lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa
di alimentazione quando l’utensile non è in uso, o prima
di cambiare pezzi, accessori o complementi o prima di
eseguire lavori di manutenzione.
•
•
•
•
•
16)Evitare accensioni accidentali
ʵʵ Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di collegare l’utensile alla presa,
verificare che sia spento.
17)Non abusare del cavo elettrico
ʵʵ Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per il cavo. Non
tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo
dal calore, dagli oli minerali e dai bordi taglienti.
18)Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
ʵʵ Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
19)Mantenere l’utensile con cura
ʵʵ Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un
migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la
lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Mantenere
le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e senza
tracce di olio o grassi.
20)Riparazioni
ʵʵ Il presente utensile elettrico è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza
Tecnica autorizzati DeWALT per le riparazioni Le riparazioni
devono essere eseguite soltanto da personale qualificato
e con pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre gli
utenti a considerevoli rischi.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
troncatrici veloci
•
•
•
•
•
•
Quando si adopera questo elettroutensile, indossare sempre
guanti da lavoro standard.
Tenere le mani lontane dal disco da taglio. Non tagliare mai
pezzi da lavorare, per i quali sia necessario un intervento
manuale a meno di 15 cm dal disco da taglio rotante.
Non tagliare pezzi da lavorare inferiori a 1,2 mm di spessore
usando il disco da taglio fornito con questo elettroutensile.
Non mettere in funzione questo elettroutensile, se le protezioni
non si trovano al loro posto.
Non eseguire nessuna operazione a mano libera. Utilizzare il
morsetto di bloccaggio del materiale per fermare saldamente
il pezzo.
Non toccare mai la parte posteriore del disco da taglio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poggiare sempre l’elettroutensile su una superficie piana e
stabile, ben sostenuta e sgombra da materiali, ad es. schegge
e ritagli.
Prima di utilizzare il disco, controllare che nonpresenti
spaccature o difetti. In caso si riscontrino spaccature o difetti o
il disco sia altrimenti difettoso, scartare il disco.
Assicurarsi che il disco da taglio non sia a contatto con il pezzo
prima dell’accensione dell’elettroutensile.
Quando è in funzione, evitare di far rimbalzare il disco da
taglio o di muoverlo bruscamente. In caso ciò si verifichi,
fermare l’elettroutensile ed esaminare il disco da taglio.
Non mettere in funzione l’elettroutensile stando in piedi in
linea con il disco da taglio. Allontanare gli astanti dall’area
di lavoro.
Fare attenzione alle schegge taglienti e al filo del materiale.
Potrebbero essere aguzzi e molto caldi. Lasciar raffreddare le
parti tagliate, prima di maneggiarle.
Il deflettore parascintille si riscalda durante l’uso. Evitare di
toccare o regolare il deflettore immediatamente dopo l’uso
dell’elettroutensile.
Spegnere l’elettroutensile ed attendere che il disco da taglio si
fermi, prima di muovere il pezzo o cambiare le impostazioni.
Dopo aver spento l’elettroutensile non tentare mai di fermare il
disco da taglio facendo pressione sul lato dello stesso.
Evitare l’uso di fluidi da taglio. Questi fluidi potrebbero
incendiarsi o provocare scosse elettriche.
Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato correttamente.
Utilizzare solo i dischi da taglio indicati dal fabbricante.
Non utilizzare mai lame per seghe circolari o altri tipi di
lame dentate.
La massima velocità consentita per il disco da taglio deve
sempre essere pari o superiore alla velocità senza carico
riportata sulla targhetta dell’elettroutensile.
Non utilizzare mai lame per seghecircolari o altri tipi di lame
dentate. Potrebbero verificarsi lesioni gravi.
Non usare dischi da taglio non conformi alle dimensioni
riportate nei dati tecnici.
Prima dell’uso, verificare che il disco da taglio abrasivo sia
montato e serrato correttamente.
Leggere le istruzioni d’uso fornite dal produttore del disco.
In un’area sicura, lasciare in funzione l’elettroutensile privo
di carico per almeno 30 secondi. Se si osservano vibrazioni
notevoli o altri difetti, spegnere l’elettroutensile e controllarlo
per determinarne la causa.
Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
Si raccomanda di non lavorare cemento, mattoni, piastrelle o
materiali di ceramica.
Non tagliare legno, plastica o materiali sintetici.
Non tagliare materiali di ghisa.
Non tagliare mai materiali di magnesio.
Non utilizzare materiale sotto tensione elettrica.
Usare questo elettroutensile in un’area ben ventilata. Non
usare l’elettroutensile in prossimità di polvere, gas o liquidi
infiammabili. Le scintille o le schegge surriscaldate prodotte
43
Italiano
•
•
•
•
dalle spazzole del motore da taglio o ad arco potrebbero
incendiare i materiali infiammabili.
Lavorando in presenza di polveri, pulire regolarmente le
fessure di ventilazione. Qualora si rendesse necessario pulire
le fessure, ricordarsi di scollegare sempre l’elettroutensile
dall’alimentazione, prima di procedere con la pulizia.
Conservare sempre i dischi da taglio ben protetti ed in un
luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
I guasti della macchina, comprese le protezioni o i dischi da
taglio, devono essere segnalati non appena vengono rilevati.
Usare solo dischi da taglio con spessore
massimo di 3,1 mm e diametro massimo di
355 mm.
AVVERTENZA: l’uso di questo
elettroutensile può generare polvere
contenente sostanze chimiche
che provocano cancro, difetti di nascita o altri
problemi di riproduzione. Proteggere adeguatamente
l’apparato respiratorio.
Fissare sempre correttamente il pezzo da lavorare prima
dell’operazione di taglio. I pezzi da lavorare più lunghi di 1,0 m
devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto, o da
un piano scorrevole.
Tenere presente che il disco continua a ruotare dopo lo
spegnimento della macchina.
Per impedire la perdita del controllo, fissare sempre la
macchina a un piano tramite morsetti-vite o bulloni di
lunghezza e forza sufficienti.
I seguenti fattori influenzano la generazione di rumore:
ʵʵ il tipo di materiale da lavorare
ʵʵ il tipo di disco da taglio
ʵʵ la forza di avanzamento
AVVERTENZA: prendere appropriate misure a protezione
dell’udito.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
•
•
•
•
Rischi residui
•
•
•
44
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste macchine:
ʵʵ lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
ʵʵ lesioni causate dalla rottura del disco da taglio.
I rischi sono maggiori:
ʵʵ all’interno dell’area di utilizzo
ʵʵ entro la portata delle parti rotanti della macchina
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in materia
di sicurezza e la messa in opera di dispositivi di protezione, è
impossibile eliminare tutti i rischi residui. Ad esempio:
ʵʵ Menomazione dell’udito.
ʵʵ Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte del disco da
taglio in rotazione.
ʵʵ Rischio di lesioni durante la sostituzione del disco.
ʵʵ Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura
delle protezioni.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN61029, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Collegamento all’alimentazione di rete
La presa elettrica per il collegamento di questa macchina
all’alimentazione di rete deve essere dotata di un fusibile di
esclusione, ritardato da 16 A.
Cadute di voltaggio
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di breve
durata. In condizioni sfavorevoli di alimentazione elettrica, altre
attrezzature possono venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di alimentazione è
inferiore a 0,11 ø, non è probabile che accadano perturbazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Troncatrice veloce
1 Chiave per brugole
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Italiano
Utilizzare protezioni oculari.
Diametro del foro
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 21 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
2 Foro del lucchetto
3 Impugnatura di azionamento
4 Impugnatura di trasporto
5 Bullone arresto profondità
6 Dado di bloccaggio
7 Base
8 Guida
9 Morsetto per materiale
10 Tavolo da taglio
11 Chiave per brugole da 8 mm
12 Impugnatura
13 Leva morsetto per materiale
14 Disco da taglio
15 Protezione
16 Blocca-albero
17 Gancio di bloccaggio
18 Deflettore parascintille
19 Vite deflettore parascintille
20 Catena di bloccaggio
21 Codice data
Utilizzo Previsto
La troncatrice veloce D28710 è progettata per il taglio di
materiali in acciaio di varie forme.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
La troncatrice D28710 è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Montaggio e smontaggio di un disco da
taglio (Fig. A, B)
1. Con il braccio in posizione di riposo, utilizzare il labbro 22 per far scorrere indietro la protezione 15 . Lasciare la
protezione ritirata (Fig. B).
2. Premere e tenere premuto il blocca-albero 16 (Fig. A).
3. Ruotare il disco da taglio 14 finché non si blocca.
4. Utilizzando la chiave per brugole 11 , rimuovereil
bullone 23 girandolo in senso anti-orario equindi
rimuovere la rondella piatta 24 e la flangiadi fissaggio 25 (Fig. B).
5. Verificare che il distanziatore 26 sia in posizione a contatto
con la flangia 27 .
6. Sostituire il disco da taglio 14 . Assicurarsi che il nuovo disco
sia posizionato sul distanziatore 26 nella corretta direzione
di rotazione.
7. Fissare il disco con la flangia di ritegno 25 ,la rondella
piatta 24 , e il bullone 23 .
8. Spostare la protezione in basso e rilasciare ilpulsante di
bloccaggio albero 16 .
9. Regolare la profondità di taglio come necessario.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. A)
E’ possibile regolare la profondità di taglio in base all’usura
del disco.
1. Eseguire una rotazione della lama in assenza di
alimentazione, (troncatrice spenta) e controllare la presenza
di gioco.
2. Per la regolazione procedere come segue:
a. Allentare il controdado 6 di alcuni giri.
b. Ruotare il bullone di arresto di profondità 5 in un senso
o nell’altro per impostare la profondità desiderata.
c. Stringere il controdado 6 .
AVVERTENZA: regolare sempre l’arresto di profondità
nella sua posizione originale dopo aver sostituito il disco
da taglio.
Serraggio del pezzo da lavorare in posizione
(Fig. A, C)
L’apparato è dotato di un morsetto per ilbloccaggio del
materiale 9 (Fig. A).
1. Tirare la leva 13 verso l’impugnatura 12 (Fig. C1).
45
Italiano
2. Spingere l’alberino di bloccaggio 28 in avantifinché la
ganascia 29 non si trova quasi acontatto con il pezzo
in lavorazione.
3. Premere la leva 13 verso la ganascia 29 fino a farla
innestare con l’alberino di bloccaggio 28 .
4. Ruotare l’impugnatura 12 in senso orario efermare
saldamente il pezzo in lavorazione.
5. Per sbloccare il pezzo in lavorazione,
ruotarel’impugnatura 12 in senso antiorario.
AVVERTENZA:
• Per aumentare la capacità di taglio,posizionare
un blocco distanziatore 30 sotto il pezzo in
lavorazione 31 . Il blocco deve essere leggermente
piùstretto del pezzo in lavorazione (Fig. C2).
• Sostenere i pezzi di lavorazione piùlunghi con ceppi
di legno 32 (Fig. 3C). Non bloccare l’estremità da
tagliare 33 .
Funzione di regolazione rapida (Fig. C1)
Il morsetto presenta una funzione di regolazione rapida.
• Per rilasciare il morsetto, ruotare l’impugnatura 12 uno
o due giri in senso antiorario e tirare laleva 13 verso
l’impugnatura 12 .
Impostazione della posizione di bloccaggio
(Fig. C4)
E’ possibile regolare la posizione di bloccaggio in modo da
allineare il disco da taglio.
1. Rimuovere i bulloni della guida 34 utilizzando la chiave per
brugole 11 .
2. Spostare la guida 8 secondo le necessità.
3. Reinserire i bulloni 34 e serrarli per bloccare la guida 8 .
Regolazione dell’angolo di taglio (Fig. D)
L’elettroutensile può essere usato per tagli obliqui fino a 45°.
1. Allentare i bulloni 34 per rilasciare la guida 8 .
2. Regolare la guida 8 sull’angolo richiesto. Si può misurare
l’angolo con la scala 35 .
3. Stringere i bulloni 34 per bloccare la guida 8 .
Controllo e regolazione dell’angolazione di
taglio (Fig. A, D)
1. Allentare i bulloni 34 per rilasciare la guida 8 (Fig. D).
2. Abbassare il braccio e fermarlo in questa posizione
utilizzando la catena di bloccaggio 20 (Fig. A).
3. Collocare una squadra 36 contro la guida 8 e il lato
sinistro del disco da taglio, creando un perfetto angolo di
90° (Fig. D). Verificare che la marcatura 0° sulla scala 35 sia
allineata con la marcatura sul piano 37 .
4. Stringere i bulloni 34 per bloccare la guida 8 .
5. Rilasciare la catena di bloccaggio 20 e riportare il braccio di
ritorno alla posizione di riposo superiore (Fig. A).
46
Regolazione del deflettore parascintille
(Fig. A)
1. Allentare la vite 19 .
2. Impostare il deflettore parascintille 18 secondo le modalità
più opportune.
3. Stringere la vite 19 .
Installazione (Fig. F, G)
ATTENZIONE: lo strumento deve essere appoggiato su
un piano di lavoro stabile e non scivoloso, per prevenire
movimenti imprevisti durante l’uso.
1. Praticare due fori da 8 mm attraverso la superficie di lavoro
(Fig. F).
2. Inserire viti da 1/4–20 attraverso i fori della base e quelli del
piano di lavoro. La lunghezza delle viti dovrebbe essere pari
circa allo spessore del piano più 102 mm.
3. Serrare saldamente entrambe le viti.
Installazione provvisoria
1. Tagliare due tavole, delle dimensioni approssimative di 508
x 50,8 x 101,6 mm.
2. Posizionare la troncatrice nella posizione voluta.
3. Sistemare strettamente le tavole lungo i lati dello strumento
ed inchiodarle al piano di lavoro (Fig. G).
Prima del funzionamento
• Montare il disco da taglio adeguato. Non utilizzare dischi
eccessivamente usurati. La velocità massima di rotazione
dell’elettroutensile non deve superare la velocità del disco
da taglio.
• Verificare che il disco giri nel senso indicato dalle frecce
poste sull’accessorio e sull’elettroutensile.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Regolare sempre il deflettore secondo le modalità previste.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le
normative vigenti.
• Non applicare eccessiva pressione all’elettroutensile.
• Evitare carichi eccessivi. Se l’elettroutensile si riscalda,
lasciarlo girare a vuoto per qualche minuto.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura di azionamento 3 , mentre l’altra mano guida
il pezzo da lavorare.
Esecuzione di un taglio (Fig. A)
1. Disporre il materiale da tagliare contro la guida 8 e fissarlo
utilizzando il morsetto per il materiale 9 .
2. Accendere l’apparato e abbassare l’impugnatura di
azionamento 3 per tagliare il pezzo. Prima di eseguire il
taglio attendere che il motore elettrico abbia raggiunto il
regime max.
3. Lasciare che il disco tagli liberamente. Non forzare.
4. Dopo aver terminato il taglio, spegnere l’elettroutensile e
riportare il braccio nella sua posizione di riposo superiore.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (on/off) 1 è montato
sull’impugnatura di comando 3 .
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso/
spento 1 .
• Durante l’operazione tenere premuto l’interruttore di
accensione/spegnimento.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
AVVERTENZA: non accendere o spegnere l’elettroutensile
mentre è sotto carico.
AVVERTENZA: non tagliare magnesio.
Trasporto (Fig. A)
L’apparato è munito di una catena di bloccaggio 20 che blocca
l’apparato in posizione chiusa per il trasporto.
1. Abbassare la protezione 15 sul tavolo di taglio 10 e fissare
l’apparato in questa posizione fissando la catena 20 al
gancio di bloccaggio 17 .
2. Trasportare l’apparato mediante l’impugnatura di
trasporto 4 .
3. Per rilasciare l’apparato, premere leggermente
l’impugnatura di azionamento 3 e rilasciare la catena.
Italiano
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
47
Nederlands
AFKORTZAAG
D28710
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Min. randsnelheid doorslijpschijf
Schijfdiameter
Asgat
Schijfdikte
Type zaagschijf
Afkortcapaciteit bij 90°
cirkel
vierkant
rechthoek
hoekvormig
Afkortcapaciteit bij 45°
cirkel
vierkant
rechthoek
hoekvormig
Gewicht
D28710
230
1
W
2200
3800
min-1
m/s
80
mm
355
25,4
mm
3,1
recht, niet-ingetrokken
VAC
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
dB(A)
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN61029 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
48
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Afkortzaag
D28710
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029.
D28710
D28710
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
26.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband
met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel.
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemeen
1) Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
ʵʵ Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2) Houd rekening met omgevingsinvloeden
ʵʵ Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine
niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht (250 – 300 Lux). Gebruik de
machine niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar
bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3) Houd kinderen uit de buurt
ʵʵ Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de elektriciteitskabel
niet aanraken.
4) Draag geschikte werkkleding
ʵʵ Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze
kunnen door de bewegende delen worden gegrepen.
Houd lang haar bijeen. Draag bij het werken buitenshuis
bij voorkeur geschikte werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen.
5) Persoonlijke bescherming
ʵʵ Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen. Draag eveneens een hittebestendig
schort indien de vrijkomende spanen aanzienlijk heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
6) Bescherming tegen elektrische schok
Nederlands
gebruik onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidings-transformator
of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te schakelen,
verhoogd worden.
7) Zorg voor een veilige houding
ʵʵ Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8) Blijf voortdurend opletten
ʵʵ Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9) Klem het werkstuk goed vast
ʵʵ Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te
fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met
beide handen worden bediend.
10)Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
ʵʵ Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting
van stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang,
zorg dan dat deze zijn aangesloten en naar behoren
worden gebruikt.
11)Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
ʵʵ Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12)Verlengsnoeren
ʵʵ Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang
het snoer indien het beschadigd is. Maak bij gebruik
buitenshuis uitsluitend gebruik van verlengsnoeren die
geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als zodanig
zijn gemerkt.
13)Gebruik de juiste machine
ʵʵ Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen lichte machine of hulpstukken
voor het werk van zware machines. De machine werkt beter
en veiliger indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
WAARSCHUWING: Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze gebruiks-aanwijzing
aanbevolen accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine
uitsluitend volgens bestemming.
14)Controleer de machine op beschadigingen
ʵʵ Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer
of alle bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen
onderdelen gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn
die invloed op de werking van de machine zouden kunnen
hebben. Vergewis u er van dat de machine correct werkt.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is. Gebruik
de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte
of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DeWALT
servicecentrum te worden vervangen. Probeer nooit om de
machine zelf te repareren.
ʵʵ Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij
49
Nederlands
15)Stekker uit stopcontact verwijderen
ʵʵ Schakel de machine uit en wacht totdat de machine
volledig tot stilstand is gekomen voordat u deze
achterlaat. Verwijder de stekker uit het stopcontact als
u de machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16)Voorkom onbedoeld inschakelen
ʵʵ Draag de machine niet met een vinger aan de schakelaar.
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
17)Misbruik het snoer niet
ʵʵ Draag de machine nooit aan het netsnoer. Trek niet aan
het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
•
•
•
•
•
•
18)Berg de machine veilig op
ʵʵ Indien niet in gebruik, dienen machines te worden
opgeborgen in een droge, afsluitbare plaats, buiten bereik
van kinderen.
•
•
19)Onderhoud de machine met zorg
ʵʵ Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen
werken. Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires. Houd de
handgrepen en schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20)Reparaties
ʵʵ Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties tot
een erkend DeWALT Service-center Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde vakmensen
en met behulp van originele reserveonderdelen; anders
kan er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
afkortzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
50
Draag altijd reguliere werkhandschoenen als u deze
machine bedient.
Blijf met uw handen uit de buurt van de doorslijpschijf. Zaag
nooit werkstukken die vereisen dat uw handen dichter dan 15
cm in de buurt van de doorslijpschijf komen.
Zaag geen werkstukken die minder dan 1,2 mm dik zijn
wanneer u de doorslijpschijf gebruikt dat bij deze machine
is geleverd.
Gebruik de machine niet zonder de beschermkappen.
Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand. Gebruik de
materiaalklem om het werkstuk stevig vast te klemmen.
Reik nooit om de doorslijpschijf heen.
Plaats de machine altijd op een vlak, stabiel oppervlak, dat
goed onderhouden is en vrij van rondzwervend materiaal,
zoals spaanders en restafval.
Inspecteer voor ingebruikname de zaagschijf op scheuren of
onvolkomenheden. Gooi de zaagschijf weg als u een duidelijke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
scheur of onvolkomenheid ziet of als er anderszins iets niet in
orde is.
Zorg ervoor dat de doorslijpschijf niet in aanraking met het
werkstuk komt voordat de machine wordt ingeschakeld.
Voorkom dat de doorslijpschijf tijdens gebruik gaat stuiteren of
ruw wordt behandeld. Stop de machine zodra dit gebeurt en
inspecteer de doorslijpschijf.
Bedien de machine niet terwijl u in lijn met de doorslijpschijf
staat. Houd andere personen van het werkgebied vandaan.
Houd rekening met spaanders en het te bewerken materiaal.
Deze kunnen scherp en heet zijn. Laat restafval afkoelen
voordat u ze oppakt.
De vonkbeschermer wordt heet tijdens gebruik. Vermijd
aanraken of afstellen van de vonkbeschermer direct
na gebruik.
Schakel de machine uit en wacht tot de vonkbeschermer tot
stilstand is gekomen voordat u het werkstuk verwijdert of de
instellingen verandert.
Na het uitschakelen niet proberen de doorslijpschijf af te
remmen door tegen de zijkant van de schijf te drukken.
Gebruik geen snijvloeistoffen. Deze vloeistoffen kunnen
ontvlammen of een elektrische schok veroorzaken.
Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
Gebruik de doorslijpschijven die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Gebruik nooit cirkelzaagbladen of andere typen
getande bladen.
Het maximum toegestane toerental van de doorslijpschijven
moet altijd gelijk zijn aan of groter zijn dan het op het
typeplaatje van de machine vermelde onbelaste toerental.
Gebruik geen zaagbladen van een cirkelzaag of andere
getande zaagbladen op dit gereedschap. Ernstig persoonlijk
letsel zou het gevolg kunnen zijn.
Gebruik geen doorslijpschijven die niet overeenkomstig de
afmetingen zijn zoals opgegeven in de technische gegevens.
Controleer dat de slijpschijf goed is gemonteerd en vastgezet,
voordat u deze in gebruik neemt.
Lees de bedieningsinstructies die door de fabrikant van de
schijf worden geleverd.
Laat het apparaat minimaal 30 seconden zonder belasting in
een veilige positie draaien. Indien er sprake is van overmatige
trilling of als een defect optreedt, zet dan het apparaat uit en
controleer alles om erachter te komen wat de oorzaak is.
Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
Zaag geen beton, stenen, tegels of keramische werkstukken.
Zaag geen hout, plastic of synthetische materialen.
Zaag geen gietijzeren materialen.
Zaag nooit magnesium materialen.
Zaag geen materiaal dat onder elektrische stroom staat.
Gebruik deze machine in een goed geventileerde ruimte.
Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of gloeiende spaanders
van het zagen of vonkende koolstofborstels kunnen
ontvlambare materialen ontsteken.
Nederlands
•
•
•
•
Reinig regelmatig de ventilatiesleuven bij het werken in stoffige
omstandigheden. Indien het noodzakelijk wordt de sleuven
te reinigen, denkt u er dan aan de stekker uit het stopcontact
te trekken.
Bewaar doorslijpschijven altijd goed beschermd en op een
droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
Fouten in de machine, waaronder beschermkappen
of zaagschijf, moeten worden gerapporteerd zodra zij
ontdekt worden.
Gebruik alleen een cirkelzaagschijf van een
max. dikte van 3,1 mm en een max.
diameter van 355 mm.
WAARSCHUWING: Door gebruik
van deze machine kunnen
stoffen vrijkomen die chemicaliën bevatten waarvan
het bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen
of andere lichaamskwalen veroorzaken. Gebruik
geschikte ademhalingsbescherming.
Zet voor het zagen het werkstuk altijd goed vast. Werkstukken
langer dan 1,0 m moeten worden ondersteund door een
geschikte extra tafel, zaagbok of tafel met wielen.
Denk eraan dat de schijf blijft draaien nadat de machine
is uitgeschakeld.
Voorkom verlies van controle, zet de machine altijd vast op
een werkbank en gebruik daarvoor schroefklemmen of bouten
van voldoende lengte en sterkte.
De volgende facroren zijn van invloed op geluidsproductie:
ʵʵ het te zagen materiaal
ʵʵ het type doorslijpschijf
ʵʵ toevoerkracht
WAARSCHUWING: Neem de vereiste maatregelen
voor gehoorbescherming.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
•
•
•
•
Overige risico’s
•
•
•
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
dergelijke machines:
ʵʵ letsel veroorzaakt door aanraken van
ronddraaiende delen.
ʵʵ letsel veroorzaakt door het scheuren van de zaagschijf.
Deze risico’s zijn het grootst:
ʵʵ binnen het werkingsbereik
ʵʵ binnen het bereik van de ronddraaiende
machineonderdelen
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn: ʵʵ Gehoorsbeschadiging.
ʵʵ Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen
van de draaiende zaagschijf.
ʵʵ Risico op letsel bij het verwisselen van de schijf.
ʵʵ Risico dat de vingers bekneld raken bij het openen van
de afdekkappen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN61029; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Aansluiten op de netspanning
De te gebruiken voeding voor deze machine moet uitgerust zijn
met een 16 A zekering met tijdsvertraging.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige spanningsvallen.
Onder ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening
kunnen andere apparaten nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager is dan
0,11 ø, is de kans op een storing nagenoeg uitgesloten.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Afkortzaag
1 Inbussleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Diameter van de uitboring
51
Nederlands
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 21 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Gat voor hangslot
3 Bedieningshandgreep
4 Draaghendel
5 Bout dieptestop
6 Vergrendelingsmoer
7 Onderplaat
8 Langsgeleiding
9 Materiaalklem
10 Zaagtafel
11 8 mm inbussleutel
12 Handgreep
13 Hefboom materiaalklem
14 Zaagschijf
15 Beschermkap
16 Asvergrendeling
17 Vergrendelingshaak
18 Vonkafscherming
19 Schroef vonkafscherming
20 Vergrendelingsketting
21 Datumcode
Gebruiksdoel
Uw D28710 afkortzaag is ontworpen voor het zagen van stalen
materialen van verschillende vorm.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De D28710 afkortzaag is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
52
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Een zaagschijf verwijderen en monteren
(Fig. A, B)
1. Schuif met behulp van de lip 22 en met de arm in de
rustpositie de beschermkap 15 terug. Laat de beschermkap
die in deze stand staan (Fig. B).
2. Houd de asvergrendeling 16 ingedrukt (Fig. A).
3. Roteer de zaagschijf 14 totdat deze vastzit.
4. Verwijder de bout 23 door deze met behulp van de
inbussleutel 11 naar links te draaien en vervolgens de
platte ring 24 en de borgflens 25 los te nemen (Fig. B).
5. Controleer dat de opvulring 26 op zijn plaats zit tegen de
flens 27 .
6. Vervang de zaagschijf 14 . Controleer dat de nieuwe schijf
op de opvulring 26 is geplaatst, in de juiste draairichting.
7. Zet het zaagblad vast met de borgflens 25 , de platte
ring 24 en de bout 23 .
8. Verplaats de beschermkap weer omlaag en maak de
asvergrendeling los 16 .
9. Pas zo nodig de zaagdiepte aan.
Afstellen van de zaagdiepte (Fig. A)
De zaagdiepte kan worden afgesteld om de slijtage aan de
doorslijpschijf te compenseren.
1. Voer een test uit met uitgeschakelde machine en kijk hoe
groot de beschikbare ruimte is.
2. Het afstellen geschiedt als volgt:
a. Draai de borgmoer 6 een aantal slagen los.
b. Draai de diepteaanslagbout 5 in of uit om de gewenste
zaagdiepte te verkrijgen.
c. Draai de borgmoer 6 vast.
WAARSCHUWING: Stel bij het verwisselen van de
doorslijpschijf de diepteaanslag altijd af naar de
oorspronkelijke positie.
Klem het werkstuk op zijn plaats (Fig. A, C)
Het gereedschap is voorzien van een materiaalklem 9 (Fig. A).
1. Trek de hefboom 13 naar de handgreep toe 12 (Fig. C1).
2. Duw de klemas 28 naar voren tot dat de klem 29 het
werkstuk bijna raakt.
3. Duw de hefboom 13 naar de klem 29 totdat deze ingrijpt
de klemas 28 .
4. Draai de handgreep 12 naar rechts en klem het werkstuk
stevig vast.
5. U kunt het werkstuk losmaken door de handgreep 12 naar
links te draaien.
WAARSCHUWING:
• U kunt de zaagcapaciteit vergroten door een
tussenstuk 30 onder het werkstuk 31 de plaatsen.
Nederlands
•
Het tussenstuk moet wat smaller zijn dan het werkstuk
(Fig. C2).
Ondersteun lange werkstukken met een stuk
hout 32 (Fig. 3C). Klem niet het gedeelte vast dat u
afzaagt 33 .
Functie voor snelle verplaatsing (Fig. C1)
De klem heeft een functie voor snelle verplaatsing.
• U maakt de klem los door de klem 12 een of twee slagen
naar links te draaien en de hefboom 13 naar de handgreep
te trekken 12 .
Instellen van de klempositie (Fig. C4)
De klempositie kan al naar gelang de doorslijpschijf
worden ingesteld.
1. Verwijder de bouten van de langsgeleiding 34 met de
inbusssleutel 11 .
2. Verschuif de aanslag 8 zover als nodig.
3. Breng de aanslagbouten 34 weer aan en draai ze vast om
de aanslag 8 vast te zetten.
Afstellen van zaaghoek (Fig. D)
De machine kan worden gebruikt voor het maken van
verstekhoeken tot 45°.
1. Draai de aanslagbouten 34 los om de aanslag 8 vrij
te zetten.
2. Stel de aanslag 8 op de gewenste hoek in. De hoek kan
worden afgelezen op de schaal 35 .
3. Draai de aanslagbouten 34 vast om de aanslag 8 vast
te zetten.
Controleren en afstellen van de
verstekschaal (Fig. A, D)
1. Draai de aanslagbouten 34 los om de aanslag 8 vrij te
zetten (Fig. D).
2. Trek de arm omlaag en vergrendel deze in deze positie met
de vergrendelketting 20 (Fig. A).
3. Zet een winkelhaak 36 tegen de geleider 8 en de
linkerzijde van de doorslijpschijf zodat een hoek van exact
90° ontstaat (Fig. D). Controleer of de 0°-markering op de
schaal 35 in lijn is met de markering op de tafel 37 .
4. Draai de aanslagbouten 34 vast om de aanslag 8 vast
te zetten.
5. Maak de vergrendelketting 20 los en breng de arm terug in
de bovenste ruststand (Fig. A).
Afstellen van de vonkbeschermer (Fig. A)
1. Draai de schroef 19 los.
2. Stel de vonkbeschermer 18 correct in.
3. Draai de schroef 19 vast.
Installeren (Fig. F, G)
VOORZICHTIG: Gereedschap moet ondersteund worden
op een stabiel, gelijkmatig, niet-slippend oppervlak om
onverwachte beweging tijdens het gebruik te voorkomen.
Procedure voor permanente installatie
1. Boor twee gaten 8 mm door het werkoppervlak (Fig. F).
2. Plaats 1/4–20 schroeven door de gaten in het voetstuk en
door de gaten in het bevestigingsoppervlak. De lengte van
de schroeven moet ongeveer gelijk zijn aan de dikte van het
bevestigingsoppervlak plus 102 mm.
3. Zet beide schroeven stevig vast.
Montageraam bevestigen
1. Zaag twee planken ongeveer 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Zet de cirkelzaag op de gewenste werkplek.
3. Zet de planken vlak naast de zijkant, en bevestig aan het
werkoppervlak (Fig. G).
Voor gebruik
• Monteer de juiste doorslijpschijf. Gebruik geen
overmatig versleten doorslijpschijven. Het toerental
van de machine mag niet hoger zijn dan dat van de
betreffende doorslijpschijf.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf ronddraait in de richting
van de pijlen op het hulpstuk en de machine.
• Klem het werkstuk vast.
• Stel altijd de vonkbeschermer correct in.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u
aan de geldende voorschriften.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine in geval van
oververhitting een paar minuten onbelast draaien.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Fig. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen moet een hand op de
bedieningshandgreep 3 worden geplaatst en moet de andere
hand het werkstuk leiden.
Zagen (Fig. A)
1. Plaats het te bewerken materiaal tegen de aanslag 8 en zet
het vast met behulp van de materiaalklem 9 .
53
Nederlands
2. Schakel het gereedschap in en zaag het werkstuk door
de bedieningshandgreep 3 omlaag te trekken. Laat de
motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met
zagen begint.
3. Laat de doorslijpschijf vrij zagen. Niet forceren.
4. Schakel na het zagen de machine uit en zet de arm weer in
de hoogste ruststand.
In- en uitschakelen (Fig. A)
De aan/uit-schakelaar 1 bevindt zich in de
bedieningshendel 3 .
• Druk de aan/uit-schakelaar 1 in om de machine in
te schakelen.
• Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tijdens de bewerking.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
WAARSCHUWING: Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
WAARSCHUWING: Bewerk geen magnesium.
Transport (Fig. A)
Het gereedschap is voorzien van een vergrendelketting 20 die
het gereedschap afsluit in de neerwaartse gesloten positie zodat
het kan worden gedragen.
1. Breng de beschermkap 15 omlaag op de zaagtafel 10 en
zet het gereedschap in deze stand vast door de ketting 20 over de vergrendelhaak 17 vast te haken.
2. Vervoer het gereedschap met de draaghandgreep 4 .
3. U kunt het gereedschap losmaken door de
bedieningshandgreep 3 wat in te drukken en de ketting
los te maken.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
54
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Norsk
KAPPSAG
D28710
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Min. periferihastighet for kappeskive
Skivediameter
Innvendig diameter for skiven
Skivetykkelse
Type kappeskive
Tverrkuttkapasitet ved 90°
rund
firkant
rektangulær
vinkel
Tverrkuttkapasitet ved 45°
rund
firkant
rektangulær
vinkel
Vekt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
rett, ikke-innfelt
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
dB(A)
dB(A)
K(usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
3,0
3,0
3,3
1,5
1,8
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kappsag
D28710
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029:
D28710
D28710
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
26.03.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
55
Norsk
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende
sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann, elektrisk
støt og personskade.
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Generelt
1) Hold arbeidsområdet rent og ryddig
ʵʵ En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2) Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
ʵʵ Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte
eller fuktige omgivelser. Sørg for god belysning på
arbeidsområdet (250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der
hvor det er fare for å forårsake brann eller eksplosjon, for
eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3) Hold barn unna!
ʵʵ Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4) Kle deg riktig
ʵʵ Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast
i de bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
Ved arbeid utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy
som ikke glir.
5) Personlig vern
ʵʵ Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske
når arbeidet kan forårsake støv eller flygende partikler.
Hvis slike partikler kan bli svært varme, bør du også bruke
et varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk
alltid vernehjelm.
6) Vern mot elektrisk støt
ʵʵ Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes
under ekstreme forhold (for eksempel ved høy fuktighet
eller forekomst av metallstøv), kan du øke sikkerheten
ved å montere en isolerende transformator eller en
(FI) jordfeilbryter.
7) Strekk deg ikke for langt
ʵʵ Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8) Vær oppmerksom
ʵʵ Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen
når du er trett.
56
9) Sikre arbeidsstykket
ʵʵ Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med.
Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge
hendene fri til å styre verktøyet.
10)Kople til utstyr for støvavsuging
ʵʵ Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og
brukes riktig.
11)Fjern nøkler
ʵʵ Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før
du starter verktøyet.
12)Skjøteledninger
ʵʵ Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den
ut hvis den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs,
må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet for
utendørs bruk og er merket for dette.
13)Bruk riktig verktøy
ʵʵ Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber
som egentlig krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en
bedre og sikrere jobb om det brukes med den hastigheten
det er beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
ADVARSEL: Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy
eller tilbehør kan medføre risiko for personskade.
14)Sjekk verktøyet for skader
ʵʵ Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade
før bruk. Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt
seg fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige
delene, brytere og verneutstyr ikke er skadet, og at det
ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke verktøyets
funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og
utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av
delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig
å slå det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår,
skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert DeWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15)Trekk ut støpselet for verktøyet
ʵʵ Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater
det. Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du
skifter deler på verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før
du utfører service.
16)Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
ʵʵ Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren. Pass på at
verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17)Stell pent med ledningen
ʵʵ Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen når du
skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
Norsk
18)Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
ʵʵ Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt
og sikret sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19)Vær nøye med vedlikeholdet
ʵʵ Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere
ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av
tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for
olje og fett.
20)Reparasjoner
ʵʵ Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert
DeWALT-reparatør. Reparasjoner må bare utføres av
kvalifiserte personer som benytter originale reservedeler,
ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for kappsager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid vanlige arbeidshansker når du benytter
dette verktøyet.
Pass på at hendene ikke kommer nær kappeskiven. Du må
aldri kappe arbeidsemner som krever at du utfører manuelle
operasjoner nærmere den roterende kappeskiven enn 15 cm.
Skjær aldri arbeidsstykker som er tynnere enn 1,2 mm når du
bruker kappeskiven som leveres sammen med dette verktøyet.
Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekslene er på plass.
Ikke utfør noen arbeidsoppgaver uten at arbeidsemnet er godt
festet. Bruk materialklemmen til dette.
Stikk aldri hånden inn bak kappeskiven.
Sett alltid verktøyet på en flat, stø overflate, godt vedlikeholdt
og uten løse materialer som spon og avkapp.
Før bruk, inspiser kappeskiven for sprekker eller feil. Kast
kappeskiven dersom det er sprekker eller feil, eller at den er
defekt på annen måte.
Pass på at kappeskiven ikke kommer nær arbeidsstykket før
verktøyet settes i drift.
Under arbeidet må du unngå at kappeskiven hopper, og du
må ikke bruke den på en uvøren måte. Skulle dette hende, slå
av verktøyet og undersøk kutteskiven.
Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med kappeskiven.
Hold andre mennesker borte fra arbeidsområdet.
Vær oppmerksom på avkapp og materialet som skjæres. Det
kan være skarpt og varmt. La avkuttete deler ligge og avkjøles
før du tar i dem.
Gnistavlederen blir varm når den brukes. Unngå å berøre eller
justere gnistavlederen rett etter bruk.
Slå av verktøyet og vent til kutteskiven stanser før
arbeidsstykket tas vekk eller innstillingen endres.
Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe kappeskiven
ved å trykke mot siden av skiven.
Bruk ikke skjærevæsker. Disse væskene kan antennes eller
forårsake elektrisk støt.
Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
Bruk kun de kappeskivene som produsenten anbefaler. Bruk
aldri sirkelsagblader eller andre typer blader med tenner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maks. tillatt hastighet på kappeskiven må alltid være lik eller
større enn verktøyets hastighet uten belastning spesifisert
på navneskiltet.
Ikke bruk sirkelsagblader eller andre tannede blad på dette
verktøyet. Det kan resultere i alvorlig personskade.
Ikke bruk skjæreskiver som ikke samsvarer med målene oppgitt
under den tekniske informasjonen.
Pass på at den slipende kappeskiven er korrekt montert og
strammet til før bruk.
Les bruksanvisningen som leveres av skiveprodusenten.
La verktøyet gå uten belastning på et sikkert sted i minst 30
sekunder. Hvis det foreligger betydelig vibrasjon eller oppstår
andre feil, stopp verktøyet og sjekk det for å finne årsaken.
Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
Skjær ikke sement, murstein, flise eller materialer av kjeramikk.
Ikke kapp tre, plast eller syntetiske materialer.
Skjær ikke støpejern.
Skjær aldri materialer som inneholder magnesium.
Skjær aldri elektrisk aktive materialer.
Bruk dette verktøyet i et område med god ventilasjon. Bruk ikke
verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varmt spon fra skjæringen eller motorbørstene
kan antenne brennbare materialer.
Ved arbeid i støvete omgivelser må støv o.l. fjernes fra
ventileringsåpningene med jevne mellomrom. Hvis det skulle
bli nødvendig med rengjøring av åpningene, må du huske
først å koble maskinen fra strømnettet.
Kappeskiver må alltid oppbevares godt beskyttet på et tørt
sted, utenfor barns rekkevidde.
Rapporter feil i verktøyet, inkludert beskyttelser eller
kappeskiver så snart de oppdages.
Bruk bare sagblad med maks. tykkelse på
3,1 mm og maks. diameter på 355 mm.
ADVARSEL: Ved bruk kan dette
verktøyet utvikle støv som inneholder
kjemikalier som kan forårsake kreft,
fødselskader eller andre forplantningsskader. Bruk
egnet åndedrettsvern.
Fest alltid arbeidsstykket godt før du kapper. Lengre
arbeidsstykker enn 1 meter må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. rullebord.
Ta hensyn til at hjulet vil fortsette å rotere etter at maskinen
er slått av.
For å forhindre tap av kontroll, fest alltid maskinen til en benk
ved hjelp av skrueklemmer eller bolter av tilstrekkelig lengde
og styrke.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
ʵʵ materialet som kappes
ʵʵ type kappeskive
ʵʵ matekraften
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
57
Norsk
Restrisikoer
Merking på verktøyet
•
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
•
•
Følgende typer risiko gjelder bruken av disse maskinene:
ʵʵ Berøring av de roterende delene kan
forårsake personskade.
ʵʵ Forstyrrelser i sagbladets bevegelser kan
forårsake personskade.
Denne risikoen gjelder hovedsakelig:
ʵʵ innenfor verktøyets bruksområde
ʵʵ innenfor rekkevidden til roterende deler i maskinen
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og
sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer
risiko.Disse er:
ʵʵ Svekking av hørsel.
ʵʵ Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene av
roterende sagblad.
ʵʵ Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
ʵʵ Risiko for å klemme fingrene når vernene åpnes.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Tilkobling til strømnettet
Strømnettet denne maskinen skal kobles til, må være utstyrt
med en 16 A automatsikring med tidsforsinkelse.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall. Ved
ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem
er lavere enn 0,11 ø, er det lite sannsynlig at det vil
forekomme forstyrrelser.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Kappsag
1Sekskantnøkkel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
58
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Hulldiameter
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 21 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 På-/av-bryter
2 Hull for hengelås
3 Betjeningshåndtak
4 Bærehåndtak
5 Dybdestopperbolt
6 Låsemutter
7 Base
8 Anlegg
9 Materialklemme
10 Kappebord
11 8 mm sekskantnøkkel
12 Håndtak
13 Materialklemmespak
14 Kappeskive
15 Beskyttelse
16 Spindellås
17 Låsekrok
18 Gnistdeflektor
19 Gnistdeflektor skrue
20 Låsekjede
21 Datokode
Tiltenkt Bruk
Din D28710 kappsag er designet for kapping av ulikt utformede
deler av stål.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
D28710 er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL:
• For å øke kappekapasiteten sett en avstandsblokk 30 under arbeidsstykket 31 . Avstandsblokken bør være
noe smalere enn arbeidsstykket (Fig. C2).
• Støtt opp lange arbeidsstykker med trestykker 32 (Fig.3C). Ikke klem fast enden som kappes av 33 .
Hurtigkjørefunksjon (Fig. C1)
Ta av og sette på en kappeskive (Fig. A, B)
Stille inn klemmeposisjon (Fig. C4)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
1. Med armen i hvileposisjon, bruk leppen 22 for å
skyve beskyttelsen 15 bakover. La beskyttelsen være
tilbaketrukket (Fig. B).
2. Trykk og hold nede spindellåsen 16 (Fig. A).
3. Roter kappeskiven 14 til den går i lås.
4. Bruk sekskantnøkkelen 11 , ta av bolten 23 ved å skru mot
klokka og ta så av den flate skiven 24 og festeflensen 25 (Fig. B).
5. Kontroller at avstandsstykket 26 er på plass mot
flensen 27 .
6. Sett på igjen kappeskiven 14 . Pass på at den nye skiven er
plassert på avstandsstykket 26 i korrekt rotasjonsretning.
7. Fest bladet med festeflensen 25 , den flate skiven 24 og
bolten 23 .
8. Beveg beskyttelsen bakover og slipp spindellåsen 16 .
9. Juster kappedybden som ønsket.
Juster kuttedybden (Fig. A)
Kuttedybden kan justeres så den passer med slitasjen
på kappeskiven.
1. Betjen verktøyet med motoren slått av, og
kontroller klaringen.
2. Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
a. Løsne låsemutteren 6 noen omdreininger.
b. Drei dybdestoppskruen 5 inn eller ut for å justere den
påkrevde kuttedybden.
c. Stram låsemutteren 6 .
ADVARSEL: Sett alltid dybdestoppet tilbake til
originalposisjonen når du skifter ut kappeskiven.
Klemme fast arbeidsstykket i posisjon
(Fig. A, C)
Verktøyet er utstyrt med en materialklemme 9 (Fig. A).
1. Trekk spaken 13 mot håndtaket 12 (Fig. C1).
2. Skyv klemmeakselen 28 fremover til kjeven 29 nesten
berører arbeidsstykket.
3. Trykk spaken 13 mot kjeven 29 til den går i inngrep med
klemmeakselen 28 .
4. Roter håndtaket 12 med klokka og fest arbeidsstykket godt.
5. For å slippe arbeidsstykket, roter håndtaket 12 mot klokka.
Norsk
Klemmen har en funksjon for hurtig bevegelse.
• For å løsne klemmen, roter håndtaket 12 en eller to ganger
mot klokka og trekk spaker 13 mot håndtaket 12 .
Klemmeposisjonen kan stilles inn etter kutteskiven.
1. Fjern anleggsboltene 34 ved bruk av sekskantnøkkelen 11 .
2. Flytt skjermen 8 som ønsket.
3. Sett på plass skjermskruene 34 og stram dem for å feste
skjermen 8 .
Justering av kuttevinkel (Fig. D)
Verktøyet kan brukes til gjærsaging opptil 45°.
1. Løsne skjermskruene 34 for å løsne skjermen 8 .
2. Still skjermen 8 inn på den ønskede vinkelen. Vinkelen kan
avleses på skalaen 35 .
3. Stram skjermskruene 34 for å feste skjermen 8 .
Kontrollering og justering av
gjæringsskalaen (Fig. A, D)
1. Løsne skjermskruene 34 for å løsne skjermen 8 (Fig. D).
2. Trekk ned armen og lås den i denne posisjonen ved hjelp av
låsekjedet 20 (Fig. A).
3. Plasser en vinkelhake 36 mot skjermen 8 og venstre side
av kutteskiven, og du har en perfekt 90° vinkel (Fig. D).
Kontroller at merket for 0° på skalaen 35 flukter med
merket på bordet 37 .
4. Stram skjermskruene 34 for å feste skjermen 8 .
5. Løsne låsekjedet 20 og returner armen til øvre hvilestilling
(Fig. A).
Justering av gnistavlederen (Fig. A)
1. Løsn på skruen 19 .
2. Still inn gnistavlederen 18 etter behov.
3. Stram skruen 19 .
Montering (Fig. F, G)
FORSIKTIG: Verktøyet skal støttes godt på en stabil, plan,
sklisikker flate for å hindre uventede bevegelser under bruk.
Fremgangsmåte for permanent montering
1. Bor to hull 8 mm gjennom arbeidsflaten (Fig. F).
2. Sett 1/4–20 skruer ned gjennom hullene i bunnplaten og
gjennom hullene i monteringsflaten. Lengden på skruene
skal tilsvare tykkelsen på monteringsflaten pluss 102 mm.
3. Trekk godt til de to skruene.
59
Norsk
Fastspenning
1. Kapp to planker som er ca. 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Sett kappsagen der du vil ha den.
3. Legg plankene tett inntil sagen langs siden, og spikre
plankene til arbeidsflaten (Fig. G).
Før maskinen tas i bruk
• Monter passende kappeskive. Ikke bruk skiver som er for
slitt. Verktøyets maksimale omdreiningshastighet må ikke
overstige kutteskivens.
• Pass på at skiven roterer i den retningen som angis av pilene
på tilbehørsdelen og på verktøyet.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Still alltid gnistavlederen riktig inn.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Bruk ikke for stor kraft på verktøyet.
• Ikke overbelast verktøyet. Hvis verktøyet blir varmt, må
det få gå ubelastet i et par minutter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
betjeningshåndtaket 3 mens den andre styrer arbeidsstykket.
Skjæring (Fig. A)
1. Plasser det materialet som skal kappes inn mot skjermen 8 ,
og fest det med materialklemmen 9 .
2. Slå på verktøyet og trekk ned betjeningshåndtaket 3 for å kappe arbeidsstykket. La motoren komme opp i full
hastighet før skjæring.
3. La skiven sage fritt. Ikke bruk makt.
4. Når du er ferdig med å skjære, må du slå av verktøyet og
sette armen tilbake i øverste hvilestilling.
Skru på og av (Fig. A)
På/av-bryteren 1 på er montert på betjeningshåndtaket 3 .
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren 1 .
• Hold på/av-bryteren nede mens funksjonen utføres.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
60
ADVARSEL: Ikke slå av verktøyet mens det er belastet.
ADVARSEL: Skjær ikke magnesium.
Transport (Fig. A)
Verktøyet er utstyrt med et låsekjede 20 som låser verktøyet i
nedlukket posisjon for bæring.
1. Senk beskyttelsen 15 på kappebordet 10 og fest
verktøyet i denne posisjonen ved å feste kjedet 20 over
låsekroken 17 .
2. Transporter verktøyet ved hjelp av bærehåndtaket 4 .
3. For å løsne verktøyet, trykk betjeningshåndtaket 3 litt ned
og løsne håndtaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Norsk
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
61
Português
SERRA DE CORTE
D28710
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Disco de corte de velocidade periférica
mín.
Diâmetro do disco
Orifício do disco
Espessura do corpo do disco
Tipo de disco de corte
Capacidade de corte transversal a 90°
circular
quadrado
rectangular
angular
Capacidade de corte transversal a 45°
circular
quadrado
rectangular
angular
Peso
D28710
230
1
2200
3800
80
VCA
W
min-1
m/s
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
355
25,4
3,1
direito, sem recortes
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
Declaração de conformidade da CE
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
Serra de corte
D28710
kg
17,0
Directiva “máquinas”
dB(A)
230V
92,3
115V
92,7
dB(A)
105,3
105,7
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
62
mm
mm
mm
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN61029:
D28710
D28710
LPA(nível de emissão de pressão
sonora)
LWA(nível de potência acústiC1)
estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
26.03.2018
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Instruções gerais
1) Mantenha a área de trabalho arrumada.
ʵʵ Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2) Cuide do ambiente da área de trabalho
ʵʵ Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta
em situações em que haja humidade ou água. Mantenha a
área de trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize
a ferramenta onde haja risco de fogo ou explosão, como por
exemplo na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3) Mantenha as crianças afastadas.
ʵʵ Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que toquem a
ferramenta ou o cabo de força.
4) Vista-se de maneira apropriada
ʵʵ Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prenderse numa peça móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido. Ao trabalhar ao ar livre, de preferência use luvas
adequadas e calçados anti-derrapantes.
5) Protecção pessoal
ʵʵ Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara
de protecção para o rosto ou anti-poeira sempre que
as operações possam produzir poeira ou partículas que
voem. Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao calor.
Use sempre protectores auriculares. Utilize sempre um
capacete de segurança.
6) Cuidado com choques eléctricos
ʵʵ Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra
(p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos). Quando
usar a ferramenta em condições extremas tais como alto
grau de humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a colocação
de um transformador de isolamento ou disjuntor de fuga
de terra (FI).
7) Verifique a sua posição
ʵʵ Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8) Esteja atento
ʵʵ Preste atenção no que faz. Use o bom senso. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
9) Segure firmemente a peça de trabalho
ʵʵ Use grampos ou um torno para segurar a peça. É
mais seguro e permite manter as duas mãos livres
para trabalhar.
10)Conecte o equipamento de extracção de pó
ʵʵ Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta
de pó, assegure-se de que os mesmos sejam correctamente
conectados e utilizados.
11)Retire as chaves de ajuste
ʵʵ Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas
foram retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
12)Cabos de extensão
ʵʵ Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de
extensão e substitua-o se estiver danificado. Quando usar
a ferramenta ao ar livre, utilize somente cabos de extensão
apropriados para tal e correctamente rotulados.
13)Use a ferramenta apropriada.
ʵʵ Neste manual consta as aplicações da ferramenta. Não
force pequenas ferramentas ou acessórios para que
efectuem o trabalho duma ferramenta forte. A ferramenta
trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o fim indicado. Não force a ferramenta.
ATENÇÃO: O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações além das
recomendadas neste manual de instruções pode causar
riscos de ferimento.
14)Verifique se há peças danificadas
ʵʵ Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta
e o cabo de força não estão danificados. Verifique se as
peças móveis estão alinhadas e engatadas, se há alguma
peça partida, se as protecções e os interruptores estão
danificados, bem como quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar
correctamente e a desempenhar as funções para as quais
63
Português
foi projectada. Não utilize a ferramenta se houver alguma
peça defeituosa. Não utilize a ferramenta se o interruptor
não funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie para
que um técnico autorizado DeWALT efectue a troca de
quaisquer peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
•
•
•
15)Desconecte a ferramenta
ʵʵ Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo
movimento antes de afastar-se dela. Desconecte a
ferramenta quando não estiver em uso, antes de trocar
quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16)Evite o accionamento involuntário
ʵʵ Não transporte a ferramenta com um dedo sobre o
interruptor. Certifique-se de que a ferramenta esteja
desligada antes de conectá-la.
17)Não force o cabo eléctrico
ʵʵ Nunca transporte a ferramenta pelo cabo. Nunca puxe
o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja
o cabo contra o calor e evite o contacto com óleo e
objectos cortantes.
18)Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
ʵʵ Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em
lugar seco. Feche-as com segurança, fora do alcance
das crianças.
19)Cuide das suas ferramentas com atenção
ʵʵ Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha
as ferramentas em boas condições e limpas. Siga as
instruções para manutenção e troca de acessórios.
Mantenha todas as alavancas e interruptores secos,
limpos e livres de óleo e graxa.
20)Reparos
ʵʵ Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico autorizado
DeWALT conserte sua ferramenta. Os reparos devem ser
realizados somente por pessoas qualificadas e as peças
de reposição devem ser originais. A não observância
disso poderá resultar em perigos consideráveis para
os utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para
serras de corte
•
•
•
•
64
Utilize luvas de protecção sempre que utilizar esta ferramenta.
Mantenha as mãos afastadas do disco de corte. Nunca corte
peças de trabalho que requeiram uma acção manual inferior
a 15 cm de distância do disco rotativo de corte.
Não corte peças de trabalho de espessura inferior a 1,2 mm
quando estiver a utilizar o disco de corte fornecido com
esta ferramenta.
Não utilize esta ferramenta sem as protecções colocadas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não realize nenhuma operação sem o auxílio das mãos. Utilize
o grampo de fixação do material para prender seguramente a
peça de trabalho.
Nunca se encoste à parte de trás do disco de corte.
Posicione sempre a ferramenta sobre uma superfície plana
e estável que esteja bem conservada e livre de resíduos, tais
como lascas e fragmentos.
Antes de utilizar a serra, inspeccione o disco de corte
para verificar a presença de rachas ou falhas. Deite fora
o disco de corte se houver qualquer racha ou falha ou se
apresentar danos.
Assegure-se de que o disco de corte não está em contacto com
a peça de trabalho antes de ligar a ferramenta.
Evite fazer saltar o disco de corte ou tratá-la de maneira
violenta quando a máquina estiver a funcionar. Se isto ocorrer,
pare a ferramenta e inspeccione o disco de corte.
Não utilize a ferramenta enquanto esta estiver alinhada com o
disco de corte. Mantenha as outras pessoas afastadas da área
de trabalho.
Tenha cuidado com as lascas de corte e o material que está
a ser cortado. Podem estar afiados e quentes. Permita que os
fragmentos cortados arrefeçam antes de lhes tocar.
O deflector de centelhas poderá aquecer durante a utilização.
Evite tocar ou ajustar o deflector de centelhas imediatamente
após a utilização da ferramenta.
Desligue a ferramenta e espere que o disco de corte pare
completamente antes de deslocar a peça de trabalho ou
modificar os ajustes.
Depois de desligar, nunca tente parar o disco de corte
pressionando a respectiva parte lateral.
Não utilize fluidos para cortar. Estes fluidos poderão incendiarse ou provocar um choque eléctrico.
Verifique se a peça a trabalhar está correctamente apoiada.
Utilize apenas discos de corte recomendadas pelo fabricante.
Nunca utilize lâminas de serra circular ou outro tipo de
lâmina dentada.
A velocidade máxima permitida do disco de corte deve ser
sempre igual ou superior à velocidade em vazio impressa na
placa de identificação da ferramenta.
Não utilize lâminas de serra circulares ou quaisquer
outras com dentes com esta ferramenta. Podem ocorrer
lesões graves.
Não utilize discos de corte que não contenham as dimensões
estabelecidas nos dados técnicos.
Certifique-se de que o disco de corte abrasivo está montado e
apertado correctamente antes de o utilizar.
Leia as instruções de funcionamento fornecidas pelo
fabricante de rodas.
Deixe a ferramenta funcionar em vazio numa posição segura
durante, pelo menos, 30 segundos. Caso haja demasiada
vibração ou ocorra qualquer outra falha, pare a ferramenta e
procure a causa.
Não utilize discos de corte para o rebarbamento lateral.
Não corte cimento, tijolos ou materiais de cerâmica.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não corte madeira, plástico ou materiais sintéticos.
Não corte materiais de ferro fundido.
Nunca corte materiais de magnésio.
Nunca corte material electricamente activo.
Utilize esta ferramenta numa área bem ventilada. Não utilize
a ferramenta perto de poeira, gases ou líquidos inflamáveis.
Faíscas ou lascas quentes provenientes de corte ou de
descarga eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
Limpe regularmente as ranhuras de ventilação quando
trabalhar em locais poeirentos. Caso seja necessário limpar
as ranhuras, deve primeiro desligar a ficha da ferramenta
na tomada.
Guarde sempre os discos de corte num lugar limpo e seco,
longe do alcance das crianças.
Quaisquer falhas no equipamento, incluindo resguardos ou
discos de corte, devem ser comunicadas assim que verificadas.
Utilize apenas uma roda na serra de corte
com, no máximo, 3,1 mm de espessura e
355 mm de diâmetro.
ATENÇÃO: A utilização desta
ferramenta pode gerar poeira com
materiais químicos conhecidos como causadores de
cancro, anomalias congénitas e outros problemas
relacionados com a reprodução. Utilize protecção
respiratória adequada.
Fixe sempre a peça de trabalho correctamente antes de
proceder à operação de corte. As peças de trabalho com um
diâmetro superior a 1,0 m devem ser apoiadas por uma mesa,
cavalete ou uma mesa de rolos adicional adequada.
Tenha em atenção que a roda continua a rodar depois da
máquina ser desligada
Para evitar perda de controlo, fixe sempre a máquina numa
bancada utilizando parafusos ou pernos de fixação com
comprimento e força suficientes.
Os factores a seguir indicados influenciam a produção
de ruído.
ʵʵ o material a cortar
ʵʵ o tipo de disco de corte
ʵʵ a força de alimentação
•
•
•
•
ATENÇÃO: Use protectores auditivos.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
•
•
Os seguintes riscos estão inerentes à utilização destas
máquinas:
ʵʵ lesões causadas por tocar em peças rotativas.
ʵʵ lesões causadas pela quebra do disco de corte.
Estes riscos são mais notórios:
ʵʵ no âmbito do funcionamento
ʵʵ no âmbito das peças rotativas da máquina
•
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de segurança,
certos riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
ʵʵ Deficiência auditiva.
ʵʵ Risco de acidentes causados por peças sem protecção do
disco de corte em rotação.
ʵʵ Risco de lesão ao substituir o disco.
ʵʵ Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN61029.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Ligação à rede eléctrica
A rede eléctrica a utilizar para esta máquina deve estar equipada
com um fusível de 16 A com atraso de tempo.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem de
curta duração. Em condições de alimentação de energia
desfavoráveis, outros equipamentos podem ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja inferior a 0,11
ø, é improvável a ocorrência de distúrbios.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de corte
1 Chave hexagonal
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
65
Português
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Fresagem
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 21 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Orifício do cadeado
3 Punho
4 Pega de transporte
5 Parafuso do batente de profundidade
6 Contra-porca
7 Suporte
8 Guia
9 Sistema de fixação do material
10 Mesa de corte
11 Chave hexagonal de 8 mm
12 Punho
13 Alavanca de fixação do material
14 Disco de corte
15 Resguardo
16 Bloqueio do veio
17 Gancho de fixação
18 Deflector anti-chamas
19 Parafuso do deflector anti-chamas
20 Corrente de fixação
21 Código de data
Utilização Adequada
A serra de corte D28710 foi concebida para cortar materiais com
vários formatos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A serra de corte D28710 é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
66
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Remover e instalar um disco de corte
(Fig. A, B)
1. Com o braço apoiado na posição de repouso, utilize a
extremidade 22 para fazer deslizar o resguardo 15 para
trás. Deixe o resguardo recolhido (Fig. B).
2. Prima e mantenha premido o bloqueio do eixo 16 (Fig. A).
3. Rode o disco de corte 14 até ficar bloqueado.
4. Utilizando a chave hexagonal 11 , retire o perno 23 rodando-o no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e
depois retire a anilha achatada 24 e a flange de fixação 25 (Fig. B).
5. Verifique se o espaçador 26 está encostado à flange 27 .
6. Substitua o disco de corte 14 . Certifique-se de que o novo
disco está inserido sobre o espaçador 26 na direcção
rotativa correcta.
7. Fixe a lâmina com a flange de fixação 25 , a anilha
achatada 24 e o perno 23 .
8. Desloque o resguardo para baixo e liberte o bloqueio do
eixo 16 .
9. Ajuste a profundidade de corte, conforme necessário.
Ajuste da profundidade de corte (Fig. A)
É possível ajustar a profundidade de corte de modo a
corresponder ao desgaste do disco de corte.
1. Faça uma prova, com a ferramenta desligada e verifique se
há folga.
2. Para ajustar, proceda da seguinte forma:
a. Desaperte a contraporca 6 algumas voltas.
b. Aperte ou desaperte o parafuso batente de
profundidade 5 até obter a profundidade de
corte pretendida.
c. Aperte a contraporca 6 .
ATENÇÃO: para substituir o disco de corte, coloque
sempre o batente de profundidade na posição original.
Fixação da peça de trabalho na respectiva
posição (Fig. A, C)
A ferramenta está equipada com um sistema de fixação do
material 9 (Fig. A).
Português
1. Puxe a alavanca 13 na direcção do punho 12 (Fig. C1).
2. Empurre o eixo de fixação 28 para a frente até o
grampo 29 tocar praticamente na peça de trabalho.
3. Prima a alavanca 13 na direcção do grampo 29 até ficar
encaixado no eixo de fixação 28 .
4. Rode o punho 12 no sentido dos ponteiros do relógio e fixe
a peça de trabalho com firmeza.
5. Para libertar a peça, rode o punho 12 no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio.
ATENÇÃO:
• Para aumentar a capacidade de corte, coloque um
bloco espaçador 30 debaixo da peça a trabalhar 31 .
O bloco de espaçador tem de ser ligeiramente mais
estreito do que a peça (Fig. C2).
• Apoie as peças de trabalho mais compridas com
um pedaço de madeira 32 (Fig. 3C). Não fixe a
extremidade recortada 33 .
Ajuste do deflector de centelhas (Fig. A)
1. Desaperte o parafuso 19 .
2. Regule o deflector de centelhas 18 conforme
for apropriado.
3. Aperte o parafuso 19 .
Montagem (Fig. F, G)
CUIDADO: a ferramenta tem que ser apoiada numa
superfície estável, nivelada e anti-derrapante para evitar
um movimento inesperado durante o funcionamento.
Procedimento para montagem permanente
Função de deslocamento rápido (Fig. C1)
Montagem do apoio
O sistema de fixação tem uma função de deslocamento rápido.
• Para libertar o sistema de fixação, rode o punho 12 uma ou
duas voltas no sentido oposto ao dos ponteiro do relógio e
puxe a alavanca 13 na direcção do punho 12 .
Ajuste da posição de fixação (Fig. C4)
A posição de fixação pode ser ajustada de modo a corresponder
ao disco de corte.
1. Retire os parafusos da guia 34 com a chave sextavada 11 .
2. Desloque a guia 8 conforme necessário.
3. Volte a colocar os parafusos da guia 34 e aperte-os para
fixar a guia 8 .
Ajuste do ângulo de corte (Fig. D)
Pode-se utilizar a ferramenta para cortes em esquadria de
até 45°.
1. Desaperte os parafusos da guia 34 para soltar a guia 8 .
2. Ajuste a guia 8 no ângulo pretendido. Poderá verificar o
ângulo na escala 35 .
3. Aperte os parafusos da guia 34 para fixar a guia 8 .
Verificação e ajuste da escala da esquadria
(Fig. A, D)
1. Desaperte os parafusos da guia 34 para soltar a guia 8 (Fig. D).
2. Puxe o braço para baixo e bloqueie-o nesta posição
utilizando a corrente de fixação 20 (Fig. A).
3. Coloque um esquadro 36 contra a guia 8 e o lado
esquerdo do disco de corte criando um ângulo perfeito de
90° (Fig. D). Certifique-se que o 0° marcado na escala 35 fica alinhado com marca na mesa 37 .
4. Aperte os parafusos da guia 34 para fixar a guia 8 .
5. Liberte a corrente de fixação 20 e coloque novamente o
braço na posição de repouso superior (Fig. A).
1. Faça dois furos de 8 mm na superfície de trabalho (Fig. F).
2. Insira parafusos 1/4–20 nos orifícios na base e nos furos na
superfície de montagem. O comprimento aproximado dos
parafusos deve corresponder à espessura da superfície de
montagem mais 102 mm.
3. Aperte ambos os parafusos com firmeza.
1. Corte duas tábuas com aproximadamente 508 mm de
comprimento x 50,8 de altura x 101,6 mm de largura.
2. Coloque a serra angular no local de trabalho pretendido.
3. Coloque as tábuas lateralmente o mais junto possível e
pregue-as à superfície de trabalho (Fig. G).
Antes da operação
• Instale o disco de corte adequado. Não utilize discos
excessivamente gastos. A velocidade máxima de rotação da
ferramenta não deve exceder a do disco de corte.
• Certifique-se de que o disco roda na direcção das setas
contidas no acessório e na ferramenta.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Ajuste sempre o deflector de centelhas correctamente.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Não aplique pressão excessiva sobre a ferramenta.
• Evite a sobrecarga. Caso a ferramenta aqueça, deixe-a
funcionar durante alguns minutos sem carga.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
67
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega principal 3 e a outra mão a orientar a peça de trabalho.
Realização de um corte (Fig. A)
1. Encoste o material a cortar à guia 8 e fixe-o com o grampo
para fixação do material 9 .
2. Ligue a ferramenta e puxe o punho 3 para cortar a peça.
Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de iniciar
o corte.
3. Deixe que o disco corte sem qualquer impedimento.
Não force.
4. Depois de completar o corte, desligue a ferramenta e
recoloque o braço na sua posição superior de repouso.
Ligar e desligar (Fig. A)
• O interruptor de ligar/desligar 1 encontra-se no manípulo
de operação 3 .
• Para ligar a máquina pressione o interruptor 1 .
• Mantenha o interruptor de ligar/desligar premido enquanto
estiver a realizar a operação.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
ATENÇÃO: não ligue nem desligue a ferramenta quando
estiver sob carga.
ATENÇÃO: não corte magnésio.
Transporte (Fig. A)
A ferramenta está equipada com uma corrente de
bloqueio 20 que bloqueia a ferramenta na posição de fixação
para transporte.
1. Baixe o resguardo 15 na direcção da mesa de corte 10 e
fixe a ferramenta nesta posição encaixando a corrente 20 sobre o gancho de fixação 17 .
2. Transporte a ferramenta utilizando a pega de transporte 4 .
3. Para libertar a ferramenta, prima ligeiramente o punho 3 e
liberte a corrente.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
68
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Suomi
PALOITTELUSAHA
D28710
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Leikkauslaikan miniminopeus kehällä
Laikan halkaisija
Laikan sisäläpimitta
Laikan paksuus
Leikkuulaikan tyyppi
Poikkileikkauskapasiteetti 90°:n kulmassa
pyöreä
neliö
suorakulmainen
kulmikas
Poikkileikkauskapasiteetti 45°:n kulmassa
pyöreä
neliö
suorakulmainen
kulmikas
Paino
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
suora, ilman syvennystä
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029
mukaisesti:
D28710
D28710
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
dB(A)
K(määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
3,0
3,0
3,3
1,5
1,8
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN61029 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Paloittelusaha
D28710
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
69
Suomi
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava kyseisessä maassa
voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Yleistä
1) Pidä työskentelyalue siistinä
ʵʵ Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta
välttyäksesi vaurioilta.
2) Ajattele työskentelyalueen vaikutusta
työhösi
ʵʵ Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa
tai märissä olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä
valaistus (250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa, jossa
on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3) Työskentele lasten ulottumattomissa
ʵʵ Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4) Pukeudu asianmukaisesti
ʵʵ Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä
hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä sopivia
käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5) Suojavaatetus
ʵʵ Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös lämpöä
kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä
aina suojakypärää.
6) Suojaudu sähköiskuilta
ʵʵ Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket,
lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään
äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa (esim. suuri kosteus
tuotettaessa metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin tai
maavuodon virrankatkaisin.
7) Älä kurottele
ʵʵ Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8) Ole tarkkaavainen
ʵʵ Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9) Kiinnitä työstökappale kunnolla
ʵʵ Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale
pysyy kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
70
10)Liitä pölynpoistolaite
ʵʵ Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on kiinnitetty ja
niitä käytetään oikein.
11)Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
ʵʵ Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu
koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12)Jatkojohdot
ʵʵ Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut
johto uuteen. Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa
käyttää vain ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti
merkittyjä jatkojohtoja.
13)Käytä oikeaa konetta
ʵʵ Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä
tee pienillä työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan
suurtehoista työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Älä ylikuormita konetta.
VAROITUS! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa
suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14)Tarkista, että kone on kunnossa
ʵʵ Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole
vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat
sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa. Varmista,
että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai
viallinen. Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa DeWALTin huoltoliikkeessä. Älä koskaan
yritä korjata konetta itse.
15)Irrota kone virtalähteestä.
ʵʵ Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Irrota kone
virtalähteestä, kun konetta ei käytetä, ennen minkään
koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16)Vältä tahatonta käynnistämistä
ʵʵ Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on katkaisimella.
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket
sen virtalähteeseen.
17)Huolehdi johdon kunnosta
ʵʵ Älä kanna työkalua koskaan johdosta. Älä koskaan irrota
pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa johto
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18)Varastoi käyttämättömät koneet
ʵʵ Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa
paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
Suomi
19)Hoida työkalua huolellisesti
ʵʵ Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta
ja turvallista työskentelyä varten. Noudata huollosta ja
tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kaikki
kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
20)Korjaukset
ʵʵ Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa DeWALTin
huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut
henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin koneen
käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
•
•
•
•
•
•
Paloittelusahan lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä aina tavallisia työkäsineitä käyttäessäsi tätä työkalua.
Pidä kädet loitolla leikkauslaikasta. Älä katkaise työkappaleita,
jotka vaativat manuaalista käsittelyä 15 cm:ä lähempänä
pyörivää leikkauslaikkaa.
Älä katkaise 1,2 mm ohuempia työkappaleita käyttäessäsi
tämän työkalun varusteisiin kuuluvaa leikkauslaikkaa.
Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen asettamista.
Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä. Käytä
puristimia työkappaleen pitämiseksi turvallisesti paikoillaan.
Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä
leikkauslaikan takapuolelle.
Aseta kone aina tasaiselle, kiinteälle alustalle, joka on kunnolla
puhdistettu irtonaisista materiaaleista, esim. lastuista
ja leikkuujätteistä.
Tarkista leikkuulaikka ennen käyttöä mahdollisten halkeamien
tai vaurioiden varalta. Hävitä leikkuulaikka, jos siinä on
halkeamia tai vaurioita tai jos se on muutoin viallinen.
Varmista, että leikkauslaikka ei kosketa työkappaletta ennen
koneen käynnistystä.
Koneen ollessa toiminnassa vältä leikkauslaikan ponnahtelua
äläkä käsittele sitä kovaotteisesti. Mikäli näin kuitenkin
tapahtuu, pysäytä kone ja tarkista leikkauslaikka.
Älä käytä työkalua seistessäsi samassa linjassa leikkauslaikan
kanssa. Pidä muut henkilöt poissa työalueelta.
Varo leikkuulastuja ja leikattavaa materiaalia. Ne voivat olla
teräviä ja kuumia. Anna poisleikattujen palojen jäähtyä ennen
niiden käsittelyä.
Kipinäsuojus kuumenee käytön aikana. Vältä koskettamasta
tai säätämästä kipinäsuojusta heti käytön jälkeen.
Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että leikkauslaikan
liike pysähtyy ennen työkappaleen vaihtamista tai
säätöjen muuttamista.
Kun olet vapauttanut virtakytkimen (off), älä koeta jarruttaa
laikkaa painamalla sitä sivulta.
Älä käytä leikkuujäähdytysnesteitä. Ne voivat syttyä tai
aiheuttaa sähköiskun.
Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
Käytä vain valmistajan suosittelemia leikkuulaikkoja. Älä
käytä pyörösahan teriä tai muita hammastettuja teriä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leikkuulaikan suurimman sallitun nopeuden on aina
oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu
työkalun tyhjäkäyntinopeus.
Älä käytä pyöreitä sahanteriä tai muita hammastettuja
teriä tämän työkalun kanssa. Se voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
Älä käytä laikkoja, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa
esitettyjen mittojen mukaisia.
Varmista, että hankaava leikkuulaikka on asennettu oikein ja
kiristetty ennen sen käyttöä.
Lue laikan valmistajan toimittamat käyttöohjeet.
Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa asennossa
vähintään 30 sekunnin ajan. Jos huomattavaa tärinää tai
jokin muu vika ilmenee, sammuta työkalu ja tarkista se
määrittääksesi vian syyn.
Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
Älä käytä konetta betonin, tiilen, laattojen tai keraamisten
materiaalien leikkaamiseen.
Älä käytä konetta puun, muovin tai synteettisten
materiaalien leikkaamiseen.
Älä käytä konetta valurautaisten materiaalien leikkaamiseen.
Älä koskaan käytä konetta magnesiumpitoisten
materiaalien työstämiseen.
Älä käytä konetta sähköjännitteisen materiaalin työstämiseen.
Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa. Varmista, että
konetta ei käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn
läheisyydessä. Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka voivat
sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
Puhdista ilmanvaihtoaukot säännöllisesti, kun työskentelet
pölyisissä olosuhteissa. Jos aukot on puhdistettava, muista
irrottaa työkalun virtajohto ensin.
Säilytä leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa hyvin
suojattuina ja poissa lasten ulottuvilta.
Raportoi koneen viat mukaan lukien suojat tai leikkuulaikat
heti, kun ne havaitaan.
Käytä vain sellaista katkaisusahaa, jonka
laikan paksuus on korkeintaan 3,1 mm ja
halkaisija korkeintaan 355 mm.
VAROITUS! Konetta käytettäessä
saattaa syntyä pölyä, joka sisältää
sellaisia kemikaaleja, joiden tiedetään olevan syöpää,
synnynnäisiä vammoja tai muita periytyviä haittoja
aiheuttavia. Käytä asianmukaisia hengityssuojaimia.
Kiinnitä työstökappale aina hyvin ennen sahaamista. Yli 1,0 m
pituinen työkappale täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla,
esim. sahapukki tai telapöytä.
Huomaa, että laikka pyörii edelleen koneen pois
kytkennän jälkeen.
Vältä hallinnan menetys kiinnittämällä kone aina
työpöytään riittävän pituisia ja vahvoja ruuvipuristimia tai
pultteja käyttäen.
Seuraavat tekijät vaikuttavat melutasoon:
ʵʵ leikattava materiaali
•
•
•
•
71
Suomi
ʵʵ leikkuulaikan tyyppi
ʵʵ syöttövoima
VAROITUS: Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
•
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Vaarat
•
•
•
Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden käytölle:
ʵʵ pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat
ʵʵ katkaisuterän häiriöstä aiheutuvat vammat.
Nämä riskit ovat todennäköisimpiä:
ʵʵ koneen käyttöalueella
ʵʵ koneen pyörivien osien alueella.
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja
turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei
voida välttää. Näitä ovat:
ʵʵ kuulovamma
ʵʵ katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista
aiheutuva onnettomuusvaara.
ʵʵ terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara
ʵʵ sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN61029
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Kytkeminen verkkovirtaan
Tämän koneen kanssa käytettävä virtalähde on varustettava 16
A:n varokkeella, jossa on aikaviive.
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia.
Jos virransaantiolosuhteet ovat epäsuotuisat, muut kojeet
voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on pienempi kuin
0,11 ø, häiriöitä ei todennäköisesti havaita.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Paloittelusaha
1Kuusiokoloavain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
72
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 21 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Munalukon reikä
3 Käyttökahva
4 Kuljetuskahva
5 Syvyyden pysäytyspultti
6 Lukitusmutteri
7 Pohja
8 Rajjasuoja
9 Materiaalinpidike
10 Leikkuupöytä
11 8 mm:n kuusiokulma-avain
12 Kahva
13 Materiaalinpidikkeen vipu
14 Leikkuulaikka
15 Suoja
16 Karan lukko
17 Lukituskoukku
18 Kipinäsuoja
19 Kipinäsuojan ruuvi
20 Lukitusketju
21 Päivämääräkoodi
Käyttötarkoitus
D28710-paloittelusaha on suunniteltu eri muotoisten
teräsmateriaalien sahaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Suomi
D28710-paloittelusaha on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Leikkuulaikan poistaminen ja asentaminen
(Kuvat A, B)
1. Pidä varsi lepoasennossa ja liu’uta suoja 15 taakse
reunaa 22 käyttäen. Jätä suoja taakse (Kuva B).
2. Paina ja pidä alhaalla karan lukitusta 16 (Kuva A).
3. Kierrä leikkuulaikkaa 14 , kunnes se lukittuu.
4. Poista kuusiokulma-avaimella 11 pultti 23 kiertämällä
sitä vastapäivään ja poista tasainen aluslaatta 24 ja
kiinnityslaippa 25 (Kuva B).
5. Tarkista, että välikappale 26 on paikoillaan
laippaa 27 vasten.
6. Aseta leikkuulaikka 14 paikoilleen. Varmista, että uusi laikka
asetetaan välikappaleeseen 26 oikeassa kiertosuunnassa.
7. Kiinnitä laikka kiinnityslaipalla 25 , tasaisella aluslaatalla 24 ja pultilla 23 .
8. Siirrä suoja taakse ja vapauta karan lukko 16 .
9. Säädä leikkaussyvyys tarpeen mukaan.
Leikkuusyvyyden säätö (Kuva A)
Leikkuusyvyys voidaan säätää kompensoimaan
leikkauslaikan kuluma.
1. Testaa konetta ilman sähkövirtaa ja tarkista
laikan liikkumatila.
2. Tee säädöt seuraavasti:
a. Kierrä lukkomutteria irti 6 muutama kierros.
b. Kierrä syvyysrajoittimen pulttia 5 sisään tai ulos
saadaksesi tarvittavan leikkaussyvyyden.
c. Kiristä lukkomutteri 6 .
VAROITUS: Säädä aina syvyydenrajoitin alkuasentoonsa,
kun vaihdat leikkauslaikkaa.
Työkappaleen kiinnitys paikoilleen
(Kuvat A, C)
Työkalussa on materiaaliinpidike 9 (Kuva A).
1. Vedä vipua 13 kahvaan 12 päin (Kuva C1).
2. Paina pidikkeen akselia 28 eteenpäin, kunnes leuka 29 on
koskettamaisillaan työkappaletta.
3. Paina vipua 13 leukaan 29 päin, kunnes se lukittuu
pidikkeen akseliin 28 .
4. Kierrä kahvaa 12 myötäpäivään ja kiinnitä työkappale hyvin.
5. Työkappale voidaan vapauttaa kiertämällä
kahvaa 12 vastapäivään.
VAROITUS:
• Voit lisätä leikkauskapasiteettia asettamalla
välikappaleen 30 työkappaleen 31 alapuolelle.
Välikappaleen tulee olla hiukan työkappaletta
kapeampi (Kuva C2).
• Tue pitkiä työkappaleita puukappaleella 32 (Kuva 3C). Älä kiinnitä leikattavaa päätä 33 .
Pikakuljetustoiminto (Kuva C1)
Pidikkeessä on pikakuljetustoiminto.
• Vapauta pidike kiertämällä kahvaa 12 yhden kerran
tai kaksi kertaa vastapäivään je vetämällä vipua 13 kahvaan 12 päin.
Puristusasennon säätäminen (Kuva C4)
Puristusasento voidaan säätää leikkauslaikkaan sopivaksi.
1. Irrota viivainpultit 34 kuusiokoloavaimella 11 .
2. Siirrä ohjain 8 haluttuun kohtaan.
3. Kiinnitä ohjaimen pultit 34 uudestaan ja lukitse ohjain 8 kiristämällä ne.
Katkaisukulman säätö (Kuva D)
Laitetta voidaan käyttää korkeintaan 45°:n
viistokulman sahaamiseen.
1. Vapauta ohjain 8 löysäämällä ohjaimen pultteja 34 .
2. Asenna ohjain 8 haluttuun kulmaan. Kulmamitta näkyy
asteikosta 35 .
3. Lukitse ohjain 8 kiristämällä ohjaimen pultteja 34 .
Viistekulma-asteikon tarkistaminen ja
säätäminen (Kuvat A, D)
1. Vapauta ohjain 8 löysäämällä ohjaimen pultteja 34 (Kuva D).
2. Vedä varsi alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen
lukitusketjua 20 (Kuva A).
3. Aseta suorakulmain 36 ohjainta 8 ja leikkauslaikan vasenta
sivua vasten tarkasti täydelliseen 90°:en kulmaan (Kuva D).
Tarkista, että 0°:n merkki asteikossa 35 on linjassa pöydän
merkkiviivan 37 kanssa.
4. Lukitse ohjain 8 kiristämällä ohjaimen pultteja 34 .
5. Vapauta lukitusketju 20 ja käännä varsi yläasentoon
(Kuva A).
Kipinäsuojuksen säätäminen (Kuva A)
1. Löysää ruuvi 19 .
2. Asenna kipinäsuojus 18 sopivaan asentoon.
3. Kiristä ruuvi 19 .
73
Suomi
Asentaminen (Kuvat 6, 7)
HUOMIO: Työkalun tulee olla tasaisella, suoralla ja
luistamattomalla pinnalla, jolloin se ei liiku odottamatta
käytön aikana.
Pysyvä asennus
1. Poraa kaksi reikää 8 mm työpinnan läpi (Kuva F).
2. Asenna ruuvit (1/4–20) jalustan reikien ja asennuspinnassa
olevien reikien läpi. Ruuvien pituuden tulisi olla suunnilleen
asennuspinnan paksuuden verran, johon on lisätty 102 mm.
3. Kiristä molemmat ruuvit tiukasti.
Telineen asentaminen
1. Leikkaa kaksi levyä, joiden koko on noin 508 (pituus) x 50,8
(korkeus) x 101,6 (leveys) mm.
2. Aseta katkaisusaha haluamaasi paikkaan.
3. Aseta levyt tiiviisti vierekkäin ja naulaa kiinni työtasoon
(Kuva G).
Ennen käyttämistä
• Asenna sopiva leikkauslaikka. Älä käytä pahasti
kuluneita laikkoja. Koneen korkein pyörimisnopeus
ei saa olla korkeampi kuin leikkauslaikan vastaava
korkein pyörimisnopeus.
• Varmista, että laikka pyörii sekä lisäosassa että koneessa
olevien nuolten osoittamaan suuntaan.
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Aseta aina kipinäsuojus kunnolla paikoilleen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa
olevia sääntöjä.
• Älä käytä konetta liian voimakkaasti painaen.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa. Jos työkalu alkaa
kuumentua, anna sen käydä muutaman minuutin
ajan ilman kuormitusta.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
käyttökahvassa 3 , ja työkappaleen ohjaamista toisella kädellä.
Katkaisun suorittaminen (Kuva A)
1. Pane katkaistava materiaali ohjainta 8 vasten ja kiinnitä se
puristimella 9 .
74
2. Kytke työkalu päälle ja vedä käyttökahva 3 alas
työkappaleen sahaamiseksi. Anna moottorin saavuttaa täysi
nopeus ennen leikkaamista.
3. Anna laikan leikata vapaasti. Älä pakota sitä väkisin.
4. Leikkaamisen jälkeen pysäytä kone ja palauta varsi takaisin
ylempään lepoasentoon.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(Kuva A)
Virtakytkin (on/off) 1 on käyttökahvassa 3 .
• Käynnistä kone virtakytkimestä 1 .
• Pidä virtakytkintä (on/off) alaspainettuna koneen
käytön aikana.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
VAROITUS: Älä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
VAROITUS: Älä leikkaa koneella
magnesiumpitoisia työkappaleita.
Kuljetus (Kuva A)
Työkalussa on lukitusketju 20 , joka lukitsee työkalun
sulkuasentoon kuljetusta varten.
1. Laske suoja 15 leikkuupöydälle 10 ja varmista
työkalu tähän asentoon asettamalla ketju 20 lukituskoukun 17 päälle.
2. Kuljeta työkalua kuljetuskahvasta 4 .
3. Vapauta työkalu painamalla kevyesti käyttökahvaa 3 ja
vapauttamalla ketju.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
Suomi
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
75
Svenska
KAPSÅG
D28710
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Kapskivans min. periferihastighet
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapningskapacitet vid 90°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Kapningskapacitet vid 45°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Vikt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
rak, ej försänkt
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
dB(A)
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,0
3,0
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN61029, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
76
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Kapsåg
D28710
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN61029.
D28710
D28710
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken
för brand, elektriska stötar och personskada.
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Allmänt
1) Håll arbetsområdet i ordning
ʵʵ Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2) Tänk på arbetsmiljöns inverkan
ʵʵ Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på
fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan
(250 - 300 Lux). Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
3) Håll barn undan
ʵʵ Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten
av arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
4) Klä dig rätt
ʵʵ Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna
i rörliga delar. Använd hårnät om du har långt hår. Vid
arbete utomhus bör du helst bära lämpliga handskar och
halkfria skor.
5) Skyddskläder
ʵʵ Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om
arbetet förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa
partiklar kan väntas vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd alltid hörselskydd. Bär
alltid en skyddshjälm
6) Eliminera risken för elektriska stötar
ʵʵ Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör,
värmeelement, vattenkokare och kylskåp). Om apparaten
används under extrema omständigheter (t.ex. hög fuktighet,
om metallspån produceras etc.), kan den elektriska
säkerheten förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7) Sträck dig inte för mycket
ʵʵ Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8) Var uppmärksam
ʵʵ Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött.
Svenska
9) Sätt fast arbetsstycket
ʵʵ Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast
arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och
du får bägge händerna fria för arbetet.
10)Anslut dammutsugningsutrustning
ʵʵ Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för
dammutsugning och dammuppsamling ska sådan
utrustning anslutas och användas på korrekt sätt.
11)Tag bort nycklar
ʵʵ Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort
från verktyget innan det startas.
12)Förlängningssladdar
ʵʵ Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt
ut den om det behövs. Om verktyget används utomhus
ska bara förlängningssladdar som är avsedda för
utomhusbruk användas.
13)Använd rätt verktyg
ʵʵ Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är avsedda
för kraftigare verktyg. Använd endast tillbehör och
tillsatser som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
VARNING: Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg eller tillbehör kan innebära
risk för personskada.
14)Kontrollera verktyget för skador
ʵʵ Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du
använder verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte
har fastnat eller är felmonterade. Kontrollera även att övriga
delar och skydd inte är skadade och att det inte föreligger
några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra
de avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om fel
uppstått på någon av dess delar. Använd inte verktyget om
det inte kan kopplas till och från med strömbrytaren. Om fel
uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad DeWALT
serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15)Drag ur kontakten
ʵʵ Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du
lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte
är i bruk samt före byte av någon del av verktyget, tillbehör
eller verktygsfästen och innan serviceåtgärder utförs.
16)Undvik oavsiktlig start
ʵʵ Bär aldrig verktyget med fingret på strömbrytaren.
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter
i kontakten.
17)Misshandla inte sladden
ʵʵ Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig i sladden för att
koppla lös stickkontakten. Utsätt inte sladden för värmekällor,
olja eller skarpa kanter.
77
Svenska
18)Förvara verktyg säkert
ʵʵ När verktyget inte används ska det förvaras på en torr
plats och låsas undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19)Sköt verktyget med omsorg
ʵʵ Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och
säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör. Håll alla handtag och strömbrytare
torra, rena och fria från olja och fett.
20)Reparationer
ʵʵ Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras av ett
auktoriserat DeWALT serviceombud. Reparationer får
endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för
stor fara.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
kapsågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
78
Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du använder det
här verktyget.
Håll händerna undan från kapskivan. Kapa aldrig
arbetsstycken som kräver att du håller händerna närmare än
15 cm från den roterande kapskivan.
Kapa inte arbetsstycken med mindre tjocklek än 1,2 mm med
den kapskiva som medföljer sågen.
Skydden måste alltid vara monterade när verktyget är i drift.
Arbeta aldrig för fri hand. Använd alltid materialklämman så
att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.
Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
Placera alltid verktyget på ett stadigt och plant underlag som
är rent och fritt från löst material t ex spån eller kapade bitar.
Innan användning kontrollera om kapskivan har brott eller
sprickor. Kassera kapskivan om ett brott eller sprickor är
synliga eller om den på annat sätt är defekt.
Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med arbetsstycket
innan verktyget startas.
Se till att kapskivan inte vibrerar eller arbetar ryckigt. Stäng
annars av maskinen och undersök skivans tillstånd.
Använd inte verktyget stående i linje med kapskivan. Håll
andra personer borta från arbetsområdet.
Var försiktig med spån och det kapade materialet. Dessa kan
vara vassa och heta. Låt allt kapat material svalna innan du
vidrör det.
Gnistskyddet blir varmt under bruk. Undvik att vidröra eller
justera gnistskyddet direkt efter bruk.
Stäng av verktyget och låt skivan stanna helt innan
arbetsstycket förflyttas eller inställningarna ändras.
När du har stängt av verktyget, försök aldrig bromsa kapskivan
genom att trycka mot sidan.
Använd ingen slipvätska. Denna kan antändas eller
orsaka elchock.
Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd endast de kapskivor som rekommenderas av
tillverkaren. Använd aldrig ett sågblad eller andra typer av
blad med tänder.
Kapskivans tillåtna hastighet ska alltid vara lika med
eller högre än verktygets obelastade varvtal, detta står
på typskylten.
Använd inte cirkelsågklingor eller andra tandade klingor med
detta verktyg. Allvarliga skador kan uppstå
Använd aldrig skivor som inte överensstämmer med
dimensionerna som anges i maskinens tekniska data.
Se till att den slipande kapskivan är korrekt monterad och
åtdragen innan användning.
Läs igenom driftinstruktionerna som medföljde
från skivtillverkaren.
Kör verktyget obelastat i ett säkert läge i minst 30 sekunder.
Om det märks kraftiga vibrationer eller något annat fel, ska
verktyget stoppas och orsaken omgående kontrolleras.
Använd inte kapskivor till sidoslipning.
Kapa inte betong, tegel, kakel eller keramikmaterial.
Kapa inte trä, plast eller andra syntetmaterial.
Kapa aldrig material i gjutjärn.
Kapa aldrig material som innehåller magnesium.
Kapa inte elektriskt ledande material.
Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen. Använd det inte
i närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller damm. Gnistor eller
heta spån från kapningen eller gnistrande motorborstar kan
antända brännbara material.
Rensa ventilationsspringorna regelbundet vid arbete under
dammiga förhållanden. Kom ihåg att koppla ur verktyget om
du måste rengöra springorna.
Förvara alltid kapskivor välskyddade och på en torr plats som
är utom räckhåll för barn.
Fel i maskinen, inklusive skydd och kapskivor skall rapporteras
så snart de upptäcks.
Använd bara metallkapsågsklingor med en
maximal tjocklek på 3,1 mm och en maximal
diameter på 355 mm.
VARNING: Vid drift av detta verktyg
kan damm uppstå som innehåller
kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsskador. Använd lämpligt andningsskydd.
Fäst alltid arbetsstycken ordentligt innan kapningen.
Arbetsstycken längre än 1,0 m skall stödjas av lämpligt bord,
bock eller ett rullbord.
Tänk på att skivan fortsätter att rotera efter att maskinen
stängts av.
För att förhindra att kontrollen tappas fäst alltid maskinen i
en bänk med tappad skruvtvingar eller skruvar med tillräcklig
längd och styrka.
Följande faktorer påverkar bullernivån:
ʵʵ materialet som ska kapas
ʵʵ typ av kapskiva
ʵʵ matningskraften
•
•
•
•
Svenska
VARNING: Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
•
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Märkningar på verktyg
Återstående risker
•
•
•
Användande av dessa maskiner kan medföra följande risker:
ʵʵ skador orsakade av vidrörande av roterande delar.
ʵʵ skador orsakade av brott på klingan.
De här riskerna föreligger främst:
ʵʵ inom området där verktyget används
ʵʵ inom räckhåll för roterande maskindelar
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter och
inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker
inte undvikas. De är: ʵʵ Hörselskador.
ʵʵ Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den
roterande klingan.
ʵʵ Risk för skador då klingan byts ut.
ʵʵ Risk att klämma fingrarna när skydden öppnas.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN61029; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Anslutning till elnätet
Nätelen som används för maskinen måste vara utrustad med en
16 A brytsäkring med tidsfördröjning.
Spänningsfall
Nätbelastningar kan förorsaka momentana spänningsfall. Vid
ogynnsamma nätförhållanden kan annan utrustning påverkas.
Om nätimpedansen är lägre än 0,11 ø, är det inte troligt att
störningar förekommer.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Kapsåg
1Insexnyckel
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Borrdiameter.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 21 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 På/av-omkopplare
2 Hänglåshål
3 Arbetshandtag
4 Bärhandtag
5 Djupstoppskruv
6 Låsmutter
7 Bas
8 Anslag
9 Materialklämma
10 Kapbord
11 8 mm insexnyckel
12 Handtag
13 Materialklämspak
14 Kapskiva
15 Skydd
16 Spindellås
17 Låskrok
18 Gnistskydd
19 Gnistskyddsskruv
20 Låskedja
21 Datumkod
Avsedd Användning
Din D28710 kapsåg har konstruerats för kapning av
olikformade stålmaterial.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
79
Svenska
D28710 kapsåg är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Borttagning och montering av en kapskiva
(Bild A, B)
1. Ställ armen i viloläge,använd flänsen 22 för att skjuta
skyddet 15 bakåt. Lämna skyddet i detta läge (Bild B).
2. Tryck och håll in spindellåset 16 (Bild A).
3. Vrid kapskivan 14 tills den spärras.
4. Använd insexnyckeln 11 för att ta bort skruven 23 genom
att vrida den moturs och ta bort denplatta brickan 24 och
låsflänsen 25 (Bild B).
5. Kontrollera att distansbrickan 26 sitter på platsmot
flänsen 27 .
6. Sätt tillbaka kapskivan 14 . Kontrollera att den nya
skivanär korrekt monterad på distansbrickan 26 i rättrotationsriktning.
7. Fäst skivan med klämbrickan 25 ,planbrickan 24 och
skruven 23 .
8. För tillbaka skyddet och släpp spindellåset 16 .
9. Ställ in sågdjupet efter behov.
Inställning av skärdjupet (Bild A)
Skärdjupet kan justeras för att kompensera kapskivans slitage.
1. Gör en kaprörelse med verktyget avstängt och
kontrollera utrymmet.
2. Inställningen går till så här:
a. Lossa låsmuttern 6 ett par varv.
b. Vrid djupstoppets skruv 5 inåt eller utåt efter behov tills
önskat skärdjup uppnås.
c. Drag åt låsmuttern 6 .
VARNING: Sätt alltid tillbaka djupstoppet till sitt
ursprungliga läge när kapskivan byts ut.
Kläm fast arbetsstycket på plats (Bild A, C)
Verktyget är utrustad med en materialklämma 9 (Bild A).
1. Dra spaken 13 mot handtaget 12 (Bild C1).
2. Skjut klämaxeln 28 framåt tills käften 29 nästan
vidrör arbetsstycket.
80
3. Tryck spaken 13 mot käften 29 tills den griperi klämmans
axel 28 .
4. Vrid handtaget 12 medurs tills arbetsstycketsitter stadigt.
5. Lossa arbetsstycket genom att vrida handtaget 12 moturs.
VARNING:
• För en större sågkapacitet kan du placeraett
distansblock 30 under arbetsstycket 31 .
Distansblocket ska vara någotsmalare än
arbetsstycket (Bild C2).
• Långa arbetsstycken kan stödjas med enträbit 32 (Bild 3C). Kläm inte fast änden som ska kapas 33 .
Snabbinställningsfunktion (Bild C1)
Klämman har en snabbinställningsfunktion.
• Lossa klämman genom att vrida handtagt 12 ett eller två
varv moturs och dra spaken 13 mot handtaget 12 .
Inställning av klämpositionen (Bild C4)
Klämpositionen kan anpassas till kapskivan.
1. Ta bort anslagsskruven 34 med insexnyckeln 11 .
2. Flytta anslaget 8 till önskat läge.
3. Sätt tillbaka anslagets skruvar 34 och dra åt dem så att
anslaget 8 spärras.
Inställning av kapvinkeln (Bild D)
Verktyget kan användas för geringssnitt upp till 45°.
1. Lossa anslagets skruvar 34 för att frigöra anslaget 8 .
2. Sätt anslaget 8 i önskad vinkel. Vinkeln kan avläsas på
skalan 35 .
3. Dra åt skruvarna 34 för att spärra anslaget 8 .
Kontroll och justering av geringsskalan
(Bild A, D)
1. Lossa anslagets skruvar 34 för att frigöra anslaget 8 (Bild D).
2. Dra ned armen och lås den i dess position med
låskedjan 20 (Bild A).
3. Placera en vinkelhake 36 mot anslaget 8 och kapskivans
vänstra sida så att en perfekt 90° vinkel skapas (Bild D).
Kontrollera att 0°-märket på skalan 35 är i linje med
markeringen på bordet 37 .
4. Dra åt skruvarna 34 för att spärra anslaget 8 .
5. Lossa låskedjan 20 och för tillbaka armen till dess övre
position (Bild A).
Inställning av gnistskyddet (Bild A)
1. Lossa skruven 19 .
2. Ställ in gnistskyddet 18 i önskat läge.
3. Drag åt skruven 19 .
Montering (Bild F, G)
SE UPP: Verktyget måste stå på stabilt, jämnt och
halkfritt underlag för att förhindra oväntade rörelser
under användningen.
Svenska
Permanent montering
1. Borra två hål 8 mm genom arbetsytan (Bild F).
2. För ner 1/4–20 skruvar genom hålen i bottenplattan
och genom hålen i monteringsytan. Den ungefärliga
skruvlängden bör vara lika med monteringsytans tjocklek
plus 102 mm.
3. Dra åt båda skruvarna ordentligt.
Montering i vagga
1. Skär till två brädor på cirka 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Placera metallkapsågen på önskad arbetsplats.
3. Placera brädorna tätt intill metallkapsågens sidor och spika
fast dem i arbetsytan (Bild G).
Innan Du börjar
• Montera en lämpad kapskiva. Använd inte alltför
slitna skivor. Verktygets maximala varvtal får inte
överskrida kapskivans.
• Kontrollera att skivan roterar i riktningen som anges av
pilarna på tillbehöret och verktyget.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Ställ alltid in gnistskyddet på rätt sätt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva inte för hår tryck mot verktyget under arbetet.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir varm, låt
den gå på tomgång utan belastning i några minuter.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Strömbrytare (Bild A)
Strömbrytaren 1 är monterad i manöverhandtaget 3 .
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren 1 .
• Håll strömbrytaren intryckt under arbetet.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
VARNING: Koppla aldrig till eller från maskinen när den
är belastad.
VARNING: Kapa aldrig magnesium.
Transport (Bild A)
Verktyget är utrustat med en låskedja 20 som låser verktyget i
stängt läge för transport.
1. Sänk skyddet 15 mot kapbordet 10 och spännfast
verktyget i detta läge genom att haka fast kedjan 20 över
låskroken 17 .
2. Transportera verktyget genom att använda bärhandtaget 4 .
3. Frigör verktyget genom att trycka nedmanöverhandtaget 3 något och lossa kedjan.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Korrekt Handplacering (Bild E)
Rengöring
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på arbetshandtaget 3 och den andra handen styr arbetsstycket.
Utförande av en kapning (Bild A)
1. Placera materialet som ska kapas mot anslaget 8 och sätt
fast det med materialklämman 9 .
2. Slå på verktyget och dra ned manöverhandtaget 3 för att
såga arbetsstycket. Låt motorn nå dess fulla hastighet innan
sågningen sker.
3. Låt skivan bita fritt. Forcera inte.
4. Stäng efter avslutad kapning av verktyget och fäll tillbaka
armen till det övre viloläget.
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
81
Svenska
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
82
Türkçe
YARMA TESTERESİ
D28710
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Güç ihtiyacı
Yüksüz hız
Kesim diski minimum çember hızı
Disk çapı
Disk kalibresi
Disk gövde kalınlığı
Kesme diski tipi
90° de çapraz kesim kapasitesi
dairesel
kare
dikdörtgen
açılı
45° de çapraz kesim kapasitesi
dairesel
kare
dikdörtgen
açılı
Ağırlık
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28710
230
1
2200
3800
80
355
25,4
3,1
düz, girintisiz
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Yarma testeresi
D28710
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
EN61029’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
D28710
D28710
LPA(ses basıncı düzeyi)
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
dB(A)
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
K(akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
m/s2
3,3
1,5
1,8
1,5
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN61029’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
26.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
83
Türkçe
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Güvenlik Talimatları
Elektrikli aletleri kullanırken yangın, elektrik çarpması ve
yaralanma riskini azaltmak için her zaman ülkenizde geçerli
güvenlik talimatlarına uyun.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel
1) Çalışma alanını temiz tutun
ʵʵ Dağınık çalışma alanları ve tezgahlar kazalara
neden olabilir.
2) Çalışma alanı çevresini değerlendirin
ʵʵ Elektrikli aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli
veya ıslak koşullarda kullanmayın. Çalışma alanını
aydınlık (250–300 Lüks) tutun. Örneğin yanıcı sıvı ve
gazların varlığı gibi yangın veya patlama riski olan bir
yerde aleti kullanmayın.
3) Çocukları uzak tutun
ʵʵ Çocukların, ziyaretçilerin veya hayvanların çalışma
alanına yaklaşmasına veya alet ya da şebeke kablosuna
dokunmasına izin vermeyin.
4) Uygun şekilde giyinin
ʵʵ Hareketli parçalara takılabileceğinden bol elbiseler
veya takılar kullanmayın. Uzun saçlarınızı toparlayacak
koruyucu bir başlık takın. Açık alanlarda çalışırken,
tercihen uygun eldivenler ve kaymayan ayakkabılar giyin.
5) Kişisel koruma
ʵʵ Daima güvenlik gözlüğü kullanın. Toz veya uçuşan
parçacıklar oluşturan işlerde çalışıyorsanız yüz veya
toz maskesi kullanın. Bu parçacıklar çok sıcaksa aynı
zamanda ısıya dayanıklı önlük kullanın. Her zaman kulak
koruması kullanın. Her zaman kask kullanın.
6) Elektrik çarpmasına karşı koruma
ʵʵ Topraklanmış yüzeylerle (örneğin borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolapları) vücut temasından kaçının. Aleti
aşırı olumsuz koşullarda kullanırken (örneğin yüksek nem,
metal talaşı oluşan yerler vs.) bir izolasyon transformatörü
veya bir (FI) toprak kaçağı devre kesicisi yerleştirerek
elektrik güvenliği artırılabilir.
84
7) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın
ʵʵ Daima sağlam ve dengeli basın.
8) Daima dikkatli olun
ʵʵ Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu olun. Bu aleti
yorgunken çalıştırmayın.
9) İş parçasını sabitleyin
ʵʵ İş parçasını tutmak için kelepçe veya mengene kullanın.
Bu, daha güvenlidir ve aleti çalıştırmak için her iki elinizi de
serbest bırakır.
10)Toz emme ekipmanını bağlayın
ʵʵ Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama özellikleri
olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve
doğru şekilde kullanıldığından emin olun.
11)Ayarlama anahtarlarını çıkartın
ʵʵ Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarlarının
çıkartıldığını daima kontrol edin.
12)Uzatma kabloları
ʵʵ Kullanmadan önce uzatma kablosunu kontrol edin ve
hasarlıyla değiştirin. Aleti açık havada kullanırken sadece
açık havada kullanıma uygun ve buna göre işaretlenmiş
bir uzatma kablosu kullanın.
13)Uygun aleti kullanın
ʵʵ Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda anlatılmıştır.
Ağır hizmet tipi aletin işini yapması için küçük aletleri
veya ataşmanları zorlamayın. Alet, belirlenen kapasite
aralığında kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
Aleti zorlamayın.
UYARI: Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin
dışında herhangi bir aksesuar veya parçanın kullanımı
veya bu aletle yapılacak her hangi bir işlem yaralanma
riski taşıyabilir.
14)Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin
ʵʵ Kullanmadan önce, alet ve şebeke kablosunda hasar olup
olmadığını dikkatlice kontrol edin. Hareketli parçalarda
yanlış ayarlama ve tutukluk, parçalarda kırılma,
korumalarda ve düğmelerde hasar ve cihazın çalışmasını
etkileyebilecek başka durumlar olup olmadığını kontrol
edin. Aletin düzgün bir şekilde çalışacağından ve istenen
işlevleri yerine getireceğinden emin olun. Hasarlı veya
arızalı parça varsa aleti kullanmayın. Düğme açmıyor
ve kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Hasarlı ya da eksik
parçaların onarım ve değişim işlemlerini DeWALT
yetkili servisinde yaptırın. Kendi başınıza herhangi bir
onarım denemeyin.
15)Aletin fişini çekin
ʵʵ Aleti kapalı konuma getirin ve gözetimsiz bırakmadan
önce aletin tamamen durmasını bekleyin. Alet
kullanılmadığında, herhangi bir parça, aksesuar veya
ataşmanını değiştirmeden veya bakıma almadan önce
aleti fişten çekin.
Türkçe
16)İstem dışı çalıştırılmasını önleyin
ʵʵ Aleti parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımayın.
Fişe takmadan önce aletin kapalı konumda olduğundan
emin olun.
17)Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın
ʵʵ Aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın. Prizden
ayırmak için kesinlikle kabloyu çekmeyin. Kabloyu ısıdan,
yağdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18)Kullanılmayan aletleri kaldırın
ʵʵ Kullanılmadığında aletler kuru bir yerde saklanmalı
ve çocuklardan uzakta, güvenli bir şekilde kilit
altına alınmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
19)Aletlerin bakımını dikkatle yapın
ʵʵ Daha iyi ve güvenli performans için aletleri temiz ve iyi
durumda tutun. Aksesuarların bakımı ve değiştirilmesi için
talimatları takip edin. Tüm tutma yerleri ve düğmeleri kuru
ve temiz koruyun, yağ varsa temizleyin.
20)Onarımlar
ʵʵ Bu alet ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Alet
üzerindeki onarımları yetkili DeWALT servisinde yaptırın.
Onarımlar orijinal yedek parçalar kullanılarak kalifiye
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde bu
durumdan kullanıcı zarar görebilir.
Yarma Testereleri için Ek Güvenlik
Talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu aleti kullanırken daima iş eldivenleri kullanın.
Ellerinizi kesme diskinden uzak tutun. Dönen kesme diskine 15
cm’den daha yakın mesafede elle işlem yapılmasını gerektiren
parçaları kesmeyin.
Bu aletle birlikte temin edilen kesme diskini kullanırken 1,2
mm’den küçük iş parçalarını kesmeyin.
Bu aleti siperler olmadan çalıştırmayın.
Eller serbest modda herhangi bir işlem yapmayın. İş
parçasını güvenli bir şekilde sıkıştırmak için malzeme
kelepçesini kullanın.
Asla kesme diskinin arkasına uzanmaya çalışmayın.
Aleti daima iyi muhafaza edilmiş ve örneğin talaş ve kesilen
parçalar gibi gevşek malzemelerden arınmış düz ve dengeli bir
yüzeye yerleştirin.
Kullanmadan önce, kesme diskini çatlak veya bozulma
açısından inceleyin. Bir çatlak ya da bozulma varsa veya başka
şekilde hasarlıysa kesme diskini atın.
Alet çalıştırılmadan önce kesme diskinin iş parçasına temas
etmediğinden emin olun.
Çalışırken diski yere düşürmemeye veya sert kullanmamaya
çalışın. Eğer böyle bir durum oluşursa, aleti durdurun ve kesme
diskini kontrol edin.
Kesme diski ile aynı doğrultudayken aleti ayaktayken
çalıştırmayın. Diğer kişileri çalışma alanından uzak tutun.
Kesim sonucu oluşan talaş ve kesilen malzemelere dikkat edin.
Bu parçalar sıcak ve keskin olabilir. Bu parçalara dokunmadan
önce soğumasına izin verin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kıvılcım saptırıcı kullanım sırasında ısınabilir. Çalıştırdıktan
hemen sonra kıvılcım saptırıcıya dokunmaktan veya ayar
yapmaktan kaçının.
İş parçasını taşımadan veya ayarlarını değiştirmeden önce
aleti kapatın ve kesme diskinin durmasını bekleyin.
Kapattıktan sonra, kesme diskini kesinlikle kenarına bastırarak
durdurmaya çalışmayın.
Kesme sıvıları kullanmayın. Bu sıvılar alev alabilir veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
İş parçasının doğru şekilde desteklendiğini kontrol edin.
Sadece üretici tarafından önerilen kesme disklerini kullanın.
Kesme diski için izin verilen maksimum hız, her zaman aletin
isim plakasında belirtilen yüksüz hıza eşit veya bundan
büyük olmalıdır.
Bu alette dairesel testere bıçakları veya başka herhangi bir dişli
bıçak kullanmayın. Ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
Teknik verilerde belirtilen boyutlara uymayan kesim
disklerini kullanmayın.
Aşındırıcı kesme diskinin kullanılmadan önce doğru şekilde
takıldığından ve sıkıldığından emin olun.
Disk üreticisi tarafından sunulan kullanım
talimatlarını okuyun.
Aleti güvenli bir yerde en az 30 saniye boyunca yüksüz
çalıştırın. Önemli boyutta bir titreme varsa veya başka bir
hata oluşursa, aleti durdurun ve nedenini belirlemek için
kontrol edin.
Kesim disklerini yan taşlama için kullanmayın.
Beton, tuğla, fayans veya seramik malzemeleri kesmeyin.
Ahşap, plastik veya sentetik malzemeleri kesmeyin.
Dökme demir malzemeleri kesmeyin.
Asla magnezyum malzemelerini kesmeyin.
Elektrik akımı taşıyan malzemeleri kesmeyin.
Bu aleti iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Aleti yanıcı
sıvı, gaz veya toz yakınında çalıştırmayın. Kesme işlemi
kaynaklı kıvılcım veya sıcak talaş parçacıkları veya motor fırça
kıvılcımları yanıcı maddeleri tutuşturabilir.
Tozlu ortamlarda çalışırken havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Delikleri temizlemek gerektiğinde, önce
aletin fişini çıkarmayı unutmayın.
Kesme disklerini daima iyi korumalı, kuru ve çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Siperler ve kesme diskleri de dahil makinedeki arızalar tespit
edilir edilmez bildirilmelidir.
Sadece maksimum 3,1 mm kalınlığında ve
maksimum 355 mm çapındaki testere
disklerini kullanın.
UYARI: Bu aletin kullanımı sırasında
kanser, doğum kusuru veya diğer üreme
sorunlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içeren tozlar
ortaya çıkabilir. Uygun soluma maskesi kullanın.
Kesme işleminden önce iş parçasını daima düzgün şekilde
sabitleyin. 1,0 m’den uzun iş parçalarının, uygun ek tabla,
tezgah ya da röleli masayla desteklenmesi gerekir.
•
85
Türkçe
•
•
•
Çarkın makine kapatıldıktan sonra da dönmeye devam
ettiğini unutmayın.
Kontrol kaybını önlemek için, makineyi yeterli uzunlukta ve
kuvvette vida kelepçeleri veya cıvatalar kullanarak daima bir
tezgaha sabitleyin.
Aşağıdaki etmenler gürültü üretimini etkilemektedir:
ʵʵ kesilecek malzeme.
ʵʵ kesim diskinin türü.
ʵʵ besleme gücü.
UYARI: İşitme koruması için uygun önlemleri alın.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
Diğer Tehlikeler
•
•
•
Aşağıdaki riskler bu makinelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkabilecek risklerdir:
ʵʵ dönen parçalara dokunmadan
kaynaklanan yaralanmalar.
ʵʵ kesme diskine müdahale edilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
Bu riskler en fazla:
ʵʵ çalışma süresi içinde
ʵʵ dönen makine parçaları için geçerlidir
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
ʵʵ Duyma bozukluğu.
ʵʵ Döner kesme diskinin açık parçalarından kaynaklanan
kaza riski.
ʵʵ Diski değiştirirken yaralanma riski.
ʵʵ Mahfazaları açarken parmakların sıkışma riski.
Elektrik Güvenliği
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
DeWALT aletiniz EN61029 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik Özellikleri bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Şebekeye bağlanması
Bu makine için kullanılacak olan şebeke beslemesi, zaman
gecikmeli 16 A’lik bir sigortaya sahip olmalıdır.
86
Voltaj Düşüşleri
Ani akımlar kısa süreli voltaj düşüşlerine neden olur.
Olumsuz güç kaynağı koşullarında, diğer ekipmanlar
durumdan etkilenebilir.
Güç kaynağının sistem empedansı 0,11 ø’dan düşükse,
bozulmalar meydana gelebilir.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Yarma testeresi
1 Altıgen anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Delik Çapı
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 21 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Asma kilit deliği
3 Çalıştırma kolu
4 Taşıma kolu
5 Derinlik durdurma cıvatası
6 Kilit somunu
7 Taban
8 Çit
9 Malzeme kelepçesi
10 Kesim tablası
11 8 mm altıgen anahtar
12 Tutamak
13 Malzeme kelepçesi kolu
Türkçe
14 Kesme diski
15 Siper
16 Mil kilidi
17 Kilitleme kancası
18 Kıvılcım deflektörü
19 Kıvılcım deflektörü vidası
20 Kilitleme zinciri
21 Tarih kodu
Kullanim Amaci
D28710 yarma testeresi çeşitli şekillerde çelik malzemelerin
kesilmesi için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
D28710 yarma testeresi profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Kesme Diskinin Takılıp Çıkarılması (Şek. A, B)
1. Kol bekleme konumundayken, siperi 15 geri kaydırmak için
dudağı 22 kullanın. Siperi geride bırakın (Şek. B).
2. Mil kilidine 16 bastırıp basılı tutun (Şek. A).
3. Kesme diskini 14 kilitlenene kadar döndürün.
4. Altıgen anahtarı 11 kullanarak, saat yönünün tersine
çevirerek cıvatayı 23 çıkarın ve sonra düz pulu 24 ve tutma
flanşını 25 çıkarın (Şek. B).
5. Ara parçanın 26 flanş 27 karşısında yerinde olduğunu
kontrol edin.
6. Kesme diskini 14 değiştirin. Yeni diskin ara parçanın 26 üzerine doğru dönüş yönünde yerleştirildiğinden emin olun.
7. Bıçağı tutma flanşı 25 , düz pul 24 ve cıvata 23 ile sabitleyin.
8. Siperi yeniden aşağıya getirin ve mil kilidini 16 serbest bırakın.
9. Kesme derinliğini gerektiği şekilde ayarlayın.
Kesme Derinliğinin Ayarlanması (Şek. A)
Kesme derinliği, kesme diskinin aşınmasını karşılayacak
şekilde ayarlanabilir.
1. Alet kapalıyken kuru şekilde çalıştırın ve açıklığı kontrol edin.
2. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
a. Birkaç tur döndürerek kelebek somunu 6 gevşetin.
b. Gerekli kesme derinliğini elde etmek için derinlik
durdurma cıvatasını 5 içe veya dışa doğru çevirin.
c. Kilitleme somununu 6 sıkın.
UYARI: Kesme diskini değiştirirken derinlik durdurucuyu
daima orijinal konumuna getirin.
İş parçasını yerine kelepçeleme (Şek. A, C)
Alet malzeme kelepçesi 9 ile donatılmıştır (Şek. A).
1. Kolu 13 tutamağa doğru 12 çekin (Şek. C1).
2. Kelepçe milini 28 çene 29 neredeyse iş parçasına
dokunana kadar ileriye doğru itin.
3. Kolu 13 kelepçe mili 28 ile birbirine geçene kadar
çeneye 29 doğru bastırın.
4. Tutamağı 9 saat yönünde çevirin ve iş parçasını güvenli
biçimde sabitleyin.
5. İş parçasını serbest bırakmak için, kolu 12 saat yönünün
tersine çevirin.
UYARI:
• Kesme kapasitesini yükseltmek için, iş parçasının
altına 31 bir ara parça bloğu yerleştirin 30 . Ara
parça bloğu iş parçasından biraz dar olmalıdır
(Şek. C2).
• Uzun iş parçalarını bir tahta parçası 32 kullanarak
destekleyin (Şek. C3). Kesilen ucu 33 sıkıştırmayın.
Hızlı Hareket Özelliği (Şek. C1)
Mengenenin hızlı hareket özelliği vardır.
• Kelepçeyi serbest bırakmak için, sapı 12 bir veya iki tur saat
yönünün tersine çevirin ve kolu 13 sapa 12 doğru çekin.
Sıkıştırma Konumunu Ayarlama (Şek. C4)
Sıkıştırma konumu kesim diskine uyacak şekilde ayarlanabilir.
1. Altıgen anahtarı 11 kullanarak korkuluk cıvatalarını
34 çıkartın.
2. Siperi 8 gerektiği şekilde hareket ettirin.
3. Siper cıvatalarını 34 geri takın ve siperi 8 kilitlemek için bu
cıvataları sıkın.
Kesme Açısını Ayarlama (Şek. D)
Alet 45°’ye kadar gönye testere olarak kullanılabilir.
1. Siper cıvatalarını 34 gevşeterek siperi 8 serbest bırakın.
2. Siperi 8 istenen açıya ayarlayın. Açı ölçek 35 üzerinde okunabilir.
3. Siper cıvatalarını 34 sıkarak siperi 8 kilitleyin.
Gönye Ölçeğini Kontrol Etme ve Ayarlama
(Şek. A, D)
1. Siper cıvatalarını 34 gevşeterek siperi 8 serbest bırakın
(Şek. D).
2. Kolu aşağıya doğru çekin ve kilitleme zincirini 20 kullanarak
yerine kilitleyin (Şek. A).
87
Türkçe
3. Siperin 8 karşısına ve kesim diskinin sol tarafına kusursuz
bir 90°’lik açı oluşturacak şekilde bir kare 36 yerleştirin
(Şek. D). Ölçek üzerindeki 0° işaretinin 35 tablodaki işaretle
hizalandığını kontrol edin 37 .
4. Siper cıvatalarını 34 sıkarak siperi 8 kilitleyin.
5. Kilitleme zincirini 20 serbest bırakın ve kolu üst bekleme
konumuna döndürün (Şek. A).
Kıvılcım Saptırıcıyı Ayarlama (Şek. A)
1. Vidayı 19 gevşetin.
2. Kıvılcım saptırıcıyı 18 uygun şekilde ayarlayın.
3. Vidayı 19 sıkın.
Montaj (Şek. F, G)
DIKKAT: Alet, çalışma esnasında ani hareketler
yapmaması için sabit, düz, kaygan-olmayan bir
yüzeye oturtulmalıdır.
Sabit montaj prosedürü
1. Çalışma yüzeyinde 8 mm’lik iki delik açın (Şek. F).
2. 1/4–20 vidaları tabandaki deliklerden ve monte edilecek
yüzeyde açılan deliklerden geçirin. Vidaların yaklaşık
uzunluğu, monta edilecek yüzeyin kalınlığından 102 mm
daha uzun olmalıdır.
3. Her iki vidayı iyice sıkın.
Kizaklarin montaji
1. Yaklaşık 508 x 50,8 x 101,6 mm ebatlarında iki panel kesin.
2. Profil kesmenin istenen çalışma alanına yerleştirin.
3. Panelleri yanlarına sıkıştırın ve çalışma tezgahına çivileyin
(Şek. G).
Çalıştırmadan Önce
• Uygun kesme diski takın. Aşırı derecede aşınmış diskleri
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı kesme diskinin
hızını aşmamalıdır.
• Diskin, aksesuar ve alet üzerindeki oklar yönünde
döndüğünden emin olun.
• Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin.
• Kıvılcım saptırıcıyı her zaman doğru şekilde ayarlayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
• Alete aşırı baskı uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin ısınması durumunda
yüksüz olarak birkaç dakika çalıştırın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
88
Uygun El Pozisyonu (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el çalıştırma kolu 3 üzerindeyken, diğer
el iş parçasını yönlendirecek şekildedir.
Kesim Yapma (Şek. A)
1. Kesilecek malzemeyi siperin 8 karşısına yerleştirin ve
malzeme kelepçesiyle 9 sabitleyin.
2. Aleti çalıştırın ve iş parçasını kesmek için çalıştırma
kolunu 3 çekin. Kesmeden önce motorun tam hıza
erişmesini bekleyin.
3. Diskin serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
4. Kesimi tamamladıktan sonra, aleti kapatın ve kolu yeniden
üst bekleme konumuna döndürün.
Açma ve Kapatma (Şek. A)
Açma/kapama düğmesi 1 çalıştırma koluna 3 monte edilmiştir.
• Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 1 basın.
• İşlemi yaparken açma/kapama düğmesini basılı tutun.
• Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
UYARI: Yük altındayken aleti açıp kapatmayın.
UYARI: Magnezyum kesmeyin.
Taşıma (Şek. A)
Alet, aleti taşıma için kapalı konumda kilitleyen bir kilitleme
zinciri 20 ile donatılmıştır.
1. Siperi 15 kesim tablasının 10 üzerine indirin ve
kilitleme kancasına 17 zinciri 20 kancalayarak aleti bu
konumda sabitleyin.
2. Taşıma kolunu 4 kullanarak aleti taşıyın.
3. Aleti serbest bırakmak için, çalışma koluna 3 hafifçe basın
ve zinciri serbest bırakın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Türkçe
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
89
Ελληνικά
ΠΡΙΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ
D28710
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Ελάχ. περιφερειακή ταχύτητα δίσκου
κοπής
Διάμετρος δίσκου
Οπή δίσκου
Πάχος σώματος δίσκου
Τύπος δίσκου κοπής
Ικανότητα εγκάρσιας κοπής στις 90°
κυκλική
τετράγωνη
ορθογώνια
γωνιακή
Ικανότητα εγκάρσιας κοπής στις 45°
κυκλική
τετράγωνη
ορθογώνια
γωνιακή
Βάρος
D28710
230
1
2200
3800
80
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
355
25,4
3,1
ευθύς, χωρίς εσοχή
mm
mm
mm
mm
130
120 x 120
115 x 130
137 x 137
mm
mm
mm
mm
115
107 x 107
115 x 107
115 x 115
kg
17,0
dB(A)
dB(A)
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο dB(A)
ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Πριονι τεμαχισμου
D28710
230V
92,3
105,3
115V
92,7
105,7
3,0
3,0
3,3
1,5
1,8
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
90
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN61029:
D28710
D28710
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-10:2010
+A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
26.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ελληνικά
Οδηγίες ασφαλείας
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, πάντοτε τηρείτε τους
κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας, για
να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
τραυματισμού ατόμων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικά
1) Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό
ʵʵ Οι περιοχές εργασίες και οι πάγκοι όπου δεν υπάρχει
τακτοποίηση μπορεί να γίνουν αιτίες ατυχημάτων.
2) Σκεφτείτε το περιβάλλον του χώρου εργασίας
ʵʵ Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας ή διαβροχής. Διατηρείτε
την περιοχή εργασίας καλά φωτισμένη (250-300 Lux).
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όπου υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. με παρουσία εύφλεκτων
υγρών και αερίων.
3) Κρατήστε τα παιδιά μακριά
ʵʵ Μην επιτρέπετε σε παιδιά, επισκέπτες ή ζώα να έρχονται
κοντά στην περιοχή εργασίας ή να αγγίζουν το εργαλείο ή
το καλώδιο ρεύματος.
4) Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία
ʵʵ Μη φοράτε χαλαρά ενδύματα ή κοσμήματα, γιατί
αυτά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Φοράτε
προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών για να κρατάτε
τα μακριά μαλλιά μαζεμένα. Όταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο, κατά προτίμηση φοράτε κατάλληλα γάντια και
αντιολισθητικά υποδήματα.
5) Ατομική προστασία
ʵʵ Πάντα χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε
προσωπίδα ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη
οποτεδήποτε οι εργασίες μπορεί να παράγουν σκόνη ή
ιπτάμενα σωματίδια. Αν αυτά τα σωματίδια μπορεί να είναι
αρκετά θερμά, φοράτε και ποδιά ανθεκτική σε θερμότητα.
Φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής. Φοράτε πάντα
κράνος ασφαλείας.
6) Προφυλαχθείτε από ηλεκτροπληξία
ʵʵ Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες
επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία).
Κατά τη χρήση του εργαλείου υπό ακραίες συνθήκες (π.χ.
υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα,
κλπ.), η ηλεκτρική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί
εισάγοντας ένα μονωτικό μετασχηματιστή ή έναν
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης (FI).
7) Μην τεντώνεστε
ʵʵ Διατηρείτε πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια σας και
καλή ισορροπία.
8) Παραμένετε σε εγρήγορση
ʵʵ Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι.
9) Στερεώνετε το επεξεργαζόμενο αντικείμενο
ʵʵ Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μια μέγγενη για να
ασφαλίσετε το επεξεργαζόμενο αντικείμενο. Αυτό είναι
ασφαλέστερο και αφήνει και τα δύο χέρια ελεύθερα για το
χειρισμό του εργαλείου.
10)Συνδέετε εξοπλισμό απαγωγής σκόνης
ʵʵ Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση εξοπλισμού
απομάκρυνσης και συλλογής της σκόνης, να βεβαιώνεστε
ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.
11)Αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ή κλειδιά
ρύθμισης
ʵʵ Πάντοτε ελέγχετε ότι τα κλειδιά ρύθμισης και τα εργαλεία
έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν το χρησιμοποιήσετε.
12)Καλώδια επέκτασης
ʵʵ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το καλώδιο επέκτασης
και αντικαταστήστε το εάν παρουσιάζει ζημιά. Όταν
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς
χώρους, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης
που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και
φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
13)Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ʵʵ Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών. Μην αναγκάζετε μικρά εργαλεία ή
προσαρτήματα να εκτελέσουν την εργασία εργαλείου
βαρέος τύπου. Το εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία
καλύτερα και ασφαλέστερα με την προβλεπόμενη ένταση
χρήσης. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ
ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
με αυτό το εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να παρουσιάσει
κίνδυνο τραυματισμού.
14)Ελέγξτε για εξαρτήματα που έχουν υποστεί
ζημιά
ʵʵ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το εργαλείο και
το καλώδιο ρεύματος για τυχόν ζημιές. Ελέγξτε για σωστή
ευθυγράμμιση και κόλλημα στα κινούμενα μέρη, για τυχόν
σπασμένα εξαρτήματα, ζημιές στους προφυλακτήρες
και διακόπτες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται και ότι
εκτελεί τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν οποιοδήποτε εξάρτημα
είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό. Μη χρησιμοποιήσετε
το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν
το απενεργοποιεί. Αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT την αντικατάσταση
τυχόν εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη.
Ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
15)Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα
ʵʵ Απενεργοποιείτε το εργαλείο και περιμένετε να
ακινητοποιηθεί εντελώς προτού το αφήσετε χωρίς
επιτήρηση. Αποσυνδέετε το εργαλείο από την πρίζα όταν
91
Ελληνικά
δεν είναι σε χρήση, πριν αλλάξετε οποιοδήποτε εξάρτημα,
αξεσουάρ ή προσάρτημα του εργαλείου και πριν από
τη συντήρηση.
16)Αποφύγετε την αθέλητη ενεργοποίηση του
εργαλείου
ʵʵ Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλο στο διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν
το συνδέσετε στην πρίζα.
•
•
•
17)Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο
ʵʵ Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο από το καλώδιό του. Ποτέ
μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την
πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια
και αιχμηρές ακμές.
18)Να φυλάσσετε τα εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε
ʵʵ Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να
φυλάσσονται σε στεγνό μέρος και να κλειδώνονται με
ασφαλή τρόπο, μακριά από παιδιά.
19)Συντηρείτε τα εργαλεία με προσοχή
ʵʵ Διατηρείτε τα εργαλεία σε καλή και καθαρή κατάσταση, για
καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία. Τηρείτε τις οδηγίες
για συντήρηση και αλλαγή των αξεσουάρ. Διατηρείτε
όλες τις λαβές και τους διακόπτες στεγνούς, καθαρούς και
απαλλαγμένους από λάδι και γράσο.
20)Επισκευές
ʵʵ Αυτό το εργαλείο πληροί τις σχετικές απαιτήσεις
ασφαλείας. Δώστε το εργαλείο σας για επισκευή σε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της DeWALT.
Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από
εξειδικευμένα άτομα με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Αλλιώς μπορεί να προκύψει σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για πριόνια
τεμαχισμού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
92
Φοράτε πάντα κανονικά γάντια εργασίας κατά τη χρήση αυτού
του εργαλείου.
Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το δίσκο κοπής. Ποτέ μην
κόβετε αντικείμενα τα οποία χρειάζονται χειρισμούς με το χέρι
πλησιέστερα των 15 cm από τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής.
Μην κόβετε αντικείμενα με πάχος μικρότερο των 1,2 mm
όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο κοπής που παρέχεται με το
εργαλείο αυτό.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο χωρίς τα προστατευτικά
στη θέση τους.
Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε εργασία ελεύθερα με
το χέρι. Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρα για να συγκρατήσετε με
ασφάλεια το επεξεργαζόμενο αντικείμενο.
Ποτέ μην πλησιάζετε τα χέρια σας στο πίσω μέρος του
δίσκου κοπής.
Πάντοτε τοποθετείτε το εργαλείο σε μια επίπεδη, σταθερή
επιφάνεια η οποία είναι καλά συντηρημένη και δεν έχει χαλαρά
υλικά, π.χ. θραύσματα ή κομμένα κομμάτια.
•
•
•
•
•
•
•
•
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το δίσκο κοπής για ρωγμές και
ελαττώματα. Απορρίψτε το δίσκο κοπής αν υπάρχει εμφανής
ρωγμή ή ατέλεια ή αν είναι ελαττωματικός για οποιονδήποτε
άλλο λόγο.
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής δεν έρχεται σε επαφή με το
επεξεργαζόμενο αντικείμενο πριν ενεργοποιηθεί το εργαλείο.
Κατά τη λειτουργία, αποφύγετε να προκαλέσετε την
αναπήδηση του δίσκου κοπής ή την κακομεταχείρισή του.
Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε το εργαλείο και επιθεωρήστε το
δίσκο κοπής.
Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ενώ βρίσκεστε στην ίδια
ευθεία με το δίσκο κοπής. Κρατάτε τα άλλα άτομα μακριά από
την περιοχή εργασίας.
Προσέχετε για θραύσματα κοπής και το υλικό που κόβεται.
Μπορεί να είναι αιχμηρά και καυτά. Αφήστε τα κομμένα
τμήματα να κρυώσουν πριν τα χειριστείτε.
Ο εκτροπέας σπινθήρων θερμαίνεται κατά τη χρήση.
Αποφεύγετε να αγγίξετε ή να ρυθμίσετε τον εκτροπέα
σπινθήρων αμέσως μετά τη λειτουργία.
Απενεργοποιήστε το εργαλείο και περιμένετε να
ακινητοποιηθεί ο δίσκος κοπής πριν μετακινήσετε το
επεξεργαζόμενο αντικείμενο ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην προσπαθήσετε να
ακινητοποιήσετε το δίσκο κοπής πιέζοντάς τον στο πλευρό του.
Μη χρησιμοποιείτε υγρά κοπής. Αυτά τα υγρά θα μπορούσαν
να αναφλεγούν ή να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Ελέγξτε ότι το επεξεργαζόμενο αντικείμενο
υποστηρίζεται κατάλληλα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους κοπής που συνιστώνται από
τον κατασκευαστή.
Η μεγ. επιτρεπόμενη ταχύτητα του δίσκου κοπής πρέπει
πάντοτε να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα του
εργαλείου χωρίς φορτίο, όπως καθορίζεται στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων του εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε με αυτό το εργαλείο λεπίδες δισκοπρίονου
ή οποιεσδήποτε άλλες οδοντωτές λεπίδες. Μπορεί να
προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που δεν συμμορφώνονται
με τις διαστάσεις που καθορίζονται στα τεχνικά στοιχεία.
Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο λειαντικός δίσκος κοπής έχει
τοποθετηθεί και συσφιχτεί σωστά.
Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού που παρέχει ο κατασκευαστής
του τροχού.
Αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς φορτίο σε
ασφαλή θέση τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει
σημαντικός κραδασμός ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα,
σταματήστε το εργαλείο και ελέγξτε το για να διαπιστώσετε
την αιτία.
Μη χρησιμοποιήσετε τους δίσκους κοπής για
πλευρικό τρόχισμα.
Μην κόβετε σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια ή κεραμικά υλικά.
Μην κόβετε ξύλο, πλαστικά ή συνθετικά υλικά.
Μην κόβετε υλικά από χυτοσίδηρο.
Ποτέ μην κόβετε υλικά μαγνησίου.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
Μην κόβετε υλικά που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση.
Χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο σε καλά αεριζόμενο
χώρο. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα
υγρά, αέρια ή σκόνη. Σπινθήρες ή καυτά ρινίσματα από την
κοπή ή ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται από τις ψήκτρες
του κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη
εύφλεκτων υλικών.
Καθαρίζετε τακτικά τις εγκοπές εξαερισμού όταν εργάζεστε σε
περιβάλλον με σκόνη. Εάν καταστεί αναγκαίο να καθαριστούν
οι εγκοπές, θυμηθείτε πρώτα να αποσυνδέσετε το εργαλείο
από την πρίζα.
Οι δίσκοι κοπής πρέπει να φυλάσσονται πάντα σε ένα καλά
προστατευμένο και στεγνό χώρο, μακριά από παιδιά.
Τα προβλήματα στο μηχάνημα, περιλαμβανομένων αυτών
στους προφυλακτήρες ή δίσκους κοπής, θα πρέπει να
αναφέρονται αμέσως μόλις εντοπίζονται.
Χρησιμοποιείτε μόνο τροχό πριονιού
τεμαχισμού με μέγιστο πάχος 3,1 mm και
μέγιστη διάμετρο 355 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυτού
του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει
την παραγωγή σκόνης που περιέχει χημικά τα οποία είναι
γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή
άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη
προστασία αναπνοής.
Πάντα στερεώνετε σωστά το επεξεργαζόμενο αντικείμενο πριν
τη διαδικασία κοπής. Αντικείμενα μήκους μεγαλύτερου από
1,0 m θα πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο
τραπέζι, τρίποδο ή τραπέζι με ράουλα.
Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι ο τροχός συνεχίζει να
περιστρέφεται μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος.
Για να αποφύγετε την απώλεια του ελέγχου, πάντα στερεώνετε
το μηχάνημα σε πάγκο με χρήση βιδωτών σφιγκτήρων
ή μπουλονιών κατάλληλων χαρακτηριστικών μήκους
και αντοχής.
Η παραγωγή θορύβου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
ʵʵ το υλικό που κόβεται.
ʵʵ τον τύπο του δίσκου κοπής.
ʵʵ τη δύναμη προώθησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία της ακοής σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
•
•
•
•
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
•
•
μηχανημάτων αυτού του τύπου:
ʵʵ τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
ʵʵ τραυματισμοί λόγω εμπλοκής του δίσκου κοπής.
Οι παρακάτω κίνδυνοι υφίστανται στις περισσότερες
περιπτώσεις:
ʵʵ εντός της κλίμακας λειτουργίας
ʵʵ εντός της κλίμακας των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων
του μηχανήματος
•
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή των συσκευών ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι
δεν μπορούν ν’ αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
ʵʵ Βλάβη ακοής
ʵʵ Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα
τμήματα του δίσκου κοπής.
ʵʵ Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
ʵʵ Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το άνοιγμα
των προφυλακτήρων.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN61029. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Σύνδεση στο ρεύμα δικτύου
Η παροχή ρεύματος δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για
αυτό το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει ασφάλεια διακοπής
κυκλώματος με ονομαστική τιμή ρεύματος 16 A τύπου με
χρονική καθυστέρηση.
Βυθίσεις τάσης
Τα ρεύματα εκκινήσεως προκαλούν σύντομες βυθίσεις της
τάσης. Υπό μη ευνοϊκές συνθήκες τροφοδοσίας, μπορεί να
επηρεαστεί άλλος εξοπλισμός.
Αν η σύνθετη αντίστασης συστήματος της παροχής
ρεύματος είναι χαμηλότερη από 0,11 Ω, είναι απίθανο να
παρουσιαστούν διαταραχές.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πριόνι τεμαχισμού
1 Κλειδί Άλεν
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
93
Ελληνικά
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Διάμετρος οπής
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 21 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
2 Οπή λουκέτου
3 Λαβή χειρισμού
4 Λαβή μεταφοράς
5 Μπουλόνι στοπ βάθους
6 Παξιμάδι ασφάλισης
7 Βάση
8 Οδηγός
9 Σφιγκτήρας υλικού
10 Τραπέζι κοπής
11 Κλειδί Άλεν 8 mm
12 Λαβή
13 Μοχλός σφιγκτήρα υλικού
14 Δίσκος κοπής
15 Προφυλακτήρας
16 Ασφάλεια άξονα
17 Άγκιστρο ασφάλισης στην κάτω θέση
18 Εκτροπέας σπινθήρων
19 Βίδα εκτροπέα σπινθήρων
20 Αλυσίδα ασφάλισης στην κάτω θέση
21 Κωδικός ημερομηνίας
Προοριζομενη Χρηση
Το πριόνι τεμαχισμού D28710 έχει σχεδιαστεί για την κοπή
χαλύβδινων υλικών διαφόρων σχημάτων.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
94
Το πριόνι τεμαχισμού D28710 είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αφαίρεση και τοποθέτηση δίσκου κοπής
(εικ. A, B)
1. Με το βραχίονα στη θέση ηρεμίας, χρησιμοποιήστε το
χείλος 22 για να κινήσετε τον προφυλακτήρα 15 προς
τα πίσω. Αφήστε τον προφυλακτήρα στη θέση ανάσυρσης
(εικ. B).
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια άξονα 16 (εικ. A).
3. Περιστρέψτε το δίσκο κοπής 14 έως ότου ασφαλίσει.
4. Χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν 11 , αφαιρέστε το
μπουλόνι 23 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και
κατόπιν αφαιρέστε την επίπεδη ροδέλα 24 και τη φλάντζα
συγκράτησης 25 (εικ. B).
5. Ελέγξτε ότι ο αποστάτης 26 είναι στη θέση του σε επαφή με
τη φλάντζα 27 .
6. Αντικαταστήστε τη λεπίδα κοπής 14 . Βεβαιωθείτε ότι ο
καινούργιος δίσκος τοποθετείται πάνω στον αποστάτη 26 ώστε να έχει τη σωστή κατεύθυνση περιστροφής.
7. Στερεώστε τη λεπίδα με τη φλάντζα συγκράτησης 25 , την
επίπεδη ροδέλα 24 και το μπουλόνι 23 .
8. Μετακινήστε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω και
ελευθερώστε την ασφάλεια άξονα 16 .
9. Ρυθμίστε το βάθος κοπής όπως χρειάζεται.
Ρύθμιση του βάθους κοπής (Εικ. A)
Το βάθος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί για να αντισταθμίζει τη
φθορά του δίσκου κοπής.
1. Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική κοπή με το εργαλείο
απενεργοποιημένο και ελέγξτε το διάκενο.
2. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
a. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι 6 κατά
μερικές στροφές.
Ελληνικά
b. Περιστρέψτε τον κοχλία αναστολής βάθους 5 προς τα
μέσα ή προς τα έξω για να επιτύχετε το απαιτούμενο
βάθος κοπής.
c. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι 6 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε ρυθμίζετε την αναστολή
βάθους στην αρχική της θέση κατά την αντικατάσταση του
δίσκου κοπής.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας στη θέση
του (εικ. A, C)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σφιγκτήρα υλικού 9 (εικ. A).
1. Τραβήξτε το μοχλό 13 προς τη λαβή 12 (εικ. C1).
2. Σπρώξτε τον άξονα σφιγκτήρα 28 προς τα εμπρός έως
ότου η σιαγόνα 29 να είναι σχεδόν σε επαφή με το
τεμάχιο εργασίας.
3. Πιέστε το μοχλό 13 προς τη σιαγόνα 29 έως ότου
συμπλεχτεί με τον άξονα 28 του σφιγκτήρα.
4. Περιστρέψτε τη λαβή 12 δεξιόστροφα και συσφίξτε καλά το
τεμάχιο εργασίας.
5. Για να ελευθερώσετε το τεμάχιο εργασίας, περιστρέψτε τη
λαβή 12 αριστερόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Για να αυξήσετε την κοπτική ικανότητα, τοποθετήστε
ένα μπλοκ αποστάτη 30 κάτω από το τεμάχιο
εργασίας 31 . Το μπλοκ αποστάτη θα πρέπει να είναι
ελαφρά στενότερο από το τεμάχιο εργασίας (εικ. C2).
• Υποστηρίζετε τα μεγάλου μήκους τεμάχια εργασίας
χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ξύλο 32 (εικ. C3). Μη
συσφίγγετε το αποκοπτόμενο άκρο 33 .
Δυνατότητα ταχείας μετακίνησης (εικ. C1)
Ο σφιγκτήρας διαθέτει δυνατότητα ταχείας μετακίνησης.
• Για να απελευθερώσετε το σφιγκτήρα, περιστρέψτε τη
λαβή 12 μία ή δύο στροφές αριστερόστροφα και τραβήξτε
το μοχλό 13 προς τη λαβή 12 .
Ρύθμιση της θέσης σύσφιξης (Εικ. C4)
Η θέση σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί για να ταιριάζει με το
δίσκο κοπής.
1. Αφαιρέστε τα μπουλόνια του οδηγού 34 χρησιμοποιώντας
το κλειδί Άλεν 11 .
2. Μετακινήστε τον οδηγό 8 όπως απαιτείται.
3. Επανατοποθετήστε τις βίδες του οδηγού 34 και σφίξτε τις
για να ασφαλίσει ο οδηγός 8 .
Ρύθμιση της γωνίας κοπής (Εικ. D)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λοξές κοπές έως 45°.
1. Λασκάρετε τις βίδες του οδηγού 34 για να απελευθερώσετε
τον οδηγό 8 .
2. Θέστε τον οδηγό 8 στην επιθυμητή γωνία. Μπορείτε να
διαβάσετε τη γωνία στην κλίμακα 35 .
3. Σφίξτε τις βίδες του οδηγού 34 για να ασφαλίσετε τον
οδηγό 8 .
Έλεγχος και ρύθμιση της κλίμακας λοξής
κοπής (Εικ. A, D)
1. Λασκάρετε τις βίδες του οδηγού 34 για να απελευθερώσετε
τον οδηγό 8 (Εικ. D).
2. Τραβήξτε προς τα κάτω τον βραχίονα και ασφαλίστε τον
σ› αυτή τη θέση χρησιμοποιώντας την αλυσίδα ασφάλισης
στην κάτω θέση 20 (Εικ. A).
3. Τοποθετήστε μια γωνιά 36 σε επαφή με τον οδηγό 8 και
την αριστερή πλευρά της λεπίδας κοπής δημιουργώντας
τέλεια γωνία 90° (Εικ. D). Ελέγξτε ότι η σήμανση 0°
στην κλίμακα 35 ευθυγραμμίζεται με τη σήμανση στο
τραπέζι 37 .
4. Σφίξτε τις βίδες του οδηγού 34 για να ασφαλίσετε τον
οδηγό 8 .
5. Ελευθερώστε την αλυσίδα ασφάλισης στην κάτω θέση 20 και επαναφέρετε τον βραχίονα στην πάνω θέση ηρεμίας του
(Εικ. A).
Ρύθμιση του εκτροπέα σπινθήρων (Εικ. A)
1. Λασκάρετε τη βίδα 19 .
2. Ρυθμίστε τον εκτροπέα σπινθήρων 18 όπως απαιτείται.
3. Σφίξτε τη βίδα 19 .
Προσαρμογή (εικ. F, G)
ΠΡΟΣΟΧΉ: Το εργαλείο πρέπει να προσαρμόζεται
σε σταθερή, επίπεδη, μη ολισθηρή επιφάνεια για την
αποφυγή απροσδόκητης κίνησης κατά τη λειτουργία του.
Διαδικασία για μόνιμη προσαρμογή
1. Διατρήστε δύο διαμπερείς οπές των 8 mm στην επιφάνεια
εργασίας (εικ. F).
2. Εισάγετε βίδες 1/4–20 στις οπές στη βάση και στις οπές
στην επιφάνεια προσαρμογής. Το κατά προσέγγιση μήκος
των βιδών πρέπει να είναι ίσο με το πάχος της επιφάνειας
προσαρμογής συν 102 mm.
3. Σφίξτε και τις δύο βίδες καλά
Προσαρμογή πλαισίου
1. Κόψτε δύο σανίδες με διαστάσεις 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Τοποθετήστε το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων στην
επιθυμητή θέση εργασίας.
3. Τοποθετήστε τις σανίδες σφικτά κατά μήκος και καρφώστε
τις στην επιφάνεια εργασίας (εικ. G).
Πριν τη λειτουργία
• Εγκαταστήστε τον κατάλληλο δίσκο κοπής. Μη
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένους δίσκους. Η μέγιστη
ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να
υπερβαίνει εκείνη του δίσκου κοπής.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιστρέφεται στην κατεύθυνση
των βελών στο αξεσουάρ και στο εργαλείο.
• Στερεώστε καλά το επεξεργαζόμενο αντικείμενο.
• Πάντα ρυθμίζετε σωστά τον εκτροπέα σπινθήρων.
95
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εργαλείο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. Αν το εργαλείο
θερμανθεί πολύ, αφήστε το να λειτουργήσει λίγα λεπτά
χωρίς φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στη λαβή χειρισμού 3 , με το άλλο χέρι να καθοδηγεί το
τεμάχιο εργασίας.
Εκτέλεση μιας κοπής (Εικ. Α)
1. Τοποθετήστε το υλικό που θα κοπεί ώστε να είναι σε πλήρη
επαφή με τον οδηγό 8 και στερεώστε το με το σφιγκτήρα
υλικού 9 .
2. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και τραβήξτε προς τα κάτω
τη λαβή χειρισμού 3 για να κόψετε το επεξεργαζόμενο
αντικείμενο. Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις
στροφές πριν την κοπή.
3. Επιτρέψτε στο δίσκο να κόψει ελεύθερα. Μην ασκείτε
άσκοπη δύναμη.
4. Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και επιστρέψτε το βραχίονα στην επάνω θέση
ηρεμίας του.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. A)
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 είναι
τοποθετημένος στη λαβή χειρισμού 3 .
• Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 .
• Διατηρείτε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
πατημένο ενώ εκτελείτε την εργασία.
• Για να σταματήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το διακόπτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το εργαλείο όταν είναι υπό φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε μαγνήσιο.
96
Μεταφορά (Εικ. A)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με αλυσίδα ασφάλισης στην κάτω
θέση 20 ο οποίος ασφαλίζει το εργαλείο σε θέση κλεισμένη
προς τα κάτω για τη μεταφορά του.
1. Χαμηλώστε τον προφυλακτήρα 15 πάνω στο τραπέζι
κοπής 10 και στερεώστε το εργαλείο στη θέση αυτή
αγκιστρώνοντας την αλυσίδα 20 στο άγκιστρο ασφάλισης
στην κάτω θέση 17 .
2. Μεταφέρετε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τη λαβή
μεταφοράς 4 .
3. Για να απελευθερώσετε το εργαλείο, πιέστε ελαφρά τη λαβή
μεταφοράς 3 και απελευθερώστε την αλυσίδα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
Ελληνικά
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
97
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N601271
98
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising